<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ακυρότητα απόλυτη
1)
1493/2018 Κατ' εξακολούθηση έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναιρέσεως
έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως
του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από
λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510
παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
2)
1501/2018 Κατ' εξακολούθηση απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με
περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν συνολικά τα 30.000
ευρώ. Λόγοι απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 4
αιτιολογίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Δ'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει
αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
3)
1860/2016 Δέχεται αναίρεση κατά παραδοχή ως βασίμου του λόγου για
απόλυτη ακυρότητα λόγω της παρά το νόμο παράστασης πολιτικής
αγωγής. Παρέλκει η έρευνα των υπόλοιπων λόγων αναιρέσεως γιατί
καλύπτονται από την αναιρετική εμβέλεια του λόγου που γίνεται δεκτός
ως βάσιμος. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει την
υπόθεση στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση,
συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
4)
1909/2016 Απορρίπτει κύριους και πρόσθετους λόγους αναιρέσεως κατά αποφάσεως
που καταδίκασε τους κατηγορουμένους για υποβολή ανακριβούς δηλώσεως
πόθεν έσχες. Αβάσιμοι οι λόγοι περί ελλειπούς και αντιφατικής αιτιολογία και περί
ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αβάσιμοι και οι πρόσθετοι λόγοι περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας. Αβάσιμος και ο λόγος
περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της...
5)
76/2015 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις των κατηγορουμένων ως απαράδεκτες λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο κατηγορούμενος, αν έχει γνωστή διαμονή σε τρίτους, θεωρείται γνωστής διαμονής, έστω και αν η διαμονή του ήταν άγνωστη στην Εισαγγελική Αρχή που εξέδωσε το προς επίδοση έγγραφο. Το δικαστήριο, για τη σχετική κρίση του, πρέπει να συνεκτιμήσει και τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισε ο κατηγορούμενος και να μη βασιστεί...
6)
91/2015 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης απόφασης, όπως η εκφώνηση της υποθέσεως σε χρόνο προγενέστερο από τον αναγραφόμενο στο έκθεμα και η, συνεπεία αυτού, καταδίκη του κατηγορουμένου ερήμην, καλύπτεται με την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό. Πότε προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί στην πρωτοβάθμια δίκη, ...
7)
172/2015 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Επαρκώς αιτιολογείται η συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Το αν από τα πλήγματα που δέχθηκε ο παθών μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή του ανήκει στην ανέλεγκτη, αναιρετικά, κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του ενός από τους δράστες περί καταστάσεως νόμιμης άμυνας, άλλως περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικού άρθρ. 84 παρ. 2 γ ΠΚ. Έλλειψ...
8)
196/2015
Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απάτη, η ζημία που προκλήθηκε από την οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κατ' εξακολούθηση της κατηγορουμένης, η οποία εμφάνισε πλαστό πτυχίο, πέτυχε την πρόσληψή της ως ιατρού και εισέπραξε αποδοχές από το Δημόσιο, τις οποίες δεν εδικαιούτο. Στοιχεία εγκλήματος απάτης. Προϋπόθεση της μη υπάρξεως βλάβης όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος ισοσταθμίζεται από ισάξια αντιπαροχή που περιή...
9)
231/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση ν. 2121/1993 του νομίμου εκπροσώπου εταιρίας που διατηρούσε πιτσαρία και εκτελούσε χωρίς δικαίωμα δημόσια μουσικές συνθέσεις που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εγκαλούσα. Παραδεκτώς λήφθηκε υπόψη μαρτυρική κατάθεση που περιέχεται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Όσα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά θεωρείται ότι έγιναν, εφόσον τα πρακτικά δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε έχο...
10)
285/2015 Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Αιτιολογημένη η έφεση και, ως εκ τούτου, ορθώς κρίθηκε αυτή παραδεκτή και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν υπερέβη την εξουσία του. Ορθή και αιτιολογημένη απόφαση του ΜΟΕ, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση της συζύγου του, την οποία, αφού θανάτωσε με στραγγαλισμό, περιέλουσε με βιτριόλι. Η λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι απόλυτη ακυρότητα α) από τη μνεία στο σκ...
11)
295/2015 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο της κατηγορουμένης, ως εγγυήτριας εταιρίας. Το Δικαστήριο, ως εκ περισσού, απέρριψε αιτιολογημένα αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό. Τα πρακτικά, τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ως πλαστά ούτε έχουν διορθωθεί, αποδεικνύουν ότι έγιναν όλα όσα έχουν καταχωρηθεί σ" αυτά. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη μη καταχώρηση εγγράφων και μη λήψη αυτών υπόψη, τα οποία δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι είχε προσκομίσει η αναιρεσείουσα. Αυτο...
12)
370/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του οδηγού οχήματος, ο οποίος, αν και αντιλήφθηκε ότι αυτοκίνητο επιχειρούσε προσπέραση του δικού του, δεν κινήθηκε προς τα δεξιά της οδού και επιτάχυνε. Έννοια άρθρου 17 παρ. 7 ΚΟΚ. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απόρριψη ισχυρισμού περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία προτάθηκε και με λόγο εφέσεως. Η ακυρότητα έχει καλυφθεί, αφού ο αναιρεσείων παρέστη πρωτοδίκως χωρίς να την προτείνει. Ο λόγος περί σχετικής ακυρότητας είναι α...
13)
377/2015 Ασέλγεια με ανήλικη με αμοιβή- 351 Α' παρ. 1 περ. β'ΠΚ
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
2. Η πρόταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας, για καταθέσεις ανηλίκου ληφθείσες κατά παράβαση του άρθρου 226 Α' του ΚΠΔ, πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μη μπ...
14)
378/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για απάτη του αναιρεσείοντος, ο οποίος παρέστησε ψευδώς στον εγκαλούντα, ότι υφίσταντο απαιτήσεις του εναντίον τρίτων, που του εκχώρησε, με αποτέλεσμα να μη προβεί αυτός σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του για οφειλόμενο ποσό. Η αναφορά περισσοτέρων τρόπων τελέσεως της απάτης δημιουργεί ασάφεια, εκτός εάν από το σύνολο των παραδοχών γίνεται σαφές ότι τελέσθηκε αυτή με τον ένα τρόπο και η αναφορά του άλλου δεν διαφοροποιεί τον τρόπο τελέσεως, αλλά...
15)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
16)
571/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης.
17)
712/2015 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ορθώς αναγνώσθηκαν και λήφθηκαν υπόψη περικοπές προανακριτικών απολογιών, οι οποίες είχαν ληφθεί χωρίς να παραβιασθούν τα υπερασπιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα σιωπής των κατηγορουμένων. Βεβαιότητα ότι αναγνώσθηκαν στο στάδιο των απολογιών, έστω και αν αναφέρονται στα αναγνωσθέντα έγγραφα. Ορθώς δεν εξετάστηκαν μάρτυρες των πολιτικώς εναγόντων, από την εξέταση των οποίων παραιτήθηκαν αυτοί. Όχι...
18)
1100/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Σωματική Βλάβη από αμέλεια παρ. υποχρέου - 314 παρ.1 α ΠΚ.
Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από μη ανάγνωση εγγράφου που προσκομίστηκε στο ακροατήριο από τον κατηγορούμενο και από τη μη αναβολή της διαδικασίας για κλήτευση μάρτυρα.
19)
1265/2015 Παθητική Δωροδοκία.. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Η κατηγορουμένη-αναιρεσείουσα, ως υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ζήτησε και έλαβε από τον εγκαλούντα, χρηματικό ποσό, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση του για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος-αναψυκτηρίου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Πλήρης η αιτιολογία της απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα. Δεν συν...
20)
90/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Πρακτικά πρωτοβάθμιας δίκης (άρθρ. 502 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ). Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που αναφέρονταν ως αναγνωσθέντα στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε πρωτοδίκως. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφ...
21)
91/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη της επιταγής, χωρίς αυτή να αναγνωσθεί, γιατί αποτελεί το αντικείμενο του εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων. Απόρριψη αιτήσεως.
22)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
23)
163/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση. Η αναγραφή στο προοίμιο του σκεπτικού ότι λήφθηκε υπόψη η απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε εκπροσωπηθεί, έχει την έννοια ότι λήφθηκαν υπόψη οι ισχυρισμοί του συνηγόρου του, στον οποίο δόθηκε, ως εκ περισσού ο λόγος, και δεν στερεί την απόφαση αιτιολογίας. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Λόγος περί παραγραφής μερικότερων πράξεων λόγω παρόδου οκταετίας μέχρι την άσκηση της αιτ...
24)
315/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της υφαρπαγής. Ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Εκτιμάται ως έγγραφο. Όχι αναγκαία η αιτιολόγηση του αντίθετου πορίσματος, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής και πραγματικής πλάνης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να περιέχει τους λόγους στους οποίους...
25)
417/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αγρονόμου για παθητική δωροδοκία και ψευδή βεβαίωση. Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής» και σχετικές αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτ. Αττικής. Ορθή κρίση ότι ο αγρονόμος ήταν αρμόδιος να χορηγήσει βεβαίωση για τη νομιμοποίηση γεωτρήσεως. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως.
26)
420/2013 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα, διότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν και το περιεχόμενο τους δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα. Αναίρεση και παύση οριστική ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής, γιατί από την τέλεση της πράξεως παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας.
27)
461/2013 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ'
εξακολούθηση (αριθμοί πλαισίου αυτοκινήτων), νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Στοιχεία εγκλημάτων. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβιάσεως τεκμηρίου αθωότητας που προβλέπεται από την ΕΣΔΑ. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την κατάθεση από τους μάρτυρες αστυνομικούς όσων πληροφορήθηκαν από τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του στο Α...
28)
540/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Αιτιολογίας ανεπάρκεια ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού αυτού. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη ξενόγλωσσου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και δεν μεταφράστηκε από νομίμως διορισμένο διερμηνέα, αλλά το δικαστήριο αρκέστηκε στη μετάφραση αυτού στο ακροατήριο από μάρτυρα που δεν είχε την ιδιότητα του διερμηνέα. Αναίρεση και παραπομπή.
29)
566/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
30)
571/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
31)
578/2013 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον είναι ελλιπές το σκεπτικό, επί πλέον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων και μη καταβληθέντων στο Δημόσιο χρεών. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασης του Εισαγγελέα, ως προς την ενοχή ή μη του κατηγορουμένου. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής για μία μερικότερη πράξη. Παραπέμπει κατά τα λοιπά για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
32)
619/2013 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση ανηλίκου νεωτέρου των δέκα ετών κατ" εξακολούθηση. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για τήρηση πρακτικών με φωνοληψία (άρ. 142α ΚΠΔ) και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση της ψυχογενετήσιας καταστάσεως του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις των άρθρων 333 §2 και 358 του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέ...
33)
781/2013 Καταδικαστική απόφαση για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσεως κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια (ν. 2801/2000), παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/1983 και άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές του εκμισθωτή στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας του διαμερίσματος του επί της ταράτσας του οποίου εγκαταστάθηκε ο σταθμός. Στοιχεία εγκλημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς παράβαση ν. 2801/2000 και άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Για την εγκατάσταση του σταθμού δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και...
34)
784/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σ' αυτήν και απόπειρα απάτης στο δικαστήριο. Στοιχεία εγκλημάτων. Η ψευδής κατάθεση, προκειμένου για αστική διαφορά, πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτέο θέμα. Επαρκώς αιτιολογείται ότι ο αναιρεσείων γνώριζε ότι αυτά που κατέθεσε ήταν ψευδή ως εκ του συναισθηματικού του δεσμού με την αναιρεσείουσα συγκατηγορουμένη του και γιατί όσα κατέθεσε θεμελιώνονταν σε προσωπική του πεποίθηση και δική του πράξη. Προσδιορισμός μέσων και τρόπου, με τ...
35)
816/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας διότι δεν αναγνώσθηκαν έγγραφα που είχαν προσκομισθεί από τον κατηγορούμενο. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός ως απαράδεκτος ελλείψει εννόμου συμφέροντος, διότι ζητήθηκε η ανάγνωση τους για τη θεμελίωση του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. Δ' ΠΚ, ο οποίος έγινε δεκτός από το Δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτι...
36)
824/2013 1. Το ΤΑΑΣ έπρεπε να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, κατ' αυτεπάγγελτο έρευνα του δικαστηρίου, αδιάφορα της μη προβολής σχετικής ενστάσεως αποβολής εκ μέρους του κατηγορουμένου (ΑΠ 2409/2009), για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως και συνεπώς, λόγω της ως παραπάνω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, συνέτρεξε απόλυτη ακυρότητα της ποινικής διαδικασίας και ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, προβαλλόμενος συναφής τέταρτος λόγος αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου της κρινόμενης αιτ...
37)
883/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Απόλυτη ακυρότητα γιατί κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο Εισαγγελέας δεν διατύπωσε πρόταση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Ο λόγος αυτός εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 511 ΚΠΔ), γιατί η αίτηση περιέχει παραδεκτούς λόγους. Αναίρεση και παραπομπή.
38)
972/2013 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αναιρεσείουσας για αναστολή ποινής
φυλακίσεως κατ' άρθρο 33 παρ. 7 ν. 3904/2010. Ορθώς απορρίφθηκε, με απόφαση του
εφετείου, που συνεδρίασε ως συμβούλιο, έφεση κατ' αυτής ως απαράδεκτη, γιατί δεν
προβλέπεται άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου. Οι περιορισμοί στην άσκηση ενδίκων μέσων
δεν αντίκεινται στην ΕΣΔΑ και στο άρθρο 14 παρ. 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα. Όταν εισάγεται, στο δικαστήριο, που συνεδριάζει ...
39)
973/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, κ.λπ. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, το περιεχόμενο των οποίων προέκυπτε από άλλα έγγραφα. Ορθώς
αναγνώστηκε προανακριτική κατάθεση μάρτυρα χωρίς να βεβαιώνεται το ανέφικτο της
προσελεύσεως του, αφού η κατηγορουμένη δεν πρόβαλε αντιρρήσεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα ούτε παραβίαση των αρχών της προφορικότητας και της κατ' αντιμωλίαν διεξαγωγής της δίκης. Η λήψη υπόψη των μη αναγνωσθέντων εγγράφων και της προανακριτικής μαρτυρικής ...
40)
975/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση φαρμακοποιού για πλαστογραφία (νόθευση ιατρικών συνταγών) και απάτη κατ' εξακολούθηση ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, αλλά και των υπαλλήλων του ΟΓΑ. Στοιχεία εγκλημάτων. Επαρκής αιτιολογία της αντίθετης κρίσεως προς την έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Πραγματική πλάνη. Ο σχετικός ισχυρισμός φέρει τον χαρακτήρα αρνητικού της κατηγορίας. Ορθώς συνεκτιμήθηκε παραπεμπτικό βούλευμα επί όμοιας υποθέσεως προς ενίσχυση της κρίσεως που είχε ήδη σχηματισθεί από...
41)
979/2013 Καταδικαστική απόφαση διοικητή νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία εγκλήματος. Οι θητεία των διοικητών που έληγε στις 28.2.2005 παρατάθηκε μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών αποφάσεων για το διορισμό των νέων και όχι μέχρι την ανάληψη από τους τελευταίους των καθηκόντων τους (άρθρο 42 παρ. 3 ν. 3329/2005 σε συνδ. με 2 παρ. 1 περ. η και 8 παρ. 1 εδ. α ν. 301/1976, που ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως). Το Τριμελές Εφετείο, που έκρινε αντιθέτως, εσφ...
42)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...
43)
1253/2013 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική περίπτωση του ν. 1608/1950. Απόλυτη ακυρότητα γιατί μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα για να προτείνει σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, παραλείφθηκε να δοθεί ο λόγος και στον κατηγορούμενο-αναιρεσείοντα ή στο συνήγορό του. Η περικοπή των πρακτικών, κατά την οποία ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει τίποτε για την υπεράσπισή του, εμπίπτει στην κατά το ά...
44)
1257/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες. Όχι απόλυτη ή σχετική ακυρότητα ή υπέρβαση εξουσίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα που είχε δοθεί στα πλαίσια άλλης ποινικής δίκης. Απόρριψη αιτήσεως.
45)
1335/2013 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 1 παρ.5α ν. 2801/2000. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που αναφέρονταν στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης ως αναγνωσθέντα, καθώς και έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου προέκυπτε από άλλο. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο α) χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουμένου, γιατί δεν μετέτρεψε σε χρηματική την ποινή φυλακίσεως, η οποία είχε μετατραπεί πρωτοδίκως και β) δεν έλεγξε αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής εκτελ...
46)
1462/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση κατασκευαστή και επιβλέποντος μηχανικού – μελετητή παραβιάσεως των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρο 286 παρ. 1 ΠΚ). Προσδιορίζεται στο διατακτικό, το οποίο με το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για αναβολή και διακοπή της δίκης. Ο αναιρεσείων, από την απόρριψη των άνω αιτημάτων του, δεν στερήθηκε τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και το δικαίωμα γι...
47)
1581/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτώς το σκεπτικό αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, αφού αυτό περιέχει με πληρότητα περιστατικά που πληρούν την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3160/2003, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠΔ, επιτρέπεται η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιολόγηση και της καταθέσεως που έχει δώσει ο εγκαλούμενος για τη...
48)
1495/2012 Καταδικαστική απόφαση νομάρχη για παράβαση καθήκοντος (υπέρβαση ακραίων ορίων διακριτικής εξουσίας). Στοιχεία εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για πραγματική πλάνη, νομική πλάνη και σύγκρουση καθηκόντων που αποκλείει τον καταλογισμό. Δυνατός ο μη καταλογισμός της πράξεως στο δράστη, όταν αυτός παραβαίνει νομικό καθήκον υπό το κράτος αβάσταχτης ψυχικής πιέσεως. Ισχυρισμός περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem δεν ήταν νόμιμος και ορθώς δεν απαντήθηκε. Ορθώς, γι...
49)
3/2011 Σε περίπτωση που παρίστανται στο ακροατήριο περισσότεροι του ενός συνήγοροι του κατηγορούμενου και δοθεί και λάβει το λόγο επί της ενοχής, ο ένας μόνον από αυτούς, δημιουργείται λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, μόνον εφόσον ζητήσουν το λόγο και οι άλλοι και το δικαστήριο τους τον αρνηθεί, όχι δε και όταν αυτοί δεν ζητήσουν το λόγο, αφού τότε θεωρείται ότι αυτοί καλύπτονται από τον πρώτο και δεν έχουν κάτι να προσθέσουν για την υπεράσπιση.
50)
4/2010 Ψευδής βεβαίωση κατά συρροή - Παθητική δωροδοκία κατά συρροή. Έννοια όρων. Αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διατάξεως. Έννοια υπαλλήλου για την εφαρμογή των διατάξεων 235 και 242 ΠΚ κατ' άρθρο 13 και του νεοτέρου 263Α΄ ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
51)
13/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων. Λόγοι αναίρεσης: 1) Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω σημαντικού αιτίου στο πρόσωπο της απούσας) εκκαλούσας- κατηγορουμένης. Απορρίπτεται ο λόγος, διότι η αιτιολογία είναι πλήρης. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπτίπτουσες αποφάσεις. 2) Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, διότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν κάλεσε τον εκπροσωπούντα την απούσα κατηγορουμένη πληρεξούσιο δικηγόρο της να απολογηθεί αντ' αυτής. Απ...
52)
29/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Υπεξαγωγή εγγράφων - Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων που επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Απόρριψη σχετικού λόγου αναίρεσης. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
53)
49/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (Διδακτορικού τίτλου) και Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 1) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ., λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Ο αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης, για να απαντηθεί από το δικαστήριο, πρέπει να υποβληθεί και μάλιστα κατά τρόπο ορισμένο (ΑΠ 1176/2009, ΑΠ 1794/2009, 2317/2007). 3) Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 § 1 το...
54)
56/2010 Σύνθεση Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Συμμετοχή ενόρκου μη κληρωθέντος. Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα.
55)
94/2010 Ακυρότητα απόλυτη λόγω κακής συνθέσεως δικαστηρίου (άρθρο 510 § 1α και 171 § 1α ΚΠΔ., άρθρο 17 Β΄ §§ 1, 3 και 4 Ν. 1756/1988. Κλήρωση όπου ο αριθμός των Εφετών είναι μεγαλύτερος των 15 (Εφετών). Δεν απαιτείται να αναγράφεται στην απόφαση ότι εκείνοι που μετέσχον κληρώθηκαν για τη σύνθεση. Ούτε ότι ο προεδρεύων Εφέτης κληρώθηκε, διότι κωλύεται ο κληρωθείς Πρόεδρος Εφετών. Η εκπροσώπηση από συνήγορο δεν περιλαμβάνει και την απολογία του απόντος κατηγορουμένου (άρθρο 227 § 3 ΚΠΔ). Δεν εισάγει λόγο ...
56)
106/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν. 609/1945 (μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων). Επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που προήλθε από την παράσταση πολιτικής αγωγής της εργαζόμενης προς επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για την παρακράτηση των αποδοχών της, καθόσον η επιδίκαση αυτής προϋποθέτει αδικοπραξία που στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει. Δεκτός ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφ...
57)
117/2010 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη. Λόγοι: απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας για λήψη υπόψη πορισματικών αναφορών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, που λήφθηκαν στην προανάκριση ως και καταθέσεις κατηγορουμένης πριν να αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα. Υπέρβαση εξουσίας Συμβουλίου Εφετών, μετά την παραπομπή της υπόθεσης σ' αυτό με βούλευμα του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Αιτιολογία βουλεύματος και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Α...
58)
131/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος εξέδωσε εικονικά τιμολόγια - δελτία αποστολής. Απορρίπτεται ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα επειδή δεν προκύπτει η ταυτότητα αναγνωσθέντος εγγράφου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
59)
133/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω εκδόσεως παρεμπίπτουσας αποφάσεως για την απόρριψη ενστάσεως αποβολής της πολιτικής αγωγής χωρίς, προηγουμένως, να προτείνει ο Εισαγγελέας, ο οποίος είχε επιφυλαχθεί. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως. Οριστική παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για τη μερικότερη πράξη της υπεξαιρέσεως με χρόνο τελέσεως την 15-1-2002. Παραπομπή κατά τα λοιπά.
60)
140/2010 Ψευδής βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (242 § 1 ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. 2) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψεως υπόψη 3 μη αναγνωσθέντων εγγράφων και λόγω αοριστίας ταυτότητας αναγνωσθεισών 8 Υπευθύνων Δηλώσεων.
61)
149/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνέργεια σε από κοινού μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικών απολογιών που δεν αναγνώσθηκαν, γιατί η ακυρότητα αυτή έχει αποτραπεί, αφού δεν προέκυψε ότι οι προανακριτικές απολογίες λήφθηκαν αμέσως υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως ως προς τη συνδρομή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος,...
62)
150/2010 Η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του Δικαστηρίου της μαρτυρικής κατάθεσης που δόθηκε πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα γιατί αφορά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ειδικότερα το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, γιατί το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ευθέως και αμέσως και αξιολόγησε σε βάρος του κατηγορουμένου την εξέτασή του ως μάρτυρα η οπο...
63)
154/2010 Παρότρυνση σε ψευδορκία μάρτυρα. Απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές. Υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία απόφασης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου για το έγκλημα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία. Αναίρεση μερική καταδικαστικής απόφασης και κήρυξη καταδικασμένων αναιρεσειόντων αθώων για την πράξη αυτή. Αόριστος ο λόγος για κακή σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, αλλά δεν ζητήθηκε η ανάγνωσή τους. ...
64)
155/2010 Κακή σύνθεση του Δικαστηρίου. Λόγος αναιρέσεως 510 § 1 Α σε συνδυασμό με 171 § 1α ΚΠΔ. Επί κωλύματος του Προέδρου αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο δικαστή του Δικαστηρίου, οπότε αν αναπληρωθεί από τον μη αρχαιότερο πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι κωλύονται και οι αρχαιότεροι αυτού δικαστές. (ΑΠ 1172/2008, ΑΠ 1454/2007). Αναιρεί και παραπέμπει.
65)
180/2010 Διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων ακαταλλήλων προς βρώση (Π.Δ. 40/1977 άρθρο 22). Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναίρεση κατά της άνω αποφάσεως από τον κατηγορούμενο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως, διότι δεν δόθηκε από τη διευθύνουσα τη συζήτηση ο λόγος στον συνήγορο που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο για να αναπτύξει την υπεράσπισή του επί της κατηγορίας ούτε επί της ποινής μετά την κήρυξή του ως ενόχου. Αναιρείται...
66)
181/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1...
67)
211/2010 Απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που έπαυσε οριστικώς την ποινική δίωξη για υπεξαγωγή από τον κατηγορούμενο εγγράφου διαθήκης του πολιτικώς ενάγοντος λόγω παραγραφής έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε την μήνυση (έγκληση) του πολιτικώς ενάγοντα χωρίς να αναγνωσθεί στο ακροατήριο και η έγκληση του μηνυτή είναι διαδικαστικό έγγραφο που λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δ...
68)
221/2010 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω 15.000 €. Άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης κατ' επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση. Απορριπτέοι κατ' ουσίαν: 1) ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και παραβίαση του 6 της ΕΣΔΑ και 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ΑΠΔ, από την αποδεικτική αξιοποίηση της ένορκης κατάθεσης του κατηγορουμένου στην προδικασία, κατά την αστυνομική προανάκριση γιατί δεν του χορηγήθηκε αιτηθείσα 48ωρη προθεσμία, πριν απολογηθ...
69)
250/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια παρ' υποχρέω (δύτη κατά την κατάδυσή του σε ιχθυοτροφική επιχείρηση). Ποινική ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης και επόπτη εργασιών (και των καταδυτικών από συνεργείο). Καταδίκη αμφοτέρων. Αιτήσεις αναίρεσης για έλλειψη ακροάσεως, απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης και απόρριψη αυτών στο σύνολό τους λόγω του μη βασίμου όλων τ...
70)
251/2010 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία. Μπορεί να τελεσθεί και με προεξόφληση συναλλαγματικών (ΑΠ 2436/2008). Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο. Πρέπει η απόρριψη του αιτήματος να αιτιολογείται (ΑΠ 2395/2009). Η άρνηση του Ανακριτή να εξετάσει μάρτυρες υπερασπίσεως που προτείνει ο κατηγορούμενος δεν δημιουργεί ακυρότητα, αλλά η διαφωνία μπορεί να επιλυθεί από το Συμβούλιο κατ' άρθρο 307 ΚΠΔ. (ΑΠ 1165/2003, ΑΠ 1581/2002). Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη....
71)
279/2010 Πλαστογραφία πλημμεληματική. 1. Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 του ΚΠΔ, η μη ανάγνωση στο ακροατήριο των αναφερομένων σ' αυτό εγγράφων έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της διαδικασίας, μόνον αν ζητήθηκε η ανάγνωση ορισμέ-νου εγγράφου από τον Εισαγγελέα, τον κατηγορούμενο ή το συνήγορο του και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό, οπότε δημιουργείται και έλλειψη ακροάσεως που αποτελεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ...
72)
292/2010 Αυθαίρετη κατάληψη δημόσιας έκτασης. Έννοια. Στοιχεία. Πότε τελεί υπό την αναμφισβήτητη κατοχή του Δημοσίου. Δημόσια κτήματα. Δάση. Δασικές εκτάσεις. Έννοια (ΑΕΔ 27/1999, ΑΠ 1906/2006). Κύριος και νομέας το Δημόσιο και αν δεν ασκεί πράξεις νομής. Τρόπος αναγνώρισης δασικού χαρακτήρα εκτάσεως. Επίλυση αμφισβητήσεων. Διαδικασία κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως. Συνέπειες (ΣτΕ 2441/2008). Πλήρης αιτιολογία. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως....
73)
295/2010 Καταδικαστική απόφαση. Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα. Παράπονα αναιρεσειόντων για έλλειψη απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αιτήματος για αναβολή της δίκης για νέες αποδείξεις. Επίσης, παράπονα αναιρεσειόντων ότι λήφθηκε υπόψη για την ενοχή των κατηγορουμένων, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο α...
74)
302/2010 Καταδικαστική απόφαση για ρύπανση περιβάλλοντος κατ' εξακολούθηση από πρόθεση (Ν. 1650/1986) και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τον παραπάνω νόμο υπουργικές και νομαρχιακές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν εκείνες που ίσχυαν μέχρι τότε (άρθρο 32). Εφαρμογή ως προς τον καθορισμό των επιτρεπτών ορίων των ρυπογόνων παραγόντων της υπ΄ αριθ. 5340/...
75)
305/2010 Άρθρο 364 § 2 ΚΠΔ. Η μη ανάγνωση των πρακτικών της προηγούμενης δίκης δεν επιφέρει ακυρότητα. Πότε η έλλειψη ακροάσεως - Όταν δεν ανεγνώσθησαν πρακτικά, την ανάγνωση των οποίων όμως εζήτησε ο κατηγορούμενος όπερ φαίνεται από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης. Άρθρ. 329, 331 § 1, 333 § 2, 364 § 1, 369 ΚΠΔ η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 6 της ΕΣΔΑ, 31 § 2, 105 § 2, 223 § 4 ΚΠΔ. Απαγορεύεται η αποδεικτική αξιοποίηση, εις βάρος του κατηγορουμένου, εγγράφου ή ε...
76)
310/2010 Στοιχεία. Αμέλεια. Τι συνιστά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται η κατ' είδος αναφορά των αποδεικτικών μέσων, δεν απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από κάθε αποδεικτικό μέσο χωριστά. Εφόσον ουδέν εξηρέθη, ελήφθησαν υπόψη όλα. Εφόσον δεν εξητάσθησαν πολιτικώς ενάγοντες, δεν ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις των. Άρθρα 329, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ, 171 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη συνιστά απόλυτη ακυρότητα, αυτή συνιστά κα...
77)
313/2010 Καταδικαστική απόφαση ερήμην του εκκαλούντος. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι η εκδίκαση της εφέσεως στις 21/5/09 έγινε από το Β΄ Τριμελές …, αντί του κανονικού Α΄ Τριμελούς στο οποίο είχε αναβληθεί.
78)
339/2010 Απάτη κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας η παραλλαγή του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα και ο ηθικός αυτουργός ή συνεργός μπορεί να παραπεμφθεί σε δίκη ως συναυτουργός. Δεν προκαλείται απόλυτη ακυρότητα, αν η έγγραφη εξέταση του υπόπτου κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης, δεν αξιοποιηθεί αποδεικτικώς, ούτε ληφθεί υπόψη. Η διάταξη του άρθρου 211Α του ΚΠΔ δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία ενώπιον του δικαστικού συμβουλί...
79)
343/2010 Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή (229 παρ.1 και 363 ΠΚ). 1. Αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς η ενοχή και ο άμεσος δόλος του κατηγορουμένου και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ ΚΠΔ τρίτος, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Η εφαρμογή του από το άνω άρθρο 366 ΠΚ συναγόμενου τεκμηρίου, που έχει θεσμοθετηθεί για την αποφυγή εκδόσεως αντι...
80)
344/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα εκ της αναιτιολόγητης απόρριψης του αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης της κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών.
81)
353/2010 Άρθρ. 211 Α΄ ΚΠΔ. Άρθρο 171 § 1, εδ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτος ακυρότης, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου, όχι απόλυτη ακυρότητα, εάν ληφθεί υπόψη συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα. Πότε παραβιάζεται η άνω αρχή. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 45 ΠΚ. Πότε από κοινού τέλεση της πράξεως. Άρθρο 46 § 1 στοιχ. β΄ ΠΚ. Πότε άμεση συνδρομή. Άρθρο 47 § 1 ΠΚ. Πότε απλή συνέργεια. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως των ...
82)
355/2010 Απάτη (386 ΠΚ). Στοιχεία. Πότε περιουσιακή βλάβη. Τι συνιστά. Ο παραπλανόμενος μπορεί να μην ταυτίζεται με τον βλαπτόμενο. Πότε απόπειρα απάτης. Απάτη επί δικαστηρίου. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου. Πότε. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρα 111, 112, 113 § 2 ΠΚ. Πότε παραγραφή πλημμελημάτων. Πότε έναρξη κυρίας διαδικασίας άρθρα 307, 314, 320, 321, 339, 340, 343 ΚΠΔ. Επίδοση κλήσεως ή κλητηρίου θεσπίσματος. Πότε θεωρείται έγ...
83)
356/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνέργεια σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται ο λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως αβάσιμος. Απορρίπτεται επίσης ο πρόσθετος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι δεν παρέστη νομίμως εναντίον του αναιρεσείοντα ως πολιτικώς ενάγουσας η Α.Ε. για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον έπρεπε να παραστεί λόγω της ιδιότητός του ως Αντιδημάρχου, μόνο για υποστήριξη τ...
84)
375/2010 Ναρκωτικά: Αγορά, διαμετακόμιση αυτών. Διεθνές έγκλημα και η διαμετακόμιση ναρκωτικών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Απόρριψη ισχυρισμού περί τοξικομανούς κατηγορούμενου. Αιτιολογία απόρριψης του ισχυρισμού αυτού. Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου με την κήρυξή του ενόχου για πράξη που πρωτοδίκως είχε κηρυχθεί αθώος, αν και σε κάθε περίπτωση δεν μεταβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (άρθρο 8 του Ν. 1729/1987), αλλά έχει συνέπεια για την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής (άρθρα 79 ΠΚ και 5 ...
85)
378/2010 Ψευδορκία μάρτυρα με ένορκη βεβαίωση που χρησιμοποιήθηκε στο πολιτικό Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (έκδοση κληρονομητηρίου). Δεν απαιτεί-ται η κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που ζήτησε τη σύνταξη της ένορκης αυτής βεβαίωσης, όπως απαιτείται για τις λοιπές διαδικασίες (άρθρο 270 § 2 περ. β΄ ΚΠΔ). Ποιος έχει δικαίωμα να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική δίκη. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης εκ του άρθρου 510 § 1 περ. Α΄, Δ΄, Ε΄ και Η΄ ΚΠΔ. Απόρριψη α...
86)
379/2010 Νόθευση εγγράφου. Ψευδής βεβαίωση παρ' υπαλλήλου. Ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές. Έννοια εγγράφου και υπαλλήλου. Ανάγνωση πορίσματος ΕΔΕ στην ποινική δίκη στη θέση ένορκης εξέτασης στο αρχείο της Εισαγγελίας. Λόγοι αναιρέσεων από καταδικασθέντες κατηγορουμένους για νόθευση εγγράφου [βιβλίου πρωτοκόλλου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και βιβλίου πρωτοκόλλου του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ)] για απόλυτη ακυρότητα (ανάγνωσης ένορκης εξέτασης στην ΕΔΕ του μετέπειτα κατη...
87)
384/2010 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα το δικαστήριο δεν έδωσε το λόγο στον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του για να ασκήσει τα δικαιώματά του κατ’ άρθρο 358 ΠΚ.
88)
396/2010 Καταδικαστική απόφαση για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια, μεταφορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση. Όταν ο διερμηνέας διορίζεται από τον οικείο πίνακα και όχι εκτός πίνακα, το γεγονός ότι η διάταξη διορισμού εκδόθηκε χωρίς να προτείνει σχετικώς ο Εισαγγελέας της έδρας και χωρίς να πάρει τον λόγο, εκθέτοντας τις απόψεις του ο κατηγορούμενος, δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Όχι απόλυτη ακυρότητα αν ο διερμ...
89)
406/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου οικοδομικής αδείας. Νόθευση του ορόφου από Δ΄ σε 5ο ενώπιον του Πταισματοδικείου Γιαννιτσών, κατά την απολογία του για αδίκημα αυθαίρετου κτίσματος. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογής νόμου. 2. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω ανεπαρκούς προσδιορισμού της ταυτότητας ορισμένων από τα αναγνωσθ...
90)
410/2010 Αυθαίρετο κτίσμα. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει επί ενοχής και όχι αυτοτελούς αιτήματος αναβολής. Όχι ακυρότητα υπέρ του κατηγορουμένου η μη ακρόαση προηγουμένως του Εισαγγελέως επί παρεμπίπτοντος ζητήματος (αιτήματος αναβολής). Απόρριψη αίτησης για αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
91)
414/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου. Πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόρριψη αιτήματος αναβολής δίκης για προσέλευση μαρτύρων. Αιτιολογία σχετικής απόφασης. Πότε αναγιγνώσκεται το Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της...
92)
433/2010 Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα, διότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν.
93)
446/2010 Αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κακή σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την συμμετοχή, για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου, Ειρηνοδίκη (όπου δεν απαιτείται κλήρωση) επειδή στην απόφαση δεν αναφέρεται η πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο αναπληρώσεως Πλημμελειοδίκη από Ειρηνοδίκη. Αποδοχή του από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως.
94)
448/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. 1. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία και νόθευση αποδείξεων πληρωμής από στρατιωτική μονάδα προς ιδιώτη εργολάβο, καταρτίζοντας τες καθ' ολοκληρία από δράστη ή υπογράφοντάς τες μόνο κατ' απομίμηση της υπογραφής του φερόμενου εκδότη τους. 2. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 3. Όχι απόλυτη ακυρότητα με τη λήψη υπόψη από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο μαρτυρικής κατάθεσης και ανακριτικής απολογίας κατηγορουμέν...
95)
454/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 686/2009, ΑΠ 562/2007). Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το κλητήριο θέσπισμα για να είναι έγκυρο (ΑΠ 1647/ 2006). Τι νοείται ως άρθρο ποινικού νόμου (ΑΠ 2501/2005). Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πώς προβάλλεται παραδεκτώς (ΑΠ 142/2010, ΑΠ 608/2009, ΑΠ 972/2003, ΑΠ 1513/2003). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Εσφαλμένη ερμηνεία,...
96)
457/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος σε λευκό έγγραφο που είχε υπογράψει η εγκαλούσα για άλλο σκοπό, συμπλήρωσε ότι αυτή αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία της και το χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο δικαστήριο, για να επιτύχει την απόρριψη σχετικής αγωγής της εγκαλούσης για ακυρότητα της απολύσεώς της. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν συνιστά ιδιαίτερ...
97)
463/2010 Βούλευμα. Παραπέμπονται για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ κατά συναυτουργία και για τον πρώτο κατ' εξακολούθηση. Επιπλέον δε ο πρώτος κατηγορούμενος και για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εμπιστευμένου στην κατοχή του με την ιδιότητα του εντολοδόχου με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Αιτιάσεις των δύο κατηγορουμένων για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί δεν λήφθηκε υπόψη από ...
98)
486/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) μετά χρήσεως και απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία των εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος νόθευσε τιμολόγια και τα προσκόμισε στο Δικαστήριο για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Είναι επιτρεπτή η μεταβολή κατηγορίας από κατάρτιση πλαστού σε νόθευση και το αντίθετο. Όταν η ενεργητική νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται κατ' ουσία από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει...
99)
488/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων - άρθρο 19 Ν. 2523/1997. 1) Με το άρθρο 2 § 8 του Ν. 2954/ 2001 προστέθηκε στην ως άνω § 10 του άρθρου 21 του Ν.2 523/1997 δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεωρήσεως του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία αυτή ρύθμιση είναι ευ...
100)
490/2010 Η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το Δικαστήριο της ουσίας για την περί ενοχής του κατηγορουμένου κρίση του, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, συνιστά απόλυτη ακυρότητα. Προϋποθέσεις για λήψη υπόψη τέτοιου εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί προκειμένου να κηρύξει ενόχους τους κατηγορουμένους της παραβάσεως του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν.
101)
501/2010 Σωματική Βλάβη από αμέλεια οδηγού ΙΧΕ. Α) Οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ δεύτερος και τρίτος, συναφείς λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιμοι. Β) Ορθώς το Εφετείο έλαβε υπόψη του τα αναγνωσθέντα έγγραφα και τις επισκοπηθείσες φωτογραφίες, όπως προσδιορίζεται η ταυτότητα τους, ο δε περί του αντιθέτου σχετικός λόγος της αιτήσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο και η παραβίαση της αρχής ...
102)
504/2010 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση Εισαγγελέα Εφετών κατά αθωωτικής αποφάσεως, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα. ΑΠ περί ακυρότητας της αποφάσεως γιατί πριν την απορριπτική απόφαση δε δόθηκε ο λόγος στην Εισαγγελέα της έδρας και εντεύθεν η αίτηση αναιρέσεως, ως αβάσιμος, διότι από τα πρακτικά της δίκης προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στην Εισαγγελέα της έδρας, η οποία και ανέπτυξε την έφεση του Αντεισαγγελέα Εφετών.
103)
507/2010 Έννοια μη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση, εκπροσώπευση, υπεράσπιση και άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον κατηγορούμενο. Δεν παραβιάσθηκαν τα δικαιώματα αυτά σε περίπτωση μη εμφανίσεως του κατηγορουμένου κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο. Αναιρεί ως προς την διάταξή της περί μετατροπή της ποινής. Παραπέμπει ως προς αυτό.
104)
509/2010 Πολιτική αγωγή. Παραγραφή του δικαιώματος. Ορθώς και νομίμως έγινε δεκτή η παράσταση, μολονότι παραγράφηκε η αξίωση, αφού ο κατηγορούμενος δεν επικαλέστηκε με ένσταση την παραγραφή. Απορρίπτει αίτηση.
105)
536/2010 ΠΔ 70/1990 - "Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στα ναυπηγεία". Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης ως αβάσιμοι για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του ως άνω ΠΔ και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του εργολάβου και τεχνικού συμβούλου προς ενέργεια τείνουσα στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, αφού από πρ...
106)
560/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιών που είχαν συμπληρώσει το 10°, όχι, όμως, και το 13° έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή. Στοιχεία των εγκλημάτων των άρθρων 339 § 1, 337 § 1 και 353 § 2 ΠΚ. Έννοια ασελγών πράξεων. Διαφορά από τις ασελγείς χειρονομίες. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 339 ΠΚ. Τι πρέπει να περιέχει ο ισχυρισμός για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 § 2 α ΠΚ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη λόγου για έλλειψη ειδικής κα...
107)
564/2010 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία, εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή και απόλυτη ακυρότητα εκ της μη εξετάσεως μάρτυρος υπερασπίσεως.
108)
565/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο ο ήδη αναιρεσείων παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και απερρίφθη αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον του άνω Συμβουλίου προς παροχή εξηγήσεων. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 171 παρ, 15 ΚΠΔ) ως προς την απόρριψη του αιτήματος του ήδη αναιρεσείοντος για απόρριψη από το Συμβούλι...
109)
566/2010 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πότε είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση - συμπλήρωση περιστατικών της κατηγορίας χωρίς μεταβολή της. Λόγος απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν συνιστά η μη ανάγνωση ξενόγλωσσων εγγράφων που προσκόμισε ο κατηγορούμενος χωρίς επίσημη μετάφρασή τους. Λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α΄, Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ και...
110)
575/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως -συρροή (πραγματική) με απάτη. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Όχι απόλυτη ακυρότητα που φέρεται ότι συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο: 1) με τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφου που αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και προσδιοριζόταν η ταυτότητά του (η διαταγή πληρωμής) και 2) με την αναφορά από παραδρομή ότι εξετάσθηκαν και μάρτυρες υπεράσπισης, ενώ αυτό δεν συνέβη. Λόγοι αίτησης αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ου...
111)
577/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Α) Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ερευνήθηκε και αιτιολογημένα απορρίφθηκε, τα δε έγγραφα που συνεκτιμήθηκαν ρητά σημειώνεται στο αιτιολογικό ότι αναγνώσθηκαν. Ερευνώνται μόνο οι λόγοι ακυρότ...
112)
578/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Α) Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ερευνήθηκε και αιτιολογημένα απορρίφθηκε, τα δε έγγραφα που συνεκτιμήθηκαν ρητά σημειώνεται στο αιτιολογικό ότι αναγνώσθηκαν. Ερευνώνται μόνο οι λόγοι...
113)
601/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (τροχαίο). Απορρίπτονται και οι δύο λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, ο πρώτος περί ελλείψεως αιτιολογίας, ως αβάσιμος διότι το δικαστήριο αιτιολογεί πλήρως την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς του και του επελθόντος αποτελέσματος, και ο δεύτερος για απόλυτη ακυρότητα, διότι δεν δημιουργείται τέτοια ακυρότητα όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση, αναγνώσει την ένορκη κατάθεση μάρτυρα της προδικασίας και α...
114)
607/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια από ιατρό και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τη στοιχειοθέτηση της αμελούς συμπεριφοράς εκ μέρους της αναιρεσείσυσας και ως προς τη μη αξιολόγηση του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης, καθώς και για έλλειψη νόμιμης βάσης ως προς το είδος της αμέλειας. Αιτίαση ως προς την εσφαλμένη αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων απαράδεκτη, γιατί πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δι...
115)
611/2010 Ανακριβής Δήλωση Περιουσιακής Καταστάσεως (Πόθεν Έσχες) από πρόθεση (άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2429/1996). Α) Στο έγκλημα της υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως, στην οποία ο υπόχρεος δράστης δήλωσε από πρόθεση εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, η αιτιολογία, επειδή απαιτείται άμεσος δόλος από μέρους του υπαιτίου και δεν αρκεί απλός ή ο ενδεχόμενος δόλος και διώκεται το εν λόγω έγκλημα και από αμέλεια, πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή της ανακρίβειας και παραλείψεως δηλώ-σεως περιουσια...
116)
614/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρ. 222 του ΠΚ). Στοιχεία του εγκλήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας απαιτείται να προσδιορίζεται στην καταδικαστική απόφαση, μεταξύ των άλλων, και ο σκοπός βλάβης του παθόντος και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή. Αναπλήρωση δικαστή Τριμελούς Πλημμελειοδικείου από πάρεδρο, ειρηνοδίκη ή πταισματοδίκη. Στα δικαστήρια στα οποία οι συνθέσεις, δεν ορίζονται με κλήρωση, για την ανωτέρω αναπλήρωση απαιτείται η έκδοση πράξεως του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, η οποία πρ...
117)
617/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απόλυτη ακυρότητα, από την παράνομη παράσταση της πολιτικής αγωγής μετά την παρέλευση πενταετίας, σε πλημμελήματα, από την υποβολή της μηνύσεως (ή εγκλήσεως) και της δηλώσεως παράστασης στο δικαστήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
118)
622/2010 Μη καταβολή εισφορών σε ΙΚΑ - Α.Ν. 86/1967. Βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας τρίτος λόγος αναιρέσεως, για συνεκτίμηση στο αιτιολογικό εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε και έτσι παραβιάσθηκε το υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου κάθε αναγιγνωσκομένου εγγράφου και να προβαίνει, κατ' άρθρο 358 ΚΠΔ, σε παρατηρήσεις και δηλώσεις και να αντικρούσει το σε βάρος του χρησιμοποιηθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
119)
623/2010 Μη καταβολή εισφορών σε ΙΚΑ - Α.Ν. 86/1967. Βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας τρίτος λόγος αναιρέσεως, για συνεκτίμηση στο αιτιολογικό εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε και έτσι παραβιάσθηκε το υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου κάθε αναγιγνωσκομένου εγγράφου και να προβαίνει , κατ' άρθρο 358 ΚΠΔ, σε παρατηρήσεις και δηλώσεις και να αντικρούσει το σε βάρος του χρησιμοποιηθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Αναιρεί. Παραπέμπει. ΠΟΠΔ λόγω παρόδου οκταε...
120)
627/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, δικάζοντος κατ' έφεση, με την οποία καταδικάσθηκε ως επιβλέπων μηχανικός ανεγειρόμενης οικοδομής ο αναιρεσείων και έτερος συγκατηγορούμενός του, που δεν έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης, για σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος του εργαζομένου ως βοηθού σε εργασίες κατασκευής ξυλοτύπων στην άνω οικοδομή, πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εστερείτο της επιβαλλόμενης αιτιολογίας από το άρθρο 5...
121)
642/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας - Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, ενώ αιτιολογείται με την παράθεση πραγματικών περιστατικών η γνώση της λαθρεμπορικής προέλευσης των καυσίμων που διέθεσε και πώλησε ο αναιρεσείων, Β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 155 παρ. 1 β του Ν. 2960/2001 - Απορρίπτεται ως αβάσιμος. ...
122)
653/2010 Υπερημερία καταβολής τιμήματος αγροτικών προϊόντων. Ποιος είναι πωλητής και εντεύθεν έχει δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο όταν τα αγροτικά προϊόντα των μελών συνεταιρισμού πωλούνται σε τρίτον από το συνεταιρισμό (αγροτικό - κτηνοτροφικό) για λογαριασμό του. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (παράσταση πολιτικής αγωγής από μη δικαιούμενο πρόσωπο), για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφα...
123)
660/2010 Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων από την οποία προήλθε πρόσκρουση του πλοίου. Λόγοι αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης. Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από την ανάγνωση απολιπόμενου μάρτυρα αν έχει αντίρρηση ο κατηγορούμενος. Όχι στην περίπτωση που είναι δυσχερής η ανεύρεσή του και η προσέλευση του στο Δικαστήριο. Απόρριψη του λόγου αυτού αναιρέσεως. Απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατ...
124)
667/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 15.000 €. Έννοια. Στοιχεία. Πότε είναι κακούργημα (ΟλΑΠ 5/2008, ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 2358/2009, ΑΠ 2041/2009, ΑΠ 51/2007, ΑΠ 425/2009, ΑΠ 412/2009, ΑΠ 190/2009). Αιτιολογία - πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς που καταχωρούνται και αναπτύσσονται προφορικά (ΟλΑΠ 2/2005). Έννοια τελευταίων (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 250/2009). Δεν αποτελεί το ά...
125)
669/2010 Παράνομη επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης {με χρόνο παράβασης πριν την 28 - 6 - 2005 (άρθρο 73 § 13 του Ν. 3028/2002)}. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης υπόψη εγγράφων: α) που δεν προκύπτει η ταυτότητά τους και β) δεν αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο. Πότε δεν υπάρχει τέτοια ακυρότητα. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης ...
126)
674/2010 Μεταφορά προσώπων, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην Ελληνική Επικράτεια. Για την ενοχή του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, που δεν προκύπτει η ανάγνωσή τους στο ακροατήριο, ούτε η ταυτότητα του περιεχομένου τους από άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεκτός ο σχετικός για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
127)
727/2010 Άρθρο 470 ΚΠΔ. Εάν υπάρχει χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου, τότε υπάρχει υπέρβαση εξουσίας. Αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 εδ. β' Συντάγματος). Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από την παραβίασή της. Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αφού έπαυσε οριστικά για μια μερικότερη πράξη, επέβαλε την αυτή με το πρωτόδικο ποινή φυλακίσεως, μείωσε όμως τη χρηματική ποινή, δεν χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
128)
733/2010 Καταδικαστική απόφαση για κατ' εξακολούθηση απάτη, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας αναφορικά με την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ, καθόσον του δικαστήριο δεν υποχρεούτο να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα, αφού ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν υποβλήθηκε σαφώς και ορισμένως με την επίκληση των θεμελιούντων αυτόν πραγματικών περιστατικών. Απορρίπτεται και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου ...
129)
739/2010 Αγορανομική παράβαση άρθρ. 30 § 12 ΝΔ 136/45. Μη επίδοση αποτελεσμάτων εξετάσεως δείγματος στον υπεύθυνο επιχειρήσεως ο οποίος, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο ή το πρόσωπο που αυτό έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Δεκτός λόγος της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
130)
742/2010 Παράβαση άρθρου 43 Ν. 2696/99 και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Για την ενοχή του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, που δεν προκύπτει η ανάγνωσή τους στο ακροατήριο, ούτε η ταυτότητα του περιεχομένου τους από άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεκτός ο σχετικός για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
131)
753/2010 Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια, στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 114/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/2008). Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση - πότε υπάρχει. (ΑΠ 358/2010, ΑΠ 191/2010, 114/2010, ΑΠ 250/2009). Πολιτική αγωγή - πότε υπάρχει παρά...
132)
774/2010 Απόφαση εν μέρει καταδικαστική για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση και εν μέρει παύσασα οριστικά την ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης αποφάσεως καλύπτεται με την έκδοση της επί της ουσίας αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο ν' απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό περί ακυρότητας στην πρωτοβάθμια δίκη και συνακόλουθ...
133)
775/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα εκ της φερομένης μη νόμιμης παράστασης της πολιτικής αγωγής.
134)
778/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποκλείεται τα εικονικά στοιχεία να είναι και πλαστά, οπότε και πάλι ο δράστης της αποδοχής αυτών υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η μηνυτήρια αναφορά συνιστά όχι έγκληση, αλλά την από το άρθρο 41 ΚΠΔ προβλεπόμενη αίτηση δίωξης και μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, αρκεί να μη έχει παραγ...
135)
779/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, απλή συνεργεία στην παραπάνω πράξη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατά συρροή, ηθική αυτουργία στα ανωτέρω εγκλήματα, απόπειρα κακουργηματικής εκβιάσεως κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από κοινού, απόπειρα πλημμεληματικής εκβιάσεως, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και συμμορία. Στοιχεία των εγκλημά-των. Έννοια των επιβαρ...
136)
782/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα - Στοιχεία των εγκλημάτων. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αιτιολογία απαιτείται και για τις παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Απόρριψη λόγων για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος για αναβολή κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ και για υπέρβαση εξουσίας ως απαραδέκτων για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Διακοπή της συνεδρίασης κατ' άρθρο 375 § 2 ΚΠΔ. Συγχωρούνται και διακοπές πέραν των δύο μέσα ...
137)
786/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον αναιρεσείοντα για α) χρήση πλαστών εγγράφων, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της επί της αναιρέσεως αποφάσεώς του της παραληφθείσης να παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας διατάξεως του άρθρου 220 ΠΚ που εφαρμόσθηκε ως προς τη δεύτερη από τις αξιόποινες πράξεις κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ Κ...
138)
789/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από το ότι ανεγνώσθη στην κατ' έφεση δίκη κατάθεση μάρτυρα που είχε δοθεί κατά τη διάρκεια της δίκης στον πρώτο βαθμό σε συνεδρίαση κατά την οποία εκδόθηκε η αναβλητική απόφαση για κρείσσονες αποδείξεις μετά την βεβαίωση στην προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου ότι ήταν αδύνατη η εμ...
139)
791/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοφορία. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα εκ του φερόμενου αορίστου προσδιορισμού της ταυτότητος των εγγράφων και της ελλείψεως δημοσιότητας της απαγγελίας της αποφάσεως.
140)
803/2010 Μη καταβολή αποδοχών στον επί σχέσει εργασίας απασχοληθέντα μισθωτό, ως υπεύθυνοι εργοδότες επιχείρησης (ΑΕΒΕ). Αιτίαση για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος στην οποία αιτιολογημένα απάντησε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση. Αιτίαση για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου. Δεν αποδεικνύεται από τα πρακτικά ότι προβλήθηκε τέτοια ένσταση. Λόγος αιτήσεως για έλλειψη απαιτούμενης αιτιολογίας στην απόφαση. Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως.
141)
805/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Για το σχηματισμό της περί ενοχής κρίσεως του Δικαστηρίου, λήφθηκε υπόψη έγγραφο σε ξένη γλώσσα, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος ή ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορός του μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια των αναγραφομένων σε αυτό. Στέρηση από τον κατηγορούμενο του δικαιώματος να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικές με όσα αναγράφονται στο έγγραφο αυτό. Βάσιμος ο περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας σχετικός λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί και παρα...
142)
817/2010 Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της απόφασης. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ο Ν. 3037/2002 δεν αντιβαίνει στα άρθρα 28 και 49 της Ε.Κ όταν πρόκειται για την μέσω ηλεκτρονικών μηχανημάτων διεξαγωγή του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου φρουτάκια. Απορρίπτει αίτηση.
143)
833/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997) - στοιχεία του εγκλήμα-τος. Στην ανωτέρω περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, η οποία αναφορά δεν συνιστά αίτηση διώξεως της Αρχής ώστε να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 41 του ΚΠΔ. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα τ...
144)
835/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 του Ν.2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Στην ανωτέρω περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, η οποία αναφορά δεν συνιστά αίτηση διώξεως της Αρχής ώστε να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 41 του ΚΠΔ. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλ...
145)
844/2010 Δύο συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε σε δεύτερο βαθμό και καταδίκασε τον πρώτο των αναιρεσειόντων για παράνομη θήρα λαγών με κυνηγετικό όπλο εκτός χρόνου κυνηγετικής περιόδου σε χώρο εκτός ζώνης κυνηγίου και για θήρα λαγών άνευ αδείας από το αρμόδιο Δασαρχείο και τον δεύτερο των αναιρεσειόντων για παράνομη θήρα λαγών με κυνηγετικό όπλο εκτός χρόνου κυνηγετικής περιόδου σε χώρο εκτός ζώνης κυνηγιού. Απορρίπτονται οι λόγοι των αιτήσεων ...
146)
903/2010 Βούλευμα για κακουργηματική πράξη βιασμού και αποπλάνησης ανηλίκου νεώτερου των 10 ετών (άρθρα 336 παρ.1, 339 παρ.1 α, 347 παρ.1α ΠΚ). Βάσιμοι οι από το άρθρο 171 παρ.1, 484 παρ. 1 στοιχ. α του ΚΠΔ και 6 παρ. 1 α ΕΣΔΑ, προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα: α) λόγω παραβίασης υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, συνεπεία μη κλητεύσεώς του από τον ανακριτή, κατ' άρθρο 97 παρ.1 ΚΠΔ, να παραβρεθεί κατά τη διενεργηθείσα υπ...
147)
909/2010 Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, οπλοκατοχή, οπλοχρησία κατά συρροή και ληστεία κατά συναυτουργία. Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως (2-8), για αναιτιολόγητη απόρριψη των προβληθέντων από τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο αυτοτελών ισχυρισμών, κατ' άρθρο 299 § 2 ΠΚ βρασμού ψυχικής ορμής, μειωμένου κατ' άρθρο 36 ΠΚ καταλογισμού και ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 § 2 ΠΚ. Β) Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο υποστηρίζεται απόλυτη ακυρό...
148)
918/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και απάτη. Όταν ο διερμηνέας διορίζεται από τον οικείο πίνακα και όχι εκτός πίνακα, το γεγονός ότι η διάταξη διορισμού εκδόθηκε χωρίς να προτείνει σχετικώς ο Εισαγγελέας της έδρας και χωρίς να πάρει το λόγο, εκθέτοντας τις απόψεις του, ο κατηγορούμενος, δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Ακόμη, στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται αιτιολογία της διατάξεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, Απόρριψη αιτήσεων...
149)
928/2010 Απόπειρα εκβίασης σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τι διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν είναι παρά-νομο αποδεικτικό μέσο η μαρτυρία τρίτων που άκουσαν την τηλεφωνική συνομιλία μηνύτριας και κατηγορουμένης, με τη γνώση και τη συναίνεση της τελευταίας, η οποία έτσι δεν στερήθηκε κάποιο υπερασπιστικό της δικαίωμα. Απόρριψη ...
150)
930/2010 Απιστία σχετική με την Υπηρεσία σε βάρος του Δημοσίου με ιδιαίτερη τεχνική με ζημία που υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ κατ' εξακολούθηση. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι όλοι οι προβαλλόμενοι από τον κατηγορούμενο, κύριοι και πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, έλλειψη ακροάσεως.
151)
945/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ, που προήλθε από τη λήψη υπόψη της απολογίας του συγκατηγορουμένου του αναιρεσείοντα, ως αβάσιμος, καθόσον το δικαστήριο έλαβε υπόψη του συνεκτίμηση, μαζί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, που κατ' είδος αναφέρει (χωρίς να είναι ανάγκη να κάνει μνεία του τι προέκυψε από το καθένα) και την απολογία...
152)
946/2010 Ο παραστάς κατά τη συζήτηση στο πρωτόδικο δικαστήριο μπορεί να ασκήσει μόνο το ένδικο μέσο. Εάν όμως δεν είναι διορισμένος και ως αντίκλητος με την έφεση ή με το άρθρο 96 ΚΠΔ δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται να του επιδοθεί αντίγραφο του θυροκολληθέντος εγγράφου. Δεν υπάρχει ακυρότητα εκ του ότι καλείται να υποστηρίξει την έφεσή του, ενώ πρόκειται περί εφέσεως Εισαγγελέως. Δεν επικαλείται ότι υπάρχει και άλλη έφεση. Για να προβεί το Δικαστήριο στην μετατροπή της ποινής, πρέπει πρότερον να αιτιολο...
153)
947/2010 Καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για απλή σωματική βλάβη από πρόθεση. Αναιρείται η απόφαση, κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο - κακή σύνθεση του δικαστηρίου (άρθρα 171 § 1α και 510 §1 στοιχ. Α ΚΠΔ), διότι συμμετείχε ως Εισαγγελικός λειτουργός, Ειρηνοδίκης, αντί των κληρωθέντων Αντεισαγγελέων (τακτικού και αναπληρωματικού). Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
154)
950/2010 Απόλυτη ακυρότης από την κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Δεν νομιμοποιείται να παραστεί πολιτική αγωγή ο εργαζόμενος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεν υπάρχει αδικοπραξία. Αναιρεί και παραπέμπει.
155)
977/2010 Απλή συνέργεια σε μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για το λόγο ότι η καταδικαστική κρίση στηρίχθηκε μόνο στην κατάθεση - απολογία του συγκατηγορουμένου του. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
156)
1001/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά νομάρχη και νομαρχιακού συμβουλίου για παράβαση καθήκοντος. Απαράδεκτοι πρόσθετοι λόγοι λόγω μη τηρήσεως της 15νθήμερης προθεσμίας του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας. Ο αμέσως ζημιωθείς από την αξιόποινη πράξη του νομάρχη ή του νομαρχιακού συμβούλου μπορεί να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ τις αστικές απαιτήσεις του κατά της αστικώς υπεύθυνης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης θα εισάγει στα διοικητικά δικαστήρια. ...
157)
1002/2010 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Αν ο εκκαλών κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του προς υποστήριξη της εφέσεως του, το εφετείο, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης ή κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης, ερευνά αν ο εκκαλών κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, οπότε και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Μόνο αν το Εφετείο διαπιστώσει ότι συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης κ.λ.π., οφείλει να ερευνήσει αν η έ...
158)
1004/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και για ένωση για διάπραξη κακουργήματος (άρθρο 187 § 3 ΠΚ). Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια "κατ' επάγγελμα", "κατά συνήθεια" και "από κοινού". Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό. Απόρριψη λόγων από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απόρριψη λόγου για έλλειψη αιτιολογίας και παραβίαση δικαιώματος ακροάσε...
159)
1010/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 § 1 ν. 1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, το οποίο, πάντως, είχε υποβληθεί αορίστως. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσεως του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, εγγράφων που δεν είναι βέβ...
160)
1033/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με ζημία άνω των 15.000 €. Έννοια γεγονότος. Πότε ειδική αιτιολογία. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε κατ' εξακολούθηση. Πότε μεταβολή κατηγορίας που επιφέρει ακυρότητα κατ' άρθρο 171 § 1 περ. β ΚΠΔ. Τι δεν συνιστά μεταβολή. Απορρίπτει αίτηση.
161)
1037/2010 Η απόφαση του Εφετείου ανηλίκων είναι αναιρετέα για απόλυτη ακυρότητα αν στη σύνθεση του Δικαστηρίου έλαβαν μέρος εφέτες από τους οποίος ο ένας δεν είχε ορισθεί δικαστής ανηλίκων ή αναπληρωτής αυτού, οι δε λοιποί δεν έχουν ορισθεί δικαστές ανηλίκων με πράξη του Προέδρου Εφετών. Αναιρεί διότι δεν μετείχε στο Εφετείο ανηλίκων ο Εφέτης ανηλίκων ή ο αναπληρωτής του, ούτε οι άλλοι δύο εφέτες είχαν ορισθεί από τον Πρόεδρο Εφετών.
162)
1045/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δόλια χρεοκοπία. Μεταξύ των εγκλημάτων αυτών υφίσταται όχι αληθινή κατ' ιδέαν συρροή αλλά φαινομένη (συρροή νόμου). Η διάταξη του άρθρου 397 ΠΚ είναι επικουρική έναντι εκείνης του άρθρου 398 ΠΚ. Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από καταδολίευση δανειστών σε δόλια χρεοκοπία, διότι πρόκειται περί των ιδίων περιστατικών. Απορρίπτει αίτηση διότι δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα.
163)
1046/2010 Φοροδιαφυγή. Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Εικονικό τιμολόγιο είναι και εκείνο που αφορά ανύπαρκτη συναλλαγή. Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται και όταν το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη έγγραφο χωρίς τούτο να αναγνωσθεί κατά την ακροαματική διαδικασία. Τέτοια ακυρότητα δεν επέρχεται όταν το έγγραφο που λήφθηκε υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί αποτελεί τη βάση του εγκλήματος για το οποίο δικάζεται ο κατηγορούμενος. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 δεν αποτε...
164)
1084/2010 Υπεξαγωγή εγγράφων. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από κλοπή σε υπεξαγωγή εγγράφων. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για υπεξαγωγή εγγράφων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα (ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας). Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων αυτών και απόρριψη της αίτησης στο σύνολό της.
165)
1085/2010 Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία κλπ, επαρκής αιτιολογία. Μάρτυρες και αναγνωσθέντα έγγραφα, επαρκής προσδιορισμός. Η επίκληση της παραβίασης του άρθρου 6 ΕΣΔΑ πρέπει να διατυπώνεται με ορισμένο τρόπο. Απορρίπτει δήλωση αναιρέσεως.
166)
1089/2010 Καταδικαστική απόφαση. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Ισχυρισμός ότι το αδίκημα είναι κατ' εξακολούθηση και οι επιμέρους ιδιοποιήσεις εμπίπτουν στην πλημμεληματική υπεξαίρεση η οποία έχει παραγραφεί. Η παράνομη ιδιοποίηση εκδηλώθηκε εφάπαξ για ολόκληρο το ποσό. Λόγοι της αιτήσεως - η έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο από το ότι έλαβε υπόψη την ενώπιον του ...
167)
1095/2010 άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967 - Εισφορές ΙΚΑ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας διότι αναγνώσθηκαν ορισμένα έγγραφα, μεταξύ των οποίων δεν συμπε...
168)
1097/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό της κατηγορουμένης. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, αφενός γιατί το έγγραφο αυτό αναγνώσθηκε και αφετέρου γιατί η κατηγορουμένη δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από δικαστήριο, ώστε να έχει δυνατότητα να ασκήσει το φερόμενο ως παραβιασθέν δι...
169)
1108/2010 Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και δεν είναι αναγκαίο να αναγνωσθούν στο ακροατήριο τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και γενικώς τα διαδικαστικά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία δεν είναι έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας και λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, όπως το σώμα της ακάλυπτης επιταγής, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, διότι, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο κατηγορού...
170)
1113/2010 Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου επί σκοπώ παρανόμου περιουσιακού οφέλους δια προκλήσεως ιδιαιτέρως μεγάλης ζημίας ανωτέρως των 73.000 € (ο 1ος κατηγορούμενος). Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη (ο 2ος κατηγορούμενος). Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για αμφοτέρους τους κατηγορουμένους για τις άνω πράξεις. Συνεκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως που ασκήθηκαν χωριστά από καθένα των δύο κατηγορουμένων. Απόρριψη κατ' ουσία και των δύο αιτήσεων. Αβάσιμος ο περί ελλείψεως της ειδικής και εμ...
171)
1117/2010 Απλή σωματική βλάβη. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα λόγω της λήψης υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων αυτών ως αβασίμων (παραδρομή στην ταυτότητα του εγγράφου που αναγνώσθηκε ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου μεταξύ υπηρεσιών που καταχωρήθηκε ως εξερχόμενο και εισερχόμενο έγγραφο). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
172)
1123/2010 Συρρέοντα (αληθώς) εγκλήματα. Μεταβολή αιγιαλού με κατασκευή έργων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Δεν είναι νόμιμη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος για το τρίτο των ως άνω εγκλημάτων. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Αίτ...
173)
1125/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί διαχειριστή ξένης περιουσίας (ΑΠ 1167/2008). Τέτοιος είναι ο λογιστής και ταμίας της επιχείρησης. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι το υπεξαιρεθέν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (ΑΠ 1371/2007, ΑΠ79/2006). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 παρ. 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελ...
174)
1128/2010 Στοιχεία κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας από κοινού. Παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει επί αιτήματος εμφάνισης του κατηγορουμένου σ' αυτό. Δεν δημιουργείται εφόσον με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία γίνεται απόρριψη του εν λόγω αιτήματος. Απορρίπτει αίτηση.
175)
1141/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ενσυνείδητη) παρ' ιατρών. Στοιχεία της πράξης αυτής. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και για απόλυτη ακυρότητα. Επάρκεια ταυτότητας εγγράφων που αναγνώσθηκαν. Πότε δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Δήλωση παράστασης πολιτικώς εναγουσών για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη αντί για ψυχική οδύνη, από το θάνατο συζύγο...
176)
1146/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η εξουσιοδότηση, για την εκπροσώπηση του απόντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο από συνήγορο, πρέπει να είναι ειδική. Μη αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που είχε αναγνωρισθεί πρωτοδίκως. Αναιρεί.
177)
1151/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου. Η πραγματογνωμοσύνη, που δεν διατάχθηκε κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ, δεν αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο ώστε να αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη το Δικαστήριο, αλλά η περί αυτής συνταχθείσα έκθεση συνιστά απλό έγγραφο. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Αβάσιμοι οι λό...
178)
1152/2010 Πλαστογραφία πτυχίου με χρήση στον ΟΕΕ και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρ. 216 α΄ § 1 και 220 § 1 α΄ ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι 1ος, 2ος 3ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας (μη λήψη υπόψη αναγνωσθείσας έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης διαταχθείσας από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και τριών ιδιωτικών εκθέσεων γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης που ρη...
179)
1153/2010 Παράβαση καθήκοντος Διευθυντή ΙΚΑ (3ος κατηγορούμενος) και Προϊσταμένης Εσόδων, Υπαλλήλου ΙΚΑ (1η κατηγορουμένη) Έννοια άρθρ. 259 ΠΚ. Ηθική αυτουργία 2ου κατηγορουμένου ασφαλισμένου συνταξιούχου ΙΚΑ στις άνω δυο παραβάσεις καθήκοντος. Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας : 1) κατ' άρθρο 211 εδ. Α΄ ΚΠΔ από εξέταση ως μάρτυρα υπαλλήλου που άσκησε ΕΔΕ, 2) από εξέταση νέας μάρτυρος στο Εφετείο (εκ παραδρομής λάθος αναγραφή επωνύμου εξετασθείσας και πρ...
180)
1159/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνεργεία σε λαθρεμπορία. Γνωστοποίηση μαρτύρων (άρθρο 326 § 1 ΚΠΔ). Μη γνωστοποίηση νέου μάρτυρα, που έχει κληθεί στο εφετείο σε αντικατάσταση του πρωτοδίκως γνωστοποιηθέντος. Αν η δίκη αναβληθεί, κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ. με την παρουσία του κατηγορουμένου και του νέου μάρτυρα, η παράλειψη της γνωστοποιήσεως καλύπτεται. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή του κατηγορούμενου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επι...
181)
1164/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος οικονομικού ελέγχου. Επαρκής προσδιορισμός της συνθέσεως του εφετείου, ως προς τους κωλυόμενους δικαστές. Για την υποβολή ερωτήσεων σε συγκατηγορούμενο απαιτείται αίτημα. Επαρκής προσδιορισμός αναγνωσθέντων εγγράφων. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
182)
1172/2010 Η έφεση του Εισαγγελέως πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Πότε. Παράβαση άρθρ. 242 § 1 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Ο δόλος δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί την εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως ή τον σκοπό προκλήσεως ορισμένου αποτελέσματος. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364, 369 σε συνδ. με 171 § 1 στοιχ. δ ΚΠΔ. Επέρχεται ακυρότητα εάν ελήφθη υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη, εκτός εάν το περιεχόμενό του προκύπ...
183)
1173/2010 Στοιχεία άρθρων 362, 363 ΠΚ. Γνώση του ψευδούς γεγονότος με παράθεση περιστατικών. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόλυτη ακυρότης εάν παραβιασθούν οι διατάξεις που αφορούν εμφάνιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση.
184)
1174/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κατάχρηση εις ασέλγεια (άρθρ. 338 § 1 ΠΚ). Στοιχεία. Αιτιολογία και με αναφορά εξ ολοκλήρου στην εισαγγελική πρόταση. Αυτό δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20 του Συντάγματος. Άρθρο 309 § 2 ΚΠΔ. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότης εκ της αιτιολογημένης απορρίψεως του αιτήματος αυτοπροσώπου εμφανίσεως. Απορρίπτει αίτηση.
185)
1186/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί επιταγής. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, διότι μετά την αγόρευση του Εισαγγελέως περί της ενοχής δεν εδόθη ο λόγος, κατ' άρθρο 369 § 2 ΚΠΔ, στον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση.
186)
1191/2010 Θανατηφόρα σωματική βλάβη (άρθρο 311 ΠΚ). Καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απορρίπτονται οι λόγοι αυτοί της αιτήσεως αναιρέσεως διότι αναφέρονται στα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν και οι καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων και τα αναφερόμενα ως αναγνωσθέντα δελτία αδικημάτων συμβάντων του Α.Τ. και εκτίθεν...
187)
1193/2010 Καταδικαστική απόφαση. Ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία στην ψευδορκία μάρτυρα. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο για την ενοχή του κατηγορουμένου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Απορρίπτει αίτηση.
188)
1194/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος για την άνω πράξη. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως διότι οι αιτιάσεις που προβάλλονται δεν δύναται να εκτιμηθεί ότι αφορούν σε έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είτε σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων είτε σε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Η πράξη για την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων ήταν πλημμέλημα κα...
189)
1196/2010 Παράνομη προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα από σημείο παραλαβής των εντός της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρ. 88 § 1 εδ. α΄-β΄ ΠΚ) και θέση σε κυκλοφορία οχήματος χωρίς να είναι ασφαλισμένο (άρθρ. 12 Ν. 489/1976 όπως αντικ. με άρθρ. 17 § 1 Ν. 2170/1993). Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις άνω πράξεις. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ...
190)
1212/2010 Παραβάσεις άρθρων 55 και 57 β΄ Ν. 2190/1920. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω εκδίκασης της υπόθεσης μετ' αναβολή σε δικάσιμο που είχε ήδη κληρωθεί η σύνθεσή του. Όχι τέτοια ακυρότητα όταν η αναβολή σε ρητή δικάσιμο επιβάλλεται από τον κίνδυνο παραγραφής του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και αυτός δεν επικαλείται οποιαδήποτε βλάβη των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απορρίπτει αίτηση...
191)
1215/2010 Συναυτουργία (άρθρο 45 ΠΚ). Όρος "από κοινού". Πότε υπάρχει αιτιολογία. Άρθρο 24 § 1 Ν. 3028/2002 - Αιτιολογία. Άρθρο 374 § 1 β.α ΠΚ. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Πότε υπάρχει έλλειψη ακροάσεως. Τι αποδεικνύουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι αρνητικός ο ισχυρισμός, οπότε το Δικαστήριο απαντά με τις παραδοχές της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος α...
192)
1216/2010 Κακουργηματική απάτη (άρθρο 386 §§ 1, 3 ΠΚ). Πότε είναι κατ' επάγγελμα και πότε κατά συνήθεια. (άρθρο 45 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για άρθρο 386 § 3 ΠΚ. Τι είναι περιουσιακό όφελος. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Δεν απαιτείται να αναγνωσθεί εάν είναι το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή αναφέρεται απλώς ιστ...
193)
1219/2010 Μήνυση. Κατά την υποβολή της μηνύσεως ο μηνυτής κατέθετε παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ, το οποίο αναπροσαρμοζόταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης όχι επί ποινή απαραδέκτου. Μετά όμως την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 42 ΚΠΔ με το άρθρο 69 Ν. 3699/2008 η μη κατάθεση του παραβόλου αυτού επιφέρει απαράδεκτο της μήνυσης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης διότι πριν την άνω αντικατάσταση δεν εδημιουργείτο απαράδεκτο από τη μη κατάθεση του παρ...
194)
1222/2010 Έκθεση. Έννοια αμέλειας. Αμέλεια χωρίς συνείδηση υπάρχει όταν ο δράστης δεν προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ενώ θα μπορούσε να το προβλέψει και να το αποφύγει αν κατέβαλε την επιβαλλόμενη από το νόμο προσοχή, ενώ συνειδητή αμέλεια υπάρχει όταν ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να προέλθει το εγκληματικό αποτέλεσμα αλλά το αποκρούει και ενεργεί γιατί πιστεύει ότι δεν θα επέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση της παρ.2 της εκθέσεως απαιτείται δόλος έστω και ενδεχόμενος για το β...
195)
1223/2010 Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εικονικό είναι το στοιχείο που γίνεται και για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. Στις περιπτώσεις που το αδίκημα της φοροδιαφυγής τελείται με την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και την μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυ...
196)
1225/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν 690/1945 (Εισάγεται μετ' αναίρεση). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης α) για έλλειψη αιτιολογίας, β) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 § 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ), γ) για έλλειψη ακροάσεως που ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Β΄ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, σε συνδυασμό με άρθρα 170 § 2 και 364 § 1 του ΚΠΔ (δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση των εγγράφων από τον Εισ...
197)
1231/2010 Φοροδιαφυγή. Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικοποίηση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Καταδίκη κατηγορουμένου με παραδοχή ελαφρυντικών προτέρου εντίμου βίου. Λόγοι αναίρεσης: έλλειψη αιτιολογία, έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από τη ανάγνωση εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την καταδικαστική κρίση. Α...
198)
1232/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και άλλων που αναγνώσθηκαν χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικής και εμπεριστατωμένης, της καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω της λήψης υπόψη του Δικαστηρίου εγγράφων των ως άνω δύο περιπτώσεων. Απόρριψη αμφοτέρων των ...
199)
1240/2010 Καθυστέρηση χρεών προς το Δημόσιο (άρθρ. 25 § 1 Ν. 1882/1990). Απορριπτέος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 § 1 του Ν. 2.523/1997, η οποία άρχισε να ισχύει από την 1-1-1998 και τυγχάνει ενταύθα εφαρμογής, ως ευμενέστερη για τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο (άρθρο 2 § 1 ΠΚ), όσον αφορά το υπό στοιχεία 1 του πίνακα, χρέος του αναιρεσείοντος, ποσού 9.963,93 ευρώ, καταβλητέο σε δόσεις με ημερομηνία καταβολής της ...
200)
1242/2010 Διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπών κατά συρροή (άρθρ. 54 § 6 Ν. 2910/2001). Απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, από έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος δεν πρότεινε επί υποβληθέντος αιτήματος του κατηγορουμένου να μην συνεκτιμηθούν οι αναγνωσθείσες εκθέσεις αναγνωρίσεώς του από συγκατηγορούμενές του, διότι στην επί της κατηγορίας πρόταση του εισαγγελέα εμπεριέχεται και σιωπηρή πρόταση αυτού απορρίψεως του σχετικού αιτήματος του κατηγορουμ...
201)
1245/2010 Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λάβει το λόγο ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και οι υπόλοιποι διάδικοι, ο δε κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχουν το δικαίωμα να μιλούν πάντοτε τελευταίοι, πλην για να επέλθει απόλυτη ακυρότητα πρέπει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του να ζητήσουν το λόγο και ο διευθύνων τη συζήτηση να τους το αρνηθεί, οπότε απαιτείται πλέον προσφυγή σε όλο το δικαστήριο κατά της άρνησης αυτής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογί...
202)
1268/2010 Ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία. Αίτηση αναίρεσης από κατηγορούμενο. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων εκδίδονται κατά κανόνα αμετακλήτως και μπορούν να αναγνωσθούν στην ποινική δίκη. Η εσφαλμένη παράθεση του αριθμού του άρθρου του ποινικού νόμου στην απόφαση δεν υποδηλώνει καταδίκη για διαφορετική πράξη, από αυτήν που αναφέρεται στο διατακτικό της. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
203)
1269/2010 Πραγματογνωμοσύνη στην ανάκριση, για κακούργημα. Η παράλειψη ανακοίνωσης του ονόματος του διορισθέντος πραγματογνώμονα στον κατηγορούμενο δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, διότι του στερεί τη δυνατότητα να διορίσει εγκαίρως τεχνικό σύμβουλο. Αναιρεί το παραπεμπτικό βούλευμα. Επεκτατικό αποτέλεσμα.
204)
1271/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμιση Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς. Αιτιολογία πλήρης κι εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Έγκληση. Προθεσμία υποβολής. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για πληρότητα αιτιολογίας επί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Έγγραφα. Πότε παράγεται ακυρότητα από την λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν. Αρκεί να προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως ότι αναγνώσθηκε, έστω κι αν δεν αναφέρεται μεταξύ των ανα...
205)
1272/2010 Υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Δεν εμποδίζεται η στοιχειοθέτηση εκ του ότι ο κάτοχος αθωώθηκε για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση των αρχαίων. Η πράξη στρέφεται πάντα κατά του Δημοσίου. Διάταξη άρθρου 54 Ν. 3028/2002 δεν τυγχάνει ευνοϊκότερη σε σχέση με τη βασική διάταξη του άρθρου 375 ΠΚ, δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, όταν συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις. Η αντίθετη άποψη παραβλέπει ότι η ως άνω δ...
206)
1273/2010 Τυχηρά παίγνια. Έννοια. Στοιχεία. Πρέπει ο καταδικασθείς κατά το άρθρο 4 του Ν. 3037/2002 να φέρει την ιδιότητα του εκμεταλλευόμενου ή διευθυντή του καταστήματος στο οποίο διενεργούνται τα απαγορευμένα παίγνια. Δεν παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο εκ της καταδίκης, κατά το άρθρο 4 Ν. 3037/2002, του επιτρέψαντος την διενέργεια τυχηρών παιγνίων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του καταστήματος. Διαφορετικό το ζήτημα που έκρινε η από 26-10-2006 (C 65/05) απόφαση του ΔΕΚ (ΑΠ 547/2008). Δεν αντίκεινται σ...
207)
1274/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απόρριψη έφεσης κατ' αυτού ως και αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης εκκαλούντος ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα για απόρριψη του αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων της αίτησης αναίρεσης ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
208)
1276/2010 Κακουργηματική πλαστογραφία λόγω ύψους ζημίας - οφέλους. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με λόγους την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών) και έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αίτηση.
209)
1277/2010 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση με σκοπό προσπόριση οφέλους άνω των 73.000 €. Καταδικαστική απόφαση. Πρώτη αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη συμμετοχή στο Ποινικό Δικαστήριο ως μέλους του Δικαστή που είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του πολιτικού Δικαστηρίου για το αστικό μέρος τη...
210)
1332/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 €, και πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση κι υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, όλες κατά συναυτουργία, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών. Οι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, και συγκεκριμένα ότι το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, επειδή αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν αιτιολογεί την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέ...
211)
1353/2010 Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων. Αναιρεί, διότι ελήφθη υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη.
212)
1354/2010 Ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Ανάγνωση με αμετάκλητων αποφάσεων χωρίς αντίρρηση κατηγορουμένου και λήψη υπόψη αυτών για το σχηματισμό της καταδικαστικής κρίσης. Δεν συνιστά ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων ως αβασίμων. Απορρίπτει αίτηση.
213)
1361/2010 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Θεμελίωση του εγκλήματος αυτού. Αθωωτική απόφαση. Έφεση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Η έφεση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αιτιολογία της δευτεροβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντα ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων του Δικαστηρίου της ουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής δευτεροβάθμιας απόφασης λόγω απαραδέκτου της έφεσης του Εισαγγελέα και για έλλειψη αιτιολογίας της απ...
214)
1370/2010 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αίτηση αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του δικάζοντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται ο λόγος από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Γ΄ ΚΠΔ για παράβαση των διατάξεων για δημοσιότητα της διαδικασίας, διότι η απαγγελία της αποφάσεως έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μετά το πέρας της συζητήσεως και δεν απαιτείτο να αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και άλλα στοιχεία ως προς τη βεβαίωση τηρήσεως των διατάξεων ...
215)
1374/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου. Εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως περιέχει παραδεκτούς λόγους και εμφανισθεί ο αναιρεσείων στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου. Παραπέμπει.
216)
1376/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990 όπως ήδη ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 34 Ν. 3220/2004). Έφεση Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απόλυτη ακυρότητα διότι έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για την ενοχή του κατηγορουμένου έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε.
217)
1379/2010 α) Πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού με σκοπό οφέλους δια βλάβης τρίτων άνω των 73.000 € (αμφότεροι οι αναιρεσείοντες). Β) Απάτη επί Δικαστηρίου με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 € (ο πρώτος αναιρεσείων) και άμεση συνέργεια στην άνω κακουργηματική απάτη (ο β΄ αναιρεσείων). Δύο ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών των αναιρεσειόντων κατά του Πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απόρριψη λ...
218)
1384/2010 Αιτιολογία αποφάσεως. Ειδική και εμπεριστατωμένη. Ειδικότερα ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Πότε υπάρχει. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Μη αναφορά των αναγνωσθέντων εγγράφων μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, αλλά παραπομπή στην πρωτόδικη απόφαση και τα πρακτικά της, όπου παρατίθενται τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Η παραπομπή αυτή δεν καλύπτει την ανάγνωση ενός εγγράφου το πρώτο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Από το αιτιολογικό δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και αξι...
219)
1385/2010 Πολιτική αγωγή. Έφεση Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ο πρωτοδίκως παραστάς πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραστεί στο Εφετείο μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας, όχι και για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Αν παρά ταύτα επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση υπάρχει υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου μόνον όμως για το επιδικασθέν ποσό. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση κατά το κεφάλαιο αυτό δεν απαλείφεται η διάταξη περί επιδικάσεως χρηματικής ικαν...
220)
1386/2010 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) με βασικό έγκλημα την υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, σε βάρος ΝΠΔΔ (μονής) με όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 150.000 €. Βασικό έγκλημα και επόμενη πράξη επί νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τελούν σε πραγματική συρροή. Η ποινική ευθύνη για το βασικό έγκλημα δεν αποκλείει την τιμωρία του υπαιτίου και για τις πράξεις της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Δράστης μ...
221)
1387/2010 Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία. Ψευδής βεβαίωση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμός περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 § 2ε ΠΚ. Λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο. Όχι ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως και για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας...
222)
1391/2010 Ανεπιτήδειοι μάρτυρες. Ο συλλαβών επιχειρεί υλική πράξη και δεν είναι ανακριτικός υπάλληλος κατά την 211α' ΚΠΔ διάταξη. Παθητική δωροδοκία για μελλοντική ενέργεια. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
223)
1392/2010 Ψευδής βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος από συμβολαιογράφο. Προϋποθέσεις κύρους της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στην προδικασία. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
224)
1406/2010 Βούλευμα συμβουλίου εφετών που απορρίπτει εφέσεις κατηγορουμένου ως προς παραπεμπτικές διατάξεις βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών και πολιτικώς εναγόντων ως προς απαλλακτικές διατάξεις. Αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς εναγόντων απαράδεκτη. Παραπεμπτικό βούλευμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρες ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων. Έννοια "διαζευκτικού" δόλου. Επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην εισαγγελική πρόταση. Η αιτίαση ότι δεν εκτιμήθηκαν ορθά τα αποδεικτ...
225)
1413/2010 Δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση ο μη διάδικος στην έκκλητη δίκη. Οι εγκληματικές πράξεις που τελούνται από τρομοκράτες δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήματα. Η δημοσιότητα της δίκης δεν καταλύεται από τη διεξαγωγή της στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και από τον προληπτικό έλεγχο των προσερχόμενων ακροατών, για λόγους ασφαλείας. Η ειδική διαδικασία κλήρωσης των συνθέσεων επί σοβαρών υποθέσεων που θα διαρκέσουν πολύ χρόνο δεν καταλύει την αρχή του φυσικού δικασ...
226)
1418/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια Στοιχεία. Τελείται με ισχυρισμό ή διάδοση ψευδών γεγονότων που μπορούν να βλάψουν τιμή και υπόληψη. Έννοια αμφοτέρων, έννοια γεγονότος. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απόλυτη ακυρότητα όταν δεν δοθεί ο λόγος στον συνήγορο του κατηγορουμένου για να απαντήσει σε δευτερολογία του Εισαγγελέα της έδρας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή όταν στον Εισαγγελέα δόθηκε ο λόγος μετά την αγόρευση του συνηγόρου υπε...
227)
1427/2010 Συμμορία ( Πλημμέλημα, άρθρ. 187 παρ. 3 ΠΚ (χρονική περίοδος αρχές-3-2001 έως 6-4-2004). Προμήθεια και Εισαγωγή παραχαραγμένων νομισμάτων (Κακούργημα - άρθρ. 207 παρ.1 ΠΚ). Σωματεμπορία κατ' επάγγελμα (Κακούργημα - 2004, άρθρ. 351 παρ.1, 4γ, δ, ε ΠΚ). Κατοχή, διάθεση και πώληση Ναρκωτικών κατ' επάγγελμα από ιδιαίτερα επικίνδυνους (Κακούργημα - άρθρ. 5 παρ. 1 α, β, ζ, 8 ν. 1729/1987 - 20 παρ.1 β, ζ, 23 ΚΝΝ). Κατοχή παράνομη όπλων και πυρομαχικών (Πλημμέλημα 6-4-2004, άρθρ. 1, 7 παρ. 1, 8, 8 α ν. ...
228)
1429/2010 Παραβίαση Υποχρέωσης Διατροφής ανηλίκων τέκνων ( άρθρ. 358 ΠΚ). 1) Κατά την έννοια του άρθρου 358 ΠΚ, στο δόλο του δράστη περιλαμβάνεται και η γνώση της περί διατροφής υποχρεώσεως βάσει δικαστικής αποφάσεως, χωρίς να απαιτείται και τυπική επίδοση στον κατηγορούμενο της αποφάσεως με δικαστικό. Η οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου κρίνεται εν αναφορά προς την οικονομική κατάσταση και την επαγγελματική δραστηριότητα του κατηγορουμένου. Η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου δεσμεύει το ποινικό δικαστή...
229)
1430/2010 Καταδικαστική απόφαση για ληστεία, σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία, Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας για παράβαση των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορούμενου και των δικαιωμάτων που του παρέχονται από τα άρθρα 369 § 3 και 371 § 3 εδ. β ΚΠΔ. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως για ακύρωση εκ της μη ακροάσεως του Εισαγγελέως.
230)
1443/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής- Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, μη εμπρόθεσμη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
231)
1446/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση υφαρπαγείσας ψευδούς βεβαιώσεως και ηθική αυτουργία σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη καταθέσεως της συγκατηγορουμένης του αναιρεσείοντος (211Α ΚΠΔ), γιατί το δικαστήριο στήριξε την καταδικαστική του κρίση όχι μόνο στην κατάθεση αυτής, αλλά και στα λοιπά αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες, έγγραφα). Με τη διάταξη του άρθρου 220 ΠΚ ...
232)
1448/2010 Απαγόρευση παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δύο ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως από την ιδιοκτήτρια καφετέριας και από τη διευθύντρια του εν λόγω καταστήματος στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω των οποίων διενεργούνταν τα τυχερά παίγνια. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως. Γίνεται σαφής έκθεση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την πράξη γ...
233)
1458/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό. Απάτη κατά συναυτουργία από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 Ευρώ, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια - πρα-γματικά περιστατικά αναγόμενα στο παρελθόν - έννοια όρων. Λόγοι αιτήσεως, απόλυτη ακυρότητα, γιατί παραβιάσθηκαν υπερασπιστικά δικαιώματα της κατηγο-ρούμενης διότι λήφθηκαν υπόψη μαρτυρικές εξετάσεις της στο ΣΔΟΕ. Έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως....
234)
1467/2010 Ψευδής βεβαίωση. Έννοια. Στοιχεία. Έννοια δημοσίου εγγράφου. Συνιστά και η συνταγή που συντάσσει ο γιατρός του ΕΣΥ. Απάτη. Έννοια. Στοιχεία. Πότε τελείται κατ' εξακολούθηση. Ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος. Χρόνος και τρόπος προβολής της. Πρέπει να αποτελεί ειδικό λόγο της εφέσεως. Πρέπει να είναι παραδεκτός. Αν δεν προτείνονται συγκεκριμένοι λόγοι ακυρότητας κατ' άρθρο 321 ΚΠΔ, αλλά υπό την επίφαση της μη περιγραφής της πράξεως προβάλλονται ισχυρισμοί αρνητικοί της κατηγορίας, δεν υπάρ...
235)
1475/2010 Η εκ παραδρομής αναφορά λανθασμένων στοιχείων ταυτότητας του κατηγορουμένου σε μια από τις διατάξεις της αποφάσεως δεν επιφέρει ακυρότητα, όταν από το λοιπό περιεχόμενο αυτής συνάγεται το ορθό. Προσδιορισμός φωτογραφιών που επισκοπήθηκαν. Επικίνδυνη σωματική βλάβη, επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
236)
1482/2010 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής με πρόθεση (ΠΚ 281 § 1). Μεταξύ των υποκειμένων του εγκλήματος αυτού είναι και ο επιβλέπων μηχανικός ή αρχιτέκνων, καθώς και εκείνος που διευθύνει την εκτέλεση του έργου και δίδει οδηγίες και διαταγές υποχρεωτικές γι' αυτούς που τις εκτελούν. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από το ότι στα πρακτικά συνεδριάσεως δεν αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Εφετών ή οι αρχαιότεροι του προεδρεύοντος εφέτες, κωλύοντο στη συγκεκριμένη δίκη, όταν η σύνθεση του δικαστηρίου ο...
237)
1486/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Δύο αυτοτελείς αιτήσεις αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Δεν υπάρχει ακυρότητα από την παράλειψη στο ακροατήριο της απαγγελίας της κατηγορίας κατά την εκδίκαση της εφέσεως, διότι επί εφέσεως δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 343 ΚΠΔ. Δεν αποτελεί έλλειψη ακροάσεως η μη ανάγνωση εγγράφου που υπάρχει στη δικογραφία, αλλά δεν τηρήθηκε η ανάγνωση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία τόσο ως προς την επί της κατηγορίας ενοχή όσο και ως προς την...
238)
1490/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν συνιστά κακή σύνθεση του Δικαστηρίου και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η παράλειψη αναφοράς στη σύνθεση του Δικαστηρίου ότι η προεδρεύουσα πλημμελειοδίκης, λόγω κωλύματος του Προέδρου πρωτοδικών είναι και η αρχαιότερη των υπηρετούντων στο δικαστήριο δικαστών, ούτε όταν δεν μνημονεύεται η πράξη αναπλήρωσης του διευθύνοντος το Δικαστήριο. Υποχρέωση αιτιολογημένης απορρίψεως αυτοτελούς ισχυρισμού που υπέβαλε ο κατηγορούμενος, από τ...
239)
1496/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αβάσιμα ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη της απαιτουμένης στην προσβαλλόμενη απόφαση εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της νόμιμης βάσης, διότι το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον προβληθέντα στο ακροατήριο του εγγράφως και αναπτυχθέντα από το συνήγορο του και προφορικά, ισχυρισμό ότι η σε βάρος του καταδικαστική κρίση στηρίχτηκε αποκλειστικά στην κατάθεση - απολογία του συγκατηγορουμένου του. Το άνω Δικαστήριο αναφέρει στο σκεπτικό του και άλλα ...
240)
1506/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα με ζημία άνω των 73.000€, καθώς επίσης και άμεση συνέργεια σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση, από την οποία προκλήθηκε σε άλλον βλάβη που υπερβαίνει το ποσό των 73.000€. Έννοια όρων. Παραπονείται για την απόρριψη της εφέσεως της με το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου, για να δικαστεί για τις παραπάνω αξιόποιν...
241)
1517/2010 Παράβαση άρθρου 15 ΠΔ 40/77 (ακατάλληλα τρόφιμα), σε συνδ. προς άρθρο 23 Ν. 4085/60 (ως ισχύει) [Ποινική ευθύνη]. Αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως και του δικογράφου των προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο από μη ανάγνωση εγγράφου του οποίου δεν ζητήθηκε η ανάγνωση του και αυτό δεν ήταν στα αναγνωστέα έγγραφα. Δεν παραγράφηκε η αξιόποινη πράξη λόγω παρόδου οκταετίας, όταν κατά την...
242)
1519/2010 Ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστείες, σωματικές βλάβες, οπλοφορία. Η απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας πρέπει να προτείνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου το ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ληφθεί υπόψη, ούτε και αυτεπαγγέλτως, αρμόδιο δε μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή, για την κήρυξή της ακυρότητας είναι το δικαστικό συμβούλιο για να έχει υποχρέωση το δικαστήριο να απαντήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα σε αιτήματα του κατηγορούμενου για διεξα...
243)
1521/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που ασκήθηκαν κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Αβάσιμη η αίτηση του κατηγορούμενου ότι κατά παράβαση του άρθρου 211 Α΄ ΚΠΔ, για την κρίση του περί ενοχής του αναιρεσείοντος, το δικάσαν Δικαστήριο συνεκτίμησε τις καταθέσεις των συγκατηγορουμένων του αφού από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι για την κρίση του αυτή, έχουν συνεκτι...
244)
1525/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενέργεια και δια παραλείψεως κατά παραυτουργία. Δεν συνιστά κακή σύνθεση του Δικαστηρίου και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, η παράλειψη αναφοράς στη σύνθεση του δικαστηρίου ότι η προεδρεύουσα εφέτης, λόγω κωλύματος των Προέδρων Εφετών, είναι και η αρχαιότερη των υπηρετούντων στο δικαστήριο δικαστών. Δεν αποτελεί έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, η μη αναφορά της διατάξεως νόμου, από την οποία προκύπτει η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς...
245)
1527/2010 Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Έννοια στοιχεία κατ' άρθρο 290 ΠΚ. Ενδεχόμενος δόλος. Έννοια. Αμέλεια Έννοια. Διακρίσεις σε ενσυνείδητη και χωρίς συνείδηση. Θάνατος και σωματικές βλάβες ως αποτέλεσμα της διατάραξης. Πότε υπάρχει αληθινή ή φαινόμενη συρροή μετά της πράξεως του άρθρου 290 παρ.1 β που τελέσθηκε με ενδεχόμενο δόλο και εκείνων των άρθρων 302 και 314 ΠΚ. Δεν υφίσταται γενικώς και αδιακρίτως φαινόμενη συρροή, αλλά το ζήτημα θα ερευνάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Κριτήρι...
246)
1535/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία εξ αμελείας (συνειδητή) κατά συρροή. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτης ακυρότητας εκ της αναγνώσεως προανακριτικής καταθέσεως του κατηγορουμένου λήψεως υπόψη εγγράφων δεν αναγνώστηκαν, εκ του φερόμενου ανεπαρκούς προσδιορισμού εγγράφων, ελλείψεως ανακρίσεως (358 ΚΠΔ) -.
247)
1551/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό στο ΜΟΔ. Ηθική αυτουργία από κοινού σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, άλλου προσώπου, καθώς και ηθική αυτουργία από κοινού, σε κακουργηματική εκβίαση. Έννοια όρων. Τρόπος τελέσεως της ηθικής αυτουργίας. Παράπονα κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόστηκαν και απορρίφθηκε η έφεση της κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, ως ουσιαστικά αβάσιμη. Το αναιρ...
248)
1552/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του όρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. ...
249)
1576/2010 Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. 1) Η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον αναφέρονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικέ...
250)
1577/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (πτώση σε οικοδομή Αλβανού εργαζόμενου) δύο πολιτικών μηχανικών και ενός υπεργολάβου. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως: Α) για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ) εκ του λόγου ότι α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την σύνθεση του δικαστηρίου, και β) εκ του ότι δέχθηκε παρανόμως την παράσταση πολιτικής αγωγής (άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠΔ), διότι ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τους γονείς...
251)
1612/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση από το Τριμελές Πλημ/κείο. Η έφεση κατ' αυτής απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, αφού με προηγούμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της αναβολής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για απόλυτη ακυρότητα.
252)
1615/2010 Καταδικαστική απόφαση για άμεση συνεργεία σε παράνομη μεταφορά - προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα εισόδου, κατ' επάγγελμα, σύσταση συμμορίας και αθέμιτης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας αναφορικά με την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό της "κατ' επάγγελμα τελέσεως" και του ελαφρυντικού του άρ...
253)
1626/2010 1) Συμπλήρωση αποφάσεως κατά την 145 § 1, 2 ΚΠΔ. 2) Λαθρεμπορία με ιδιαίτερα τεχνάσματα σημαντικού ποσού κατ' εξακολούθηση και από κοινού, πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του Δημοσίου, αποσκοπούντες σε περιουσιακό όφελος άνω των 50.000.000 δρχ με χρόνο τέλεσης από 7122001. Έννοια όρων. Ως λαθρεμπορία θεωρείται και η κατοχή εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το παραπάνω αδίκημα. Από το σύνολο των παραδοχών του σκεπτικού της προσβαλλόμενης αποφάσε...
254)
1658/2010 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την απαλλακτική απόφαση του κατηγορουμένου για κακουργηματική υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν είναι απαραίτητο για την ταυτότητα του εγγράφου, που αναγνώσθηκε ο επί μέρους προσδιορισμός των στοιχείων του (χρόνος, τόπος έκδοσης, ποσό, εκδούσα Αρχή). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
255)
1659/2010 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για απλή συνεργεία σε ληστεία, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς τη συμμετοχική του δράση. Δεν υφίσταται αρνητική υπέρβαση εξουσίας, αφού περιέχεται στην απόφαση διάταξη περί δήμευσης των κατασχεθέντων, χωρίς να είναι αναγκαία η λεπτομερής αναφορά και περιγραφή των αντικειμένων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητ...
256)
1673/2010 Απλή συνέργεια στην παρ' άλλου προώθηση με μεταφορικό μέσο υπηκόων τρίτης χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος προς το έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω πλοίου στο οποίο επιβιβαζόταν το όχημα με το οποίο μεταφέρονταν και στο οποίο συνεπέβαινε η ως άνω άλλη συνεργός μαζί με το ανήλικο τέκνο της. Καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων). Αίτηση αναιρέσεως της απλής συνεργού. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, που ήταν η επι...
257)
1680/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως εργολάβου οδού. Ατύχημα μοτοποδηλάτη. Έννοια άρθρων 15 και 302 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ προβαλλόμενος από τον αναιρεσείοντα λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να διαλάβει...
258)
1683/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής. Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του άρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. 2954/2001 (ΑΠ ...
259)
1707/2010 Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του εργοδότου - κατηγορουμένου για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του. Απόλυτη ακυρότητα από την παράνομη παράσταση. Παραδοχή του σχετικού λόγου αναιρέσεως.
260)
1709/2010 Συρροή ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών από αμέλεια. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου και για το αίτημα αναβολής δίκης για κλήτευση μάρτυρα. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση ως αβάσιμου. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα με αίτημα του κατηγορουμένου λόγω της ιδιότητας του μάρτυρα αυτού ως προανακριτικού υπαλλήλου. Απόρριψη του λόγου ...
261)
1716/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία του ε/κλήματος. Απόρριψη λόγου για εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή το περιεχόμενο τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα. Πιστοποιητικό για το αμετάκλητο...
262)
1719/2010 Κακουργηματική απάτη (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια) κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο λόγω του ότι δεν δόθηκε ο λόγος τελευταία στους συνηγόρους των κατηγορουμένων που τους εκπροσώπησαν (άρθρ. 369 ΚΠΔ). Απόρριψη όλων των λόγων των αιτήσεων α...
263)
1721/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού καρδιολόγου). Είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι οι λόγοι αναιρέσεως της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο - έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του συγκατηγορουμένου του περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, χωρίς να δοθεί ο λόγος στον Εισαγγελέα, και εκ του ότι απέρριψε ένσταση ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος υποβληθείσα από τον συγκατηγορούμενό του, επειδή δεν περιείχε τα στοιχεία...
264)
1744/2010 Πλαστογραφία τραπεζικής επιταγή με χρήση από τον υπαίτιο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους (κύριους και πρόσθετους) από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) επίκληση απόλυτης ακυρότητας (άρθρ. 171 § 1δ ΚΠΔ) α) για λήψη υπόψη εγγράφου που αναγνώσθηκε, αλλά δεν επιδείχθηκε, καθώς και εγγράφων που αναφέρονται ατελώς στα πρακτικά (τρόπος καταχώρησης των εγγράφων στα πρακτικά), β) για παράλειψη του δικαστηρίου να δοθεί ο λόγος στον κα...
265)
1745/2010 Απαγόρευση διεξαγωγής ηλεκτρονικά διεξαγόμενων παιγνίων, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Παράβαση άρθρων 1 περ. δ, 2 § 1 και 4 Ν. 3037/ 2002, σε συνδ. με αρθρ. 4 και 7 ΒΔ 29/1971. Οι διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν υπάρχει αντίφαση από το ότι η αναιρεσείουσα αναφέρεται ως ιδιοκτήτριαεκμεταλλεύτρια του κέντρου. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμο...
266)
1746/2010 Παράβαση άρθρ. 1 παρ. 71 ν. 998/1979 και 2 παρ. 17 ν. 1337/1983. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Α' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως με τον οποίο οι αναιρεσείουσες υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και στήριξε την περί της ενοχής κρίση του και...
267)
1751/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 ν. 3037/ 2002 και για άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ορθή εφαρμογή και των διατάξεων 1 εδ. α και 7 § 1 εδ. α΄ ΒΔ 29/1971, σε συνδυασμό με αυτές του ν. 3037/2002. Αιτιολογημένη καταδίκη της ιδιοκτήτριας - εκμεταλλεύτριας Int...
268)
1773/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από κοινού κατ' επάγγελμα. Απαράδεκτες ως λόγος αναίρεσης οι αιτιάσεις για έλλειψη πραγματικής εξουσίας και για δυνατότητα διαθέσεως των ναρκωτικών που κατέχονταν εντός του μισθίου διαμερίσματος, διότι πλήττουν την ουσιαστική κρίση περί τα πράγματα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας ως προς τον ισχυρισμό που ήδη αναιρεσείοντος που ήταν αρνητικός της κατηγορίας και για έ...
269)
1830/2010 Αγορά ναρκωτικών ουσιών από η΄ κατηγορούμενο (ως τοξικομανής), κατοχή ναρκωτικών ουσιών από κοινού, πώληση ναρκωτικών ουσιών από γ΄ κατηγορούμενη, απλή συνέργεια στην πώληση ναρκωτικών ουσιών από κοινού (οι λοιποί κατηγορούμενοι εκτός του η΄ κατηγορουμένου). Καταδικαστική απόφαση Πενταμελούς Εφετείου. Συνεκδίκαση έξι ξεχωριστών αιτήσεων αναιρέσεως ισάριθμων από τους οκτώ από τους κατηγορούμενους που καταδικάσθηκαν. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεων. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο εφαρμοσθεισών ουσια...
270)
1832/2010 Προσβαλλόμενο Βούλευμα. Απέρριψεν ουσία έφεση κατηγορουμένης - αναιρεσείουσας κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, παραπεμπτικού για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο, κατ' εξακολούθηση. Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α, β, δ ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
271)
1844/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79 ΠΚ), για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής). Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και απόρριψη αίτησης αναίρεσης συνολικά.
272)
1864/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Λαθρεμπορία. Α. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Β. Από τη μη απάντηση του Δικαστηρίου σε αυτοτελή ισχυρισμό πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε όμως, σε προηγούμενη συζήτηση της υποθέσεως και περιλαμβάνεται στα μη αναγνωσθέντα πρακτικά της προεκδοθείσας αναβλητικής αποφάσεως, ...
273)
1867/2010 Μετ' αναίρεση για το μέρος των ποινών. 1. Κακή σύνθεση. Στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται οργανικός αριθμός μεγαλύτερος των 15 δικαστών και η σύνθεση των ποινικών Δικαστηρίων γίνεται με κλήρωση και δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφεται τούτο στην απόφαση και δεν εκδίδεται πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία και επομένως δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από την παράλειψη αναφοράς των στοιχείων αυτών. Η παρ. 10 του άρθρου 17 ΚΟΔΚΔΛ, σύμφωνα με την οποία ακυρότητα γι...
274)
1881/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή δυσφήμηση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας αναφορικά με τα στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 367 § 1 περ. γ΄ ΠΚ. Απορρίπτεται επίσης ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ Α΄ ΚΠΔ λόγος της αιτήσεως αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της κατά το άρθρο 171 § 1...
275)
1910/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για ηθική αυτουργία σε απάτη (κακουργηματική). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Το άρθρο 211Α ΚΠΔ δεν έχει εφαρμογή στο ενδιάμεσο στάδιο.
276)
1914/2010 Αγορά, εισαγωγή, συγκατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2. Η κατάθεση μαρτύρων - αστυνομικών, ότι αυτά που καταθέτουν τα γνωρίζουν μόνο από την κατάθεση συγκατηγορουμένου, αξιολογούνται μεν, πλην δεν μπορεί να έχουν την αξιοπιστία της αμέσου γνώσεως και έτσι μόνη της δεν θα μπορεί να στηρίξει καταδίκη συνδυαστικά τόσο στη μαρτυρ...
277)
1947/2010 Ναρκωτικά (Καλλιέργεια - συγκομιδή - κατοχή). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της απολύτου ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς τη διάταξη περί δημεύσεως. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς τις πράξεις της καλλιέργειας και συγκομιδής, όχι όμως, ως προς την κατοχή και για τη δήμευση. Αναιρείται ως προς την πράξη της κατοχής και ως προς τη διάταξη της δημεύσεως, καθόσον δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά. Παρέλκ...
278)
1948/2010 Μη καταβολή ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της παράβασης των διατάξεων για τη δημοσιότητα, για το ότι η απόφαση δεν απαγγέλθηκε δημόσια, β) της απόλυτης ακυρότητας για το ότι μετά την εξέταση του μάρτυρα, δεν δόθηκε ο λόγος στο συνήγορο του, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού του για αδυναμία καταβολής των χρεών, λόγω της κηρύξεως σε πτώχευση της Ο. Ε της οποίας ετύγχ...
279)
1969/2010 Ναρκωτικά: Κατοχή. Πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας (ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή στο συνήγορο του για να ασκήσει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα), β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει ακυρότητα γιατί προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο και στο συνήγορο του. Επάρ...
280)
2025/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (έλλειψη ακροάσεως) από το γεγονός ότι απέρριψε το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
281)
2026/2010 Επιταγές (άρθρο 79 ν. 5960/1933). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της απόλυτης ακυρότητας, ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Νόμιμα παραστάθηκε για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί με πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε., το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, παρόλο που μεσολάβησε αλλαγή - αντικατάσταση του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα και υπέρ της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας.
282)
2052/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατηγορουμένου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως καταδικαστικής ως προς τον ένα κατηγορούμενο και αθωωτικής ως προς τον άλλο για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση ως προς αθωωτική διάταξη για έλλειψη αιτιολογίας και παραπομπή. Αόριστος λόγος αιτήσεως κατηγορουμένου για έλλειψη αιτιολογίας. Νομίμως παρέστη, ως πολιτικώς ενάγον, το ΙΚΑΕΤΑΜ, το οποίο ήταν το αμέσως παθόν από την αξιόποινη πράξη του αναιρεσείοντος. Από την πρωτόδικ...
283)
2054/2010 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του Ν. 2472/1997. Έννοια αρχείου. Παράδοση αντιγράφου μηνύσεως, της οποίας είχε προηγηθεί ανάκληση και θέση στο Αρχείο της Εισαγγελίας, με συνημμένα αντίγραφα υπομνημάτων, τα οποία περιείχαν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και στη συνέχεια, πρωτοκόλληση αυτής στο γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, όπου υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση από τρίτους, στοιχειοθετεί την αξιόποινη αυτή πράξη. Ορθά το δικαστήριο δεν απάντησε επί αυτοτελών ισχυρισμών περί πραγμ...
284)
2057/2010 Συνεκδίκαση δυο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι ταυτόσημοι λόγοι, περί απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας, εκ της αγορεύσεως μόνον του ενός εκ των δύο συνηγόρων των κατηγορουμένων που ακολούθησαν κοινή υπερασπιστική τακτική, διότι η απόφαση ως προς τους άνω λόγους, ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου.
285)
1/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για α) έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, και β) υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το εμπιστεύθηκε σ’ αυτήν ο εγκαλών λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Το Πενταμελές Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς τα άνω εγκλήματα, ήτοι: Ι) ως προς το ειρημένο πλημμέλημα (εκτός από τις αναφερόμενες πιο κάτω επιταγές) και συγκεκ...
286)
32/2009 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Έννοια άρθρ. 386 παρ. 1 ΠΚ. Α΄ Λόγος: Απορριπτέος. Όχι απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, από τη λήψη υπόψη εγγράφου που αναφέρεται στο διατακτικό μόνο, όχι και στο αιτιολογικό, έγγραφο που πράγματι δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο ενώ δεν παραβιάζεται ούτε η αρχή της προφορικότητας, διότι η αναφορά του εγγράφου αυτού, της 8053/2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περί εγγραφής του βάρους της προσημείωσης υποθήκης επί του πωληθέντος ακινή...
287)
33/2009 Παράβαση άρθρου 42 παρ.7 Ν. 2696/ 1999 - ΚΟΚ. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι ακυρότητας της διαδικασίας και εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρου 42 του ΚΟΚ και συναφούς ΥΑ, από ανάγνωση και λήψη υπόψη, παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου της εκθέσεως επανεξέτασης του β΄ δείγματος του αίματος, λόγω διαφόρων πλημμελειών της διαδικασίας λήψεως, διότι αφορά σε ακυρότητες της προδικασίας, που έπρεπε να προταθούν μέχρι της αμετάκλητης παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο κατά το άρθρο 176 πα...
288)
34/2009 Παραβιάσεις του Νόμου Περί Ναρκωτικών και 187 Α΄ ΠΚ. Συνεκδίκαση 6 αιτήσεων αναιρέσεως 6 συγκατηγορούμενων, λόγω συνάφειας. 1) Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη την αίτηση του απόντος, πλην κλητευθέντος νόμιμα, 6ου αναιρεσείοντος. 2) Αβάσιμοι κατ΄ ουσία: Οι λόγοι αναιρέσεως των λοιπών 5 παρισταμένων αναιρεσειόντων, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για την ενοχή για όλες τις πράξεις παράβασης του Νόμου περί Ναρκωτικών και του 187 παρ.1 του ΠΚ, για την απόρριψη των αυτοτελών ισχ...
289)
36/2009 Άρθρ. 71 Ν. 998/1979. Παράνομη Εκχέρσωση Δασικής Έκτασης (ΑΠ1990/2007) χωρίς άδεια Δασαρχείου. (Εγκατάσταση βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε δασική έκταση). 1) Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου με εκ πλαγίου παράβαση και έλλειψη νόμιμης βάσεως. 2) Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ, για απόλυτη ακυρότητα της ...
290)
38/2009 Α. Πλαστογραφία με χρήση κατ΄ εξακολούθηση. Β. Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Α) Απορριπτέος ο λόγος (α΄ σκέλος) ότι δεν αναγνώσθηκαν και δεν επιδείχθηκαν στην κατηγορουμένη η οικοδομική άδεια και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα για να προβάλει τις τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις της, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά προκύπτει ότι αναγνώσθηκε η οικοδομική άδεια, έστω αορίστως, αλλ’ όμως αυτή με το σχεδιάγραμμα αποτελούσαν το σώμα του...
291)
43/2009 Αβάσιμη ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος παραδεκτώς προβαλλόμενης ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 και παρεμπίπτουσας αποφάσεως απόρριψης αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα εάν, χωρίς να ζητηθεί, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα για να προβεί σε δηλώσεις, ούτε όταν ο διευθύνων τη συζήτηση κηρύξει το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, χωρίς να...
292)
47/2009 Είναι σχετική και καλύπτεται μη προταθείσα η ακυρότητα από την εξέταση μη γνωστοποιηθέντος μάρτυρος ο οποίος παρευρισκόταν στο ακροατήριο και τον οποίο το δικαστήριο τον εξέτασε. Η αποχώρηση των μαρτύρων στο ειδικό προς τούτο δωμάτιο κατά το άρθρο 350 παρ. 1 ΚΠΔ, αναφέρεται σε μάρτυρες οι οποίοι εξετάζονται ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση της άνω διατάξεως δεν είναι τεταγμένη επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, δεν ανάγεται στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου ...
293)
87/2009 Αναπλήρωση τακτικού Εισαγγελέα της έδρας από τον αναπληρωματικό του, προκειμένου να διακοπεί η συζήτηση της υπόθεσης για άλλη δικάσιμο, δεν δημιουργεί ακυρότητα εκ του άρθρου 171 παρ. 1 περ. β΄ ΚΠΔ και σχετικό λόγο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στ. Α΄ ΚΠΔ.
294)
94/2009 Απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο και ηθική αυτουργία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν μεταφράστηκαν και που δεν προσδιορίζονται. Μεταβολή κατηγορίας από προσθήκη στο διατακτικό. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
295)
98/2009 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα από ανάγνωση κατάθεσης μάρτυρα που λήφθηκε στην προδικασία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
296)
103/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολοδόχο δικηγόρο για κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης τελεσθείσα πριν από την ισχύ του Ν. 2406/1996 που τροποποίησε το άρθρο 375 παρ. 2. Εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης πριν από την τροποποίησή της. Απορρίπτει ως αβάσιμο λόγο αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, και ως απαράδεκτους τους αναγόμενους σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη αναβολή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της εκδίκασης της...
297)
104/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 (μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών) στον ΤΑΤΤΑ. Ι.) Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για ασάφεια ως προς τα ποια αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας. ΙΙ.) Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής κατ΄ άρθρο 61 ΚΠΔ. Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η επιφύλαξη του δικαστηρίου να απαντήσει επί του αιτήματος αναβολής ευθύς μετά την υποβολή του και διατύπωση της αιτιολογίας της α...
298)
111/2009 Ψευδής βεβαίωση, με ζημία ιδιαίτερα μεγάλη σε βάρος του Δημοσίου. Άμεση συνέργεια σ’ αυτήν. Άμεση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου και άμεση συνέργεια στην ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίζονται, από απόρριψη αιτήματος δίχως πρόταση του Εισαγγελέα, από απόρριψη αιτήματος για διακοπή της δίκης προκειμένου να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία, υπέρβαση εξουσί...
299)
124/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου: α) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής, και β) απόλυτης ακυρότητας. Αναιρεί για απόλυτη ακυρότητα, γιατί έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναγνωσθεί. Αναιρεί και παραπέμπει. Το θέμα της παραγραφής θα ερευνηθεί από το δικαστήριο της παραπομπής, εφόσον κριθεί εμπρόθεσμη και παραδεκτή η έφεση.
300)
130/2009 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Λόγοι αναίρεσης: 1) Ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων μη εμφανισθέντων μαρτύρων - ακυρότητα, 2) Παράβαση άρθρου 211 Α ΚΠΔ, 3) Έλλειψη αιτιολογίας, 4) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτονται όλοι οι λόγοι.
301)
133/2009 Ηθική αυτουργία σε απάτη κακουργηματική. Δεκτός λόγος αναίρεσης που αφορά στην δίχως αιτιολογία απόρριψη λόγου εφέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, που προκλήθηκε από τη λήψη υπόψη κατάθεσης της κατηγορουμένης που δόθηκε στα πλαίσια επιθεώρησης από το ΣΔΟΕ.
302)
149/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας όταν η κυρία ανάκριση, επί κακουργημάτων για τα οποία επιτρέπεται προσωρινή κράτηση, περατώνεται με την έκδοση εντάλματος συλλήψεως και συνεπώς είναι νομικώς αδιάφορο το νομότυπο της κλήσης του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη παραπομπή για τα άνω εγκλήματα.
303)
152/2009 Κατοχή - διάθεση ναρκωτικών ουσιών. Ακυρότητα: 1) από εξέταση μάρτυρα που εκτέλεσε προανακριτικά καθήκοντα, 2) από λήψη υπόψη απολογίας συγκατηγορούμενου, ως μόνου αποδεικτικού μέσου, 3) παραβίαση της δημοσιότητας. Απορρίπτονται οι παραπάνω λόγοι.
304)
166/2009 Μαστροπεία. Έννοια (ΑΠ 561/ 2008). 1) Αβάσιμος ουσία ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, εκ του ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα ορισμένων τεσσάρων εγγράφων που αναγνώστηκαν (ΑΠ 31/2008, 129/2008, 600/2008, 909/2008), διότι επαρκώς καθορίζεται η ταυτότητα των 4 αυτών εγγράφων και με την ανάγνωσή τους, έλαβε γνώση του περιεχομένου τους ο αναιρεσείων και ο συνήγορός του. 2) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι δεν αναγνώστηκαν ορισμένα έγγραφ...
305)
173/2009 Ψευδής Καταμήνυση. Ψευδορκία. Συκοφαντική Δυσφήμηση. Απορριπτέοι ως ουσία αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α΄, Δ΄, Ε΄ και Ηγ΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
306)
174/2009 Παράνομη το πρώτον στο Εφετείο παράσταση πολιτικής αγωγής και όταν εκδικάζεται έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, ακόμη και για υποστήριξη μόνο της κατηγορίας. Αναιρεί, διότι η στο ποινικό δικαστήριο δήλωση και παράσταση πολιτικής αγωγής έγινε για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανεπίτρεπτα και αφού δεν απορρίφθηκε και δεν αποβλήθηκε ο πολιτικώς ενάγων πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, αλλά μετά το πέρας αυτής δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η...
307)
179/2009 Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου. Χειροτερεύει η θέση του κατηγορουμένου και όταν το δικαστήριο μετατρέπει σε χρηματική την επιβληθείσα στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία όμως πρωτοδίκως είχε ανασταλεί, έστω και αν δευτεροβαθμίως επιβάλλεται μικρότερη ποινή. Απορρίπτει λοιπούς λόγους. Αναιρεί μόνο κατά το μέρος αυτό.
308)
182/2009 Απάτη. Πολιτική Αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει και όταν η πολιτική αγωγή ασκηθεί, χωρίς να έχει αποβληθεί, για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου ή από το ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπό ιδιότητα όμως διαφορετική από εκείνη που είχε παραστεί πρωτοδίκως. Η αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή επιδόθηκ...
309)
186/2009 Ακυρότητα σε έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
310)
222/2009 Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Συμβουλίου Εφετών, ως εκ της συμμετοχής στη σύνθεση του εφέτη, που είχε ασκήσει δικαιοδοτικά καθήκοντα στην ίδια υπόθεση, σε προγενέστερο διαδικαστικό στάδιο. Δέχεται την αίτηση αναιρέσεως.
311)
248/2009 Ψευδορκία μάρτυρα στα πλαίσια της προανάκρισης. Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικώς ενάγοντος στο Δικαστήριο, αφού δεν είναι άμεσα παθών. Αναιρεί απόφαση Εφετείου.
312)
249/2009 Όχι δεδικασμένο από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος που τέλεσε αξιόποινη πράξη που αφορά παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ορθώς παραπέμφθηκε για την ίδια πράξη και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, έστω και αν προηγήθηκε δίκη στην αλλοδαπή για την ίδια πράξη. Αυτοτελείς ισχυρισμοί ελαφρυντικών περιστάσεων. Πότε είναι ορισμένοι και δημιουργείται υποχρέωση του Δικαστηρίου να αιτιολογήσει την απόρριψή τους. Ανάγνωση εγγράφων και καταθέσεων μαρτύρων που δόθηκαν σε άλλη δίκη για τ...
313)
251/2009 Απιστία σε βάρος του Δημοσίου. Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως με την επίκληση: α) του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (Λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν). Αναιρεί και παραπέμπει. (όμοιες οι Α.Π. 1634/2003, ΑΠ 909 και 1298/ 1999).
314)
254/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΑΝ 86/1967, με την επίκληση των λόγων, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας από την ανάγνωση του Δ.Π.Μ. Υπάρχει αιτιολογία. Ορθή εφαρμογή των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από την ανάγνωση του Δ.Π.Μ. Απορρίπτει την αναίρεση.
315)
258/2009 Απόλυτη ακυρότης για κακή σύνθεση του δικαστηρίου. Απόλυτη ακυρότης, όταν ελήφθησαν υπ’ όψη έγγραφα που δεν ανεγνώσθησαν. Πρέπει τα έγγραφα να προσδιορίζονται με τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά των. Ιδιαίτερη μνεία της δικαστικώς διαταχθείσης πραγματογνωμοσύνης. Πότε υπάρχει αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται η αιτιολογία και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφ’ όσον αυτοί έχουν υποβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Απορρίπτει αναίρεση.
316)
275/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η λήψη υπόψη, χωρίς ανάγνωση, εγγράφων του κατηγορητηρίου δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα.
317)
278/2009 Κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλου. Στοιχεία αδικημάτων. Ισχυρισμός περί τοξικομανίας. Πρέπει, για να αιτιολογείται η απόρριψή του, να είναι ορισμένος. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη (για τον χαρακτηρισμό του κατηγορούμενου ως τοξικομανούς) που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να προκύπτει αναμφίβολα από την αιτιολογία της απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη, χωρίς να είναι απαραίτητο να μνημονεύεται ειδικώς. Πραγματογνωμοσύνες που δε...
318)
279/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο. Αιτιολογημένη καταδίκη. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων, όχι απόλυτη ακυρότητα.
319)
303/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση που στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση για επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Διαδικαστικά έγγραφα λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή των. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση, δίχως ο εκκαλών να ισχυρίζεται ότι είναι γνωστής διαμονής. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα η επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση ο εκκαλών, δίχως να προσδιορίζει άλλα περιστατικά.
320)
315/2009 Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 174 παρ. 1 ΚΠΔ), διότι η αντίκλητος του κατηγορουμένου, αν και ζήτησε να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως πριν από την υποβολή της στο Συμβούλιο, δεν ειδοποιήθηκε σχετικά. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και με την Έφεση, αφού με τον τρόπο αυτό περιέρχεται σε γνώση του Εισαγγελέως. Αναιρεί και παραπέμπει.
321)
333/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Παράβαση των άρθρων 1 και 11 του Ν. 5227/1931 “περί μεσαζόντων”. Στοιχεία αδικήματος. Απόρριψη λόγων αναίρεσης και προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Δεν υπάρχει αντίφαση από το ότι οι αναιρεσείοντες απηλλάγησαν πρωτοδίκως για απάτη και καταδικάστηκαν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων με την παραδοχή ότι παρέστησαν εν γνώσει ψευδώς ότι λόγω των σχέσεών τους κλπ, ότι μπορούσαν να επιτύχουν όσ...
322)
347/2009 Απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πότε υπάρχει απόπειρα. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει η κάθε περίπτωση. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα από τη μη αναφορά στο σκεπτικό από τη μη αναγραφή του αριθμού των φωτογραφιών που επισκοπήθηκαν από το Δικαστήριο. Η πραγματογνωμοσύνη περιλαμβανόμενη στα αποδεικτικά μέσα πρέπει να μνημονεύεται στην απόφαση και αρκεί όταν από το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως,...
323)
354/2009 Παράβαση νόμου περί Σημάτων - Ν. 2239/1994. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αναίρεση. Δαπάνη υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας.
324)
355/2009 Κλοπή. Έννοια. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αβάσιμοι. Απορρίπτει.
325)
357/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και χρήση πλαστού εγγράφου (ΑΠ 447/2008, 497/2008). 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του κατηγορούμενου, αναφέρονται οι αρμόζουσες ποινικές διατάξεις 216 παρ. 1,2, 394 ΠΚ και το 375 ΠΚ (αφού η επιταγή που πλαστογραφήθηκε ήταν και κλεμμένη), ουδεμία ασάφεια ότι καταδικάστηκε για τις άνω 2 πράξεις και όχι για κλοπή κα...
326)
368/2009 Απάτη. Ζημία από έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού γίνεται δεκτό ότι το παραδοθέν ήταν εντελώς άχρηστο και συνεπώς η ζημία του εγκαλούντος ανέρχεται στο ποσό του τιμήματος που κατέβαλε. Δεν προκλήθηκε ακυρότητα από παραβίαση υπερασπιστικού δικαιώματος, τη μη επισκόπηση φωτογραφιών και την ανάγνωση εγγράφων. Απορρίπτει.
327)
374/2009 Ψευδής καταμήνυση. 1) Απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι δεν αναγνώστηκαν τα πρακτικά της ίδιας δίκης που είχε προηγούμενα αναβληθεί, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε ζητήσει ο ίδιος ή δια του συνηγόρου του την ανάγνωση των πρακτικών αυτών, ώστε το Δικαστήριο να έχει υποχρέωση να απαντήσει στο υποβληθέν αυτό αίτημα και από...
328)
384/2009 Φαρμακοδιέγερση. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Υπέρβαση εξουσίας γιατί έγινε δεκτή έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Απόρριψη λόγου γιατί η έφεση είναι αιτιολογημένη. Απόλυτη ακυρότητα από το άρθρο 358 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος, όπως και ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Απορρίπτει.
329)
403/2009 Άρθρο 369 παρ. 1 και 3 ΚΠΔ, 333 παρ. 3 ΚΠΔ. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ομιλούν πάντοτε τελευταίοι επί της ενοχής και επί της ποινής. Εάν δεν τηρηθούν ταύτα, απόλυτη ακυρότης κατά το άρθρο 171 παρ. 1δ΄ ΚΠΔ διότι αφορά την υπεράσπιση κατηγορουμένου. Αναιρεί ως προς την ποινή, διότι ως προς αυτή μόνο δεν εδόθη ο λόγος στην συνήγορό του, μετά την πρόταση Εισαγγελέα.
330)
404/2009 Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Παράνομη είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Παράβαση άρ. 88 παρ. 1β Ν. 3386/2005. Μεταφορά αλλοδαπών με λεωφορείο από την Τουρκία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αιτιολογία της περί κατασχέσεως του αυτοκινήτου αποφάσεως. Απόρριψη αιτήματος του παρεμβαίνοντος ιδιοκτήτη για απόδοση του αυτοκινήτου. Επιβολή και χρηματικής ποινής, παρά την αποδοχή του αιτήματος για ελαφρυντικά. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Απορρίπτει αναί...
331)
416/2009 Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1δ, 484 παρ. 1 στοιχ α΄ ΚΠΔ). Το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε αναιτιολόγητα αίτημα του εκκαλούντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο.
332)
427/2009 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αληθινή συρροή. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, μη δόση του λόγου στο δικηγόρο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα. Απορρίπτει σχετικούς λόγους. Απορρίπτει αίτηση.
333)
428/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη, απορρίπτει ως αβάσιμους λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο). Απορρίπτει αίτημα ως κατ’ ουσία αβάσιμο για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα του βουλεύματος για παράβαση των διατάξεων περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, διότι δεν έγινε δυνατή η διαβίβαση της υποβληθείσας αίτησης στο Σ...
334)
443/2009 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα λόγο μεταβολής χρόνου τελέσεως των πράξεων που επηρεάζει την παραγραφή. Παραγραφή των πράξεων. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
335)
448/2009 Διορισμός διερμηνέως εκτός οικείου καταλόγου: απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί και παραπέμπει.
336)
452/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα. Μερική αναίρεση και παραπομπή για απόλυτη ακυρότητα διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο πριν από την επιβολή της ποινής.
337)
454/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Παράβαση άρθρου 88 παρ. 1β΄, γ΄ Ν. 3386/2005. Άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη γνώση του συνεργού και ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξεως και ως προς τη δυνατότητα να προκληθεί κίνδυνος σ...
338)
461/2009 Φοροδιαφυγή. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας (παραδεκτώς παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο, ως πολιτικώς ενάγον, κατά το άρθρο 21 του ν. 2523/1997), β) της σχετικής ακυρότητας (έλλειψη ακροάσεως και ακυρότητα του κλητήριου θεσπίσματος), γ) της υπέρβασης εξουσίας (απαράδεκτο της ποινικής δίωξης - παραδεκτώς ασκείται η δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2523/1997, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου ...
339)
468/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με αρθρ. 23 Ν. 2523/ 1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και...
340)
470/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο....
341)
471/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
342)
472/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
343)
473/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
344)
484/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
345)
485/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ, 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως...
346)
486/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
347)
488/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
348)
489/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
349)
490/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
350)
491/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
351)
492/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
352)
493/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
353)
494/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
354)
496/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως...
355)
499/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του α...
356)
500/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του α...
357)
502/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χ...
358)
503/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΄και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χ...
359)
504/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
360)
505/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
361)
506/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
362)
510/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
363)
511/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
364)
512/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
365)
516/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
366)
519/2009 Καταδίκη του αναιρεσείοντος κατηγορούμενου για παράβαση του α.ν. 690/1945. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις (αναφέρονται στην απόφαση: η ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εργοδότη των επίσης αναφερόμενων εργαζομένων, ο χρόνος διάρκειας των μεταξύ τους καταρτισθεισών συμβάσεων εργασίας, οι απ’ αυτές καθορισμένες αποδο...
367)
549/2009 Παράβαση καθήκοντος και αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης. Ακυρότητα από τη μεταγωγή κατηγορουμένης για να απολογηθεί. Απορρίπτεται ο λόγος γιατί το αίτημα υποβλήθηκε από τους δικηγόρους που την εκπροσώπησαν στη δίκη μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
368)
553/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέ...
369)
554/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
370)
555/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
371)
556/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
372)
557/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
373)
558/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
374)
559/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
375)
560/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
376)
561/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
377)
562/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
378)
563/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
379)
570/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
380)
574/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του ν. 2344/1940 “Περί Αιγιαλού και Παραλίας” με την επίκληση των λόγων: α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του ΚΠΔ), β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Το δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του περί του απαραδέκτου της εφέσεως, έλαβε υπόψη του έγγραφο το οποίο δεν είχε αναγνωσθεί. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Παραπέμπει ...
381)
580/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί Ασφαλιστικών εισφορών, με την επίκληση του λόγου: α) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και β) της απολύτου ακυρότητας. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δέχεται αναίρεση κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ, γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως των 24 μηνών, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί εν μέρει και ...
382)
584/2009 Κατοχή - μεταφορά ινδικής κάνναβης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις. Η χωρίς αίτηση μη δόση του λόγου στον κατηγορούμενο να υποβάλλει ερωτήσεις στον συγκατηγορούμενό του δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει αίτηση.
383)
604/2009 Υπόθαλψη εγκληματία. Ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
384)
606/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική. Ειδική αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
385)
642/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για: α) έλλειψη αιτιολογίας σε παρεμπίπτουσα απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτημα αναβολής, β) απόλυτη ακυρότητα εκ της λήψεως υπόψη παρεμπιπτουσών αποφάσεων του Δικαστηρίου, οι οποίες δεν αναγνώστηκαν και εκ της λήψεως υπόψη κατάθεσης, η οποία προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε.
386)
646/2009 Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και ακυρότητας από τη μη επιβολή εφέσιμης ποινής.
387)
670/2009 Παραπομπή της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα στο Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων) για να δικαστεί για τις κακουργηματικές πράξεις :α) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 216 παρ. 1 και 3 εδ. α΄ και 98) και β) της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία (υπάλληλος του ΙΚΑ) κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 258 στοιχ. γ΄ περ. β΄ και 98). Το Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ορθά ερμήνευσε και εφ...
388)
677/2009 Α. Απάτη κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, χωρίς επιβαρυντικό περ. 1 παρ.1 ν. 1608/50, λόγω ποσού ζημίας, κατά κεφάλαιο μη υπερβαίνων τα 50.000.000 δρχ. Β. Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου με επιβαρυντικό περιστατικού του 1 παρ. 1 του ν. 1608/50, λόγω οφέλους συνολικού, άνω των 50.000.000 δρχ. (ΑΠ 1403/ 2007, 1074/2006). 1. Επί κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος Τράπεζας ημεδαπής, τελεσθεισών 1995-1996, ήτοι προ του 1999, το άρθρο 16 παρ. 2 ν.δ. 2576/1953, ως ειδική διάταξ...
389)
679/2009 Απορριπτέος ο 1ος Λόγος Αναιρέσεως, διότι δεν συντρέχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, κατά τα άρθρα 32 παρ. 1, 171 παρ. 1β, 501 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ , αν το Δικαστήριο απορρίψει αίτημα αναβολής της δίκης που υποβλήθηκε από τον συνήγορο του κατηγορουμένου μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας κατά την αγόρευσή του επί της ενοχής και μετά την πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας επί της ενοχής, χωρίς ο διευθύνων τη συζήτηση να δώσει προηγουμένως το λόγο στον Εισαγγελέα για να προτείνει και...
390)
681/2009 Παράβαση Α.Ν. 86/1967. 1.) Αβάσιμος ο έκτος λόγος αναιρέσεως για κακή σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, λόγω συμμετοχής και Παρέδρου Πρωτοδικείου, χωρίς πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Δικαστή, διότι ήδη κατά άρθρο 77 παρ. 8 ν. 1756/1988, όπως αντικ. με άρθρο 16 ν. 2479/1997, οι θέσεις Πρωτοδικών και Παρέδρων είναι ενιαίες και ο Πάρεδρος δικάζει ως Πρωτοδίκης και δεν απαιτείται πράξη αναπλήρωσης (ΑΠ 150, 2044/ 2007). 2.) Αβάσιμος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας κ...
391)
684/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμηση. 1. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι το Δικαστήριο, παρά το νόμο, δέχθηκε παράσταση πολιτικής αγωγής της εγκαλούσας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς η εν λόγω παθούσα στη δήλωση παραστάσεως, να προσδιορίζει το περιεχόμενο της βλάβης και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των αξιοποίνων πράξεων και της βλάβης που υπέστη, ούτε και ποία από τις τρεις πράξεις αφορά, είν...
392)
721/2009 α) Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Β) Έκθεση. Έννοια σχετικών διατάξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και πλήρης αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρετικών λόγων για σχετική και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
393)
725/2009 Ναρκωτικά. Εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά. Αναιρεί για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι δεν ακούσθηκε ο κατηγορούμενος και ο εισαγγελέας πριν από το διορισμό διερμηνέως από το ακροατήριο. Έλλειψη αιτιολογίας της διατάξεως για τον διορισμό. Δεν προκύπτει αν ο διορισθείς ήταν εκτός καταλόγου και αν συνέτρεχε νόμιμος λόγος για τον εκτός καταλόγου.
394)
727/2009 Υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων.
395)
729/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Δόση του λόγου στον κατηγορούμενο πριν από την κρίση επί της ενοχής. Απόρριψη του σχετικού για απόλυτη ακυρότητα λόγου ως αβασίμου.
396)
732/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή δήλωση στην Αρχή (άρθρο 230 ΠΚ) και ψευδορκία μάρτυρα (άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ). Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα από την αποδεικτική αξιοποίηση της ψευδούς καταθέσεως, αφού αυτή αποτελεί στοιχείο της κατηγορίας για ψευδορκία.
397)
736/2009 Εμπρησμός από πρόθεση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αίτημα επιδείξεως πειστηρίου και πραγματογνωμοσύνης. Πρέπει να είναι σαφές και ορισμένο. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης, διότι το Δικαστήριο παρέλειψε να απαντήσει στο αίτημα (επίδειξης πειστηρίου). Έγγραφα. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των εγγράφων αυτών, που δεν αναγνώστηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ...
398)
740/2009 Ο αναιρεσείων καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης: α) για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και β) για παράβαση του άρθρου 42 παρ. 1, 49, 6γ΄ του ΚΟΚ (Ν. 2696/99). Το άνω Δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου τις άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και έτσι δεν στέρησε την απόφαση από νόμιμη βάση. Ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενικ...
399)
744/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του ΑΝ 690/1945, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση περί αναβολής. Δεν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, γιατί δεν έλαβε υπόψη του έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν κα...
400)
760/2009 Φοροδιαφυγή. Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 19 του Ν 2523/1997 και απόρριψη λόγων αναίρεσης (α) για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης των διατάξεων που καθορίζουν την της ποινικής δίωξης, εσφαλμένη ερμηνεία της παραπάνω διάταξης και υπέρβαση εξουσίας, (β) απόρριψη λόγων αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω λήψεως υπόψη ισχυρισμών του πολιτικώς ενάγοντος χωρίς να έχει παραστεί νομίμως στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και λόγω μη δόσεως τελευταία του λό...
401)
763/2009 Πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Απόλυτη ακυρότητα, από κατάθεση μάρτυρα και παράσταση πολιτικής αγωγής. Δίωξη δίχως τελεσίδικη επίλυση της διαφοράς. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
402)
769/2009 Βιασμός, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα. Καταδίκη κατηγορουμένου για τις παραπάνω πράξεις. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (ανάγνωση μαρτυρικής κατάθεσης). Απόρριψη των λόγων αυτών αναίρεσης και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης.
403)
778/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Υπάλληλος είναι και ο Μητροπολίτης. Παθών νομικό πρόσωπο Μονής στο οποίο ανήκαν τα υπεξαιρεθέντα de facto άσκηση πράξεων διοίκησης της Μητρόπολης από μη ενθρονισθέντα ακόμη Μητροπολίτη. Θεωρείται ότι είχε την ιδιότητα του υπαλλήλου της Μητρόπολης. Απόλυτη ακυρότητα, λόγω παράστασης πολιτικής αγωγής, υπέρβαση εξουσίας, ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την απόρριψη αυτοτελών αιτημάτων του κατηγορο...
404)
779/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ και απόλυτη ακυρότητα, που προκλήθηκε στο ακροατήριο, από την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
405)
791/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για άμεση συνέργεια (πλημμεληματικής μορφής) σε κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα.
406)
809/2009 Απόλυτη ακυρότητα η ανάγνωση ξενόγλωσσων εγγράφων.
407)
830/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια (ειδικευομένου ιατρού) και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 του ΠΚ, για παραβίαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Εκ του λόγου ότι σε κατατεθέν έγγραφο από τον πολιτικώς ενάγοντα μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας περιέχοντο ισχυρισμοί και αυτό διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο, όταν μάλιστα από τα πρακτικ...
408)
841/2009 Απορρίπτεται ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντος εγγράφου, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη ευθέως και αμέσως και πάντως, διότι η ύπαρξη και το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο (καταθέσεις μαρτύρων). Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας της παρεμπιπτούσης, απορριπτικής τ...
409)
845/2009 Απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 Ευρώ. Άμεση συνέργεια κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια στην ανωτέρω πράξη. Έννοια των στοιχείων της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης. Δεν απαιτείται προηγούμενη καταδίκη του δράστη για το ίδιο έγκλημα. Έννοια γεγονότος. Σε περίπτωση παραπομπής του κατηγορουμένου με απ’ ευθείας κλήση για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, ο εισαγγελέας μπορεί, μέχρι να αρχίσει η συζήτηση στο ακροατήριο, να αποσύρει τη...
410)
851/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ακ...
411)
852/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
412)
853/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
413)
854/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμηση. Έγγραφα τα οποία διηγηματικώς αναφέρονται στο σκεπτικό της αποφάσεως και δεν σχετίζονται ευθέως και αμέσως με την πράξη για την οποία δικάζεται ο κατηγορούμενος. Η μνεία αυτών στο σκεπτικό, χωρίς να έχουν αναγνωσθεί δεν δημιουργεί ακυρότητα.
414)
860/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι ασκήθηκε η ποινική δίωξη, κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1 ΚΠΔ, χωρίς να έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση. Όταν ο ανακριτής, κατ’ αρ. 250 του ΚΠΔ επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ίδια πράξη, δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί και ως προς αυτούς προκαταρκτική εξέταση. Απορρίπτει αίτηση.
415)
876/2009 Ο κατηγορούμενος (δικηγόρος των εγκαλούντων κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα) καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση. Νόμιμη παράσταση των εγκαλούντων ως πολιτικώς εναγόντων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απορρίπτεται ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
416)
888/2009 Υπεξαίρεση από κοινού κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο Εφετών.
417)
893/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από την εκτίμηση από το Δικαστήριο του περιεχομένου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε.
418)
894/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έννοια ασελγών πράξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 339 ΠΚ. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής δεν υπάρχει όταν η μητέρα παρίσταται για λογαριασμό του τέκνου της.
419)
922/2009 Κατοχή λαθρεμπορεύματος ΙΧΕ. Βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1 δ και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκε από το δικαστήριο μη αναγνωσθέν έγγραφο και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαίωμα του κατηγορούμενου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό του εγγράφου αυτού (ΑΠ 15, 335, 420, 1828/2008).
420)
923/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. 1) Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο,...
421)
924/2009 Παραπεμπτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Αναιρεσείοντες με χωριστά δικόγραφα: Α) Ο ...- Οικονομολόγος. 1. Άμεση Συνέργεια σε Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική Ενέργεια. Β) Ο ...- Εφέτης : 1. Απάτη κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, με συνολικό όφελος υπερβαίνων τα 15.000 ευρώ. 2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, κατ’ εξακολούθηση και συρροή (έννοια - Ολ.ΑΠ 9/2001). 3. Παράβαση καθήκοντος δικαστικού λειτουργού (πλημμέ...
422)
925/2009 Α. Παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) Β. Παθητική Δωροδοκία (235 ΠΚ). 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ’ ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Η πρώτη αναιρεσείουσα ορθά καταδικάστηκε για παθητική δωροδοκία, γιατί, κατά τις παραδοχές, ζήτησε με τη μεσολάβηση τρίτου για τον εαυτό της ωφελήματα και κατά τη συζήτηση του συμβιβασμού των φορολογικών υποθέσεων του πολιτικώς ενάγοντος φορολογουμένου, δέχθηκε πρόταση της συζύγου του άνω φορολογουμένου να της καταβάλει το ποσ...
423)
929/2009 Παράβαση Α.Ν. 86/1967. Μη καταβολή Εργοδοτικών και Εργατικών Εισφορών ΙΚΑ. Βάσιμος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1 δ και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκαν από το δικαστήριο τρία μη αναγνωσθέντα έγγραφα που αναφέρονται στο αιτιολογικό του και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών και να αντικρο...
424)
931/2009 1. Απορρίπτει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. Ως προς 2ο και 3ο αναιρεσείοντες: 2. Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα...
425)
938/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Πότε ο ναυτικός πράκτορας αποκτά την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας. Πότε επέρχεται ακυρότητα στην έκδοση βουλεύματος από την έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα. Απορρίπτει αίτηση.
426)
939/2009 Πότε υπάρχει ακυρότητα απόλυτη από τη μη γνώση της εισαγγελικής πρότασης, πριν αυτή υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικειμένου, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
427)
940/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πότε υφίσταται απόλυτη ακυρότητα από παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Σχέση ασφαλιστικής εταιρείας με ασφαλιζόμενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτοκινήτου. Έγερση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια και ρητή επιφύλαξη για μερικό ποσό, προκειμένου να εγερθεί η πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια. Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Εκ πλαγίου παράβαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
428)
943/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Από τις διατάξεις των άρθρων 171 παρ. 2, 63 και 68 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου δεν είχε την αναγ...
429)
960/2009 Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία και της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων και απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα. Μη συνδρομή των όρων της κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος αναφοράς προς την Αρχή. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, θεμελιούμενη στην έλλειψη αδείας για την άσκηση ποινικής διώξεως.
430)
963/2009 Παραβάσεις Αγορανομικού Κώδικα. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή και απόρριψη ως απαραδέκτου λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας εγγράφων.
431)
965/2009 Κλοπή (κινητού τηλεφώνου). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, ως προς τον σκοπό ιδιοποίησης και μη απάντηση σε ισχυρισμό που είχε προταθεί πρωτοδίκως. Μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 343 εδ. 1 του ΚΠΔ επί έφεσης (ευσύνοπτη ανάπτυξη της έκθεσης εφέσεως από τον Εισαγγελέα). Ούτε προκαλείται ακυρότητα από την μη τήρηση της διάταξης αυτής. Απόρριψη λόγων αναίρεσης.
432)
969/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εκτίμηση εκθέσεως αυτοψίας αστυνομικού οργάνου ως απλού εγγράφου. Όχι ειδική αναφορά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων. Η αναφορά στα πρακτικά ότι αναγνώστηκαν φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα γίνεται με την έννοια της επισκόπησης και επίδειξης στους διαδίκους. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από την ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων εάν γίνεται χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου. Η μετά την ανάγνωση αυτών εναντίωση είναι άν...
433)
970/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία με χρήση και κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950 και για ηθική αυτουργία με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) της απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία, τόσο ως προς την ενοχή, όσο και για τον αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ. Συρρέει η χρήση πλαστού εγγράφου...
434)
972/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί Ασφαλιστικών εισφορών, με την επίκληση του λόγου: α) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και β) της απολύτου ακυρότητας. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δέχεται αναίρεση κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ, γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως των (2) ετών, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί εν μέρ...
435)
974/2009 Αναίρεση βουλεύματος που παρέπεμψε την κατηγορούμενη στο ΜΟΔ, για την πράξη της σωματεμπορίας κατ’ επάγγελμα, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, συνιστάμενης στο γεγονός ότι, ενώ ζήτησε: α) να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως, προτού υποβληθεί στο Συμβούλιο Εφετών και β) να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, αφενός δεν ειδοποιήθηκε για να λάβει γνώση αυτής, αφετέρου απέρριψε το αίτημα χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία (σχ. ΑΠ 791/2003, 2556/2003, 1385/...
436)
976/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του Ν. 2523/1997, μη καταβολή Φ.Π.Α., με την επίκληση των λόγων: α) της υπερβάσεως εξουσίας, γιατί με τη μηνυτήρια αναφορά, δεν συντάχθηκε κατ’ άρθρο 41 του ΚΠΔ, σχετική έκθεση, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ και γ) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου συμμετείχε, ως τρίτο μέλος έμμισθος Πάρεδρος αντί Πρωτοδίκ...
437)
1038/2009 Αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών. Στοιχεία αδικημάτων. Έννοια αγοράς και πώλησης ναρκωτικής ουσίας. Δεν απαιτείται να προσδιορίζεται το ύψος του τιμήματος, αλλ' αρκεί ότι υπάρχει σχετική συμφωνία. Ούτε είναι αναγκαίο να αναφέρεται η ταυτότητα του πωλητή, ο ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας τούτων (βάρους) και η αναφορά του συγκεκριμένου χρόνου τελέσεως, εφόσον δεν τίθεται θέμα παραγραφής. Η αιτιολογία της απόφασης πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ό...
438)
1058/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για: α) ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, β) ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, γ) ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος, δ) απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου και ε) χρήση πλαστού εγγράφου (κακουργηματική). Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: 1) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη τεχνικής έκθεσης όπως ιδιωτικής γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης της διατάξεως του άρθ...
439)
1064/2009 Υπεξαίρεση ιδιαίτερης μεγάλης αξίας (375 παρ. 1 α ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως. 2) Απορριπτέος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας σχετικός από και 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω μη ακριβούς προσδιορισμού της ταυτότητας ορισμένων εκ των αναγνωσθέντων εγγράφων, διότι από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι, με την αναφορά αυτή και τους τίτλους των εν λόγω αναγνωσθέντων δημόσια στο ακρ...
440)
1071/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Υπέρβαση εξουσίας. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και από το ότι το Δικαστήριο παρέλειψε να δώσει το λόγο στην κατηγορούμενη. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.
441)
1072/2009 Παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Έννοια αυτής. Ειδική αιτιολογία. Νόμιμη βάση. Ακυρότητα από ανάγνωση εγγράφου στην οποία εναντιώθηκε ο κατηγορούμενος δεν προκλήθηκε εφόσον δεν αμφισβήτησε ειδικά τη γνησιότητα του. Απορρίπτει.
442)
1093/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση - ηθική αυτουργία κλπ, με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από το γεγονός ότι έγινε επιλεκτική χρήση των αποδεικτικών μέσων και δη δεν λήφθηκε υπόψη η κατάθεση της μάρτυρος υπεράσπισης, για την οποία δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο αιτιολογικό. Αναιρεί και παύει οριστικά, εν μέρει την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής....
443)
1119/2009 Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Ως έγγραφο νοείται και η προανακριτική απολογία του κατηγορουμένου. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
444)
1131/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για το λόγο ότι το Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του φωτοαντίγραφα της διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, β) απόλυτη ακυρότητα λόγω του ότι δεν κλητεύθηκε ο αναιρεσείων κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και λόγω του ότι παραπέμφθηκε για διάφορη αξιόποινη πράξη από εκείνη που του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Δεν ιδρύεται απόλυτη...
445)
1139/2009 Αρχαιότητες. Υπεξαίρεση κλπ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων - παράνομη ανασκαφή κλπ, με την επίκληση των λόγων αναιρέσεως: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης (δεν απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός των στοιχείων εγκυρότητας της κλήσεως, αλλά αρκεί μνεία του αποδεικτικού επίδοσης και της χρονολογίας του - ΑΠ 1547/2003), β) υπερβάσεως εξουσίας (το δικαστήριο δεν οφείλει να παύσει...
446)
1142/2009 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου.
447)
1144/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες (μη οριστική) αποφάσεις, όπως είναι η περί αναβολής η μη τοιαύτη για σημαντικό αίτιο. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας όταν ελήφθη υπόψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη. Για το ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά ότι είναι συντεταγμένο σε ξένη γλώσσα και ποία και ότι ανεγνώσθη αυτούσιο και όχι σε ελληνική μετάφραση. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να αντιληφθεί το περιεχόμενό του...
448)
1147/2009 Άρθρα 333, 369 ΚΠΔ. Ο καταδικασθείς ή ο συνήγορός του λαμβάνουν τον λόγο τελευταίοι επί της ενοχής και επί της ποινής. Άλλως απόλυτη ακυρότης κατ' άρθρον 171 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ και λόγος αναιρέσεως κατ' άρθρον 510 παρ. 1 Α΄ ΚΠΔ. Αναιρεί διότι δεν έδωσε το λόγο στον εκπροσωπούντα τον κατηγορούμενο συνήγορο επί της ενοχής και παύει οριστική λόγω παρόδου οκταετίας από της τελέσεως της πράξεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
449)
1149/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν, προκειμένου να μορφώσει το δικαστήριο την κρίση του για το ότι νομίμως χώρησε η επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως και οι εφέσεις που άσκησαν οι κατηγορούμενοι ήταν εκπρόθεσμες (αποδεικτικά επιδόσεως κλπ, που δεν αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση απλά διαδικαστικά έγγραφα). Αναιρεί και παραπέμπει.
450)
1154/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του ΚΠΔ). Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, ούτε...
451)
1155/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν προκύπτει, ότι οι δικαστές που έλαβαν μέρος στη σύνθεση του Δικαστηρίου κληρώθηκαν ή διορίστηκαν και β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Δεν επάγεται ακυρότητα το γεγονός ότι στην απόφαση δεν αναγράφεται ότι η σύνθεση προήλθε από κλήρωση (ΑΠ 867/2007). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρί...
452)
1161/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ηθική αυτουργία σ' αυτήν. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας, για την παράσταση της πολιτικής αγωγής και μη εκδόσεως παρεμπίπτουσας απόφασης επ' αυτής (όμοια και η ΑΠ 1786/2002) και δ) παραβιάσεως του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης (υπόθεση Perlala κατά Ελλάδος Νοβ 55-520). Υπάρχ...
453)
1162/2009 Παράβαση του νόμου περί επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί ο παραστάς δικηγόρος της πολιτικής αγωγής, δεν ήταν μέλος του Δ.Σ. Κορίνθου, αλλά του Δ.Σ. Αθηνών και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα η παράσταση ως συνηγόρου που είναι μέλος άλλου Δικηγορικού Συλλόγου (σχετ. ΑΠ 1248/2003). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρ...
454)
1163/2009 Παράνομη κατάληψη δημόσιας εκτάσεως και παράνομη εκχέρσωση από κοινού. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι δικαστήριο δεν ανέλαβε τη συζήτηση, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος. Απορρίπτει την αν...
455)
1177/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότης εάν ληφθεί υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη (άρθρο 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364, 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ). Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού και ασάφεια μεταξύ των. Αναιρεί και παραπέμπει.
456)
1178/2009 Πλαστογραφία (κατάρτιση και νόθευση εγγράφων, κατ' εξακολούθηση). Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και ασάφεια ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων. Η λήψη υπόψη εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Τούτο δεν ισχύει, όταν το έγγραφο που μνημονεύεται στην απόφαση, αποτελεί το σώμα ή το υλικό αντικείμενο του εγκλή...
457)
1188/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ψευδής βεβαίωσης. Λόγοι αναίρεσης για σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε και για απόλυτη ακυρότητα. Κλητήριο θέσπισμα. Πρέπει να περιέχει και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει. ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει την απειλούμενη ποινή. Δεν περιλαμβάνονται και εκείνα που περιέχουν γενικούς ορισμούς, όπως είναι οι διατάξεις του γενικού μέρους που πρ...
458)
1193/2009 Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο. Έλαβε υπόψη του προανακριτική απολογία του συγκατηγορουμένου του, η οποία όμως δεν αναγνώσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
459)
1206/2009 Απάτη κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατά συρροή από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 €. Έννοια όρων. Παραπονούνται για απόρριψη εφέσεών τους από Συμβούλιο Εφετών. Λόγοι αναιρέσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφόσον οι αιτήσεις είναι νομότυπες και εμπρόθεσμες, εξέταση για καθένα όλων των προβλε...
460)
1213/2009 Απάτη κατ' εξακολούθηση, κατά συναυτουργία οι γ΄ και δ΄ κατηγορούμενοι, ηθική αυτουργία στην άνω πράξη οι α΄ και β΄ από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €. Παραπονούνται για απόρριψη εφέσεων από Συμβούλιο Εφετών. Λόγοι αναιρέσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας, απόλυτη ακυρότητα, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έννοια παραπάνω όρων...
461)
1232/2009 1. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ, προβαλλόμενος πρώτος λόγος αναιρέσεως, για από-λυτη, άλλως σχετική ακυρότητα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι κατά το άρθρο 211 εδ. α΄ του ΚΠΔ, "με ποινή ακυρότητας της επ' ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία, όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση". Ως ανακριτικά καθήκοντα εννοούνται και τα προανακριτικά καθήκοντα. Στην έννοια των εκτε...
462)
1240/2009 Αποπλάνηση παιδιού. Παραπεμπτικό βούλευμα. Αίτηση αναίρεσης αυτού για απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω μη βασιμότητας των λόγων αναίρεσης.
463)
1257/2009 Δύο αναιρέσεις. Λόγοι: Απόλυτη ακυρότητα (ΚΠΔ άρθρο 1 Α΄) για α΄ αναιρεσείοντα, διότι για την κρίση του Δικαστηρίου λήφθηκαν υπόψη έγραφα (προανακριτική κατάθεση μάρτυρα και προανακριτική απολογία κατηγορουμένου), που δεν αναγνώστηκαν. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη ορθή του νόμου εφαρμογή για άλλον αναιρεσείοντα. Έννοια όρου κατοχής ναρκωτικών. Απορρίπτει κατ' ουσία αναιρέσεις.
464)
1259/2009 Α.Ν. 86/67 - ΤΕΒΕ 1. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι κακή σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπου δεν επιβάλλεται εκ του νόμου κλήρωση, εκ του ότι δεν αναγράφεται στα πρακτικά: α) ότι η προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης που αναπλήρωσε τον κωλυόμενο Πρόεδρο Πρωτοδικών και την κωλυόμενη αρχαιότερη Πλημμελειοδίκη, όχι και ότι κωλυόταν και ετέρα υπηρετούσα αρχαιότερη αυτής Πλημμελειοδίκης, και β) ότι η συμμετοχή στη σύνθεση Ειρηνοδίκου έγινε με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου ...
465)
1261/2009 Ορθά δεν δέχθηκε το Δικαστήριο να λάβει υπόψη και να αναγνώσει έκθεση φωτογραφικής καταγραφής βιντεοταινίας, με την απειλή γνωστοποιήσεως του περιεχομένου της οποίας τελέσθηκε η εκβίαση, κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία, μετά την αμφισβήτηση της γνησιότητας αυτής από την πολιτική αγωγή, με την αιτιολογία ότι μετά διερεύνηση, δεν διαπιστώθηκε η γνησιότητα της από τα υπόλοιπα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, ενώ οι κατηγορούμενοι, που την προσκόμιζαν το πρώτον στο δευτεροβάθμιο αυτό Δικαστήριο,...
466)
1265/2009 Εγκληματική Οργάνωση κλπ. Δεκτοί ως βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Δ΄, Η΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη ενστάσεως μη εξετάσεως ως μαρτύρων τριών αστυνομικών που είχαν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση (211 εδ. Α΄ ΚΠΔ), για απόλυτη ακυρότητα, λόγω λήψης υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και διότι περαιτέρω προχώρησε σε καταδίκη με χρήση και των παραπάνω μαρτυρικών καταθέσεων, καθ' υπέρβαση εξουσίας (358, 369 ΚΠΔ) - (ΑΠ 965/2008). Αναιρεί και παραπέμπε...
467)
1273/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία κλπ, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει ακυρότητα για τι έλαβε υπόψη του έγραφα τα οποία δεν αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
468)
1274/2009 Ασφαλιστικές εισφορές. Καταδίκη αναιρεσειόντων για μη εμπρόθεσμη καταβολή τέτοιων εισφορών. Μεταβολή κατηγορίας από Δικαστήριο ουσίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Λόγος αναίρεσης κατ' άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Παραδοχή αυτού ως βασίμου και αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για το λόγο αυτό και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο της ουσίας για νέα συζήτηση.
469)
1324/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσε-ως. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Ακυρότητα διαδικασίας, από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και μη προσδιορισμό της ταυτότητας εγγράφων που αναγνώστηκαν. Απορρίπτει.
470)
1328/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως, του κατηγορουμένου εκπροσώπου ΑΕ, εκμισθώτριας θαλασσίου ποδηλάτου, για λήψη μέτρων και διάσωση πνιγέντος μισθωτή-χρήστη του ποδηλάτου. Έννοια 15 και 302 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 171 παρ. 1 περ. Δ΄ και άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότ...
471)
1330/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, προκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ιδίου Κώδικα, και αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν, εκτός άλλων, την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Η έλλειψη, από τη μη αναγραφή διευθύνσεως κατοικίας στην εξουσιοδότηση για την απουσιάζουσα κατηγορούμενη π...
472)
1331/2009 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. 386 παρ. 1 β΄ ΠΚ. Έννοια (ΑΠ 2151/2006). 1. Ουδεμία απόλυτη ή σχετική μη καλυφθείσα ακυρότητα του προσδιορισμού δικασίμου και της διαδικασίας επήλθε και ο σχετικός από τα άρθρα 17 Β΄ παρ. 8, 9, 10 Ν. 1756/1988, 171 παρ. 1 εδ. Β΄, Δ΄, 174 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Β΄ του ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι νόμιμα προσδιορίσθηκε μετ' αναίρεση η υπόθεση στην άνω δικάσιμο της 27-2-2008, που ήδη είχε γίνει η κλήρωση των συνθέσεων,...
473)
1332/2009 1. Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Αρθ. 155 ν. 2690/2001. 2. Κατοχή και Χρησιμοποίηση Πετρελαίου θέρμανσης, νοθευμένου, για άλλες χρήσεις κατ εξακολούθηση. 35 παρ. 2 ν. 2093/2002 σε συνδυασμό με 28 ν. 1650/1986. 3. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 2 ΝΔ 136/1946 σε συνδ. με Υπουργική Απόφαση και ΑΧΣ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 320 και 321 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικασθεί με επίδοση σ' αυτόν εγγράφου που περιέχει ακριβή καθορισμό των πράξεων για τις οποίε...
474)
1336/2009 Παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ΑΠ 1867/2006. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναιρέσεως απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο για το λόγο ότι το Πενταμελές Εφετείο έλαβε υπόψη του, παρά τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου, την από 2-10-2001 έκθεση ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, που είχε διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της προδικασίας, κατόπιν ανακριτικής παραγγελίας, ενόψει του προβληθέντος απ' αυτόν ισχυρισμού ότι ήταν τοξικο...
475)
1374/2009 Το άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΠΔ αναφέρει ότι πρέπει να κλητεύεται στην προανακριτική εξέταση ο ύποπτος, χωρίς, όμως, από τη διάταξη αυτή να καθιερώνεται και ρητή υποχρέωση κλήτευσης υπό την έννοια ότι, αν δεν κληθεί και μάλιστα νόμιμα ο τελευταίος, δεν περατώνεται νόμιμα η προκαταρκτική εξέταση και να δημιουργείται κάποια ακυρότητα αυτής. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και απιστία δικηγόρου.
476)
1397/2009 Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Άρθρο 339 ΠΚ. Ερμηνεία. 1. Οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Δ' και Ε΄ του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως και πρώτος των προσθέτων, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 2. Στις απόλυτες ακυρότητες του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ΚΠΔ που...
477)
1399/2009 Ανθρωποκτονία με πρόθεση και ληστεία κατά συναυτουργία. Άρθρο 380 παρ. 1 ΠΚ . Άρθρο 339 ΠΚ. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2. Ο από τα άρθρα 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ και 171 παρ.1 α΄ ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα, συνισταμένη στη μη νόμιμη σύνθεση του ΜΟΕ Αθηνών κατά το χρόνο καθαρογραφής στις 30-1-2008 της προσβαλλόμενης αποφάσεως του, που δημοσιεύθηκε στις 15-...
478)
1405/2009 Καταδίκη για χρέη προς το Δημόσιο. Απορρίπτει λόγους για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα, εξέταση μάρτυρα δίχως προηγούμενη γνωστοποίηση λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Μετατροπή αντί για αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Απορρίπτει.
479)
1409/2009 Απάτη κακουργηματική. Απορρίπτονται οι λόγοι για μη ειδική αιτιολογία εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 385 παρ. 1-3 ΠΚ, έλλειψη νόμιμης βάσης και απόλυτη ακυρότητα από τη μη αναφορά του ονοματεπωνύμου του Εισαγγελέα που παραστάθηκε στο Συμβούλιο, η οποία οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή.
480)
1410/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη. Απόρριψη αβασίμου μοναδικού λόγου αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη λήψης υπόψη από το Συμβούλιο υπομνήματος με τις παρατηρήσεις που υπέβαλε ο διάδικος που κλήθηκε να γνωστοποιήσει αυτές επί προσκομισθέντων εγγράφων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του συμβουλίου κατά παράβαση του άρθρου 309 παρ. 2 του ΚΠΔ, εφόσον το υπόμνημα αυτό διαβιβάστηκε προς το Συμβούλιο μετά την σχετική πρόταση του Εισαγγελέως και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη διαβίβασή του μαζί...
481)
1412/2009 Απόπειρα εκβίασης από κοινού. Πότε δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
482)
1420/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Επί υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ περί εξαλείψεως του αξιοποίνου λόγω υστέρας αποδόσεως των ιδιοποιημένων χρημάτων. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Στα πρακτικά δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ποιο αποδεικτέο θέμα αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Απορρίπτει αίτηση.
483)
1425/2009 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο διότι έλαβε υπόψη έγγραφο (πρακτικό του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, το οποίο δεν προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε από κάποιο σημείο αυτής ότι αναγνώσθηκε. Δεν αρκεί δε η στα πρακτικά της προσβαλλόμενης αναφορά ως αναγνωστέου εγγράφου της πρωτόδικης απόφασης στα πρακτικά της οποίας απλώς αναφέρεται ως αναγνωστέο έγγραφο το ως ...
484)
1426/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την ενοχή, και τη διάταξη για την απέλαση. Αβάσιμος ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 211 Α΄, δεδομένου ότι την κρίση περί ενοχής, δεν στήριξε στην ομολογία των συγκατηγορουμένων, αλλά και σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Απαράδεκτος ο ισχυ...
485)
1427/2009 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, και γ) απόλυτης ακυρότητας, λόγω συμμετοχής εισαγγελικού Παρέδρου, αντί του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα η αναπλήρωση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών από Πάρεδρο της Εισαγγελίας. Απορρίπτει αν...
486)
1429/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση φυσικού προσώπου. Άρθρα 362-363 ΠΚ. Έννοια δόλου (ΑΠ 2121/2008, 73/2002). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, διότι αιτιολογείται επαρκώς το μη αληθές των διαδοθέντων και η γνώση του κατηγορουμένου ως προς την αναλήθεια των επίμαχων συκοφαντικών ισχυρισμών και αναφέρεται από ποία πραγματικά περιστατικά συνάγεται η γνώση αυτή και αιτιολογημένα απορρίπτεται αυτοτελής ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι ο εγκαλών δεν είνα...
487)
1430/2009 Α. Παραβάσεις του Ν. Περί ναρκωτικών (Διαμετακόμιση μέσω Ελληνικού Πλοίου). Β. Εισαγωγή σε πλοίο ναρκωτικών με κίνδυνο κατάσχεσης αυτού. Άρθρο 297 ΠΚ. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο 1ος και 2ος λόγος αναιρέσεως και 2ος των προσθέτων, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, τόσον για την ενοχή, όσον και για την απόρριψη αιτήματος αναβολής για διεξαγωγή αποδείξεων κα...
488)
1431/2009 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απαράδεκτη η αναίρεση για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αβάσιμος ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει αναίρεση.
489)
1432/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο - διαχειριστή ξένης περιουσίας. Απόρριψη των λόγων της αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για απόλυτη ακυρότητα, λόγω αναιτιολόγητης απόρριψης αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφανίσεως στο Συμβούλιο Εφετών, ως αβάσιμων κατ' ουσία.
490)
1434/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παθητική δωροδοκία με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί το δικαστήριο ανεπιτρέπτως μετέβαλε τα πραγματικά περιστατικά της κατηγορίας, και β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Δεν επάγεται ακυρότητα το γεγονός ότι τόσο το πρωτοβάθμιο, όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προσδιόρισαν αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
491)
1435/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ.1 στοιχ. Δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄ του ΚΠΔ). Έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν αναγνώσθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
492)
1440/2009 Χρήση πλαστού από τρίτο. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Ισχυρισμός ότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε. Αβασιμότητα ισχυρισμού. Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε "συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση" των αναφε...
493)
1451/2009 Έφεση. Απόρριψη αυτής ως εκπρόθεσμης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης για το λόγο αυτό και περί απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου της ουσίας. Πότε καλύπτεται η τοιαύτη ακυρότητα. Απορρίπτει αίτηση.
494)
1457/2009 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Πότε αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις μαρτύρων στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας. Αίτηση αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αίτησης.
495)
1463/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα (άρθρο 258 Π.Κ). Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και β) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι από παραδρομή στην έκθεση των αποδεικτικών μέσων, γίνεται αναφορά ότι λήφθηκε υπόψη και...
496)
1469/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Και απόλυτης ακυρότητας. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγους.
497)
1479/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ι. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι στο αιτιολογικό το Δικαστήριο, δε μνημονεύει ότι έλαβε υπόψη του και την αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις εκθέσεις ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων, κατά το άρθρο 178 ΚΠΔ, και θα έπρεπε να μνημονεύονται ειδικά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, ...
498)
1489/2009 Πλαστογραφία. Απάτη. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής. Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται. Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας, από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης. Απορρίπτει.
499)
1499/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και απόρριψη λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατή η χωριστή καταβολή εκάστου τούτων. β) για απόλυτη ακυρότητα με την αιτιολογία ότι εξετάσθηκε μάρτυρας που δεν είχε κλητευθεί αν και εναντιώθηκε στην εξέτασή του ο κατηγορούμενος, εφόσον δεν δικαιολογεί έννομο συμφέρον του για την εναντίωσή του γ) για ...
500)
1509/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στην μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, και το δικαστήριο οφείλει να την ερευνήσει την έφεση στην ουσία. Επιδόσεις. Κλήση για συζήτηση έφεσης. Η επίδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει με την έφεση ο κατηγορούμενος έστω και αν ...
501)
1510/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Πολιτική αγωγή. Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση για παράσταση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. Η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η πολιτική αγωγή που ασκήθηκε σ' αυτήν αν δεν καταβληθεί το πρόσηβον τέλος δικαστικού ενσήμου. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 350 ΚΠΔ δεν απαγγέλλουν ακυρότητα για την μη απομάκρυνση των μαρτύρων από το ακροατήριο. Απορρίπτει αναίρεση.
502)
1515/2009 Ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα η λαθεμένη παράθεση της οικείας ποινικής διατάξεως και το δικαστήριο παραθέτει την ορθή. Απορρίπτει την αναίρεση.
503)
1524/2009 Κακουργηματική απάτη από κοινού. Απόρριψη αιτήσεων αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Ταυτότητα αναγνωσθέντων εγγράφων. Πότε είναι επαρκής ο προσδιορισμός τους. Πότε είναι νόμιμοι και ορισμένοι οι ισχυρισμοί περί ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 §§ 2α και 2ε ΠΚ.
504)
1539/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα περί αναβολής της δίκης κατ΄ άρθρο 59 ΚΠΔ. Απόρριψή του πρέπει να είναι αιτιολογημένη, έστω και αν απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου. Η απλή απόρριψή του συνιστά έλλειψη ακροάσεως. Πρέπει όμως το αίτημα να είναι ορισμένο. Ακυρότητα κατ' άρθρο 171§1γ ΚΠΔ δημιουργεί η παράβαση των διατάξεων για την αναστολή της ποινικής διώξεως, όχι για την αναβολή της δίκης. Απορρίπτει λόγο απολύτου ακυρότητος.
505)
1543/2009 Απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή από πρόθεση σε βρασμό ψυχής ορμής με ενδεχόμενο δόλο. Τι απαιτείται για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορμής. Ανάγνωση περικοπών καταθέσεων μαρτύρων στην προδικασία. Λόγοι αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν (καταθέσεις μαρτύρων στην προδικασία) χωρίς να γίνεται μνεία στα πρακτικά. Ισχυρισμοί ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της συμπλοκής (άρθρ. 313 ΠΚ) ή των σωματικών βλαβών των άρθρων 309, 308 και 310 ΠΚ. Αι...
506)
1549/2009 Άρθρα 211 ΚΠΔ, 173§1α' ΚΠΔ, 211Α, 171 § 1δ' ΚΠΔ, 31 § 2 και 105 ΚΠΔ, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότης όταν το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων και την κατάθεση αστυνομικού που συνέλαβε (απλώς) τον συγκατηγορούμενο και ο οποίος του είπε πληροφοριακώς ότι κατέθεσε στο ακροατήριο, χωρίς δηλαδή ένορκη ή ανώμοτη κατάθεση σε αρμόδιο προανακριτικό υπάλληλο. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, αρκεί να προκύπτει ότι έλαβε υπ΄ όψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, έστω και αν ειδικώς αξιολ...
507)
1554/2009 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες και απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα. Πότε είναι ορισμένος. Λόγος ακυρότητας για κακή σύνθεση του Συμβουλίου, διότι κατά του συντάξαντος την πρόταση Εισαγγελέως οι κατηγορούμενοι διατυπώνουν υπόνοια μεροληψίας, χωρίς...
508)
1556/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της Α' αναιρεσείουσας ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης αυτής, νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθείσας. Μαστροπεία από κοινού κατά συρροή και κατ' επάγγελμα. Άμεση συνέργεια σε μαστροπεία. Συμμορία. Υπόθαλψη εγκληματία. Ενεργητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και συρροή. Παθητική δωροδοκία. Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεω...
509)
1557/2009 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος απόλυτης ακυρότητας: α) για το λόγο ότι λήφθηκαν υπόψη στο σκεπτικό ένα έγγραφο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωστέα έγγραφα, διότι από τα πρακτικά προκύπτει σαφώς ότι δεν αναγνώσθηκε, αλλά προκύπτει αυτό από τη μαρτυρική κατάθεση, β) δεν αναγνώσθηκαν τα πρακτι...
510)
1563/2009 Πρώτος αναιρεσείων - αναίρεση κατά αποφάσεως η οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη κατ' αυτού κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 § 1 Ν. 3346/2005. Απαράδεκτη κατ' αυτής η αναίρεση. Απορρίπτεται η αναίρεση (άρθρ. 476§1 ΚΠΔ) και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Δεύτερος αναιρεσείων: Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, άλλως για έλλειψη ακροάσεως. Μη κοινοποίηση μαρτύρων από πολιτικώς ενάγοντα και στον Εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος που εναντιώθηκε για το λόγο αυτό στην εξέτασή τους ...
511)
1573/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος είναι ο πολιτικός ενάγων και εγκαλών σε επιταγή κομιστής της οποίας είναι Ε.Π.Ε. και πως γίνεται η σχετική δήλωση παράστασης στο ποινικό δικαστήριο. Παραδοχή αίτησης αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, εκ της κακής παράστασης της πολιτικής αγωγής κατά την εκδίκαση του ανωτέρω εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
512)
1585/2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 §§ 1β και 2 ΠΚ, απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψεως υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και έλλειψη αιτιολογίας σε υπερασπιστικό ισχυρισμό. Απορρίπτει την αίτηση.
513)
1602/2009 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) απόλυτη ακυρότητα. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα το γεγονός ότι στο έγγραφο που αναγνώσθηκε δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εκδόσεως, ο εκδότης ή το περιεχόμενό του. Απορρίπτει αίτηση.
514)
1603/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και φοροδιαφυγή (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης), β) εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναιρέσεις ως απαράδεκτες. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινι...
515)
1605/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για διακεκριμένες κλοπές, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 211Α ΚΠΔ). Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι δικαστήριο στήριξε την κρίση περί ενοχής, όχι μόνο στην κατάθεση συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά και με άλλα αποδει...
516)
1606/2009 Επανεξέταση λόγου αναιρέσεως περί απολύτου ακυρότητας. Ο προβαλλόμενος λόγος για απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με τον οποίο το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για την ενοχή του κατηγορουμένου, σε έγγραφο που δεν είχε αναγνωστεί είναι αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση.
517)
1611/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση (άρθρ. 225 παρ. 1α και 229 ΠΚ). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ του ότι ο εισαγγελέας δεν πρότεινε επί υποβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, καθόσον η πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής σιωπηρώς ενέχει και πρόταση απορρίψεως του ισχυρισμού (ΑΠ 1232/2009, 511/2008, 62/ 2005). Απορρίπτει αίτηση.
518)
1619/2009 Μαστροπεία από κοινού κατά συρροή και κατ' επάγγελμα, κερδοσκοπία. Μαστροπεία - έννοια (ΑΠ 561/2008). 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, για κατά παράβαση του άρθρου 363 παρ. 1 ΚΠΔ ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων μάρτυρος, παρά την δηλωθείσα αντίρρηση των κατηγορουμένων και αναιτιολόγητη παραδοχή του ανέφικτου εμφανίσεως της μάρτυρος. 2) Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσ...
519)
1620/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Εργολάβος και επιβλέπων μηχανικός οικοδομής. 1) Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, γιατί ως εργολάβος και επιβλέπων μηχανικός ανεγειρόμενης οικοδομής, αντίστοιχα, οι δύο αναιρεσείοντες, δεν έλαβαν τα απαιτούμενα από τα ισχύοντα ΠΔ, όπως είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, προστατευτικά μέτρα ασφαλείας. Κιγκλιδώματα, για τους χρησιμοποιούμενους στο έργο εργάτες (ΑΠ 533/2005). Έννοια άρθρ. 15, 28, 314 παρ. 1α ΠΚ. 2) Ο σχετικός από...
520)
1624/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών, απορρίψαντος προσφυγή του κατηγορουμένου κατά κλητηρίου θεσπίσματος. Πρέπει να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, διότι το Συμβούλιο με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, απέρριψε σιωπηρώς το κατ' άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ υποβληθέν εγγράφως προηγούμενο αίτημα του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν του, χωρίς μάλιστα πρόταση του Εισαγγελέα επ' αυτού, απορρίψαν κατ' ουσία και την προσφυγή του κατηγορουμένου. Έτσι παραβιάστ...
521)
1627/2009 Πράξεις: Α) Μαστροπεία κατά συρροή (11 περιπτώσεις) και κατ' επάγγελμα. και ενεργητική δωροδοκία κατά συρροή (2ου κατηγορουμένου). Μαστροπείας έννοια (ΑΠ 561/ 2008). Β) Ενεργητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και συρροή. Έννοια. Γ) Παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση - Έννοια (ΑΠ 2/2008). Δ) Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Ε) Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου, κατ' εξακολούθηση. - Έννοια. 1) Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολ...
522)
1629/2009 Βούλευμα απορριπτικής έφεσης κατά βουλεύματος παραπεμπτικού για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατά συρροή. 1) Απόρριψη των λόγων της αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για υπέρβαση εξουσίας, ως αβάσιμων κατ' ουσίαν. 2) Ο από τα άρθρα 484 παρ.1 εδαφ. α΄ και 171 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠΔ τρίτος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο η αναιρεσείουσ...
523)
1631/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπέρβαση εξουσίας από την επιβολή, για πρώτη φορά, από το Εφετείο παρεπόμενης ποινής, έλλειψη ακροάσεως. Δέχεται λόγο για υπέρβαση εξουσίας, εκ του ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επαύξησε την ποινή βάσεως από συντρέχουσα ποινή, κατά μεγαλύ...
524)
1641/2009 Καταδολίευση δανειστών. Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη έγκαιρη - έγκυρη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
525)
1648/2009 Ναρκωτικά. Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και ήδη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, που ενήργησαν ανακριτικές πράξεις και για υπόθεση ναρκωτικών μπορούν να εξετασθούν ως μάρτυρες στο ακροατήριο (άρθρο 174 ν. 2960/2001, 30 παρ. 1, 2, 23 και 24 ν. 3296/2004. Οι διατάξεις είναι δικονομικές, έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο μέρος τους. Άμεση συνέργεια. Για την ύπαρξή της απαιτείται παροχή άμεσης συνδρομής από το δράστη στον αυτουργό κατά την τέλεση και τη διάρκεια της τέλεση...
526)
1652/2009 Περιύβριση νεκρών. Απορρίπτει λόγους για απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση πολιτικής αγωγής, έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
527)
1654/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων, γ) έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως του Δικαστηρίου επί του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 59 §1 ΚΠΔ, δ) απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντων εγγράφων και ε) απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου.
528)
1657/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σ' αυτήν. Απορρίπτει αίτηση για απλή συνεργό λόγω της ερημοδικίας της. Απορρίπτει αίτηση για την αυτουργό και τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, για ακυρότητα στο ακροατήριο από την παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη αιτιολογίας κακή εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
529)
1658/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 17 § 8 του Ν. 1337/1983. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) έλλειψη ακρόασης λόγω μη απαντήσεως σε ισχυρισμούς περί νομικής και πραγματικής πλάνης, γ) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω του ότι ο Εισαγγελέας δεν απήγγειλε κατά την έναρξη της διαδικασίας ολόκληρο το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος, αλλά συνοπτικά.
530)
1659/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέω. Ευθύνη κυρίου του έργου και επιβλέποντος μηχανικού για λήψη προστατευτικών μέτρων κατά του κινδύνου από πλησίον οικοδομής διέλευση εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ. Απορρίπτει λόγους για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο.
531)
1661/2009 Άσκοποι πυροβολισμοί. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα πράξεων της προδικασίας, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη ακρόασης.
532)
1666/2009 Κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική απάτη από κοινού τελεσθείσες. Στοιχεία της αντικειμενικής τους υπόστασης. Συνιστά απάτη η διαβεβαίωση της παθούσας ότι έχουν οι κατηγορούμενοι τη δυνατότητα να τριπλασιάσουν το πιστωτικό όριο των πιστωτικών καρτών της τελευταίας. Χρήση δε πλαστού συνιστά η χρησιμοποίηση της πιστωτικής κάρτας της παθούσας για αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Απορρίπτονται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας και ως απαράδεκτ...
533)
1683/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, πολιτικού μηχανικού, ο οποίος κατά την εκτέλεση εργασιών σε κατασκευαζόμενη υπό την επίβλεψή του πολυώροφη οικοδομή παρέλειψε να λάβει μέτρα ασφαλείας σε άνοιγμα φωταγωγού, με αποτέλεσμα να καταπέσει από αυτή εργαζόμενος και να τραυματισθεί θανάσιμα. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον αναφέρονται οι νομικές διατάξεις (άρθρα 17, 20, 22 π.δ. 778/1990, 40 παρ. 1 και 2 και 117 του Π.Δ. 1037/1981 και 3 Β.Δ. 258/5.9.1980) που προέβλεπαν την...
534)
1699/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει λόγους για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης, απόλυτης ακυρότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, προσδιορίζονται ελλειπώς και αφορών πολιτική δίκη, υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
535)
1705/2009 Ψευδής βεβαίωση, ηθική σ' αυτήν αυτουργία. Αναίρεση και κατά απόφασης διορθωτικής των πρακτικών, η οποία συμπροσβάλλεται με την διορθούμενη. Απορρίπτει λόγους για μη ειδική αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου, ακυρότητα από τη μη ανάγνωση εγγράφων και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
536)
1711/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και απόπειρα απάτης Δικαστή. Άρθρα 224 παρ. 1-2, 227 παρ.1, 229 ΠΚ. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ' ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ, Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄, Η΄ του ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ και 14 ΔΣΑΠΔ λόγοι αναιρέσεως και των δύο αιτήσεων. Βάσιμος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, διότι καταδικάστηκε, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 98 και 224 παρ.2 ΠΚ, για ψευδορκία κατ' εξακολούθηση, αφ...
537)
1715/2009 Διευκόλυνση εισόδου και παραμονής λαθρομεταναστών. Στοιχειοθέτηση σχετικών εγκλημάτων. Επιβαρυντική περίπτωση μετά την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2910/2001. Έγγραφη έκθεση αυτοψίας και φωτογραφίες. Πως αναγιγνώσκονται και πως μνημονεύονται στο αιτιολογικό. Όχι ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον Εισαγγελέα για συνολική ποινή και μετατροπή ποινής, αν από τα πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Κατοχή όπλου από ημεδαπό στην αλλοδαπή. Πληρότητα αιτιολογίας για καταδικασ...
538)
1721/2009 Κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστική χρήση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αόριστος ο ισχυρισμός περί περιστασιακής χρήσης. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγους.
539)
1722/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 41 στ΄ του ν. 2725/99 (αθλητικός νόμος) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3207/2003 και 6 του ν. 3262/06, για την αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή, απόλυτη ακυρότητα και ελλιπή αιτιολογία.
540)
1726/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Ανάγνωση εγγράφων. Προσδιορισμός ταυτότητας αυτών. Όχι ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης από κατηγορουμένη με λόγο την έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής σε βάρος της απόφασης.
541)
1727/2009 Υπεξαγωγή εγγράφων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για υπεξαγωγή εγγράφων με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, δεν υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται το είδος της βλάβης (ηθικής ή περιουσιακής). Δεν υφίσταται απαράδεκτο της ποινικής δίωξης λόγω διαφοράς αντικείμενου και χρόνου τελέσεως της πράξεως. Απορρί...
542)
1728/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έννοια αμέλειας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε, για τη θεμελίωση του εγκλήματος από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη ιδιαίτερης ειδικής και όχι γενικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να πηγάζει από ρητή ...
543)
1731/2009 Άρθρο 10 του Συντάγματος. Αναφορά στις αρχές. Ως αναφορά θεωρείται έγγραφο που περιέχει αιτιάσεις κατά ενέργειας ή παραλείψεως αρχής ή οργάνου αυτής και αίτηση περί επανορθώσεως ή αποτροπής ηθικής ή υλικής βλάβης. Η αναφορά απευθύνεται στην αρμόδια αρχή ή την προϊσταμένη αυτής ή την εποπτεύουσα αυτήν, υποβάλλεται δε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αναφορά και κατόπιν αδείας αυτής επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που τ...
544)
1759/2009 Ναρκωτικά. Κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας (παράβαση του 211Α), β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει ακυρότητα γιατί την κρίση περί ενοχής, δεν στήριξε αποκλειστικά και μόνο στην ομολογία του συγκατηγορουμένου του, αλλά και στην κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας και στα έγγραφα. ...
545)
1768/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι στο Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων, εκτός του εφέτη δικαστή ανηλίκων, συμμετέχουν άλλοι δυο δικαστές που δεν είναι δικαστές ανηλίκων, όπως επίσης δεν επάγεται ακυρότητα, γιατί δεν αναγράφεται στην απόφαση, παραπλεύρως του...
546)
1770/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και Χρήση πλαστού, με όφελος υπερβαίνον τις 73.000 ευρώ. Απάτη στο Δικαστή. Υπεξαγωγή εγγράφων. Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα. Το προσβαλλόμενο βούλευμα, ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και σε ουδεμία πλημμέλεια ή παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ υπέπεσε και ο σχετικός μοναδικός από το άρθρο 484 παρ, 1 α΄, β΄, στ΄ ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δ...
547)
1772/2009 Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με συνολικό όφελος ή συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Έννοια όρων. Παραπονούνται για απόρριψη εφέσεών τους από το Συμβούλιο Εφετών. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα και υπέρβαση εξουσίας για απόρριψη αιτημάτων τους για μη γνώση προ-τάσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Εμφάνισή τους στο Συμβούλιο προς παροχή διευκρινίσεων. Απορρίπτει αναιρέσεις.
548)
1775/2009 Απάτη κατά συναυτουργία από το οποίο προκλήθηκε ζημία πλέον των 73.000 ευρώ. Έννοια όρων. Παραπονούνται για έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας για την απόρριψη των εφέσεών τους και για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω μη ειδοποιήσεως τους να λάβουν γνώση της προτάσεως του Εισαγγελέα Εφετών. Απορρίπτει αναιρέσεις.
549)
1776/2009 Ηθική αυτουργία σε παράβαση άρθρου 11 Ν. 2867/2000. Περίπτωση μη αναγνώσεως εγγράφου υπάρχει και όταν το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώστηκε στο ακροατήριο ήταν συντεταγμένο σε ξένη γλώσσα και δεν βεβαιώνεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια των αναγραφομένων σε αυτό. Αναιρείται λόγω απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας η απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
550)
1780/2009 Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι η δηλώσασα παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η αμέσως παθούσα από την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μεταβολής κατηγορίας και ως απαράδεκτος για υπέρβαση εξουσίας, δεδομένου ότι στερείται ο αναιρεσείων εννόμου συμφέροντος. Δεν παράγει δε...
551)
1784/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή του κατηγορουμένου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίδραση οινοπνεύματος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των παθόντων, προκαλώντας το θάνατό τους. Αν ο κατηγορούμενος δεν εναντιωθεί σχετικά δεν δημιουργείται ακυρότητα της διαδικασίας όταν το δικαστήριο αναγνώσει και λάβει υπόψη του είτε την ένορκη εξέταση μάρτυρα στην προδικασία χωρίς να βεβαιώσει την αδυναμία εμφανίσεώς του, είτε έγγραφο από ά...
552)
1787/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και βιασμό, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης) και εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αναίρεση.
553)
1789/2009 Παραπλάνηση σε ψευδορκία - 228 παρ. 1 ΠΚ. 1. Αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1δ και 510 παρ.1 στοιχ Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκαν από το δικαστήριο έξι μη αναγνωσθέντα έγγραφα και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαίωμα του κατηγορουμένου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, καθόσον πρόκειται για αναφερόμενα διηγηματικά έγγραφα, τα οποία μάλιστα κατά το περιεχόμενο, προκύ...
554)
1794/2009 Ληστεία κατ' εξακολούθηση. Άρθρο 380 παρ.1 ΠΚ. 1. Οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ σχετικοί λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 2. Ο περί μεταβολής της κατηγορίας ισχυρισμός, από ληστεία σε κλοπή, δεν είναι αυτοτελής και το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει ιδιαίτερα αυτ...
555)
1814/2009 Κατοχή και απόπειρα πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών. Η αυτή ποσότητα μια ποινή. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εφόσον η αίτηση περιέχει τον άνω παραδεκτό λόγο, εξετάζεται κατά την ΚΠΔ 511, και ο λόγος της εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πρόσθετος λόγος αυτός της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, γιατί ο μάρτυρας δεν κατονόμασε την πηγή των πληροφοριών του. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγος.
556)
1817/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη για διευκόλυνση μεταφοράς και προώθηση λαθρομεταναστών στη χώρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Για να είναι ορισμένοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία για τη θεμελίωσή τους πραγματικά περιστατικά, ενώ η επίκληση ότι ο κατηγορούμενος μετά την τέλεση της πράξης έδειξε ότι μετανοεί για την πράξη του και ότι δεν προτίθεται να την επαναλάβει, δεν καθιστά ορισμένο τον σχετικό ισχυρισμό περί ειλικρινούς μετάνοιας, γιατί δεν θεμελιώνεται σ...
557)
1837/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο 25 παρ. 1, 2a, 7, 8 Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1, 2 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Από το άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 23 ν. 2523/1997, ορίζεται ότι για τα χρέη ΑΕ προς το Δημόσιο ποινικά υπεύθυνοι θεωρούνται οι Διοικητές- Διευθύνοντες...
558)
1853/2009 Απορρίπτει πρώτη αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, χωρίς να γίνεται επίκληση ανώτερης βίας. Παραδεκτή η δεύτερη που ασκήθηκε προ της καταχωρήσεώς της. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση "του πόθεν έσχες" - δήλωση περιουσιακής κατάστασης, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών (ελαφρυντικές περιστάσεις- συγγνωστή νομική πλάνη - απόρρ...
559)
1856/2009 Χρήση πλαστού νοθευμένου εγγράφου. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος χρησιμοποίησε σε πολιτικό δικαστήριο, τιμολόγιο που είχε νοθεύσει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, αναγράφοντας σ' αυτό τη λέξη "εξωφλήθη", με σκοπό να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή για πληρωμή της αξίας του. Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως της ηθικής του βλάβης. Είναι αόριστο αίτημα διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμ...
560)
1859/2009 Έγκληση. Υποβολή μετά την τρίμηνη προθεσμία, αιτιολογία. Αδιαίρετο της εγκλήσεως, έννοια. Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία μάρτυρα, προϋποθέσεις, Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφα, λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί - απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως, οπότε ο σχετικός ισχυρισμός δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η οποία στο πρωτοβάθμιο είχε ανασταλεί - όχ...
561)
1861/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που απέρριψε την έφεσή του κατά βουλεύματος του Συμβουλίου του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών για να δικαστεί για άμεση συνδρομή σε απάτη που διέπραξε άλλος κατ' επάγγελμα και η ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Έννοια των ως άνω όρων. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστι...
562)
1865/2009 Ν. 1650/1986. Προστασία περιβάλλοντος. Νομίμως και παραδεκτώς παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων εκείνος που επικαλείται ηθική βλάβη από την παράβαση του ως άνω νόμου, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1650/1986. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ο αναιρεσείων ισχυρίζεται τα αντίθετα.
563)
1874/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών από κοινού, από υπαίτιο που ενεργεί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την κατοχή και αγορά ναρκωτικής ουσίας. Όταν ο κατηγορούμενος προβάλει τον ισχυρισμό, προκειμένου να γίνει μεταβολή της κατηγορίας ότι είναι τοξικομανής και ότι προμηθεύτηκε την ναρκωτική ουσία για δική του αποκλειστικά χρήση, πρέπει για την πληρότητα του ισχυρισμού του αυτού να προσδιορίζει ακριβώς και τ...
564)
1877/2009 Ληστεία από κοινού που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα. Έννοια όρων. Λόγοι αναιρέσεως. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (ανάγνωση καταθέσεων μαρτύρων χωρίς να προκύπτει από τα πρακτικά ότι εναντιώθηκε προς τούτο ο αναιρεσείων). Εσφαλμένη ερμηνεία του όρου "ιδιαίτερη σκληρότητα". Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την τέλεση ληστείας αλλά και επιβαρυντικής περιπτώσεως. Απορρίπτει αίτηση.
565)
1888/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια ιατρών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της υπερβάσεως εξουσίας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) απόλυτης ακυρότητας. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από την άσκηση από μέρους του Εισαγγελέα Εφετών, εφέσεως κατά της απαλλακτικής διατάξεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, στην οποία (έφεση) ειδικά και αιτιολογημένα εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά, που κατά την κρίση του θεμελιώνουν την άσκηση της. Δεν επάγετε απόλ...
566)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
567)
1937/2009 Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Ηθική αυτουργία. Έννοια όρων. Παράπονα ως προς απόρριψη αιτήματος αναβολής για νέες αποδείξεις. Αίτηση για αναίρεση λόγω ελλείψεως εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς ενοχή. Αίτημα για αυτεπάγγελτη εξέταση κάθε άλλου λόγου αναιρέσεως. Αιτίαση. Λόγος για απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας διότι έλαβε υπόψη έγγραφα που αναγνώστηκαν χωρίς να προσδιορίζονται κατά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Λόγος για απόλυτη ακρότητα στο ακροατήριο, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στο ...
568)
1939/2009 Παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή. Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως, απόλυτη ακυρότητα, και έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έννοια όρων. Απορρίπτει αίτηση.
569)
1941/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση και απιστία κατ' εξακολούθηση. Υπάλληλος κοινωφελούς επιχείρησης που ανήκει σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Έννοια όρων. Αίτηση για αναίρεση λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Αιτίαση ότι το σκεπτικό επαναλαμβάνει το κλητήριο θέσπισμα και απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας, λόγω μη αναγνώσεως εγγράφου. Περιέχεται σε άλλη έκθεση που αναγνώσθηκε και δεν απαιτείται η ανάγνωσή τ...
570)
1950/2009 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η απόλυτη ακυρότητα διότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του το έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
571)
1951/2009 Ι. Η υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει αιτιολογημένα στην απόρριψη του προβληθέντος σχετικού αιτήματος για κλήτευση μάρτυρα που έχει εξετασθεί στην προανάκριση προϋποθέτει ότι πρέπει να υποβάλλεται αυτό κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ήτοι να αναφέρεται τι θα βεβαιωνόταν από την εξέταση του εν λόγω μάρτυρα στην κατάθεσή του στο ακροατήριο. ΙΙ. Δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας ο ακριβέστερος προσδιορισμός του χρόνου τέλεσης της αξιόποινης πράξης που προέκυψε από την αποδεικτική ...
572)
2014/2009 Αγνώστου διαμονής επίδοση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας και έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτιολογημένη απόρριψη του περί ανωτέρας βίας ισχυρισμού του αναιρεσείοντα που πρόβαλε με την έφεσή του. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη ταυτόχρονη επίδοση της πρωτόδικης απόφασης σε επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο κατηγορούμενος. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η αναφορά εγγράφου μόνο ιστορικά, όπως είναι η έκθεση επίδοσης της κλήσης προς εμφάνιση του...
573)
2019/2009 Εισαγωγή, μεταφορά, κατοχή ναρκωτικών ουσιών από Αλβανό κατηγορούμενο. Καταδικαστική απόφαση Πενταμελούς Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη ακροάσεως. Απορρίπτεται η αίτηση τόσο ως προς την έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας σε σχέση με τους προβληθέντες στο δικαστήριο της ουσίας αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και πρότερου εντίμου βίου διότι αιτιολογημένα απορρ...
574)
2020/2009 Προϋποθέσεις εφαρμογής 469 ΚΠΔ. Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνεκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως του φυσικού αυτουργού και της ηθικής αυτουργού. Αναίρεση ως προς τον φυσικό αυτουργό για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο και παραπομπή. Απόρριψη της αιτήσεως της ηθικής αυτουργού ως αβάσιμης. Μη επέκταση ως προς την τελευταία των αποτελεσμάτων της αιτήσεως αναιρέσεως του φυσικού αυτουργού, γιατί ο θεσμός του επεκτατικού αποτελέσματος του ενδίκου μέσου που άσκη...
575)
2021/2009 Καταδικαστική απόφαση για απλή (όχι κατ' εξακολούθηση) απάτη πλημμεληματική. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία και έλλειψη νομίμου βάσεως και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου σε σχέση με το ύψος της ζημίας του παθόντος οικοδομικού συνεταιρισμού και σε σχέση με το χρόνο τελέσεως της απάτης καθώς και ως προς την πέραν των άνω λόγων και καθ' υπέρβαση αρνητικής της εξουσίας του Δικαστηρίου, απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος για παραγραφή της πράξεως λόγω...
576)
2025/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη κατηγορουμένου για κατοχή και πώληση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 211 Α του ΚΠΔ, όταν το δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει σε καταδικαστική κρίση έλαβε υπόψη του όχι μόνο την απολογία συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη, αλλά και την κατάθεση αστυνομικού ο οποίος είχε και άλλες πηγές πληροφοριών εκτός από τον συγκατηγορούμενο. Αν το σκεπτικό της αποφάσεως είναι δυνατόν να αναγνωστεί, είναι αντίστοιχα δυνατός και ο έλεγχος της υπάρξεως αιτιολογίας και της...
577)
2044/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Α) Δεκτός ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. ΕΚ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, όσον αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση, αναφέροντας διαζευκτικώς τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της, τα έννομα αγαθά της παθούσας των οποίων επήλθε διακινδύνευση, δημιούργησε ασάφεια ως προς το είδος της διακινδυνεύσεως που δέχθηκε και έτσι παραβίασε εκ πλαγίου τη διάταξη του άρθρου 309 ΠΚ, αφού δεν καθίσταται εφικ...
578)
2045/2009 Ι. Η αναφορά στα αναγνωστέα έγγραφα των φωτογραφιών έχει την πρόδηλη έννοια ότι αυτές επισκοπήθηκαν από τους διαδίκους, οι οποίοι έτσι έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους, κατόπιν επιδείξεως τους από τον διευθύνοντα. ΙΙ. Δεν δημιουργείται σχετική ακυρότητα της διαδικασίας εκ του λόγου ότι επετράπη η εξέταση μάρτυρα, ο οποίος είχε συλλάβει τον κατηγορούμενο, διότι η σύλληψη δεν αποτελεί ανακριτική πράξη. ΙΙΙ. Δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν τα προκύπτοντα από το μη αναγ...
579)
2052/2009 Αναιρείται η εκκαλούμενη απόφαση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον πληρεξούσιο δικηγόρο του που εκπροσωπούσε τον απόντα εκκαλούντα - κατηγορούμενο.
580)
2054/2009 Διατροφή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα διότι δεν προκύπτει η ταυτότητα αναγνωσθέντων εγγράφων. Η αίτηση απορρίπτεται διότι στην απόφαση αναφέρονται τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως η υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς διατροφή των αναφερόμενων προσώπων (συζύγου και τέκνων του) η οικονομική του δυνατότητα, η κακοβουλία του, η περιέλευση σε στέρηση των δικαιούχων και η γνώση της υποχρεώσεώς του, χωρίς να απαιτείται και η επίδοση τής αποφά...
581)
2055/2009 Μετ' αναίρεση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια. Έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Λόγος, απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας διότι λήφθηκαν υπόψη για την κρίση του Δικαστηρίου έγγραφα που δεν προσδιορίζονται κατά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Αυτοτελής ισχυρισμός της ΠΚ 367. Δεν εφαρμόζεται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Απόρριψη λόγου εσφαλμένης ερμηνείας της ΠΚ 94. Απορρίπτει αίτηση.
582)
2090/2009 Παράβαση άρθρου 42 παρ. 1, 6 ν. 2094/1992. Αναίρεση κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως. Γίνεται δεκτή η αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από την παράλειψη του διευθύνοντος τη διαδικασία στην κατ' έφεση να δώσει το λόγο στη δικηγόρο που εκπροσωπούσε τον μη εμφανισθέντα αυτοπροσώπως κατηγορούμενο μετά την πρόταση της Εισαγγελέως του δικαστηρίου επί του τύποις παραδεκτού...
583)
2113/2009 Ναρκωτικά. Κατοχή και απόπειρα διάθεσης σε τρίτους από υπάλληλο. Αυτοτελής ισχυρισμός προμήθειας - κατοχής για αποκλειστική δική του (δράστη) χρήση ως ισχυρισμός περί συμπτωματικής χρήσης. Απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Ανάγνωση εγγράφων που προσκόμισε ο κατηγορούμενος. Πως προκύπτει η ανάγνωση ή μη αυτών και πως δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης.
584)
2135/2009 Αποδοχή πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Επί αναιρέσεως στρεφόμενης κατά αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, λόγοι που αναφέρονται σε πλημμέλειες του πρωτοβάθμιου, μη προβληθείσες στο εφετείο, είναι απαράδεκτοι. Δεν καθιστά απαράδεκτη την ποινική δίωξη η τυχόν υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς του αρμοδίου οικονομικού υπαλλήλου πριν από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προς διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος του φορ...
585)
2136/2009 Χρήση Πλαστών εγγράφων - 216 παρ.1 ΠΚ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β', Η', Δ', Ε' ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως. Αβάσιμος και ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 περ. γ και 216 παρ. 1, 2 του ΠΚ (ΑΠ 806/2000). Απορρίπτει αίτηση.
586)
2137/2009 Παράβαση άρθρου 43 παρ. 2 α, β και 4 του ν. 2695/1999 (ΚΟΚ). Αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ. Απόρριψη αιτήματος αυτού. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Ο μη προσδιορισμός αναγνωσθέντων εγγράφων συνιστά απόλυτη ακυρότητα. Αναίρεση απόφασης για το λόγο αυτό και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε για νέα συζήτηση.
587)
2143/2009 Απόφαση με τη οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία, ειδικότερα σε σχέση με την επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως ως αγνώστου διαμονής. Ποιοι θεωρούνται ως άγνωστης διαμονής. Απόρριψη και των λόγων αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και Η΄ ΚΠΔ.
588)
2177/2009 Άρθρα 369 παρ. 1, 333 παρ. 3 ΚΠΔ Ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του μιλούν πάντοτε τελευταίοι, έστω και αν δεν το ζητήσουν άλλως ακυρότης κατ' άρθρα 171 παρ. 1 εδ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
589)
2191/2009 Ι. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο με την αιτίαση ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του μη αναγνωσθείσα έγγραφη προσφορά, αφού το περιεχόμενο αυτής αναφέρεται στην αναγνωσθείσα στο ακροατήριο έκθεση ελέγχου. ΙΙ. Δεν στερείται το κλητήριο θέσπισμα των αξιουμένων στοιχείων της αξιόποινης πράξης και παράβασης του άρθρου 19 §§ 1, 5 Ν. 2523/1997 από τον μη ακριβή προσδιορισμό του ύψους της διαφοράς μεταξύ της αναγραφόμενης στο χαρακτηρισθέν ...
590)
2201/2009 Χρήση Ψευδούς Βεβαίωσης και υφαρπαγής η 1η και Ηθική Αυτουργία ο 2ος αναιρεσίβλητοι. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α, Δ, Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος, για απόλυτη ακυρότητα, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή. Με το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως προσβάλλεται μόνο η απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, στην οποία έχει ενσωματωθεί εκείνη που εκδόθηκε στον πρώτο βαθμό, μετά την τυπική παραδοχή της εφέσεως που ασκήθηκ...
591)
2206/2009 Η παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι ανεπίτρεπτη και δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί δέχτηκε παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση και επειδή μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής επήλθε παραγραφή της πράξεως, παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
592)
2223/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται ακυρότητα από την ανάγνωση μαρτυρικής καταθέσεως που ελήφθη στην προδικασία και στην οποία δεν γίνεται μνεία της πηγής της γνώσεως της μάρτυρος. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
593)
2226/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) παραβίαση του δεδικασμένου, 2) Ακυρότητα της διαδικασίας, διότι ορκίσθηκε στο ακροατήριο η πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
594)
2245/2009 Ψευδής βεβαίωση. Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Στοιχεία. Αληθής συρροή μεταξύ τους (ΑΠ 2056/2008, ΑΠ 820/2008, ΑΠ 811/2008, ΑΠ 696/2007, ΑΠ 130/2006, ΑΠ 2154/2005). Λήψη υπόψη και αξιολόγηση εγγράφου μη αναγνωσθέντος. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 2154/2005). Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση όταν το έγγραφο αναφέρεται ιστορικώς στο σκεπτικό ή το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν (ΑΠ 2526/2008). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη - Πότε έχει τέτοια η απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία ...
595)
2265/2009 Ναρκωτικά. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως κατά της αυτής καταδικαστικής αποφάσεως. Λόγοι αναιρέσεως πρώτης αίτησης: έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με την απόρριψη ισχυρισμών ελαφρυντικών περιστάσεων. Λόγοι αναιρέσεως δεύτερης αίτησης: έλλειψη αιτιολογίας, έλλειψη νόμιμης βάσης και απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις.
596)
2271/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Απόλυτη ακυρότητα διότι ελήφθησαν υπόψη και τα έγγραφα των οποίων έγινε ανάγνωση στο ακροατήριο, χωρίς να προκύπτει ποια ήταν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται διότι γίνεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ειδική μνεία ότι πρόκειται για τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν τότε. Β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν περιλαμβάνονται όλα τα περιστατικά που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του αδι...
597)
2275/2009 Αίτηση αναιρέσεως για λόγο απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας από την λήψη υπόψη από το Δικαστήριο της ουσίας για την κρίση του ως προς την επίδοση της αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής και απόρριψη του ισχυρισμού του στην κατ' έφεση δίκη ότι ήταν πάντοτε γνώστης διαμονής, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση και έτσι στερήθηκε ο κατηγορούμενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του ως προς τα αποδεικτικά μέσα και να προβεί σε παρατηρήσ...
598)
2278/2009 Πλαστογραφία εγγράφου και χρήση πλαστού εγγράφου. Δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και έγινε χρήση του πλαστού εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την παράστασή του. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, διενεργηθείσα κατά τα άρθρα 183 επ. ΚΠΔ και ιδιωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που είναι απλό έγγραφο και εκτιμάται ελεύθερα. Απορρίπτει αίτηση.
599)
2282/2009 Α) Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου, αν δεν διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, που προεδρεύεται από εφέτη που ορίσθηκε με κλήρωση, η αδυναμία, το κώλυμα ή η απουσία του Προέδρου Εφετών. Β) Ο ορθός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης ανήκει στον Εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Δεν απαιτείται η έγκληση να υποβάλλεται κατά πανηγυρικό τρόπο. Γ) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που π...
600)
2288/2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία (ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος, που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων - άρθρο 115 § 1 β Ν. 2960/2001) και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του ...
601)
2311/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για μη υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες 2004 & 2005 από Δ/ντή ΔΟΥ. 1) Απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο ότι δεν παρέμεινε η δικογραφία στην Εισαγγελία επί 10ήμερο από την ειδοποίηση του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της Εισαγγελικής Προτάσεως: α) ως αόριστος, διότι δεν καθορίζεται στην αίτηση αναίρεσης πότε και πού υπέβαλε σχετική αίτηση να λάβει γνώση ο κατηγορούμενος, ώστε να κριθεί από τον Άρειο Πάγο, η πάροδος ή μη της 10ήμερης προθεσμίας του...
602)
2315/2009 Κατοχή και καλλιέργεια ινδικής κάνναβης για δική του αποκλειστικά χρήση από τον κατηγορούμενο και κατοχή από κοινού με άλλους δύο κατηγορουμένους για δική τους αποκλειστικά χρήση τέτοιας ναρκωτικής ουσίας από τον ίδιο κατηγορούμενο που ήταν στρατιωτικός. Καταδικαστική απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τις άνω πράξεις. Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Β' ΚΠΔ που επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι δεν περ...
603)
2321/2009 Παραχάραξη και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Λόγοι αναιρέσεως: α) απόλυτη ακυρότητα, διότι έλαβε υπόψη καταθέσεις μαρτύρων, που δεν αναγνώστηκαν, καθώς και κατάθεση μάρτυρα στο ακροατήριο που είχε πληροφορηθεί περιστατικά από άλλον κατηγορούμενο και β) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
604)
2324/2009 Έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών κατ' εξακολούθηση, προς απόκτηση διπλώματος οδηγήσεως αυτοκινήτου. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Μετά την ισχύ του Ν. 3160/03, η ένορκη διοικητική εξέταση εξομοιούται προς προκαταρκτική εξέταση. Δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι διενεργήσαντες αυτή. Απορρίπτει αίτηση.
605)
2338/2009 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση και νόθευσης εγγράφων μετά χρήσεως με σκοπό το αθέμιτο όφελος, με βλάβη του Δημοσίου, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν.1608/1950. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αβάσιμος ο λόγος ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του. Επάρκεια αιτιολογίας ως πρ...
606)
2356/2009 Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως δικαστηρίου. Έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα που απέρριψε αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, διότι μέλος του δικαστηρίου αυτού άσκησε δικαιοδοτικά καθήκοντα σε προγενέστερο διαδικαστικό στάδιο της αυτής υποθέσεως.
607)
2357/2009 Πολιτική αγωγή. Όταν ο κατηγορούμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, ο πολιτικώς ενάγων παρίσταται μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας (ΑΠ 1586/2004, ΑΠ 1140/2003, ΟλΑΠ 3/2009). Δεν παράγεται όμως απόλυτη ακυρότητα αν επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση (ΑΠ 678/2007). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Έννοια - Στοιχεία. Πότε τελείται με παράλειψη. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατ' άρθρο 15 ΠΚ (ΑΠ 1294/ 2009). Έλλειψη αιτιολογίας - Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση - Έννοι...
608)
2382/2009 Πράξεις: Πλαστογραφία με χρήση από την οποία το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως αιτήματος αναβολής για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
609)
2387/2009 Εκχέρσωση δασικής εκτάσεως. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά τον αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί πραγματικής πλάνης λόγω άγνοιας στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, ο οποίος αιτιολογημένα απορρίφθηκε από το δικαστήριο της ουσίας και για απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη αναφερόμενων εγγράφων τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στα αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα, καθόσον τα φερόμενα ως ληφθέντα έγγραφα, αναφέρθηκαν μόνο για την περιγραφή εκτ...
610)
2395/2009 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου κατ' άρθρο 309 § 2 ΚΠΔ. Όταν υποβληθεί νομίμως αίτημα και το Συμβούλιο δεν απαντήσει αιτιολογημένα παράγεται απόλυτη ακυρότητα (171 § 1 δ΄ ΚΠΔ), που ιδρύει τον κατ' άρθρο 484 § 1α ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 2528/2008, ΑΠ 430/2008, ΑΠ 546/2007). Τρόπος και χρόνος υποβολής του αιτήματος. Υποβολή αιτήματος από τους εκκαλούντες κατηγορουμένους με το υπόμνημα που υπέβαλαν προς το Συμβούλιο μέσω του Εισαγγελέως πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως και την ανάπτυξη τη...
611)
2400/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας έκτασης. Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα, διότι, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, εξετάστηκε συμπληρωματικά μάρτυρας, χωρίς να δοθεί και πάλι ο λόγος στον κατηγορούμενο για να προβεί ενδεχομένως σε παρατηρήσεις και εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 358 ΚΠΔ, και παραπομπή. Η περικοπή των πρακτικών ότι "η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχεί...
612)
2405/2009 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών και ως προς τη μη λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Λόγος ότι δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα αποδεικτικά μέσα και ότι δεν αιτιολογείται η αξιοπιστία των καταθέσεων των πολιτικώς εναγόντων σε σχ...
613)
2409/2009 Απάτη, με αγορά 2 Η/Υ με πιστωτική κάρτα άλλου, με το όνομα του οποίου εμφανίστηκε ως αγοραστής 386 § 1α ΠΚ. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2. Απορριπτέος και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, ο οποίος αναφέρεται στην έλλειψη εξουσίας εκπροσωπήσεως της πολιτικώς ενάγουσας ΑΕ, από το φυσικό πρόσωπο, που προέβη στη δήλωση παραστάσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και στο διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, ως απαράδεκτος, αφού απόλ...
614)
2421/2009 Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου κατ' άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Όταν υποβληθεί νομίμως αίτημα και το συμβούλιο δεν απαντήσει αιτιολογημένα παράγεται απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 δ' ΚΠΔ), που ιδρύει τον κατ' άρθρο 484 παρ. 1α' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 2528/2008, ΑΠ 430/2008, ΑΠ 546/2007). Τρόπος και χρόνος υποβολής του αιτήματος. Υποβολή αιτήματος από τους εκκαλούντες κατηγορουμένους με το υπόμνημα που υπέβαλαν προς το συμβούλιο μέσω του εισαγγελέως πριν από την συζήτηση της υποθέσεως κα...
615)
2423/2009 Βιασμός. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Απόπειρα - Έννοια. Πότε υφίσταται επί βιασμού (ΑΠ 2691/2008, ΑΠ 57/2007, ΑΠ 1323/2006). Αιτιολογία. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη για την κατηγορία και ως προς τα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 2129/2009). Έλλειψη ακροάσεως. Πότε συντρέχει. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ (ΑΠ 401/2009, ΑΠ 327/2006). Έλλειψη ακροάσεως. Πότε υπάρχει. Συνέπεια (ΑΠ ...
616)
2429/2009 Απορρίπτει αίτηση. Ναρκωτικά: Αγορά - κατοχή - πώληση. Ερωτήσεις στον συγκατηγορούμενο από κατηγορούμενο. Υποβολή αιτήματος προς το διευθύνοντα τη συζήτηση. Επιβαρυντική περίπτωση κατηγορουμένου για ναρκωτικά. Κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση αυτών. Ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 περ. δ και ε ΠΚ. Περιστατικά θεμελίωσης αυτών.
617)
2471/2009 Απορρίπτει αίτηση. Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 1/2009). Απάτη. Έννοια. Στοιχεία. Συρροή υπεξαίρεσης - απάτης. Πότε αληθής και πότε φαινόμενη (ΑΠ 440/2009, ΑΠ 1840/2000). Μεταβολή κατηγορίας ανεπίτρεπτη. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 79/2007). Πότε δυνατή από υπεξαίρεση σε απάτη (ΑΠ 826/1998, ΑΠ 1840/2000, ΑΠ 1026/1999). Απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 171 παρ. 1 Δ' και 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ). Πότε όταν δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του για να υποβάλλουν ερωτήσε...
618)
2481/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη υποβολή δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης και υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατ' εξακολούθηση. Υπό την ισχύ του ν. 2429/1996, για την αγορά ακινήτου αρκούσε να δηλωθεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή το τυχόν μεγαλύτερο τίμημα που αναγραφόταν στο συμβόλαιο, ενώ δεν απαιτείτο να δηλωθεί το τίμημα για την αγορά αυτοκινήτου και η πηγή προέλευσης του ποσού που δαπανήθηκε, τα δε δάνεια, ως επαχθείς συμβάσεις, δεν υπάγονταν στις οικονομικές ενισχύσε...
619)
2482/2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Πλαστογραφία κακουργηματική κατ' εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249.465 €. Ν. 1608/1950 . Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων, η από κοινού δράση, δεν υπάρχει καμία ασάφ...
620)
2501/2009 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία (εισαγωγή τσιγάρων) κατά συναυτουργία με ιδιαίτερα τεχνάσματα, ενώ οι δασμοί κ.λ.π. που στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο υπερέβαιναν το ποσό των 30.000 ευρώ (άρθρα 155 § 1, 157 § 1 στοιχ. β' περ. γ, δ, Ν. 2960/2001). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επιβολή χρηματικής ποινής ίσης με την αξία CIF των αντικειμένων της λαθρεμπορίας επειδή κατέστη αδύνατη η δήμευση αυτών (άρθρο 160 § 2 εδ. β' Ν....
621)
2503/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Πότε υποχρεούται ο Εισαγγελέας να γνωστοποιήσει την πρότασή του προς το Συμβούλιο στον κατηγορούμενο. Πότε υποχρεούται το δικαστικό συμβούλιο (ΑΠ ή Εφετών) να δεχθεί το αίτημα του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση σ' αυτό. Αιτιάσεις κατηγορουμένου κατά της εκτίμησης των αποδείξεων ως λόγος αναίρεσης για έλλειψη του βουλεύματος της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
622)
2504/2009 Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Αιτιολογία απόφασης. Όχι αναίρεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης. Παραίτηση από έγκληση - όχι παραίτηση από πολιτική αγωγή. Συνέπεια αυτού. Ισχυρισμός κατηγορουμένου για άμυνα. Απόρριψη ισχυρισμών για ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α, γ και δ ΠΚ. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης από κατηγορούμενο κατά της καταδικαστικής απόφασης με λόγους αναίρεσης τους από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α΄, Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ αναφερόμενους.
623)
2506/2009 Τραπεζική επιταγή. Δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για δόλο και γνώση εκδότη ακάλυπτης επιταγής. Σιωπηρή ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης. Όχι ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων άλλης ποινικής δίκης αν δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με προβολή των λόγων για απόλυτη και σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας.
624)
2508/2009 Η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το Δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Στα πρακτικά της δημόσιας συζητήσεως, που συντάσσονται δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται για ποιο αποδεικτικό θέμα αφορά το έγγραφο, ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου, που αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχ...
625)
2512/2009 Αναιρεί και παραπέμπει. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ (εργοδοτικών και εργατικών) από δύο κατηγορουμένους ως νομίμους εκπροσώπους ανώνυμης εταιρείας που συμπροσβάλλουν την καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με αίτηση αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας καθώς και για απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (ΚΠΔ 510 παρ. 1 στοιχ. Α και 171 παρ. 1) ...
626)
2513/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) από δύο κατηγορουμένους ως νόμιμος εκπροσώπους ανώνυμης εταιρείας που συμπροσβάλλουν την καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας καθώς και για απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ) καθόσον ελήφθη υπόψη στο αιτιολογικό της πλειοψηφίας της προσβαλλόμεν...
627)
10/2008 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) απόλυτη ακυρότητα εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Κ.Π.Δ., 2) έλλειψη αιτιολογίας και 3) εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
628)
13/2008 Απάτη κακουργηματική (386 παρ. 1-3 του Π.Κ.). Δεν είναι αναγκαία η ιδιαίτερη μνεία της καταθέσεως του πολιτικώς ενάγοντα και η μη μνεία δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Υπάρχει ειδική αιτιολογία, όχι όμως για την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της απάτης. Αναιρείται μόνο κατά τη διάταξη αυτή και ως προς την ποινή.
629)
15/2008 Ναρκωτικά. Καλλιέργεια - συγκομιδή ινδικής κάνναβης. Δεν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 1δ ΚΠΔ και άρθρο 6 της ΕΣΔΑ), η αξιοποίηση προφορικών απαντήσεων του κατηγορουμένου, ούτε η επίκληση από το μάρτυρα κατηγορίας (αστυνομικό) πληροφοριών χωρίς να κατονομάζει τη πηγή των πληροφοριών του αυτών (άρθρο 224 παρ. 2 ΚΠΔ), όταν η εκτίμηση αυτή γίνεται συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα
630)
21/2008 Πλαστογραφία από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Παράβαση του άρθρου 364 του Κ.Π.Δ., 3)Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, 4) Παράβαση του άρθρου 211Α (συγκατηγορούμενου μαρτυρία) του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτει αναίρεση.
631)
31/2008 Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - εσφαλμένη εφαρμογή νόμου - μη προσδιορισμό στοιχείων ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Απορρίπτει αναίρεση.
632)
38/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Η άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται από το νόμο υποχρέωση του δικαστή να δημιουργήσει οίκοθεν εκείνες τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, χωρίς να απαιτείται προηγ...
633)
50/2008 Απόλυτη ακυρότητα από κακή σύνθεση δικαστηρίου. Δεκτή αναίρεση.
634)
57/2008 Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα: α) για υπέρβαση εξουσίας, διότι το Συμβούλιο εφετών προχώρησε στην κατ’ ουσίαν έρευνα της έφεσης, έκανε δεκτή αυτή και εξέδωσε το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα, αν και η έφεση είχε ασκηθεί από πρόσωπο, το οποίο δεν δήλωσε νομοτύπως παράσταση πολιτικής αγωγής και β) λόγω απόλυτης ακυρότητας που προκλήθηκε από την παράλειψη του Συμβουλίου, να καλέσει τον κατηγορούμενο, προκειμένου αυτός να λάβει γνώση και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του επί εγγράφων τ...
635)
129/2008 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για ψευδή καταμήνυση από κοινού. Δεν εχώρησε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας αφού η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων προσδιορίζονται επαρκώς στην προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεως.
636)
140/2008 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. Δράστης ο νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρίας, στο πλαίσιο κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Απορρίπτονται λόγοι Δ΄ και Ε΄. Απορρίπτεται τρίτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω αυτεπάγγελτης μεταβολής κατηγορίας.
637)
192/2008 Απόλυτη ακυρότητα, με την παράσταση πολιτικής αγωγής το πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Αναιρεί και παραπέμπει.
638)
232/2008 Υπεξαίρεση (πλημ/μα). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Πότε υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Ισχυρισμός ότι η αξίωση αυτής είχε παραγραφεί. Αόριστη η ένσταση παραγραφής. Λόγος για έλλειψη ακροάσεως, διότι δεν καταχωρήθηκε αίτημα του κατηγορουμένου και για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αναίρεσης.
639)
235/2008 Απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 1 στοιχ. α και 484 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Γνώση του περιεχομένου της εισαγγελικής πρότασης, προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αιτήσεως. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του Συμβουλίου.
640)
240/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας το γεγονός, ότι ενώ καταχωρήθηκε η γνώμη της μειοψηφίας, δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μειοψηφούντος δικαστού, ούτε ότι δεν αναγνώσθηκαν έγγραφα, όταν από τα πρακτικά δεν προκύπτει ότι υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 367 του Π.Κ. στην περίπτωση της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
641)
335/2008 Στοιχεία απάτης. Τρόποι τέλεσης. Έννοια γεγονότος. Άμεσος δόλος. Απαιτείται η αιτιολόγηση της γνώσης του ψεύδους των γεγονότων. Εγκληματικός σκοπός (υπερχειλής δόλος). Πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Δεν επήλθε ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, δεδομένου ότι από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει, ότι δεν είχε υποβληθεί στο δικαστήριο οιοσδήποτε αυτοτελής ισχυρισμός, ούτε εκείνος περί πλάνης της κατηγορουμένης και επομένως το δικαστήριο δεν υποχρεούταν να απαντήσει, μά...
642)
336/2008 Στην έννοια της καλλιέργειας ινδικής κάνναβης περιλαμβάνονται εκτός από τις καθαρώς υλικές πράξεις (τοποθέτηση σπόρων στο έδαφος, το οποίο έχει προς τούτο κατάλληλα προπαρασκευαστεί, περιποίηση γενικώς των δενδρυλλίων που έχουν βλαστήσει για την ταχύτερη και καλύτερη ανάπτυξή τους) και η συστηματική παρακολούθηση ανάπτυξης των φυτών, η επίβλεψη και ο έλεγχος της καλλιέργειάς τους και η παραδοχή οδηγιών για την καλύτερη ανάπτυξη και περιποίησή τους. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλ-λόμενη απόφαση...
643)
376/2008 Άμεση συνέργεια σε έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος λόγος: 510§1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ απορρίπτεται. 3ος λόγος: Όχι εφαρμογή του άρθρου 19§1 εδ. β΄ του ν. 2523/97 (αναλ. προϋπόθεση) απορρίπτεται. 4ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (για την παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του άρθρου 21§10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 ν. 2954/01, ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης, και για εγκλήματα που τελέστηκαν προ 2-11-2001 (απορρίπτ...
644)
377/2008 Άμεση συνέργεια σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος και 4ος λόγοι: 510§1 στοιχ. Δ΄&Ε΄ απορρίπτονται. 5ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του ίδιου άρθρου §10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 του ν. 2954/01 ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης και για τα τελεσθέντα προ της 2-11-01 εγκλήματα (απορρίπτεται άνω λόγος). 1ος λόγος: Απόλυτη ακυρότητα λόγω αναγνώσεως ενόρκων καταθέσεων κατηγορουμένου στο ...
645)
403/2008 Απάτη κακουργηματική. 1) Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης άρθρων 31 και 105 Κ.Π.Δ. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και 3) Παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
646)
407/2008 Κακουργηματική απάτη (στοιχεία). Ποιος νόμος εφαρμόζεται για αδικήματα πριν το 1999. Απάτη σε βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2803/2000. Στην περίπτωση που, πριν την ισχύ του νόμου 2803/2000, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 386 του Π.Κ., μετά την ισχύ του νόμου αυτού υπάρχει φαινομένη συρροή εγκλημάτων (συρροή νόμων). Εφαρμόζεται ο νόμος 2803/2000, ως ειδικότερος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλ...
647)
420/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετων λόγων. Ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν προκύπτει ότι αναγνώστηκαν. Ναρκωτικά. Αναίρεση της απόφασης.
648)
421/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Δεν δόθηκε ο λόγος, τόσο στον Εισαγγελέα, όσο και στο συνήγορο υπεράσπισης. Αναίρεση δεκτή.
649)
423/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη μη έγκαιρη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Δεκτή αναίρεση.
650)
491/2008 Παραπομπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για απόπειρα εκβιάσεως. Υποβολή υπομνήματος και εγγράφου (αποφάσεως πολιτικού Εφετείου) από τους πολιτικώς ενάγοντες μετά την υποβολή στο Συμβούλιο Εφετών της προτάσεως του Εισαγγελέως, χωρίς να κληθούν οι κατηγορούμενοι να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τις τυχόν παρατηρήσεις τους. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί και παραπέμπει.
651)
494/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας (171 παρ. 1δ - 510 παρ. 1 στ.Α, του ΚΠΔ). Δεν επήλθε ακυρότητα από την δήλωση παράστασης, ως πολιτικώς ενάγοντος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητού του Ι.Κ.Α. . Απορρίπτει αναίρεση.
652)
496/2008 Παραβίαση υποχρεώσεως για διατροφή (358 ΠΚ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα, γιατί δεν διευκρινίζεται στη σχετική δήλωση, ότι η παραστάσα ως πολιτικώς ενάγουσα, παραστάθηκε για λογαριασμό του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση ανικάνου τέκνου της, ενώ η χρηματική ικανοποίηση επιδικάστηκε υπέρ της ιδίας ατομικά. Αναιρεί και παραπέμ...
653)
501/2008 Ναρκωτικά (οργάνωση και δόση οδηγιών και εντολών προς τέλεση πράξεων εισαγωγής στην Ελληνική επικράτεια - κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών). Λόγοι: α) Δ΄ & Ε΄ (έλλειψη νόμιμης βάσεως), 2) απόλυτη ακυρότητα λόγω της μεταβολής του χρόνου από 19/3/03 σε 17/3/03. Όχι επιρροή στην ταυτότητα της πράξης ή στην παραγραφή. Απορρίπτει την αίτηση.
654)
511/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αυτoτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Αιτιολογία του άμεσου δόλου του κατηγορουμένου και της απορρίψεως του άνω αυτοτελούς ισχυρισμού. Πρόταση του Εισαγγελέα για την ενοχή του κατηγορουμένου, εμπεριέχει και πρότασή του για την απόρριψη του άνω αυτοτελούς ισχυρισμού. Απορριπτέοι λόγοι: Έλλειψη αιτιολογίας (Δ΄) και απόλυτη ακυρότητα (Α΄). Απορρίπτει την αναίρεση.
655)
568/2008 Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα. Παράβαση ΕΣΔΑ, διότι λήφθηκαν υπόψη προανακριτικές καταθέσεις του κρατουμένου. Αυτοενοχοποίηση. Αρ. 211 εδ. α ΚΠΔ. Δεν εξετάζονται ως μάρτυρες όσοι άσκησαν προανακριτικά και ανακριτικά καθήκοντα. Η απαγόρευση εκτείνεται και στους ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Εξαίρεση, κατά τη διάταξη του άρθρου 174 του Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για Οικονομικούς Υπαλλήλους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα (30 παρ. 23 του Ν. 3296/2004) και στο Σ...
656)
600/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Απορρίπτει ως αβάσιμους λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ο πολιτικώς ενάγων αποτελεί το βασικό μάρτυρα κατηγορίας και από την επισκόπηση προκύπτει με βεβαιότητα ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα των εγγράφων που αναγνώστηκαν. Απορρίπτει.
657)
642/2008 Πραγματογνωμοσύνη η οποία διατάχθηκε από πολιτικό Δικαστήριο αποτελεί απλό έγγραφο και όχι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Η αναγραφή στα πρακτικά της αποφάσεως των αναγνωσθέντων εγγράφων με τα στοιχεία εκείνα που είναι αρκετά για τον προσδιορισμό τους δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
658)
645/2008 1) Συκοφαντική δυσφήμηση 2) Φθορά ξένης περιουσίας. Δεκτή αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα, ως εκ του ότι λήφθηκε υπόψη για την κρίση περί ενοχής της κατηγορουμένης έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
659)
651/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός, ότι από την παράλειψη του Εισαγγελέως να επεκτείνει την ποινική δίωξη εναντίον όλων των συμμετεχόντων επήλθε απόλυτη ακυρότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 171 εδ. 1β ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης για την απόρριψη του ισχυρισμού. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ όπου κρίνεται αβάσιμος ο λόγος (ΟλΑΠ 1/2007). Έρευνα προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε υπάρχει έλλειψη...
660)
653/2008 Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Έλλειψη νόμιμης βάσης. 3) Απόλυτη ακυρότητα από λήψη υπόψη προανακριτικών καταθέσεων που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
661)
781/2008 Απορρίπτει έφεση κατά καταδικαστικής για ακάλυπτη επιταγή αποφάσεως ως ανυποστήρικτη. 1ος λόγος: Αίτημα αναβολής κώλυμα πληρεξουσίου δικηγόρου, το γνωστοποιεί, ως άγγελος, άλλος Δικηγόρος. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α & Δ. 2ος λόγος: Κλήτευση αναιρεσείοντος νόμιμα και εμπρόθεσμα. Απορρίπτεται για έλλειψη αιτιολογίας. 3ος λόγος: ΟΧΙ νόμιμη περίπτωση εφαρμογής 501§3 ΚΠΔ. Απορρίπτεται λόγος Η΄. Απορρίπτει.
662)
784/2008 Απορρίπτεται 1ος λόγος, με ον πλήττεται η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτονται 3ος λόγος και 4ος λόγοι Επαρκή αιτιολογία και όχι έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτεται 2ος λόγος: νόμιμη παράσταση Πανεπιστημίου Αθηνών ως πολιτικού ενάγοντος. Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση.
663)
789/2008 Πολιτική αγωγή. Από την αναφορά στη λέξη πράξη και όχι πράξεις σημαίνει ότι η πολιτικώς ενάγουσα αναφέρεται στην απάτη και όχι και στην πλαστογραφία. Απάτη. Απορρίπτει.
664)
800/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα (από την οποία επήλθε θάνατος). Πότε υπάρχει αληθινή συρροή. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για έλλειψη καταλογισμού, άλλως για μειωμένο καταλογισμό (34, 36 ΠΚ). Η τοξικομανία ως αιτία έλλειψης καταλογισμού. Ισχυρισμοί για ελαφρυντικά ειλικρινούς μετάνοιας και καλής συμπεριφοράς (84 παρ. 2δ και ε). Πότε είναι ορισμένοι. Απόλυτη ακυρότητα - παράβαση ΕΣΔΑ από τη λήψη υπόψη προανακριτικής κατάθεσης του κατηγορου...
665)
813/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Έννοια. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του Π.Κ. τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Μετ’ αναίρεση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ο πολιτικώς ενάγων καλώς παρίσταται εφόσον πρωτοδίκως είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Εάν δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ...
666)
821/2008 Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την μη υποβολή ερωτήσεων από τον συνήγορο του αναιρεσείοντος προς τον συγκατηγορούμενό του μετά το πέρας της απολογίας του, εφόσον δεν υπεβλήθη σχετικό προς τούτο αίτημα δια μέσου του διευθύνοντος την συζήτηση. Απορρίπτει αυτοτελή ισχυρισμό για την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α Π.Κ. λόγω αοριστίας. Απορρίπτει.
667)
826/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία. Επαρκής αιτιολογία και ορθή εφαρμογή του νόμου. Η ανάγνωση μη αμετάκλητης αποφάσεως, δεν δημιουργεί ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον κατηγορούμενο να εκφέρει τις αντιρρήσεις και παρατηρήσεις του για την παράσταση της πολιτικής αγωγής, εάν αυτός δεν ζήτησε να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
668)
835/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για διακεκριμένες κλοπές. Έγγραφο που αυτεπαγγέλτως αναγιγνώσκεται χωρίς να αμφισβητείται η γνησιότητα και χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου δεν επάγεται ουδεμία ακυρότητα. Απορρίπτει.
669)
838/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέν...
670)
843/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως, ως αβάσιμος. Η διάταξη του άρθρου 358 ΚΠΔ για την εξέταση των μαρτύρων δεν υποχρεώνει τον διευθύνοντα να δίδει το λόγο αυτοβούλως στον κατηγορούμενο και εκ της παραλήψεως δεν δημιουργείται ακυρότης. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετο λόγο.
671)
849/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του Ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέ...
672)
887/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για: α) ψευδή υπεύθυνη δήλωση (άρθρα 8 και 22 N. 1599/1986) β) υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 220 παρ. 1 Π.Κ.) και γ) απάτης (386 παρ. 1 Π.Κ.), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απολύτου ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
673)
888/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών, για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα, επί της μετατροπής ή αναστολής της ποινής. Δεν υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την επιβολή του μέτρου της απέλασης. Αναιρείται κατά ένα μέρος. Παραπέμπει για νέα ...
674)
889/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί το Δικαστήριο της ουσίας, απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου, για ανάγνωση ένορκης βεβαίωσης, ως εγγράφου, που δόθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
675)
893/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία (258 ΠΚ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν επιφέρει ακυρότητα η ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων που λήφθηκαν στην προδικασία, εφόσον δεν αντέλεξε στην ανάγνωσή τους ο κατηγορούμενος. Δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Στοιχεία 242 παρ. 2 ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση.
676)
909/2008 1) Ψευδής καταμήνυση. 2) Ψευδορκία μάρτυρα. α) Έλλειψη αιτιολογίας. β) Έλλειψη νόμιμης βάσης. γ) Ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα. Απόρριψη αναίρεσης.
677)
918/2008 Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού στοιχείου, για να αχθεί αυτό εις την περί ενοχής κρίση του, εγγράφου που δεν ανεγνώσθη κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 § 1 στοιχ. Δ, 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠοινΔ. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα αν αυτό το έγγραφο αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της αποφάσεως, χωρίς να έχει ληφθεί αμέσως υπ’ όψη για τον σχηματισμό δικανικής πεποιθήσεως για την συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο κήρυξε ένοχ...
678)
928/2008 Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Παράνομη είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Παραβάσεις αρ. 88 παρ. 1α, και 83 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Μεταφορά αλλοδαπών με ταχύπλοο στη Σάμο από την Τουρκία. Η κατά παράβαση του άρθρου 211 εδ. α΄ του ΚΠΔ εξέταση στο ακροατήριο ως μάρτυρα εκείνου ο οποίος στην ίδια υπόθεση άσκησε ανακριτικά καθήκοντα, επερχομένη ακυρότητα είναι σχετική. (ΑΠ 1473/02 ΠΧ ΝΓ.520, ΑΠ 315/01 ΠΧ ΝΑ.1075). Μόνη η σύλληψη του κατηγορουμένου δεν συνιστά και άσκηση ανακριτικών καθηκόντων (ΑΠ 721/2...
679)
965/2008 Ναρκωτικά. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. Δεν κατέστη χείρονα η θέση του αναιρεσείοντος. Δεν επήλθε ακυρότητα από την ανάγνωση της καταθέσεως του προανακριτικού υπαλλήλου-αστυνομικού, που συνέπραξε στη σύλληψή του και δεν εναντιώθηκε ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του στην ανάγνωσή της. Απορρίπτει.
680)
974/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] υπόχρεος. Απορρίπτει την αναίρεση.
681)
993/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω ασαφειών και μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε, ως αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
682)
1016/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης (αρ. 242 παρ. 1 ΠΚ). Δράστης του εγκλήματος της ψευδούς βεβαίωσης μπορεί να είναι μόνο υπάλληλος. Αποφασιστικό κριτήριο για την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά το ποινικό δίκαιο έχει το είδος και η φύση της ανατιθέμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας και ιδιαίτερα αν αυτή ανάγεται στην εξυπηρέτηση κρατικών σκοπών και δημοσίου συμφέροντος και όχι το έμμισθο ή άμισθο ή τιμητικό της θέσεώς του ή ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων που μπορεί να γίνει και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Ο υπάλ...
683)
1027/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Απορρίπτει τις δύο, ως ανυποστήρικτες. Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Σωματεμπορία. Παραβάσεις άρθρων 349 παρ. 3 εδ. α και 351 παρ. 1β.3 του ΠΚ, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3064/15-10-2002. Στοιχεία αδικημάτων. Απλή συνέργεια σε σωματεμπορία. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν προσδιορίζονται («καταθέσεις απόντων μαρτύρων»). Έλλειψη αιτιολογία, διότι δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις, ήτοι τα ...
684)
1029/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Στοιχεία εγκλήματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλήψεως. Εργατικό ατύχημα. Ευθύνη κυρίου του έργου μηχανικού. Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά την άνοιξη τάφρων κλπ, κατά τα άρθρα 9 § 1 εδ. α΄ και β΄ και 2 ΠΔ 1073/8 και των άρθρων 3 §§ 3, 4 εδ. α΄, β΄ του ΠΔ 305/1996, εν συνδυασμό με τα άρθρα 1, 2 § 1, 2 και 7 ν. 1396/1983. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απόλυτης ακυρότητας α...
685)
1033/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων (κατηγορουμένης και Εισαγγελέα Α.Π.). Συνερευνούνται λόγω συναφείας. Κακουργηματική πλαστογραφία (κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 25.000.000 δρχ. εκάστη. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αναφέρονται στα πρακτικά. Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου που καταδικάστηκε για συρρέοντα εγκλήματα, και όταν το δ...
686)
1064/2008 Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που, με παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου, είχαν εξαιρεθεί (άρθρα 211, 170 § 1 Κ.Π.Δ.). Αναιρεί και παραπέμπει.
687)
1065/2008 Απορρίπτει αίτηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως απόπειρας κακουργηματικής απάτης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας.
688)
1066/2008 Απορρίπτει αίτηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως απόπειρας κακουργηματικής απάτης για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας.
689)
1072/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση λόγω απολύτου ακυρότητας, διότι κατά τον σχηματισμό της δικανικής κρίσης του το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τρεις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων χωρίς να προκύπτει η ταυτότητα των εξετασθέντων μαρτύρων καθώς και ο τόπος και η αρχή ενώπιον της οποίας ελήφθησαν αυτές. Αναιρεί και παραπέμπει.
690)
1078/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Νομίμως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης οι κληρονόμοι του παθόντος ο οποίος στην προδικασία είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Από τη μη καταβολή του...
691)
1115/2008 Ασφαλιστικές εισφορές, Α.Ν. 86/67 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του οφειλέτη, το ύψος των οφειλόμενων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αιτιολογείται η απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν επάγεται ακυρότητα, από το γεγονός...
692)
1127/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. 2) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτήματος αναβολής, προκειμένου να διορισθεί άλλος, εκτός του παραιτηθέντος, συνήγορος. Απορρίπτει αναίρεση.
693)
1140/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απάτη, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα δεν δημιουργείται από τη μη κλήτευση μάρτυρα στο ακροατήριο, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
694)
1141/2008 Κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού από κερδοσκοπία, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας των ανηλίκων. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και περί απόλυτης ακυρότητας εκ της λήψεως υπόψη υπό του Συμβουλίου Εφετών εγγράφου συντεταγμένου σε ξένη γλώσσα. Υφίσταται αιτιολογία και το έγγραφο ήταν επίσημα μεταφρασμένο.
695)
1158/2008 Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνημάτων (άρθρο 370Α του Π.Κ.). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ακυρότητα, με την ανάγνωση των εγγράφων και ενώ δόθηκε η δυνατότητα στον αναιρεσείοντα να αντικρούσει το περιεχόμενό τους. Απορρίπτει.
696)
1160/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, δεν ζήτησε την ανάγνωσή τους.
697)
1170/2008 Κακουργηματική απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με αντίστοιχη συνολική ζημία των παθόντων πολιτικώς εναγόντων - που λαμβάνεται υπόψη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98§2 Π.Κ. και στις πράξεις που τελέσθηκαν προ της ισχύος του ν. 2721/99, αφού ο νέος αυτός νόμος είναι στο σύνολό του επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο - υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και για την κατηγορία και γι...
698)
1172/2008 Κακή σύνθεση του δικαστηρίου. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου λόγω μη αναγραφής στην προμετωπίδα της, ότι ο προεδρεύων Εφέτης αναπλήρωσε λόγω κωλύματός του, εκτός από τον Πρόεδρο Εφετών, και τον αρχαιότερό του υπηρετούντα στο Δικαστήριο Εφέτη. Παύει, μετά ταύτα, οριστικώς λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη για μερικότερες πράξεις νοθεύσεως εγγράφου και υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία (συμπλήρωση οκταετίας από τελέσεώς τους). Αναιρεί και ΠΟΠΔ, παραπέμπει δε κατά τα λοιπά.
699)
1205/2008 Η διάταξη του άρθρου 308 § 2 ΚΠΔ εφαρμόζεται όχι μόνο στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αλλά και στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Το αίτημα των διαδίκων ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης μπορεί να υποβληθεί και με την έφεση. Εφόσον ο κατηγορούμενος ειδοποιηθείς έλαβε γνώση της εισαγγελικής προτάσεως η μετά ταύτα παραμονή της δικογραφίας στη γραμματεία της εισαγγελίας μέχρι εξαντλήσεως του δεκαημέρου από τη...
700)
1223/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαιτέρως σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα - υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου, λόγω μεταβολής του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος σε εφάπαξ τελεσθέν, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2α. Αόριστο αίτημα. Απορρίπτει αναίρεση.
701)
1225/2008 Πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση με επιβαρυντικές περιστάσεις του ν.1608/1950, υπό υπαλλήλου σε βάρος ΝΠΙΔ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τράπεζας της Ελλάδος). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απολύτου ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.1608/1950 που συντρέχουν σε υπάλληλο του Ταμείου. Δεν αποτελεί απλό επαγγελμ...
702)
1228/2008 Κλοπή κακουργηματική (κατ’ επάγγελμα και συνήθεια) κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισμός. Πότε είναι ορισμένος. Ισχυρισμός για μεταβολή της κατηγορίας. Από τον διευθύνοντα τη συζήτηση δίδεται, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, προς τον οποίο υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τον εισαγγελέα κ.λ.π., ο λόγος στο συνήγορό του, προκειμένου να υποβάλλει και αυτός (δια του διευθύνοντος τη συζήτηση) στον κατηγορούμενο ερωτήσεις, μόνον, όμως, εφόσον το ζητήσει. Αν δεν ζητήσει το λόγο, ουδεμία α...
703)
1242/2008 Αντίσταση κατά της Αρχής κατά συρροή. Απλή σωματική βλάβη κατά συρροή. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων μη αναγνωσθέντων. Απορρίπτει αναίρεση.
704)
1244/2008 1) Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η διάταξη του άρθρου 394 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, καθιερώνει υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα και επομένως δεν απαιτείται για την πληρότητα της αιτιολογίας ο ακριβέστερος προσδιορισμός της αιτίας της αποδοχής, αρκεί να προκύπτει ότι ο δράστης ήταν εν γνώσει της προελεύσεως των προϊόντων ως ξένων. 2) Απάτη. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτείται μεταξύ άλλων ο υπαίτιος να παριστά ψευδή γεγονότα ως αληθή. Έτσι πρέπει να εξειδικεύονται τα γεγονότα κ...
705)
1263/2008 Έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει όχι μόνο για την άσκηση του ένδικου μέσου, αλλά και για την προβολή καθενός λόγου του ένδικου μέσου. Λήψη υπόψη εγγράφων που προσκομίσθηκαν από τον ένα συγκατηγορούμενο και θεμελίωση ενοχής ως προς αυτόν, χωρίς να προκύπτει η ανάγνωσή τους. Δεν συνιστά λόγο αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο ως προς τον άλλο. Άλλος συγκατηγορούμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει αυτό το λόγο. Απορρίπτει αναίρεση.
706)
1338/2008 Πώληση και κατοχή ναρκωτικών. 1) Παράβαση του άρθρου 369 ΚΠΔ. 2) Έλλειψη αιτιολογίας επεκτεινόμενη και στον αυτοτελή ισχυρισμό για αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
707)
1346/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται εάν αντικαταστάθηκε δικαστής της συνθέσεως του Δικαστηρίου μετά την εκφώνηση του ονόματος του κατηγορουμένου, πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Απορρίπτεται ο περί του αντιθέτου λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έννοια της αμέλειας και των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτου - κυρίου του έργου. Αναιρείται η απόφαση.
708)
1349/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και των στοιχείων του επιδόσαντος την εκκαλούμενη απόφαση και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι δεν έδωσε τον λόγο στο συνήγορο του κατηγορουμένου πριν από την έκδοση της αποφάσεως και διότι έλαβε υπόψη της έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
709)
1350/2008 Παράβαση καθήκοντος. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εκ πλαγίου παράβαση. 3) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
710)
1357/2008 Άρθρο 71 παρ. 3-1 ν. 998/1979. 1) Έλλειψη αιτιολογίας, αναφορικά με την ύπαρξη δόλου στην τέλεση της ως άνω πράξης, την προβολή ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής πλάνης. 2) Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
711)
1358/2008 Ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού τελεσθείσα. Πότε συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου. Επί ανθρωποκτονίας με πρόθεση δεν επιβάλλεται ειδική αιτιολογία του δόλου. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να αφορά και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, τέτοιος δε είναι και ο ισχυρισμός για την αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Η απόφαση έχει την απαιτούμενη αιτιολογία για το συναυτουργό ερα...
712)
1363/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ποιος δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Προϋποθέσεις νομότυπης παράστασης πολιτικής αγωγής γενικώς και ειδικώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εκείνος που δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η α...
713)
1384/2008 Πότε δημιουργείται ακυρότητα από παράνομη παράσταση στο ακροατήριο του πολιτικώς ενάγοντος. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 1 Ν. 1806/1988. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και για έλλειψη αιτιολογίας.
714)
1389/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη αιτιολογίας, Β) Μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου και Γ) Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
715)
1391/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση. Αβάσιμη αιτίαση του αναιρεσείοντος, που στηρίζεται στο λόγο ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών προέβη στην επιλεκτική μνεία ενόρκων καταθέσεων μαρτύρων, τους οποίους αναφέρει ονομαστικά, διότι η αναφορά στους μάρτυρες αυτούς οφείλεται στο ότι οι μαρτυρίες τους κρίθηκαν ως οι πλέον αξιόπιστες, χωρίς τούτο να υποδηλώνει ότι αγνοήθηκε ή δεν συνεκτιμήθηκε και η ένορκη κατάθεση το...
716)
1400/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον παρόντα κατηγορούμενο ή το συνήγορό του επί της ενοχής και της ποινής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
717)
1407/2008 α) Κατοχή ναρκωτικών από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. β) Πώληση ναρκωτικών από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. ΟΧΙ αναγκαίος προσδιορισμός α) χρόνου τελέσεως μερικότερων πράξεων αφού δεν τίθετο θέμα παραγραφής, και β) ταυτότητας αγοραστών και συμφωνηθέντος τιμήματος. ΟΧΙ υποχρέωση απαντήσεως σε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς (έτσι όχι έλλειψη ακροάσεως) και σε απαράδεκτο (αόριστο) αυτοτελή ισχυρισμό για ελαφρυντικό 84 § 2α ΠΚ. ΟΧΙ έλλειψη νόμιμης βάσε...
718)
1409/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Με την αναφορά των εγγράφων που αναγνώστηκαν προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Εξάλλου η Πρόεδρος ρώτησε τους διαδίκους εάν χρειάζονται διασάφηση και απήντησαν αρνητικά. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως με την οποία ο κατηγορούμενος δικάστηκε για συγκεκριμένη απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει.
719)
1415/2008 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση εγγράφου, χρήση ψευδούς βεβαιώσεως (άρθρο 242 παρ. 1, 2 και 4 ΠΚ), ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και νόθευση εγγράφου. Έννοια των πράξεων αυτών. Διαπράττει ψευδή βεβαίωση και όχι το αδίκημα του άρθρου 221 (ψευδής ιατρική πιστοποίηση) ο ιατρός ο οποίος ως δημόσιος υπάλληλος υπηρετεί σε νοσοκομείο που έχει τη νομική μορφή του ν.π.δ.δ. όταν σε ιατρική γνωμάτευση που εκδίδει βεβαιώνει εν γνώσει της αναληθείας ψευδές περιστατικό. Συντρέχει τέτοια περίπτωση ό...
720)
1420/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη πρότασης του Εισαγγελέα επί της ενοχής, αφού από την επισκόπηση των πρακτικών προκύπτει το αντίθετο. Ομοίως για τη μη δόση του λόγου στο συνήγορο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα, αφού από τα ίδια πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Απορρίπτει.
721)
1432/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναιρέσεως. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων κατά το άρθρο 309 παρ. 2 ΚΠΔ. Μόνο αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν του ή αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του ΚΠΔ, που ιδρύει λόγο αναίρεσης του βουλεύματος, κατ’ άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ίδιου Κώδικα (ΑΠ 658/06, ΑΠ 1649/04). Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση....
722)
1433/2008 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναίρεσης κατά βουλεύματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιους, που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και παράβαση των άρθρων 1 στοιχ. Α περ. ΙΙ, στοιχ. Β΄ και 2 παρ. 1 στοιχ. Α΄ Ν. 2331/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 2 και 3 Ν. 2434/2005 (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις). Απόρριψη αίτησης...
723)
1446/2008 Ανάγνωση μαρτυρικής κατάθεσης στο ακροατήριο, χωρίς να αντιλέξει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Αβάσιμος λόγος αναίρεσης άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Σωματική βλάβη από αμέλεια με παράλειψη. Ποινική ευθύνη ιατρού για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αιτιολογημένη καταδίκη στρατιώτη ιατρού μονάδος, ο οποίος δεν παρέπεμψε αυθημερόν σε οργανωμένο ιατρικό κέντρο στρατιώτη που παραπονιόταν για θόλωση του οφθαλμού, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να υποστεί...
724)
1447/2008 Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Αιτιολογία - στοιχεία - εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. Απόρριψη αναιρετικού λόγου άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ. Άρθρο 327 § 2 ΚΠΔ. Εφαρμογή και στην κατ’ έφεση δίκη. Η παράβαση επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Αιτιολογημένη απόρριψη ενστάσεως για μη κλήτευση μάρτυρα της επιλογής του κατηγορουμένου. Αόριστος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όταν στο αναιρετήριο δεν προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Απορρίπτει.
725)
1450/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος ως προς την έκθεση των αποδείξεων. Αναίρεση βουλεύματος, Συμβουλίου Εφετών, το οποίο με καθολική αναφορά στην Εισαγγελική πρόταση έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση, χωρίς να προσδιορίζονται στην Εισαγγελική πρόταση, ούτε στο προσβαλλόμενο βούλευμα το είδος των αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, έγγραφα, απολογίες), που έλαβε υπόψη για να καταλήξει στην παραπεμπτική του κρίση. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Συμβούλιο α...
726)
1481/2008 Για το κύρος του κλητηρίου θεσπίσματος η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του Εισαγγελέα αρκεί να τίθενται στο τέλος του τελευταίου φύλλου και σε κάθε ουσιώδη παραπομπή, καθόσον με τον τρόπο αυτό καλύπτεται όλο το συνεχές περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ η μη θέση τούτων (σφραγίδας και υπογραφής) στη σελίδα του κλητηρίου θεσπίσματος, όπου υπάρχει ο κατάλογος των αναγνωστέων εγγράφων και των κλητευομένων μαρτύρων δεν επηρεάζει το κύρος αυτού. Και τούτο διότι η παράθεση στο κλητήριο θέσπι...
727)
1482/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για μη καταβολή εργοδοτικών και παρακράτηση (υπεξαίρεση) εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, διότι δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος καταδικάστηκε για πράξεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες διώχθηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη, κατά τόπο, χρόνο και ιστορικές περιστάσεις.
728)
1484/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία. Διάκριση ενσυνείδητης και άνευ συνειδήσεως αμέλειας. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του ειδικευόμενου ιατρού, ο οποίος, ενώ ο τραυματίας από πτώση στο έδαφος που παρέλαβε ως εφημερεύων ιατρός Γενικού Νοσοκομείου δεν ήταν σε θέση να τον πληροφορήσει περί των συνθηκών της πτώσεώς του, λόγω μέθης και άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, όπως ούτε οι συνοδεύοντες α...
729)
1489/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης (κοινής). Έννοιες «ξένου κινητού πράγματος», «παράνομης ιδιοποίησης». Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αιτίαση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι καταδικάστηκε κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της αντίστοιχης ουσιαστικής ποινικής διάταξης για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης. Ορθή καταδίκη για υπεξαίρεση του κατηγορουμένου, ο οποίος ιδιοποιήθηκε παρανόμως ποσό 1 εκατομμυρίου δρχ. που περιήλθε στην κατοχή του από λάθος του ταμία τράπεζας...
730)
1497/2008 Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απολύτου ακυρότητας λόγω κακής σύνθεσης δικαστηρίου. Μετά την ενοποίηση των οργανικών θέσεων παρέδρων και πρωτοδικών με το άρθρο 77 §8 του Ν. 1756/1988 δεν απαιτείται πλέον για την αναπλήρωση πρωτοδίκη από πάρεδρο πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο δικαστή. Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για παράβαση το...
731)
1529/2008 Ι. Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων και προσθέτων λόγων. ΙΙ. Αναπλήρωση πλημμελειοδίκη επί κληρώσεως. ΙΙΙ. Προσδιορισμός υπόθεσης, σε δικάσιμο για την οποία έχει γίνει η κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου. ΙV. Ανάγνωση ξενόγλωσσου εγγράφου. Πότε επέρχεται ακυρότητα. Πρέπει, να αναφέρεται στα πρακτικά ότι τα αναγνωσθέντα έγγραφα είχαν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα και ότι αναγνώσθηκαν αυτούσια και όχι σε ελληνική μετάφραση. V. Ανάγνωση και λήψη υπόψη εγγράφων για τα οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η ταυτό...
732)
1532/2008 Άρθρο 308§2 Κ.Π.Δ. Αν ο διάδικος λάβει γνώση της προτάσεως, δεν απαιτείται η δικογραφία να μείνει επί δεκαήμερο στο γραφείο της εισαγγελίας, διότι έχει πληρωθεί ο σκοπός της διατάξεως αυτής. Όχι απόλυτη ακυρότης εκ της μη παραμονής της δικογραφίας στο γραφείο εισαγγελίας. Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στη διαδικασία του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Άρθρο 138 § 2 Κ.Π.Δ., 309 § 2 Κ.Π.Δ. . Όταν το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνο που αποφασίστηκ...
733)
1533/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη οδηγού αυτοκινήτου που οδηγούσε σε κατάσταση μέθης και α) εξ αμελείας προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, β) οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος και γ) εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Ισχύς κατά τον χρόνο του συμβάντος των κοινών υπουργικών αποφάσεως σχετικά με τη διαδικασία διαπίστωσης της ύπαρξης οινοπνεύματος στο αίμα. Οι ακυρότητες της προδικασίας σχετικά με τη μη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την ανίχνευση οινοπνεύματος, θεμελιώνο...
734)
1536/2008 Απόλυτη ακυρότητα λήψη υπόψη ξενόγλωσσων εγγράφων. Έλλειψη αιτιολογίας για κακουργηματική πλαστογραφία και κακουργηματική αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
735)
1537/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για α) υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση από κοινού σε βάρος του ΙΚΑ, με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950 και β) πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ΙΚΑ με τη συνδρομή επίσης του Ν. 1608/1950. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικώς σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Δικαιούχοι σε παράσταση πολιτικής αγωγής δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα, καθώς και το Δημόσιο κατά υπαλλήλου του για κάθε θετική ζημία η οποία προξενήθηκε...
736)
1545/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει ως αβάσιμους τους λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Απορρίπτει ως αβάσιμο το λόγο αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο. Αναιρεί την απόφαση κατά ένα μέρος, δηλαδή μόνο κατά το μέρος που αναφέρεται στην αναστολή της ποινής. Ενώ δέχεται ότι υπάρχουν καταδίκες της κατηγορουμένης και για άλλα εγκλήματα δεν αναφέρει ποια είναι τα εγκλήματα αυτά και οι ποινές τους.
737)
1548/2008 Από τα άρθρα 309 και 313 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο ακροατήριο όταν οι κατ’ αυτού ενδείξεις είναι επαρκείς. Στο τέλος του αιτιολογικού του βουλεύματος διαλαμβάνεται η σκέψη ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις για να στηριχθεί δημόσια κατηγορία εναντίον τους για την πράξη της πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος. Η αναφορά ότι «η ενέργεια αυτή του πρώτου κατηγορουμένου, καθώς και το γεγονός της από αυτόν είσπραξης επιταγών, καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την ενοχή...
738)
1549/2008 Τυπικά δεκτή έφεση Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης για τις πράξεις της ψευδορκίας πραγματογνώμονα και απάτης στο Δικαστήριο, γιατί περιέχουν πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το λόγο της εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων, ενώ για την πράξη της χρήσης πλαστού εγγράφου δεν περιέχεται κάποια αιτιολογία και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ορθά το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφο που ανεγνώσθη, είναι δε αβάσιμος ο σχετικός λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1,...
739)
1566/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτημάτων του κατηγορουμένου, γ) Παράβαση άρθ. 6 § 2 και 3 περ. α’ της ΕΣΔΑ. Απόρριψη αναίρεσης.
740)
1577/2008 Αναίρεση για παράβαση του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. Απάτη επί Δικαστηρίου, με την επίκληση του λόγου αναιρέσεως της απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του Κ.Π.Δ.). Έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν αναγνώσθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
741)
1580/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράνομη οπλοφορία. Οπλοχρησία με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα. Όχι επιλεκτική εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων (Ολ. ΑΠ 1/2005). Αναιρεί και παραπέμπει.
742)
1588/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί. Παραπέμπει.
743)
1615/2008 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες, με περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν επιφέρει ακυρότητα το γεγονός ότι στην Εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο, δεν περιέχεται ειδικότερη πρότασή του, για το λόγο εφέσεως, που απορρίφθηκε, ούτε γιατί στα πλαίσια τη...
744)
1620/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Δεν υφίσταται ηθική αυτουργία όταν δεν τελέστηκε η άδικη πράξη από τον φυσικό αυτουργό. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστηρίου, διότι ελήφθησαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν αφού τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν τη βάση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και μπορούσε α...
745)
1624/2008 Έννοια καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για καλλιέργεια και κατοχή ινδικής κάνναβης, για εμπορία με την επιβαρυντική περίσταση της υποτροπής. Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων καλλιεργούσε τα δενδρύλλια ινδικής κάνναβης και κατείχε την ποσότητα που κατασχέθηκε για δική του αποκλειστική χρήση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο επειδή λήφθηκε υπόψη από το δικ...
746)
1630/2008 1) Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία. 2) Ψευδής καταμήνυση κατ’ αγνώστου. Απορρίπτει αναίρεση για παραβάσεις του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Έγγραφα κατ’ άρθ. 364 ΚΠΔ θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου. Η έφεση του κατηγορουμένου ή του Εισαγγελέα είναι διαδικαστικό έγγραφο, η μη ανάγνωση της οποίας δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ...
747)
1633/2008 Ανθρωποκτονία με πρόθεση που τελέσθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση. Απορρίπτει αναίρεση βουλεύματος για πλημμέλεια εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β΄ και δ΄ ΚΠΔ. Δεν υφίσταται ακυρότητα όταν το Συμβούλιο αιτιολογημένα απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου και των συνηγόρων του. Η παραμονή στη δικογραφία της έγγραφης κατάθεσης του κατηγορουμένου που λήφθηκε κατά την προκαταρκτική εξέτασ...
748)
1635/2008 Διορισμός διερμηνέων εκτός οικείου καταλόγου - απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
749)
1640/2008 Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας, λόγω αιτιολόγησης απόρριψης της αιτήσεως αναιρεσειόντων να εμφανιστούν ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που επελήφθη της υποθέσεώς τους προς παροχή διευκρινήσεων, αφού, εν αντιθέσει προς τον σχετικό ισχυρισμό αυτών, τέτοια αίτηση δεν περιέχεται στις εκθέσεις των εφέσεών τους. Στοιχεία κακουργηματικής απάτης από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια συναυτουργίας. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομ...
750)
1643/2008 Ναρκωτικά. Έννοια εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών. Έννοια συναυτουργίας και άμεσης συνέργειας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τους απαντήσει και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και ως προς την κατά συναυτουργία τέλεση του εγκλήματος. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή. (Ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικής ποινής διατάξεως). Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπ’ όψη για την ενοχή του κατηγορουμένου εγγράφο...
751)
1646/2008 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Κατάχρηση εξουσίας. Ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με βασικό έγκλημα την παθητική δωροδοκία δικαστή. Απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα. Απόπειρα εκβίασης. Παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων αναιρέσεως: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτη ακυρότητα (παραβίαση...
752)
1658/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής στο ακροατήριο. Στο πρωτόδικο Δικαστήριο παρέστη ατομικά φυσικό πρόσωπο και στο δευτεροβάθμιο Νομικό Πρόσωπο. Δεκτή αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα. Παραπέμπει.
753)
1659/2008 Υπεξαγωγή εγγράφων 222 ΠΚ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο να απολογηθεί για λογαριασμό του εντολέα του, που τον εκπροσώπησε, ούτε ότι δεν δόθηκε ο λόγος για την υποβολή συμπληρωματικών ερωτήσεων. Απορρίπτει.
754)
1660/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία αδικημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως, και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής. Άλλες π...
755)
1680/2008 Στοιχεία βιασμού. Έννοια συναυτουργίας. Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι. Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του όταν τέλεσε την πράξη και εισάγεται σε δίκη πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Το δικαστήριο αν κρίνει ότι είναι αναγκαίος ο ποινικός σωφρονισμός του, τον καταδικάζει σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων ανήλικος τέλεσε την πράξη του βιασμού κατά συναυτουργία και, αφού έκρινε ότι είν...
756)
1688/2008 Πλαστογραφία με χρήση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Η μη ανάγνωση πρακτικών προηγούμενης αναβλητικής αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου (άρθρο 363 παρ.2) χωρίς υποβολή σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου δεν επάγεται ακυρότητα. Απομάκρυνση θορυβούντος κατηγορουμένου. Ακυρότητα εάν μετά την επάνοδό του δεν γνωστοποιηθούν τα λαβόντα χώρα κατά την απουσία του. Απόρριψη ως αβάσιμου του σχετικού λόγου γιατί έγινε σχετική γνωστοποίηση. Δεν επέρχεται χειροτέρευση της ...
757)
1689/2008 Επαρκής αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το αίτημα του κατηγορουμένου-εκκαλούντος για αναβολή της δίκης. Από την μετά ταύτα απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, το δικαστήριο δεν υπερβαίνει (αρνητικώς) την εξουσία του. Εάν η επίδοση της κλήσης για εμφάνιση του κατηγορούμενου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έγινε με θυροκόλληση, δεν είναι αναγκαία η επίδοση της κλήσης στον αντίκλητο δικηγόρο, εάν ο ως αντίκλητος διοριζόμενος με την έκθεση εφέσεως δεν υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρί...
758)
1697/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Με ποινή ακυρότητας της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέας της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται είναι σχετική. Απόρριψη σχετικού αιτήματος χωρίς αιτιολογία. Βάσιμος ο σχετικός λόγος. Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγο...
759)
1698/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επιφέρει ακυρότητα η ανάγνωση αποσπασμάτων προανακριτικών μαρτυρικών καταθέσεων (άρθρο 357 παρ. 4 ΚΠΔ) προκειμένου να επισημανθούν αντιφάσεις, ούτε παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας από την ανάγνωσή της, αφού δεν υπήρξε συγκ...
760)
1710/2008 Έννοια και στοιχεία καταδολίευσης δανειστών. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Η παραδοχή από το εφετείο άλλου τρόπου τελέσεως του εγκλήματος (απόκρυψη αντί μεταβίβαση) από εκείνον με τον οποίο έγινε η παραπομπή σε δίκη και καταδικάστηκε πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος, δεν συνιστά μεταβολή της κατηγορίας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη.
761)
1715/2008 Δικαίωμα υποβολής έγκλησης για ακάλυπτη επιταγή έχει και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Απορρίπτει.
762)
1716/2008 Το αίτημα περί αναβολής υπόκειται εις την κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας αλλά τούτο οφείλει να απαντήσει, άλλως δημιουργείται ακυρότης σχετική (άρθρο 170 §1 ΚΠΔ). Πότε ακυρότης της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 170 § 2, ΚΠΔ, 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ). Αναιρεί διότι το Εφετείο δεν απήντησε σε σχετικό αίτημα αναβολής για να προσέλθει μάρτυρας.
763)
1721/2008 Ακάλυπτη τραπεζική επιταγή. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν ήταν αναγκαία η ιδιαίτερη αναφορά στην εκ μέρους του κατηγορουμένου γνώση του ακαλύπτου των επίμαχων επιταγών, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, αρκεί ο απλός και δεν είναι αναγκαίος ο άμεσος δόλος, η εν γνώσει δηλαδή ορισμένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως. Πολιτική αγωγή. Στην άσκησή της νομιμοποιείται ο αμέσως ζημιωθείς από το έγκλημα. Απορρίπτεται ο λό...
764)
1723/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας (κοινής). Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσα για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από τη μη παροχή εκ μέρους του διευθύνοντος τη συζήτηση αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτηση της αναιρεσείουσας του λόγου σε αυτή, μετά την κατάθεση κάθε μάρτυρα, για να εκθέσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αξιοπιστία του. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τη διάταξή της με την οποία ε...
765)
1724/2008 Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με την αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Παραγραφή του αδικήματος, χρόνος έναρξης αυτής. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Στα εγκλήματα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή … Στις περιπτώσεις αυτές κατά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δεν είναι απαραίτητη η σύντα...
766)
1728/2008 Πρόκληση για την εκτέλεση πλημμελήματος (άρθρ. 186 § 2 ΠΚ). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι: Α) λόγοι (Α’ & Β’) περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, β) λόγος περί κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου (Όχι αναγκαία η μνεία του είδους του κωλύματος Δικαστών και Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας, εφόσον δεν συμπράττει στην έκδοση της αποφάσεως, δεν κωλύεται να μετάσχει στις δίκες του Α’ και Β’ βαθμού) και γ) περί ελλείψεως αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την απόρριψη αιτήματος για παροχή ελαφρυντικών (άρθρ. 8...
767)
1733/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναιρείται η απόφαση, λόγω ακυρότητας και υπερβάσεως εξουσίας, διότι το ΜΟΕ έκρινε για την πολιτική αγωγή, αν και δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι παρέστη πολιτική αγωγή.
768)
1750/2008 Η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιοποίηση εκ του δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου μαρτυρικών καταθέσεων που δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 73 ΚΠΔ, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα, επειδή αφορά την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, ήτοι το δικαίωμα σιωπής και αυτοενοχοποίησής του. Αναιρείται το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με ...
769)
1751/2008 Αιτιολογία. Υπάρχει τέτοια όταν το διατακτικό αλληλοσυμπληρώνεται από το αιτιολογικό γιατί αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας όταν το αιτιολογικό είναι ταυτόσημο με το διατακτικό, εάν στο τελευταίο περιλαμβάνονται πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να είναι περιττή η διαφοροποίηση της διατύπωσης του αιτιολογικού. Απορρίπτεται σχετικός λόγος αναίρεσης ως αβάσιμος αφού το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ, ενόψει του ότι υπάρχει στην προσβαλλομένη απ...
770)
1758/2008 Φοροδιαφυγή. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για το αδίκημα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Με την πρωτόδικη ...
771)
1764/2008 Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με παθόντες νεότερους των 12 ετών. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβιάσεως διατάξεων που αναφέρονται στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου.
772)
1770/2008 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία εκτείνεται και στην απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών και του αιτήματος για αναγνώριση ελαφρυντικών υπέρ του αναιρεσείοντος, 2) Απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη στο ακροατήριο διότι έγινε ατελής διερμήνευση όσων έλαβαν χώρα στο ακροατήριο, 3) Απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, διότι ελήφθησαν υπόψη τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτεται η αναίρεση.
773)
1780/2008 Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας. Η επιμέτρηση της ποινής στα όρια του άρθρου 79 ΠΚ ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου. Δεν δημιουργείται ακυρότητα για έλλειψη ακροάσεως εάν το δικαστήριο δεν απαντήσει σε αίτημα του κατηγορουμένου για την επιβολή εφέσιμης ποινής. Απορρίπτει.
774)
1784/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Εάν δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο επί της μετατροπής και του ποσού της μετατροπής της ποινής δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα. Αναίρεση και παραπομπή ως προς την διάταξη περί μετατροπής και καθορισμού του ποσού της μετατροπής. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
775)
1788/2008 Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Οι κληρονόμοι του αρχικώς εγκαλέσαντος δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μετά την πάροδο πενταετίας από την υποβολή της εγκλήσεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
776)
1823/2008 Αγορά, κατοχή, πώληση, μεσολάβηση σε απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Δεκτή η αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής κατηγορίας. Πρωτοδίκως ο αναιρεσείων είχε καταδικαστεί μετά από σχετική άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός των άλλων και για απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών και στο δευτεροβάθμιο για μεσολάβηση σε απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών. Η μεσολάβηση σύγκειται από πραγματικά περιστατικά διαφορετικά από εκείνα της πώλησης ή της απόπειρας πώλησης ναρκωτικών ουσιών.
777)
1825/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Τα έγγραφα που αποτελούν το σώμα του εγκλήματος, όπως επί πλαστογραφίας, δεν θεωρούνται αποδεικτικά μέσα υπό την έννοια του άρθρου 364 παρ. 1 ΚΠΔ, με συνέπεια να μην υφίσταται υποχρέωση του Δικαστηρίου για ανάγνωσή του και ως εκ τούτου ο λόγος αναίρεσης περί επέλευσης ακυρότητας είναι αβάσιμος.
778)
1835/2008 Οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου ως είναι και εκείνη με την οποία κατά το άρθρο 61 του ΚΠΔ αναβάλλεται η συζήτηση, ανακαλούνται ελευθέρως. Συνιστά σιωπηρή ανάκληση και η επανεισαγωγή της υπόθεσης σε νέα δικάσιμο, το δε δικαστήριο, δικάζοντας την υπόθεση, δεν υποχρεούται να εκδώσει προηγουμένη παρεμπίπτουσα ανακλητική απόφαση. Εντεύθεν είναι περιττή η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας για ανάκληση της αναβλητικής αποφάσεως και δεν δημιουργείται ακυρότητα εκ του λόγου ότι δεν δίδεται...
779)
1841/2008 Παράβαση ΑΝ 86/67. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γ) Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος πότε και πως προτείνεται, δ) Ακυρότητα από τη λήψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, ε) Ακυρότητα από μη ανάγνωση εγγράφων που υπάρχουν στη δικογραφία.
780)
1854/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης και υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία απιστίας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για: α) υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ΝΠΔΔ, β) πλαστογραφία και γ) απιστία. Στοιχεία απάτης (κοινής) και κακουργηματικής. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 393 παρ. 2 του ΠΚ. Μεταξύ των προσώπων που δεν επιτρέπεται να εξεταστούν ως μάρτυρες κατ’ άρθρο 211 εδ. α΄ ΚΠΔ συμπεριλαμβάνονται και όσοι άσκησαν πρ...
781)
1872/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας το δικαστήριο υποχρεούται να δώσει το λόγο στον εισαγγελέα και στους διαδίκους, στο δε κατηγορούμενο στο τέλος, ακόμα κι αν αυτός δεν το ζητήσει. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και την εν συνεχεία αγόρευση του Εισαγγελέα επί της ενοχής του αναιρεσείοντος, δεν έδωσε το λόγο στον αναιρεσείοντα, που ήταν χωρίς συνήγορο, για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Επιπλέ...
782)
1889/2008 Άρθρ. 333 §§2 & 3, 335§2 ΚΠΔ. Πότε δικαίωμα δευτερολογίας κατηγορουμένου. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Η λήψη υπ’ όψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθησαν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα. Απαιτείται όμως να είναι έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι απλά διαδικαστικά έγγραφα. Άρθρ. 365 § 1 ΚΠΔ. Πότε ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση μάρτυρα παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου, αφού προηγουμένως κρίνει αιτιολογημένα ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακρ...
783)
1890/2008 Απόλυτη ακυρότης: άρθρ. 171 §1 στοιχ. δ΄, 138 §§2 και 3, 484 §1 στοιχ. α΄ ΚΠΔ. Αίτημα περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως στο Συμβούλιο (309§2). Επέρχεται απόλυτη ακυρότης όταν το Συμβούλιο απέρριψε σιωπηρά ή αναιτιολόγητα το εκ του άρθρου 309§2 αίτημα του κατηγορουμένου , ως και όταν το Συμβούλιο απεφάνθη για την απόρριψη αυτή χωρίς πρόταση του παρ’ αυτώ Εισαγγελέως. Αναιρεί το βούλευμα για τον άνω λόγο της απολύτου ακυρότητος και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
784)
1896/2008 Απάτη από κοινού. Πλαστογραφία και χρήση από κοινού. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γ) ακυρότητα από κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, δ) ακυρότητα από μη ανάγνωση κατάθεσης μάρτυρα, η εμφάνιση του οποίου στο Δικαστήριο ήταν αδύνατη. Αιτιολογείται γιατί η πράξη φέρει τον ποινικό χαρακτήρα της απάτης: οι φερόμενες ψευδείς βεβαιώσεις και υποσχέσεις ανάγονταν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν ή στο παρόν. Όταν κατά τη διάταξη του...
785)
1899/2008 Σωματεμπορία κατά συναυτουργία. Απλή σωματική βλάβη. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, 3) Ακυρότητα από ανάγνωση παρά τις αντιρρήσεις του κατηγορουμένου, προανακριτικών καταθέσεων απολειπόμενου μάρτυρα, 4) Ακυρότητα από μη απάντηση του Δικαστηρίου σε αίτημα του κατηγορουμένου. Απορρίπτει την αίτηση.
786)
1901/2008 Μεταφορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικής ουσίας. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης, 3) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε για το σχηματισμό της περί της ενοχής κρίσης, 4) Ακυρότητα από την εξέταση ως μαρτύρων όσων άσκησαν ανακριτικά καθήκοντα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τους κατηγορούμενους. Απορρίπτει. Απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που άσκησε συγκατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε...
787)
1914/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορουμένου - επιβλέποντος μηχανικού. Δεν παραβιάστηκε ο νόμος ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Απορρίπτει δεύτερο λόγο αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα και ως προς τα δύο σκέλη του.
788)
1915/2008 Πότε απόλυτη ακυρότητα. Όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπ’ όψη του για την ενοχή έγγραφα που δεν ανεγνώσθησαν. Δεν είναι αναγκαίο να αναγνωσθεί το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος, ως είναι η επιταγή (για την παράβαση άρθρου 79 Ν. 5960/1933), ούτε τα διαδικαστικά έγγραφα κλήσης και αποδεικτικά, κτλ. Εάν αναγνωσθεί έγγραφο αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση του Εισαγγελέως, χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου, όχι ακυρότητα. Δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακαλύπτου επιταγής είναι όχι ...
789)
1920/2008 Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος πυροβόλησε το θύμα στο στήθος με κυνηγετική καραμπίνα δύο φορές με αποτέλεσμα το θάνατό του. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί άμυνας, καταστάσεως ανάγκης άρθρου 32 ΠΚ και βρασμού ψυχικής ορμής. Πότε υπάρχει βρασμός ψυχικής ορμής. Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 §2α΄, β΄ και γ΄ ΠΚ. Αυτοτελής ισχυρισμός περί έμπρακτης μετάνοιας. Πότε είναι ορισμένος. Τι...
790)
1924/2008 Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται και όταν το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη για το σχηματισμό της κρίσεώς του, ως αποδεικτικό μέσο, μη αναγνωστέο έγγραφο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση γιατί έλαβε υπόψη τέτοιο έγγραφο.
791)
1932/2008 (Ι) Αποπλάνηση (3) παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση. Τα 2 εξ αυτών είναι θυγατέρες του δράστη που τελούσε σε διάσταση με τη σύζυγο και μητέρα των ανηλίκων παθουσών. Εγκύρως υποβλήθηκε η έγκληση από την αμέτοχη μητέρα των τελευταίων ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα της πράξης και του ότι δεν έχει εφαρμογή εδώ, ενόψει της διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως των γονέων των παθουσών, η ΑΚ 1517 για διορισμό ειδικού επιτρόπου προς υποβολή τ...
792)
1946/2008 Ψευδής καταμήνυση. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από το γεγονός ότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν έδωσε αυτεπαγγέλτως το λόγο στον κατηγορούμενο, μετά από την κατάθεση του κάθε μάρτυρα κατηγορίας να προβεί σε δηλώσεις κλπ, χωρίς αίτημα. Αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα κατ’ είδος. Αναγνώστηκαν οκτώ έγγραφα και από παραδρομή αναγράφεται «το έγγραφο που διαβάστηκε». Εξάλλου, ανεγνώσθη η πρωτόδικη απόφαση, όπου περιλαμβάνονται τα έγγραφα αυτά και έχει την έννοια ότι...
793)
1965/2008 Στοιχεία ψευδορκίας: Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πρέπει να αιτιολογείται ο δόλος, να εκτίθεται ποια τα ψευδή και ποια τ’ αληθή, τα οποία ο εξετασθείς δεν κατέθεσε ενώπιον της αρμόδιας αρχής προς εξέτασή του. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατ’ άρθρ. 183 ΚΠΔ ναι μεν απόκειται στην απόλυτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και δεν ελέγχεται αναιρετικώς, αλλ’ η αναιτιολόγητη απόρριψη ορισμένου αιτήματος προς πραγματογνωμοσύνη, δηλ. αιτήματος αναβολής προς διεξαγωγής αυτής, συνεπάγετ...
794)
1968/2008 Ο μη διορισμός διερμηνέα ή η μη διερμήνευση ή ατελής διερμήνευση στον κατηγορούμενο όλων όσα έγιναν στο ακροατήριο, από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα που αυτός ομιλεί, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του και επάγεται απόλυτη ακυρότητα. Αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως. Η λήψη υπόψη ως αποδεικτικού μέσου μη αναγνωσθέντος εγγράφου επάγεται απόλυτη ακυρότητα. Η ίδια ακυρότητα επέρχεται και όταν δεν προσδιορίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εγγράφου που λήφθηκαν υπόψη. Απορρίπτεται ο σχετικό...
795)
1969/2008 Μετά την κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, γίνεται συζήτηση για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί, οπότε, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος στον Εισαγγελέα και τελευταία στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του, χωρίς να απαιτείται να δοθεί σ’ αυτούς και πάλι ο λόγος για την τυχόν επιβολή συνολικής ποινής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο που τον εκπροσώπησε επί της επιβλητέα...
796)
1970/2008 Στοιχεία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας του καρδιοχειρουργού ιατρού, ο οποίος κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης, καίτοι διαπίστωσε ότι ο υπ’ αυτού χειρουργηθείς (τριπλό μπάι-πας) κατά τη μετεγχειρητική πορεία και ενώ ακόμα νοσηλευόταν στο θεραπευτήριο, εμφάνισε πυρετούς κατά κύματα, δυσφορία, καρδιακή αρρυθμία και αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, δεν...
797)
1975/2008 Παθητική δωροδοκία - στοιχεία. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 2802/2000 η παθητική δωροδοκία στοιχειοθετείτο μόνο για μελλοντικές ενέργειες ή παραλείψεις. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη καταδικαστική για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση απόφαση, λόγω ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και νομίμου βάσεως, διότι προκύπτει ασάφεια και αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, αφενός σχετικά με το αν τα ωφελήματα που απαίτησε και έλαβε ο αναιρεσείων υπάλληλος ως προς μερικότερες πράξεις του κατ’ ...
798)
1977/2008 Παράβαση καθήκοντος - Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος του κατηγορουμένου, ο οποίος παρέβη το καθήκον που είχε από τη φύση της υπηρεσίας του και δεν απέστειλε στην επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των μη επιλεγέντων απ’ αυτόν υποψηφίων για πρόσληψη στα ΚΕΠ του Δήμου, όπως του ζητήθηκε, προκειμένου να εκδικασθούν οι ενώπιον της Επιτροπής αυτής προσφυγές, με σκοπό να μην ελεγχθεί, κατά την εκδίκαση των προσφυγών, η νομιμότητα τ...
799)
2004/2008 Επάρκεια αιτιολογίας, ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και απόρριψη αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται στην έφεση αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση, είναι δε αβάσιμος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 484 παρ. ...
800)
2042/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλημμεληματική απάτη, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει ειδική αιτιολογία και δεν επέρχεται ακυρότητα από την ανάγνωση των εγγράφων, για τα οποία ο αναιρεσείων, δεν πρόβαλε οποιαδήποτε αντίρρηση, χωρίς να είναι αναγκαίος και ο προσδιορισμός ειδικότερων στοιχείων αυτών (συντάκτης, τόπος και χρόνος σύνταξης). Απορρίπτει την αναίρεση.
801)
2043/2008 1) Αίτημα αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων. Το Δικαστήριο που απέρριψε το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αιτίων, χωρίς επαρκή αιτιολογία, και ακολούθως, αν και εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, μετά από έρευνα του βασίμου της κατηγορίας, κήρυξε αυτόν ένοχο της αποδιδομένης εις αυτόν κατηγορίας, υπέπεσε στην εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 2) Ανακριτικά καθήκοντα. Μόνη η σύλληψη του κατηγορουμένου...
802)
2047/2008 Αιτιολογία: Βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη η ανώμοτη κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας και αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής της κατηγορουμένης. Κλητήριο θέσπισμα. Ακριβής κατά το άρθρο 321 παρ. 1δ΄ Κ.Π.Δ. καθορισμός των αποδιδόμενων ποινικών πράξεων της ψευδορκίας μάρτυρα και της ψευδούς ανώμοτης καταθέσεως. Έγγραφα. Επιτρεπτή η ανάγνωση εγγράφου όταν από την καταχώρισή του στα πρακτικά προκύπτουν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του κατά τρόπο που να μπορεί να διαγνωσθεί ότι α...
803)
2051/2008 Παράσταση πολιτικής αγωγής. Το θέμα της νόμιμης εκπροσωπήσεως νομικού προσώπου αφορά πλημμέλεια στην ουσιαστική κρίση για την εκπροσώπηση αυτού από συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και με την έννοια αυτή δεν αποτελεί πλημμέλεια από τις διατάξεις των άρθρων 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 171 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Πραγματογνωμοσύνη. Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, υποκείμενη στην απόλυτη κατ’ ουσία κρίση του δικαστηρίου, δεν επάγεται ακυρότητα ούτε ιδρύει αν...
804)
2065/2008 Η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και το Δικαστήριο της ουσίας δεν στέρησε την εν λόγω απόφασή του από νόμιμη βάση. Απορρίπτεται ο από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναιρέσεως. Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου δεν ήταν υποχρεωμένη να διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο μετά την αποχώρηση του κατηγορουμένου, και δη μετά την απολογία του, λαμβανομένου υπόψη ότι οι πράξεις της ληστείας, τετελεσμένης και σε απόπειρα, για τις οποίες κηρύχθηκε ο κατηγορ...
805)
2066/2008 Η προσβαλλομένη έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η λήψη υπόψη και αξιολόγηση προανακριτικής ομολογίας συγκατηγορουμένου του αναιρεσείοντος δεν προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 211 Α ΚΠΔ, αφού εν προκειμένω δεν είναι το μόνο αποδεικτικό μέσο στο οποίο στηρίχθηκε η περί της ενοχής του κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα ούτε παραβιάζεται η αρχή της δημοσιότητας και της προφορικότητας της δίκης, αφού το περιεχόμενο των μη αναγνω...
806)
2067/2008 Δεν παραβιάστηκε η αρχή της δημοσιότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, ούτε η άσκηση του από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαιώματος του κατηγορουμένου να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με αναγνωσθείσα έκθεση αυτοψίας, που αναγράφηκε, από πρόδηλη παραδρομή στο σκεπτικό ως «έκθεση βιοψίας». Απορρίπτεται σχετικός λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και Γ΄ ΚΠΔ. Το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις αναφερόμε...
807)
2069/2008 Πότε ακυρότητα του άρθρου 369 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Πότε η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων, και πρέπει να αναφέρεται ειδικά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων (άρθρ. 178, 183 ΚΠΔ) που λήφθηκαν υπόψη. Άλλως αν δεν αναφέρεται στο προοίμιο του σκεπτικού της αποφάσεως ή δεν διαφαίνεται ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής εμπεριέχεται στις παραδοχές της αποφάσεως, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ελήφθη υπ’ όψη. Πότε τα έγγραφα λαμβάνονται υπ’ όψη κατ’ άρθρο 364 § 1α Κ...
808)
2073/2008 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από τη θεώρηση του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως διότι δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής ώστε να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη. Απορρίπτεται ο περί απόλυτης ακυρότητας λόγος διότι δεν επήλθε τέτοια ακυρότητα από την ανάγνωση και αξιολόγηση αποδεικτικών υπεύθυνης δηλώσεως του μετέπειτα κατηγορουμένου....
809)
2091/2008 Κακή σύνθεση δικαστηρίου. Όχι ακυρότητα, εάν δεν αναφέρεται στην απόφαση ότι οι μετέχοντες στη σύνθεση δικαστηρίου κληρώθηκαν και ότι μετέχει προεδρεύων Εφέτης επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος. Άρθρα 333 παρ. 3 και 369 παρ. 3 ΚΠΔ. Ο διευθύνων δίδει το λόγο στον κατηγορούμενο τελευταίως. Για την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως δεν απαιτείται συγκριτική αξιολόγηση ενός εκάστου αποδεικτικού μέσου, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησα...
810)
2117/2008 Οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεση του άρθρου 565 εδ. α΄ ΚΠΔ μπορούν να αφορούν όχι μόνον στην ποινή αλλά και στο είδος και στη διάρκεια του μέτρου ασφαλείας. Απέλαση αλλοδαπού καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανασταλείσα κατ’ άρθρο 99 ΠΚ. Η δικαστική απόφαση που διατάσσει την απέλαση του αλλοδαπού ως μέτρο ασφαλείας εξακολουθεί να ισχύει και μετά την σε εκτέλεσή της, απέλαση του αλλοδαπού, αν δε αυτός επανέλθει στη χώρα αυτοβούλως, απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας αποφά...
811)
2124/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία με την επίκληση των λόγων : α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν κλητεύθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών ο διάδικος προκειμένου να λάβει γνώση των εγγράφων που υπέβαλε ο συγκατηγορούμενός του, μετά το πέρας της ανακρίσεως, ώστε να διατυπώσει τις τυχόν παρατηρήσεις του. (Ίδετε και ΑΠ 57/2008). Αναιρεί και παραπέμπει.
812)
2162/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι μετά τη δευτερολογία του Εισαγγελέα επί των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων δεν δόθηκε ο λόγος στον πληρεξούσιο του κατηγορουμένου, που τον εκπροσωπούσε, έτσι ώστε να ακουστεί τελευταία η άποψη του κατηγορουμένου επί της κατηγορίας και των αυτοτελών ισχυρισμών.
813)
2193/2008 Σχετική ακυρότητα. Απορρίπτεται ο περί σχετικής ακυρότητας λόγος αναιρέσεως λόγω εξέτασης μάρτυρα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ο οποίος συνέταξε έκθεση ελέγχου για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αφού για την προκείμενη φορολογικής φύσεως υπόθεση τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 23 του Ν. 3296/2004, η διάταξη του άρθρου 174 του Ν. 2960/2001, η οποία εισάγει εξαίρεση από την επικαλούμενη διάταξη του άρθρου 211 του ΚΠΔ.
814)
2195/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
815)
2196/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
816)
2238/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι οι αόριστοι τρεις πρώτοι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχείο Δ΄ ΚΠΔ, αφού δεν αναφέρουν τις συγκεκριμένες ελλείψεις. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία κατέστησε χειρότερη τη θέση του αναιρεσείοντα κατά παράβαση του άρθρου 470 ΚΠΔ, διότι, ενώ το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με αναστολή, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, μετά από έφεση που άσκησε ο ίδιος, τη μετέτρεψε. Αν...
817)
2260/2008 Άκυρο κλητήριο θέσπισμα διότι δεν περιέχεται ο ακριβής καθορισμός της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
818)
2271/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Κατοχή και άμεση συνέργεια σε πώληση. Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου, από το γεγονός ότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, στο οποίο μεταβιβάστηκε η υπόθεση μετά από έφεση του Εισαγγελέα, δέχθηκε τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης του ιδιαίτερα επικίνδυνου ατόμου, χωρίς κατά το κεφάλαιο αυτό να έχει εκκληθεί η απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Αναιρεί στο σύνολο και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
819)
2275/2008 Άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Άρθρο 276 παρ. 1 σε συνδ. με 282 παρ. 1 ΚΠΔ. Όταν επιτρέπεται προσωρινή κράτηση ο ανακριτής μπορεί κατά την κρίση του να εκδώσει ένταλμα συλλήψεως χωρίς να καλέσει τον κατηγορούμενο και ούτω περατούται η ανάκριση. Επομένως είναι άνευ εννόμου επιρροής το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος δεν εκλήθη προς απολογία στη γνωστή στις αρχές διεύθυνση και παραβιάσθησαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση και εκπροσώπηση και άσκηση των δικαιωμάτων το...
820)
2278/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 (προώθηση λαθρομεταναστών). Αόριστη προβολή ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
821)
2279/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη και παράβαση του άρθρου 187 παρ. 3 του ΠΚ. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
822)
2280/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης: 1) για έλλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής της δίκης. Το αίτημα υποβλήθηκε απαραδέκτως με την αίρεση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης. 2) Για απόλυτη ακυρότητα λόγω συνεκτιμήσεως μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΠΕΕ). Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα όταν το Δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε δημοσίως, εφόσο...
823)
2283/2008 Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο (άρθρο 242 παρ. 2 ΠΚ). Μεταβολή κατηγορίας ιδρύουσα τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Πότε υπάρχει. Δεν συμβαίνει σε περίπτωση παραλλαγής του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημα, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο ως ηθικός αυτουργός σε ορισμένο έγκλημα κατηγορηθείς καταδικασθεί ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος αυτού. Στοιχεία αδικήματος υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο. Αιτιολογία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης....
824)
2299/2008 Ναρκωτικά. Αγορά, κατοχή και πώληση από κοινού με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεως, από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη ως προς ορισμένους από τους συναυτουργούς, αναιτιολόγητη για τις επιβαρυντικές περιστάσεις ως προς ορισμένους άλλους. Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικών αρ. 84 παρ. 2 α΄ και ε΄ ΠΚ. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφου αναγνωσθέντος αλλά μη επαρκώς προσδιοριζομένου κατά ταυτότητα και παράβαση της δη...
825)
2323/2008 1) Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής διάταξης (ΟλΑΠ 2/2002 - 19/2001). 2) Αβάσιμος ο λόγος για ακυρότητα της διαδικασίας, διότι λήφθηκαν υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και η έκθεση εφέσεως. Η τελευταία συνιστά διαδικαστικό και όχι αποδεικτικό έγγραφο και παραδεκτά λαμβάνεται υπόψη χωρίς να αναφέρεται στα αναγνωσθέντα (ΑΠ 206/2007). 3) Αβάσιμος ο λόγος έλλειψης ακροάσεως, διότι δεν αναγνώσθηκαν ...
826)
2325/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως και απάτη, με την επίκληση των λόγων, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση περί αναβολής, προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη και κληθεί μάρτυρ...
827)
2326/2008 Δεκτός ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, διότι αναγνώσθηκαν καταθέσεις απολιπομένων μαρτύρων κατηγορίας, παρά τις σαφείς αντιρρήσεις του συνηγόρου του κατηγορουμένου, χωρίς καμία αιτιολογία περί τυχόν αδυναμίας εμφανίσεως των μαρτύρων αυτών και έτσι παραβιάστηκε η αρχή της προφορικότητας της διαδικασίας και το από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και 333 παρ. 2 ΚΠΔ, δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας (ΑΠ 371/ 2007)....
828)
2328/2008 1) Αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων. Όταν αναγιγνώσκονται τα πρακτικά του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, θεωρούνται ότι αναγιγνώσκονται και οι περιλαμβανόμενες σε αυτά μαρτυρικές καταθέσεις και τα εκεί αναγνωσθέντα έγγραφα. Ορισμένη η αναφορά στα πρακτικά του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ότι αναγνώσθηκαν τα έγγραφα που αναφέρονται στη σελίδα 6 των αναγνωσθέντων πρακτικών του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. 2) Αβά...
829)
2338/2008 Ανεπίτρεπτη παράσταση πολιτικώς ενάγοντος για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο. Πότε έχει δικαίωμα παράστασης μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας και χρονικός περιορισμός για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος (μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου). Αναιρεί και παραπέμπει.
830)
2360/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, με την επίκληση των λόγων: α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄ Κ.Π.Δ.), β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, δ) υπέρβασης εξουσίας. Το δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του περί ενοχής, έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναγνωσθεί. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Παραπέμπει στο ίδιο Δικ...
831)
2373/2008 1) Πολιτική αγωγή. Απορρίπτεται ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα της παράστασής της ως αβάσιμος. 2) Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου, Έννοια. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας του στοιχείου του σκοπού. 3) Ηθική αυτουργία. Έννοια. 4) Δεδικασμένο. Απορρίπτει ως αβάσιμο το σχετικό λόγο λόγω μη επίκλησης και απόδειξης του τρόπου με τον οποίο κατέστη αμετάκλητη η επικαλούμενη απόφαση. 5) Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για ελλειπή αιτιολογία, για το ...
832)
2377/2008 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατηγορούμενος υπάλληλος του Ο.Σ.Ε. Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο για υποστήριξη κατηγορίας. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακρότητα και υπέρβαση εξουσίας. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
833)
2437/2008 Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Αναιρεί την απόφαση, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί ο δηλώσας παράσταση πολιτικής αγωγής πατέρας της ανήλικης κάτω των 12 ετών, α) παρέστη στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, αιτούμενος χρηματική ικανοποίηση, μόνος για λογαριασμό της παθούσας ανήλικης θυγατέρας του, χωρίς να δικαιολογεί το λόγο που δεν ασκεί την πολιτική αγωγή από κοινού με τη μητέρα, ως έχοντες εκ του νόμου από κοινού τη γονική μέριμνα και εκπροσώπηση ...
834)
2443/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Άρθρο 258 περ.β΄ ΠΚ. 1) Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί α) δε δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα που αρχικά επιφυλάχθηκε και μετά στο συνήγορο υπερασπίσεως, να ομιλήσουν επί υποβληθείσας ενστάσεως παραγραφής, διότι από τα πρακτικά προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος, αλλά και διότι ο διευθύνων, δεν υποχρεούται να δώσει και πάλι το λόγο στο συνήγορο, μετά τον εισαγγελέα, αν δεν το ζητήσει (ΑΠ 1540/2007, ...
835)
2449/2008 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι κακή σύνθεση του δικαστηρίου, εκ του ότι δεν αναγράφεται ότι η Πλημμελειοδίκης που αναπλήρωσε την κωλυόμενη τακτική Πλημμελειοδίκη, ήταν αναπληρώτρια με κλήρωση, γιατί αυτό δεν είναι αναγκαίο κατά το νόμο. 2) Απορριπτέος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο του ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο της αναιρεσείουσας τελευταία και πάλι, μετά την αγόρευση και την πρόταση του εισαγγελέως και του συνηγόρου πολιτικής ...
836)
2452/2008 Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη. Πρώτος λόγος: Απόλυτη ακυρότητα. Άρθρα 138,171 παρ.1β,δ, 139, 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ διότι διορίστηκε διερμηνέας για τον αλλοδαπό μάρτυρα - πολιτικώς ενάγοντα, από το δικαστήριο και όχι από τον διευθύνοντα, κατ’ άρθρο 233 ΚΠΔ, προσώπου εκτός του ειδικού πίνακα, χωρίς να αιτιολογηθεί ειδικά η εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάγκης διορισμού εκτός πίνακα και γιατί δε δόθηκε προηγούμενα ο λόγος στον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο, για να εκφράσουν τη γνώμη τους (...
837)
2469/2008 Αγορά, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά ηρωίνης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις. Ελλιπής αιτιολογία για τη συνδρομή στο πρόσωπο του πρώτου κατηγορουμένου των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του Ν. 1729/1987. Ελλιπής αιτιολογία και για την απόρριψη ισχυρισμού της δεύτερης κατηγορούμενης για συνδρομή στο πρόσωπό της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 Ε΄ του ΠΚ. Μερική αναίρεση για τις άνω διατάξεις και για την π...
838)
2473/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Σε δικαστήρια στα οποία για τη συγκρότηση της σύνθεσης του δικαστηρίου διενεργείται κλήρωση, δεν αναφέρεται στα πρακτικά ότι ο δικαστής που προεδρεύει μετέχει στη σύνθεση επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος ούτε αναφέρεται ότι είναι αρχαιότερος των δικαστών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγού την οπο...
839)
2474/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ιατρού μαιευτήρα). Πότε υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αιτιολόγηση συνδρομής στοιχείων του άρθ. 15 ΠΚ). Δεν είναι αναγκαία η ειδική μνεία του άρθρου 15 ΠΚ. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του γιατρού. Αιτιολόγηση ως προς το είδος αμέλειας συνειδητής και ασυνείδητης. Λόγος αναίρεσης, για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των καταλυτικών της κατηγορίας ισχυρισμών του αναιρεσείοντος για ...
840)
2526/2008 Συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η λήψη υπόψη προανακριτικής κατάθεσης μάρτυρα, η οποία δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, ούτε προέκυπτε από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν. Αναιρεί. Παραπέμπει. Επεκτατικό αποτέλεσμά και στον συγκατηγορούμενό του.
841)
2527/2008 1) Αιτιολογημένη απόρριψη αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για μη λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Αρκεί η στην αρχή του σκεπτικού αναφορά ότι λήφθηκαν υπόψη τα κατ’ είδος αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα. 2) Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικού του άρθρου 82 παρ. 2ε΄ ΠΚ. 3) Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα η λήψη υπόψη από το Δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση της κατάθεσης - απολογίας του συγκατηγορουμένου του αναιρεσείοντα, ως και μαρτυρικών καταθέσεων άλ...
842)
2528/2008 Απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Αναιρεί βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα από τη μη εξέταση αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Παραπέμπει.
843)
2529/2008 Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών. Το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και να διαλάβει αιτιολογία προς απόκρουση ισχυρισμών, αν αυτοί δεν είναι σαφείς και ορισμένοι και δεν συνοδεύονται από αναφορά πραγματικών περιστατικών. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα για απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού μη ορισμένου, αν αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη για την απόρριψη, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε. Απορρίπτει.
844)
2530/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή κατ’ εξακολούθηση (καρτών αναλήψεως από ΑΤΜ), με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) υπερβάσεως (αρνητικής) εξουσίας και δ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ορθώς καταδικάσθηκε για κλοπή κατ’ εξακολούθηση (98 και 372 παρ.1 ΠΚ). Δε συνεπάγεται απόλυτη ...
845)
2531/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για εγκατάσταση κεραίας για εκπομπή και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, με την επίκληση των λόγων: Α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ.1 περ. Α΄ του ΚΠΔ., β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Το δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του περί ενοχής, δεν έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία είχαν αναγνωσθεί. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Παραπέμπει στο ί...
846)
2539/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει τα 73.000 € από τον πρώην Πρόεδρο Ανώνυμης Εταιρείας και εν τοις πράγμασι ασκούντος διαχείριση αυτής. Αποτελεί κινητό πράγμα δεκτικό υπεξαίρεσης και τα αποτελέσματα οι εντολές και άλλα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στους φορείς. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για αντιφατική αιτιολογία ως προς τον χρόνο τέλεσης, το δόλο, τον παράνομο και την κατοχή του ξένου πράγματος. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναίρεσης για απόλυτ...
847)
2556/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα απάτης και παράβαση του άρθρου 230 ΠΚ. Ταυτότητα εγγράφων. Επαρκής προσδιορισμός. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγουσας από τον παραστάντα εκπρόσωπο αυτής. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη νομιμοτόκως χωρίς να υπάρχει αίτημα για τόκους. Μερική αναίρεση κατά τούτο, κατ’ άρθρο 510 παρ. 2 ΚΠΔ. Όχι παραπομπή της υποθέσεως αλλά απάλειψη της σχετικής διατάξεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Απορρίπτει κατά τα ...
848)
2581/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και ακυρότητα για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε αθωωτική απόφαση, η παράσταση στο δεύτερο βαθμό του πολιτικώς ενάγοντος, συνεπεία άσκησης κατά της αθωωτικής απόφασης έφεσης από τον εισαγγελέα είναι μόνο για την υπεράσπιση της κατηγορίας. Η επιδίκαση, παρά ταύτα, χρηματικής ικανοποίησης, συνιστά υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται εν μέρει και διατάσσεται η απάλειψη της σχετικής διάταξης.
849)
2589/2008 Πολιτική αγωγή. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω ασάφειας ως προς αν η πολιτικώς ενάγουσα παρέστη για τον εαυτό της ή ως ασκούσα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της. Εφαρμογή από το Εφετείο της διάταξης του άρθρ. 502 παρ. 2 ΚΠΔ. Έννοια της λέξης οικογένεια του άρθρου 932 ΑΚ. Δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και τα παιδιά της συζύγου του θανατωθέντος από την αξιόποινη πράξη του κατηγορουμένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεση...
850)
2616/2008 Α. Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας. Β. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη δεύτερη αναιρεσείουσα δικηγόρο, γιατί είναι βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (άρθρ. 171 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Ε΄ ΚΠΔ) πρόσθετος λόγος αναιρέσεως, (υπάρχοντος παραδεκτού λόγου αναιρέσεως στο κύριο δικόγραφο), για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, και μη αποβολή της, παρά την προβολή σχετικής αντίρρησης της κατηγορουμένης, λόγω εσφαλμένης ερμηνεί...
851)
2629/2008 Ο Πρόεδρος Εφετών αναπληρώνεται στην προεδρία του Τριμελούς Εφετείου από τον αρχαιότερο Εφέτη του ιδίου δικαστηρίου και αν αυτός κωλύεται, από τον αμέσως νεότερο, στην περίπτωση δε τέτοιας αναπληρώσεως, πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι δεν υπάρχουν Πρόεδροι ή ότι οι υπάρχοντες απουσιάζουν ή κωλύονται, όπως και οι αρχαιότεροι του προεδρεύοντες εφέτες. Επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και του Αρείου Πάγου, σε ...
852)
2634/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία. Απορρίπτει αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος από τη μη αναγραφή των αληθών γεγονότων. Αβάσιμος. 2) Απόρριψη αιτήματος αναβολής, δικαιολογημένη. 3) Όχι ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος εφόσον προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα. 4) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει.
853)
2644/2008 Αναιρεί απόφαση για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου (άρθρ. 171 παρ. 1α΄ και 510 παρ. 1 Α΄ ΚΠΔ).Αναιρεί και παραπέμπει.
854)
2657/2008 Λαθρεμπορία (τσιγάρων) (άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 και 155 παρ. 1α΄ και β΄ του Ν. 2960/2001). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων με την αναφορά ότι αναγνώστηκαν «και τα έγγραφα που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορουμένου». Εφόσον δε τα έγγραφα αυτά προσκομίσθηκαν από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, δεν τίθεται, ως προς αυτόν, ζήτημα προσδιορισμού ταυτότητας, προκειμένου να ασκήσει τα από το άρθρ. 358 ΚΠΔ δικαιώματά του, αφού αυτός γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Κατοχή και εξαγωγ...
855)
2670/2008 Πλαστογραφία, με τη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου μετά χρήσεως. Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη, για πλαστογραφία μετά χρήσεως του αναιρεσείοντος, ο οποίος σε ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, που κατήρτισε με εκμισθωτή τον ίδιο, έθεσε κατ’ απομίμηση χωρίς δικαίωμα την υπογραφή του εγκαλούντος ως εκπροσωπούντος τον φερόμενο ως μισθωτή αντισυμβαλλόμενό του. Χωρίς έννομο συμφέρον προβάλλεται ή μη ειδική μνημόνευση μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων, της αναγνωσθείσας γραφολογικής...
856)
2681/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Στοιχεία αδικήματος. Οι πράξεις της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία που τελέστηκαν εξακολουθητικώς πριν από την ισχύ του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δρχ. διατηρούν και υπό τον νέο νομοθετικό καθεστώς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα. Επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/50. Μετατροπή των δραχμών σε ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 περ. 7 του Ν. 2943/2001. Το ποσό των 50.000.000 δρχ. αναπροσαρμόσθηκε σε 150.000 ευρ...
857)
2685/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, εφόσον το περιεχόμενό των δεν προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν ή από άλλα αποδεικτικά μέσα και δεν αναφέρονται απλώς ιστορικά. Αναιρεί.
858)
2686/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Δωροδοκία ενεργητική και παθητική κατ’ εξακολούθηση, για βεβαίωση από γεωπόνο ότι παραδόθηκαν προς χυμοποίηση εσπεριδοειδή που δικαιούνται επιδότησης από την Ε.Ε. . Στοιχεία αδικημάτων. Αιτιολογία αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης ως προς την ιδιοποίηση και τα ιδιαίτερα τεχνάσματα και μη αξιολόγηση εγγράφων. Πολιτική αγωγή. Παράσταση Δημοσίου και για ηθική βλάβη από το αδίκημα της δωροδοκίας. Προστατευόμενο έννομο αγαθό στην παράβαση α...
859)
2707/2008 Καταδίκη του αναιρεσείοντος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (άρθρ. 394 παρ. 1 ΠΚ). Το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ειδικότερα ως προς την υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος, από την παραδοχή της εκτιμήσεως ότι τα αναφερόμενα κινητά πράγματα, ενώ είχαν αξία 700-800 ευρώ, αγοράσθηκαν αντί του εξευτελιστικού τιμήματος των 400 ευρώ, συνάγεται και αιτιολογείται η ύπαρξη δόλου του αναιρεσείοντο...
860)
1831/2007 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξη περί επιβολής ποινής στον αναιρεσείοντα, λόγω απόλυτης ακυρότηττας διότι δεν δόθηκε στον συνήγορό του ο λόγος περί της ποινής.
861)
1967/2007 Η μη ανάγνωση εγγράφων, δεν επάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν ζητήθηκε η ανάγνωση και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις αξιόποινες πράξεις της λαθρεμπορίας και της αποδοχής εικονικών φορο-λογικών στοιχείων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστ...
862)
2015/2007 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Αόριστος ο λόγος για ανεπάρκεια αιτιο-λογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα, εκ της λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντος εγγράφου, γιατί το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα
863)
2154/2007 Παράβαση νόμου περί ναρκω-τικών. Αιτιολογία εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς. Μεταβολή κατη-γορίας. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. β΄ του Κ.Π.Δ., λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας, διότι μεταβλήθηκε η ποσότητα των ναρκωτικών για την οποία αρχικά είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Πότε είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή της κατηγορίας. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης πρέπει να εκτείνεται και στον περί συνδρομής ορισμένης ελαφρυντικής περιστα-σεως...
864)
2176/2007 Αναιρεί βούλευμα κατ’ άρθρ. 484 παρ. 1 περ. Α΄ του Κ.Π.Δ., γιατί διορίστηκαν πραγματογνώμονες σε ποινική υπόθεση χωρίς αυτός που τους διόρισε να ανακοινώσει τα ονοματεπώνυμά τους στον κατηγορούμενο για να μπορέσει ο τελευταίος να ασκήσει το δικαίωμα εξαιρέσεως αυτών και επιπρόσθετα για να μπορέσει να διορίσει τεχνικό σύμβουλο
865)
2226/2007 1) Απόλυτη ακυρότητα, 2) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, 3) Παραγραφή. Απορρίπτει αναίρεση.
866)
2229/2007 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία (93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.Δ.). Αποκλειστική υπαιτιότητα – υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αμέλειας και επελθόντος αποτελέσματος. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 329, 331, 333, 364 παρ. 2 και 369 του Κ.Π.Δ.). Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση στα πρακτικά του περιεχομένου του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Δεν είναι αναγκαία η αναφορά πρόσθετων στ...
867)
2234/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετων λόγων. Ανάγνωση εγγράφων. Η παραβίαση του άρθρου 357 παρ. 4 του Κ.Π.Δ., κατά την οποία όταν ένας μάρτυρας εξετάζεται στο ακροατήριο, δεν διαβάζεται η κατάθεσή του που είχε δοθεί στην προδικασία, δεν τάσσεται με ποινή ακυρότητος, ούτε περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας του άρθρου 171 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. . Οι φωτογραφίες τα σχεδιαγράμματα κ.λ.π. απεικονή-σεις δεν «αναγιγνώσκονται», αλλά επισκοπούνται. Όταν στα πρακτικά της δίκης αναγ...
868)
2235/2007 Απόλυτη ακυρότητα της διαδικα-σίας γιατί παραβιάσθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρ. 171 παρ. 1δ, 510 παρ. 1Α ΚΠΔ). Παραδοχή της αποφάσεως ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρών (340 παρ. 3 ΚΠΔ), μολονότι δεν μνημονεύει αποδεικτικό επιδόσεως περί κλητεύσεως αυτού, με την ειδικότερη σκέψη ότι τούτο υπήρχε μεν κατά «την εκφώνηση της υποθέσεως, αλλά δεν υπάρχει κατά τη θεώρηση της αποφάσεως». Αναιρεί και παραπέμπει
869)
2292/2007 Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. Παράνομη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος, το πρώτον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αναιρεί και παραπέμπει
870)
2333/2007 Αναιρείται η καταδικαστική από-φαση με την επίκληση απόλυτης ακυρότητας (έλλειψη ακροάσεως δε δόθηκε λόγος στην κατηγορουμένη, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα επί της ενοχής, ούτε επί της ποινής). Αναιρεί και παραπέμπει
871)
2334/2007  
872)
2341/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία του εγκλήματος. Αυτός που έθεσε υπογραφή ως εκδότης σε επιταγή ως αντιπρόσωπος προσώπου για το οποίο δεν είχε την εξουσία να ενεργήσει υποχρεούται αυτός ο ίδιος από την επιταγή. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αιτίαση του αναιρεσείοντος κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι απέρριψε με ελλιπή αιτιολογία τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του που κατατέθηκαν εγγράφως από τον συνήγορό του, αφού όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης οι ισχυρισμοί του αυτοί...
873)
2345/2007  
874)
2349/2007 Κλοπή αντικειμένου ευτελούς αξίας. Περιέχει πλήρη αιτιολογία. Πραγματική πλάνη. Τα επικαλούμενα προς θεμελίωση πραγματικής πλάνης, πραγματικά περιστατικά δεν θεμελιώνουν τον αυτοτελή αυτό ισχυρισμό, αλλ’ αποτελούν ομολογία περί διαπραχθείσης κλοπής αντικειμένου αγνώστου ιδιοκτήμονος. Αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητος λόγος αναιρέσεως, λόγω μη επακριβούς προσδιορισμού της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων, όταν μάλιστα μερικά από τα έγγραφα αυτά τα είχε προσκομίσει η ίδια η αναιρεσείουσα.
875)
2381/2007  
876)
1/2004 Επάγεται απόλυτη ακυρότητα η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του συμβουλίου μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν υπό του κατηγορουμένου προ της κτήσεως παρά τούτου της εν λόγω ιδιότητάς του, κατά το στάδιο ενεργηθείσης διοικητικής εξετάσεως, καθώς επίσης και κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας και δη κατά την ανάκριση και κατά την εξέτασή του ως μάρτυρα επί της υποθέσεως, αλλά πριν αποδοθεί σε βάρος αυτού κατηγορία για την διωχθείσα πράξη. Κατά το άρθρο 105 Κ.Π.Δ., όπω...
877)
8/2002 Περάτωση της ανάκρισης με τυπική κλήση. Απόφανση του Συμβουλίου Εφετών, ότι προέκυψαν ενδείξεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Δεν παραβιάσθηκε το δικαίωμα υπερασπίσεως του κατηγορουμένου και δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ, 1δ ΚΠΔ), όταν το Συμβούλιο Εφετών εκτιμώντας το ανακριτικό υλικό αποφαίνεται ότι για τους κατηγορουμένους για τους οποίους η ανάκριση έχει περατωθεί με τυπική κλήση προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και επιβάλλεται η αντίκρουσή τους με ουσιαστική απολογία του κατηγορο...
878)
9/2002 Ο κατηγορούμενος-εκκαλών έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από συνήγορο κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του και όταν ακόμη η απουσία του είναι ηθελημένη και αδικαιολόγητη. Από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. του άρθρου 6 παρ. 1, που αναγνωρίζεται στον κατηγορούμενο δικαίωμα για δίκαιη δίκη και της παρ. 3 περιπτ. γ' του ιδίου άρθρου που προβλέπεται ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπιση του σε συνήγορο της επ...
879)
2/1999 Η ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος του κατηγορουμένου της ανώμοτης κατάθεσης που έδωσε κατά την προανάκριση, επάγεται απόλυτη ακυρότητα. Η κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 2 εδ.β και 105 παρ.2 εδ.β ΚΠοινΔ ανάγνωση και αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος του κατηγορουμένου της ανώμοτης κατάθεσης που έδωσε κατά την προανάκριση, εφόσον έλαβε χώρα στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία μετά την θέση σε ισχύ του ν. 2408/1996, επάγεται απόλυτη ακυρότητα. Αναιρούνται λόγω απόλυτης ακυρότη...


<< Επιστροφή