<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επίδοση εγγράφου
1)
329/2018 Σε δίκες Δημοσίου ή ΝΠΔΔ οι επιδόσεις από αυτά γίνονται
στους αντιδίκους του ή στον δικηγόρο που τους εκπροσώπησε
κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το
τελευταίο δικόγραφο που κατατέθηκε εγκύρως για λογαριασμό
τους. Ιατροί ΙΚΑ. Προσλήψεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 10
του v. 1204/1972. Πρόκειται για ειδικές συμβάσεις εργασίας
(και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου),
που διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ως άνω
ν.δ/τος, όπο...
2)
330/2018 Σε δίκες Δημοσίου ή ΝΠΔΔ οι επιδόσεις από αυτά γίνονται
στους αντιδίκους του ή στον δικηγόρο που τους εκπροσώπησε
κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το
τελευταίο δικόγραφο που κατατέθηκε εγκύρως για λογαριασμό
τους. Ιατροί ΙΚΑ. Προσλήψεις αυτών στο ΙΚΑ σύμφωνα με τα
άρθρα 10 του ν. 1204/1972. Πρόκειται για ειδικές συμβάσεις
εργασίας (και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου), που διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ως
άνω ν.δ/...
3)
909/2014 Η μη νόμιμη επίδοση καλύπτεται με μεταγενέστερη νόμιμη επίδοση του πρακτικού αναβολής. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου αφού αν έγινε κατ΄ ουσίαν δεκτή η αναίρεση, η πρωτόδικη απόφαση έπαυσε να υπάρχει, ενώ αν η έφεση απορρίφθηκε η πρωτόδικη ενσωματώθηκε στην εφετειακή. Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του άρ. 1 ή 14 και 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις . Πρέπει όπως και η αοριστία να προτείνεται στο δικαστήριο τη...
4)
1194/2014 Επίδοση εγγράφων (δικαστικής απόφασης) σε νομικό πρόσωπο. Πως γίνεται. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στη σχετική έκθεση επιδόσεως. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 8, 14 άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Νόμιμη (έγκυρη) η επίδοση σε οικοδομικό συνεταιρισμό στο απερχόμενο ΔΣ που έληξε η θητεία του και πριν από το διορισμό ή εκλογή άλλου (Επικυρώνει ΕφΑθ 3618/2005).
5)
2170/2014 Ερήμην αναιρεσίβλητης που παραστάθηκε χωρίς δικηγόρο αλλά είχε νόμιμα κλητευθεί. Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Άρθρα 974, 976 εδ 2, 1041,1042 και 1051 ΑΚ. Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Δεν ιδρύονται οι λόγοι αυτοί όταν υπό την επίφαση της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αρ. 11γ αρθρο 559 ΚΠολΔ: Η κρίση του δικαστηρίου περί του ότι δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό...


<< Επιστροφή