<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως απαράδεκτο
1)
433/2017 Απορρίπτει την αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρεφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του Κ.Ποι.Δ., δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2)
1438/2017 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε επί αντιρρήσεων ως προς την εκτέλεση
ποινής. Οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται επιγραμματικά και είναι όλοι αόριστοι με
συνέπεια να είναι απαράδεκτη η αναίρεση. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει στον
αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
3)
1881/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του ΚΠοιν.Δ δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
4)
172/2016 Απαράδεκτη η αναίρεση, διότι, τόσο στην έκθεση αναιρέσεως , όσο και στο συνημμένο σε αυτή έγγραφο, το οποίο, ανεξάρτητα του ότι δεν φέρει πλην της υπογραφής του αναιρεσείοντος και την αναγκαία υπογραφή του παραλαβόντος και συντάξαντος την έκθεση αναιρέσεως Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας, συναποτελεί με αυτή ενιαίο αναιρετήριο έγγραφο, δεν προβάλλεται καμία συγκεκριμένη πλημμέλεια ή λόγος αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, ούτε εκτίθεντα...
5)
1424/2016 Απόρριψη ένστασης πολιτικής αγωγής, συνεπεία παραγραφής της αξίωσης
του πολιτικώς ενάγοντος και αποβολή πολιτικής αγωγής.Αναίρεση πολιτικώς
ενάγοντος. Μη εκκλητό αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη και έξοδα σε όλους.
6)
298/2015 Αίτηση αναιρέσεως με επίδοση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, η οποία εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος. Προθεσμία αναιρέσεως. Ο λόγος ανώτερης βίας μπορεί να προταθεί και μεταγενεστέρως από την άσκηση του ενδίκου μέσου, αν αυτός δεν ήταν γνωστός κατά την άσκηση αυτού. Ο προτεινόμενος λόγος ανώτερης βίας, που αφορούσε το δικαστικό επιμελητή, δεν προέκυψε, ενόψει και του ότι ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που είχε την ευθύνη της εμπρόθεσμης ασκήσεως...
7)
567/2015 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, γιατί δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο από τους περιοριστικά αναφερομένους στο άρθρο 510 ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας για να είναι ορισμένος.
8)
674/2015 Προθεσμία για την αναίρεση. Αν η απόφαση απαγγέλθηκε με την παρουσία του κατηγορουμένου, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, γιατί αυτή ασκήθηκε μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας χωρίς να γίνεται επίκληση ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση.
9)
776/2015 α) (εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος κατ/νου εκκαλούντος για αναβολή της δίκης) - Αναιρεί . β) (ανθρωποκτονία από αμέλεια – ιατρική ευθύνη- απόρριψη αναίρεσης ιατρού για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ). γ) ( ανυποστήρικτη αίτηση αναίρεσης – Απόρριψη). δ) (πλαστογραφία με χρήση- απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β και Δ ΚΠοινΔ) ε) (απόρριψη αναίρεσης για το ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε αίτημα αναβολής κατ/νου- άρθρ. 510 551 στοιχ. Δ ...
10)
982/2015 Ποινική Δικονομία. Έννομο συμφέρον για την άσκηση ενδίκου μέσου. Χωρίς αντικείμενο η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη όταν το ίδιο δικαστήριο με μεταγενέστερη απόφασή του έχει ήδη ακυρώσει την προσβαλλόμενη. (Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη).
11)
1152/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας και η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως, ανεξαρτήτως αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κατ' ουσίαν ή ως απαράδεκτη.
(βλ. ΑΠ 650/2010, 843/2009, 463/2008).
12)
1174/2015 Απορρίπτει, κατ' άρθρο 514 ΚΠΔ, δεύτερη Αίτηση Αναίρεσης του ιδίου κατηγ/νου κατά της ιδίας απόφασης, ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά απόφασης που ο Άρειος Πάγος ήδη έκρινε και απέρριψε προηγούμενη χρονικά πρώτη αίτηση αναίρεσης αυτού ως απαράδεκτη.

13)
1264/2015 Περίληψη: Κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα άνω των 30.000 €. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Χρήση φωτοαντιγράφων δελτίου ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος του μηνυτή σε Τράπεζες για λήψη Δανείων. Ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος στους υπαλλήλους των Τραπεζών για χορήγηση των αιτηθέντων δανείων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Μερική εξάλειψη...
14)
114/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση έφεσης και παραπέμπει, προκειμένου ο αρμόδιος εισαγγελέας να θέσει την καταδικαστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου στο αρχείο, κατ' άρθρο 2 παρ.2 του ανωτέρω ν. 4043/2012, έστω κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του παραπάνω ν. 4043/2012, δεν αποφαίνεται τελειωτικά επί της κατηγορίας, διότι δεν απεκδύεται οριστικά της υπόθεσης και είναι δυνατή κατά το νόμο η επανεισαγωγή αυτής (της έφεσης...
15)
154/2013 Απορρίπτει αναίρεση απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο. Η προθεσμία άσκησης αναιρέσεως κατά βουλεύματος είναι δέκα ημέρες από την νόμιμη επίδοση του βουλεύματος, το δε το κύρος της επιδόσεως στον ενδιαφερόμενο, δεν επηρεάζεται από το ποία επίδοση, με θυροκόλληση ή επίδοση στον αντίκλητο προηγήθηκε της άλλης, η προθεσμία αρχίζει από τη μεταγενέστερη από τις δύο επιδόσεις. Υποχρέωση επίδοσης του βουλεύματος και στον διορισθέντα αντίκλητο, αν γίνει η επίδοση στη σύνοικο σύζυγο του ενδιαφερόμε...
16)
214/2013 Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως αβάσιμη κατ' ουσία. Απορρίπτει ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική.
17)
327/2013 Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης αποφάσεως ως ανυποστήρικτη, γιατί ασκήθηκε, με δήλωση στο γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, εκπροθέσμως, ήτοι μετά την πάροδο δεκαημέρου από την επίδοση της αποφάσεως, η οποία έλαβε χώραν μετά την καταχώρηση αυτής καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο, και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βία...
18)
434/2013 Απάτη (άρθρο 386 παρ.1β, α ΠΚ). 1. Η έκθεση αναιρέσεως, η οποία δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως ή του βουλεύματος, δεν μπορεί να συμπληρωθεί με λόγους αναιρέσεως που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο ή σε υπόμνημα, που κατατίθεται συγχρόνως, εκτός αν στην έκθεση αναιρέσεως γίνεται ειδική αναφορά και παραπομπή στο έγγραφο αυτό, οπότε τούτο, με την υπογραφή του αναιρεσείοντος και του συντάξαντος την έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σώμα με ...
19)
438/2013 Αναίρεση: Παραδεκτό-απαράδεκτο. Αν ο κατηγορούμενος εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, η έφεση γίνει τυπικά δεκτή και αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης στη μετ αναβολή συζήτηση, ο κατηγορούμενος αν δεν εμφανισθεί, δικάζεται ωσεί παρών και το δικαστήριο εξετάζει την έφεση κατ ουσία Η καταδικαστική αυτή απόφαση, που εκδόθηκε χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου θεωρείται ότι απαγγέλθηκε παρόντος αυτού, και από την επόμενη ημέρα καταχώρησης της στο ειδικό βιβλίο αρχίζει η προθεσμία προς άσκησ...
20)
475/2013 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
21)
538/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση: Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Έκθεση αναιρέσεως κρατουμένου, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εγχειρισθείσα στο Διευθυντή της φυλακής. Μη νομότυπη η άσκηση της, διότι δεν έγινε με νόμιμη δήλωση στο Διευθυντή των φυλακών, ώστε να συνταχθεί νόμιμη έκθεση, ούτε φέρει τις υπογραφές και των δύο. Άσκησή της μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Μη επίδοση αυτής στον Εισαγγελέα του Α.Π. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
22)
631/2013 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης γιατί δεν περιέχει, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ένα τουλάχιστον λόγο από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
23)
632/2013 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
24)
727/2013 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3904/2010 (23-12-2010) που με το άρθρο 34 εδ. γ' αυτού καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠΔ κηρύσσεται απαράδεκτη κατά τη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠΔ. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
25)
833/2013 Απορρίπτει αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
26)
860/2013 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος από την κατηγορουμένη. Από την έναρξη ισχύος του Ν 3904/23-12-2010 και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα αναίρεσης κατά βουλεύματος, το οποίο απέρριψε έφεσή του κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
27)
929/2013 Αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου (473§2 ΚΠΔ). Νομότυπη η παραίτηση που έγινε με τον ίδιο τρόπο. Απαράδεκτη η αίτηση.
28)
1193/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
29)
1225/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά εκκλητής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι ο εκκαλών παραιτήθηκε ήδη της ασκηθείσας τυπικά παραδεκτής εφέσεώς του και αυτή απορρίφθηκε ήδη αρμοδίως ως απαράδεκτη λόγω παραίτησης.

30)
1265/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναίρεση: παραδεκτό -απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
31)
1267/2013 Απόφαση, με την οποία ανακλήθηκε αναστολή ποινής, λόγω υπάρξεως προηγούμενης καταδίκης του αναιρεσείοντος, και, στη συνέχεια, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
32)
1274/2013 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, λόγω παντελούς αοριστίας του μοναδικού λόγου της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
33)
1372/2013 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως, κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε ως μη νόμιμη αυτοτελή αίτηση για μετατροπή της επιβληθείσας ποινής κάθειρξης πέντε ετών σε χρηματική, με βάση τις τροποποιήσεις του άρθρου 82 παρ. 1, 3 ΠΚ, όπως τροπ. με υποπαρ. ΙΓ 1 εδαφ. 1,2 του ν. 4093/2012, ως απαράδεκτη, κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, α) ως στρεφόμενη κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου μη καταδικαστικής (αρ. 473 παρ. 2 ΚΠΔ) και β) ως ασκηθείσα ανεπίτρεπτα με δήλωση προς τον Εισαγγελέα το...
34)
1460/2013 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση της αναιρεσείουσας ως ανυποστήρικτη. Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται σε πλημμέλειες της εφετειακής αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη και όχι σε πλημμέλειες της πρωτόδικης αποφάσεως ή σε άλλα άσχετα με την απορριπτική αυτή κρίση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου θέματα. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης, γιατί ο μοναδικός λόγος αναφέρεται σε πλημμέλειες της πρωτόδικης αποφάσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό των πρ...
35)
1466/2013 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αν η καταχώρηση προηγήθηκε της επιδόσεως της αποφάσεως στον αναιρεσείοντα, η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση. Αν η επίδοση προηγήθηκε, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση. Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας.
36)
1561/2013 Ορθή απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, αφού ο εκκαλών-κατηγορούμενος δεν πρόβαλε, με την έφεση, ούτε ακυρότητα της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής ούτε λόγους ανώτερης βίας για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο. Οι καθορισμοί προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι σύμφωνοι με την ΕΣΔΑ. Ο αναιρεσείων από δική του παράλειψη στερήθηκε του δικαιώματος να αποδείξει ότι είχε γνωστή διαμονή. Από τις σφραγίδες επί του αποδεικτικού επιδόσεως και τη βεβαίωση περί τοιχοκολλήσεως...
37)
1568/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά εκκλητής αποφάσεως. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Διαφοροποίηση της έναρξης της προθεσμίας της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση της αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης. Έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά εκκλητής αποφάσεως από τη δημοσίευσή της, και όχι από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, αφού αυτή η έναρξη προβλέπεται για την περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμη...
38)
135/2012 Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι ασκήθηκαν από μη δικαιούμενους κατηγορουμένους, μετά την κατάργηση, του άρθρου 482 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικές Δικονομίας με το άρθρο 34 στοιχ. γ' του Νόμου 3404/23.12.2010.
39)
138/2012 Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες, διότι αφ' ενός μεν δεν συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις και αφ' ετέρου διότι είναι εκπρόθεσμες.
40)
196/2012 Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3904/10, στις 23-12-2010, που καταργήθηκε το άρθρο 482 του ΚΠΔ, το οποίο επέτρεπε στον κατηγορούμενο την άσκηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων, όταν τον παρέπεμπαν στο ακροατήριο για κακούργημα και μαζί με αυτό (το έγκλημα) για τα συρρέοντα ή συναφή εγκλήματα, δεν επιτρέπεται πλέον στον κατηγορούμενο άσκηση αναίρεσης κατά των αναφερομένων στην παρ 1 του καταργηθέντος άνω άρθρου βουλευμάτων – αναίρεση που ασκήθηκε κατά των βουλευμάτων αυτών, μετά τις 23-12-2010, απορρίπτε...
41)
197/2012 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων, που απέρριψε έφεση του κατηγορουμένου, που παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ, από το άρθρο 34 στοιχ. Γ΄ Ν. 3904/2010. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
42)
1569/2012 Παραίτηση από δικόγραφο. Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως.
43)
11/2010 Άρθρα 474 § 1, 475, 476 § 1, όπως ισχύει μετά τον Ν.2408/1996 και 513 § 1 ΚΠΔ. Παραίτηση από ασκηθείσης αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
44)
23/2010 Αόριστος λόγος αναιρέσεως - Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος αναιρεσείοντος.
45)
25/2010 Αναίρεση που ασκήθηκε κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος.
46)
31/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
47)
32/2010 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
48)
33/2010 Παραίτηση από αναίρεση με δήλωση του έχοντος προς τούτο την εντολή πληρεξουσίου δικηγόρου του ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
49)
38/2010 Δεν υπόκειται σε αναίρεση η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του εγκαλούντος κατά της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απόρριψη τέτοιας αναίρεσης.
50)
58/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά αποφάσεως Δικαστηρίου Ανηλίκων, που επέβαλε αναμορφωτικά μέτρα που δεν συνιστούν ποινή, κατά της οποίας δε χωρεί αναίρεση, γιατί θεωρείται αθωωτική απόφαση (βλ. ΑΠ 961/2009, 1609/2005, 1282/2003, 2299/2004). Επιβάλλονται έξοδα στους αναιρεσείοντες ανηλίκους, γιατί ο ΑΠ δεν είναι, ούτε και δικάζει τους ανηλίκους ως δικαστήριο ανηλίκων (βλ. ΑΠ 829/2000 ΠοινΔικ 2001.153) -.
51)
59/2010 Αφαίρεση (κλοπή) για την οποία ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε από τον εγκαλούντα αδελφό του κατηγορουμένου, διότι δεν είχε παραστεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για να δηλώσει στο ποινικό δικαστήριο ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση ή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εναντίον του κατηγορουμένου και επομένως η αίτηση αναιρέσεως ως ασκη...
52)
61/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, λόγω παραιτήσεως του αναιρεσείοντος, κατά τα άρθρα 474 § 1, 475 § 1, 476 § 1 και 513 § 1 ΚΠΔ.
53)
63/2010 Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση που ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα κατά της αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου, λόγω παραιτήσεώς του από την αίτηση αναιρέσεως με δήλωσή του ενώπιον του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του καταστήματος κράτησής του.
54)
67/2010 Η αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως του Αρείου Πάγου, επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 370 και 514 του ΚΠΔ, τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση και να ανακαλέσουν αυτήν, συνάγεται ότι είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, αφού μετά την παραδοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση ως βάσιμης της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και την αναίρεση της συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, το Δικαστήριο τούτο έχει απεκδυθεί της εξουσίας του ...
55)
70/2010 Απορρίπτει αίτηση ελλείψει εννόμου συμφέροντος.
56)
71/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως η έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά αποφάσεως καταδικαστικής του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση του νόμου περί επιταγών. Η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, διότι ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την παραδεκτή άσκησής της. Ειδικότερα, η αίτηση αναιρέσεως, ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου πο...
57)
72/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Για να είναι ορισμένη κατά το πρώτο σκέλος της πρέπει να αναφέρει σε τι συνίσταται η ελλιπής αιτιολογία. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν αναφέρει τις ελλείψεις της αιτιολογίας και γιατί η εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ελέγχεται αναιρετικά.
58)
73/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Απορρίπτει αίτηση λόγω αοριστίας των λόγων της.
59)
91/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση κατά συρροή. Ο λόγος αναιρέσεως είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, αλλά και οι πρόσθετοι λόγοι ως απαράδεκτοι, αφού για το παραδεκτό αυτών, πρέπει να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
60)
105/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, η αίτηση προσφυγής - αναιρέσεως κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, με την οποία απορρίφθηκαν ως κατ' ουσίαν αβάσιμες οι προσφυγές των προσφευγόντων - αναιρεσειόντων κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
61)
113/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 2130/2009, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 2237/2009, ΑΠ 411/ 2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας, έστω και με το υπόμνημα.
62)
129/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Στοιχεία που πρέπει, να περιέχει για να είναι ορισμένη. Εκτίμηση του Εισαγγελέα ότι είναι αόριστη και πρόταση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αντίθετη εκτίμηση του Δικαστηρίου. Αποχή από την ουσιαστική της έρευνα, ελλείψει προτάσεως του Εισαγγελέα επί της ουσίας, προκειμένου να εισαχθεί αυτή στο ακροατήριο με τήρηση της νόμιμης προδικασίας.
63)
134/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, για την οποία δεν συντάχθηκε η σχετική έκθεση (άρθρο 474 § 1 του ΚΠΔ) -.
64)
139/2010 Η αναίρεση που ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, τέτοια δε απόφαση δεν είναι αυτή που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) γιατί ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
65)
147/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
66)
177/2010 1. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και 2. Βασικό έγκλημα η υπεξαίρεση στην υπηρεσία, ποσού 146.735,143 ευρώ, σε βάρος της ΕΤΕ, από συγκατηγορούμενο. Απαράδεκτη η αναίρεση του αναιρεσείοντος παραπεμπομένου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, μη περιλαμβανομένη μεταξύ των εγκλημάτων του άρθρου 1 § 1 του Ν. 1608/1950, διότι συμπαραπέμπεται αμετάκλητα συγκατηγορούμενός του για βασικό έγκλημα κακουργηματικής υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία σε βάρος της ΕΤΕ, ποσού 146.735,...
67)
212/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
68)
213/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
69)
215/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα). Απορρίπτει αίτηση.
70)
218/2010 Απαράδεκτο αναίρεσης κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο: 1) διατάσσεται περαιτέρω ανάκριση και 2) απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) ως προς άλλο κατηγορούμενο. Απόρριψη σχετικών αιτήσεων αναίρεσης.
71)
231/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, αφού προϋπόθεση του παραδεκτού τους είναι η άσκηση παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως.
72)
267/2010 Είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Εκπρόθεσμος όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Σε τέτοια περίπτωση ο ασκών την αναίρεση οφείλει να διαλάβει στη δήλωση για την άσκηση αυτού του ενδίκου μέσου τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτουν τα περιστατικά αυτά. Αν δεν επικαλείται τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα μη δυνάμενα να αποτραπούν στη συγκεκριμένη περίπτωση με μέτρα άκρας συνέσεως και επιμε...
73)
270/2010 Αίτηση αναίρεσης απαράδεκτη.
74)
285/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκηση της (465 παρ. 1 ΚΠΔ) ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 478/2009). Απορρίπτει.
75)
286/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν.3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005) -.
76)
289/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση εναντίον βουλεύματος.
77)
319/2010 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως νομοτύπως από τον κρατούμενο στις φυλακές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως.
78)
360/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 482 § 2 ΚΠΔ με άρθρο 41 § 1 του Ν.3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 1263, 1760/2006) -.
79)
364/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή των Φυλακών. Πρέπει να περιέχει έστω και ένα λόγο. Αν δεν περιέχει λόγους είναι απαράδεκτη (ΑΠ 2560/2008) -.
80)
383/2010 Κατά των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών, που περατώνουν την κυρία ανάκριση για πράξεις του άρθρου 187 ΠΚ, μετά το Ν. 2928/2001, δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Αυτό ισχύει και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους.
81)
389/2010 Καταδικαστική απόφαση. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από μη παραστάντα κατά την εκδίκαση της υποθέσεως δικηγόρο, χωρίς όμως να προσκομίζεται ή να προσκομίσει πληρεξούσιο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
82)
419/2010 Άρθρα 148 έως 153, 473 § 2, 474 § 2, 476 § 1, 484 § 1, 509, 510 ΚΠΔ. Πότε ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης διότι ουδένα σαφή και ορισμένο λόγο περιέχει και από την επίκληση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται απαραδέκτως η ουσία.
83)
423/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, και άμεση συνεργεία σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, είναι παντελώς αόριστοι, και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
84)
452/2010 Αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι το ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών δεν υπόκειται σε αναίρεση.
85)
469/2010 Αναίρεση εμπρόθεσμη (δημοσίευση προσβαλλόμενης, παρόντος του κατηγορουμένου, την 6-2-2009, καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο 11-5-09, οπότε άρχισε η 10ήμερη προθεσμία. Άσκηση της αναιρέσεως πολύ πριν, ήτοι την 24-3-2009). Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη διότι δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
86)
473/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραίτησης.
87)
508/2010 Άσκηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως δι' αντιπροσώπου, ο οποίος δεν προσκόμισε το σχετικό πληρεξούσιο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
88)
510/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως., ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες κ.λ.π.
89)
513/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως, κατ' άρθρο 548 ΚΠΔ.
90)
514/2010 Αίτηση αναιρέσεως στρεφομένη κατά αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αναιρεσείοντος περί αμφισβητήσεως της ανασταλτικής δύναμης εφέσεως, είναι απαράδεκτη (άρθρο 472 ΚΠΔ) -.
91)
529/2010 Παραίτηση από ένδικο μέσο (αναίρεσης κατά βουλεύματος) με δήλωση δικηγόρου στο ακροατήριο. Απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο.
92)
532/2010 Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου βουλεύματος (άρθρο 476 §2 ΚΠΔ). Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης.
93)
588/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Μη καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση που ασκήθηκε κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος.
94)
621/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 482 §2 ΚΠΔ με άρθρο 41 §1 Ν. 3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 360/2010, ΑΠ 1263/2006, ΑΠ 1760/2006) -.
95)
624/2010 Αίτηση αναιρέσεως αυτοτελώς κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου με την οποία απερρίφθη αίτηση της ήδη αναιρεσείουσας για επιδίκαση σ' αυτή αποζημιώσεως κατ' άρθρο 533 επ. ΚΠΔ από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω κράτησής της σε εκτέλεση άλλων καταδικαστικών σε βάρος της αποφάσεων, που αναιρέθηκαν από τον Άρειο Πάγο κατά το μέρος που αναφέρονταν στη μη χορήγηση αναστολής εκτελέσεως των επιβληθεισών ποινών και μετά παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο που επιλήφθηκε εκ νέου διέταξε αναστολή των επιβληθεισών σ...
96)
625/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου που κήρυξε τον ήδη αναιρεσείοντα ένοχο υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση κατά κατάχρηση ιδιαιτέρως εμπιστοσύνης ξένων ολικώς κινητών πραγμάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας περιελθόντων στην κατοχή του ως εντολοδόχου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως λόγω αοριστίας ως προς τους επιμέρους λόγους α) για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, β) για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως διότι δεν εκτίθενται συγκεκρ...
97)
638/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη και κλοπή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο αναιρέσεως από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
98)
639/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν περιέχει ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ.
99)
641/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έγινε νομότυπη παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα (ο λόγος της αιτήσεως αφορούσε το τμήμα της καταδικαστικής απόφασης που απέρριψε την πολιτική αγωγή ως μη στηριζομένη στο νόμο). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
100)
643/2010 Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεώς τους, ως απαράδεκτες, ως ασκηθείσες χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Ειδικότερα, άσκησαν τις αιτήσεις τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 2 του ΚΠΔ (με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ) κατά αποφάσεως μη καταδικαστικής (απέρριψε την έφεση τους ως εκπρόθεσμη), ενώ έπρεπε να τις ασκήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 474 παρ. 1 του ΚΠΔ.
101)
644/2010 Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε μετά την λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς να επικαλείται λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος (η προσβαλλόμενη εκδόθηκε με παρόντα τον εκπροσωπήσαντα αυτή πληρεξούσιο δικηγόρο της). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
102)
645/2010 Η αναιρεσείουσα παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για να δικασθεί για απάτη, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, άνω των 150.000 € (άρθρο 386 παρ. 1,3 του ΠΚ και άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως ισχύει, και συνεπώς το βούλευμα, ως αμετάκλητο (άρθρο 308 παρ. 1 α και β του ΚΠΔ) δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
103)
647/2010 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως από την απόφαση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένες πλημμέλειες σε σχέση με ορισμένο ή ορισμένα κεφάλαια της πληττόμενης αποφάσεως. Δεν αρκεί η νομική ορολογία των άρθρων 510 § 1 Δ΄ και 989 δ΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αναιρετικώς αόριστη (απαράδεκτη) -.
104)
650/2010 Η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας (341 ΚΠΔ), κατ' ουσίαν ή ως απαράδεκτη δεν υπόκειται σε αναίρεση (ΑΠ 2355/2009, ΑΠ 463/2008). Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
105)
662/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή των Φυλακών. Πρέπει να περιέχει έστω και ένα λόγο. Αν δεν περιέχει λόγους είναι απαράδεκτη (ΑΠ 364/2010, ΑΠ 2560/2008). Απορρίπτει αίτηση απαράδεκτη.
106)
664/2010 Παραίτηση από αίτηση αναιρέσεως. Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση (ΑΠ 84/2009). Δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραίτηση με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες.
107)
728/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραιτήσεως. Η αίτηση αναιρέσεως ήταν απαράδεκτη για άλλο λόγο, ήτοι διότι ασκήθηκε κατά αποφάσεως που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όμως δεν είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αυτός ο λόγος, καθόσον η παραίτηση δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας, ως προς τον επαγόμενο την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της ασκήσεως της αίτησης αναιρέσεως κατά αποφάσεως μη υποκείμενης σε αναίρεση.
108)
737/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από δικηγόρο, που δεν παρέστη στο εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο, με ελλιπές πληρεξούσιο (δεν αναγράφει ούτε την απόφαση που προσβάλλεται, ούτε την πράξη) -.
109)
750/2010 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ.
110)
784/2010 Αν στην αίτηση αναιρέσεως δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 του ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι τυχόν ασκηθέντες πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, επειδή προϋποθέτουν παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως. Για τη διόρθωση ή συμπλήρωση των πρακτικών συνεδριάσεως του δικαστηρίου, αρμόδιος είναι ο διευθύνων τη συνεδρίαση και σε περίπτωση αρνήσεώς του το δικαστήριο που δίκασε. Απορρίπτεται ως...
111)
785/2010 Αν στην αίτηση αναιρέσεως δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι τυχόν ασκηθέντες πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, επειδή προϋποθέτουν παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως. Για τη διόρθωση ή συμπλήρωση των πρακτικών συνεδριάσεως του δικαστηρίου, αρμόδιος είναι ο διευθύνων τη συνεδρίαση και σε περίπτωση αρνήσεώς του, το δικαστήριο που δίκασε. Απορρίπτεται ως απ...
112)
787/2010 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, λόγω αοριστίας των λόγων της.
113)
790/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων εκ μέρους καταδικασθέντων για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία με χρήση και απάτη κατ' επάγγελμα και συνήθεια., η ζημία από την οποία υπερέβαινε το ποσό των 15.000 €. Πρωτοδίκως από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδικάσθηκαν σε συνολική κάθειρξη 16 ετών ο πρώτος αναιρεσείων και 15 ετών και 6 μηνών ο δεύτερος αναιρεσείων. Απόρριψη ως απαράδεκτων των άνω αιτήσεων αναιρέσεως (άρθρ. 476 § 1, 489 § 1, 504 § 1 ΚΠΔ) εφόσον οι κατηγορούμενοι ...
114)
793/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
115)
796/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) κατά πρωτοβάθμιας καταδικαστικής αποφάσεως. Άσκηση αίτησης (δήλωσης) αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής όχι με κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 § 2 ΚΠΔ) ως μη καταδικαστικής. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης αυτής ως απαράδεκτης.
116)
799/2010 Αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτων (εκπρόθεσμες). Ασκήθηκαν μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλούνται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
117)
800/2010 Απαράδεκτη δεύτερη αίτηση αναίρεσης κατά της ίδιας καταδικαστικής απόφασης και ως αίτηση ανάκλησης οριστικής απόφασης Αρείου Πάγου που απέρριψε προηγούμενη αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτοι και οι πρόσθετοι λόγοι μιας τέτοιας αίτησης αναίρεσης. Απόρριψη αυτής.
118)
801/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης και καταδίκη αναιρεσείοντος στα δικαστικά έξοδα.
119)
815/2010 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα (άρθρα 473 παρ. 1,2, 507 παρ. 1 ΚΠΔ). Ο προς δικαιολογία του εκπροθέσμου ασκήσεώς της λόγος, συνιστάμενος στο ότι δεν έλαβε γνώση της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο, απορρίπτεται προεχόντως, διότι δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού.
120)
819/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματικές βλάβες από αμέλεια, κατά συρροή. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, είναι απαράδεκτος, και απορριπτέος, ως παντελώς αόριστος κατά δε το μέρος που με αυτόν πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.
121)
843/2010 Απαράδεκτη η αίτηση γιατί δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας ορισμένος και παραδεκτός λόγος. Την έλλειψη ακροάσεως του εισαγγελέα δεν δικαιούται να προτείνει ο κατηγορούμενος ως λόγο αναιρέσεως. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ' ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό των προσθέτων λόγων αναιρέσεως είναι η άσκηση παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του προσθέτου λόγου ως απαραδέκτου.
122)
848/2010 Συνεκδίκαση τεσσάρων αυτοτελών αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου που απέρριψε κατά πλειοψηφία τις εφέσεις που είχαν ασκήσει κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου ως απαράδεκτες για το ότι δεν περιείχαν συγκεκριμένο λόγο έφεσης. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως των δύο πρώτων αναιρεσειόντων κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ διότι δεν εμφανίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Αρείου Πάγου, αν και κλητεύθηκαν για να εμφανισθούν στην ορισθείσα δικάσιμο από τον Εισαγγελέα του...
123)
858/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκαν προς τούτο οι αντίκλητοι δικηγόροι των αναιρεσειόντων.
124)
871/2010 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραίτησης από αυτήν (άρθρα 474 § 1, 475 §1, 476 § 1 και 513 § 1 του ΚΠΔ) -.
125)
884/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3160/2003 (286/11-2-2010, ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005). Η αυτή ρύθμιση προσήκει και επί βουλεύματος του συμβουλίου εφετών, που απέρριψε ως απαράδεκτη προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, που ασκήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ, από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (111 παρ. 7 ΚΠΔ), διότι η προσφυγή αυτή τυγχάνει ειδικό ένδικο μ...
126)
957/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου (εφημερίδας). Στα εγκλήματα δια του τύπου οι προβλεπόμενες στον ΚΠΔ επί ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ (§3 άρθρ. μόνο του Ν. 2243/1994). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, η αίτηση αναιρέσεως, δοθέντος ότι δεν διαλαμβάνεται σ' αυτή κάποιος λόγος ανώτερης βίας ή άλλος λόγος ανυπέρβλητου κωλύματος.
127)
960/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών που απέρριψε την προσφυγή του αναιρεσείοντα - εγκαλούντα κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη η έγκλησή του.
128)
976/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτης, ως μη περιέχουσας τουλάχιστον έναν ορισμένο λόγο αναίρεσης, Κηρύσσει απαράδεκτη συζήτηση δύο αιτήσεων αναίρεσης του ιδίου αναιρεσείοντος μη εμφανισθέντος κατά τη συζήτηση λόγω μη νομότυπης κλητεύσεώς του (αναφέρεται στο αποδεικτικό η κλήτευσή του για συζήτηση άλλων αιτήσεων αναίρεσης) -.
129)
989/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκησή της (άρθρο 465§1 ΚΠΔ), ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Η αίτηση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα μπορεί να ασκηθεί μόνον κατά καταδικαστικής αποφάσεως και δεν είναι τέτοια η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ (ΟλΑΠ 5/2000, ΑΠ 258/2010, 478/2009...
130)
996/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κλπ. Απόρριψη της αιτήσεως ως απαράδεκτης γιατί ασκήθηκε πριν παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως (άρθρο 47 § 1 ΚΠΔ) -.
131)
1009/2010 Αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνο κατά βουλευμάτων των δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων επί ποινικών δικαστηρίων και όχι κατά διατάξεων του Εισαγγελέα Εφετών που εκδίδεται κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ και απορρίπτει προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που στρέφεται κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών.
132)
1014/2010 Χρήση πλαστών πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση - παράβαση άρθρ. 8, 22 παρ. 6 Ν. 1599/1996. Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την έφεση της αναιρεσείουσας κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη ως απαραδέκτου της αιτήσεως αναιρέσεως διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως που δεν είναι καταδικαστική και ασκήθηκε από τον ως πληρεξούσιο στη δίκη στο Τριμελές Εφετείο συνήγορο της αναιρεσείουσας με δήλωσ...
133)
1023/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατ5ά καταδικαστικής αποφάσεως λόγω αοριστίας του προβαλλόμενου λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
134)
1024/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες, κλπ.
135)
1028/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως με επίδοση στον Εισαγγελέα ΑΠ, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική.
136)
1029/2010 Είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος παραπεμπτικού για πλημμέλημα.
137)
1035/2010 Η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά απόφασης είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από την έκδοση της απόφασης παρόντος του διαδίκου, άλλως από της νόμιμης επίδοσης στον δικαιούμενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία αυτή σε κάθε περίπτωση πριν την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο των καθαρογραφημένων αποφάσεων. Τότε μόνο συγχωρείται η εκπρόθεσμη άσκησή της όταν συντρέχει ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Απορριπτέα ως απαράδεκτη όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
138)
1055/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 25 παρ. 1 και 6 του Ν. 1882/1990. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά εκκλητής απόφασης, έστω και αν έχει καταστεί τελεσίδικη, λόγω παρόδου άπρακτης της προς έφεση προθεσμίας.
139)
1057/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορισμένο του λόγου αυτού, αλλιώς η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Απορρίπτει αίτηση.
140)
1067/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10 ημερών. Αρχίζει από καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (2256/ 2009). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προ-βάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
141)
1110/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως μετά τη δήλωση του αιτούντος στο ακροατήριο για παραίτηση από την αίτηση.
142)
1138/2010 Ληστεία από την οποία προήλθε ο θάνατος προσώπου. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Αίτηση αναίρεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, με βάση εξουσιοδότηση, με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, μετά από πάροδο είκοσι ημερών από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο τηρούμενο βιβλίο. Η επίκληση, ως ανώτερης βίας, η αμέλεια του παραστάντος δικηγόρου να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί το εκπρόθεσ...
143)
1142/2010 Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες.
144)
1143/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή Φυλακών. Αν δεν περιέχει έστω ένα λόγο αναίρεσης, είναι απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
145)
1157/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως, γιατί πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη ουσιαστικά εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού.
146)
1163/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδής καταμήνυση κατά συναυτουργία. Καταδικαστική σε βάρος του αναιρεσείοντος απόφαση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, η κατά της οποίας έφεση αυτού απερρίφθη ως ανυποστήρικτη με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση αναιρέσεως του ιδίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον δικαστικό επιμελητή και δεν στρεφόταν κατά καταδικαστικής αποφάσεως, στις οποίες ...
147)
1170/2010 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών λόγω του ότι αυτή ασκήθηκε ενώπιον της γραμματέα του Πρωτοδικείου, δηλαδή ενώπιον αναρμόδιου γραμματέα (άρθρα 474 § 1 ΚΠΔ) και απόρριψη αυτής.
148)
1206/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως, γιατί στρέφεται κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως, όπως είναι η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη, η δε αίτηση ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτει αίτηση.
149)
1207/2010 Για να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρέπει να περιέχει κάποιον σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως. Στοιχεία για το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, γιατί δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
150)
1208/2010 Αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου με την οποία ανεβλήθη η εκδίκαση ποινικής υποθέσεως επί εφέσεως του κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για απλή σωματική βλάβη σε ρητή δικάσιμο για συνεκδίκαση με άλλη υπόθεση στην οποία κατηγορουμένη ήταν η ήδη αναιρεσείουσα με μηνυτή τον άνω κατηγορούμενο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει τέτοιο ένδικο μέσο κατά αποφάσεως του...
151)
1209/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος γιατί ο μοναδικός, από το άρθρο 484 § 1 περ. δ΄ ΚΠΔ, λόγος αφορά την ουσία της υποθέσεως, η επί της οποίας κρίση του συμβουλίου είναι αναιρετικά ανέλεγκτη.
152)
1238/2010 Απαράδεκτη η άσκηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης την έφεση κατά της πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 473§2 ΚΠΔ, καθόσον η προσβαλλόμενη ως άνω απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου δεν είναι καταδικαστική. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
153)
1241/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως εκπρόθεσμη, ενώ στην ασκηθείσα έκθεση αναιρέσεως, οι επικαλούμενοι λόγοι, α) αδυναμία επικοινωνίας της αναιρεσείουσας με τον παραστάντα συνήγορό της, β) εσφαλμένη καταχώρηση του επιθέτου της στον Η/Υ του Εφετείου Αθηνών, με συνέπεια να μην ανευρίσκει η ιδία τη σχετική απόφαση και το χρόνο καταχωρήσεώς της στο ειδικό βιβλίο και γ) η μη άσκηση αναιρέσεως από το συνήγορό της στον οποίο είχε δώσει σχετική εντολή κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, είναι...
154)
1259/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρίς να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
155)
1260/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
156)
1261/2010 Αοριστία αίτησης αναίρεσης. Δεν καλύπτεται με πρόσθετους λόγους αναίρεσης ή με άλλο δικόγραφο υπογραφόμενο μόνο από πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος χωρία να εγχειρισθεί νόμιμα στον αρμόδιο γραμματέα και να συνταχθεί έκθεση κατάθεσής του, που υπογράφεται από τον καταθέσαντα και εκείνον που δέχεται την κατάθεσή του.
157)
1277/2010 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση με σκοπό προσπόριση οφέλους άνω των 73.000 €. Καταδικαστική απόφαση. Πρώτη αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη συμμετοχή στο Ποινικό Δικαστήριο ως μέλους του Δικαστή που είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του πολιτικού Δικαστηρίου για το αστικό μέρος τη...
158)
1358/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων. Άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση αρχαίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαίρεση αντικειμένων κατά το Ν. 5153/1932 (όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη ισχυρισμών για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω άσκησης από δικηγόρο που παρέστη στο δευτερο...
159)
1368/2010 Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της κατηγορουμένης- νυν αναιρεσείουσας, κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη αίτηση εξαιρέσεως, κατά των σε αυτή Εισαγγελικών Λειτουργών, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι από την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ, προκύπτει ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως από τους διαδίκους κατά βουλεύματος, το οποίο απέρριψε...
160)
1378/2010 Καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 23 § 1 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, ως αόριστο, καθότι πλήττεται η εσφαλμένη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου ουσίας.
161)
1413/2010 Δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση ο μη διάδικος στην έκκλητη δίκη. Οι εγκληματικές πράξεις που τελούνται από τρομοκράτες δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήματα. Η δημοσιότητα της δίκης δεν καταλύεται από τη διεξαγωγή της στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και από τον προληπτικό έλεγχο των προσερχόμενων ακροατών, για λόγους ασφαλείας. Η ειδική διαδικασία κλήρωσης των συνθέσεων επί σοβαρών υποθέσεων που θα διαρκέσουν πολύ χρόνο δεν καταλύει την αρχή του φυσικού δικασ...
162)
1420/2010 Απαράδεχτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος α) ασκηθείσα από πολιτικώς ενάγοντα β)στρεφόμενη κατά βουλεύματος που απέρριψε ένδικο μέσο ως απαράδεκτο Απορρίπτει αίτηση.
163)
1424/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμου ασκήσεως της.
164)
1459/2010 Αίτηση για μετατροπή ποινής φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών που έχει επιβληθεί τελεσίδικα, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 16 του Ν.3727/2009. Απόρριψη αιτήσεως μετατροπής. Δεν υπόκειται η απόφαση σε αναίρεση. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτη.
165)
1479/2010 Αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής αποφάσεως, ασκούμενη από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο του κατηγορουμένου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση, ως ασκηθείσα μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας.
166)
1537/2010 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
167)
1549/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητα τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περατώσεως της ανακρίσεως (άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως το πρώτο εδάφιο αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004). Η τελευταία διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε ε...
168)
1585/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας προθεσμία για την άσκησή της. Όχι εφαρμογή του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠΔ επί βουλεύματος. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης (μετά την περίοδο 10 ημερών από την επίδοση του βουλεύματος στην αναιρεσείουσα) και καταδίκη της αναιρεσείουσας στα δικαστικά έξοδα.
169)
1598/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, δεν είναι καταδικαστική.
170)
1599/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη, λόγω του ότι δεν αναφέρει κανένα λόγο αναίρεσης.
171)
1628/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος κατά αθωωτικής αποφάσεως ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
172)
1630/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία και κατ' αυτού, δεν χωρεί και δεν προβλέπεται από το νόμο οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα στον εγκαλούντα, επομένως και αναίρεση.
173)
1633/2010 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι στρέφεται κατά εισαγγελικής διατάξεως, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικαστική απόφαση ή βούλευμα.
174)
1634/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα στο ακροατήριο για να δικαστεί για πράξη που είναι πλημμέλημα.
175)
1639/2010 Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως αυτού, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 1958/2009, ΑΠ 1942/2008). Αναπλήρωση των ανωτέρω με λόγους και περιστατικά που προβάλλονται μεταγενέστερα και ειδικό...
176)
1656/2010 Αθωωτική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, και ηθικά αυτουργία σ' αυτή. Η αναίρεση ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα που δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα Είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 506 περ. γ ΚΠΔ) -.
177)
1661/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
178)
1682/2010 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης παραπεμπτικού βουλεύματος, λόγω αοριστίας λόγου ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.
179)
1694/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για να δικαστεί, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους, και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηματικών πράξεων. Δεν υπόκειται το βούλευμα στο ένδικο αυτό μέσο. Απαράδεκτη η αίτηση. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
180)
1696/2010 Απόρριψη της αίτησης αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί δεν περιέχει ένα τουλάχιστον ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
181)
1697/2010 Απόρριψη της αναίρεσης, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αίτηση.
182)
1702/2010 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
183)
1703/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
184)
1715/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος επειδή δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου για την άσκησή της.
185)
1727/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη διότι ασκήθηκε μέσω αντιπροσώπου, η προς τον οποίο εντολή για την άσκηση του εν λόγω ενδίκου μέσου ήταν άκυρη καθόσον δεν προσδιορίζονται οι αξιόποινες πράξεις στις οποίες αφορούσε η ποινική υπόθεση για την οποία χορηγήθηκε η πληρεξουσιότητα ούτε ποιού Εφετείου ήταν το Δικαστικό Συμβούλιο που είχε εκδώσει το...
186)
1732/2010 Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
187)
1734/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης, εφόσον το προσβαλλόμενο βούλευμα αποφάνθηκε για πράξη που εμπίπτει στο άρθρο 1 Ν. 1608/1950. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
188)
1735/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης (ως απαράδεκτη) που στρέφεται κατά απόφασης που ανακαλεί τη χορηγηθείσα αναστολή και συγχρόνως αποφαίνεται για τη μετατροπή της ποινής.
189)
1738/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως, η οποία δεν προσβάλλεται με το ένδικο αυτό μέσο.
190)
1739/2010 Απόρριψη της αίτησης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
191)
1743/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
192)
1749/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που στρέφεται κατ' αποφάσεως που δεν χωρεί αναίρεση.
193)
1758/2010 Βιασμός. Καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως για εσφαλμένη και αντιφατική αιτιολογία και εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας των λόγων αναιρέσεως που δεν καλύπτεται από όσα αναφέρονται σε μεταγενέστερα έγγραφα (αναφορές) του αναιρεσείοντος που διαβιβάσθηκαν στον Άρειο Πάγο, και δεν είχαν ενσωματωθεί στην έκθεση αναιρέσεως κατά την άσκησή της για να αποτελούν περιεχόμενο αυτής.
194)
1759/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως. Δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως.
195)
1760/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών παραπεμπτικού για πλημμέλημα. Απορριπτέο και το αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
196)
1768/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης υποκείμενης όμως σε έφεση, ως απαράδεκτης, μετά την πρόσκληση του αναιρεσείοντος ή συνηγόρου του να προσέλθει στο Δικαστικό Συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του.
197)
1787/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
198)
1788/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
199)
1813/2010 Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία για το παραδεκτό των λόγων αναιρέσεως. Αοριστία λόγου αναιρέσεως: Όταν οι λόγοι αναιρέσεως είναι αόριστοι, η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα Συμβούλιο απέχει προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων για να προβάλει τις αντιρρήσεις του.
200)
1819/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με την οποία ο αναιρεσείων ζητεί να αναιρεθεί αυτό εκ του ότι απέρριψε την προσφυγή του ως απαράδεκτη, με την οποία (προσφυγή του) ζητούσε να ακυρωθούν όλες οι πράξεις της προδικασίας που ακολούθησαν μετά την προσφυγή του κατά διάταξης του Ανακριτή, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
201)
1823/2010 Η αίτηση αναίρεσης στρέφεται: 1) κατά της απόφασης του Πρωτοβαθμίου δικαστηρίου με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε φυλάκιση εννέα (9) μηνών για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, και 2) κατά της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης. Είναι απορριπτέα η αίτηση, διότι η πρώτη απόφαση δεν υπέκειτο σε αναίρεση, γιατί ήταν εκκλητή όπως απαγγέλθηκε (άρθρ. 489 παρ. 1 β΄ ΚΠΔ), ενώ η αναίρεση που στρέφε...
202)
1835/2010 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης. Αίτηση αναιρέσεως κατά απορριψάσης της εφέσεις βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Αοριστία λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως ως απαράδεκτων. Εξέταση του λόγου αυτού αυτεπαγγέλτως, αφού οι αιτήσεις αναιρέσεως είναι τυπικά δεκτές και διαπίστωση ότι η αιτιολογία του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών είναι ελλιπής. Αναίρεση βουλεύματος και παραπομπή υπόθεσης για επανάκριση των εφέσεων κατ' ουσία.
203)
1837/2010 Αόριστος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
204)
1841/2010 Απαράδεκτη η αίτηση λόγω αοριστίας του λόγου αναιρέσεως.
205)
1842/2010 Λόγος αναίρεσης που πλήττει την ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
206)
1845/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως από δικηγόρο, ο οποίος δεν ήταν ούτε συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε ειδικό πληρεξούσιο προσκόμισε, το οποίο να τον νομιμοποιεί στην άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
207)
1869/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου άσκησης.
208)
1882/2010 Αναίρεση κατά διάταξης Εισαγγελέα Εφετών, που απορρίπτει προσφυγή κατά διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
209)
1883/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται, ως απαράδεκτη η αίτηση.
210)
1903/2010 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση.
211)
1981/2010 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
212)
2001/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας ως απαράδεκτη, ως στρεφόμενη κατά αποφάσεως που είχεν απορρίψει έφεση ως ανυποστήρικτη, κατά το άρθρο 341 παρ.2 γ ΚΠΔ και 546 παρ.2 και 476 παρ.1 ΚΠΔ.
213)
2003/2010 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός στο τριμελές εφετείο, λόγω ιδιάζουσας δωσιδικίας.
214)
2007/2010 Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. Ι στοιχ. Δ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναίρεσης, ως παντελώς αόριστος, και συνακόλουθα και οι πρόσθετοι λόγοι.
215)
2015/2010 Εκπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
216)
2017/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Παραίτηση από την αίτηση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτει αίτηση.
217)
2021/2010 Καταδικαστική απόφαση για επιταγές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση που ασκήθηκε από τον παραστάντα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δικηγόρο του αναιρεσείοντα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ, δεδομένου ότι η απόφαση δεν είναι καταδικαστική (απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση) -.
218)
2033/2010 Βούλευμα, που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία. Δεν δικαιούται ο πολιτικώς ενάγων ν' ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά τέτοιου βουλεύματος. Απορρίπτει αιτήσεις, ως απαράδεκτες, λόγω άσκησης τούτων από τους πολιτικώς ενάγοντες.
219)
2035/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς περαιτέρω έρευνα για το ορισμένο ή αόριστο αυτής.
220)
2036/2010 Απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά διατάξεων Εισαγγελέων Πλημμελειοδικών και Εφετών που απέρριψαν την έγκληση και την προσφυγή του εγκαλούντος κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (άρθρα 47 και 48 ΚΠΔ) αντίστοιχα. Απόρριψη δυο σχετικών αιτήσεων αναίρεσης ως απαράδεκτων.
221)
2038/2010 Δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος.
222)
2042/2010 Είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης όταν ο κατηγορούμενος προσβάλλει το βούλευμα μόνο για το συναφές ή συρρέον με το κακούργημα πλημμέλημα, διότι η αίτηση αναίρεσης για το συναφές ή συρρέον με κακούργημα πλημμέλημα προϋποθέτει τη σύγχρονη προσβολή και για το κακούργημα.
223)
2048/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για την ανέλεγκτη περί τα πράγματα η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
224)
2078/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη.
225)
2079/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
226)
2090/2010 Αίτηση αναιρέσεως με τις διατυπώσεις του άρθρου 473 § 2 ΚΠΔ (με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Τέτοια δεν είναι η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη. Απαράδεκτη δήλωση αναιρέσεως, με τις ως άνω διατυπώσεις, κατά αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε έφεση ως εκπρόθεσμη. Έπρεπε να ασκηθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 474 § 1 ΚΠΔ.
227)
2092/2010 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως λόγω ασκήσεώς της στο Διευθυντή Φυλακών, χωρίς σύνταξη έκθεσης ασκήσεως αναιρέσεως, με αναγραφή σ' αυτή των λόγων της και υπογραφή του Διευθυντή.
228)
54/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
229)
55/2009 Απόρριψη αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
230)
56/2009 Απόρριψη αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
231)
60/2009 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η δεύτερη αίτηση αναίρεσης, που ασκήθηκε κατά της αυτής αποφάσεως, και από τον ίδιο αναιρεσείοντα.
232)
61/2009 Απορρίπτεται η δεύτερη αίτηση αναίρεσης κατά της ίδιας απόφασης, όταν η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη εκ σφάλματος του αναιρεσείοντος ως προς το έγκυρο της άσκησής της και εκπνοής σε κάθε περίπτωση της προθεσμίας άσκησης της αίτησης αναίρεσης.
233)
69/2009 Εκπρόθεσμη αναίρεση, δίχως επίκληση λόγω ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση.
234)
73/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης.
235)
76/2009 Απαράδεκτες οι αναιρέσεις. Στρέφονται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, για εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 Ν. 1608/50 και για τα οποία αποφαίνεται αμετάκλητα το ως άνω Συμβούλιο (άρθρ. 308 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ).
236)
84/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω παραίτησης από αυτήν.
237)
89/2009 Αίτηση για επανεξέταση απορριφθείσας αίτησης αναίρεσης, η επί της οποίας απόφαση δεν ερεύνησε αυτεπαγγέλτως μη προταθέντα λόγο για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η νέα αίτηση.
238)
112/2009 Απαράδεκτη και απορριπτέα η αναίρεση συνεπεία εκπρόθεσμης άσκησής της. Πότε είναι παρών ο δικαιούμενος στην άσκηση του ενδίκου μέσου τη στιγμή της απαγγελίας της απόφασης.
239)
138/2009 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρ. 187 ΠΚ, και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα.
240)
139/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου (διττό απαράδεκτο): α) διότι ασκήθηκε κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, ενώ είχε ασκηθεί έφεση η οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, και β) ως εκπρόθεσμη. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, από δικηγόρο, θεωρείται ότι ήταν παρών στην δίκη εκείνη και η εκδοθείσα απόφαση λογίζεται ότι δημοσιεύθηκε με την πραγματική παρουσία του και η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής αρχίζει από της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο.
241)
140/2009 Προσφυγή, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμώμενη, κατά Διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω προσφυγής, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
242)
155/2009 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
243)
196/2009 Άρθρο 482 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει αναίρεση του βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορούμενου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Άρθρο 476 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως και ως τοιαύτη απορριπτέα.
244)
201/2009 Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
245)
204/2009 Προσβαλλόμενο βούλευμα 105/08 Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης - Παραπέμπει (δικηγόρο) για πλημμελήματα στο Τριμελές Εφετείο. Μετά το Ν. 3160/03, δεν υπόκειται σε αναίρεση. Η ασκηθείσα από τον παραπεμπόμενο κατηγορούμενο απαράδεκτη. Απορρίπτει ως τέτοια.
246)
205/2009 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
247)
207/2009 Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
248)
291/2009 Απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος που παραπέμπουν τους κατηγορουμένους για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.
249)
292/2009 Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
250)
298/2009 Απορρίπτει αναίρεση γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση.
251)
299/2009 Απλή δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
252)
303/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση που στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση για επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Διαδικαστικά έγγραφα λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή των. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση, δίχως ο εκκαλών να ισχυρίζεται ότι είναι γνωστής διαμονής. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα η επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση ο εκκαλών, δίχως να προσδιορίζει άλλα περιστατικά.
253)
304/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης λόγω ανυπαρξίας στο αναιρετήριο κάποιου από τους στο άρθρο 510 παρ. 1 προβλεπόμενους λόγους αναίρεσης.
254)
306/2009 Απορρίπτει αναίρεση λόγω παραίτησης που έγινε στο ακροατήριο.
255)
342/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 484 παρ. 1, 509 παρ. 1, 510 ΚΠΔ. Για να είναι ορισμένη η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον λόγον ορισμένο και σαφή. Άλλως είναι απαράδεκτος και ως τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠΔ). Απορρίπτει ως απαράδεκτον (αόριστο) την αναίρεση.
256)
352/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω ανυπαρξίας λόγων αναιρέσεως και αοριστίας των επικαλούμενων λόγων στην οικεία έκθεση. Η παραπομπή στο δικόγραφο της συνημμένης έκθεσης αναιρέσεως, που έχει υπογραφεί μόνο από τον πληρεξούσιο συνήγορο, χωρίς την υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην έκθεση, το δικόγραφο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
257)
359/2009 Είναι απαράδεκτη δεύτερη αναίρεση κατά βουλεύματος παραπεμπτικού για πλημμέλημα, όταν με την πρώτη αναίρεση κατά βουλεύματος, που παραπεμπόταν ο κατηγορούμενος για κακούργημα και για συναφές πλημμέλημα, είχε αναιρεθεί το αρχικό βούλευμα μόνο για το πλημμέλημα και είχε κριθεί αμετάκλητα η παραπομπή για το κακούργημα, διότι πλέον σε νέα αυτοτελή κρίση παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Εφετών και επανεξετάσθηκε μόνο το πλημμέλημα και δε συντρέχει πλέον ο δικαιολογητικός λόγος του άρθρου 482 ΚΠΔ, της σύγχρ...
258)
360/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει η αιτούσα υπέρ του θανόντος πατρός της, καταδικασθέντος αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ΑΠ 2212/2006, ΑΠ 2098/08, 795/08). Απορρίπτει.
259)
378/2009 1) Απορρίπτει για 2ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. 2) Αναβάλλει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω σημαντικού αιτίου, που συνιστά το κατά τη διάσκεψη του Συμβουλίου ανακαλυφθέν κώλυμα - συνδρομή λόγου εξαιρέσεως μέλους του, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 ΚΠΔ, για το λόγο ότι στη σύνθεση της πρωτοβάθμιας δίκης μετέσχε, ως προεδρεύουσα εφέτης, η αδερφή της συζύγου του μέλους του Αρεοπαγίτη, που είναι συγγενής εξ αγχιστείας αυτού, δευτέρου βαθμού, κατά τα άρθρα 1463, 1464 ΑΚ.
260)
383/2009 Πληρεξουσιότητα σε μη παράστανα δικηγόρο κατά την συζήτηση που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη διότι στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας που προσαρτάται στην δήλωση του άρθρου 473 παρ. 2 που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και με την γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της.
261)
386/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενης κατά μη οριστικής απόφασης (αναβλητικής της δίκης).
262)
393/2009 Άρθρα 20 παρ. 1 Συντάγματος, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ. Ποίες αποφάσεις υπόκεινται σε αναίρεση. Άρθρο 533 - 544 ΚΠΔ. Όχι αναίρεση αυτοτελής κατ’ αποφάσεως που απέρριψε αίτηση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου. Απορρίπτει.
263)
394/2009 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
264)
395/2009 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
265)
401/2009 Απορρίπτει αίτηση επανεξέτασης λόγου αναιρέσεως.
266)
418/2009 Αναίρεση κατά διάταξης Εισαγγελέα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
267)
419/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
268)
446/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους. Απαράδεκτος η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που τον παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη σχετική αίτηση αναίρεσης (άρθρο 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ).
269)
478/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος, ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τα άρθρα 465 παρ. 1, 476 του ΚΠΔ, όταν ο κατηγορούμενος ήταν μεν απών, αλλά εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο συνήγορο υπερασπίσεως, επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου, ούτε το απαράδεκτο αυτό καλύφθηκε, αφού δεν προσκομίστηκε αργότερα, το τυχόν υπάρχον πληρεξούσιο, εντός 20 ημερών (ΑΠ 444/2008).
270)
480/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος, ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τα άρθρα 465 παρ. 1, 476 του ΚΠΔ, όταν ο κατηγορούμενος, δικάστηκε ωσεί παρών και διορίστηκε αυτεπάγγελτα άλλος συνήγορος υπερασπίσεως, επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου. Το απαράδεκτο αυτό δεν καλύπτεται από πληρεξούσιο, που δεν επισυνάπτεται στην αίτηση - δήλωση, αλλά προσκομίστηκε αργότερα, εντό...
271)
481/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω αοριστίας των προβαλλομένων με αναίρεση λόγων ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας - εφαρμογής, του απορριπτικού αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αίτηση που είχε ασκήσει ο αιτών, καταδικασθείς αμετακλήτως με 4 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για παράβαση Ν. 5960/33 (Ολ ΑΠ 2/2002, ΑΠ 406, 417/2006).
272)
487/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση Πληρεξουσίου δικηγόρου της, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση.
273)
520/2009 Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι επί ποινή απαραδέκτου. Απαράδεκτος ως αόριστος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται ούτε σε ποια κεφάλαια της αιτιολογίας της αποφάσεως αναφέρεται, ούτε σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων (φωτογραφιών) που είχαν εξαιρεθεί από τα έγγραφα της δικογραφίας με παρεμπίπτουσα απόφαση δεν επήλθε διότι η εξαίρεση δεν αφορούσε φωτογραφίες. Απορ...
274)
523/2009 Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι επί ποινή απαραδέκτου. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι αόριστοι λόγοι αναιρέσεως και λόγοι με τους οποίους προβάλλεται εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας. Αποδεικτική δύναμη πρακτικών. Η διόρθωση λαθών ή η συμπλήρωση ελλείψεων των πρακτικών των αποφάσεως ποινικών δικαστηρίων διατάσσεται από το δικαστή που διεύθυνε τη συζήτηση και εν αρνήσει του από τ...
275)
534/2009 Απαράδεκτη αναίρεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απορρίπτει αίτηση.
276)
538/2009 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο απορρίπτει ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
277)
542/2009 Απαράδεκτη αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Απορρίπτει αίτηση.
278)
544/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
279)
550/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπρόθεσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
280)
564/2009 Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης λόγω παραδεκτής παραίτησης απ’ αυτήν.
281)
565/2009 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 911/2008, 2194/2007, 2364/2007 και 1966/2006).
282)
568/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη - απορρίπτει αίτηση(σχετ. η ΑΠ 2240/2007).
283)
576/2009 Εκπρόθεσμη αναίρεση. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Η αμέλεια πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, δεν αποτελεί λόγο ανώτερης βίας.
284)
577/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε κατ’ ουσία την έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως λόγω αοριστίας. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
285)
578/2009 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 138/ 2009 και 911/2008, 2194/2007, 2364/2007, 1966/2006).
286)
586/2009 Προθεσμία αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 473 παρ. 2. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να γίνει από τον καταδικασθέντα με δήλωση στον Εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι ημέρες. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση ανυπέρβλητο κώλυμα ο λόγος ανωτέρας βίας. Άλλως η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρ. 476, 513 ΚΠΔ).
287)
592/2009 Άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως. Αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Όχι αντίθεση στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται αίτηση ως (εκπρόθεσμη) απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν περιλαμβάνει λόγον ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
288)
593/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωση (322 β. β ΠΚ). Απόρριψη μίας εκ τούτων, ως απαράδεκτης, διότι ασκήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς ειδική πληρεξουσιότητα και διότι η αίτησης αναίρεσης στρέφεται κατά βουλεύματος που απορρίπτει ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νομίμου βάσεως...
289)
598/2009 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται από τον αναιρεσείοντα χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται και από το δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη ...
290)
607/2009 Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πρέπει να αναφέρει τις ελλείψεις ή ασάφειες και δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που δεν αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία.
291)
620/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω του ότι δεν περιέχει τουλάχιστον ένα ορισμένο λόγο αναίρεσης.
292)
621/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι δεν περιέχει έστω ένα σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης.
293)
623/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ασκηθείσα εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που θα δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της άσκησης.
294)
626/2009 Η αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη ασκείται αναγκαίως στο γραμματέα του Δικαστηρίου που την εξέδωσε, όχι και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Α.Π.
295)
627/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης, που ασκήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, ως απαράδεκτης.
296)
635/2009 Απαράδεκτο αναίρεσης λόγω έλλειψης ενός ορισμένου λόγου στο αναιρετήριο. Δεν αρκεί για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η επανάληψη της από την νομολογία διατύπωσης του ορισμένου του ως άνω λόγου.
297)
638/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών εις βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετεί με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 263 Α περ. α΄, 375 παρ. 2, 1 ΠΚ σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
298)
650/2009 Απαράδεκτη αναίρεση. Στην συνταγείσα έκθεση αναίρεσης ενώπιον του αρμόδιου Γραμματέα, άλλο πρόσωπο εμφανίζεται να δηλώνει ότι ασκεί αναίρεση και άλλο πρόσωπο υπογράφει την έκθεση.
299)
654/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος και με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
300)
655/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
301)
656/2009 Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ δεν είναι καταδικαστικές και δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για διόρθωση αποφάσεως.
302)
657/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και τους προβαλλόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
303)
660/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση με δήλωση στο ακροατήριο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση από α' κατηγορούμεο. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης του β' κατηγορουμένου.
304)
665/2009 Απαράδεκτη αναίρεση πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος. Δεν παρέχεται δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, η δε παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση είναι άνευ εννόμου σημασίας.
305)
687/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, διότι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη, εκπροσωπήθηκε ο εκκαλών - αναιρεσείων δια συνηγόρου και την κρινόμενη αίτηση άσκησε μετά την παρέλευση της κατ΄ άρθρον 473 β παρ. 1,3 ΚΠΔ οριζόμενης 10ημέρου προθεσμίας, από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού Δικ...
306)
697/2009 Παραίτηση από την αναίρεση. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
307)
699/2009 Αναίρεση κατά απόφασής του, που απέρριψε ως απαράδεκτη, (εκπρόθεσμη) έφεση. Η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης από τον παράστανα στη συζήτηση συνήγορο και η άσκηση αναίρεσης με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
308)
702/2009 Αόριστη η αίτηση αναιρέσεως όταν ουδένα λόγο περιέχει. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η δήλωση ότι «ασκεί αναίρεση για τους παρακάτω λόγους», χωρίς εν συνεχεία να αναφέρει κάποιον λόγο είναι αόριστη.
309)
714/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Δεν περιέχει λόγο κατά σαφή και ορισμένο τρόπο. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
310)
715/2009 Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος, που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση του πολιτικώς ενάγοντος από τον τελευταίο. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων, μετά την ισχύ του ν. 3160/30-6-2003, κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 ΚΠΔ, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 2408/2008, 1599/2008). Οι ως άνω ρυθμίσεις και μετά το Ν. 3160/2003, που ανάγονται στην προθεσμία...
311)
718/2009 Απόρριψη της αναιρέσεως, ως απαράδεκτης, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος Συμβ. Εφετών, που απέρριψεν έφεση του προσφεύγοντος καταδίκου ως απαράδεκτη, γιατί στρεφόταν κατά απορριπτικής αποφάσεως του δια των άρθρων 54-58 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999) προβλεπόμενου Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών, του οποίου όμως οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ουδέν ένδικο μέσο. Η μη πρόβλεψη ως άνω ενδίκων μέσων, στο Σωφρονιστικό Κώδικα, κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών, που κρίνει και τη χο...
312)
719/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση Πληρεξουσίου δικηγόρου της, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
313)
749/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που επικύρωσε το πρωτόδικο βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή κρατουμένου κατά του Συμβουλίου Φυλακών, που δεν του χορήγησε εκπαιδευτική άδεια.
314)
759/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης. Ασκήθηκε από πρόσωπο (πολιτικώς ενάγουσα) που δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση.
315)
789/2009 Παραβιάσεις νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Πρόσθετοι λόγοι. Απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού των πρόσθετων λόγων αναίρεσης, πρέπει να είναι το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Εάν είναι απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, εκτός άλλων περιπτώσεων και διότι είναι αόριστοι και ασαφείς οι λόγοι της, τότε είναι απαράδεκτοι και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Δεν επιτρέπεται να εξετασθούν ούτε και αυτεπαγγέλτως. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αοριστία λόγου για έλ...
316)
804/2009 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον άνω λόγο.
317)
819/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κερκύρας, που επικύρωσε το πρωτόδικο βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή κρατουμένου κατά του Συμβουλίου Φυλακών, που δεν του χορήγησε εκπαιδευτική άδεια.
318)
822/2009 Αναιρεσείουσα κάτοικος αλλοδαπής - Διορισμός αντικλήτου. Επίδοση αποφάσεως σε αντίκλητο κατά την ΚΠΔ 273 παρ. 1 περ. γ΄. Απαράδεκτη η αναίρεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει αίτηση.
319)
843/2009 Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, αίτηση αναίρεσης, που στρέφεται κατ’ αποφάσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη αίτηση του αναιρεσείοντα για ακύρωση της διαδικασίας, κατά την οποία εκδόθηκε, απόντος αυτού, απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη έφεση του αναιρεσείοντα.
320)
844/2009 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
321)
862/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως εάν δεν περιέχεται σ’ αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με προσθέτους λόγους, ούτε να εξετασθούν αυτεπαγγέλτως λόγοι αναιρέσεως. Πότε ορισμένοι οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ.
322)
883/2009 Η εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως μπορεί να δικαιολογηθεί όταν στην έκθεση που συντάσσεται για την άσκησή της γίνεται επίκληση περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα εμπρόθεσμης άσκησης, καθώς και των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξή τους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως, γιατί τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ούτε αναφέρονται τα προς απόδειξή της μέσα.
323)
884/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ’ αυτές. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος, που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος.
324)
889/2009 Πρόσωπα δικαιούμενα σε άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων, ο εγκαλών και ο μηνυτής, μόνο όμως αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατ’ αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, χωρίς να την καταδικάσει σε αποζημίωση και στα έξοδα.
325)
890/2009 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιβάλλονται έξοδα.
326)
891/2009 Παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση, η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς να ερευνηθεί αν ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
327)
915/2009 Αίτηση αναιρέσεως ασκηθείσα με κατάθεση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν ασκήθηκε νόμιμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
328)
917/2009 Αναίρεση που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως (απόφαση που καθόρισε συνολική ποινή). Δεν ασκήθηκε νόμιμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
329)
918/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αναίρεση με δήλωση του αναιρεσείοντος στο γραμματέα του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
330)
920/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου τους, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
331)
927/2009 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο επιλήφθηκε, κατά το άρθρο 308 παρ. 1 εδ. 3, 4 του ΚΠΔ, λόγω εγκλημάτων, για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη και που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, αποφαίνεται αμετακλήτως και για τα συναφή κακουργήματα και πλημμελήματα, ανεξάρτητα του αν τελικά η παραπομπή γίνεται χωρίς τις προϋποθέσεις του άνω Ν. 1608/1950 (ΑΠ 541/...
332)
934/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της. Η προσβαλλόμενη ερήμην εκδοθείσα απόφαση καθαρογραφημένη, καταχωρήθηκε στο τηρούμενο κατά νόμο ειδικό βιβλίο στις 30-10-2007 και αντίγραφο αυτής επιδόθηκε στον κατηγορούμενο στις 4/3/2008, με νόμιμη επίδοση στο σύνοικό αυτού, ανευρεθέντα στην δηλωθείσα στην έκθεση εφέσεως τελευταία γνωστή διεύθυνσή του, που αναζητήθηκε και δε βρέθηκε προσωπικά ο ίδιος. Επομένως, η κρινόμενη από 4-8-2008 δήλωση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της εν λ...
333)
948/2009 Δεν υπόκειται σε αναίρεση η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών επί προσφυγής κατά διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (άρθρα 47 και 48 ΚΠΔ). Απόρριψη τέτοιας αίτησης αναίρεσης.
334)
952/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης λόγω μη επίκλησης περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εμπρόθεσμο της άσκησής της.
335)
954/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι δεν περιέχει έστω ένα σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης. Μη συμπλήρωση της τοιαύτης αοριστίας με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή (και) με πρόσθετους λόγους.
336)
961/2009 Ανήλικοι κατά τον ΠΚ. Άρθρα 121 παρ. παρ. 1, 2, 122 παρ. 2. Ποία τα αναμορφωτικά μέτρα.. 127 παρ. 1 ΠΚ. Πότε ποινικός σωφρονισμός. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου των ανηλίκων που επιβάλλουν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν υπόκεινται σε έφεση (ένδικα μέσα), διότι δεν είναι καταδικαστικές. Απαράδεκτη η αναίρεση κατ’ αποφάσεως που τα επέβαλε.
337)
975/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του Α.Ν. 86/19675, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της.
338)
991/2009 Το άρθρο 308 παρ. 1 εδ. τελευταίο ισχύει για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για συναφές κακούργημα. Όταν το βούλευμα παραπέμπει τον κατηγορούμενο όχι για έγκλημα του Ν. 1608/1950 αλλά για άλλο κακούργημα που δεν υπάγεται στο Ν. 1608/1950, πλην όμως άλλος κατηγορούμενος παραπέμπεται με το ίδιο βούλευμα για κακούργημα του Ν. 1608/1950 και το πρώτο κακούργημα είναι συναφές με αυτό (το δεύτερο), δεν υπόκειται σε αναίρεση. Όταν ο Εισαγγελέας προτείνει την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως ως απαρ...
339)
1002/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
340)
1003/2009 Βούλευμα Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
341)
1015/2009 Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση του αναιρεσείοντος κατά του Δημοσίου, για αποζημίωσή του για κράτησή του, δυνάμει εντάλματος του Ανακριτή. Μετέπειτα αθώωσή του. Απόφαση μη οριστική. Δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει.
342)
1016/2009 Παραπομπή με βούλευμα στο ακροατήριο Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) και με το άρθρο 1 Ν. 1608/50. Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα. Η ασκηθείσα αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
343)
1035/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
344)
1036/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
345)
1044/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 1, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509, 510 ΚΠΔ. Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως πρέπει στη δήλωση αναιρέσεως να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι αυτής. Αν δεν περιέχεται εις λόγος εκ των εις το άρθρο 510 ΚΠΔ περιοριστικώς αναφερομένων, η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (513 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
346)
1047/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα. Απορρίπτει ως απαράδεκτες αναιρέσεις κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν για συγκρότηση Εγκληματικής Οργάνωσης (187 ΠΚ) και συναφή κακουργήματα αγοράς, εισαγωγής στην επικράτεια, μεταφοράς, κατοχής και πωλήσεως ναρκωτικών, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από κοινού. Ο αποκλεισμός του δικα...
347)
1057/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της μετά την πάροδο 10ημερης προθεσμίας από την επίδοση σ' αυτόν της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία είχε καταχωρηθεί καθαρογεγραμμένη πριν από την επίδοση σ' αυτόν στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του εκδώσαντος αυτή δικαστηρίου και μη αναφοράς στην αίτηση λόγων ανωτέρας βίας και ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής.
348)
1079/2009 Η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κατ' αυτής αίτηση αναιρέσεως.
349)
1110/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά απόφασης που δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη. Απορρίπτει.
350)
1111/2009 Απόρριψη λόγου αναίρεσης ως απαράδεκτου λόγω του ότι δεν αναφέρεται σ' αυτή κανένας ορισμένος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτει.
351)
1116/2009 Βούλευμα: Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
352)
1117/2009 Βούλευμα: Το δικαίωμα του κατηγορούμενου να ασκήσει αναίρεση περιορίζεται επί αποφάσεων που απορρίπτουν το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο και δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα και επί των βουλευμάτων. Όταν το ένδικο μέσο της αναιρέσεως ασκήθηκε μεταξύ εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει απ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Απορρίπτει.
353)
1118/2009 Κλοπή. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική κλοπή κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελεσθείσα α) απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και την περί απελάσεως διάταξη της προσβαλλομένης απόφασης και β) απόρριψη της δεύτερης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Απορρίπτει.
354)
1127/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Πρέπει το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης να περιέχει τουλάχιστον ένα ορισμένο λόγο αναίρεσης, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση.
355)
1136/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει.
356)
1157/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, ( άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση (Όμοιες ΑΠ 912/2008, 2296/2007, 1664/2004) -.
357)
1160/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για συκοφαντική δυσφήμηση, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (509 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως, λόγω αοριστίας. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη και τους πρόσθετους λόγους, αφού προϋπόθεση του παραδεκτού αυτών, είναι το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 825/2007) -.
358)
1185/2009 Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρα 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 ΚΠΔ) και δια δηλώσεως ενώπιον του Εισαγγελέως, εφ' όσον η αναίρεση έγινε επίσης δια δηλώσεως εις αυτόν. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση, μετά την παραίτηση.
359)
1190/2009 Άρθρ. 4 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσης με απόντα τον κατηγορούμενο και όντα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επίδοσή της, εάν αυτή έγινε μετά την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, από την καταχώρησή της δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Άρθρο 255 ΑΚ. Εάν ασκηθεί εκπροθέσμως πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως: όταν δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκρ...
360)
1191/2009 Άρθρο 473 § 2 εδ. α΄ ΚΠΔ. Η αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί από τον καταδικασθέντα και με σχετική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πέραν των άρθρ. 473 § 2, 474 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ, ήτοι κατ' εξαίρεση μόνον. Η απόφαση με την οποίαν απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς δεν ασκείται με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν ασκηθεί ούτως.
361)
1199/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
362)
1201/2009 Δεν περιέχει λόγο σαφή και ορισμένο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση.
363)
1202/2009 Αναίρεση κατά: α) αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση και απέρριψε αυτήν ως ανυποστήρικτη και β) πρωτόδικης αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση, κατά μεν της δεύτερης αποφάσεως, διότι κατ' αυτής έχει ασκηθεί έφεση και έχει απορριφθεί, ενώ κατά της πρώτης, διότι γι' αυτή δεν έχει δοθεί πληρεξουσιότητα. Απορρίπτει.
364)
1203/2009 Απών στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Επίδοση αποφάσεως. Άσκηση αναιρέσεως μετά το 10ήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απαράδεκτη. Απορρίπτει.
365)
1204/2009 Στο κατ' έφεση Δικαστήριο, παρέστη δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Θεωρείται παρών. Άσκηση αναίρεσης μετά το 10ήμερο από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
366)
1216/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΑΝ 86/1967. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της.
367)
1217/2009 Με το προσβαλλόμενο βούλευμα απορρίφθηκε η έφεση κατά του πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτη. Μετά το ν. 3160/03, δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα. Η ασκηθείσα από τους παραπεμπόμενους κατηγορούμενους απαράδεκτη. Απορρίπτει ως τέτοια.
368)
1223/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση.
369)
1233/2009 Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής διάταξης και αρνητική υπέρβαση εξουσίας και επομένως είναι απορριπτέα η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη (Ολ.ΑΠ 2/02, 19/01). Απορριπτέοι και οι πρόσθετοι λόγοι, αφού για να ερευνηθούν προϋποθέτουν παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως.
370)
1253/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Απορρίπτει την αναίρεση.
371)
1279/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αναίρεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με δήλωση του δικηγόρου του, στον οποίο είχε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δοθεί η σχετική εντολή. Κηρύσσει απαράδεκτη την αναίρεση.
372)
1285/2009 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου χωρίς να στρέφεται κατά καταδικαστικής αποφάσεως.
373)
1287/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του αναιρεσείοντος.
374)
1292/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
375)
1306/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Απόρριψη αιτήματος αναβολής μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το ΣτΕ. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης αποδείξεων. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αναιρέσεως ως αορίστου (απαραδέκτου) -.
376)
1333/2009 Αίτηση αναίρεσης αθωωτικής αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, από πολιτικώς ενάγουσα, που αποβλήθηκε της διαδικασίας. Απορρίπτεται, κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί η αναιρεσείουσα πολιτικώς ενάγουσα, της οποίας απορρίφθηκε η πολιτική αγωγή λόγω πενταετούς παραγραφής, κατ' άρθρο 937 ΑΚ και αποβλήθηκε της ποινικής διαδικασίας, είχε κατά τα άρθρα 468 παρ.1 β, 486 παρ.1 β, 488 και 506 εδ. Γ΄ του ΚΠΔ, δικαίωμα εφέσεως, κατά το κεφάλαιο αυτό που απορρίφθηκε η πολιτ...
377)
1337/2009 Απορρίπτει δύο αιτήσεις αναίρεσης ως απαράδεκτες διότι: 1) Για την πρώτη απόφαση, εκπροσωπηθέντος του κατηγορουμένου δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, άρα παρόντος, ως εκπρόθεσμες, ασκηθείσες μετά 10ήμερο από της καταχωρίσεώς της στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων, 2) Υπογράφονται από πληρεξούσιο δικηγόρο, που δεν παραστάθηκε στο εκδόσαν δικαστήριο και δεν προσαρτά σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του κατηγορουμένου, 3) Για τη μία αίτηση- δήλωση, δε συνετάγη έκθεση καταθέσεως του αρμοδίου γραμματέα, 4...
378)
1342/2009 Προσβαλλόμενη απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης. Η αναίρεση ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από την καταχώριση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
379)
1345/2009 Παραίτηση από αναίρεση. Με δήλωση του αναιρεσείοντα στο γραμματέα του Δικαστηρίου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
380)
1350/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα, κατά βουλεύματος μετά την 30.6.2003 (ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αναίρεση.
381)
1351/2009 Άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που είχε επικυρωθεί κατόπιν ασκήσεως κατ' αυτής αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας. Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως.
382)
1352/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε κατ' ουσία την έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως, λόγω αοριστίας. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη. Απέχει να αποφανθεί προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων.
383)
1368/2009 Άρθρο 473 παρ. 2 εδάφιο Α΄ ΚΠΔ. Αναίρεση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη η αναίρεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατ' αυτής. Απορρίπτει.
384)
1369/2009 Αόριστη η αίτηση αναιρέσεως και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν δεν περιέχει έναν τουλάχιστον σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως. Πότε ορισμένος ο λόγος της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
385)
1377/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης γιατί ασκήθηκε δίχως να συνταχθεί έκθεση και να υπογραφεί. Απορρίπτει.
386)
1391/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Πότε επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης αίτησης αναίρεσης κατά της αυτής απόφασης. Οι λόγοι αυτών όμως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι, αλλιώς απορρίπτονται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα κάθε μιας αίτησης αναίρεσης.
387)
1394/2009 Αυτοδικία - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Άρθρα 331, 381 ΠΚ. 1. Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, της πρώτης αναιρεσείουσας, ασκήθηκε με δήλωση, ασκήθηκε με επίδοση στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά της υπ' αριθμ. 1712/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) έφεση της αναιρεσείουσας κατά της υπ' αριθμ. 248/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου. Κατά της αποφάσεως όμως αυτής η οποία δεν είναι καταδικαστική,...
388)
1419/2009 Αίτηση αναίρεσης. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, αναίρεση κατά του βουλεύματος μπορούσε να ασκήσει και ο πολιτικός ενάγων. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού αναίρεση κατά του βουλεύματος δεν μπορεί να ασκήσει ο πολιτικός ενάγων αλλά μόνο ο κατηγορούμενος και υπό τις διακρίσεις που τάσσει πλέον το άρθρο αυτό. Απορρίπτει την αναίρεση της πολιτικώς ενάγουσας κατά του βουλεύματος ως μη δικαιουμένης στην άσκησή της κατ' άρθρο 496 παρ. ...
389)
1443/2009 Άρθρο 473 § 3 ΚΠΔ. Προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι 10 ημέρες από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 255 ΑΚ. Εκτός εάν επικαλεσθεί και αποδείξει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη εκπρόθεσμη αίτηση.
390)
1444/2009 Αόριστος η αίτηση αναιρέσεως, εάν δεν περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος εκ των του άρθρου 510 ΚΠΔ. Απλή δήλωση ότι "κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τους παρακάτω λόγους", χωρίς να αναφέρει κανένα λόγο, είναι αόριστη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση λόγω της αοριστίας της.
391)
1445/2009 Ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί της ασκηθείσης αναίρεσής του, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχει ειδική προς τούτο εντολή. Η παραίτηση δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ. Οπότε απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, μετά την δήλωση παραιτήσεως στον γραμματέα του δικαστηρίου. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
392)
1449/2009 Προθεσμία ασκήσεως ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 § 1 και 476 § 1 - 473 §§ 2, 3, ΚΠΔ). Από πότε αρχίζει η προθεσμία των 20 ημερών κατά της καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λόγος ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη αίτηση. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου.
393)
1450/2009 Άρθρα 148-153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1 484 παρ. 1. Για το παραδεκτό της αιτήσεως πρέπει να περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον λόγος σαφής και ορισμένος. Άλλως απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη άρθρα 476, 513 ΚΠΔ. Για τους λόγους της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής πρέπει τα αναφέρονται τα συγκεκριμένα κεφάλαια, στα οποία αναφέρεται η σχετική αιτίαση ως η συγκεκριμένη ουσιαστική ποινική διάταξη που παρεβιάσθη. Απορρίπτει αναίρεση.
394)
1459/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω εκπροθέσμου άσκησής της. Πως υπολογίζεται η προθεσμία επί καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της ουσίας όπου εκπροσωπήθηκε ο κατηγορούμενος από συνήγορό του.
395)
1460/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε προσφυγή κατηγορουμένου για αντιρρήσεις του κατά της προσωρινής κράτησής του. Απόρριψη τέτοιας αίτησης αναίρεσης ως μη νόμιμης.
396)
1462/2009 Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που απέρριψε την προσφυγή του κατηγορουμένου που διέταξε τη μετατροπή της ποινής παροχής κοινωνικής εργασίας και εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής του. Πότε πρέπει να προσκομίζεται η εξουσιοδότηση από το συνήγορο του αναιρεσείοντος όταν ασκεί την αίτηση αναίρεσης κατ' εντολή του (εικοσαήμερη προθεσμία προσκόμισης στον αρμόδιο γραμματέα από το χρόνο της άσκησής της). Επί απαραδέκτου άσκησης του ενδίκου μέσου της αν...
397)
1485/2009 Αόριστοι οι λόγια αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση και οι πρόσθετοι λόγοι.
398)
1487/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.
399)
1490/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπρόθεσμη.
400)
1491/2009 Σωφρονιστικός κώδικας. Άδειες κρατουμένων. Προσφυγή κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δικαστήριο εκτέλεσης ποινών. Τις αρμοδιότητές του ασκεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. Το βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση.
401)
1497/2009 Η άσκηση αίτησης αναίρεσης πρέπει να περιέλθει στον Εισαγγελέα του ΑΠ με επίδοση από δικαστικό επιμελητή και όχι κατ' άλλο τρόπο. Απόρριψη ως απαράδεκτη όταν ασκήθηκε δια μέσου του Διευθυντή της Φυλακής και όχι με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν η αναίρεση απευθύνεται στον Εισαγγελέα αυτόν.
402)
1501/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης από τον μη παρεμβάντα τουλάχιστον στην έκκλητη δίκη τρίτο για απόδοση σ' αυτόν του κατασχεθέντος ή δημευθέντος αντικειμένου. Απορρίπτει.
403)
1537/2009 Πότε αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως: α) υπερβάσεως εξουσίας, β ) ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, γ) απολύτου ακυρότητας στο βούλευμα ή την απόφαση. Εάν ουδείς λόγος σαφής και ορισμένος, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτος (άρθρ. 513§1 ΚΠΔ. Απορρίπτει αναίρεση η οποία ουδένα ορισμένο λόγο περιλαμβάνει.
404)
1552/2009 Απλή δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης.
405)
1563/2009 Πρώτος αναιρεσείων - αναίρεση κατά αποφάσεως η οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη κατ' αυτού κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 § 1 Ν. 3346/2005. Απαράδεκτη κατ' αυτής η αναίρεση. Απορρίπτεται η αναίρεση (άρθρ. 476§1 ΚΠΔ) και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Δεύτερος αναιρεσείων: Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, άλλως για έλλειψη ακροάσεως. Μη κοινοποίηση μαρτύρων από πολιτικώς ενάγοντα και στον Εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος που εναντιώθηκε για το λόγο αυτό στην εξέτασή τους ...
406)
1571/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως αόριστης και συνακόλουθα των πρόσθετων λόγων της.
407)
1600/2009 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιέχει ένα τουλάχιστον λόγο αναιρέσεως σαφή και ορισμένο άλλως είναι απαράδεκτη. Πότε ορισμένος ο λόγος περί εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση λόγω της αοριστίας της (άρθρα 476§1, 513§1 ΚΠΔ) -.
408)
1603/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και φοροδιαφυγή (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης), β) εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναιρέσεις ως απαράδεκτες. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινι...
409)
1617/2009 Αναίρεση. Δεν υπόκειται το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για εγκλήματα που προ-βλέπονται από το άρθρο 1 του νόμου 1608/1950. Απόρριψη σχετικής αίτησης αναίρεσης.
410)
1623/2009 Τα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών που περατώνουν την κύρια ανάκριση για πράξεις του άρθρου 187 του Π.Κ., μετά το Ν. 2928/2001, δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Αυτό ισχύει και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους. Απορρίπτει αίτηση.
411)
1625/2009 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω έγγραφης δηλώσεως παραιτήσεως του αιτούν-τος στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
412)
1668/2009 Παραίτηση δια πληρεξουσίου δικηγόρου από την αίτηση αναιρέσεως που είχε ασκηθεί δια πληρεξουσίου ενώπιον γραμματέα εκδόσαντος Δικαστηρίου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
413)
1685/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη σχετικής αίτησης λόγω του ότι δεν περιέχει κάποιο ορισμένο λόγο αναίρεσης.
414)
1689/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Πρόσκληση συνηγόρου στο συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
415)
1696/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη σχετικής αίτησης λόγω του ότι δεν περιέχει κάποιο ορισμένο λόγο αναίρεσης (άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠΔ) -.
416)
1709/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης.
417)
1719/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως μη περιέχουσας κάποιο ορισμένο λόγο.
418)
1758/2009 Αναιρέσεις κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για τις πράξεις α) της λαθρεμπορίας με ιδιαίτερα τεχνάσματα, β) της κακουργηματικής πλαστογραφίας και γ) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Ο κατά το άρθρο 96 παρ.2 του ΚΠΔ διορισθείς συνήγορος δεν θεωρείται και αντίκλητος. Η επίδοση του βουλεύματος στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν έχει διοριστεί και αντίκλητος του αναιρεσείοντος, δεν έχει έννομη συνέπεια σε περίπτωση επίδ...
419)
1764/2009 Αναίρεση κατά δύο αποφάσεων. α) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έχει εξαφανιστεί κατόπιν εφέσεως. Απαράδεκτη και β) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε κατ' έφεση απουσία αναιρεσείοντος. Ανυποστήρικτη κατά της δεύτερης αποφάσεως.
420)
1833/2009 Όταν ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε με έγγ...
421)
1875/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
422)
1901/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
423)
1906/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
424)
1909/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη η αίτηση.
425)
1928/2009 Προσφυγή του Μ.Π. [εκτιμωμένη ως αίτηση αναιρέσεως] κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, μα την οποία απορρίφθηκε προσφυγή του Μ.Π., κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση του προσφεύγοντα κατά της Δ.Δ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, δεν φέρει τον χαρακτήρα βουλεύματος ή αποφάσεως και συνεπώς δεν συγχωρείται κατ' αυτής.
426)
1958/2009 Αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντων για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Κηρύσσει απαράδεκτη ως ασκηθείσα μετά την πάροδο της συντμημένης στο ήμισυ 20ήμερης προθεσμίας προς επίδοση της σχετικής δηλώσεως προς τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Απορρίπτει αίτηση.
427)
1969/2009 Δεν υπόκειται σε αναίρεση βούλευμα παραπεμπτικό για πλημμέλημα κατηγορουμένου. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης κατ' αυτού ως απαράδεκτη και επιβάλλονται τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα. Επί περισσοτέρων του ενός αναιρεσειόντων απορρίπτεται καθεμία αίτηση αυτών και καταδικάζεται καθένας, στα δικαστικά έξοδα.
428)
1983/2009 Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου μετά πάροδο της 10ημέρου προθεσμίας από την καταχώρηση στο βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων του άρθρου 473 ΚΠΔ της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου.
429)
1984/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών, που απέρριψε προσφυγή του εγκαλούντος κατά απορριπτικής της εγκλήσεώς του διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, κατά της οποίας δεν χωρεί και δεν προβλέπεται από το νόμο οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, επομένως ούτε και αναίρεση (ΑΠ 1457/2005, 583/2008, 991/ 2008) -.
430)
1985/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βίας. Αίτηση αναίρεσης με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρ. 473 § 2 ΚΠΔ) μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η εκδιδόμενη επί των αντιρρήσεων του άρθρου 565 ΚΠΔ.
431)
2012/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων ισάριθμων κατηγορούμενων. Από αυτές η μία, η οποία ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της και ερευνάται η δεύτερη. Ναρκωτικά. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
432)
2022/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως που στρέφεται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος λόγω αοριστίας των λόγων αναιρέσεως. Λόγοι που ανάγονται στην αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση της ουσίας είναι απαράδεκτοι.
433)
2023/2009 Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση διορθώσεως των πρακτικών αποφάσεως δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, αλλά συμπροσβάλλεται με την απόφαση στην οποία αφορά η διόρθωση και η προθεσμία της αναιρέσεως και για τις δύο αποφάσεις αρχίζει από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο της κύριας απόφασης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατά των συμπροσβαλλόμενων ως άνω αποφάσεων ως εκπρόθεσμη, με βάση την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο της κύριας απόφασης.
434)
2027/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο η ιδιότητα του αναιρεσείοντα ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
435)
2029/2009 Άρθρα 463 εδ. α΄ 482 § 1 ΚΠΔ όπως το τελευταίο αντικατεστάθη με άρθρο 41 § 1 ν. 3160/2003, που ισχύει κατά του άρθρο 1 αυτού από 30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
436)
2037/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως αορίστου. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ' ΚΠΔ λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες, κλπ. Απορρίπτει αίτηση.
437)
2061/2009 Άρθρο 463 και 482 παρ. 1 ΚΠΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003 που ισχύει, με το άρθρο 61 αυτού από 30.6.2003. Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε αίτησή του για αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως. Απορρίπτεται αίτηση.
438)
2078/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 του ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης της πολιτικώς ενάγουσας κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
439)
2079/2009 Παραίτηση αναιρεσείοντος από ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως. Προϋποθέσεις παραιτήσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω παραιτήσεως από αυτήν του αναιρεσείοντος.
440)
2094/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 ΚΠΔ). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως των πολιτικώς εναγόντων κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
441)
2099/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως (μετά πάροδο 23 μηνών από την καταχώριση). Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Το γεγονός της κράτησης του αναιρεσείοντος στη φυλακή δεν συνιστά ανώτερη βία ούτε ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση, αφού αυτός μπορούσε να πληροφορηθεί πότε η απόφαση καταχωρίστηκε.
442)
2114/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης ως μη περιέχουσας σαφώς και ορισμένα κάποιο λόγο αναίρεσης.
443)
2130/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
444)
2131/2009 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
445)
2152/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω των 73,000 €. Χρήση πλαστών επιταγών, απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, απλή συνέργεια σε απάτη. Απορρίπτει αίτηση. Οι τρεις αναιρέσεις κατά του βουλεύματος που απέρριψε τις εφέσεις τους κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος ως απαράδεκτες, για το λόγο ότι παραπέμπονται μόνο για πλημμελήματα, είναι απορριπτέες, κατ' άρθρον 476 παρ.2 ΚΠΔ, μετά την τροποποίηση του δια άρθρου 38 Ν. 3160/2003, ως απαράδεκτες, διότι πλέον δεν επιτρέπετ...
446)
2160/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) - ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Η αναιρεσείουσα είχε δικαστεί ωσεί παρούσα. Δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός της (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
447)
2179/2009 Αναίρεση κατά διορθωτικού βουλεύματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.
448)
2202/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση, με λόγο ότι από λόγους υγείας δεν μπόρεσε η ήδη αναιρεσείουσα να εμφανιστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και να ζητήσει αναβολή της δίκης ώστε να προσκομίσει στοιχεία για την εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών. Ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως δεν πλήττει την κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης περί απορρίψεως της εφέσεως ως ανυποστήρικτης και έτσι η αίτηση αναίρεσης είναι αόριστη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αορισ...
449)
2208/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως που ασκήθηκε από παραστάντα, στη συζήτηση στο Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, συνήγορο του κατηγορουμένου, με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτης καθόσον η αναίρεση δεν στρεφόταν κατά αποφάσεως καταδικαστικής αλλά κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση για χορήγηση στον κατηγορούμενο επεκτατικού αποτελέσματος από έφεση που είχε ασκηθεί από έτερο κατηγορούμενο με τον οποίο ως συμμέτοχοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικασθεί πρωτ...
450)
2229/2009 Απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης (ασκηθείσα κατά καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψης νομίμου βάσεως: είναι παντελώς αόριστοι. Απορρίπτεται η αίτηση.
451)
2232/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη αιτιολογίας: είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση.
452)
2236/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας...
453)
2237/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρα...
454)
2241/2009 Αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος υποκειμένου όμως σε έφεση. Επίδοση βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μόνο στον κατηγορούμενο με θυροκόλληση, όχι όμως και στον διορισμένο αντίκλητό του. Απόρριψη της αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω της πρόωρης άσκησής της (μη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση έφεσης) -.
455)
2256/2009 Προθεσμία 10 ημερών για υποβολή αίτησης αναίρεσης. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
456)
2258/2009 Εγκλήματα προβλεπόμενα από το νόμο 1608/1950. Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν τέτοια βουλεύματα.
457)
2262/2009 Η κύρια ανάκριση για τα εγκλήματα του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950 κηρύσσεται περαιωμένη από το Συμβούλιο των Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα και συνεπώς και για ελαφρότερα κακουργήματα (άρθρ. 308 § 1 εδ. γ' & δ' ΚΠΔ). Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έγκλημα του Ν. 1608/1950 ως και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα, ελαφρότερο ή βαρύτερο παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Απορρίπτει αίτηση.
458)
2291/2009 Απαράδεκτες οι αναιρέσεις. Στρέφονται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, για εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 Ν.1608/50 και για τα οποία αποφαίνεται αμετάκλητα το ως άνω Συμβούλιο (άρθρο 308 § 1 εδ. γ΄ ΚΠΔ). Η τελευταία διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20 § 1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης αλυσιτελώς υποβάλλεται όταν η ...
459)
2292/2009 Αίτηση για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως από πολιτικώς ενάγοντα απαράδεκτη, αφού αυτός δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτει αίτηση.
460)
2296/2009 Παραίτηση αναιρεσείοντος από ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως. Προϋποθέσεις παραιτήσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω παραίτησης του αναιρεσείοντος από αυτήν.
461)
2307/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
462)
2309/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, η προθεσμία που προβλέπεται στον ΚΠΔ για την άσκηση αναίρεσης (των 10 ή 20 ημερών - άρθρο 473 §§ 1, 2 ΚΠΔ) συντέμνεται στο μισό (Ν.2243/1994) - (.
463)
2310/2009 Απόρριψη των δύο αναιρέσεων ως απαράδεκτων, λόγω παντελούς ελλείψεως λόγων αναιρέσεως.
464)
2350/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Είναι παντελώς αόριστος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
465)
2354/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Διατυπώσεις. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
466)
2355/2009 Η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ) κατ' ουσία ή ως απαράδεκτη δεν υπόκειται σε αναίρεση (ΑΠ 463/2008, ΑΠ 918/ 2006). Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
467)
2369/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) απόφασης. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας από τον ασκήσαντα αυτήν δικηγόρο. Δεν έχει τέτοια πληρεξουσιότητα ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη για την έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
468)
2391/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί η ασκήσασα δικηγόρος δεν είναι παραστάσα και το προσαρτώμενο πληρεξούσιο δεν την εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η δε προσαρτώμενη στους πρόσθετους λόγους εξουσιοδότηση, φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη του χρόνου ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.
469)
2393/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Εντός της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση, η επιταγή εγκύρως επιστρέφεται από την ενεχυρούχο τράπεζα προς το δικαιοπάροχό της και μεταβιβάζεται περαιτέρω από αυτόν. Ο τελευταίος κομιστής νομιμοποιείται να την εμφανίσει προς πληρωμή και, αφού βεβαιωθεί η έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων, να εγκαλέσει τον εκδότη. Έλλειψη αιτιολογίας. Απαράδεκτος ο σχετικός λόγος αν δεν προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται η επικαλούμενη ανεπάρκεια της υφιστάμενης αιτιολογίας.
470)
2397/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης λόγω μη αναγραφής του ονόματος του ασκήσαντος δικηγόρου στην επικαλούμενη και προσαρτώμενη στο αναιρετήριο εξουσιοδότηση, ενώ η έλλειψη αυτή δεν καλύπτεται από την ιδιότητα του παραστάντος δικηγόρου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, διότι την ιδιότητα αυτή έπρεπε ο δικηγόρος να την αναφέρει ρητά στο αναιρετήριο (βλ. ΑΠ 1991/2007, 536/2001) -.
471)
2408/2009 Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η έφεση που είχε ασκήσει ο ήδη αναιρεσείων κατά του πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος κατ' άρθρο 476 παρ. 2 ΚΠΔ (όπως ισχύει), σύμφωνα με το οποίο μόνον κατά αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη επιτρέπεται άσκηση αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο.
472)
2412/2009 Απόρριψη της αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αίτηση.
473)
2413/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί ο ασκήσας δικηγόρος δεν είναι παραστάς και το επικαλούμενο και προσαρτώμενο πληρεξούσιο δεν τον εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
474)
2419/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως - Αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως αν είναι μεταγενέστερη της επίδοσης άλλως από την επίδοση (ΑΠ 619/2005, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
475)
2424/2009 Η αίτηση αναίρεσης πρέπει να περιέχει ένα τουλάχιστον ορισμένο λίγο από τους περιοριστικώς αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠΔ. Τότε είναι επιτρεπτή η συμπλήρωση μιας τέτοιας αίτησης με άλλη αίτηση συνημμένη στην πρώτη δήλωση. Απορρίπτει αίτηση.
476)
2432/2009 Αναίρεση από πολιτικώς ενάγοντες κατά αθωωτικής αποφάσεως που δεν τους καταδίκασε σε αποζημίωση ή στα δικαστικά έξοδα ή δεν απέρριψε την αγωγή τους ως απαράδεκτη. Απόρριψη της αναίρεσης και καταδίκη αναιρεσειόντων (καθενός αυτών) στα δικαστικά έξοδα.
477)
2433/2009 Βούλευμα. Η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της προσκομίσεως πληρεξουσίου συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου, πρέπει όμως να ερευνηθεί εάν ο ασκών το ένδικο μέσο ή ο αντίκλητος του ειδοποιήθηκαν προ 24 ωρών, άλλως διατάσσεται, η αναβολή της συζητήσεως για την ειδοποίηση τους. Αναβάλλει τη συζήτηση της υποθέσεως, ως προς τον πρώτο αναιρεσείοντα, προκειμένου να ειδοποιηθεί αυτός η ο αντίκλητος του. Ως προς τους λοιπούς απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, με τον μοναδικό λόγο...
478)
2435/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης για τον αναιρεσείοντα που δεν υπογράφει τη δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δια της οποίας ασκήθηκε το ειδικό μέσο, ούτε είχε εξουσιοδοτήσεις σε πληρεξούσιο ή σχετική έγγραφη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του την υπογραφούσα την δήλωση έτερη αναιρεσείουσα να καταθέσεις αναίρεση και γι' αυτόν. Απόρριψη της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή το...
479)
2453/2009 Αναίρεση με δήλωση που επεδόθη στον Εισαγγελέα του ΑΠ (473 § 2 ΚΠΔ). Απαράδεκτη διότι η απόφαση δεν ήταν καταδικαστική.
480)
2455/2009 Η απόφαση που απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την έφεση δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
481)
2460/2009 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη η αίτηση αναιρέσεως, διότι ασκήθηκε με επίδοση της περί αυτής δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά το εικοσαήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να εκτίθεται στην σχετική έκθεση λόγος δικαιολογητικός της καθυστέρησης (άρθρα 473 παρ. 1,2,3 και 476 παρ.1 του ΚΠΔ) -.
482)
2462/2009 Αίτηση αναίρεσης από τον δικηγόρο που παρέστη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο χωρίς εξουσιοδότηση. Απαράδεκτη η αίτηση, διότι η απόφαση δεν ήταν καταδικαστική.
483)
2463/2009 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι δεν περιέχει κανένα απολύτως σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης (άρθρα 474 παρ. 2 και 476 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
484)
2464/2009 Άρθρ. 473 § 1 εδ. α' ΚΠΔ. Προθεσμία για άσκηση ενδίκων. 474 § 1 ΚΠΔ. 473 § 2 ΚΠΔ. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ασκείται από τον καταδικασθέντα και με δήλωσή του στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ή εκπρόθεσμη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική διότι το δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ασκούμενη με δήλωση στον εισαγγελέα του ΑΠ κατά αποφάσεως πού απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη...
485)
2467/2009 Ο παραστάς δικηγόρος σε μη καταδικαστική απόφαση μπορεί να ασκήσει αναίρεση μόνον αν έχει ειδική εντολή. Μεταγενέστερη εντολή προσκομισθείσα κατά τη συζήτηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Απορρίπτει αίτηση.
486)
2478/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτη με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απαράδεκτη λόγω της τοιαύτης ασκήσεως της και απόρριψη αυτής.
487)
2479/2009 Ερήμην. Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη.
488)
2487/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα.
489)
2488/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ασκηθείσης με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη, ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την επίδοση στην αναιρεσείουσα της ερήμην της εκδοθείσης αποφάσεως που απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει ως ανυποστήρικτη.
490)
2489/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απόρριψη ως απαράδεκτη αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος ασκηθείσης την 20.5. 2009 μετά την ισχύ του άρθρου 41 παρ. 1 ν. 3160/2003, που τροποποίησε το άρθρο 482 παρ. 1 ΚΠΔ κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση του ιδίου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε αποφανθεί να μη γίνει κατηγορία κατά εγκαλουμένου για κακουργηματικές πράξεις, καθόσον δεν επιτρέπεται πλέον άσκηση αναιρέσεως στον πολιτικώς ενάγοντα κατά τέτοιου βουλεύματος.
491)
2493/2009 Απόρριψη της αναιρέσεως ως απαράδεκτης διότι στρέφεται κατά αποφάσεως που ανακάλεσε χορηγηθείσα προηγούμενη αναστολή εκτελέσεως της ποινής, εξαιτίας ανακαλυφθείσας προηγούμενης καταδίκης, καθόσον η απόφαση αυτή δεν είναι τελειωτική κατ' άρθρο 504 §1 ΚΠΔ και δε αναίρεση κατ' αυτής (ΟλΑΠ 466/1979, ΑΠ 1352/2006 με μειοψηφία, 1578/2004. Αντίθετη η ΑΠ 830/1995 με αντίθετη Εισαγγελική πρόταση) -.
492)
2496/2009 Απορρίπτει αίτηση. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β' και Δ' του ΚΠΔ.
493)
2498/2009 Είναι απαράδεκτη αναίρεση κατά διατάξεως Εισαγγελέα Εφετών που απορρίπτει προσφυγή του πολιτικώς ενάγοντος κατά διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, διότι δεν προβλέπεται από το νόμο τέτοιο ένδικο μέσο.
494)
2499/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που υπόκειται στο ένδικο μέσο της εφέσεως.
495)
2511/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως που δεν περιέχει λόγο αναιρέσεως. Η αίτηση αναιρέσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με στοιχεία που περιέχονται σε ξεχωριστή αίτηση, δήλωση ή υπόμνημα, εκτός εάν με το περιεχόμενο της αιτήσεως που κατήρτισε ο αναιρεσείων και υπογράφεται από αυτόν και τον συντάξαντα την έκθεση αρμόδιο υπάλληλο, δηλώθηκε ότι τούτο αποτελεί ενιαίο σώμα με την έκθεση αναιρέσεως και περιέχονται σ' αυτό παραδεκτοί λόγοι αναιρέσεως.
496)
2517/2009 Βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του καταδίκου κατά βουλεύματος που απέρριψε αίτησή του για χορήγηση υφ' όρον απολύσεως κατά τα άρθρα 105 επ. ΠΚ, δεν υπόκειται σε αναίρεση και η ασκηθείσα αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
497)
2/2008 Η αίτηση αναιρέσεως ασκείται, με ποινή απαραδέκτου, με δήλωση στο γραμματέα ή σε ορισμένες περιπτώσεις με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι με δικόγραφο κατατιθέμενο στη γραμματεία του δικαστηρίου, έστω και αν συντάχθηκε σχετική έκθεση και αν η τελευταία εκτιμηθεί ως δήλωση πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της δηλώσεως, ενώ οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει να έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα ενώπιον του Τμήματος, εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή και όχι το πρώτον στην Ολομέλεια. Α...
498)
27/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
499)
52/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί δεν περιέχει ορισμένο και σαφή λόγο αναιρέσεως. Με το πρόσχημα της έλλειψης αιτιολογίας πλήττεται η ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
500)
75/2008 Απαράδεκτη αναίρεση. Κατατέθηκε σε πρόσωπο που ήταν αναρμόδιο για την παραλαβή εκθέσεων αναιρέσεως και δεν συντάχθηκε σχετική έκθεση.
501)
81/2008 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να διαλαμβάνεται στη δήλωση ασκήσεως της ένας τουλάχιστον σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Δεν αρκεί η παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ζητείται η αναίρεση για «έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και ο Νόμος».
502)
120/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση διότι δεν περιέχεται κάποιος σαφής και ορισμένος λόγος. Ειδικότερα ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, χωρίς να προσδιορίζει σε τι συνίσταται η ελλιπής αυτή αιτιολόγηση, ποιες είναι οι ελλείψεις και ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης.
503)
122/2008 Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, δεν είναι καταδικαστική και ως εκ τούτου η αναίρεση κατ’ αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί με δήλωση του καταδικασθέντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι καίτοι δεν στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, αφού με την προσβαλλομένη απόφαση απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη), ασκήθηκε ...
504)
124/2008 Λόγω της παραίτησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ένδικη αίτηση αναίρεσης.
505)
153/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση, με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία λόγου αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
506)
190/2008 Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που πλήττει απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πότε υφίσταται εκκρεμοδικία.
507)
223/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως. Απαράδεκτη η δεύτερη αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
508)
229/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, δεν είναι καταδικαστική και δεν υπόκειται σε αναίρεση (προδήλως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). Απορρίπτει την αναίρεση.
509)
248/2008 Απόφαση, που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεση, που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απαιτείται πληρεξουσιότητα για την άσκηση αναίρεσης κατά μη καταδικαστικής απόφασης, έστω και αν η με δήλωση αναίρεση ασκήθηκε από την συνήγορο που παραστάθηκε στη δίκη.
510)
258/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Όταν υπό την επίκληση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, βάλλεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου, απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως. Δεν απαιτείται, εις το επικυρούν το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα, βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, η παράθεση του άρθρου του Π.Κ.
511)
266/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση. Ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π., χωρίς η προσβαλλόμενη απόφαση να είναι καταδικαστική.
512)
269/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του (αναιρετικού) λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή του κατηγορουμένου, κατά της απ’ ευθείας κλήσεως του στο ακροατήριο.
513)
289/2008 Άσκηση αναιρέσεως από κρατούμενο στο Διευθυντή των Φυλακών, χωρίς να περιέχει κανέναν απολύτως λόγο από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρο 510 § 1Δ του ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
514)
308/2008 Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης μετά νόμιμη κλήτευση του εκκαλούντος - κατηγορουμένου. Επίδοση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στον αναιρεσείοντα και στον αντίκλητό του δικηγόρο δια θυροκολλήσεως. Νόμιμες οι επιδόσεις. Αναίρεση κατά της αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας. Απόρριψη αναίρεσης ως απαράδεκτης, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
515)
432/2008 Αναίρεση που δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η συνημμένη στην έκθεση αναιρέσεως «αίτηση αναιρέσεως», η οποία περιέχει μόνο την υπογραφή του πληρεξουσίου δικηγόρου όχι δε και του δικαστικού υπαλλήλου και για την οποία δεν έχει γίνει πράξη εγχειρίσεως, δεν ισχύει ως έκθεση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
516)
438/2008 Τρεις αναιρεσείοντες. Αόριστος ο λόγος αναιρέσεως των δύο πρώτων αναιρεσειόντων για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αυτού και των αιτήσεων ως απαραδέκτων. Πρόσθετοι λόγοι. Προϋποθέτουν για την έρευνα παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απόρριψη πρόσθετων λόγων. Ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως που παραδεκτά προβάλλεται από τον τρίτο αναιρεσείοντα. Επεκτατικό αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 469 ΚΠΔ και...
517)
444/2008 Άσκηση αναιρέσεως από δικηγόρο με την ιδιότητα του παραστάντος συνηγόρου κατά την απαγγελία της καταδικαστικής αποφάσεως, χωρίς τούτο να είναι αληθές. Μη επίκληση και προσάρτηση στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτήσεως. Το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου προσαγωγή εξουσιοδοτήσεως για άσκηση ενδίκου μέσου είναι απαράδεκτη. Η εξουσιοδότηση έπρεπε να προσαρτηθεί στην έκθεση αναιρέσεως και ούτε μπορούσε να προσκομισθεί στον γραμματέα εντός της 20ήμερης προθεσμίας των άρθ...
518)
445/2008 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιον λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται μόνο από δικηγόρο, χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται και από τον δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη τ...
519)
450/2008 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απαράδεκτη η αναίρεση.
520)
463/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης του. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
521)
479/2008 Προϋπόθεση για το κύρος της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, είναι να περιέχεται σ’ αυτή ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως, διατυπωμένος κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, γιατί διαφορετικά η αίτηση είναι άκυρη και ως τέτοια απαράδεκτη. Επειδή στην έκθεση αναιρέσεως δεν περιέχεται κανένας λόγος, η υπό κρίση αίτηση είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
522)
526/2008 Πότε σαφής και ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναφορά των αποδεικτικών μέσων, που ελήφθησαν υπόψη. Πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, ασχέτως εάν εξαίρονται ορισμένα από αυτά. Ανέλεγκτη η κρίση περί εκτιμήσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχείων υπό της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο σχετικός λόγος.
523)
541/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών το οποίο, επί εγκλημάτων του Ν. 1608/1950 αποφαίνεται κατά το άρθρο 308 παρ. 1 του ΚΠΔ, αμετακλήτως.
524)
542/2008 Εκπρόθεσμες οι εκθέσεις αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες, λόγω μη επικλήσεως (στην έκθεση αναιρέσεως), πραγματικών περιστατικών που να συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
525)
550/2008 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως, διότι η μεν μία από αυτές ασκήθηκε από τον μη παραστάντα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς προσάρτηση στη σχετική έκθεση πληρεξουσίου, οι δε άλλες δύο διότι καίτοι δεν στρέφονται κατά καταδικαστικής απόφασης, αφού με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, ασκήθηκαν με δήλωση του αναιρεσείοντος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και όχι κα...
526)
566/2008 Απαράδεκτη αίτηση κρατουμένου (αόριστοι λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης). Απορρίπτει.
527)
595/2008 Αναίρεση κατ’ αποφάσεως που υπόκειται στο ένδικο μέσο της εφέσεως δεν επιτρέπεται και όταν ακόμη η ασκηθείσα κατ’ αυτήν έφεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη. Στην τελευταία περίπτωση με αναίρεση προσβάλλεται η απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση.
528)
596/2008 Αναίρεση κατ’ αποφάσεως που υπόκειται στο ένδικο μέσο της εφέσεως δεν επιτρέπεται και όταν ακόμη η ασκηθείσα κατ’ αυτής έφεση έχει απορριφθεί ως ανυποστήρικτη. Στην τελευταία περίπτωση με αναίρεση προσβάλλεται η απορριπτική απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση.
529)
628/2008 Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, αν αυτή έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη γραμματεία του δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της η αίτηση αναιρέσεως, στην οποία δεν επικαλείται συγκεκριμένος λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
530)
629/2008 Προϋπόθεση του κύρους της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως είναι να περιέχεται σ’ αυτή λόγος αναίρεσης, διατυπωμένος κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, γιατί διαφορετικά η αίτηση είναι άκυρη και ως τέτοια απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ. Επειδή οι λόγοι αναιρέσεως, όπως διατυπώθηκαν στην έκθεση αναιρέσεως, είναι αόριστοι, η υπό κρίση αίτηση είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
531)
652/2008 Αναίρεση Αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού, κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη έφεση. Κατηγορούμενος για εξύβριση ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία. Κατά ποιων αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων ασκείται αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠΔ δεν είναι ουσιαστική αλλά δικονομική. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 207 παρ. 1 του ΣΠΚ κατά την οποία ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μπορεί...
532)
686/2008 Απόρριψη ως απαραδέκτου αναιρέσεως κατηγορουμένου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση υπόθεσης, που έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο εισαγγελέα, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 32 του ν. 3346/06 (παραγραφή ποινής υφόρον). Η απόφαση δεν είναι «οριστική» και συνακόλουθα δεν συγχωρείται η άσκηση αναιρέσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω αποφάσεως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στα...
533)
691/2008 Απαράδεκτη αναίρεση. Ασκήθηκε αυτή κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μέσα στην προθεσμία άσκησης της έφεσης.
534)
693/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση διότι δεν ασκήθηκε σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 474 ΚΠΔ.
535)
700/2008 Η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως από τον παρόντα δικαιούμενο, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Παρών θεωρείται και ο εκπροσωπηθείς στη δίκη από τον διορισθέντα συνήγορό του. Απορρίπτει αίτηση ως εκπρόθεσμη.
536)
743/2008 Δεύτερη αναίρεση κατά της αυτής απόφασης με αίτημα να ανακληθεί η πρώτη, που απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Επίκληση παραδρομής του Δικαστηρίου. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
537)
744/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση, διότι ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και όχι κατά καταδικαστικής απόφασης, ούτε ασκήθηκε με τον κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ επιβαλλόμενο τρόπο. Απορρίπτει.
538)
778/2008 Ποινική δικονομία. Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
539)
790/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, διότι το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του αναιρεσείοντος για ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση και συγχρόνως παρέπεμψε αυτόν να δικαστεί για σωματεμπορία κατ’ επάγγελμα από κοινού και μαστρoπεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση, αποφάνθηκε αμετακλήτως, διότι μετά τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 7 του N. 2928/2001 περί προστασίας του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγ...
540)
791/2008 Μοναδικός λόγος αναιρέσεως (Έλλειψη αιτιολογίας). Αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος. Απορρίπτει.
541)
794/2008 Δεν περιέχει η αίτηση ούτε ένα ορισμένο και παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
542)
795/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Αόριστος ο μοναδικός λόγος - άρθρο 510§1ε΄ ΚΠΔ.
543)
798/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη.
544)
805/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
545)
847/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ως εκπρόθεσμη καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
546)
850/2008 Αναίρεση μη περιέχουσα κανένα λόγο αναιρέσεως. Το συνημμένο στην έκθεση αναιρέσεως «έγγραφο» μη φέρον υπογραφή αναιρεσείοντος και δικαστικού υπαλλήλου δεν συγκροτεί ενιαίο δικόγραφο. Απαράδεκτη η αναίρεση.
547)
852/2008 Αναίρεση βουλεύματος από τους πολιτικώς ενάγοντες. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
548)
855/2008 Αναίρεση ασκηθείσα με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως ως είναι εκείνη με την οποία η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη της αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
549)
858/2008 Η παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
550)
859/2008 Η παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
551)
892/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως, λόγω μη τηρήσεως των διατυπώσεων του άρθρου 474 Κ.Π.Δ., αλλά και λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά αποφάσεως που δέχθηκε αντιρρήσεις κατά το άρθρο 565 του ίδιου Κώδικα. Απορρίπτει.
552)
896/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, διότι εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Απορρίπτει.
553)
911/2008 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ, και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 1966/06, 2194 και 2364/07). Απορρίπτει.
554)
912/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
555)
920/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
556)
925/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
557)
936/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης κατά βουλεύματος. Απορρίπτει αναίρεση.
558)
943/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία γίνεται προσαρμογή ποινής καταδικασθέντος στην αλλοδαπή ημεδαπού υπηκόου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1708/1987 «Κύρωση Συμβάσεως για μεταφορά καταδίκων». Επιτρεπτό αναίρεσης κατά το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως αόριστης και απαράδεκτης.
559)
944/2008 Πότε ορισμένοι λόγοι έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει αναίρεση.
560)
946/2008 Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως μόνον όταν περιέχεται σ’ αυτή σαφής και ορισμένος λόγος αναιρέσεως. Όταν δεν περιέχεται ούτε ένας ορισμένος λόγος αναιρέσεως η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν αφορά την περί πραγμάτων κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει αναίρεση.
561)
947/2008 Πότε ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Όταν ουδείς ορισμένος λόγος αναιρέσεως περιέχεται στην αίτηση αναιρέσεως, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει.
562)
977/2008 Βούλευμα. Δεν επιτρέπεται άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος, με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτησή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Νόμου 3160/2003. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτησή του.
563)
988/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αοριστία των λόγων αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
564)
990/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
565)
991/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης διότι στρέφεται κατά διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών. Απορρίπτει.
566)
994/2008 Απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεση, που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτει.
567)
997/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση της καταδικαστικής απόφασης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ.
568)
1004/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως λόγω του ότι ασκήθηκε εκπροθέσμως.
569)
1006/2008 Προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως του ενδίκου μέσου είναι να έχει ο δικαιούμενος συμφέρον για την άσκησή του. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση αναιρέσεως πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο της συζητήσεως, διότι άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως ανυποστήρικτη, διότι μετά την άσκησή της ακυρώθηκε, συνεπεία αιτήσεως ακυρώσεως, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και διατάχ...
570)
1014/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση ως αόριστη (κρατουμένου για 1) εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία και 2) για έλλειψη αιτιολογίας). Απορρίπτει.
571)
1031/2008 Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ., εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
572)
1087/2008 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος (που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα) όταν ασκείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επίδοσή του χωρίς επίκληση και απόδειξη λόγου ανωτέρας βίας. Απαράδεκτο το αίτημα για γνώση της εισαγγελικής προτάσεως κατ’ άρθρο 308§2 ΚΠΔ, διότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που ο εισαγγελέας πρόκειται να υποβάλει πρόταση επί της ουσίας ή επί της ουσιαστικής βασιμότητας των λόγων του ενδίκου μέσου, όχι δε και στην περίπτωση, με την οποία προτεί...
573)
1095/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη αναίρεση.
574)
1101/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για το λόγο αυτό.
575)
1102/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που θεώρησε ως μη γενόμενη την ποινική δίωξη κατ’ άρθρο 79 ΚΠΔ. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, λόγω του ότι το βούλευμα αυτό, δεν υπόκειται σε αναίρεση, κατά το άρθρο 482 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.
576)
1103/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, επιγραφόμενη ως προσφυγή, κατά διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών άρθρο 48 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
577)
1106/2008 Κατ’ αποφάσεως ή βουλεύματος που απέρριψε αίτηση εξαιρέσεως δικαστικών προσώπων, δεν επιτρέπεται αναίρεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη τοιαύτη αίτηση αναιρέσεως. Παρέλκει η έρευνα του αιτήματος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως στον Άρειο Πάγο, διότι προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση. Απορρίπτει.
578)
1107/2008 Προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα κατηγορούμενο, με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είκοσι ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αναίρεση εάν δεν αναγράφει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Απορρίπτονται και οι πρόσθετοι λόγοι διότι προϋποθέτουν παραδεκτ...
579)
1108/2008 Η αναίρεση με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, ήτοι πέραν της δεκαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 513§1α΄& 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
580)
1109/2008 Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα ασκείται και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3. Στην υπό ευρεία έννοια “τελεσίδικο” απόφαση, ήτοι η απόφαση που από την έκδοσή της δεν υπόκειται εις έφεση. Εάν η αναίρεση ασκηθεί εκπρόθεσμα εις την άνω περίπτωση, ήτοι πέραν της εικοσαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθεται λόγος ανωτέρ...
581)
1123/2008 Η αναίρεση με δήλωση στο Διευθυντή της φυλακής όπου κρατείται ο δικαιούμενος, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της τελεσίδικης αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρα 513§1α΄, 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
582)
1129/2008 Βούλευμα: Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο διέταξε περαιτέρω ανάκριση, το οποίο δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως.
583)
1132/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι δεν ασκήθηκε από τον παραστάντα κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης δικηγόρο.
584)
1133/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
585)
1138/2008 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
586)
1139/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
587)
1143/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
588)
1152/2008 Απαράδεκτη αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι ο λόγος αυτής ήταν αόριστος, αφού δεν προσδιόριζε σε τι συνίσταται η ως άνω έλλειψη. Απορρίπτει.
589)
1156/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
590)
1157/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
591)
1162/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
592)
1175/2008 Δεν υπόκειται σε αναίρεση αυτοτελώς η κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ απόφαση που διατάσσει διόρθωση ή συμπλήρωση άλλης προεκδοθείσης αποφάσεως ή απορρίπτει τέτοια αίτηση. Αν προβαίνει σε διόρθωση ή συμπλήρωση προεκδοθείσης συμπροσβάλλεται μόνο με την τελευταία και με την προϋπόθεση ότι η τελευταία υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο. Αν απορρίπτει αίτηση διορθώσεως κλπ δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση αυτοτελώς σε αναίρεση. Τα αυτά ισχύουν και επί βουλεύματος. Απορρίπτει.
593)
1196/2008 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως απαιτείται στην έκθεση της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Απορρίπτεται ως αόριστος ο περί ελλείψεως αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για αγορά και κατοχή από κοινού ναρκωτικών ουσιών, διότι δεν προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίστανται οι ελλείψεις και σε ποιες παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως εμφανίζονται. Απορρίπτει αναίρεση.
594)
1197/2008 Για να συντελεστεί η δια δηλώσεως άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα, πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη της καταχωρήσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Σε περίπτωσ...
595)
1212/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης. Απορρίπτει.
596)
1224/2008 Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής, διότι αυτή δεν είναι καταδικαστική.
597)
1243/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη.
598)
1255/2008 Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις θεωρούνται ως υποδιαίρεση των υπό ευρεία έννοια τελεσίδικων αποφάσεων. Στην έννοια του όρου «τελεσίδικη απόφαση» περιλαμβάνονται αμφότερες οι κατηγορίες αποφάσεων, που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, ήτοι όχι μόνον οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων, που έχουν εκδοθεί ύστερα από άσκηση εφέσεως, αλλά και εκείνες που, όπως απαγγέλθηκαν, δεν προσβάλλονται με έφεση. Η προθεσμία για την άσκηση α...
599)
1257/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 Κ.Π.Δ.). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του επικαλούμενου λόγου ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
600)
1279/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο, που απέρριψε έφεσή του ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου της (άρθρο 463, 476§2, 482 ΚΠΔ). Υπαρχούσης προτάσεως για κατ’ ουσίαν παραδοχή της αναιρέσεως, απέχει το Συμβούλιο, μέχρι να ειδοποιηθεί ο αναιρεσείων ή ο αντίκλητός του και να υποβληθεί, μετά ταύτα, πρόταση επί του απαραδέκτου της αναιρέσεως.
601)
1292/2008 Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως με δήλωση και επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την καταχώριση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο για την περίπτωση που ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από συνήγορο και δεν απαιτείται επίδοση της αποφάσεως, αφού θεωρείται παρών.
602)
1294/2008 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι υπό του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις. Με την πληττόμενη απόφαση απορρίφΘηκε η αίτηση αναιρέσεως (μάλλον η έφεση) ως ανυποστήρικτη. Η απόφαση αυτή δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς η αίτηση αναιρέσεως δεν ασκείται κατ’ άρθρο 473 παρ. 2 του ΚΠΔ. Επιπλέον δεν επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή. Ούτε έχει συνταχθεί έκθεση περί δηλώσεως αυτής ενώπιον του αρμοδίου κατ’ άρθρο 474 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα προσώπου. Απαράδ...
603)
1313/2008 Ο πολιτικώς ενάγων στερείται του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλευμάτων. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά απαλλακτικού βουλεύματος, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
604)
1314/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως αορίστου (απαραδέκτου). Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης αποδείξεων. Δεν αποτελεί ορισμένο λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου.
605)
1318/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476§2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του ν. 3160/30-6-2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον ως άνω λόγο.
606)
1334/2008 Αναίρεση κατά αποφάσεως, που απέρριψε έφεση εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη, με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (επιτρέπεται μόνο κατά της καταδικαστικής απόφασης). Απαράδεκτη.
607)
1337/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει τις αναιρέσεις και τους πρόσθετους λόγους.
608)
1344/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση, ως απαράδεκτη, διότι πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου.
609)
1345/2008 Απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι στρέφονται κατά βουλεύματος που δεν επιτρέπεται αναίρεση και η δεύτερη για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς να συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
610)
1352/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη.
611)
1385/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη, ομοίως και οι πρόσθετοι λόγοι.
612)
1425/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτηση για ακύρωση διαδικασίας.
613)
1426/2008 Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
614)
1433/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναίρεσης κατά βουλεύματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιους, που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και παράβαση των άρθρων 1 στοιχ. Α περ. ΙΙ, στοιχ. Β΄ και 2 παρ. 1 στοιχ. Α΄ Ν. 2331/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2 και 3 Ν. 2434/2005 (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις). Απόρριψη αίτησης...
615)
1443/2008 Απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως κατά διατάξεως Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίπτεται προσφυγή. Απορρίπτει.
616)
1448/2008 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, η οποία στρέφεται κατά αποφάσεως, η οποία κατά το χρόνο απαγγελίας της μπορούσε να προσβληθεί με έφεση.
617)
1453/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, διότι δεν περιέχει σαφή και ορισμένο λόγο αναιρέσεως, αλλά υπό το πρόσχημα των επικαλουμένων αναιρετικών λόγων της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως πλήττεται η μη ελεγχόμενη αναιρετικώς κρίση περί τα πράγματα του Δικαστικού Συμβουλίου.
618)
1465/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που κήρυξε την έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη.
619)
1472/2008 Αίτηση αναιρέσεως για την οποία συντάχθηκε η κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ έκθεση, χωρίς να περιέχει κάποιον λόγο αναιρέσεως. Επισύναψη στην έκθεση εγγράφου που περιέχει σαφείς και ορισμένους λόγους, το οποίο υπογράφεται από τον αναιρεσείοντα χωρίς επ’ αυτού να υπάρχει πράξη εγχειρίσεως και χωρίς να υπογράφεται από τον δικαστικό υπάλληλο ενώπιον του οποίου συντάχθηκε η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Δεν μπορεί να εκληφθεί και εκτιμηθεί ότι αποτελεί δικόγραφο ενσωματωμένο στο αναιρετήριο. Απόρριψη τη...
620)
1473/2008 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
621)
1474/2008 Απορρίπτει αναίρεση που ασκήθηκε από κρατούμενο στις φυλακές με δικόγραφο που εγχειρίστηκε στον διευθυντή των φυλακών.
622)
1476/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, διότι δεν διατυπώνεται σ’ αυτή κατά τρόπο ορισμένο ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 §1 ΚΠΔ. Λόγοι αναιρέσεως που περιέχονται σε συρραμμένο με προηγούμενη χρονολογία της έκθεσης έγγραφο (το οποίο στο τέλος του κειμένου φέρει μόνο την υπογραφή της πληρεξούσιας δικηγόρου της κατηγορουμένης όχι δε και την υπογραφή του αρμόδιου γραμματέα) χωρίς αυτό να μνημονεύεται ρητά στην έκθεση αναιρέσεως, ώστε να μ...
623)
1480/2008 Προϋπόθεση του κύρους της αίτησης είναι οι περιεχόμενοι σε αυτή λόγοι αναίρεσης να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, μη αρκούσης της απλής επανάληψης των σχετικών διατάξεων. Απορρίπτεται ως αόριστος ο λόγος αναίρεσης περί ελλείψεως αιτιολογίας διότι δεν διαλαμβάνεται στο αναιρετήριο σε τι ακριβώς συνίσταται η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και από ποιες παραδοχές του προσβαλλόμενου βουλεύματος προκύπτει η έλλειψη αυτή. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται στο αναιρετήριο ποι...
624)
1487/2008 Για να συντελεστεί η δια δηλώσεως άσκηση της αίτησης αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από της καταχωρήσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης αιτήσεως αναι...
625)
1496/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας.
626)
1504/2008 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως κατά διατάξεως Εισαγγελέως ως απαράδεκτη.
627)
1505/2008 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
628)
1510/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπροθέσμου άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
629)
1513/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικού βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ιδιότητα του συμπληρώσαντος τα στοιχεία της επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα κρίση.
630)
1528/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
631)
1541/2008 Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε αίτηση του ήδη αναιρεσείοντος για μετατροπή της συνολικής ποινής φυλακίσεως 47 μηνών σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας (82 § 6 ΠΚ). Η απόφαση, όμως, αυτή δεν υπόκειται σε αναίρεση (504 ΚΠοινΔ) και εντεύθεν είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
632)
1547/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, γιατί δεν περιέχεται σ’ αυτή ούτε ένας ορισμένος λόγος αναιρέσεως.
633)
1550/2008 Με την πρωτόδικη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή καθείρξεως 13 ετών και χρηματική ποινή 6.000 ευρώ. Η ασκηθείσα κατ’ αυτής έφεσή του απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη. Η ένδικη αίτηση αναιρέσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη γιατί στρέφεται κατά της πρωτόδικης απόφασης και όχι κατά της απόφασης του ΠεντΕφΑθ κατά της οποίας μόνο θα ήταν παραδεκτή.
634)
1559/2008 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεσή της ως απαράδεκτη.
635)
1567/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Η αποχώρηση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Η δε μετά την αποχώρησή του εκδιδομένη απόφαση θεωρείται ότι απαγγέλλεται παρόντος του κατηγορουμένου. Για την έναρξη της προθεσμίας των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της. Έναρξη προθεσμίας από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει ως ...
636)
1574/2008 Κατά το ν. 3160/30-6-2003 δεν συγχωρείται αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο κηρύχθηκε απαράδεκτη η έφεση (ως εκπρόθεσμη) - (άρθρα 476 § 2, 482 § 1 Κ.Π.Δ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά τοιούτου βουλεύματος (άρθρ. 513 § 1 Κ.Π.Δ.).
637)
1595/2008 Η προθεσμία για άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. (άρθρ. 473 § 3 ΚΠΔ.). Σκοπός της διατάξεως να αποφεύγεται ματαίως η άσκηση αναιρέσεως όταν δεν υπάρχει λόγος. Η προθεσμία για αναίρεση είναι 10 ημέρες και εάν εκδοθεί (η προσβαλλομένη) με απόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, αν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την τελευταία αυτή δε ...
638)
1597/2008 Ερήμην. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως από το ένδικο μέσο της αναιρέσεως.
639)
1600/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που ασκείται κατά καταδικαστικής αποφάσεως από συνήγορο που δεν παρέστη στο δικαστήριο, και για τον οποίο, ασκούντα για λογαριασμό του καταδικασθέντος την αίτηση αναιρέσεως, δεν επισυνάπτεται σ΄ αυτήν πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση. Λόγω του απαραδέκτου της αιτήσεως για την άνω αιτία, το υποβαλλόμενο κατά τη συζήτηση αίτημα αναβολής απορρίπτεται διότι προϋπόθεση για την έρευνα και την παραδοχή του είναι η άσκηση παραδεκτής αναίρεσης. Απορρίπτει αίτημα για αναβολ...
640)
1604/2008 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως διότι εκτίθενται ελλιπώς οι παραδοχές και οι πλημμέλειες της προσβαλλόμενης απόφασης.
641)
1621/2008 Κακουργηματική απάτη - Στοιχεία αυτής. Τι απαιτείται να περιέχει το παραπεμπτικό βούλευμα. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πότε από κοινού διάπραξη (45 Π.Κ.). Συναπόφαση - κοινός δόλος. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά των κατ’ ιδίαν ενεργειών των συμμετόχων. Αιτιολογία υπάρχει και με αναφορά στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση, όταν αυτή είναι ειδικά αιτιολογημένη. Απορρίπτει αναίρεση δι’ έλλειψη αιτιολογίας και δι’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απο...
642)
1691/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις. Νόμιμη παραίτησης της μίας. Συρροή απάτης και πλαστογραφίας. Εφαρμογή της διατάξεως του Ν. 1608/50 και σε τράπεζες που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Απορρίπτει.
643)
1695/2008 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Αβάσιμο προτεινόμενων λόγων ανωτέρας βίας.
644)
1706/2008 Άσκηση αναίρεσης δια πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Η εντολή παρέχεται σε συνήγορο και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από δικηγόρο. Άλλως το τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο δεν είναι παραδεκτό. Η βεβαίωση της υπογραφής δεν δύναται να δοθεί με την τηλεφωνική διαβεβαίωση της υπογραφής από τον εξουσιοδοτούντα προς τον βεβαιούντα δικηγόρο. Απο...
645)
1712/2008 Όχι αναίρεση με δικόγραφο στον Διευθυντή των Φυλακών, το οποίο εγχειρίζεται σ’ αυτόν, ήτοι χωρίς να συνταχθεί έκθεση περί δηλώσεως αναιρέσεως ενώπιον του (άρθρο 474 § 1 ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη ( άρθ. 476 § 1, 513 § 1 ΚΠΔ).
646)
1717/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγον-τα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
647)
1718/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
648)
1719/2008 Η προθεσμία προς άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία (άρθρ. 473§3) και είναι δέκα ημέρες από αυτής (άρθρ. 473§1). Απορρίπτεται η εκπρόθεσμη αναίρεση αφού δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως απαράδεκτη (άρθρο 513 § 1 ΚΠΔ.
649)
1742/2008 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως αόριστη, διότι δεν περιέχει ορισμένους λόγους και δεν έχει συγκεκριμένη επίκληση της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εσφαλμένα ερμηνεύθηκε και εφαρμόστηκε. Πότε είναι ορισμένοι οι αναιρετικοί λόγοι της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και της ελλείψεως αιτιολογίας.
650)
1756/2008 Αίτηση αναίρεσης. Παραδεκτά ασκείται κατ’ άρθρο 473 § 2 ΚΠΔ με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απόφασης καταδικαστικής. Απόφαση που απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε κατά απόφασης του Εφετείου που απέρριψε σχετική έφεση ως απαράδεκτη κατά απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε απάτη.
651)
1757/2008 Αίτηση αναίρεσης. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν ορισμένο λόγο, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται αναίρεση ως απαράδεκτη κατά απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου (αναστολών) με την οποία έγινε συγχώνευση ποινών που είχαν επιβληθεί με αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, καθόσον δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο.
652)
1773/2008 Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από πληρεξούσιο που δεν είχε πληρεξουσιότητα, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η δήλωση για την άσκηση της αναιρέσεως έγινε σε αναρμόδιο γραμματέα.
653)
1828/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης διότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο ασκήσεώς της σχετική εντολή.
654)
1847/2008 Όταν ο κατηγορούμενος υποβάλλει στον εισαγγελέα εφετών αίτηση για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο συμβούλιο και εκ παραδρομής του τελευταίου δεν υποβάλλεται στο συμβούλιο όταν τούτο συνέρχεται και αποφασίζει επί της εφέσεως, αλλά εκ των υστέρων και αφού ήδη το συμβούλιο έχει αποφασίσει και η απόφασή του έχει γραφεί σε πρόχειρη σημείωση επί του σώματος της εισαγγελικής προτάσεως, δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την μη εμφάνιση και εξέταση του κατηγορουμένου. Απόρριψη του σχετικού λόγου αναιρ...
655)
1855/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως γιατί ασκήθηκε κατά πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία υπόκειται στο ένδικο μέσο της εφέσεως.
656)
1862/2008 Αναιρέσεως απαράδεκτο κατ’ αποφάσεως κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση.
657)
1865/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας.
658)
1885/2008 Η προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π. είναι είκοσι (20) ημέρες από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο δικαστηρίου. Εκτός εάν αποδεικνύεται η επικαλούμενη περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Δεν αποδεικνύεται το ανυπέρβλητο κώλυμα του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατά το 20ήμερο κρίσιμο διάστημα, αποδεικνύεται μεν ότι ενοσηλεύετο ασθενής, δεν άσκησε όμως την αναίρεση ευθύς μόλις εξήλθε του θεραπευτηρίο...
659)
1922/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως μη περιέχουσα κανένα σαφή και ορισμένο λόγο.
660)
1938/2008 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως γιατί ασκήθηκαν εκπρόθεσμα.
661)
1942/2008 Απαράδεκτο αναίρεσης εκ της εκπρόθεσμης άσκησης.
662)
1952/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για πλημμελήματα.
663)
1974/2008 Μετά το Ν. 3160/2003 (έναρξη ισχύος του: 30-6-2003), με το άρθρο 41 §1 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρ. 484 § 1 ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα αναιρέσεως κατά απαλλακτικού βουλεύματος. Η απαγόρευση αυτή δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας, αλλ’ ούτε και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
664)
1979/2008 Αόριστοι και αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση.
665)
1988/2008 Η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως για λογαριασμό του καταδικασθέντος από τον παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο, παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει την αναίρεση.
666)
1990/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αναίρεση ως αβάσιμη.
667)
1997/2008 Η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως για λογαριασμό του καταδικασθέντος από τον παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο, παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει την αναίρεση.
668)
2002/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω του ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
669)
2005/2008 Είναι επιτρεπτή η άσκηση ενδίκου μέσου εκπροθέσμως λόγω ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά πρέπει στη δήλωση να αναφέρεται ο λόγος και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα. Ο λόγος ήταν γνωστός στον ασκήσαντα κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Απορρίπτει αναίρεση.
670)
2098/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, διότι ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι αόριστος, αφού παρατίθεται μόνο το γράμμα του νόμου και δε συνδέει ο αναιρεσείων την ανυπαρξία ή πλημμέλεια αυτή της αιτιολογίας με συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια του βουλεύματος, ο δε Άρειος Πάγος δεν ερευνά αυτεπάγγελτα κάποιο λόγο αν δεν είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
671)
2118/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφής και ορισμένοι. Απαράδεκτη.
672)
2123/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Απαράδεκτη η αναίρεση, γιατί στην αίτηση αναιρέσεως δεν προσαρτάται πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος, δεδομένου ότι ο παραστάς συνήγορος στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που υπέγραψε την αναίρεση. Δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει την αναίρεση. (Ομοίως ΑΠ 102/2008 και 444/2008).
673)
2127/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
674)
2133/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως.
675)
2159/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω ανυπαρξίας λόγων αναιρέσεως και αοριστίας των επικαλούμενων λόγων στην οικεία έκθεση. Η παραπομπή στο δικόγραφο της συνημμένης έκθεσης αναιρέσεως, που έχει υπογραφεί μόνο από τον πληρεξούσιο συνήγορο, χωρίς την υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην έκθεση το δικόγραφο της αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
676)
2160/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω ανυπαρξίας λόγων αναιρέσεως και αοριστίας των επικαλούμενων λόγων στην οικεία έκθεση. Η παραπομπή στο δικόγραφο της συνημμένης έκθεσης αναιρέσεως, που έχει υπογραφεί μόνο από τον πληρεξούσιο συνήγορο, χωρίς την υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην έκθεση το δικόγραφο της αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
677)
2161/2008 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως δύο μηνών, η οποία υπόκειται σε έφεση.
678)
2163/2008 Απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της. Επιτρέπεται η εκπρόθεσμη άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου, όταν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, οπότε πρέπει να επικαλεστεί τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύονται τα περιστατικά αυτά.
679)
2185/2008 Απαράδεκτες οι αναιρέσεις: η πρώτη διότι δεν ασκήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠΔ και η δεύτερη ως εκπρόθεσμη.
680)
2186/2008 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη αναίρεση κρατουμένου στις φυλακές. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση.
681)
2187/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, που ασκήθηκε με υπόμνημα που επισυνάπτεται στην έκθεση, χωρίς να υπογράφεται από τον Διευθυντή των Φυλακών και χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει.
682)
2188/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης.
683)
2197/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη εις βάρος ΝΠΔΔ, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 1 του Ν. 1608/1950, δια του οποίου περατώθηκε η κύρια ανάκριση για τα εν λόγω εγκλήματα, διότι κατά του προσβαλλομένου βουλεύματος δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
684)
2230/2008 Απορρίπτει την αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
685)
2231/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για αδικήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 1608/1950.
686)
2237/2008 Απαράδεκτη αίτηση για αναίρεση απόφασης που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν είναι δυνατή η άσκηση αναίρεσης από δικηγόρο χωρίς ύπαρξη πληρεξουσίου εγγράφου αν πρόκειται για μη καταδικαστική απόφαση.
687)
2240/2008 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη. Απορρίπτει αναίρεση. Παρέλκει η έρευνα των πρόσθετων λόγων.
688)
2241/2008 Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, γιατί από τότε που καταχωρήθηκε η καθαρογραμμένη προσβαλλόμενη απόφαση στο ειδικό βιβλίο (28-1-2008) μέχρι την ημέρα ασκήσεώς της στο γραμματέα του εκδόντος δικαστηρίου (18-2-2008) μετά πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 473 ΚΠΔ, χωρίς να επικαλείται κάποιο λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, το οποίο και δεν συνιστά ο απλός ισχυρισμός, ότι η απόφαση καταχωρήθηκε ενωρίτερα από την σημειούμενη ημερομηνία (ΑΠ 308/2008).
689)
2242/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αναίρεση.
690)
2261/2008 Αίτηση αναιρέσεως με την οποία πλήττεται απόφαση τόσον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου όσο και εκείνου που δίκασε σε πρώτο βαθμό. Απαράδεκτη κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως. Απαράδεκτη εν μέρει (αόριστη) κατά της αποφάσεως του εφετείου που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη. Αβάσιμος ο λόγος με τον οποίο βάλλεται η απόφαση ότι δεν έπρεπε να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά έπρεπε να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3346/2005 και κατά τα άρθρ...
691)
2266/2008 Προσφυγή, ως αίτηση αναιρέσεως εκτιμώμενη, κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω προσφυγής, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Απορρίπτει.
692)
2290/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπροθέσμου. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά την άσκηση εφέσεως από τον κατηγορούμενο, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, θεωρείται ότι ήταν παρών στην δίκη εκείνη και η εκδοθείσα απόφαση λογίζεται ότι δημοσιεύθηκε με την πραγματική παρουσία του και η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής αρχίζει από της καταχωρίσεώς της στο ειδικό βιβλίο.
693)
2292/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απαράδεκτη η άσκηση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει.
694)
2304/2008 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απορρίπτεται δεύτερη αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
695)
2312/2008 Επίδοση με θυροκόλληση στον αντίκλητο στην πραγματική του κατοικία, εφόσον από έγγραφο προκύπτει ότι μετώκησε από εκείνη που αναφέρεται στην έφεση. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).
696)
2317/2008 Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την αίτηση αναίρεσης. Αλυσιτελής ο προβαλλόμενος λόγος ανωτέρας βίας για δικαιολόγηση του εκπροθέσμου.
697)
2339/2008 Εκπρόθεσμη αναίρεση. Απορρίπτει αυτή.
698)
2347/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
699)
2348/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
700)
2349/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
701)
2393/2008 Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη.
702)
2394/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αιτήσεις αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
703)
2396/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση διότι στρέφεται κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα για τα εγκλήματα του άρθρου 187 Π.Κ. (άρ. 7 Ν. 2928/2001). Απορρίπτει.
704)
2408/2008 Αίτηση αναίρεσης απαλλακτικού βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων μετά την ισχύ του Ν. 3160/30-6-2003 κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 Κ.Π.Δ., δεν έχει δικαίωμα να ασκήσεις αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει την έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 1599/2008).
705)
2506/2008 Απόρριψη της αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως.
706)
2507/2008 Βούλευμα παραπεμπτικό για πλημμεληματική υπεξαίρεση. Απορρίπτει εισαγγελική πρόταση (αίτηση αναιρέσεως) για αναίρεση λόγω αντιφατικής αιτιολογίας ως προς το ύψος των υπεξαιρεθέντος ποσού. Απορρίπτει την αναίρεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη.
707)
2534/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω ανυπαρξίας λόγων αναιρέσεως και αοριστίας των επικαλούμενων λόγων, στην οικεία έκθεση. Η παραπομπή στο δικόγραφο της συνημμένης έκθεσης αναιρέσεως, που έχει υπογραφεί μόνο από τον πληρεξούσιο συνήγορο, χωρίς την υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ενσωματωθεί στην έκθεση, το δικόγραφο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
708)
2537/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε την αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (άρθ. 484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
709)
2552/2008 Όταν η απόφαση είναι εκκλητή, η αναίρεση απαράδεκτη (άρθρ. 504 παρ. 1, 489 παρ. 1 ΚΠΔ). Προθεσμία αναιρέσεως από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο (άρθρ. 473 παρ. 3 ΚΠΔ) της τελεσιδίκου αποφάσεως. Όταν η απόφαση εκδόθηκε με απόντα τον κατηγορούμενο, διαμένοντα εις ημεδαπή, η αναίρεση με δήλωση στον γραμματέα ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση. Εάν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την καταχώριση δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι το μεν ασ...
710)
2560/2008 Απαράδεκτη ως αόριστη αίτηση αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, που ασκήθηκε με έγγραφο που επισυνάπτεται στην έκθεση, χωρίς να υπογράφεται από τον Διευθυντή των φυλακών και χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει αναίρεση.
711)
2563/2008 Απόρριψη της αιτήσεως που δεν περιέχει κάποιο λόγο αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
712)
2567/2008 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά αποφάσεως, κατά της οποίας χωρεί έφεση.
713)
2569/2008 Προσβαλλόμενη απόφαση Εφετείου, με την οποία είχε απορριφθεί η έφεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Δεν χωρεί κατ’ αυτής αναίρεση με δήλωση στον εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται η αναίρεση.
714)
2571/2008 Απαράδεκτο αναίρεσης εκ της αοριστίας των λόγων αναίρεσης. Τούτο συνεπάγεται και την, για τον ίδιο λόγο, απόρριψη και των προσθέτων λόγων αναίρεσης.
715)
2626/2008 Απόρριψη της αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
716)
2643/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση. Στρέφεται κατά βουλεύματος το οποίο δεν υπόκειται σε αναίρεση (ο κατηγορούμενος παραπέμπεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα). Απορρίπτει.
717)
2650/2008 Απαράδεκτη (αόριστη) αίτηση αναίρεση κρατουμένου στις φυλακές, κατά απόφασης με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) έφεσή του, χωρίς να περιέχει ορισμένους λόγους αναίρεσης. Απορρίπτει.
718)
2652/2008 Με το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη, η έφεση κατά του πρωτόδικου παραπεμπτικού για κακούργημα βουλεύματος. Μετά το ν. 3160/03, δεν υπόκειται το βούλευμα με το οποίο κηρύχθηκε η έφεση απαράδεκτη σε αναίρεση. Η ασκηθείσα από τον παραπεμπόμενο κατηγορούμενο αναίρεση, είναι απαράδεκτη και απορρίπτει ως τέτοια.
719)
1840/2007 Αοριστία λόγων, οδηγεί σε απαράδεκτο.
720)
1842/2007 (Βούλευμα)ΑΝΑΙΡΕΣΗ: Απαράδεκτη για μη νόμιμη άσκηση.
721)
1873/2007 Παράλειψη, από παραδρομή, ερεύνης παραδεκτής προταθέντος αναιρετικού λόγου. Ενόψει της αυτοτέλειας του αναιρετικού λόγου που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, μπορεί ο Άρειος Πάγος να επανέλθει και να τον εξετάσει, αφού επί του μη εξετασθέντος λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως, λόγω μη κλητεύσεως του, στο κατ’ έφεση δικαστήριο, παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
722)
1885/2007 Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.
723)
1906/2007 Ερήμην - Απορρίπτει ως απαράδεκτη - παραίτηση
724)
1911/2007 Επί αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως, με την οποία απερρίφθη η έφεση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, ως ανυποστήρικτη, ως λόγοι αναιρέσεως δύνανται να προβληθούν μόνον οι σχετικοί με την απόρριψη της εφέσεως, ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως με την οποία απερρίφθη η έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, αφού δεν περιέχεται σ’ αυτήν κανένας λόγος αναιρέσεως.
725)
1912/2007 Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Αρείου Πάγου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτη, εφόσον δεν έχει περιληφθεί η εξέταση παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως.
726)
1922/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Επιτρεπτή η συμπλήρωση της έκθεσης αναίρεσης με συμπληρωματικό έγγραφο που παρέλειψε να υπογράψει ο αρμόδιος για τη σύνταξή της υπάλληλος.- Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω αοριστίας των λόγων της.
727)
1923/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Εμπρόθεσμη άσκηση. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Δεν συνιστά η αναφορά ότι δεν έλαβε γνώση της καθαρογραφής της αποφάσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
728)
1925/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
729)
1927/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή αυτής κατά κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Εφετών δια του οποίου αυτή καλείται να δικασθεί για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά του πιο πάνω βουλεύματος, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
730)
1932/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απαράδεκτη η άσκηση ανιρέσεως κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για πλημέλημα.
731)
1944/2007 Απόρριψη ως απαραδέκτου αναιρέσεως κατηγορουμένου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση υπόθεσης που έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο εισαγγελέα, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 32 ν. 3346/06 (παραγραφή ποινής υφόρον). Η απόφαση δεν είναι «οριστική» και συνακόλουθα δεν συγχωρείται η άσκηση αναιρέσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω αποφάσεως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρ...
732)
1950/2007 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση.Η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
733)
1965/2007 Συγχώνευση ποινών. Δεν είναι καταδικαστική η απόφαση για καθορισμό συνολικής ποινής. Με αυτήν καθορίζεται απλώς ο τρόπος εκτελέσεως των ποινών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως με το ως άνω πε-ριεχόμενο η οποία ασκήθηκε με δήλωση του δικηγόρου που είχε παρα-στεί ως συνήγορος του αναιρεσείοντος στη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς την προσάρτηση πληρεξουσίου
734)
1974/2007 Απαράδεκτη η δια δηλώσεως ασκηθείσα αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
735)
1991/2007 Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως, ασκηθείσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, λόγω μη επικλήσεως και προσκομιδής του πληρεξουσίου εγγράφου κατά την άσκησή της. Δεν συγχωρείται αίτηση ανακλήσεως της απόφασης του Αρείου Πάγου και επανεξέταση λόγου αναιρέσεως
736)
2010/2007 Αναίρεση επιτρέπεται κατ' αποφά-σεως που όπως εκδόθηκε δεν υπόκειται σε έφεση (άρθρο 504 ΚΠΔ). Ο καταδικασθείς έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, με την οποίαν καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών για κακούργημα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση κατ’ αποφάσεως που επιτρέ-πεται έφεση ανεξαρτήτως εάν η επιτρεπόμενη έφεση δεν ησκήθη και παρήλθε άπρακτη η οριζόμενη προθεσμία ή εάν ασκήθηκε και απερ-ρίφθη, είτε ...
737)
2028/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά απο-φάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, όταν ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν πρόκειται για καταδι-καστική
738)
2029/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκ-πρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Απορρίπτεται η αναί-ρεση
739)
2062/2007 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας
740)
2064/2007 Διάρκεια και έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκείται με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από κατηγορούμενο παρόντα (ως εκπροσωπηθέντα από συνήγορο) κατά την απαγγελία αυτής. Ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερ-βλήτου κωλύματος, εξαιτίας των οποίων κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπροθέ-σμως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, στην οποία ο αναιρεσείων επικα-λέστηκε ότι...
741)
2070/2007 Απαράδεκτη αναίρεση γιατί στρέφεται κατ’ απόφασης που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όπως είναι η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας
742)
2071/2007 Απαράδεκτη ως αόριστη
743)
2076/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
744)
2077/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
745)
2194/2007 Όταν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για κακούργημα του άρθρου 187 Π.Κ. (εγκληματική οργάνωση), η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως γίνεται πάντοτε, και δη αμετακλήτως, από το Συμβούλιο Εφετών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως (κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος) για παράβαση του άρθρου 187 του Π.Κ. κ.λ.π.
746)
2212/2007 Απαράδεκτη η δια δηλώσεως επιδιδομένης εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναίρεση, κατ’ αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη
747)
2241/2007 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης. Ασκήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο με εξουσιοδότηση η οποία είναι μεταγενέστερη του χρόνου ασκήσεως του ενδίκου μέσου
748)
2275/2007 Για το παραδεκτό της δηλώσεως αναιρέσεως η απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει τον λόγο αναιρέσεως, όπως είναι η έλλειψη αιτιολογίας αλλ’ απαιτείται, εφόσον υπάρχει αιτιολογία στην προσβαλλόμενη απόφαση, να προσδιορίζεται ειδικότερα σε τι συνίσταται η πλημμέλεια αυτή. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι ο λόγος αναιρέσεως κατά τον οποίο η απόφαση δεν έχει «πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία» είναι αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτιμήσεως. Αίτηση αναιρέσεως με...
749)
2276/2007 Απορρίπτεται δεύτερη αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη
750)
2283/2007 Ποινική Δικονομία. Κρίνεται από το Δικαστήριο παραδεκτή η αναίρεση που ασκήθηκε, στο Γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, από δικηγόρο ως αντιπρόσωπο του κατηγορουμένου που έχει τη σχετική εντολή κατά τους όρους του άρθρ. 96 παρ. 2 και τις διατυπώσεις του άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. β και δ του ΚΠΔ. Απέχει να αποφανθεί επί της αιτήσεως αναιρέσεως μέχρι την υποβολή εισαγγελικής προτάσεως επί του προβαλλομένου λόγου αναιρέσεως.
751)
2284/2007 Όταν το ένδικο μέσο ασκείται δι’ αντιπροσώπου και ο καταδικασθείς ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης πρέπει να προσαρτάται στη δήλωση αναιρέσεως το πληρεξούσιο ή έγγραφη δήλωση του αναιρεσείοντος κατ’ άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. β και γ Κ.Π.Δ., διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ως άνω τρόπος παροχής ειδικής εντολής προς άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως είναι αποκλειστικός και δεν αναπληρώνεται δια του διορι-σμού δικηγόρου με βάση το Ν.3226/2004 για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτ...
752)
2287/2007 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω μη τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων διότι προεχόντως: α) ησκήθη με αυτοτελές δικόγραφο που κατετέθη στο γραμματέα, διότι ο απαιτούμενος από το άρθρο 474, τύπος είναι συστατικός, β) ησκήθη μετά την πάροδο της δεκαημέρου προθεσμίας από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας και γ) ησκήθη χωρίς πληρεξουσιότητα από τον υπογράψαντα την αναίρεση .
753)
2289/2007  
754)
2298/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκ-πρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 473, 476 ΚΠΔ). Δεν γίνεται επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση
755)
2299/2007  
756)
2300/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδε-κτη. Απορρίπτει την αναίρεση
757)
2301/2007  
758)
2302/2007  
759)
2322/2007 Η προσφυγή κατά του εντάλματος για την προσωρινή κράτηση γίνεται στο συμβούλιο πλημ/κών, το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, το οποίο απέρριψε προσφυγή του προσωρινά κρατούμενου, για το λόγο ότι δεν προσκομίστηκε κατά την άσκησή της από τον ασκήσαντα αυτή δικηγόρο η απαιτούμενη κατά νόμο ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση για την άσκησή της
760)
2329/2007 Διακεκριμένη πλαστογραφία και απλή συνέργεια σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και συντελεσμένη, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη
761)
2332/2007 Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατ’ αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αναιρεσείοντος για ακύρωση της διαδικασίας, η οποία δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως
762)
2336/2007 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση
763)
2352/2007 Επί εκπροθέσμου ασκήσεως αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική δήλωση ο λόγος που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση και τα αποδεικτικά μέσα που το αποδεικνύουν. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ασθένεια προ της δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί αναιρέσεως, δια δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά καταδικαστικής αποφάσεως με παρόντα τον κατηγορούμενο, η προθεσμία των 20 ημερών αρχίζει από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτεται ω...
764)
2364/2007  
765)
2/2002 Η έννοια του ορισμένου των λόγων αναιρέσεως- απαράδεκτο αυτής. Η αναίρεση είναι απαράδεκτη αν δεν περιέχεται σ΄ αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 §1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης για έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της ή ποια αποδ...
766)
6/2002 Η προθεσμία, περί της οποίας προβλέπουν τα άρθρα 507 παρ. 1α και 473 παρ. 1 ΚΠΔ για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως, αρχίζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ, από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Στην έννοια του όρου « τελεσίδικη απόφαση» του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠΔ περιλαμβάνονται και οι δύο κατηγορίες αποφάσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, δηλαδή όχι μόνο οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων π...
767)
14/2001 Εκτέλεση ποινής για το παραδεκτό της αναιρέσεως. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας(άρθρο 25 παρ.1 εδ. β΄του Συντάγματος) πρέπει να ερευνάται σε κάθε περίπτωση, ενόψει και του ύψους της επιβληθείσης ποινής ή της απαξίας της αξιοποίνου πράξεως. Η απόρριψη ως απαράδεκτης της αιτήσεως του αναιρεσείοντος, που δεν απέδειξε έως την συζήτηση της με πιστοποιητικό του διευθυντή των φυλακών, ότι κατά την άσκηση της αναιρέσεως είχε κρατηθεί( άρθρο 508 παρ. 1 εδ...
768)
15/2001 Η απαίτηση του νόμου να έχει εκτελεσθεί η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, προκειμένου το υπ' αυτού ασκούμενο ένδικο μέσο να κριθεί παραδεκτό δεν αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, κρίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίφθηκε η έφεσή του κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που αφενός παρέπεμψε τον αιτούντα να δικαστεί για απόπειρα ...
769)
16/2001 Η απαίτηση του νόμου να έχει εκτελεσθεί η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου, προκειμένου το υπ' αυτού ασκούμενο ένδικο μέσο να κριθεί παραδεκτό δεν αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, κρίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίφθηκε η έφεσή του κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που αφενός παρέπεμψε τον αιτούντα να δικαστεί για απόπειρα ...
770)
19/2001 Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου και εντεύθεν για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως δεν αρκεί η απλή επανάληψη των διατάξεων των άρθρων 484 και 510 ΚΠΔ χωρίς προσδιορισμό της νομικής πλημμέλειας. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως πρέπει α) εάν ελλείπει παντελώς αιτιολογία, να προβάλλεται με την αίτηση αναιρέσεως η...
771)
1/2000 Πότε επιτρέπεται δευτέρα αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως. Η απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 145 ΚΠΔ δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση. Το αρχικό κείμενο του άρθρου 514 εδ. γ ΚΠΔ(«Δευτέρα αίτηση αναιρέσεως της αυτής αποφάσεως ουδέποτε επιτρέπεται») επικρατεί του κειμένου της δημοτικής από το οποίο έχει παραλειφθεί το επίρρημα «ποτέ». Η απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 145 ΚΠΔ δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, αλλά συμπροσβάλλεται με εκείνη την οποία διορθώνει ή συμπληρώνε...
772)
36/1994 Τι στοιχεία πρέπει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως ενδίκου μέσου εκείνος που, όταν ασκεί αυτό, δεν ενεργεί για δικό του λογαριασμό, αλλά ως πληρεξούσιος άλλου φυσικού προσώπου, ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου. Εφόσον εκείνος που προβαίνει στη δήλωση για την άσκηση ενδίκου μέσου δεν ενεργεί για δικό του λογαριασμό, αλλά ως πληρεξούσιος άλλου φυσικού προσώπου, ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πρέπει στην έκθεση ασκήσεως να αναφέρεται α) ότι το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δήλωση ενεργε...


<< Επιστροφή