<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Διανομή
1)
28/2015 Επί αναγκαστικής ομοδικίας είναι ανίσχυρη η παραίτηση από την αναίρεση όταν γίνεται από κάποιον ή κάποιους από τους αναγκαίους ομοδίκους. Επί διανομής επικοίνου υφίσταται αναγκαστική ομοδικία. Αν δεν είχαν κλητευθεί κάποιοι από τους αναγκαίους ομοδίκους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.
2)
177/2014 559 αρ.19. Δεν ιδρύεται ο λόγος όταν οι αιτιάσεις αφορούν στην εκτίμηση των αποδείξεων. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες, καθόσον δεν διαμορφώνεται από αυτά το αποδεικτικό πόρισμα. Διδάγματα της κοινής πείρας. Ιδρύεται λόγος αναιρέσεως μόνο αν αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ’ αυτούς πραγματικών περιστατικών. Δεν ιδρύεται όταν τα διδάγματα κοινής πείρας χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη ή για τη συναγωγή δικαστ. τεκμηρίων ή για την εξακρίβωση της ύπαρξης πραγματικ...
3)
272/2014 Δικαστική διανομή κοινού ακινήτου. Αξίωση αποζημίωσης συγκυρίου για επωφελείς δαπάνες που ενήργησε καλοπίστως στο ακίνητο. Έννοια επωφελών δαπανών. Άσκηση της αξιώσεως με ανταγωγή ή (και) ένσταση επισχέσεως. Ιδίως χρόνος υπολογισμού της ωφέλειας (υπεραξία ακινήτου) και της εντεύθεν οφειλόμενης αποζημίωσης. Βάσιμος Λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 1α΄ του άρθρου 559 του ΚΠολΔ. [Αναιρεί την ΕφΛαρ 29/2011].
4)
284/2014 Διανομή με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθορισμό μερίδων και επιδίκαση χρηματικού ποσού για την εξίσωση των άνισων μερίδων. 559 αρ.1 ΚΠολΔικ. Δεν ιδρύεται όταν υπό την επίφαση της παραβιάσεως ουσιαστικών διατάξεων πλήττεται η περί τα πράγματα αναιρετικά ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. 559 αρ.19 ΚΠολΔικ. Δεν ιδρύεται όταν οι ελλείψεις αφορούν στην αιτιολόγηση του πορίσματος που προέκυψε από τις αποδείξεις. Μόνο τι αποδείχθηκε πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχ...
5)
2076/2014 Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων, αναγνωριστική κληρονομικού δικαιώματος και υποχρέωσης συνεισφοράς. Επαναφορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο των επικληθέντων και προσκομισθέντων στο πρωτοβάθμιο αποδεικτικών μέσων. Δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 240 ΚΠολΔ, με γενική αναφορά ή προσάρτηση πρωτοδίκων προτάσεων, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων προτάσεων. Αναιρείται η απόφαση διότι η αναφορά των προτάσεων στα υπ’ αριθμ. 1 έως και 20 έγγραφα των πρωτοδίκων προτάσεων ...
6)
735/2013 Αναίρεση: άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Η αυτούσια διανομή διατηρητέου ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας δεν είναι εφικτή, διότι η αυτούσια διανομή του δεν συμβιβάζεται με τη φύση και το σκοπό του. Μοναδικός τρόπος διανομής του επί κοίνω διατηρητέου ακινήτου είναι η πώλησή του με πλειστηριασμό.
7)
1022/2013 55 παρ. 1 και 19
Διανομή 799, 800 ΑΚ, 480, 480Α, 481 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Πως γίνεται. Η κρίση περί αυτούσιας διανομής ανέλεγκτη. Το δικαστήριο εξετάζει όλες τις πιθανές περιπτώσεις αυτούσιας διανομής. Αν τα μέρη είναι ίσα γίνεται κλήρωση. Μετά από αίτηση γίνεται επιδίκαση κοινής μερίδας. Αν τα μέρη άνισα καταβάλλεται αποζημ. για εξίσωση μερίδων. 17 παρ. 10 Ν. 1337/83 απαγορεύεται η μεταβίβαση αυθαιρέτου κτίσματος και του οικοπέδου στο οποίο έχει ανεγερθεί. Διαπίστωση του αυθαιρέτου κατά άρθρο 1 ...


<< Επιστροφή