<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανακοπή αναγκαστικής εκτέλεσης
1)
2179/2014 Ανακοπή τρίτου (936 ΚΠολΔ). Αναγκαστική Ομοδικία. Η απεύθυνση της αναιρέσεως κατά του αναγκαστικού ομοδίκου ισχύει ως κλήτευση, εφόσον έχει και ως προς αυτόν τελεσιδικήσει η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση. Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ: να μην καταλείπονται αμφιβολίες από τις παραδοχές της απόφασης. Αναιρείται η απόφαση λόγω δημιουργουσών αμφιβολίες αιτιολογιών.


<< Επιστροφή