<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ερημοδικία
1)
765/2018 Προϋποθέσεις για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης ερήμην απόφασης. Η ερήμην οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναίρεση, εφόσον δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας και κατά συνέπεια, όταν απορρίπτεται έφεση διαδίκου κατά πρωτόδικης απόφασης λόγω της ερημοδικίας του (ως ανυποστήρικτη), για το επιτρεπτό της άσκησης αναίρεσης πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η απόφαση αυτή δεν είναι (πλέον) προσβλητή με ανακοπή ερημοδικίας. Δεδομένου ότι, εν προκειμένω, ...
2)
55/2014 Άρθρο 576 παρ.1 και 2 και 3. Εξετάζεται ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν προκύπτει κλήτευση συζητείται, αν δεν προκύπτει απαράδεκτη η συζήτηση, ενώ αν υπάρχει δεσμός απλής ομοδικίας και κάποιοι έχουν κλητευθεί, η υπόθεση χωρίζεται ως προς τους κλητευθέντες και κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη ως προς τους μη κλητευθέντες. Κατά το άρθρ. 94 παρ.1 ΚΠολΔικ. οι διάδικοι στα πολιτικά δικαστήρια παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά το άρθρο 104 του ίδιου κώδικα για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτ...
3)
492/2014 Κληρονομία. Ένδικο μέσο. Ερημοδικία. Αποκατάσταση του υπολοίπου (περιλιμπανομένου). Έννοια. Εξουσία διαθέσεως των κληρονομιαίων αντικειμένων εκ μέρους του βεβαρυμένου κληρονόμου. Ελέγχεται μόνο με ΑΚ 281. Αναίρεση. Απουσία αναιρεσίβλητου στη μετ’ αναβολήν συζήτηση. Σαν να ήταν παρών, αν έχει επιδοθεί σ’ αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 11, 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρ...
4)
502/2014 Ποσοτική - ποιοτική αοριστία. Ορισμένο αγωγής συνεισφοράς. Ο λόγος αοριστίας μπορεί να προταθεί το πρώτον στο Εφετείο, αφού ο κενός ισχυρισμός λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Συνεισφορά. Διατάξεις πριν το ν. 1329/83, 1895, 1899. 559 αρ. 1, 19 απαράδεκτοι οι λόγοι αν υπό την επίφαση παραβιάσεως του κανόνα δικαίου πλήττεται η εκτίμηση των αποδείξεων. Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας. Αόριστος ο λόγος αν τα διδάγματα δεν προσδιορίζονται και δεν παρατίθεται αντίστοιχο πραγματικό. 559 αρ.8. Δεν...
5)
726/2014 Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Ερημοδικία διαδίκου που έχει κληθεί από επισπεύδοντα. Συζήτηση σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Αναβολή από το πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και στη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 8, 11 γ’ και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. Πότε ιδρύονται. [Επικυρώνει ΕφΘεσσ 1908/2009].
6)
837/2014 Από τη διάταξη του άρθρου 568 παρ. 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσείοντα πρέπει να γίνεται επίδοση τόσο της κλήσεως για συζήτηση, όσο και του αναιρετηρίου, διαφορετικά, αν δηλ. δεν γίνει επίδοση και του αναιρετηρίου η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Αν όμως η συζήτηση επισπεύδεται από τον αναιρεσίβλητο, τότε δεν απαιτείται η προς τον αναιρεσείοντα επίδοση και του αναιρετηρίου, το οποίο όμως, μαζί με κλήση, πρέπει να επιδοθεί στους λοιπούς αναιρεσίβλητους.
7)
1027/2014 Ερημοδικία αναιρεσιβλήτου. Δικάζεται ωσεί παρών αν ο επισπεύδων αναιρεσείων έχει επιδώσει σ' αυτόν αντίγραφο της αναίρεσης με κλήση προς συζήτηση. Αναιρετικός λόγος για μη κήρυξη ακυρότητας (αριθμ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ.). Έννοια ακυρότητας. Δικονομική βλάβη. Δημόσιες γαίες κατά τον Οθωμανικό Νόμο περί Γαιών. Πώς οι αγροί (και μόνον) περιέρχονταν στους ιδιώτες με δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεταρτούφ) και εντεύθεν στην κυριότητα τους μετά την Απελευθέρωση. Σχετικές διατάξεις. Αναιρετικοί λόγο...
8)
2170/2014 Ερήμην αναιρεσίβλητης που παραστάθηκε χωρίς δικηγόρο αλλά είχε νόμιμα κλητευθεί. Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Άρθρα 974, 976 εδ 2, 1041,1042 και 1051 ΑΚ. Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Δεν ιδρύονται οι λόγοι αυτοί όταν υπό την επίφαση της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αρ. 11γ αρθρο 559 ΚΠολΔ: Η κρίση του δικαστηρίου περί του ότι δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό...
9)
1046/2013 Αναίρεση: ερήμην αναιρεσείοντος, απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 8, 559 αρ. 10 559 αρ. 11γ΄ ΚΠολΔ, 559 αρ. 1 εδ. β΄.
10)
1830/2012 Απόφαση ερήμην. Αναπομπή. Ανίαρεση Απόφαση Εφετείου που εκδόθηκε ερήμην του εφεσιβλήτου δεν μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναιρέσεως ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακόλουθης ερημοδικίας. Η προθεσμία αυτή αρχιζει από την επίδοση της απόφασης. Αν επομένως, ασκηθεί αναίρεση κατά ερήμην απόφασης πριν από την επίδοση της απόφασης, η αναίρεση απορρίπ[τεται ως απαράδεκτη, και αυτεπαγγελτως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά της Εφ. Αθ. 4203/2009.


<< Επιστροφή