<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Διόρθωση απόφασης
1)
30/2015 Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης Α.Π. ως προς τα στοιχεία του ονόματος του αναιρεσείοντος. Η κατ’ άρθρον 318 παρ 1 ΚΠολΔ κλήση των διαδίκων μπορεί να παραλειφθεί όταν οι διάδικοι δεν βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ’ αυτήν (Διορθώνει 1376/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)
2)
194/2015 Διόρθωση πρακτικού και αποφάσεως του Αρείου Πάγου ως προς το ότι ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει προτάσεις και είχε υποβάλει αίτημα επιδίκασης δικαστικής δαπάνης δι' αυτών. Ως προς τη διόρθωση του πρακτικού εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των ΚΠολΔ 315 επ.
3)
1361/2015 Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης κατά το διατακτικό της, χωρίς την οριζόμενη στο άρθ 318 ΚΠολΔ κλήτευση των διαδίκων για λόγους που ανάγονται στην οικονομία της δίκης, καθόσον οι διάδικοι δε βλάπτονται από τη διόρθωση και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σε αυτήν. Η διορθωτική απόφαση, κατ’ αρθ 320 σημειώνεται στο πρωτότυπο της διορθούμενης απόφασης.
4)
1934/2014 Διόρθωση πρακτικού και αποφάσεως του Αρείου Πάγου ως προς το ότι ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει προτάσεις και είχε υποβάλει αίτημα επιδίκασης δικαστικής δαπάνης δι’ αυτών. Ως προς τη διόρθωση του πρακτικού εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των ΚΠολΔ 315 επ.
5)
1186/2013 Αυτεπάγγελτη διόρθωση διατακτικού απόφασης κατά τα άρθρα 315, 317 παρ. 3, 318 και 573 παρ. 1 ΚΠολΔ.
6)
1904/2013 Διόρθωση αποφάσεως στο προεισαγωγικό της μέρος και των πρακτικών, ως προς το όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου διαδίκου. Υποχρεωτική κλήτευση αρχικών διαδίκων. Συζήτηση παρά την απουσία των κλητευθέντων που απουσιάζουν. (αυτεπάγγελτη διόρθωση 143/2013 απόφ. Α.Π.)<< Επιστροφή