<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δάση
1)
1477/2014 Β.Δ. 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών. Κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δημοσίου στα δάση, εκτός από εκείνα που αναγνωρίσθηκαν ιδιωτικά κατά την οριζόμενη σ΄ αυτά διαδικασία. Τι είναι δάσος. Τα δάση για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τίτλοι χαρακτηρίζονται διακατεχόμενα και μπορεί επ΄ αυτών με έκτακτη χρησικτησία να αποκτηθεί κυριότητα έως τις 11.9.1915. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας κατά Βυζαντινορωμαϊκό Δίκαιο. Άρθρο 559 αρ. 1 και 19. Απαράδεκτοι οι λόγοι που υπό την επί...
2)
2172/2014 Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12.9.1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα κ...
3)
2173/2014 Μέχρι ισχύος ΑΚ για την έκτακτη χρησικτησία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΡΔ και επί δασών που ανήκαν στο Δημόσιο. Η χρησικτησία έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι 12-9-1915. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ακίνητα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Τι ισχύει στη Θεσσαλία μετά την προσάρτησή της το 1881 στο Ελληνικό Κράτος. Δάσος: Έννοια κατά προϊσχύσαντες και ισχύοντες νόμους. Με τους αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ προσβάλλονται μόνο τα έγγραφα και όχι τα άλλα αποδεικτικά μέσα που αναφέροντα...
4)
2243/2014 Δάση και δασικές εκτάσεις στα Ιόνια νησιά. Δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, το οποίο πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόκτηση της επικαλούμενης κυριότητάς του με κάποιον νόμιμο, κατά τον Ιόνιο Κώδικα ή τον ΑΚ τρόπο. Αναίρεση Λόγος αναίρεσης από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος (Επικυρώνει ΕφΠατρών 315/2013).
5)
2246/2014 Απόκτηση κυριότητας ακινήτου - δασικής έκτασης με χρησικτησία, που συμπληρώθηκε μέχρι την 15-9-1915. Σχετικές διατάξεις. Έννοια νομής και καλής πίστης κατά το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΑθ 2972/13).
6)
2192/2013 Χωρίζει ως προς μη κλητευθέντες απλούς ομοδίκους. Ο προσθέτως παρεμβάς δεν καλείται στην αναιρετική δίκη αν απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση ή κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία. Στοιχεία διεκδικητικής κατά παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Πράξεις νομής επί δάσους κατά ΒΡΔ. Δεν απαιτείται ημερολογιακός προσδιορισμός. Δημόσια κτήματα.. Δάση δημόσια και ιδιωτικά. Λιβάδια ανήκουν στο Δημόσιο, εκτός αν έχει εκδοθεί ταπί. Χρησικτησία επί Δάσους κατά ΒΡΔ με 30ετή νομή για τ...


<< Επιστροφή