<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αντιπροσώπευση
1)
2071/2017 Πώληση σίτου· ανεξόφλητο υπόλοιπο του τιμήματος· ο ισχυρισμός περί εικονικής
πώλησης θεμελιώνει ένσταση καταχρηστική, η οποία λαμβάνεται υπόψη και
αυτεπαγγέλτως, αρκεί τα περιστατικά που τη συγκροτούν να έχουν προταθεί
νόμιμα από διάδικο που έχει έννομο συμφέρον· σύμβαση εμπορικής
αντιπροσωπείας· άτυπη κατάρτιση και υπό την ισχύ του άρθρ. 8§1(α) του π.δ.
219/1991, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρ. 6§1 του π.δ. 312/1995· ο λόγος
αναίρεσης από τον αριθμό 12 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ...


<< Επιστροφή