<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επίδοση εγγράφου στο εξωτερικό
1)
275/2014 Χωρίζει την υπόθεση ως προς τους μη κλητευθέντες. Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας, υπογραφείσα στις 27-2-1936 και κυρωθείσα με τον ΑΝ 730/1937, στην οποία προσχώρησε και η Αυστραλία. Πως γίνονται οι επιδόσεις κατά τη σύμβαση αυτή. Επί απλής ομοδικίας, η τελεσιδικία της απόφασης αφορά αυτοτελώς κάθε διάδικο. Η αγωγή αναγνωρίσεως του περιεχομένου ιδιόγραφης διαθήκης και του εξ αυτής κληρονομικού δικαιώματος συνδέει τους ομοδίκους με απλή ομοδικία. Η προσβαλλομένη απόφαση ...
2)
501/2014 Επίδοση στις ΗΠΑ κατά τη Σύμβαση της Χάγης. Απαιτείται πραγματική επίδοση που προκύπτει από βεβαίωση της κατά το άρθρο 6 της συμβάσεως αρμόδιας αρχής.


<< Επιστροφή