<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αγωγή περί κλήρου
1)
1374/2015 249 ΚΠολΔ. Η περί αναστολής(αναβολής) κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, λόγω υφισταμένης εκκρεμούς δίκης σε άλλο πολιτικό δικαστήριο είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Το οικείο αίτημα δεν αποτελεί «αίτηση» υπό την έννοια της διατάξεως του αρθ 9γ του 559 ΚΠολΔ. Η περί κλήρου αγωγή δεν περιέχει διεκδίκηση, έστω και αν ζητείται η απόδοση στον ενάγοντα του κληρονομουμένου αντικειμένου γι’ αυτό και δεν αποτελεί στοιχείο της βάσεως της αγωγής η αποδοχή και μεταγραφή της κληρονομίας και η κυριότητα των εναγό...
2)
841/2014 Έννοια περί κλήρου αγωγής. Προσβολή νόμιμης μοίρας.
3)
1369/2014 Αγωγή περί κλήρου νομίμου μεριδούχου επί προσβολής της νόμιμης μοίρας με διαθήκη. Στοιχεία αγωγής. Ανταπαίτηση του νομέα της κληρονομίας για δαπάνες σε κληρον0μιαίο αντικείμενο και ένσταση επίσχεσης. Προϋποθέτει εξέταση και παραδοχή της αγωγής ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων των άρθρων 106 ν.δ. 118/73 και 106 ν. 2961/2001 δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως. Λόγοι από τους αρ. 1 και 8 του αρθ. 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΛαμ 33/2013).
4)
298/2013 Αξίωση του κληρονόμου για εγχείρηση καταλόγου με τα στοιχεία της κληρονομίας και για παροχή πληροφοριών για την κατάσταση της κληρονομίας και την τύχη των αντικειμένων της (ΑΚ 904, 1880). Παρεπόμενες αξιώσεις που συνοδεύουν την περί κλήρου αγωγή, ως κύρια αξίωση. Πώς ασκούνται. Υπόχρεοι για την παροχή και συνέπειες μη ή πλημμελούς εκπληρώσεως. Λόγοι αναιρέσεως από τους αριθμ. 1, 11γ και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. αβάσιμοι. Λόγοι αναιρέσεως κατά αιτιολογίας που δεν στηρίζει το διατακτικό της από...
5)
1258/2013 Άρθρο 559 αρ.2 ΚΠολΔ. Κακή σύνθεση δικαστηρίου. Δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αν κατά τη δημοσίευση συμμετείχαν άλλοι δικαστές από εκείνους που δίκασαν. Οι πρόσθετοι λόγοι κατά 569 παρ. 1 και 2 πρέπει να αφορούν τα προσβληθέντα με το αναιρετήριο κεφάλαια ή εκείνα που αναγκαίως συνέχονται με τα αρχικά και να στρέφονται κατά της ίδιας απόφασης. Αν στρέφονται κατά άλλης (π.χ. πρωτόδικης) μπορεί να ισχύσει ως αυτοτελής αναίρεση αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις ασκήσεως της αναίρεσης. Η αναίρεση στρέφεται,...
6)
1509/2013 Αγωγή περί κλήρου. Ο συγκληρονόμος νέμεται και για λοιπούς. Δεν μπορεί να αντιτάξει χρησικτησία ή κτητική παραγραφή πριν καταστήσει γνωστό ότι νέμεται για τον εαυτό του. Προθεσμία χρησικτησίας αρχίζει από την γνωστοποίηση αυτή 559 αρ. 1 δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της παραβιάσεως πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων. 559 αρ.20. Παραμόρφωση εγγράφου. Δεν ιδρύεται επί εκτιμητικού λάθους αλλά μόνο επί διαγνωστικού. Ιδρύεται και όταν γίνεται επιλεκτική ανάγνωση. Έγγραφα...


<< Επιστροφή