<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Νόμος επιεικέστερος
1)
546/2015 Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένων-Αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
Εφαρμογή διατάξεων επιεικέστερου νόμου Ν.4139/2013
Απαλείφει διάταξη –Παραπέμπει.
2)
711/2015 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση υπαλλήλου Αγροτικού Συνεταιρισμού με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950, που τελέσθηκαν από 1991 μέχρι 2003. Η περίπτωση δ του άρθρου 263 Α ΠΚ, στην οποία περιλαμβάνονταν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταργήθηκε με το ν. 4254/2014 και επανήλθε (ως περ. ε) με το ν. 4262/2014. Ο ν. 4254/2014, ως ευμενέστερος για τον αναιρεσείοντα, ο οποίος δεν εθεωρείτο, πλέον, υπάλληλος και δεν ίσχυε ο ν. 1609/19...
3)
2/2011 Επί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, με την καθυστέρηση καταβολής χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως έχει αντικατασταθεί), μετά την ισχύ του ν. 3220/2004 την 1-1-2004, με το άρθρο 34 παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (όπως είχε αντικατασταθεί με το 23 παρ. 1 του ν. 2523/19997), εφαρμόζονται σε σχέση με την παραγραφή ως επιεικέστερες, οι γενικές διατάξεις του Π.Κ. (άρθρα 111 - 113), έναντι των δυσμενέστερων ειδικών διατάξεων για την παρα...
4)
101/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/2008). Εντολοδόχος που δεν διέθεσε τα ποσά που του δόθηκαν από τον εντολέα για...
5)
181/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1...
6)
600/2010 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει συνολικώς τα 5.000 €. Αν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή ο ΑΠ εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.
7)
1094/2010 Παραβίαση άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967- Εισφορές ΤΕΒΕ. Ο παρών αναιρεσείων κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτού είναι παραδεκτή, κηρύσσεται αθώος, μετ' αναίρεση της αποφάσεως, διότι κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 15.9.2009, που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010, ορίζεται ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του αν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών ε...
8)
1236/2010 Χρέη προς το Δημόσιο. Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης για τον κατηγορούμενο (άρθρο 2 ΠΚ), είναι και αυτή με την οποία επέρχεται συντομότερα η παραγραφή και εντεύθεν η εξάλειψη του αξιοποίνου του εγκλήματος, όπως είναι και εκείνη που ορίζει ότι η ποινική ευθύνη αρχίζει από την παρέλευση διμήνου (και όχι τετραμήνου που ορίζεται από την ίδια διάταξη μετά τη νεότερη τροποποίησή της με το άρθρο 34 § 1 Ν. 3220/2004) από τότε που το χρέος ήταν καταβλητέο στην αρμόδια ΔΟΥ. Λόγοι αναίρεσης: εσφαλμένη εφαρ...
9)
1243/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη. Διαφορετικά υπάρχει σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν, εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη, εμφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης. Ορθή μνεία στο κλητήριο θέσπισμα του άρθρου 51 του Ν.3421/2005. που ρυθμίζει την αντικειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος (που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 32 ΣΠΚ...
10)
1377/2010 Καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 23 § 1 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004). Έφεση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικού ποινικού νόμου, εκ της μη εφαρμογής της επιεικέστερης ρύθμισης του άρθρου 23 § 1 Ν. 2523/1997, για μερικότερες εκ του κατ' εξακολούθησιν εγκλήματος πράξεις. Αναιρεί εν μέρει. Αθώος ο κατηγορούμενος για μερικό...
11)
96/2009 Απάτη κατά το άρθρο 386 παρ. 3 β του ΠΚ. Η παράγραφος 3 β του άρθρου 386 ΠΚ που τέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 είναι δυσμενέστερη (από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση) και συνεπώς αυτή δεν ισχύει για πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την 3-3-1999. Αναιρεί βούλευμα για παραβίαση και εσφαλμένη εφαρμογή της ως άνω διάταξης και στη συνέχεια παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
12)
99/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση που τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση πριν από την ισχύ του Ν. 2721/99. Αναιρείται κατά παραδοχή λόγου αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του Ν. 2721/1999, ως δυσμενέστερη στην υπό κρίση περίπτωση.
13)
176/2009 Παράβαση άρθρ. 25 παρ. 1γ΄, 7 Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρ. 34 παρ.1, 2 Ν. 3220/2004. Μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί, κατά βάσιμο από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Και κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο της άνω αποδοθείσας αξιόποινης πράξεως, λόγω ανεκκλήτου αυτής, λόγω ποσών χρεών προς το Δημόσιο, συνεπεία εφαρμογής κατ΄ άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ της ευμενέστερης για τον κατηγορούμενο διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, με την οποία χαρακτηρί...
14)
525/2009 Παράβαση άρθρου 1 παρ. 1 ΑΝ. 86/67. Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου 3346/2005 (άρθρου 33 αυτού) που θέτει ως όριο των εισφορών το ποσό των 2.000 Ευρώ και κάτω από αυτό η πράξη είναι ανέγκλητη. Αναιρεί. Κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
15)
677/2009 Α. Απάτη κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, χωρίς επιβαρυντικό περ. 1 παρ.1 ν. 1608/50, λόγω ποσού ζημίας, κατά κεφάλαιο μη υπερβαίνων τα 50.000.000 δρχ. Β. Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου με επιβαρυντικό περιστατικού του 1 παρ. 1 του ν. 1608/50, λόγω οφέλους συνολικού, άνω των 50.000.000 δρχ. (ΑΠ 1403/ 2007, 1074/2006). 1. Επί κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος Τράπεζας ημεδαπής, τελεσθεισών 1995-1996, ήτοι προ του 1999, το άρθρο 16 παρ. 2 ν.δ. 2576/1953, ως ειδική διάταξ...
16)
1083/2009 Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει. Προϋποθέσεις εφαρμογής ευμενέστερου νόμου κατά το άρθρο 2 του ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
17)
1702/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. Η διάταξη του άρθρου 14 § 5 εδ. β΄ του Ν. 2721/1999 που αντικατέστησε το άρθρο 258 εδ. γ΄ ΠΚ είναι ευνοϊκό-τερη γιατί απαιτεί και το πρόσθετο στοιχείο να είναι αντικείμενο της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των 5.000.000 δραχμών, εφαρμόζεται όμως ο ανωτέρω νόμος στο σύνολο των ρυθμίσεών του, δηλαδή και ως προς το κατ' εξακολούθηση έγκλημα και όχι μόνο ...
18)
2281/2009 . Ι. Προϋποθέσεις εφαρμογής ως ευμενέστερης: α) της μεταγενέστερης διάταξης του άρθρου 34 Ν. 3220/ 2004 και β) της προγενέστερης διάταξης του άρθρου 25 ν. 1882/1990. ΙΙ. Δεν υφίσταται φαινομένη συρροή μεταξύ της αξιόποινης πράξης που προβλέπεται και τιμωρείται με το άρθρο 18 ν. 2523/1997 και εκείνης που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 25 § 1 ν. 1882/1990. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
19)
5/2008 Η ρύθμιση σε σχέση με το έγκλημα της απάτης, του άρθρου 386 παρ. 3 εδ. α΄ του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2721/1999, κατά την οποία, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, απαιτείται πρόσθετα, το παράνομο περιουσιακό όφελος που επιδιώχθηκε ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ (5.000.000 δρχ.), είναι ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο, από την προηγούμενη ρύθμιση (πριν την αντικατάσταση), κατά την οποία ήταν αρκετή η κατ’ επ...
20)
549/2008 Μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αξιόποινο μετά τον Ν. 3346/2005 μόνον αν οι εισφορές υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 2.000 ευρώ. Επιεικέστερος ο Ν. 3346/2005, της παλαιάς ρυθμίσεως. Εφαρμογή και στις τελεσθείσες προ της 17.6.2005 πράξεις. Το συνολικό ποσόν προσδιορίζεται από το συνολικό χρονικό διάστημα που ο υπόχρεος καθυστερεί την καταβολή και όχι από το ύψος της κατά μήνα οφειλής. Το όριο των 2.000 ευρώ αναφέρεται στο σύνολο των εργοδοτικών ή των εργατικών εισφορών ...
21)
907/2008 Η διάταξη της § 3 του άρθρου 216 ΠΚ είναι επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο, μετά από τροποποίησή της με το άρθρο 1 § 7 εδ. α΄ του Ν. 2408/1996 και συνεπώς εφαρμόζεται, κατ’ άρθρο 2 § 1 ΠΚ, και στις πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την ισχύ του Ν. 2408/1996 (4.6.1996). Έννοια κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος. Η καθεμία από τις μερικότερες πράξεις που συγκροτούν το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα διατηρεί την αυτοτέλεια της ως προς την παραγραφή και το χαρακτηρισμό της ως πλημμελήματος ή κακουργήματος....
22)
1557/2008 Λαθρεμπορία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για λαθρεμπορία πετρελαίου σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ.1 περ.8 του Ν. 2960/2001, ο οποίος, ως επιεικέστερος εφαρμόζεται, καίτοι η πράξη τελέστηκε πριν από την ισχύ του. Απορρίπτεται ως αόριστος ο ισχυρισμός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158 του ως άνω νόμου, δεν έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη διότι το ποσό των αντιστοιχούντων δασμών δεν υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ, αφού δεν ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε των κατά το άρθρο 152 του παρόντα Κώδικα ενδίκων μέσων,...
23)
1760/2008 Φοροδιαφυγή. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για το αδίκημα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτεται ως α...
24)
1766/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η διάταξη του άρθρου 375 § 2 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 2408/1996, εφαρμόζεται ως επιεικέστερη και για τις πράξεις που τελέστηκαν πριν από την ισχύ της, εφόσον η κακουργηματική μορφή της υπεξαιρέσεως αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, δεν βασίζεται αποκλειστικώς στην ιδιότητα του δράστη ως εντολοδόχου. Απορρίπτει την αναίρεση και τους πρόσθετους λόγους.
25)
1878/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντά και μάλιστα αιτιολογημένα σε προτεινόμενους νομίμως και παραδεκτός αυτοτελείς ισχυρισμούς, άλλως ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Β΄ και Δ΄ ΚΠΔ. Αόριστος λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για μετατροπή της π...
26)
1917/2008 Φορολογικές Παραβάσεις. Στοιχεία εγκλήματος έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από κοινού κατ’ εξακολούθηση (άρθρ. 19 Ν. 2525/1997). Η διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 10 εδ. δεύτερο του ως άνω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 8 παρ. 2 του Ν. 2954/2001, που ορίζει ότι η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, είναι ευμενέστερη της προηγούμενης, κατά την οποία η παραγραφή άρχ...
27)
1954/2008 Απάτη. Η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3α΄ ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 είναι ηπιότερη της προηγουμένης και εφαρμόζεται και επί πράξεων τελεσθεισών προ της ισχύος του Ν. 2721/1999 εξακολουθητικώς και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δρχ, εφόσον στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης. Το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αόριστο αίτημα για αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρ. 84 ...
28)
1844/2007 Απάτη: Επιεικέστερος νόμος στη κατ’ εξακολούθηση τέλεσηΑπάτη: Εσφαλμένη εφαρμογή 386 παρ. 1, έλλειψη του στοιχείου της πρόκλησης περιουσιακής βλάβης-Αναιρεί1) Έγγραφα: Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα η μη ανάγνωση α) των διηγηματικώς αναφερομένων, β) των αποτελούντων στοιχεία του κατηγορητηρίου γ) των προσκομισθέντων από τον ίδιο τον αναιρεσείοντα φωτογραφίες2) Αίτημα: Αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών για το ορισμένο αυτού.
29)
1850/2007 Χρέη προς το Δημόσιο: Ορθή εφαρμογή νεώτερου νόμου (ν. 3220/2004) ως επιεικέστερου in concreto. Εσφαλμένη εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση λόγω ασάφειας περί την εφαρμογή ή μη της διάταξης του άρθρου 98 ΠΚ. Αναιρεί μόνο ως προς την επιβληθείσα ποινή
30)
2286/2007 Φοροδιαφυγή. Η παρ. 8 του άρθρ. 2 Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παρα-γραφής για το αδίκημα του άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997 ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτει ως αβάσι-μους λόγου...
31)
3/1995 Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που επήλθε μετά την προσβαλλόμενη απόφαση, προς τον οποίο όμως δεν εξομοιώνεται η παραγραφή και όταν απολείπεται ο αναιρεσείων. Μοναδική εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο η μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής του ως ανυποστήρικτης εισάγεται με τις διατάξεις των άρθρων 511 και 514 εδ. γ' ΚΠΔ κατά τις οποίες, είτε εμφανισθεί, είτε απολείπεται ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιε...
32)
4/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο*. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η μη εμφάνιση του νομίμως κλητευθέντος -αναιρεσείοντος ενώπιον της Ολομέλειας δεν οδηγεί σε απόρριψη της αιτήσεως ως ανυποστήρικτης, εφόσον αυτός παρέστη κατά την ενώπιον του Τμήματος συζήτηση. Η παραγραφή ως ...
33)
5/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωσή της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση κ...
34)
8/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εάν διαπιστώσει τη συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και...
35)
35/1994 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και από τον Άρειο Πάγο υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο, χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και βάσιμος, καθώς και την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη απόφαση να μην έχει καταστεί αμετάκλητη. Παραπομπή της υποθέσεως στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να κριθεί αν για την οριστική παύση της ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής απαιτείται βάσιμος ή αρκεί παραδεκτός λόγος αναιρέσεως. - Παραγραφή,...


<< Επιστροφή