<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εταιρία ανώνυμη
1)
737/2015 Ανώνυμη εταιρεία. Διορισμός εκκαθαριστών. Δημοσίευση του πρακτικού διορισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, όχι όμως και στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.(άρθρα 7α και 7β ν. 2190/1920.) Η δημοσίευση έχει δηλωτικό χαρακτήρα και όχι συστατικό. Ο διορισμός των εκκαθαριστών είναι έγκυρος, η εταιρία όμως δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Τρίτος είναι κάθε πρόσωπο που συνηλλάγη με την εταιρία κ...


<< Επιστροφή