<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εργατικό ατύχημα
1)
179/2015 Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα, λόγω ηθικής βλάβης, οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας του εργοδότη του παθόντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς. Ευθύνη κυρίου του έργου, εργολάβου και υπεργολάβου για τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά το Ν. 1396/1983 και το Π.Δ. 778/ 1980, επί οικοδομικών εργασιών. Έννοια αδικοπραξίας και πρόστησης. Η ευθύνη του προστήσαντος αντικειμενική. Πότε ευθύνη του αρχικά ...
2)
910/2015 Εργατικό ατύχημα. Οικοδομικές εργασίες. Πρόστηση. Θάνατος του συγγενούς των εναγόντων, απασχολουμένου με σύμβαση εργασίας από εργολάβο ελαιοχρωματισμού υπό ανέγερση οικοδομής, εξ εργατικού ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια και του αναιρεσείοντος εναγομένου πολιτικού μηχανικού, που είχε προστηθεί από τον, επιφυλάξαντα για τον εαυτό του την επίβλεψη και διεύθυνση των επί του έργου εργασιών κύριο αυτού ( έργου), με καθήκοντα τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου, ήταν δε υπεύθυνος ως εκ του επαγγέ...
3)
138/2014 Η παραίτηση συνιστά ανάκληση της συγκεκριμένης αίτησης για παροχή δικαστικής προστασίας και έχει την έννοια παραίτησης μόνο από τη δημοσίου χαρακτήρα αξίωση του ενάγοντος έναντι της πολιτείας για έκδοση απόφασης. Το εφετείο, δεν έλαβε υπόψη του το σχετικό ισχυρισμό, προχώρησε στην εκδίκαση της έφεσής και δέχθηκε, κατά ένα μέρος, την αγωγή. Έτσι, υπέπεσε στις, από τους αρ. 8 και 9 πλημμέλειες. Αν μετά τη νομότυπη κατάρτιση του συμβιβασμού ο ενάγων είτε επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης κατά απόφα...
4)
139/2014 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη υποκατάσταση, οι σχέσεις υπεργολάβου και εργολάβου, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 περί δημοσίων έργων. Ως προς τις μεταξύ του υπεργολάβου και εργολάβου σχέσεις, εφαρμόζεται ο ν. 1396/1983. Το Εφετείο ορθά ερμήνευσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του ν. 1418/1984 και εκείνες των άρθρων 1 και 3 του ν. 1396/1983. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης δεν υπόκειται στον έλε...
5)
444/2014 Εργατικό ατύχημα. Λόγοι για κακή εφαρμογή ΑΚ 300 και διδαγμάτων κοινής πείρας, για μη λήψη υπ’ όψη αποδεικτικών εγγράφων και για έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι.
6)
445/2014 Εργατικό ατύχημα. Αβάσιμοι λόγοι για κακή εφαρμογή ΑΚ 300 και διδαγμάτων κοινής πείρας και για έλλειψη αιτιολογίας.
7)
606/2014 Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
8)
958/2014 Το Εφετείο παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 551/1915, 288, 648 και 652 ΑΚ διότι, με τις παραδοχές της απόφασης, δεν θεμελιώνεται βίαιο συμβάν και συνεπώς εργατικό ατύχημα.
9)
959/2014 Το Εφετείο, με το να κρίνει ότι ο ενάγων δεν δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, διότι το ατύχημα α) δεν οφείλεται στη μη τήρηση διατάξεων ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, β) δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τη μη τήρηση αυτών, γ) δεν οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων απ’ αυτόν προσώπων και δ) δεν βαρύνει την εργοδότριά του, αλλά και τους εκπροσώπους – αντιπροσώπους αυτής ή τους από αυτήν προστηθέντες οποιοδήποτε πταίσμα αλλ’ ούτε και ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μετα...
10)
1244/2014 Εργατικό ατύχημα. Επί μισθώσεως έργου, προϋποθέσεις ευθύνης εργοδότη ως προστήσαντος τον εργολάβο. Αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Επαρκής αιτιολογία ως προς επιφύλαξη δικαιώματος επίβλεψης και παροχής οδηγιών κατά την εκτέλεση του έργου. Απαράδεκτος λόγος για παραμόρφωση του ιδιωτικού συμφωνητικού, που συνεκτιμήθηκε με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει την αίτηση.


<< Επιστροφή