<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πλαστογραφία
1)
1486/2018 Κατ' εξακολούθηση πλαστογραφία κατ' επάγγελμα με σκοπό συνολικό
όφελος άνω των 30.000 ευρώ και κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη
εφαρμογή και έλλειψη ακροάσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Β').
Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
2)
1492/2018 Υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή μεταξύ κακουργηματικής
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία του άρθρου 258 περ. γ του Π.Κ., κακουργηματικής
πλαστογραφίας με σκοπό το όφελος με βλάβη τρίτου του άρθρου 216 παρ. 1 και
3 του Π.Κ. και κακουργηματικής υπεξαγωγής εγγράφων στην υπηρεσία με
σκοπό το αθέμιτο όφελος ή την παράνομη βλάβη άλλου του άρθρου 242 παρ. 2
και 3 του Π.Κ.. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως που προβάλλει ως λόγο την
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επιβάλλει στην αν...
3)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
4)
711/2015 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση υπαλλήλου Αγροτικού Συνεταιρισμού με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950, που τελέσθηκαν από 1991 μέχρι 2003. Η περίπτωση δ του άρθρου 263 Α ΠΚ, στην οποία περιλαμβάνονταν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταργήθηκε με το ν. 4254/2014 και επανήλθε (ως περ. ε) με το ν. 4262/2014. Ο ν. 4254/2014, ως ευμενέστερος για τον αναιρεσείοντα, ο οποίος δεν εθεωρείτο, πλέον, υπάλληλος και δεν ίσχυε ο ν. 1609/19...
5)
107/2013 Διακεκριμένη απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι η παρεμπίπτουσα απορριπτική του αιτήματος αναβολής, άλλως διακοπής της δίκης απόφαση, στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως αβάσιμος.
6)
303/2013 Απορρίπτονται ως απαράδεκτα, δύο έγγραφα προσθέτων λόγων κρατουμένου, που εγχειρίσθηκαν στο διευθυντή των φυλακών και διαβιβάσθηκαν στον Εισαγγελέα, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι οριζόμενες από τον νόμο διατυπώσεις. Κακουργηματική πλαστογραφία, υπό τη μορφή νόθευσης γνησίου εγγράφου μετά χρήσεως. Κακουργηματική απόπειρα απάτης ενώπιον πολιτικού Δικαστηρίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Νόθευση ιδιωτικού συμφωνητικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε πολιτικ...
7)
811/2013 Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Τέλεση των ως άνω πράξεων με την ιδιαζόντως επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 της επί μακρό χρόνο τέλεσης τους. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτι...
8)
975/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση φαρμακοποιού για πλαστογραφία (νόθευση ιατρικών συνταγών) και απάτη κατ' εξακολούθηση ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, αλλά και των υπαλλήλων του ΟΓΑ. Στοιχεία εγκλημάτων. Επαρκής αιτιολογία της αντίθετης κρίσεως προς την έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Πραγματική πλάνη. Ο σχετικός ισχυρισμός φέρει τον χαρακτήρα αρνητικού της κατηγορίας. Ορθώς συνεκτιμήθηκε παραπεμπτικό βούλευμα επί όμοιας υποθέσεως προς ενίσχυση της κρίσεως που είχε ήδη σχηματισθεί από...
9)
980/2013 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος, γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, από την παραπλάνηση με το πλαστό, είναι και η μεταβολή δικαιώματος, η οποία επέρχεται και με την επίτευξη χορηγήσεως παρατάσεως εξοφλήσεως οφειλής. Με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απορρίφθηκε ισχυρισμός για το αντίθετο, ο οποίος είναι όχι αυτοτελής, αλλά αρνητικός υποκειμενικού στοιχείου του εγκλήματος και, συνεπώς, της κατηγορίας. Απόρριψη αιτήσεως.
10)
1340/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένης ως αβάσιμη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης: 1. Η απόφαση πολυμελούς δικαστηρίου που παραπέμπει στο αρμόδιο ανώτερο δικαστήριο, επέχει θέση παραπεμπτικού βουλεύματος. Κατά της εκδιδομένης από τον εισαγγελέα κλήσης παραπομπής στο ακροατήριο, μετά από απόρριψη σχετικής έφεσης του κατηγορουμένου, κατά της απόφασης ...
11)
1371/2013 Πλαστογραφία με χρήση κλπ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου, κατά απόφασης που απέρριψε έφεση κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, ως αβάσιμη. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας. Ορθά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο απολιπόμενος κατηγορούμενος δεν δικάστηκε ωσάν να ήταν παρών και απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, αφού μόνη η εκφώνηση του ονόματος του μάρτυρα κατηγορίας, που βρέθηκε απών, η οποία εκφώνηση και έγινε εκ περισσού,...
12)
1559/2013 Πλαστογραφία. Κατάρτιση, κατ' εξακολούθηση, από τον κατηγορούμενο πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων ανώνυμης εταιρίας, τα οποία αυτός κατάρτισε και υπέγραψε ως Πρόεδρος αυτής και με το αναληθές περιεχόμενο ότι παρίσταντο κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις και οι εγκαλούντες, οι οποίοι ετύγχαναν μέλη του ως άνω Δ.Σ. οι οποίοι όμως δεν παρίσταντο. Δεν συνιστά αυτή η πράξη κατάρτιση πλαστού εγγράφου αφού ο κατηγορούμενος, συνέταξε και υπέγραψε, με το δικό του όνομα τα έγγραφα αυτά, με το άνω ψευδέ...
13)
49/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (Διδακτορικού τίτλου) και Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 1) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ., λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Ο αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης, για να απαντηθεί από το δικαστήριο, πρέπει να υποβληθεί και μάλιστα κατά τρόπο ορισμένο (ΑΠ 1176/2009, ΑΠ 1794/2009, 2317/2007). 3) Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 § 1 το...
14)
83/2010 Η πλαστογραφία με χρήση και η απάτη συρρέουν αληθώς. Η απόπειρα της απάτης και η χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου δεν είναι αυτοτελή εγκλήματα, υφισταμένης μεταξύ τους φαινομενικής συρροής. Απορρίπτει αίτηση.
15)
86/2010 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως (άρθρ. 229 § 1 ΠΚ). Στοιχεία πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. "Εν γνώσει". Αιτιολογία απαιτείται και για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που απορρίπτονται (άρθρο 170 § 2 και 333 § 2 ΚΠΔ) οίος είναι και ο περί πραγματικής πλάνης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
16)
221/2010 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω 15.000 €. Άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης κατ' επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση. Απορριπτέοι κατ' ουσίαν: 1) ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και παραβίαση του 6 της ΕΣΔΑ και 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ΑΠΔ, από την αποδεικτική αξιοποίηση της ένορκης κατάθεσης του κατηγορουμένου στην προδικασία, κατά την αστυνομική προανάκριση γιατί δεν του χορηγήθηκε αιτηθείσα 48ωρη προθεσμία, πριν απολογηθ...
17)
225/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) επιταγής μετά χρήσεως. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Νόθευση επιταγής δια της προσθήκης στην θέση του ονόματος του λήπτη τρίτου ατόμου και θέση εν αγνοία του της υπογραφής του ως οπισθογράφου προς μεταβίβαση της επιταγής στον δράστη, ο οποίος, ως κομιστής από οπισθογράφηση, την μεταβίβασε περαιτέρω με οπισθογράφηση. Έννομη συνέπεια η εμφάνιση ως υπόχρεου από την επιταγή του παθόντος τρίτου, κατά του οποίου ο τελευταίος κομιστής από οπισθογρά...
18)
269/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
19)
279/2010 Πλαστογραφία πλημμεληματική. 1. Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 του ΚΠΔ, η μη ανάγνωση στο ακροατήριο των αναφερομένων σ' αυτό εγγράφων έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της διαδικασίας, μόνον αν ζητήθηκε η ανάγνωση ορισμέ-νου εγγράφου από τον Εισαγγελέα, τον κατηγορούμενο ή το συνήγορο του και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό, οπότε δημιουργείται και έλλειψη ακροάσεως που αποτελεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ...
20)
379/2010 Νόθευση εγγράφου. Ψευδής βεβαίωση παρ' υπαλλήλου. Ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές. Έννοια εγγράφου και υπαλλήλου. Ανάγνωση πορίσματος ΕΔΕ στην ποινική δίκη στη θέση ένορκης εξέτασης στο αρχείο της Εισαγγελίας. Λόγοι αναιρέσεων από καταδικασθέντες κατηγορουμένους για νόθευση εγγράφου [βιβλίου πρωτοκόλλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και βιβλίου πρωτοκόλλου του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ)] για απόλυτη ακυρότητα (ανάγνωσης ένορκης εξέτασης στην ΕΔΕ του μετέπειτα κατη...
21)
406/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου οικοδομικής αδείας. Νόθευση του ορόφου από Δ΄ σε 5ο ενώπιον του Πταισματοδικείου Γιαννιτσών, κατά την απολογία του για αδίκημα αυθαίρετου κτίσματος. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογής νόμου. 2. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω ανεπαρκούς προσδιορισμού της ταυτότητας ορισμένων από τα αναγνωσθ...
22)
414/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου. Πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόρριψη αιτήματος αναβολής δίκης για προσέλευση μαρτύρων. Αιτιολογία σχετικής απόφασης. Πότε αναγιγνώσκεται το Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της...
23)
448/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. 1. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία και νόθευση αποδείξεων πληρωμής από στρατιωτική μονάδα προς ιδιώτη εργολάβο, καταρτίζοντας τες καθ' ολοκληρία από δράστη ή υπογράφοντάς τες μόνο κατ' απομίμηση της υπογραφής του φερόμενου εκδότη τους. 2. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 3. Όχι απόλυτη ακυρότητα με τη λήψη υπόψη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο μαρτυρικής κατάθεσης και ανακριτικής απολογίας κατηγορουμέν...
24)
457/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος σε λευκό έγγραφο που είχε υπογράψει η εγκαλούσα για άλλο σκοπό, συμπλήρωσε ότι αυτή αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία της και το χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο δικαστήριο, για να επιτύχει την απόρριψη σχετικής αγωγής της εγκαλούσης για ακυρότητα της απολύσεώς της. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν συνιστά ιδιαίτερ...
25)
486/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) μετά χρήσεως και απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία των εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος νόθευσε τιμολόγια και τα προσκόμισε στο Δικαστήριο για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Είναι επιτρεπτή η μεταβολή κατηγορίας από κατάρτιση πλαστού σε νόθευση και το αντίθετο. Όταν η ενεργητική νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται κατ' ουσία από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει...
26)
506/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Έννοια χρήσεως. Πλήρης αιτιολογία προσβαλλομένης απόφασης. Απορρίπτει αίτηση.
27)
556/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου. Το fax είναι έγγραφο.
28)
558/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Αντικείμενο πλαστογραφίας είναι και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος. Όταν γίνει δεκτή η προσφυγή και παραπεμφθεί η υπόθεση στο συμβούλιο, μόνο από την κλήτευση του κατηγορουμένου μετά το παραπεμπτικό βούλευμα αρχίζει η κύρια διαδικασία και επέρχεται η αναστολή της παραγραφής, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αίρονται οι συνέπειες από την οποιαδήποτε ακυρότητα τ...
29)
567/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής δίκης για κρείσσονες αποδείξεις (κλήτευση απολιπομένου μάρτυρα). Ορισμένο του αιτήματος αυτού, αλλιώς απόρριψη αυτού χωρίς ειδική αιτιολογία. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για νόθευση επιταγής, με λόγους την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων.
30)
574/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής για κλήτευση νέου μάρτυρα. Απόρριψη αυτής. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόρριψη (εμμέσως) αιτήματος αναβολής που προβάλλεται ως σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης (.
31)
575/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως -συρροή (πραγματική) με απάτη. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Όχι απόλυτη ακυρότητα που φέρεται ότι συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο: 1) με τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφου που αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και προσδιοριζόταν η ταυτότητά του (η διαταγή πληρωμής) και 2) με την αναφορά από παραδρομή ότι εξετάσθηκαν και μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ αυτό δεν συνέβη. Λόγοι αίτησης αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ου...
32)
576/2010 Απόφαση καταδικαστική. Πράξεις: υπεξαίρεση στην υπηρεσία (υπάλληλος ΕΛΤΑ), απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, παραβάσεις ταχυδρομικών (όλες οι πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος και κατ' εξακολούθηση). Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επιμέρους αιτιάσεις (ισχυρισμοί) που υπέβαλε κατά τη διαδικασία ότι δεν θεμελιώνεται το αδίκημα της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, διότι τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν δημόσια υπηρεσία, ότι η απάτη απορροφάται από την υπεξαίρεση, ότι δεν υπάρχει ...
33)
620/2010 Καταδικαστική πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Απάτη με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση. Έννοια όρων. Έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως λόγος αιτήσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
34)
658/2010 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία. Απάτη επί Δικαστηρίου. Στοιχεία θεμελίωση των δύο αυτών εγκλημάτων. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει σε ερωτήματα του κατηγορουμένου κατά την απολογία του και όχι σε αυτοτελείς ισχυρισμούς του.
35)
667/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 15.000 €. Έννοια. Στοιχεία. Πότε είναι κακούργημα (ΟλΑΠ 5/2008, ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 2358/2009, ΑΠ 2041/2009, ΑΠ 51/2007, ΑΠ 425/2009, ΑΠ 412/2009, ΑΠ 190/2009). Αιτιολογία - πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς που καταχωρούνται και αναπτύσσονται προφορικά (ΟλΑΠ 2/2005). Έννοια τελευταίων (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 250/2009). Δεν αποτελεί το ά...
36)
714/2010 Κακουργηματική απάτη. Έμπρακτη μετάνοια. Μερική ικανοποίηση του ζημιωθέντος δεν ασκεί επιρροή στον χαρακτηρισμό της πράξεως. Αναφορά στο βούλευμα ότι το Συμβούλιο έλαβε υπόψη "τις μαρτυρικές κα-ταθέσεις" και όχι τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις, δεν σημαίνει ότι αυτές δεν ελήφθησαν ενόρκως. Έννοια ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία. Πλήρης αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
37)
735/2010 Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος, ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πως προβάλλεται παραδεκτώς. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πλαστογραφία με χρήση, συκοφαντική δυσφήμιση και υπεξαγωγή εγγράφων - έννοια, στοιχεία. Άρθρο 10 ΕΣΔΑ που καθιερώνει ελευθερία έκφρασης - έννοια, περιεχόμενο. Αίτημα αναβολής για περισσότερες αποδείξεις. Η απόφαση που το απορρίπτει πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αβάσιμοι λόγοι αν...
38)
779/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, απλή συνεργεία στην παραπάνω πράξη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατά συρροή, ηθική αυτουργία στα ανωτέρω εγκλήματα, απόπειρα κακουργηματικής εκβιάσεως κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από κοινού, απόπειρα πλημμεληματικής εκβιάσεως, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και συμμορία. Στοιχεία των εγκλημά-των. Έννοια των επιβαρ...
39)
786/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον αναιρεσείοντα για α) χρήση πλαστών εγγράφων, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της επί της αναιρέσεως αποφάσεώς του της παραληφθείσης να παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας διατάξεως του άρθρου 220 ΠΚ που εφαρμόσθηκε ως προς τη δεύτερη από τις αξιόποινες πράξεις κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ Κ...
40)
789/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από το ότι ανεγνώσθη στην κατ' έφεση δίκη κατάθεση μάρτυρα που είχε δοθεί κατά τη διάρκεια της δίκης στον πρώτο βαθμό σε συνεδρίαση κατά την οποία εκδόθηκε η αναβλητική απόφαση για κρείσσονες αποδείξεις μετά την βεβαίωση στην προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου ότι ήταν αδύνατη η εμ...
41)
794/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου. Έγκλημα ανεξάρτητο της πλαστογραφίας. Πλήρης αιτιολογία προσβαλλομένης απόφασης. Απορρίπτει αίτηση.
42)
805/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Για το σχηματισμό της περί ενοχής κρίσεως του Δικαστηρίου, λήφθηκε υπόψη έγγραφο σε ξένη γλώσσα, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος ή ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορός του μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια των αναγραφομένων σε αυτό. Στέρηση από τον κατηγορούμενο του δικαιώματος να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικές με όσα αναγράφονται στο έγγραφο αυτό. Βάσιμος ο περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας σχετικός λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί και παρα...
43)
818/2010 Πλαστογραφία - έννοια αυτής. Απαιτείται υπερχειλής δόλος. Απάτη - έννοια αυτής. Ως γεγονότα νοούνται πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν, όμως, οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλ...
44)
869/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγράφων. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, αφού στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης εκτίθεται με την παράθεση εκτεταμένων πραγματικών περιστατικών, το ιστορικό και η αιτία πλαστογραφίας των εγγράφων, η χρήση τούτων από τον κατηγορούμενο, η γνώση του ότι ήταν πλαστές και ότι δια της προσκομίσεώς τους στην ΔΟΥ, ήταν δυνατόν να παραπλανήσει αυτή για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, αδιάφορα...
45)
914/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, Συκοφαντική δυσφήμηση. Α) Αβάσιμοι όλοι οι από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Β) Η εφαρμογή του από το άνω άρθρο 366 § 2 ΠΚ τεκμηρίου, που έχει θεσμοθετηθεί για την αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων και παρελκύσεως δικών, δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 § 1 και 20 § 1 του Συντάγματος, ούτε και στις διατάξεις των άρθρων 6 § 1 της ΕΣΔΑ γι...
46)
915/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό κακουργήματος. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικού ποινικού νόμου.
47)
918/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και απάτη. Όταν ο διερμηνέας διορίζεται από τον οικείο πίνακα και όχι εκτός πίνακα, το γεγονός ότι η διάταξη διορισμού εκδόθηκε χωρίς να προτείνει σχετικώς ο Εισαγγελέας της έδρας και χωρίς να πάρει το λόγο, εκθέτοντας τις απόψεις του, ο κατηγορούμενος, δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Ακόμη, στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται αιτιολογία της διατάξεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, Απόρριψη αιτήσεων...
48)
963/2010 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και απάτη κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος της ΕΤΕ με συνολικό όφελος άνω των 150.000 €. Εφαρμογή Ν. 1608/1950. Συνέπεια. Επί κατ' εξακολούθηση τελέσεως της πράξεως λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ζημίας ή οφέλους. Επί απάτης λαμβάνεται πάντοτε το συνολικό ποσό και για προγενέστερες του Ν. 2721/1999 πράξεις. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ζητήματα: Αρχή της ειδικότητας κατ' άρθρο 34 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης", όπως και του...
49)
984/2010 Πλαστογραφία πλημμεληματική. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι 1ος, 2ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορριπτέος και ο 3ος λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για υπέρβαση εξουσίας.
50)
1007/2010 Καταδικαστική απόφαση για νόθευση εγγράφου με χρήση. Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΟλΑΠ 3/1998). Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και του άρθρου 873 ΑΚ, γιατί στηρίζονται σε...
51)
1036/2010 Πλαστογραφίας έννοια, υπεξαγωγής εγγράφου έννοια, εκβίασης έννοια. Είναι επιτρεπτή η αναφορά στην εισαγγελική πρόταση εφόσον είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Η κύρια διαδικασία αρχίζει είτε με την επίδοση της εγκλήσεως, αφού το παραπεμπτικό βούλευμα καταστεί αμετάκλητο είτε του κλητηρίου θεσπίσματος, είτε με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και τη μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραγραφή είναι θεσμός δημόσιας τάξεως κει εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Συμβούλιο σε κάθε στάση της ...
52)
1075/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 225/2010). Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - πότε η απόφαση περιέχει τέτοια. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή - έννοια, στοιχεία. (ΑΠ 142/2010, ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Κατάρτιση από την αρχή πλαστών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για να επιτευχθεί η δανειοδότηση από την Τράπεζα του επιχειρηματία, που αφορούσαν, ο οποίος και αγνοούσε την όλη μεθόδευση, που έγινε από τ...
53)
1087/2010 Χρήση πλαστών εγγράφων. Συμμετοχή στη θέση άλλου προσώπου σε διαγωνισμό, καθώς και η σύνταξη γραπτού με ορθό περιεχόμενο και αντικατάσταση του γνησίου συνιστά πλαστογραφία. Έννοια κοινής πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ) και πλαστογραφίας πιστοποιητικών (άρθρο 217 § 1 ΠΚ). Πότε πραγματώνεται κάθε έγκλημα. Λόγοι αιτήσεως - έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία των άνω διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
54)
1093/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (άρθρ. 216 παρ.2 ΠΚ). Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν εκτίθεται από πού συνάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για την πλαστότητα της χρησιμοποιηθείσας υπ' αυτού στο αστικό δικαστήριο εξοφλητικής αποδείξεως και δεν αιτιολογείται το σκοπούμενο όφελος. Παραπέμπει.
55)
1101/2010 Πλαστογραφία με χρήση και σκοπό το όφελος, με ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ανώτερη των 50.000.000 δραχμών. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου. Αβάσιμες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος για συγκεκριμένες ελλείψεις της αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
56)
1104/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση και (πλημμεληματική) απάτη κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος της πλαστογραφίας. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Έννοια άρθρου 393 § 2 ΠΚ. Ο δράστης της πλημμεληματικής απάτης δεν απαλλάσσεται αν ικανοποιήσει τον παθόντα μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή πριν μεν από αυτήν, αλλά εν μέρει (π. χ. αν καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, όχι και τους τόκους), αλλά η ...
57)
1128/2010 Στοιχεία κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας από κοινού. Παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει επί αιτήματος εμφάνισης του κατηγορουμένου σ' αυτό. Δεν δημιουργείται εφόσον με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία γίνεται απόρριψη του εν λόγω αιτήματος. Απορρίπτει αίτηση.
58)
1151/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου. Η πραγματογνωμοσύνη, που δεν διατάχθηκε κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ, δεν αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο ώστε να αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη το Δικαστήριο, αλλά η περί αυτής συνταχθείσα έκθεση συνιστά απλό έγγραφο. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Αβάσιμοι οι λό...
59)
1152/2010 Πλαστογραφία πτυχίου με χρήση στον ΟΕΕ και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρ. 216 α΄ § 1 και 220 § 1 α΄ ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι 1ος, 2ος 3ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας (μη λήψη υπόψη αναγνωσθείσας έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης διαταχθείσας από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και τριών ιδιωτικών εκθέσεων γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης που ρη...
60)
1161/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για συμμορία, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, κακουργηματική άπατη κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αποκλείεται η ταύτιση του ενεργητικού υποκειμένου του βασικού εγκλήματος, από το οποίο προήλθαν τα παράνομα έσοδα, με τον δράστη της νομιμοποιήσεως μόνο στην περίπτωση της νομιμοποιήσεως προς το σκοπό παροχής συνδρομής σε πρόσωπο, που ενέχεται σε εγκλη...
61)
1165/2010 Απάτη και πλαστογραφία. Αναιρείται βούλευμα, διότι δεν προκύπτει εάν το συμβούλιο εφετών έλαβε υπ' όψη τα υπομνήματα, που η κατηγορουμένη υπέβαλε μετά την εισαγωγή της εισαγγελικής προτάσεως στο συμβούλιο.
62)
1169/2010 Πλαστογραφία από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια - Στοιχεία. Απάτη από κοινού, κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια - Στοιχεία. Πότε περιέχει το βούλευμα πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία (484 § 1β ΚΠΔ). Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, εκ πλαγίου παράβαση - Πότε (άρθρ. 484 § 1β ΚΠΔ). Παραπομπή ...
63)
1227/2010 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Πλαστογραφία. Έννοια αυτών. Η διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιτότητας των εγγράφων συναλλαγών. Προς στοιχειοθέτηση της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της ουσίας του περιεχομένου του υποκειμενικώς δε δόλος υπερχειλής. Ο ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης πρέπει να υποβάλλεται...
64)
1234/2010 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους άνω 73.000 € και αντίστοιχη βλάβη τρίτου. Έννοια, Στοιχεία. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Τι πρέπει να διαλάβει το Συμβούλιο επ' αυτού. Αίτημα περαιτέρω ανάκρισης. Αντιμετώπιση από το Συμβούλιο. Τι πρέπει να διαλάβει στην απορριπτική αυτού απόφαση. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση συμβολαιογράφου που απαλλάχθηκε, λόγω ελλείψεως δόλου και πλαστογραφία, με σκοπό περιουσιακού οφέλους και βλάβης τρίτου άνω των 73.000...
65)
1239/2010 Άμεση συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη. Επαρκείς ενδείξεις για παραπομπή κατηγορουμένης στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αυτής ως αβάσιμης.
66)
1244/2010 Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα απάτης κατ' εξακολούθηση, απλή συνεργεία σε αυτήν και πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Η πλαστογραφία με χρήση ή η ψευδής ιατρική πιστοποίηση συρρέει αληθώς με την απάτη. Η απόπειρα. όμως, της απάτης και η χρήση πλαστού (ή νοθευμένου) εγγράφου, όταν τα με την άπατη παρασταθέντα ως αληθινά ψευδή γεγονότα ταυτίζονται προς αυτά που συνιστούν τη χρήση του πλαστού εγγράφου, δεν είναι αυτοτελή εγκλήματα και η απόπειρα...
67)
1276/2010 Κακουργηματική πλαστογραφία λόγω ύψους ζημίας - οφέλους. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με λόγους την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών) και έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αίτηση.
68)
1332/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 €, και πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση κι υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, όλες κατά συναυτουργία, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών. Οι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, και συγκεκριμένα ότι το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, επειδή αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν αιτιολογεί την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέ...
69)
1369/2010 Απάτη και πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία σε βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και ήδη 150.000 € (άρθρ. 1 § 1 Ν. 1608/1950). Στοιχεία των εγκλημάτων. Η διάταξη του άρθρου 16 § 2 ΝΔ 2756/1953, ως ειδική, εφαρμόζεται και για τις πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την 3-6-1999 και επί κατ' εξακολούθηση εγκλήματος λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μερικότερων πράξεων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του αναιρεσείοντος. Αιτιολογ...
70)
1379/2010 α) Πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού με σκοπό οφέλους δια βλάβης τρίτων άνω των 73.000 € (αμφότεροι οι αναιρεσείοντες). Β) Απάτη επί Δικαστηρίου με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 € (ο πρώτος αναιρεσείων) και άμεση συνέργεια στην άνω κακουργηματική απάτη (ο β΄ αναιρεσείων). Δύο ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών των αναιρεσειόντων κατά του Πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απόρριψη λ...
71)
1382/2010 Πλαστογραφία (κατάρτιση) διαβατηρίων. Έννοια στοιχεία υποκειμενικής αντικειμενικής υποστάσεως. Παράνομη κατοχή ξένων διαβατηρίων. Έννοια, στοιχεία. Τέλεση από κοινού. Έννοια. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι κατ' ιδίαν πράξεις των συναυτουργών. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή. Έννοια. Όταν η επιβληθείσα ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη για την αναστολή απαιτείται αίτημα του κατηγορουμένου. Αν αυτό δεν υποβληθεί, όχι υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου που μετέτ...
72)
1387/2010 Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Ψευδής βεβαίωση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμός περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 § 2ε ΠΚ. Λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο. Όχι ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως και για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας...
73)
1442/2010 Καταδικαστική απόφαση για νόθευση εγγράφου με χρήση. Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, γιατί, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττει την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
74)
1483/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ, κατ' εξακολούθηση, ο πρώτος και της απλής συνέργειας σε υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ κατ' εξακολούθηση ο δεύτερος, πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73,000 Ευρώ. Έννοια όρων. Παραπονιούνται κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος για απόρριψη εφέσεως τ...
75)
1515/2010 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση με σκοπό περιουσιακό όφελος σε βάρος του Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόστηκαν. Στην έννοια του εγγράφου κατά την ΠΚ 13 εδ. γ και 216, περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο του εγγράφου. Το γεγονός με έννομη σημασία που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει το πρωτότυπο του εγγράφου, εμφανίζεται κ...
76)
1542/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή, ελλιπή αιτιολογία και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του αναιρεσείοντος στο Συμβούλιο του Α.Π.
77)
1547/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία πλαστογραφίας μετά χρήσεως και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
78)
1553/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για τις πράξεις της κακουργηματικής απάτης, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ, κατά συρροή, και της κακουργηματικής χρήσης πλαστού εγγράφου, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ. Δεκτός ο λόγος για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι ενώ δέχεται ότι το έγκλημα της απάτης ετελέσθη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι ο αναιρεσείων διέπραξε τ...
79)
1575/2010 Πλαστογραφία με χρήση. 1) Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον εκτίθενται σε' αυτή με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσεως. 2) Από την επιτρεπτή επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης των πρακτικών της σαφώς προκύ...
80)
1578/2010 Απορριπτέα η αίτηση αναιρέσεως, αφού δεν ήταν απαραίτητο να αναφερθεί ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίον περιήλθε στην κατοχή του αναιρεσείοντος λευκή η επίδικη επιταγή, η οποία, κατά τις παραδοχές της αποφάσεως, συμπληρώθηκε από τον αναιρεσείοντα, ούτε υποβλήθηκαν εν προκειμένω αυτοτελείς ισχυρισμοί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 § 2 και 333 § 2 ΚΠΔ. Οι προβληθέντες από τον αναιρεσείοντα ισχυρισμοί είναι αρνητικοί της κατηγορίας και το δικαστήριο απάντησε επ' αυτών με τις παραδοχές ...
81)
1626/2010 1) Συμπλήρωση αποφάσεως κατά την 145 § 1, 2 ΚΠΔ. 2) Λαθρεμπορία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σημαντικού ποσού κατ' εξακολούθηση και από κοινού, πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του Δημοσίου, αποσκοπούντες σε περιουσιακό όφελος άνω των 50.000.000 δρχ με χρόνο τέλεσης από 7122001. Έννοια όρων. Ως λαθρεμπορία θεωρείται και η κατοχή εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το παραπάνω αδίκημα. Από το σύνολο των παραδοχών του σκεπτικού της προσβαλλόμενης αποφάσε...
82)
1637/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση (ιδιόγραφη διαθήκη) και απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία των εγκλημάτων. Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων δεν δεσμεύει το δικαστήριο, το οποίο, όμως, οφείλει να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγμένα εκείνα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση (επί ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης ή πραγματογνωμοσύνης που ενε...
83)
1674/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ελευθέρως από το δικαστήριο, το οποίο, όμως, οφείλει, όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συμπεράσματα, να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγμένα εκείνα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ειδικότερα επί ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης ή πραγματογνω...
84)
1711/2010 Απόρριψη εφέσεως κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για πλαστογραφία (νόθευση επιταγών) με χρήση, κατ' εξακολούθηση, με σκοπό πορισμού περιουσιακού οφέλους δια βλάβης τρίτων, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, και για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που ήταν εμπιστευμένο στην κατηγορουμένη λόγω της ιδιότητας της ως εντολο...
85)
1736/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήστη κατά συναυτουργία και απόρριψη του μοναδικού λόγου των αιτήσεων και του προσθέτου για έλλειψη αιτιολογίας. Η δεύτερη αίτηση του ιδίου είναι παραδεκτή ως συμπληρωματική της πρώτης. Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται σε πλημμέλειες της προσβαλλόμενης αποφάσεως και όχι της πρωτόδικης. Αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων είναι απαράδεκτη, γιατί, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττει την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πρ...
86)
1744/2010 Πλαστογραφία τραπεζικής επιταγή με χρήση από τον υπαίτιο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους (κύριους και πρόσθετους) από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) επίκληση απόλυτης ακυρότητας (άρθρ. 171 § 1δ ΚΠΔ) α) για λήψη υπόψη εγγράφου που αναγνώσθηκε, αλλά δεν επιδείχθηκε, καθώς και εγγράφων που αναφέρονται ατελώς στα πρακτικά (τρόπος καταχώρησης των εγγράφων στα πρακτικά), β) για παράλειψη του δικαστηρίου να δοθεί ο λόγος στον κα...
87)
1815/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναστολής εκτελέσεως της ποινής (100 ΠΚ). Απορρίπτει αναιρέσεις.
88)
1850/2010 Απάτη κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση (11+21 συναλλαγματικών) με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Ποινική δίωξη ασκήθηκε για όλες τις παραπάνω πράξεις. Παραπομπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο μόνο για απάτη κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία μόνο των 11 συναλλαγματικών, ενώ για τις υπόλοιπες συναλλαγματικές, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία. Έφεση το...
89)
1864/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Λαθρεμπορία. Α. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Β. Από τη μη απάντηση του Δικαστηρίου σε αυτοτελή ισχυρισμό πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε όμως, σε προηγούμενη συζήτηση της υποθέσεως και περιλαμβάνεται στα μη αναγνωσθέντα πρακτικά της προεκδοθείσας αναβλητικής αποφάσεως, ...
90)
1865/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση με χρήση. Ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγων αίτησης αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή των άρθρων 216, 217 ΠΚ.
91)
1913/2010 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίφθηκαν οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος για διατάραξη της ασφαλείας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο από την οποία επήλθαν θάνατοι, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση από κοινού, κακουργηματική ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σ' αυτήν. Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια ενδεχομένου δόλου. Θέση σε κυκλοφορία πεπαλαιωμένου τουριστικού λεωφορείου με ελαττώματα. Επί μερικότερων πράξεων ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθ...
92)
1916/2010 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για νόθευση εγγράφου με χρήση κατ' εξακολούθηση κατά πλειοψηφία. Αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων είναι απαράδεκτη. Από παραδρομή εσφαλμένη αναγραφή του ονόματος του ενός από τους δικαστές που σχημάτισαν την πλειοψηφία, καθώς και του συνηγόρου υπερασπίσεως της αναιρεσείουσας δεν προκαλεί απόλυτη ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως στο σύνολο της.
93)
2030/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Αιτιολογημένη αναβολή σε δικάσιμο, για την οποία είχε γίνει η κλήρωση της συνθέσεως, λόγω της επικείμενης παραγραφής. Ο σχετικός ισχυρισμός έπρεπε να προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, άλλως καλύπτεται. Η κρίση του δικαστηρίου για ορισμένες μερικότερες πράξεις στηρίχθηκε όχι σε έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις) που δεν αναγνώσθηκαν (αφού οι δηλώσεις αυτές δεν είχαν καθόλου υποβληθεί), οπό...
94)
2037/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως του πλαστού κατ' εξακολούθηση. Πότε συρρέει αληθώς με το έγκλημα της φοροδιαφυγής. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ακροάσεως στο ακροατήριο (ο προβαλλόμενος από τον κατηγορούμενο αυτοτελής ισχυρισμός για απαράδεκτο της ποινικής δίωξης είναι απορριπτέος με την κρίση περί ενοχής του κατηγορουμένου για την πράξη που ασκήθηκε η ποινική δίωξη), για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Από...
95)
2041/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και χρήση πλαστού από τον ηθικό αυτουργό και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης λόγω ασαφειών και αντιφάσεων της αιτιολογίας. Παραδοχή των λόγων αυτών ως βάσιμων. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
96)
2075/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση (νόθευση δελτίου ΤΖΟΚΕΡ) σε βάρος του ΟΠΑΠ με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950. Στοιχεία εγκλήματος. Ο νομοθέτης απέβλεψε στην αμεσότητα του κινδύνου, τον οποίο ενέχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας (ΟλΑΠ 3/2008). Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη και απόρριψη ισχυρισμών περί μη εφαρμογής του ν. 1608 και περί μη προσφορότητας της συμπερι...
97)
38/2009 Α. Πλαστογραφία με χρήση κατ΄ εξακολούθηση. Β. Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Α) Απορριπτέος ο λόγος (α΄ σκέλος) ότι δεν αναγνώσθηκαν και δεν επιδείχθηκαν στην κατηγορουμένη η οικοδομική άδεια και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα για να προβάλει τις τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις της, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά προκύπτει ότι αναγνώσθηκε η οικοδομική άδεια, έστω αορίστως, αλλ’ όμως αυτή με το σχεδιάγραμμα αποτελούσαν το σώμα του...
98)
67/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για πλημμέλημα είναι απαράδεκτη. Επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που ο παραπεμπόμενος για πλημμέλημα παραπέμπεται (αυτός και όχι συγκατηγορούμενός του) και για κακούργημα, με το οποίο το πλημμέλημα συρρέει ή έχει συνάφεια. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Στοιχεία. Πλαστογραφία με σκοπό το όφελος, μεγαλυτέρου των 73.378 ευρώ δια βλάβης τρίτου. Αναιτιολόγητη παραπομπή για τις πράξεις αυτές. Αναιρείται το προσβαλλόμενο β...
99)
88/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την ενοχή και τις ελαφρυντικές περιστάσεις. Οι τελευταίοι προβλήθηκαν αορίστως δίχως την επίκληση πραγματικών περιστατικών.
100)
110/2009 Πλαστογραφία, χρήση πλαστού, απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο, απλή συνέργεια σ’αυτήν. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς έννομη συνέπεια, γνώση του συνεργού, σκοπό του αυτουργού. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 13 στ. γ, 14, 386 παρ. 1 ΠΚ. Απορρίπτει αναιρέσεις.
101)
141/2009 Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος για από κοινού και κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος.
102)
149/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας όταν η κυρία ανάκριση, επί κακουργημάτων για τα οποία επιτρέπεται προσωρινή κράτηση, περατώνεται με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως και συνεπώς είναι νομικώς αδιάφορο το νομότυπο της κλήσης του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη παραπομπή για τα άνω εγκλήματα.
103)
190/2009 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και κακουργηματική πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση με χρήση) όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δρχ. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Η απόπειρα της απάτης με χρήση πλαστού εγγράφου, απορροφάται από τη χρήση του πλαστού, μόνο όμως, όταν τα με την απάτη παρασταθέντα σα...
104)
212/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για α) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συρροή, κατά μόνας και από κοινού, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, γ) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, τελεσθείσα από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δ) ψευδορκία μάρτυρα. Παραγραφή πλημμεληματικών πλαστογραφιών και υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Παύει οριστι...
105)
282/2009 Πλαστογραφία (Πλαστή διαθήκη) Χρήση πλαστού από τον πλαστογράφο. Πότε τιμωρείται αυτοτελώς. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα η κατάθεση του ανωμοτί εξετασθέντος πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αναίρεση.
106)
294/2009 Πραγματογνωμοσύνη. Αν υποβληθεί αίτημα διενέργειάς της, το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτό, εφόσον είναι σαφές και ορισμένο και να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την τυχόν απόρριψή του. Η αιτιολογία αυτή δεν είναι ανάγκη να είναι αυτοτελής, αλλά μπορεί να διατυπώνεται σε συνδυασμό με το σύνολο των παραδοχών της αποφάσεως. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 375, 216 ΠΚ, 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 και 263α ΠΚ, διότι η ζημιωθείσα ALPHA Τράπεζα περιλαμβάνεται στις Τρ...
107)
357/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και χρήση πλαστού εγγράφου (ΑΠ 447/2008, 497/2008). 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του κατηγορούμενου, αναφέρονται οι αρμόζουσες ποινικές διατάξεις 216 παρ. 1,2, 394 ΠΚ και το 375 ΠΚ (αφού η επιταγή που πλαστογραφήθηκε ήταν και κλεμμένη), ουδεμία ασάφεια ότι καταδικάστηκε για τις άνω 2 πράξεις και όχι για κλοπή κα...
108)
427/2009 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αληθινή συρροή. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, μη δόση του λόγου στο δικηγόρο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα. Απορρίπτει σχετικούς λόγους. Απορρίπτει αίτηση.
109)
521/2009 Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά Τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή, με ζημία που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια δρχ. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την άνω πράξη με εφαρμογή και του Ν. 1608/1950. Απορρίπτει αίτηση.
110)
541/2009 Απάτη, πλαστογραφία, από κοινού, κακουργηματική. Υπεξαίρεση (υφαίρεση) κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ορθή εφαρμογή νόμου, υπέρβαση εξουσίας. Αβάσιμοι οι λόγοι αυτοί. Απορρίπτει αίτηση.
111)
546/2009 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική απάτη στο Δικαστήριο, ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και άμεση συνέργεια στην απάτη. Απορρίπτει αίτηση.
112)
569/2009 Παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορούμενου Υποπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού στο Πενταμελές Ναυτοδικείο Πειραιώς για να δικαστεί: α) για κακουργηματική πλαστογραφία (216 παρ. παρ. 1 και 3 εδ. α΄ ΠΚ) και β) για κακουργηματική απάτη (386 παρ. παρ. 1 και 3 εδ. β΄ ΠΚ). Το προσβαλλόμενο βούλευμα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε τις εφαρμοσθείσες πιο πάνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και έτσι απ...
113)
573/2009 Πράξεις: Πλαστογραφία εγγράφου μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και απάτη κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολική ζημία πλέον των 15.000 ευρώ. Έννοιες άνω όρων. Πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό το όφελος και απάτη συρρέουν αληθώς και ουδεμία απορροφά την άλλη. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα...
114)
606/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική. Ειδική αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
115)
654/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος και με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
116)
670/2009 Παραπομπή της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα στο Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων) για να δικαστεί για τις κακουργηματικές πράξεις :α) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 216 παρ. 1 και 3 εδ. α΄ και 98) και β) της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία (υπάλληλος του ΙΚΑ) κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 258 στοιχ. γ΄ περ. β΄ και 98). Το Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ορθά ερμήνευσε και εφ...
117)
677/2009 Α. Απάτη κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, χωρίς επιβαρυντικό περ. 1 παρ.1 ν. 1608/50, λόγω ποσού ζημίας, κατά κεφάλαιο μη υπερβαίνων τα 50.000.000 δρχ. Β. Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου με επιβαρυντικό περιστατικού του 1 παρ. 1 του ν. 1608/50, λόγω οφέλους συνολικού, άνω των 50.000.000 δρχ. (ΑΠ 1403/ 2007, 1074/2006). 1. Επί κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος Τράπεζας ημεδαπής, τελεσθεισών 1995-1996, ήτοι προ του 1999, το άρθρο 16 παρ. 2 ν.δ. 2576/1953, ως ειδική διάταξ...
118)
701/2009 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική πλαστογραφία κατά συναυτουργία.
119)
705/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει την αίτηση.
120)
708/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο. Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους.
121)
709/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί, για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο. Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους.
122)
739/2009 Με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε κατ’ ουσία η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του πρωτόδικου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για να δικαστεί: α) για κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση 375 παρ. 1 εδ. β΄, 98 ΠΚ και β) για πλημμεληματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατω...
123)
747/2009 Κακουργηματική Πλαστογραφία και Απάτη. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ως προς τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων. Η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ανακριτή ή του δικαστηρίου της ουσίας και δεν δημιο...
124)
762/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Διάκριση μεταξύ κατάρτισης και νόθευσης εγγράφου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 216 παρ. 1. Απορρίπτεται κατ’ ουσία το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου.
125)
805/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. ΠΟΠΔ για πλημμέλημα υπεξαίρεσης.
126)
826/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης: α) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, β) για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις της κατ’ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων. Απορρίπτει αίτηση.
127)
849/2009 Απλή συνέργεια σε πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απάτη. Παραβίαση τραπεζικού απορρήτου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως.
128)
860/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι ασκήθηκε η ποινική δίωξη, κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1 ΚΠΔ, χωρίς να έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση. Όταν ο ανακριτής, κατ’ αρ. 250 του ΚΠΔ επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη, δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί και ως προς αυτούς προκαταρκτική εξέταση. Απορρίπτει αίτηση.
129)
884/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ’ αυτές. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος, που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος.
130)
896/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απόρριψη των λόγων αναίρεσης: α) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, β) έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις επιβαρυντικές περιπτώσεις και κατ’ επάγγελμα τέλεσης και του αιτήματος για γραφολογική εξέταση των φερόμενων ως πλαστών εγγράφων.
131)
912/2009 Χρήση πλαστών εγγράφων. Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
132)
914/2009 Χρήση εν γνώσει πλαστού εγγράφου. Έννοια εγκλήματος αυτού. Έλλειψη εμπεριστατωμένης και ειδικής αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και μη ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
133)
930/2009 Πράξεις: 1. Απάτη πλημμεληματική κατ’ εξακολούθηση. 2. Χρήση πλαστού εγγράφου, πλημμεληματική. 1) Αναιρεί για την απάτη κατ’ εξακολούθηση, διότι κατά το άρθρο 386 του ΠΚ τότε μόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονται και με την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεσή τους, θα αποτελούν κατ’ εξακολούθηση τέλεση αυτής, κατά το άρθρο 98 ΠΚ, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορ...
134)
932/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και χρήση πλαστού, με όφελος υπερβαίνον τις 73.000 ευρώ. Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα. Δέχεται ως βάσιμους τους από το άρθρο 484 παρ. 1 β, δ του ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και για ασάφειες, λογικά κενά και αντιφάσεις των σκέψεων της Εισαγγελικής προτάσεως, στην οποίαν καθ’ ολοκληρίαν, χωρίς δικές του σκέψεις αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών, που απέρριψε σχετ...
135)
970/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950 και για ηθική αυτουργία με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) της απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία, τόσο ως προς την ενοχή, όσο και για τον αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ. Συρρέει η χρήση πλαστού εγγράφου...
136)
1024/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία. Απορρίπτει.
137)
1029/2009 Άρθρο 216 ΠΚ 217 ΠΚ πλαστογραφία. Πλαστογραφία πιστοποιητικού. Στην πλαστογραφία πιστοποιητικού ο δράστης περιορίζει την ωφέλεια του στην διευκόλυνση της αμέσου συντηρήσεως του, της κινήσεως ή και κοινωνικής προόδου και δεν πρέπει να βλάπτεται ευθέως άλλος στις έννομες σχέσεις του. Συνεπώς εάν η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός των ανωτέρω, τότε και αν χρησιμοποιούνται έγγραφα προβλεπόμενα από το 217, εφαρμόζεται το άρθρο 216 ΠΚ. Όχι εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Α...
138)
1040/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Ψευδής βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση συμβολαιογράφου (ψευδής κατά περιεχόμενο δημόσια διαθήκη και ειδικό πληρεξούσιο). Ηθική αυτουργία στο έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως της συμβολαιογράφου. Απάτη κατ' εξακολούθηση (ανάληψη χρημάτων με πληρεξούσιο που δε εξέφραζε τη βούληση του δικαιούχου). Χρήση πλαστού (του προαναφερόμενου πληρεξουσίου). Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ με τον ισχυρισμό ότι η βεβαίωση του Συμβολαιογράφου, κατά την σύνταξη δ...
139)
1058/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για: α) ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, β) ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, γ) ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος, δ) απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου και ε) χρήση πλαστού εγγράφου (κακουργηματική). Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: 1) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη τεχνικής έκθεσης όπως ιδιωτικής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης της διατάξεως του άρθ...
140)
1062/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει.
141)
1076/2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) παραβίαση δεδικασμένου εκ του λόγου ότι ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί τελεσίδικα για αποδοχή κατ' εξακολούθηση εικονικών φορολογικών στοιχείων και β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 216 ΠΚ παρ. 1 στοιχ. β και των περί παραγραφής διατάξεων του ΠΚ.
142)
1077/2009 Χρήση πλαστών εγγράφων (επιταγών) κατ' εξακολούθηση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή εφαρμογή άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ. Απορρίπτει.
143)
1094/2009 Καταδίκη του αναιρεσείοντος για: α΄) Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και β΄) απάτη κατ' εξακολούθηση. Το Τριμελές Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 1 και 386 παρ. 1 ΠΚ. Όχι υποχρέωση απαντήσεως σε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς και συνεπώς είναι απορριπτέοι οι σχετικοί περί του αντιθέτου από το άρθρο ...
144)
1113/2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στη υπηρεσία και πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόφων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και β) εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 216 παρ. 1α ΠΚ.
145)
1131/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για το λόγο ότι το Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του φωτοαντίγραφα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, β) απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν κλητεύθηκε ο αναιρεσείων κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και λόγω του ότι παραπέμφθηκε για διάφορη αξιόποινη πράξη από εκείνη που του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Δεν ιδρύεται απόλυτη...
146)
1178/2009 Πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση εγγράφων, κατ' εξακολούθηση). Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και ασάφεια ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων. Η λήψη υπόψη εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Τούτο δεν ισχύει, όταν το έγγραφο που μνημονεύεται στην απόφαση, αποτελεί το σώμα ή το υλικό αντικείμενο του εγκλή...
147)
1207/2009 Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (προσβαλλόμενο) απορρίφθηκε κατ' ουσία η έφεσή του κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, το οποίο και επικυρώθηκε και με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα χωρίς να αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, το δε πρωτόδικο βούλευμα δεν περιέχει δικές του σκέψεις αλλά αναφέρεται και αυτό εξ' ολοκλήρου στην ενσωματωμένη σε αυτό εισαγγελική πρό...
148)
1281/2009 Απάτη πραγματική συρροή με πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 393 παρ. 2 ΠΚ.
149)
1324/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσε-ως. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Ακυρότητα διαδικασίας, από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και μη προσδιορισμό της ταυτότητας εγγράφων που αναγνώστηκαν. Απορρίπτει.
150)
1334/2009 Νόθευση εγγράφου από κοινού με χρήση. Ψευδορκία μάρτυρος κατ' εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε αυτή. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ' ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
151)
1362/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έννοια συναυτουργίας. Άρθρο 45 ΠΚ. Πλαστογραφία. Πότε από κοινού; Δεν απαιτείται αναφορά των επί μέρους ενεργειών εκάστου των συναυτουργών. Δεν δημιουργείται έλλειψη νομίμου βάσεως από την μη εξειδίκευση αυτών των ενεργειών. Ολ. ΑΠ 50/1990. Απορρίπτει αναίρεση.
152)
1392/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως πλαστού εγγράφου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ακροάσεως (μη εξέταση μάρτυρα), για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη όλων των λόγων ως αβασίμων.
153)
1440/2009 Χρήση πλαστού από τρίτο. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Ισχυρισμός ότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε. Αβασιμότητα ισχυρισμού. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε "συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση" των αναφε...
154)
1473/2009 Πλαστογραφία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βού-λευμα διότι δεν διευκρινίζεται ποιες μερικότερες πράξεις έλαβαν χώρα κατά την ισχύ του Ν. 2408/96 και ποιες υπό την ισχύ του Ν. 2721/99, προκειμένου η πράξη της πλαστογραφίας να χαρακτηρισθεί ως κακούργημα ή ως πλημμέλημα. Εάν παραγραφεί η πράξη της πλαστογραφίας, τότε αναβιώνει η συντιμωρητέα πράξη του αυτουργού, της χρήσεως δηλαδή των πλαστών εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
155)
1489/2009 Πλαστογραφία. Απάτη. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής. Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται. Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας, από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης. Απορρίπτει.
156)
1553/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για: α) κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως, β) κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση τελεσθείσες από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες κατ' επάγγελμα (όχι και κατά συνήθεια) και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Συρροή (πραγματική) απάτης και πλαστογραφίας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Δεν προσβάλλεται...
157)
1555/2009 Α) Απάτη κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια ποσού οφέλους - ζημίας κατά κεφάλαιο υπερβαίνον τα 5.000.000 δρχ. Β) Πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με περιουσιακό όφελος συνολικό άνω των 5.000.000 δρχ. 1) Η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3α ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, κατά το πρώτο σκέλος της, για τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως απαιτεί τέλεση κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το ποσό του ...
158)
1610/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος για εκ νέου συζήτηση.
159)
1640/2009 Χρήση πλαστού εγγράφου. Νόθευση εγγράφου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή του νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης και πρόσθετων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή ποινικών διατάξεων.
160)
1665/2009 Διάδικοι. Ως υπόλοιποι διάδικοι, οι οποίοι πρέπει να καλούνται, θεωρούνται όλοι εκείνοι που απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου. Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να καλείται εφόσον νομίμως απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και δεν αποβλήθηκε ή παραιτήθηκε. Επί παραδοχής λόγου αναίρεσης ως βασίμου εξετάζεται η τυχόν παραγραφή. Διατάσσει την αποβολή του πολιτικώς ενάγοντος. Αναιρεί, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
161)
1666/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη από κοινού τελεσθείσες. Στοιχεία της αντικειμενικής τους υπόστασης. Συνιστά απάτη η διαβεβαίωση της παθούσας ότι έχουν οι κατηγορούμενοι τη δυνατότητα να τριπλασιάσουν το πιστωτικό όριο των πιστωτικών καρτών της τελευταίας. Χρήση δε πλαστού συνιστά η χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας της παθούσας για αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Απορρίπτονται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας και ως απαράδεκτ...
162)
1701/2009 Πλαστογραφία, Απάτη. Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων δεν απαιτείται να μνημονεύονται ειδικώς διότι δεν αποτελούν εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης κα-τά την έννοια του άρθρου 183 ΚΠΔ αλλά επέχουν θέση εγγράφου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
163)
1733/2009 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας λόγω μη κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης. Έμμεση αυτουργία. Η πλαστογραφία δεν είναι ιδιόχειρο έγκλημα αλλά μπορεί να τελεσθεί και κατά έμμεση αυτουργία.
164)
1735/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη στο δικαστήριο με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία συρρέουν αληθινά. Αιτιολογημένη παραπομπή των κατηγορουμένων, οι οποίοι κατάρτησαν πλαστές αποδείξεις πληρωμής και νόθευσαν δύο φύλλα ημερολογίου συναλλαγών της παθούσης εταιρίας και στη συνέχεια προσκόμισαν με επίκληση τα έγγραφα αυτά στο πολιτικό δικαστήριο και πέτυχαν με τον τρόπο αυτό...
165)
1747/2009 Δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ιδίας αποφάσεως επιτρέπεται αν δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, για το λόγο ότι αναφέρεται στην απόφαση το ύψος του οφέλους και της ζημίας σε αλλοδαπό νόμισμα, χωρίς να προσδιορίζεται η ισοτιμία αυτού με το ευρώ, προκειμένου να κριθεί αν πρόκειται για κακούργημα ή πλημμέλημα. Ορθά το δικαστήρ...
166)
1751/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού με σκοπό περιουσιακού οφέλους σε τρίτους κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή: α) του άρθρου 216 ΠΚ (πλαστογραφία με χρήση) λόγω φαινομένης συρροής με τη διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ, β) των άρθρων 393 §1 και 379 ΠΚ λόγω του ότι για την εφαρμογή του από τις διατάξεις αυτές περί εμπράκτου μετάνοιας αυτοτελούς ισχυρισμού δεν τίθεται ως αρνητ...
167)
1758/2009 Αναιρέσεις κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για τις πράξεις α) της λαθρεμπορίας με ιδιαίτερα τεχνάσματα, β) της κακουργηματικής πλαστογραφίας και γ) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Ο κατά το άρθρο 96 παρ.2 του ΚΠΔ διορισθείς συνήγορος δεν θεωρείται και αντίκλητος. Η επίδοση του βουλεύματος στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν έχει διοριστεί και αντίκλητος του αναιρεσείοντος, δεν έχει έννομη συνέπεια σε περίπτωση επίδ...
168)
1770/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και Χρήση πλαστού, με όφελος υπερβαίνον τις 73.000 ευρώ. Απάτη στο Δικαστή. Υπεξαγωγή εγγράφων. Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα. Το προσβαλλόμενο βούλευμα, ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και σε ουδεμία πλημμέλεια ή παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ υπέπεσε και ο σχετικός μοναδικός από το άρθρο 484 παρ, 1 α΄, β΄, στ΄ ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δ...
169)
1788/2009 Αποδοχή προϊόντος εγ-κλήματος - Έννοια. Νόθευση εγγράφου. Παραποίηση στοιχείων αριθμού πλαισίου κλπ αυτοκινήτου. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω αντιφάσεων στην απόφαση. Απορριπτική ενστάσεως παραγραφής στην προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτει κατ' ουσίαν αναίρεση παρόντος αναιρεσείοντος. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη αναίρεση του απόντος αναιρεσείοντος.
170)
1793/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή και πλαστογραφία (νόθευση) με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) της υπερβάσεως εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι στο αιτιολογικό γίνεται δεκτό ότι αφαίρεσε τρεις επιταγές, ενώ στο διατακτικό τελικά κηρύχθηκε ένοχος για την κλοπή μια...
171)
1820/2009 Χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
172)
1856/2009 Χρήση πλαστού νοθευμένου εγγράφου. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος χρησιμοποίησε σε πολιτικό δικαστήριο, τιμολόγιο που είχε νοθεύσει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, αναγράφοντας σ' αυτό τη λέξη "εξωφλήθη", με σκοπό να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή για πληρωμή της αξίας του. Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως της ηθικής του βλάβης. Είναι αόριστο αίτημα διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμ...
173)
1872/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι κατά τον αναιρεσείοντα, το Δικαστήριο προέβη σε επιλεκτική αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων και περιέχει αυθαίρετα συμπεράσματα. Τέλος, μεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων δεν περιλαμβάνεται, ενώ θα έπρεπε, κατά τον αναιρεσείοντα, να περιληφθεί και το φερόμενο ως πλαστό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, διότι η απόφαση έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αξιολογώντας ...
174)
1880/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Έννοια όρων. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη άνω αιτιολογίας και ως προς ενοχή. Έλλειψη νόμιμης βάσης αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος. Απορρίπτει αίτηση.
175)
1902/2009 Βούλευμα. Πράξεις: α) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα, β) πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως προς την πρώτη πράξη και γίνεται δεκτή ως προς τη δεύτερη πράξη, διότι πρόκειται για πλαστογραφία πλημμεληματικού χαρακτήρα, αφού οι μερικότερες πράξεις που συγκροτούν το κατ' εξακολούθηση έγκλημα της πλαστ...
176)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
177)
1974/2009 Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Δημοσίου. Κρίσιμο για την κακουργηματική μορφή το συνολικό όφελος που σκόπευε ο δράστης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ειδική αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Δέχεται αίτηση για υπέρβαση εξουσίας που αφορά τη δήμευση του αυτοκινήτου.
178)
2000/2009 Άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ. Πλαστογραφία με χρήση. Κακουργηματική πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 3 ΠΚ). Πότε. κατά συναυτουργία από κοινού (άρθρο 45 ΠΚ). Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Πότε η παραπομπή από εισαγγελική πρόταση. Επιτρεπτή όταν αυτή είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αλληλοσυμπλήρωση αιτιολογικού με διατακτικό παραπεμπτικού βουλεύματος πλημμελειοδικών επικυρώνεται με το Εφετειακό βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση.
179)
2041/2009 Τρεις αναιρέσεις παραπεμφθέντων για κακουργηματικη πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, από κοινού, πανομοιότυπες και με τους αυτούς λόγους: α) Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή (άρθρ. 484 §1β ΚΠΔ), β) παραβίαση δεδικασμένου (άρθρ. 484 § 1γ ΚΠΔ), γ) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρ. 484 § 1δ ΚΠΔ) και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 484 στ΄ ΚΠΔ). Ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας στην ουσία πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο. Αβάσιμος ο λόγος για εσφαλμένη ερμηνεία ...
180)
2088/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και πλαστογραφία με χρήση με σκοπό παράνομο περιουσιακό όφελος ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με την έννοια του σφάλματος ως προς το εάν ο δράστης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις ιδιοποίησης στο επελθόν αποτέλεσμα για να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου όλων ...
181)
2106/2009 Στοιχεία πλαστογραφίας 216 παρ. 1 ΠΚ. Πότε χρήση (επιβαρυντική περίπτωση). Ηθική αυτουργία (άρθρα 6 παρ. 1α΄ΠΚ) στοιχεία αυτής . Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας. Ο δόλος ενυπάρχει στα πραγματικά περιστατικά εκτός εάν ο νόμος απαιτεί εν γνώσει. Απορρίπτει αίτηση.
182)
2111/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Αιτιολογία απόφασης. Ισχυρισμός για ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΠΚ. Ορισμένο προβολής αυτού. Επιβολή δικαστικών εξόδων στον κατηγορούμενο που καταδικάσθηκε. Λόγος για έλλειψη σχετικής Εισαγγελικής πρότασης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης.
183)
2136/2009 Χρήση Πλαστών εγγράφων - 216 παρ.1 ΠΚ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β', Η', Δ', Ε' ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως. Αβάσιμος και ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 περ. γ και 216 παρ. 1, 2 του ΠΚ (ΑΠ 806/2000). Απορρίπτει αίτηση.
184)
2145/2009 Καταδικαστική απόφαση αφανούς εταίρου αφανούς εταιρείας για απάτη και πλαστογραφία με χρήση και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Στην έννοια του εγγράφου του άρθρου 13 περ. γ΄ ΠΚ περιλαμβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Απόρριψη προσθέτου λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση.
185)
2149/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση (με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ' επάγγελμα) και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή. Απορρίπτει αίτηση.
186)
2152/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω των 73,000 €. Χρήση πλαστών επιταγών, απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, απλή συνέργεια σε απάτη. Απορρίπτει αίτηση. Οι τρεις αναιρέσεις κατά του βουλεύματος που απέρριψε τις εφέσεις τους κατά του πρωτοβαθμίου βουλεύματος ως απαράδεκτες, για το λόγο ότι παραπέμπονται μόνο για πλημμελήματα, είναι απορριπτέες, κατ' άρθρον 476 παρ.2 ΚΠΔ, μετά την τροποποίηση του δια άρθρου 38 Ν. 3160/2003, ως απαράδεκτες, διότι πλέον δεν επιτρέπετ...
187)
2186/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 216 § 1 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει αίτηση.
188)
2211/2009 Πλαστογραφία (νόθευση) επικυρωμένων αντιγράφων μηνύσεως και ένορκης εξέτασης της μηνύτριας ενώπιον του Εισαγγελέα που παρέλαβε τη μήνυση από την ίδια τη μηνύτρια, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον, ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Για την κακουργηματική πλαστογραφία δεν είναι αναγκαίο να είναι συνδεδεμένα άμεσα με την κατάρτιση του πλαστού ή τη νόθευση του γνησίου το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη αλλά αρκεί να έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόμ...
189)
2218/2009 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη επιβαλλόμενης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου παραπεμπτικού βουλεύματος για κατάρτιση πλαστών εγγράφων και νόθευση γνησίου με σκοπό το όφελος και με τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων της κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση στην ημεδαπή και για απάτη κοινού υπό τις ίδιες επιβαρυντικές περιστάσεις τελεσθείσα στις Η.Π.Α κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι απαραίτητη υποβολή εγκλήσεως από το παθόν νομικό πρόσωπο που είχε την έδρα του στην Νέα ...
190)
2226/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) παραβίαση του δεδικασμένου, 2) Ακυρότητα της διαδικασίας, διότι ορκίσθηκε στο ακροατήριο η πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
191)
2276/2009 Προσβαλλόμενο βούλευμα που απέρριψεν ουσία εφέσεις 2 κατηγορουμένων - αναιρεσειόντων κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών παραπεμπτικού για κακουργηματική πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 § 1β, δ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως του αναιρεσείοντος, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
192)
2278/2009 Πλαστογραφία εγγράφου και χρήση πλαστού εγγράφου. Δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και έγινε χρήση του πλαστού εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την παράστασή του. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, διενεργηθείσα κατά τα άρθρα 183 επ. ΚΠΔ και ιδιωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που είναι απλό έγγραφο και εκτιμάται ελεύθερα. Απορρίπτει αίτηση.
193)
2285/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου αποτελεί έγγραφο. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση.
194)
2288/2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία (ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος, που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων - άρθρο 115 § 1 β Ν. 2960/2001) και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του ...
195)
2290/2009 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή και χρήση πλαστού διαβατηρίου και παράνομη έξοδο από τη Χώρα. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το σκοπό παραπλάνησης και για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 216 § 2 ΠΚ και παραπομπή.
196)
2325/2009 Κλοπή κατά συρροή, Πλαστογραφία (νόθευση εγγράφων) κατά συρροή. Πλήρης και σαφής αιτιολογία για κλοπή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως προς πράξη κλοπής. Εσφαλμένη εφαρμογή διατάξεως περί πλαστογραφίας (ΠΚ 216 § 1). Η υπογραφή εξ υπ' αρχής και η συμπλήρωση των τυπικών στοιχείων της επιταγής αποτελεί την άλλη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου του σωρρευτικώς μικτού εγκλήματος της πλαστογραφίας. Έννομο συμφέρον του κηρυχθέντος ενόχου για πλαστογραφία, με τη μορφή της νοθεύσεως εγγράφου, κατηγο...
197)
2382/2009 Πράξεις: Πλαστογραφία με χρήση από την οποία το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως αιτήματος αναβολής για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
198)
2388/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη και απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, που τέλεσε ο αναιρεσείων με την παροχή, με την παρουσία του, ψυχικής συνδρομής στη φυσική αυτουργό κατά την τέλεση από αυτή πλαστογραφίας συμβολαίων, με τη θέση σ' αυτά πλαστής υπογραφής, και τη χρήση αυτών, και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή. Επιτρεπτή η αναφορά του συμβουλίου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελι...
199)
2482/2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Πλαστογραφία κακουργηματική κατ' εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249.465 €. Ν. 1608/1950 . Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων, η από κοινού δράση, δεν υπάρχει καμία ασάφ...
200)
2483/2009 Απορρίπτεται αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που τον είχε παραπέμψει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για πλαστογραφία με χρήση από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία από την οποία υπερέβαινε τα 73.000 € διότι είχε το βούλευμα την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με ...
201)
3/2008 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (για τους καταχραστές του Δημοσίου) και απόρριψη από την Ολομέλεια του λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, αρκεί η επιδίωξη οφέλους ή η απειλή ζημίας του Δημοσίου και όχι επέλευση, δεν είναι δηλαδή αναγκαία η αμεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση με το αποτέλεσμα της περιουσιακής βλάβη...
202)
19/2008 Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) και για ψευδή δήλωση (άρθρα 8 και 22 ν. 1599/1986). Ορθώς απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Αποτελεί Αρχή ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 22 ν. 1599/1986 ο δηλώνων ψευδώς κατά το άρθρο 8 αυτού ψευδή γεγονότα.
203)
21/2008 Πλαστογραφία από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Παράβαση του άρθρου 364 του Κ.Π.Δ., 3)Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, 4) Παράβαση του άρθρου 211Α (συγκατηγορούμενου μαρτυρία) του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτει αναίρεση.
204)
35/2008 Πλαστογραφία κατά συρροή κακουργηματική και απάτη κακουργηματική, Λόγοι αναιρέσεως για: 1) εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και 2) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
205)
54/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας μετά χρήσεως. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του αναιρεσείοντος για πλαστογραφία μετά χρήσεως του πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
206)
109/2008 α) Κακουργηματική απάτη (κατ’ επάγγελμα και συνήθεια και η ζημία και το όφελος υπερβαίνουν τα 5 εκατ. δραχμές) κατ’ εξακολούθηση. Ισχύει ο ν. 1721/99, αφού στο σύνολό του είναι επιεικέστερος και για τις προ της ενάρξεως της ισχύος του τελεσθείσες, όπως εν προκειμένω, πράξεις, β) Πλημ/κή πλαστογραφία. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του Κ.Π.Δ. (πλήρως αιτιολογούνται και η συναυτουργία και η επιβα-ρυντική περίσταση της απάτης).
207)
111/2008 Παραπέμφθηκε ο αναιρεσείων στο Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων Αθηνών για τις κακουργηματικές πράξεις: α) της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ για κάθε μερικότερη πράξη [όλες οι μερικότερες πράξεις προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 2721/99 (3-6-99) και δεν ισχύει γι’ αυτές η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 98 του ΠΚ, αφού είναι δυσμενέστερη] και β) της απάτης κατ’ επάγγελμα με όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπ...
208)
118/2008 Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για τις παραβάσεις των άρθρων 216 παρ. 1-3 και 386 παρ. 1 και 3α του Π.Κ.
209)
202/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση και σκοπό το όφελος ανώτερο των 73.000 Ευρώ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
210)
219/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης. Αιτιολογία. Παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση (υπαλλήλου του τμήματος αδειών οδήγησης), χρήση πλαστών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Αναιρεί.
211)
226/2008 Κακουργηματική απάτη από υπαίτιο που διαπράττει απάτες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και κακουργηματική πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση με χρήση) όπου το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 δρχ. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Πότε διαπράττονται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω παράλειψης δε αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικ...
212)
294/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Πότε διαπράττεται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Δυνατή η συναυτουργία στη κατάρτιση πλαστού ή νόθευση εγγράφου. Οι ειδικές διατάξεις του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (18 παρ. 1, 19 του Ν 2523/1997) αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών περί πλαστογραφίας και απάτης. Πότε αυτό δεν συμβαίνει. Αιτιολογία βουλεύματος. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι ορισμένοι. Η μη απάντηση (σιωπηρή απόρριψη), συνιστά έλλειψη ακροάσεως, που δεν...
213)
297/2008 Παραπομπή για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αβάσιμο λόγου αναιρέσεως. Το βούλευμα έχει πλήρη αιτιολογία. Ανυπαρξία αντιφατικών παραδοχών. Απόρριψη αιτήσεως.
214)
412/2008 Χρήση πλαστού εγγράφου. Στοιχεία εγκλήματος. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
215)
502/2008 α) Πλαστογραφία (216 παρ. 1 & 3 ΠΚ): Γιατί στοιχειοθέτηση της κακουργηματικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαία να είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη, αλλ’ αρκεί ότι έχουν ενταχθεί στο σχέδιο του δράστη και δια/ντη σε προϋποθέσεις με την πλαστογραφία για να υπάρχει ο κίνδυνος, έστω και με την παρεμβολή άλλων - μετά την πλαστογραφία - ενεργειών του δράστη, να επέλθει το επιδιωκόμενο όφελος ή σκοπούμενη περιουσιακή βλάβη, β) Απάτη (388 παρ. 1 & 3 ΠΚ): Το παρ...
216)
508/2008 Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα απάτης. Κακουργηματική πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογημένη παραπομπή. Απόρριψη αναιρέσεως κατά βουλεύματος.
217)
512/2008 Καταδίκη για α) χρήση πλαστών εγγράφων και β) απάτη στο Δικαστήριο. Ασάφειες και αντιφάσεις στο σκεπτικό και στο διατακτικό. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ λόγοι αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
218)
646/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Πλαστογραφία (πλαστές συνταγές - συνταγολόγια Οίκου Ναύτου σε βαθμό πλημμελήματος). Υπεξαγωγή εγγράφων. Χρήση πλαστού από τρίτο και από τον πλαστογράφο. Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία. Δεν απαιτείται ειδική αναφορά αποδεικτικών μέσων, αρκεί η κατ’ είδος. Η εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων δεν συνιστά λόγο αναίρεσης. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Ισχυρισμός περί πραγματικής και νομικής πλάνης. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση.
219)
649/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως (πλημμέλημα). Πλαστογραφία πιστοποιητικών (217 ΠΚ). Πλαστογράφηση φύλλων αγώνων για εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αν η χρήση πλαστού γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός του διαλαμβανομένου στο άρθρο 217 ΠΚ, τότε και αν ακόμη αφορά έγγραφα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό (πιστοποιητικά κλπ), εφαρμογή έχει η γενική διάταξη του άρθρου 216 παρ. 2. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
220)
907/2008 Η διάταξη της § 3 του άρθρου 216 ΠΚ είναι επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο, μετά από τροποποίησή της με το άρθρο 1 § 7 εδ. α΄ του Ν. 2408/1996 και συνεπώς εφαρμόζεται, κατ’ άρθρο 2 § 1 ΠΚ, και στις πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την ισχύ του Ν. 2408/1996 (4.6.1996). Έννοια κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος. Η καθεμία από τις μερικότερες πράξεις που συγκροτούν το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα διατηρεί την αυτοτέλεια της ως προς την παραγραφή και το χαρακτηρισμό της ως πλημμελήματος ή κακουργήματος....
221)
963/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί εν μέρει. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη για πλημμεληματικές πράξεις. Επεκτείνει αποτέλεσμα και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συναυτουργό, για τις πλημμεληματικές πράξεις. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση.
222)
1008/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ και Ε. Ειδικότερα, επιτρεπτώς συμπληρώνεται η αιτιολογία ως προς το χρόνο της παραγραφής από το διατακτικό μετά του οποίου αποτελεί ενιαίο σύνολο. Στην αιτιολογία ως προς τις αποδείξεις αρκεί η κατ’ είδος αναφορά (των αποδεικτικών μέσων), το ότι δε εξαίρονται ορισμένα δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα λοιπά αποδεικτικά μέσα. Το ότι απαλλάχτηκε για την πράξη της απάτης δεν δημιουργεί α...
223)
1033/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων (κατηγορουμένης και Εισαγγελέα Α.Π.). Συνερευνούνται λόγω συναφείας. Κακουργηματική πλαστογραφία (κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 25.000.000 δρχ. εκάστη. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αναφέρονται στα πρακτικά. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου που καταδικάστηκε για συρρέοντα εγκλήματα, και όταν το δ...
224)
1035/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία μετά χρήσεως, με σκοπό οφέλους δια βλάβης τρίτου, με συνολικό όφελος καθώς και αντίστοιχη συνολική ζημία άνω των 73.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νομίμου βάσεως λόγω ασαφειών. Η πραγματογνωμοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ, πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Δεν είναι απαραίτητη, όταν το συμπέρασμά της δεν αντιτίθεται στο βούλευμα. Απορρίπτε...
225)
1054/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία από υπάλληλο της Τράπεζας EFG EUROBANK. Αιτιολογημένη καταδίκη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων 258, 263Α, και 1 του Ν. 1608/1950 και επί κατηγορουμένου υπαλλήλου ιδιωτικής Τράπεζας. Αρχή αναλογικότητας κατά το άρθρο 25 του Συντάγματος. Κριτήρια για την παράβαση αυτής, μεταξύ των άλλων, βαρύτητα πράξης και το ύψος της επιβληθείσας ποινής. Για την εξακολουθητική πλαστογραφία και την από αυτή υπεξαίρεση ποσού άνω των 200 εκ....
226)
1069/2008 Πλαστογραφία ιδιόγραφης διαθήκης και χρήση. Απάτη στο δικαστήριο με την εμφάνιση και την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα ο οποίος βεβαίωσε τη γνησιότητα της διαθήκης. Αιτιολογημένη καταδίκη και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως.
227)
1090/2008 Στοιχεία εγκλήματος πλαστογραφίας. Έννοια νοθεύσεως. Πότε η πλαστογραφία με τη μορφή της νοθεύσεως διαπράττεται και από τον ίδιο τον εκδότη του γνησίου εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική για ηθική αυτουργία σε νόθευση εγγράφου απόφαση λόγω αντιφατικότητας μεταξύ των παραδοχών σκεπτικού και διατακτικού της ως προς τα φερόμενα ως νοθευθέντα στοιχεία του εγγράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
228)
1169/2008 Στοιχεία κακουργηματικής πλαστογραφίας μετά χρήσεως. Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφίας (νόθευση) του κατηγορουμένου ο οποίος προέβη στην αλλοίωση στοιχείων (ποσού-αριθμού-χρονολογίας) τραπεζικής επιταγής. Για το παραδεκτό του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως απαιτείται να εξειδικεύεται η νομική πλημμέλεια. Απορρίπτεται σχετικός λόγος διότι δεν προσδιορίζεται σε ...
229)
1171/2008 α) Ηθική αυτουργία κατ’ εξακολούθηση σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση εις βάρος ΕΤΕ, με συνδρομή επιβαρυντικής περίπτωσης ν. 1608/50, β) κατ’ εξακολούθηση κακουργηματική απάτη εις βάρος ΕΤΕ (με συνδρομή επιβαρυντικής περίπτωσης ν. 1608/50). Η ειδική διάταξη του άρθρου 16 § 2 ν.δ. 2576/53 κατισχύει της γενικής διατάξεως του άρθρου 98 § 2 ΠΚ. Ν. 2943/01 (μετατροπή δραχμής σε ευρώ). Και τα δύο άνω εγκλήματα έχουν υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση. Απορρίπτονται λόγοι αναιρέσε...
230)
1177/2008 Ο αναιρεσείων καταδικάστηκε για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία μετά χρήσεως που τελέσθηκε από άγνωστο δράστη. Υπέβαλε έγγραφο σημείωμα με αυτοτελείς ισχυρισμούς (84 § 2α & ε ΠΚ), που καταχωρίστηκαν στα πρακτικά, πλην όμως δεν ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς αυτούς. Ενόψει λοιπόν της απαράδεκτης προβολής τους, δεν υποχρεούτο να απαντήσει το Δικαστήριο και δη ιδιαίτερα και αιτιολογημένα, εντεύθεν η αντίθετη αιτίαση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Δικαστήριο διέλαβε στην απ...
231)
1184/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογείται πλήρως σε τι συνίσταται η πειθώ και φορτικότητα του ηθικού αυτουργού.
232)
1217/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακουργηματική πλαστογραφία και λαθρεμπορία - εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συνάφειας του Κ.Π.Δ. . Παραδεκτή η αναίρεση και κατά της πλημμεληματικής πράξης. Συρροή πλαστογραφίας και λαθρεμπορίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς της έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Παραδεκτή η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών στην ενσωματωμένη στο βούλευμα, εισα...
233)
1225/2008 Πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση με επιβαρυντικές περιστάσεις του ν.1608/1950, υπό υπαλλήλου σε βάρος ΝΠΙΔ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τράπεζας της Ελλάδος). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απολύτου ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.1608/1950 που συντρέχουν σε υπάλληλο του Ταμείου. Δεν αποτελεί απλό επαγγελμ...
234)
1230/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία (νόθευση), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας από το γεγονός ότι η νόθευση των στοιχείων του εγγράφου, έλαβε χώρα επί του φωτοαντιγράφου (Ολ. ΑΠ 2/2000). Απορρίπτει.
235)
1312/2008 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Πλαστογραφία. 1) Ακυρότητα από έλλειψη ακροάσεως. 2) Έλλειψη αιτιολογίας. 3) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως. 4) Παρ. άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει αναίρεση.
236)
1351/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό το όφελος, το οποίο είναι άνω των 73.000 ευρώ. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος.
237)
1363/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ποιος δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Προϋποθέσεις νομότυπης παράστασης πολιτικής αγωγής γενικώς και ειδικώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εκείνος που δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η α...
238)
1377/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτει.
239)
1387/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, της κατηγορουμένης, η οποία κατάρτισε πλαστή ιδιόγραφη διαθήκη, την οποία εμφάνισε σε 29 περιπτώσεις σε διάφορες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και σε τρίτους, ιδιώτες, σκοπεύοντας να παραπλανήσει τρίτους (το αρμόδιο δικαστήριο για τη δημοσίευση, τον συμβολαιογράφο, μισθωτές κληρονομιαίων ακινήτων) σχετικά με την ιδιότητά της ως κληρονόμου του αναφερομένου διαθέτη κα...
240)
1389/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη αιτιολογίας, Β) Μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου και Γ) Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
241)
1391/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση. Αβάσιμη αιτίαση του αναιρεσείοντος, που στηρίζεται στο λόγο ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών προέβη στην επιλεκτική μνεία ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων, τους οποίους αναφέρει ονομαστικά, διότι η αναφορά στους μάρτυρες αυτούς οφείλεται στο ότι οι μαρτυρίες τους κρίθηκαν ως οι πλέον αξιόπιστες, χωρίς τούτο να υποδηλώνει ότι αγνοήθηκε ή δεν συνεκτιμήθηκε και η ένορκη κατάθεση το...
242)
1393/2008 Πλαστογραφία. Κατάρτιση και νόθευση εγγράφου. Δύο αυτοτελή αδικήματα. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως.
243)
1433/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναίρεσης κατά βουλεύματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιους, που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και παράβαση των άρθρων 1 στοιχ. Α περ. ΙΙ, στοιχ. Β΄ και 2 παρ. 1 στοιχ. Α΄ Ν. 2331/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2 και 3 Ν. 2434/2005 (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις). Απόρριψη αίτησης...
244)
1441/2008 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απάτη στο δικαστήριο. Επαρκής αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. Απόρριψη αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
245)
1499/2008 Πλαστογραφία κακουργηματική. Αιτιολογημένη κατ’ έφεση παραπομπή για πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό προσπορίσεως περιουσιακού οφέλους και βλάβης τρίτου ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Ο εξουσιοδοτηθείς ειδικά ασκούμενος δικηγόρος για λογαριασμό του εντολέα της πολιτικώς ενάγουσας εξεκκάλεσε νομότυπα το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
246)
1536/2008 Απόλυτη ακυρότητα λήψη υπόψη ξενόγλωσσων εγγράφων. Έλλειψη αιτιολογίας για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
247)
1537/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για α) υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση από κοινού σε βάρος του ΙΚΑ, με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950 και β) πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ΙΚΑ με τη συνδρομή επίσης του Ν. 1608/1950. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικώς σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Δικαιούχοι σε παράσταση πολιτικής αγωγής δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα, καθώς και το Δημόσιο κατά υπαλλήλου του για κάθε θετική ζημία η οποία προξενήθηκε...
248)
1539/2008 Απάτη από κοινού και χρήση πλαστών εγγράφων, κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ και Ε λόγοι αναιρέσεως.
249)
1544/2008 Πλαστογραφία (νόθευση) επιταγής ως προς την ημερομηνία. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε λόγοι αναιρέσεως.
250)
1545/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει ως αβάσιμους τους λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Απορρίπτει ως αβάσιμο το λόγο αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο. Αναιρεί την απόφαση κατά ένα μέρος, δηλαδή μόνο κατά το μέρος που αναφέρεται στην αναστολή της ποινής. Ενώ δέχεται ότι υπάρχουν καταδίκες της κατηγορουμένης και για άλλα εγκλήματα δεν αναφέρει ποια είναι τα εγκλήματα αυτά και οι ποινές τους.
251)
1548/2008 Από τα άρθρα 309 και 313 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο ακροατήριο όταν οι κατ’ αυτού ενδείξεις είναι επαρκείς. Στο τέλος του αιτιολογικού του βουλεύματος διαλαμβάνεται η σκέψη ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις για να στηριχθεί δημόσια κατηγορία εναντίον τους για την πράξη της πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος. Η αναφορά ότι «η ενέργεια αυτή του πρώτου κατηγορουμένου, καθώς και το γεγονός της από αυτόν είσπραξης επιταγών, καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την ενοχή...
252)
1553/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠοινΔ και η αίτηση αναιρέσεως.
253)
1611/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει την κατηγορουμένη για κακουργηματική πλαστογραφία, με τη μορφή της νόθευσης. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Παραδεκτή η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Απορρίπτει την αναίρεση.
254)
1615/2008 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες, με περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν επιφέρει ακυρότητα το γεγονός ότι στην Εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο, δεν περιέχεται ειδικότερη πρότασή του, για το λόγο εφέσεως, που απορρίφθηκε, ούτε γιατί στα πλαίσια τη...
255)
1620/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Δεν υφίσταται ηθική αυτουργία όταν δεν τελέστηκε η άδικη πράξη από τον φυσικό αυτουργό. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστηρίου, διότι ελήφθησαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν αφού τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν τη βάση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και μπορούσε α...
256)
1665/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, απιστία σχετικά με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/50. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης, διότι ο κατηγορούμενος ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει στο σχετικό αίτημα, όπως όταν σύμφωνα με το άρθρο 364 §1 ΚΠΔ, υποβάλλει αίτημα επιδείξεως σ’ αυτόν πειστηρίου. Αναιρεί και παραπέμπει.
257)
1675/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης και υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση στην υπηρεσία με τη χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων του αναιρεσείοντος, ο οποίος ως υπάλληλος των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο των διαχειριστικών και ταμειακών αρμοδιοτήτων του ιδιοποιήθηκε παρανόμως το συνολικό ποσό των 49.424,23 ευρώ. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ανήκει στην απόλυτη κρίση του συμβουλίου και δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ενώ η αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήμ...
258)
1688/2008 Πλαστογραφία με χρήση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Η μη ανάγνωση πρακτικών προηγούμενης αναβλητικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου (άρθρο 363 παρ.2) χωρίς υποβολή σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου δεν επάγεται ακυρότητα. Απομάκρυνση θορυβούντος κατηγορουμένου. Ακυρότητα εάν μετά την επάνοδό του δεν γνωστοποιηθούν τα λαβόντα χώρα κατά την απουσία του. Απόρριψη ως αβάσιμου του σχετικού λόγου γιατί έγινε σχετική γνωστοποίηση. Δεν επέρχεται χειροτέρευση της ...
259)
1690/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη και απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές. Έννοια και στοιχεία των άνω πράξεων. Ορθή εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη από το Συμβούλιο παραπομπή.
260)
1691/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις. Νόμιμη παραίτησης της μίας. Συρροή απάτης και πλαστογραφίας. Εφαρμογή της διατάξεως του Ν. 1608/50 και σε τράπεζες που δεν ανήκουν στο Δημόσιο. Απορρίπτει.
261)
1693/2008 Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Έννοια και στοιχεία των άνω πράξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη του αιτήματος διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης με επαρκή αιτιολογία. Απορρίπτει.
262)
1723/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας (κοινής). Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσα για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από τη μη παροχή εκ μέρους του διευθύνοντος τη συζήτηση αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτηση της αναιρεσείουσας του λόγου σε αυτή, μετά την κατάθεση κάθε μάρτυρα, για να εκθέσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αξιοπιστία του. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τη διάταξή της με την οποία ε...
263)
1729/2008 Καταδίκη: α) για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και β) για κακουργηματική πλαστογραφία εις βάρος Ελληνικού Δημοσίου. Αυτοτελή εγκλήματα - υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή. Το άρθρο 16 § 2 ΝΔ 2576/53 κατισχύει ως ειδική διάταξη του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε υπό το κράτος ισχύος Ν. 2408/96. Οι ειδικές διατάξεις για αξιόποινη φοροδιαφυγή (άρθρ. 31 Ν. 1591/86) αποκλείουν ως ειδικές την εφαρμογή των άρθρ. 216 και 386 ΠΚ, πλην όμως δεν εμποδίζουν αυτ...
264)
1740/2008 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία μετά χρήσεως του πλαστού εγγράφου και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας.
265)
1748/2008 Πολιτική αγωγή. Οσάκις υπάρχει σύμφωνα με τη δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος και την αξιόποινη πράξη που τελέσθηκε εις βάρος του ενεργητική νομιμοποίηση αυτού, αλλ’ όμως αυτή κατ’ ουσία εξαρτάται από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί το Δικαστήριο να αποφασίσει για την αποβολή της πολιτικής αγωγής μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Πλαστογραφία με χρήση. Διέλαβε η απόφαση ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εντεύθεν δε απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως ο περί του αντιθέτου ...
266)
1750/2008 Η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιοποίηση εκ του δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου μαρτυρικών καταθέσεων που δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 73 ΚΠΔ, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, επειδή αφορά την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ήτοι το δικαίωμα σιωπής και αυτοενοχοποίησής του. Αναιρείται το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με ...
267)
1768/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό όφελος ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Λόγος αναιρέσεως: Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ο ισχυρισμός ότι η επίθεση της σφραγίδας της εγκαλούσας στις επίδικες επιταγές από τον αναιρεσείοντα και η υπογραφή απ’ αυτόν για λογαριασμό της εγκαλούσας δεν συνιστά πλαστογραφία, διότι έγινε με τη συναίνεση της εγκαλούσας, αποτελεί άρνηση της κατηγορίας και πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του συμβουλίου. Απορρίπτει την αν...
268)
1772/2008 Καταδίκη για πλαστογραφία (νόθευση) μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Νόθευση από κατηγορούμενο-δικηγόρο: α) πρωτοτύπου, β) επικυρωμένου φωτοαντιγραφικού ποινικής αποφάσεως. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθώς εφάρμοσε τις σχετικές ουσιαστικές ποινικές διατάξεις τις οποίες δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Απορριπτέοι λόγοι: άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απορριπτέες αιτιάσεις για ακυρότητα αποδεικτικών επιδόσεως βουλεύματος, καθώς και για ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσμ...
269)
1774/2008 Χρήση νοθευμένου εγγράφου (αδείας ικανότητας οδηγήσεως ΙΧΕ αυτοκινήτου). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται η γνώση της νόθευσης και η έννομη συνέπεια από τη χρήση του νοθευμένου εγγράφου. Εις τι συνίσταται και πως μπορούσαν να παραπλανηθούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών.
270)
1791/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και απάτη στο δικαστήριο κατ’ εξακολούθηση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
271)
1795/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση ιδιόγραφων διαθηκών. Χρήση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση με χρήση των άνω διαθηκών. Αντίθετες κατά περιεχόμενο γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία διότι το δικαστήριο δεν αιτιολογεί την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή της μίας πραγματογνωμοσύνης και την απόρριψη της άλλης. Αναιρεί και παραπέμπει.
272)
1802/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση της απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Αναγνώσθηκαν εκθέσεις γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης νομίμως διενεργηθείσης κατά το στάδιο της προανακρίσεως και το δικαστήριο δεν τις μνημονεύει μεταξύ των κατ΄ είδος αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, αλλ’ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
273)
1820/2008 Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφαση ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων. Πως προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Λόγος αναίρεσης για απόρριψη ισχυρισμού ότι η πλαστογραφία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και ικανότητας (ΚΤΕΟ), που τέλεσε ο κατηγορούμενος δεν είναι πλαστογραφία του άρ. 216, αλλά πλαστογραφία άρ. 217 παρ. 1 ΠΚ (πλαστογραφία πιστοποιητικού). Η λήψη υπόψη εγγράφου...
274)
1825/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Τα έγγραφα που αποτελούν το σώμα του εγκλήματος, όπως επί πλαστογραφίας, δεν θεωρούνται αποδεικτικά μέσα υπό την έννοια του άρθρου 364 παρ. 1 ΚΠΔ, με συνέπεια να μην υφίσταται υποχρέωση του Δικαστηρίου για ανάγνωσή του και ως εκ τούτου ο λόγος αναίρεσης περί επέλευσης ακυρότητας είναι αβάσιμος.
275)
1834/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από το παραπεμπτικό βούλευμα.
276)
1840/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας.
277)
1854/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης και υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία απιστίας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για: α) υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ, β) πλαστογραφία και γ) απιστία. Στοιχεία απάτης (κοινής) και κακουργηματικής. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 393 παρ. 2 του ΠΚ. Μεταξύ των προσώπων που δεν επιτρέπεται να εξεταστούν ως μάρτυρες κατ’ άρθρο 211 εδ. α΄ ΚΠΔ συμπεριλαμβάνονται και όσοι άσκησαν πρ...
278)
1871/2008 Για την πληρότητα της αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί δε ο κατ’ είδος προσδιορισμός όλων των αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστού εγγράφου και απάτη, διότι στην προσβαλλομένη δεν αναφέρεται ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε κατά το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης και την απολογία του κατηγορουμένου. Δεν αναφέρεται στην εισαγωγή του σκεπτικού...
279)
1896/2008 Απάτη από κοινού. Πλαστογραφία και χρήση από κοινού. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γ) ακυρότητα από κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, δ) ακυρότητα από μη ανάγνωση κατάθεσης μάρτυρα, η εμφάνιση του οποίου στο Δικαστήριο ήταν αδύνατη. Αιτιολογείται γιατί η πράξη φέρει τον ποινικό χαρακτήρα της απάτης: οι φερόμενες ψευδείς βεβαιώσεις και υποσχέσεις ανάγονταν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν ή στο παρόν. Όταν κατά τη διάταξη του...
280)
2197/2008 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη εις βάρος ΝΠΔΔ, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 1 του Ν. 1608/1950, δια του οποίου περατώθηκε η κύρια ανάκριση για τα εν λόγω εγκλήματα, διότι κατά του προσβαλλομένου βουλεύματος δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
281)
2275/2008 Άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Άρθρο 276 παρ. 1 σε συνδ. με 282 παρ. 1 ΚΠΔ. Όταν επιτρέπεται προσωρινή κράτηση ο ανακριτής μπορεί κατά την κρίση του να εκδώσει ένταλμα συλλήψεως χωρίς να καλέσει τον κατηγορούμενο και ούτω περατούται η ανάκριση. Επομένως είναι άνευ εννόμου επιρροής το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν εκλήθη προς απολογία στη γνωστή στις αρχές διεύθυνση και παραβιάσθησαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση και εκπροσώπηση και άσκηση των δικαιωμάτων το...
282)
2300/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος, ο οποίος συμπλήρωσε τα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν. 5960/1933 ελλιπώς ως προς τα στοιχεία αυτά επιταγής, εν αγνοία και παρά τη θέληση του δικαιούχου της. Έλλειψη ακροάσεως από τη μη ανάγνωση εγγράφου προσκομισθέντος από τον κατηγορούμενο. Δεν επήλθε διότι δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι ζητήθηκε τέτοια ανάγνωση. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Επί άκυρης επιδόσεως της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος σ...
283)
2324/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική πλαστογραφία με την επίκληση των λόγων, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης, και γ) υπερβάσεως εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι ο αναιρεσείων καταδικάστηκε για την πράξη της πλαστογραφίας και απαλλάχτηκε για την πράξη της απόπειρας απάτης, η οποία απορροφάται απ...
284)
2325/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως και απάτη, με την επίκληση των λόγων, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση περί αναβολής, προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη και κληθεί μάρτυρ...
285)
2427/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό κακουργήματος. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφο και το άκυρο, αν η κατάρτιση του είναι δυνατόν να έχει κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Δυνατή η καθολική αναφορά του βουλεύματος στην εισαγγελική πρόταση.
286)
2462/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, άρθρο 216 παρ.1 ΠΚ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή εφαρμογή του άρθρου 216 και όχι του 217 ΠΚ. Απορρίπτει τον ισχυρισμό για συγγνωστή νομική πλάνη. Απορρίπτει την αναίρεση.
287)
2463/2008 Αιτιολογία βουλεύματος για παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική πλαστογραφία και ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη.
288)
2478/2008 Πλαστογραφία πλημμεληματική κατ’ εξακολούθηση. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
289)
2568/2008 Νόθευση εγγράφου - διαβατηρίου. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι το Δικαστήριο, στο αιτιολογικό του, δε μνημονεύει ρητά ούτε προκύπτει από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού βεβαιότητα, ότι λήφθηκε υπόψη, αναγνωσθέν έγγραφο και δη η αναγνωσθείσα έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΔΕ/ΕΑ, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νοθευθέν διαβατήριο είναι γνήσιο, αφού δεν αντικρούεται για το σχηματισμό της αντίθετης προς...
290)
2579/2008 Πλαστογραφία συνιστά και η συμπλήρωση κατά το δοκούν υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 που φέρει την υπογραφή τρίτου (κατάχρηση υπογραφής). Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο αντίθετος από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ λόγος αναιρέσεως. Είναι αδιάφορο αν το περιεχόμενο του πλαστογραφηθέντος εγγράφου είναι αληθές ή όχι. Απορρίπτεται ως αλυσιτελής ο ίδιος λόγος αναίρεσης.
291)
2610/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
292)
2614/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτει το μοναδικό λόγο της αίτησης αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, με τις αβάσιμες αιτιάσεις ότι το σκεπτικό είναι αντιγραφή του διατακτικού και ότι δεν αιτιολογείται ο σκοπός του δράστη στη διάπραξη των ως άνω αξιοποίνων πράξεων και τέλος ότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις.
293)
2645/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως (κακουργηματική) κατ’ εξακολούθηση, απάτη κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, υπεξαίρεση στην υπηρεσία (κακουργηματική). Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναιρεί στο σύνολο της γιατί: 1) δεν προσδιορίζονται οι πράξεις που τελέστηκαν πριν την 3-6-1999, ως προς την πλαστογραφία, 2) προκύπτει ασάφεια για ποια από τις πράξεις της απάτης και της υπεξαίρεσης καταδικάστηκε και 3) δεν αιτιολογείται η επιβαρυντική περίσταση για την απάτη και την υπεξαίρεση (κατ’ επάγγελμα και ιδι...
294)
2670/2008 Πλαστογραφία, με τη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου μετά χρήσεως. Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη, για πλαστογραφία μετά χρήσεως του αναιρεσείοντος, ο οποίος σε ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, που κατήρτισε με εκμισθωτή τον ίδιο, έθεσε κατ’ απομίμηση χωρίς δικαίωμα την υπογραφή του εγκαλούντος ως εκπροσωπούντος τον φερόμενο ως μισθωτή αντισυμβαλλόμενό του. Χωρίς έννομο συμφέρον προβάλλεται ή μη ειδική μνημόνευση μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων, της αναγνωσθείσας γραφολογικής...
295)
1989/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ. 1 και εκείνης του άρθρου 217. Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή-σεως. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα. Ορθή ερμη-νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ
296)
2043/2007 Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία για το δόλο του ηθικού αυτουργού. Πότε είναι αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουρ-γία. Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών. Ισχυρισμός που δεν είναι αυτοτελής, ως βάλλων κατά της συγκροτήσεως της αντικειμενικής καταστάσεως του εγκλήματος, δεν είναι αυτοτελής, αλλά αρνητικός της κατηγορίας και επομένως δεν χρήζει ιδιαίτερης απαντήσεως και αιτιολογίας. Αποδει-κτικά μέσα. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής α...
297)
2104/2007 Συνεκδίκαση τριών αναιρέσεων κατά της αυτής απόφασης. Δύο εξ αυτών του ίδιου αναιρεσείοντος. Παρα-δεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνώνται λόγω συνάφειας. Κακουργη-ματική πλαστογραφία μετά χρήσεως (επιταγές, πλαστές άδειες οδήγησης κ.λ.π., κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 15.000 ευρώ και τελεση κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Πότε διαπράττονται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Κατ’ εξα...
298)
2306/2007 Πλαστογραφία με χρήση. Στοιχεία του εγκλήματος. Προϋποθέσεις δεδικασμένου. Έννοια ταυτότητας της πράξεως. Επί του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος το δεδικασμένο που αφορά μια ή περισσότερες εκ των μερικοτέρων πράξεων δεν καλύπτει και τις λοιπές. Ορθή και αιτιολογημένη η απόρριψη του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος για παραβίαση του δεδικασμένου, διότι ο αναιρεσείων είχε αθωωθεί αμετακλήτως με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τη μερικότερη πράξη της πλαστογραφίας με χρήση. Απορρίπτε...
299)
2323/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για κλοπή. Αναιρεί ως προς την πλαστογραφία μετά χρήσεως διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης ότι λήφθηκε υπόψη η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το δικαστήριο και που το πόρισμα αυτής είναι αντίθετο από αυτό που δέχθηκε η απόφαση.
300)
2329/2007 Διακεκριμένη πλαστογραφία και απλή συνέργεια σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και συντελεσμένη, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη
301)
2367/2007 Δύο αναιρέσεις α΄) Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής και της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Απόρριψη μοναδικού λόγου αναιρέσεως για ανεπαρκή αιτιολογία. β΄) 1) Δεκτός λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, γιατί δεν έπαυσε οριστικά η δίωξη λόγω παραγραφής για πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση του πλαστού, κατ’ εξακολούθηση, 2) Δεκτοί λόγοι του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, για απόλυτη ακυρότητα λόγω ανα-γνώσεως ξενόγλωσσων εγγράφων χωρίς μετάφραση
302)
5/2002 Για τον χαρακτηρισμό της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση της παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ, που τελέστηκε πριν από την ισχύ του ν. 2721/1999, ως κακουργήματος απαιτείται το επιδιωχθέν όφελος ή η επελθούσα ζημία από κάθε μία μερικότερη πράξη να υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών. Οι νεότερες διατάξεις 1)του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2721/1999 σύμφωνα με την οποία στο άρθρο 98 του Π.Κ προστέθηκε και δεύτερη παράγραφος που έχει ως εξής : «Η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβ...
303)
2/2000 Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται τόσο το τελεμοιότυπο, όσο και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Για την αποδεικτική ισχύ του φωτοτυπικού αντιγράφου στο ποινικό δίκαιο δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 449 παρ.2 ΚΠολΔ βεβαίωση της ακρίβειάς του από αρμόδιο κατά νόμο πρόσωπο. Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνεται τόσο το τελεμοιότυπο, όσο και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου που παρότι δεν είναι πρωτότυπα είναι δυνατόν να καταστούν υλικά αντικείμενα πλαστογραφίας. Η δημιουργία εγγράφου με ...
304)
1284/1992 Αν το αξιόποινο της πλαστογραφίας εξαλείφθηκε με παραγραφή η χρήση του πλαστού από τον πλαστογράφο τιμωρείται ως αυτοτελές έγκλημα, αν δεν υπέκυψε αυτοτελώς σε παραγραφή. Η παραγραφή ως θεσμός δημόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συμπλήρωση της παραγραφής και μετά την άσκηση της αναιρέσεως, οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη κατ'ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 370 εδ.β' ΚΠΔ. Αν τ...
305)
50/1990 Τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση των ενεργειών καθενός συναυτουργού. Πότε υπάρχει τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Με τον όρο «από κοινού» νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως...
306)
179/1990 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων και πότε αληθής συρροή. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλα-στογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινόμενη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Φαινομένη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του...
307)
180/1990 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων, και πότε αληθής συρροή. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλαστογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινομένη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Φαινόμενη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του...


<< Επιστροφή