<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Διάδικοι
1)
722/2015 Απαράδεκτη η συζήτηση ελλείψει κλητεύσεως πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο, πως χορηγείται, πως παρίστανται οι διάδικοι στο ακροατήριο 566, 684
576 παρ 1 και 2 ΚΠολΔ αν ο διάδικος δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση εξετάζεται ποιος επισπεύδει και αν την επισπεύδει ο απολιπόμενος η υπόθεση συζητείται ως να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν δε την επισπεύδει ο αντίδικός του, ερευνάται αν ο απολιπόμενος κλητεύθηκε, οπότε σε καταφατική περίπτωση προχωρεί η συζήτηση, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη. Ά...
2)
42/2014 Η άσκηση αναίρεσης από θανόντα άκυρη αναγνωριστική αγωγή ψευδούς μαρτυρικής καταθέσεως ώστε να δημιουργηθεί δικαίωμα αναψηλάφησης 544 αρ. 6 ΚΠολΔικ. Προϋποθέσεις 559 αρ. 1 και 19 δεν ιδρύονται οι λόγοι από αιτιάσεις που αφορούσε εκτίμηση των αποδείξεων. Διδάγματα κοινής πείρας Δεν ιδρύεται ο λόγος αν αυτοί χρησίμευαν προς έμμεση απόδειξη ή την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων 559 αρ. 20. Τα έγγραφα της ενεστώσας δίκης καθώς και τα λοιπά πλην εγγράφων αποδεικτικά μέσα, όπως η έκθεση πραγ/νης, δεν πλ...
3)
728/2014 Θάνατος του φυσικού προσώπου του αρχικού διαδίκου. Αν ο αντίδικος αγνοεί το θάνατο, το ένδικο μέσο που ασκεί και απευθύνεται κατά του προσώπου που απεβίωσε δεν είναι ανίσχυρο (άκυρο). Έγκυρη η συζήτηση με τους κληρονόμους (άρθρ. 62, 313 παρ. 1, 573 παρ. 1, 286 επ. ΚΠολΔ). 559 αρ. 11γ’ ΚΠολΔ αν δεν προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο και αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκαν υπόψη τα νομίμως επικληθέντα και προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, η απόφαση αναιρείται.


<< Επιστροφή