<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Βία ανώτερη
1)
721/2014 Άρθρο 544 αρ. 7 ΚΠολΔ. Αναψηλάφηση. Επιτρέπεται και όταν ο διάδικος πήρε στην κατοχή του νέα κρίσιμα έγγραφα τα οποία από ανώτερη βία δεν μπόρεσε να προσκομίσει. Η κρίση περί της κρισιμότητας των νέων εγγράφων ανέλεγκτη. Η κρίση περί ανωτέρας βίας ελέγχεται αναιρετικώς ως αφορώσα σε αόριστη νομική έννοια. Έννοια νέων εγγράφων και ανωτέρας βίας. Ο αναιρετικός λόγος του 559 αρ. 19 ΚΠολΔ αφορά σε παραβίαση διατάξεων ουσιαστικού και όχι δικονομικού δικαίου. Η διάταξη 544 αρ. 7 είναι δικονομικού δικα...
2)
751/2013 Γεγονός ανώτερης βίας μπορεί να θεωρηθεί και η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου και η αδυναμία που εξαιτίας αυτής να καταθέσει εμπροθέσμως τις προτάσεις του, όπου τούτο απαιτείται κατά νόμο πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτραπεί η ερημοδικία του. – Για τους κληρονόμους και κληροδόχους – ως προς τους οποίους (κατά την παρ. 3 του άρθρου 518 Κ.Πολ.Δ.) η προθεσμία της έφεσης αρχίζει από την επίδοση σ΄ αυτούς της απόφασης που περατώνει τη δίκη – δεν εφα...


<< Επιστροφή