<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δήμοι
1)
650/2015 Για την άσκηση από Δήμο αναιρέσεως πρέπει να προσκομίζεται απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής(ν 3852/2010 αρθ58 παρ1εδα και 72 παρ1εδγ)Σε αναίρεση υπόκεινται οι τελεσίδικες αποφάσεις, όπως είναι και εκείνες ως προς τις οποίες παρήλθε άπρακτη η προς άσκηση εφέσεως προθεσμία , η οποία τρέχει και εις βάρος εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση. Ορισμένο διεκδικητής ή αναγνωριστικής αγωγής. Η περιγραφή μπορεί να γίνει και με παραπομπή σε προσαρτώμενο στην αγωγή σχεδιάγραμμα. Έννομο συ...
2)
616/2014 Κοινόχρηστα πράγματα είναι και οι δημοτικές οδοί, που ανήκαν στην κυριότητα του οικείου Δήμου. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas). Προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 1 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ. Πότε δημιουργείται [Επικυρώνει ΠολΠρωτΡεθ. 75/2010].
3)
840/2014 Για την άσκηση από Δήμο του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 58 παρ. 1 εδ. α’ και 72 παρ. 1 εδ. γ’ και 2 του ν. 3852/2010 «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας (γνωμοδοτήσεως) συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί η προσκομισθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι άκυρη γιατί δεν έχει προηγηθεί τ...
4)
919/2014 Κατά τα άρθρα 103 παρ. 2 εδ. στ και παρ. 3 εδ α, 86 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 περί "Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", που ίσχυε κατά το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως (25 παρ. 2 Εισ. Ν, Κ.Πολ.Δ.) για την άσκηση αναίρεσης από το Δήμο, πρέπει να προσκομίζεται άδεια της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου και του που πρέπει να προσκομίζεται κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και μπορεί να ληφθεί και μετά την άσκησή της, ως εγκριτική. Κατά το άρ...
5)
2110/2014 Αμοιβή δικηγόρου έναντι ΟΤΑ, από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Για την παροχή πληρεξουσιότητας αρκεί η απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Αβάσιμοι αναιρετικοί λόγοι για κακή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και ελλιπή αιτιολογία. Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι που συνδέονται με τη συμμόρφωση του δικαστηρίου της παραπομπής στην αναιρετική απόφαση ή που ερείδονται σε ισχυρισμούς που δεν προτάθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
6)
92/2013 Για την άσκηση από το Δήμο αναίρεσης απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( άρθρ. 72 παρ. 1 εδ. γ΄ και 2 Ν. 3852/10) Διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 24 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δικ. – Έκτακτη χρησικτησία, Νομική προσμέτρηση νομής δικαιοπαροχου (1045, 974, 1051 ΑΚ). Εμφανείς πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου. Οι μη εμφανείς δεν συνιστούν πράξεις νομής αλλά προπαρασκευή αυτών. Διδάγματα κοινής πείρας. Πότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης από την παραβίασή τους. Όχι όταν χρησιμοποιούνται για έμμεση...


<< Επιστροφή