<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραίτηση
1)
1234/2016 Παραίτηση από την αίτηση αναίρεσης με αυτοπρόσωπη παράσταση του αναίρεσείοντος στο ακροατήριο. Δεκτή κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση και έξοδα.
2)
475/2013 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
3)
833/2013 Απορρίπτει αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
4)
1225/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά εκκλητής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι ο εκκαλών παραιτήθηκε ήδη της ασκηθείσας τυπικά παραδεκτής εφέσεώς του και αυτή απορρίφθηκε ήδη αρμοδίως ως απαράδεκτη λόγω παραίτησης.

5)
1569/2012 Παραίτηση από δικόγραφο. Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως.
6)
11/2010 Άρθρα 474 § 1, 475, 476 § 1, όπως ισχύει μετά τον Ν.2408/1996 και 513 § 1 ΚΠΔ. Παραίτηση από ασκηθείσης αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
7)
33/2010 Παραίτηση από αναίρεση με δήλωση του έχοντος προς τούτο την εντολή πληρεξουσίου δικηγόρου του ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
8)
61/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, λόγω παραιτήσεως του αναιρεσείοντος, κατά τα άρθρα 474 § 1, 475 § 1, 476 § 1 και 513 § 1 ΚΠΔ.
9)
63/2010 Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση που ασκήθηκε από τον αναιρεσείοντα κατά της αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου, λόγω παραιτήσεώς του από την αίτηση αναιρέσεως με δήλωσή του ενώπιον του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του καταστήματος κράτησής του.
10)
319/2010 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως νομοτύπως από τον κρατούμενο στις φυλακές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως.
11)
529/2010 Παραίτηση από ένδικο μέσο (αναίρεσης κατά βουλεύματος) με δήλωση δικηγόρου στο ακροατήριο. Απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο.
12)
540/2010 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης λόγω παραίτησης εκκαλούντος από αυτήν που στρεφόταν κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
13)
641/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έγινε νομότυπη παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα (ο λόγος της αιτήσεως αφορούσε το τμήμα της καταδικαστικής απόφασης που απέρριψε την πολιτική αγωγή ως μη στηριζομένη στο νόμο). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
14)
664/2010 Παραίτηση από αίτηση αναιρέσεως. Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση (ΑΠ 84/2009). Δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραίτηση με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες.
15)
728/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραιτήσεως. Η αίτηση αναιρέσεως ήταν απαράδεκτη για άλλο λόγο, ήτοι διότι ασκήθηκε κατά αποφάσεως που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όμως δεν είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αυτός ο λόγος, καθόσον η παραίτηση δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας, ως προς τον επαγόμενο την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της ασκήσεως της αίτησης αναιρέσεως κατά αποφάσεως μη υποκείμενης σε αναίρεση.
16)
871/2010 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω νομότυπης παραίτησης από αυτήν (άρθρα 474 § 1, 475 §1, 476 § 1 και 513 § 1 του ΚΠΔ) -.
17)
1110/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως μετά τη δήλωση του αιτούντος στο ακροατήριο για παραίτηση από την αίτηση.
18)
1436/2010 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκδόσεως Ιταλού υπηκόου στις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές. Απόρριψη ως απαράδεκτης λόγω παραιτήσεως με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
19)
1480/2010 Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης των αλλοδαπών αναιρεσειόντων (αρθρ. 415 § 1 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται κατά το αρθρ. 22 της από 13.12.1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης). Παραίτηση από τις αιτήσεις αναίρεσης. Περιεχόμενο της δήλωσης παραίτησης και συνέπειες. Απορρίπτει έφεση.
20)
1545/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση του εκζητουμένου λόγω παραιτήσεώς του από αυτήν.
21)
1981/2010 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
22)
2017/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Παραίτηση από την αίτηση. Απαράδεκτη η αίτηση. Απορρίπτει αίτηση.
23)
84/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω παραίτησης από αυτήν.
24)
306/2009 Απορρίπτει αναίρεση λόγω παραίτησης που έγινε στο ακροατήριο.
25)
378/2009 1) Απορρίπτει για 2ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. 2) Αναβάλλει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω σημαντικού αιτίου, που συνιστά το κατά τη διάσκεψη του Συμβουλίου ανακαλυφθέν κώλυμα - συνδρομή λόγου εξαιρέσεως μέλους του, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 ΚΠΔ, για το λόγο ότι στη σύνθεση της πρωτοβάθμιας δίκης μετέσχε, ως προεδρεύουσα εφέτης, η αδερφή της συζύγου του μέλους του Αρεοπαγίτη, που είναι συγγενής εξ αγχιστείας αυτού, δευτέρου βαθμού, κατά τα άρθρα 1463, 1464 ΑΚ.
26)
487/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση Πληρεξουσίου δικηγόρου της, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση.
27)
564/2009 Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης λόγω παραδεκτής παραίτησης απ’ αυτήν.
28)
589/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρου 474, 475 ΚΠΔ) Όπως επί ασκήσεως ούτω και επί παραιτήσεως υπό αντιπροσώπου, ούτος πρέπει να έχει ειδική εντολή για την συγκεκριμένη αίτηση. Εάν του δίδει εντολή με το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότηση «να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο», αυτό δεν πληροί τις διατυπώσεις του άρθρου 415 παρ. 1 ΚΠΔ και η παραίτηση δεν είναι νόμιμος. Οπότε εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.
29)
660/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση με δήλωση στο ακροατήριο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση από α' κατηγορούμεο. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης του β' κατηγορουμένου.
30)
697/2009 Παραίτηση από την αναίρεση. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
31)
719/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση Πληρεξουσίου δικηγόρου της, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
32)
844/2009 Παραίτηση από την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
33)
891/2009 Παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση, η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς να ερευνηθεί αν ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
34)
918/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αναίρεση με δήλωση του αναιρεσείοντος στο γραμματέα του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
35)
920/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου τους, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
36)
931/2009 1. Απορρίπτει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. Ως προς 2ο και 3ο αναιρεσείοντες: 2. Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα...
37)
1031/2009 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας. Κατ' άρθρα 475 παρ. 1, 474, 476 παρ. 1 ΚΠΔ είναι επιτρεπτή. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου η εφαρμογή των και στην αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, όταν έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη διεξάγεται προς το συμφέρον του. Η αίτηση υποβάλλεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου άρθρο 527 ΚΠΔ και δεν εγχειρίζεται. Το αυτό και η παραίτηση. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
38)
1185/2009 Παραίτηση από αιτήσεως αναιρέσεως (άρθρα 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 ΚΠΔ) και δια δηλώσεως ενώπιον του Εισαγγελέως, εφ' όσον η αναίρεση έγινε επίσης δια δηλώσεως εις αυτόν. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση, μετά την παραίτηση.
39)
1279/2009 Ερήμην. Παραίτηση από αναίρεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με δήλωση του δικηγόρου του, στον οποίο είχε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δοθεί η σχετική εντολή. Κηρύσσει απαράδεκτη την αναίρεση.
40)
1345/2009 Παραίτηση από αναίρεση. Με δήλωση του αναιρεσείοντα στο γραμματέα του Δικαστηρίου, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
41)
1445/2009 Ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί της ασκηθείσης αναίρεσής του, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχει ειδική προς τούτο εντολή. Η παραίτηση δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ. Οπότε απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, μετά την δήλωση παραιτήσεως στον γραμματέα του δικαστηρίου. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
42)
1625/2009 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω έγγραφης δηλώσεως παραιτήσεως του αιτούν-τος στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
43)
1668/2009 Παραίτηση δια πληρεξουσίου δικηγόρου από την αίτηση αναιρέσεως που είχε ασκηθεί δια πληρεξουσίου ενώπιον γραμματέα εκδόσαντος Δικαστηρίου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
44)
1697/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Παραίτηση από έφεση κατά πρωτοβάθμιας απόφασης. Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης.
45)
1709/2009 Παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης.
46)
2028/2009 Καταδικαστική αμετάκλητη απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Νόμιμη παραίτηση από αυτή, με δήλωση της αιτούσας αυτοπροσώπως πριν αρχίσει η συζήτηση.
47)
2079/2009 Παραίτηση αναιρεσείοντος από ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως. Προϋποθέσεις παραιτήσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω παραιτήσεως από αυτήν του αναιρεσείοντος.
48)
2296/2009 Παραίτηση αναιρεσείοντος από ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως. Προϋποθέσεις παραιτήσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως λόγω παραίτησης του αναιρεσείοντος από αυτήν.
49)
2307/2009 Παραίτηση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, που είχε λάβει την προς τούτο εντολή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
50)
2479/2009 Ερήμην. Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. Κηρύσσεται απαράδεκτη.
51)
124/2008 Λόγω της παραίτησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ένδικη αίτηση αναίρεσης.
52)
1402/2008 Επανάληψη διαδικασίας. Η παραίτηση από την ασκηθείσα αίτηση για επανάληψη διαδικασίας, μετ’ αναστολής εκτελέσεως και από άλλη αίτηση για αναστολή εκτελέσεως της ιδίας αποφάσεως οδηγεί στην απόρριψη αυτών ως απαραδέκτων.
53)
1505/2008 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
54)
1597/2008 Ερήμην. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως από το ένδικο μέσο της αναιρέσεως.
55)
1691/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις. Νόμιμη παραίτησης της μίας. Συρροή απάτης και πλαστογραφίας. Εφαρμογή της διατάξεως του Ν. 1608/50 και σε τράπεζες που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Απορρίπτει.
56)
2133/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως.
57)
1906/2007 Ερήμην - Απορρίπτει ως απαράδεκτη - παραίτηση
58)
1950/2007 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση.Η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
59)
2002/2007 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης:. Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει την εκτέλεση. Προφορική παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση
60)
2187/2007 Απορρίπτει αίτηση λόγω παραιτήσεως
61)
6/2005 Η παραίτηση από του ενδίκου μέσου, ως λόγος κηρύξεως αυτού απαράδεκτου, δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας ως προς τον επαγόμενο την αυτή έννομη συνέπεια λόγο της μη τηρήσεως των νομίμων διατυπώσεων για την άσκησή τους. Σύμφωνα με τα άρθρα 474 παρ. 1, 475 παρ. 1 και 476 παρ. 1 ΚΠΔ αν ο διάδικος παραιτήθηκε νομότυπα από κάποιο ένδικο μέσο κατά αποφάσεως ή βουλεύματος που αυτός έχει ασκήσει, το ένδικο αυτό μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, λόγω της παραιτήσεως αυτής, χωρίς να είναι ανάγκη να ερευ...


<< Επιστροφή