<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων
1)
913/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των νικησάντων και όχι κατά των ομοδίκων του ηττηθέντος. Άρθρ. 20 παρ. 1 του ΝΔ της 17.7.1923 "περί σχεδίων, πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους. Τα δικαστήρια (πολιτικά) δεν έχουν εξουσία να αποφανθούν για την ακυρότητα σύμβασης μεταβιβάσεως ακινήτου, στο οποίο ο μεταβιβάσας διαμόρφωσε δρόμους κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, εάν προηγουμένως δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη (εε 26033/46/16.8.1977 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων). Ο...
2)
87/2013 αρ. 8, 9 και 12 αριθ. 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» έννοια πραγμ/νη. Αποδεικτική δύναμη. Δικαιοδοσίας υπερβασή της αρ. 10 . Αποδοχή πραγμάτων χωρίς απόδειξη αριθμ. 17 άρθρου 559. Αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό της ιδίας απόφασης. Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύουν το λόγο του αριθμού 1 εδ. β ότι χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη και για εκτίμηση αξίας αποδεικτικών μέσων, αλλά ΜΟΝΟ για ερμηνεία κανόνων δικαίου, ήταν υπαγωγή σ΄ αυτούς πραγματικών γεγονότων της διαφοράς. Οι συνέπειες της άνοια...
3)
1126/2013 281 ΑΚ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ: Δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του. Διδάγματα κοινής πείρας. Απαράδεκτος ο λόγος γιατί αφορά σε κακή εκτίμηση αποδείξεων. 559 αρ. 19 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν υφίστανται ελλείψεις στην εκτίμηση των αποδείξεων 8 περ. β άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγμα» και ο λόγος εφέσεως. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν λήφθηκε υπόψη ο λόγος εφέσεως και απορρίφθηκε 559 αρ.11 περ. β Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις ιδρύσεως του λόγου...


<< Επιστροφή