<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δημόσιο
1)
144/2015 Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Απόκτηση της νομής πράγματος με παράνομη πράξη και αδυναμία αυτούσιας απόσβεσης του. Έννοιες. Υποχρέωση του νομέα να αποζημιώσει τον κύριο του ακινήτου. Αδιάφορο αν ο ίδιος (αποκτήσας ) είναι νομέας κατά την άσκηση της αγωγής. Υπολογισμός αποζημιώσεως κρίσιμος χρόνος εκείνος της έκδοσης της ακροάσεως, που κατά τους δικονομικούς κανόνες είναι ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Πενταετής παραγραφής της αιτιάσεως κατά του δημοσίου και εν προκει...
2)
573/2015 Με τη συνθήκη της Κων/λεως της 27ης Ιουνίου (6 Ιουλίου) 1832 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τις πωλήσεις των Οθωμανικών κτημάτων προς τους Έλληνες και είναι διαφορετική από την Επιτροπή που συστήθηκε κατά το διάταγμα της 17-11-1836 περί ιδιωτικών Δασών. Η κρίση της εν λόγω Επιτροπής περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο ΒΡΔ Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας εκ δημοσίων και μη κτημάτων 559 αρ 19 Για την πληρότητα των αιτιολογιών ...
3)
648/2015 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. 559 αρ 19 Τι νοούνται ως ζητήματα τα νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες
4)
1273/2015 Η Επιτροπή του Β.Δ της 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών είναι διαφορετική από εκείνη της επί των πωλήσεων των οθωμανικών κτημάτων Επιτροπής. Οι αποφάσεις της πρώτης περί κυριότητας σε δάσος του ιδιώτη αποτελούν νόμιμο τεκμήριο κατά του Δημοσίου που ανατρέπει το τεκμήριο του άρθρου 3 του εν λόγω Β.Δ, ενώ η παρεμπίπτουσα κρίση της δεύτερης περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου επί της μεταβιβασθείσας εκτάσεως αποτελούν στοιχείο δικαιολογούν την καλή πίστη του νομέα του ακινήτου. Επάλληλες ...
5)
292/2014 559 αρ.19. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός αυτός λόγος. Ως ζητήματα των οποίων η μη αιτιολόγηση συνιστά ανεπαρκή ή αντιφατική αιτιολογία νοούνται οι ισχυρισμοί με αυτοτελή ύπαρξη. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνα δικαίου πλήττεται η ανέλεγκτη, περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
6)
393/2014 Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος (ζώνης λιμένος). Ανακοπή. Όχι αναδρομική απαγόρευση ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ άρθρον 326§3 ν. 4072/2012. Πότε δεν ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από της αρ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕΑ 6599/2011].
7)
729/2014 Κτήση κυριότητας κατά το β.ρ.δ. με χρησικτησία. Πότε κατά του δημοσίου (προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίου κτήματος). Έννοια νομής και χρησικτησίας. Ένδικο μέσο αναιρέσεως. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1, 8, 10, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΝαυπλ 62/2010].
8)
918/2014 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του ελληνικού δημοσίου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 4247/1962. Απαιτείται μεταγραφή της πράξεως αποδοχής της δωρεάς από τον Ο.Σ.Κ. χωρίς την οποία δεν επέρχεται η μεταβίβαση. Προϋποθέσεις αποκτήσεως κυριότητας ακινήτου που ανήκει στο δημόσιο με χρησικτησία βάσει του άρθρου 4 του ν. 3127/2003. Πρέπει ο χρησιδεσπόζων να μην ευρίσκεται σε κακή πίστη κατά τον χρόνο απαιτήσεως της νομής. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ. 1,8 και 19 ...
9)
2166/2014 Αρθρ. 4 παρ 1 και 2 Ν. 3127/2003 προϋποθέσεις Απαιτείται κυριότητα επί δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλεως κλπ με 10ετή νομή με νόμιμο τίτλο, μεταγραμμένο και μεταγενέστερο της 23-2-1945, και με 30ετή νομή και καλή πίστη για ακίνητα μέχρι 2000 τμ, ενώ για μεγαλύτερα μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31-12-2002 κτίσμα καλύπτον το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης. Οι προϋποθέσεις του Ν. 2147/2003 που ορίζουν την αντί τιμήματος αγορά ακινήτου της εποικιστικής νομοθεσ...
10)
2243/2014 Δάση και δασικές εκτάσεις στα Ιόνια νησιά. Δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόκτηση της επικαλούμενης κυριότητάς του με κάποιον νόμιμο, κατά τον Ιόνιο Κώδικα ή τον ΑΚ τρόπο. Αναίρεση Λόγος αναίρεσης από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος (Επικυρώνει ΕφΠατρών 315/2013).
11)
192/2013 Η ανάκληση παραχωρητηρίου δεν συνιστά ατομική διοικητική πράξη, γιατί δεν αφορά σε άσκηση δημοσίας εξουσίας και δεν εκδίδεται εξουσιαστικώς, αλλά με κριτήρια διαχείρισης της περιουσίας του Δημοσίου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου, που είναι προαπαιτούμενο εκδόσεως πράξεως της διοίκησης που αφορά σε άσκηση δημόσιας εξουσίας. Ελεύθερη εκποίηση δημοσίων κτημάτων, κατά το ΠΔ 11/12-11-1929 – άρθρ. 97 και 73 – κατάρτιση πωλήσεως με έκδοση παραχωρητηρίου. Εξαιρούντα...
12)
193/2013 Ελεύθερη εκποίηση δημόσιων κτημάτων, κατά το πδ 11/12.11.29 – άρθρ. 97 και 73 – κατάρτιση πωλήσεως με έκδοση παραχωρητηρίου. Εξαιρούνται κτήματα για εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού ή κρατικής ανάγκης, μετά από γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 2 ΠΔ 1154/72. αριθμ. 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Η ένσταση 281 ΑΚ. πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να στοιχειοθετείται η παραβίαση αριθμού 8, όταν αποδίδεται παραβίαση για μη απόφανση σε ισχυρισμό. Η ανάκληση παραχωρητηρίου δεν συνιστά ...
13)
837/2013 Τριετής προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Εφετείου που δεν επιδόθηκε. Ισχύει και για το δημόσιο. Υπολογισμό προθεσμίας. Τρέχει και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη και εντεύθεν απαράδεκτη έφεση του Ελλ. Δημοσίου κατά Εφ. Θρ. 198/2008.)
14)
1023/2013 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις άρθρου 4 παρ. 1 και 2 Ν. 3127/2003. Για ανίκητα μέχρι 2000τμ απαιτείται 10ετής νομή μέχρι ενάρξεως ισχύος του νόμου (19/3/2003) με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία ή τριακονταετής από το χρόνο αυτό αδιατάρακτη νομή, εκτός αν ο νομέας κατά την κτήση της νομής ήταν σε κακή πίστη. Προσμέτρηση χρόνου νομής του δικαιοπαρόχου που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Για ακίνητα μεγαλύτερα των 2000 τμ μόνο εάν στο ακίνητο υφίστατο κατά την 31.12.02 κτίσμα πο...
15)
1024/2013 Ποιοτική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχεται με αρ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ. Στοιχεία αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα προσαρτώμενο στην αγωγή. Δεν υπάρχει αοριστία αν παρά των μη προσάρτηση του επικαλούμενου τοπογραφικού προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η αοριστία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Αοριστία όχι με 559 αρ. 19 που αφορούσε παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Η νομ...
16)
1047/2013 Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τις διατάξεις του β.ζ.ρ.δ. και κατά του ελληνικού δημοσίου, πότε. Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι (Επικυρώνει ΕΑ 858/2011)

17)
1054/2013 Αποχή Εφετείου να εκδώσει απόφαση αναγνωρίσεως δικαιούχων κατ΄ άρθρον 26 §11 ΚΑΑΑ. Αναγνώριση κυριότητας κατά της τακτική διαδικασία. Αγωγή κατά ελληνικού δημοσίου. Απαιτείται τήρηση προδικασίας άρθρου 8 §1 ν. 1539/38. Αναιρετικοί λόγοι άρθρου 559 αρ. 14 και 9 Κ.Πολ.Δ., βάσιμοι (Αναιρεί Εφ. Αθ. 4082/2008)
18)
1249/2013 Προϋποθέσεις χρησικτησίας επί δημοσίων κτημάτων (δασών). Χρησικτησία κατά Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία, σχετικές διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμούς 19, 8 και 14 (για αοριστία αγωγής), αβάσιμοι. Επικυρώνει ΕΑ 5638/2009.
19)
1457/2013 Άρθρο 559 αρ. 19. Εκ πλαγίου παράβαση νόμου, πότε στοιχειοθετείται 559 αρ.11 περ. γ. Δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό μέσο τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει. Από το ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια αποδεικτικά μέσα δεν συνάγεται ότι τα λοιπά δεν λήφθηκαν υπόψη. 559 αρ.20. Τα διαδικαστικά έγγραφα της ενεστώσας δίκης δεν ελέγχονται με το λόγο αυτό, ενώ ελέγχονται άλλης δίκης. 559 αρ.9 Ως αιτήσεις νοούνται και οι διαδικαστικές εφόσον είναι υποχρεωτικές για ...


<< Επιστροφή