<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αγωγή αναγνωριστική
1)
783/2016 Διάκριση Γαιών κατά το Οθωμανικό Νόμο της 7ης Ράμαζαν 1274. Διαδοχή Ελληνικού κατά τα Πρωτόκολλα της 3.2.1830, 4.6.1830 και 19.6.1830 και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και 3.7.1832. Τι ισχύει για τις Κυκλάδες. Β.Δ. της 17/29.11.1896 «περί Ιδιωτικών Δασών». ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και Φόρου Βοσκής» Έκτακτη χρησικτησία κατά ΒΡΔ. Εφαρμογή επί Δημοσίων Κτημάτων. 559 ΑΡ.1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Δικαστική Δαπάνη Δημοσίου.
2)
26/2015 1045 ΑΚ κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία 974 ΑΚ πράξεις νομής. Η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αν συνδυάζεται και με άλλες πράξεις συνιστά πράξη νομής 559 αρ 19 ΚΠολΔ
3)
29/2015 Οι προγενέστεροι του Ν 1667/1986 συνεταιρισμοί διέπονται από την ισχύουσα γι’ αυτούς κατά το χρόνο συστάσεώς τους νομοθεσία, από την οποία συνάγεται ότι το δικαίωμα του μέλους του συνεταιρισμού επί του συνεταιριστικού ακινήτου που είχε παραχωρηθεί στο όνομά του περιλαμβάνεται στην περιουσία του και τυγχάνει κληρονομητό και εφόσον υφίσταται κατά το χρόνο του θανάτου του μεταβαίνει στους από το νόμο ή από διαθήκη κληρονόμους του. Για παραίτηση από κληρονομιαία ακίνητα απαιτείται συμβολαιογραφικό έ...
4)
134/2015 Ένδικα Μέσα. Αναίρεση από τον καθού η πρόσθετη παρέμβαση. Η άσκηση αυτής δεν στρέφεται κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, εκτός αν κατά τη δίκη εκείνη κατέστη κύριος διάδικος ή η αναίρεση αφορά την πρόσθετη παρέμβαση. Κλήση στη συζήτηση της αναίρεσης του προσθέτως παρεμβαίνοντα επί ποινή απαραδέκτου αυτής. Η αναίρεση του καθου η παρέμβαση και κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντα, δεν θεμελιώνει απαράδεκ...
5)
564/2015 Οριζόντια ιδιοκτησία Δημιουργείται αυτοδίκαια από το νόμο αυτοτελές δικαίωμα επί του ορόφου και συγκυριότητα επί των κοινοκτήτων μερών του ακινήτου. Δημιουργείται αυτομάτως και όταν ο ιδιοκτήτης ολόκληρης οικίας εκποιεί ορόφους ή διαμερίσματα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη σύμβαση ή διπλή μεταγραφή 559 αρ 1 και 19 προϋποθέσεις. Ερμηνεία συμβάσεων κατά 173 και 200 ΑΚ. Πότε δημιουργείται λόγος αναίρεσης Η παραβίαση των διδαγμάτων της λογικής δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης 559 αρ 8εδα και 9εδα Τι είναι...
6)
566/2015 Κατά τα άρθρα 68, 556 και 558 ΚΠολΔ η αναίρεση στρέφεται κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος που νίκησαν, δεν στρέφεται δε αναγκαία κατά όλων των αντιδίκων του αναιρεσείοντος, εκτός από τις περιπτώσεις της αναγκαστικής ομοδικίας. Έτσι δε μπορεί να στραφεί κατά των αντιδίκων του αναιρεσείοντος των οποίων η αγωγή έχει απορριφθεί, όταν με κανένα λόγο δεν προσβάλλεται η απόρριψη αυτή 1108 ΑΚ Προϋποθέσεις αρνητικής αγωγής. Τι συνιστά διατάραξη. Αν η ενέργεια γίνεται δυνάμει δικαιώματος καταλύεται η...
7)
572/2015 1069 και 1072 ΑΚ. Το έδαφος ου προέρχεται από πρόσχωση ανήκει στον κύριο του παραποτάμιου κτήματος. Η κτήση της κυριότητας είναι πρωτότυπη και επέρχεται αυτοδίκαια. Η εγκαταλειφθείσα κοίτη μη πλευσίμου ποταμού, ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων κτημάτων Η εγκατάλειψη πρέπει να είναι οριστική και μόνιμη και μπορεί να έγινε είτε από φυσικά αίτια ή προ του ν. 116/1975 από τεχνικά. 560 παρ 1α. Οι λόγοι που υπό την επίφαση της παραβιάσεως κανόνα ουσιαστικού δικαίου πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρε...
8)
573/2015 Με τη συνθήκη της Κων/λεως της 27ης Ιουνίου (6 Ιουλίου) 1832 προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής Επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τις πωλήσεις των Οθωμανικών κτημάτων προς τους Έλληνες και είναι διαφορετική από την Επιτροπή που συστήθηκε κατά το διάταγμα της 17-11-1836 περί ιδιωτικών Δασών. Η κρίση της εν λόγω Επιτροπής περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο ΒΡΔ Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας εκ δημοσίων και μη κτημάτων 559 αρ 19 Για την πληρότητα των αιτιολογιών ...
9)
648/2015 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. 559 αρ 19 Τι νοούνται ως ζητήματα τα νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες
10)
649/2015 Έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Πράξεις νομής επί αστικού ακινήτου 559 αρ1 και 19 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις559 αρ11Ο περί ομολογίας ισχυρισμός απαραδέκτως προτείνεται το πρώτον στον Άρειο Πάγο. Δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ8εδβ αν οι ισχυρισμοί λήφθηκαν υπόψη και απορρίφθηκαν. Με τον αναιρετικό λόγο του αριθμού 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ δεν προσβάλλονται τα τοπογραφικά διαγράμματα, γιατί δεν είναι έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 432 ΚΠολΔ χρησιμοποιούμενα για άμεση απόδειξη, α...
11)
650/2015 Για την άσκηση από Δήμο αναιρέσεως πρέπει να προσκομίζεται απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής(ν 3852/2010 αρθ58 παρ1εδα και 72 παρ1εδγ)Σε αναίρεση υπόκεινται οι τελεσίδικες αποφάσεις, όπως είναι και εκείνες ως προς τις οποίες παρήλθε άπρακτη η προς άσκηση εφέσεως προθεσμία , η οποία τρέχει και εις βάρος εκείνου με παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση. Ορισμένο διεκδικητής ή αναγνωριστικής αγωγής. Η περιγραφή μπορεί να γίνει και με παραπομπή σε προσαρτώμενο στην αγωγή σχεδιάγραμμα. Έννομο συ...
12)
703/2015 Λόγοι αναίρεσης από 1 και 19
13)
712/2015 Λόγοι από 8 αρθρου 559 ΚΠολΔ
14)
1338/2015 Η επανάληψη της βιαίως διακοπείσας δίκης γίνεται από όλους τους κληρονόμους. Αν γίνει μόνο από κάποιους, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τον φερόμενο ως αποβιώσαντα και επί απλής ομοδικίας δεν επηρεάζει τη δίκη ως προς τους λοιπούς ομόδικους. Απόκτηση κυριότητας ακινήτου παραγώγως από κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως από έκτακτη χρησικτησία. Αν η νομή αποκτήθηκε με άτυπη διανομή στο όλο ακίνητο δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των περί κοινωνίας διατάξεων, ούτε υφίσταται αντιποίηση νο...
15)
1341/2015 Ιδιόγραφη διαθήκη. Προϋποθέσεις κύρους αυτής. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων συνείδησης τω πραττομένων και της ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η ικανότητα για σύνταξη έγκυρης ιδιόγραφης διαθήκης 559 αρ 19. Ζητήματα. Τα επιχειρήματα δε συνιστούν αιτιολογίες. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε πρέπει να αναφέρεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 55 αρ 11 περ α και περ γ 559 αρ 20 απαιτείται διαγνωστικό και όχι εκτιμητικό λάθος.
16)
1343/2015 Πρόσθετη παρέμβαση τρόπος άσκησης. Η έλλειψη κοινοποίησης καλύπτεται αν δεν προταθεί έννομο συμφέρον. Άσκηση και στον Άρειο Πάγο. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Διαχρονικό Δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Δε συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως του νόμου περί Γαιών και των οδηγιών περί εξελέγξεως τίτλων του Οθωμανικού νόμου. Παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά Οθωμανικό νόμο. Η μαρτυρική κατάθεση δεν είναι έγγραφο υπό την έννοια των άρθρων 432 επ και δεν πλήττεται με λογο αρθρου 559 αρ 20 ΚΠολΔ. Η β...
17)
40/2014 Από τα άρθρα 68,73, 76, 79, 556 και 558 ΚΠολΔικ η αναίρεση δεν απευθύνεται κατά του κυρίως παρεμβάντος, αφού ως προς αυτόν και αν ακόμη ευδοκιμήσει η αναίρεση, δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η απόφαση. Απαράδεκτη η κατ’ αυτού ασκηθείσα αναίρεση. Τακτική χρησικτησία προϋπόθεσης. Άσκηση νομής για λογαριασμό άλλου κατά 980 Α.Κ.
18)
42/2014 Η άσκηση αναίρεσης από θανόντα άκυρη αναγνωριστική αγωγή ψευδούς μαρτυρικής καταθέσεως ώστε να δημιουργηθεί δικαίωμα αναψηλάφησης 544 αρ. 6 ΚΠολΔικ. Προϋποθέσεις 559 αρ. 1 και 19 δεν ιδρύονται οι λόγοι από αιτιάσεις που αφορούσε εκτίμηση των αποδείξεων. Διδάγματα κοινής πείρας Δεν ιδρύεται ο λόγος αν αυτοί χρησίμευαν προς έμμεση απόδειξη ή την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων 559 αρ. 20. Τα έγγραφα της ενεστώσας δίκης καθώς και τα λοιπά πλην εγγράφων αποδεικτικά μέσα, όπως η έκθεση πραγ/νης, δεν πλ...
19)
160/2014 Διακρίσεις Γαιών κατά Οθωμανικό Δίκαιο. Τα κτήματα στις Κυκλάδες ήταν μούλκια, εκτός από εκείνα που λόγω της φύσης τους δεν εξουσιαζόντουσαν από κανένα (δάση, αιγιαλοί, κοινόχρηστα) τα οποία ανήκαν στο δημόσιο. ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και φόρου βοσκής όλα τα λειβάδια για τα οποία δεν υπάρχει ταπί θεωρούνται δημόσια. Περ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔικ. Στις παραμεθόριες περιοχές δεν περιλαμβάνονται οι παραμεθόριες που έχουν ορισθεί με το άρθρο 4 του Ν. 1366/1938. Μετά την Ολ.ΑΠ 1/2013 υφί...
20)
168/2014 Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει κατά το αρθρ. 569 παρ.2 ΚΠολΔικ. να αφορούν στα ίδια κεφάλαια της αποφάσεως που προσβλήθηκε και σ’ αυτά που αναγκαίως συνέχονται με αυτά, ασκούνται τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης και κοινοποιούνται. Αν δεν γίνει κοινοποίηση απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Ανταλλάξιμες γαίες. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ΒΔ της 24.10/31.10.40 μέσα σε ένα χρόνο από την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου καταλήψεως του ακινήτου ως ανταλλαξίμου, αυτός που προβάλλει δικαιώματα οφείλ...
21)
275/2014 Χωρίζει την υπόθεση ως προς τους μη κλητευθέντες. Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας, υπογραφείσα στις 27-2-1936 και κυρωθείσα με τον ΑΝ 730/1937, στην οποία προσχώρησε και η Αυστραλία. Πως γίνονται οι επιδόσεις κατά τη σύμβαση αυτή. Επί απλής ομοδικίας, η τελεσιδικία της απόφασης αφορά αυτοτελώς κάθε διάδικο. Η αγωγή αναγνωρίσεως του περιεχομένου ιδιόγραφης διαθήκης και του εξ αυτής κληρονομικού δικαιώματος συνδέει τους ομοδίκους με απλή ομοδικία. Η προσβαλλομένη απόφαση ...
22)
292/2014 559 αρ.19. Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός αυτός λόγος. Ως ζητήματα των οποίων η μη αιτιολόγηση συνιστά ανεπαρκή ή αντιφατική αιτιολογία νοούνται οι ισχυρισμοί με αυτοτελή ύπαρξη. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνα δικαίου πλήττεται η ανέλεγκτη, περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
23)
391/2014 Η τελεσίδικη απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα επί ακινήτου παράγει δεδικασμένο σε μεταγενέστερη δίκη για τη διεκδίκηση του ακινήτου μεταξύ ίδιων προσώπων. Αναιρετικοί λόγοι. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Αίτημα για αναστολή της δίκης κατ’ άρθρον 249 του ΚΠολΔ. Δεν αποτελεί «πράγμα» ούτε «ζήτημα» κατ’ άρθρ. 559 άρ. 8 και 19, αντίστοιχα, ΚΠλοΔ και η απόρριψή του δεν μπορεί να θεμελιώσει αντίστοιχον λόγο αναιρέσεως [Επικυρώνει ΕφΠατρ 37/2011].
24)
622/2014 Ορισμένο λόγου έφεσης. Η μη λήψη υπόψη της αοριστίας του εδραιώνει το λόγο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ. Έκτακτη χρησικτησία. Νομή. Στοιχεία. Όποιος άρχισε να νέμεται στο όνομα άλλου τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα άλλου και αρχίζει να χρησιδεσπόζει από του χρόνου αντιποιήσεως της νομής, ο δε νομέας δεν χάνει την νομή προτού λάβει γνώση της αντιποιήσεως. Το τεκμήριο νομής του 980 ΑΚ ισχύει και μετά τη λήξη της έννομης σχέσεως κατοχής, εφόσον ο κάτοχος εξακολουθεί να κατέχει το πράγμα. 559 αρ. 1 και 19. 55...
25)
725/2014 Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, λόγω άκυρης αποποιήσεως. Αποποίηση λόγω πλάνης, δεν είναι ουσιώδης αν αφορά στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως, όπως είναι η πεποίθηση περί περιελεύσεως της κληρονομίας, μετά την αποποίηση, σε κάποιο πρόσωπο. Το «δικαιοπρακτικό θεμέλιο» απαιτεί σύμβαση και δεν ισχύει στην αποποίηση που είναι μονομερής δικαιοπραξία. Πώς μπορεί να γίνει η ρητή αποδοχή. Όταν απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμφέρον από την κληρονομιά, όπως οι νόμιμοι μεριδούχοι. Η εικονικότητα ...
26)
730/2014 Επί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, που έχει ως βάση νόμιμο παράγωγο τρόπο, πρέπει το περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο να ταυτίζεται με το αναφερόμενο στο μεταβιβαστικό τίτλο και μ’ αυτό που ο εναγόμενος κατέχει.
27)
909/2014 Η μη νόμιμη επίδοση καλύπτεται με μεταγενέστερη νόμιμη επίδοση του πρακτικού αναβολής. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου αφού αν έγινε κατ΄ ουσίαν δεκτή η αναίρεση, η πρωτόδικη απόφαση έπαυσε να υπάρχει, ενώ αν η έφεση απορρίφθηκε η πρωτόδικη ενσωματώθηκε στην εφετειακή. Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του άρ. 1 ή 14 και 8 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις . Πρέπει όπως και η αοριστία να προτείνεται στο δικαστήριο τη...
28)
1001/2014 Η αναίρεση απευθύνεται κατά των αντιδίκων και όχι των ομοδίκων 559 αρ.8 Τι είναι "πράγμα" Όχι τα περιστατικά που προκύπτουν από τις αποδείξεις, ούτε τα επιχειρήματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Προς μη προταθέντα πράγματα εξομοιώνονται και οι ισχυρισμοί που προτάθηκαν απαράδεκτος 559 αρ.10 αντικείμενο αποδείξεων δεν αποτελούν οι αρνητικοί ισχυρισμοί 559 αρ.1 και 19. Οι αιτιάσεις που αφορούν την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών δεν ιδρύουν τους λόγους αυτούς. Τακτική 'Έκτακτη χρησικτησία 974...
29)
1031/2014 Διεκδικητική και αναγνωριστική κυριότητας ακίνητα αγωγή. Παράγωγος και πρωτότυπος τρόπος απαιτήσεως κυριότητος, ήτοι από αγορά και κληρονομική διαδοχή και με τακτική και έκταση χρησικτησία. Προϋπόθεση του παραγώγου τρόπου το να είναι κύριος ο μεταβιβάζων, 559 αρ. 1 και 19. Προϋποθέσεις. Η έλλειψη μείζονος πρότασης δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης. Η διακοπή της χρησικτησίας με διεκδικητική αγωγή προϋποθέτει χρησιδεσποτεία 559 αρ. 11 γ. Η αναφορά κάποιων εγγράφων δεν δηλώνει ότι τα μη αναφερόμενα δε...
30)
1033/2014 Άρθρα 558, 82 εδ.γ και 81 παρ. 3 ΚΠολΔ. Η αναίρεση δεν στρέφεται κατά του κυρίως παρεμβάντος γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη οπότε κατέστη κύριος διάδικος ήταν η αναίρεση αφορά την πρόσθετη παρέμβαση, πρέπει όμως αυτός να καλείται κατά τη συζήτηση της αναίρεσης, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Αν η παρέμβαση έχει απορριφθεί ή η συζήτηση της κηρύχθηκε απαράδεκτη τότε δεν καλείται. Η κατά του προσθέτως παρεμβάντος αναίρεση εκτιμάται ως κλήση αυτού, αν ...
31)
1034/2014 Κατά το 560 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. οι αναιρετικοί λόγοι κατά αποφάσεων που εκδίδονται επί αποφάσεων Ειρηνοδικείων και εφέσεως κατ΄ αυτών είναι περιοριστικός. 1045 και 974 ΑΚ. προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας και νομής. Φυσική εξουσία και διάνοια κυρίου. Πράξεις νομής 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις. Ο λόγος που στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση είναι απαράδεκτος. Ο λόγος, που υπό την επίφαση της παραβιάσεως κανόνα δικαίου, αποδίδει στην απόφαση έλλειψη αιτιολογιών, αποδίδει στην απόφαση έλλειψη νομί...
32)
1036/2014 Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί κατά τα άρθρα 246 και 242 του Αγροτικού Κώδικα. Η έκδοση και μεταγραφή του παραχωρητηρίου προσπορίζουν πρωτότυπο τρόπο κτήσεως κυριότητας (αρθ. 189 και 193 του Αγρ. Κώδικα και άρθρ. 7 του Ν.Δ. 3958/1959). Ένσταση επισχέσεως κατά τα άρθρα 325 και 1106 εδ.α ΑΚ παρέχεται στον κακόπιστο νομέα μόνο για αναγκαίες δαπάνες και όχι για επωφελείς. Οι αναγκαίες δαπάνες ζητούνται από κακόπιστο νομέα κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων κα...
33)
1194/2014 Επίδοση εγγράφων (δικαστικής απόφασης) σε νομικό πρόσωπο. Πως γίνεται. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στη σχετική έκθεση επιδόσεως. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 8, 14 άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. Νόμιμη (έγκυρη) η επίδοση σε οικοδομικό συνεταιρισμό στο απερχόμενο ΔΣ που έληξε η θητεία του και πριν από το διορισμό ή εκλογή άλλου (Επικυρώνει ΕφΑθ 3618/2005).
34)
1202/2014 Κληρονομικό καταπίστευμα. Η σύσταση ή μη κληρονομικού καταπιστεύματος διαπιστώνεται με ερμηνεία της διαθήκης. Κρίσιμη είναι η αληθής βούληση του διαθέτη, η οποία αναζητείται χωρίς προσήλωση στις λέξεις. Η αντικειμενική έννοια της δηλώσεως τελευταίας βουλήσεως δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την έννοια διατάξεως διαθήκης προτιμάται εκείνη η ερμηνευτική διαδοχή που διασώζει το κύρος της. Η αναζήτηση της αληθούς βουλήσεως του διαθέτη η οποία πρέπει, έστω και ατελώς, να έχει ε...
35)
1209/2014 Αν δε γίνει έγκυρη γνωστοποίηση το λόγου της διακοπής η δίκη συνεχίζεται στο όνομα των αρχικών διαδίκων. Η κατά το άρθρο 242 παρ 2 ΚΠολΔ δήλωση παράστασης στο ακροατήριο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του 287 ΚΠολΔ . Κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου διατηρείται η κατά το Οθωμανικό δίκαιο διάκριση των Γαιών ΚΚΔ αρθ 63 παρ 5, 4 εδ στ. 65, 69, 57. Κατά το αρθρ 78 του από 17 Ραμαζαν 1274 του Οθωμανικού νόμου περί γαιών αναγνωρίζεται δικαίωμα τεσσαρούφ, αν αυτός εξουσιάζει καλλιεργήσιμη γα...
36)
1360/2014 Νομική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Παράγωγος και πρωτότυπος (από έκτακτη χρησικτησία) τρόπος απόκτησης κυριότητας. Χρησικτησία έκτακτη κατά ΒΡΔ. Η διεξαγωγή νέων αποδείξεων ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 559 αρθρ 1 και 19. Η αιτίαση ότι από τα αποδεικτικά μέσα προκύπτει πόρισμα αντίθετο πλήττει την περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση Άρθρα 335 ΚΠολΔ, 559 αρ.11 περ γ, 20, και 17. Προϋποθέσεις 562 παρ 20 περί παραγραφής ισχυρισμός απαράδεκτος εφόσον δεν προβλήθηκε στο ...
37)
1367/2014 Μεταβίβαση ακινήτου παραγώγως(αγορά) και πρωτοτύπως (τακτική και έκτακτη χρησικτησία) 1033, 1041, 1045, 1051, 974 ΑΚ. Κοινοχρησία δρόμου κατά ΒΡΔ. Ο αναιρετικός λόγος του αρθρ559 αρ 19 δεν ιδρύεται αν οι αιτιάσεις αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, στη μη αιτιολόγηση των αποδειχθέντων και στην επάρκεια και αξιολόγηση των επιχειρημάτων. Άρθρο 559 αρ. 11. Δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν απέδωσε στα αποδεικτικά μέσα τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτά έχουν. Η ένστα...
38)
1368/2014 Λόγοι από τους αριθμ. 9, 14 και 19 αβάσιμοι. Αλυσιτελής ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται αιτιολογία ή παραδοχή της απόφασης που δεν στηρίζει το διατακτικό της. (Επικυρώνει ΕιρΔωδ 137/2009).
39)
1371/2014 Από τη διαθήκη μπορεί να συνάγεται ότι η εγκατάσταση επί δήλου, είναι εγκατάσταση κληρονόμου και μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας κατά το άρθρο 1800 παρ 2 ΑΚ θεωρείται κληροδοσία. Από τις διατάξεις του άρθρου 1801 παρ 2 και 1802 ΑΚ προκύπτει ότι αν ο διαθέτης εγκατέστησε περισσότερους κληρονόμους καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Μπορεί όμως να προκύπτει από τη διαθήκη θέληση του δι...
40)
1374/2014 Μεταβίβαση επικαρπίας κατά συσταλτική ερμηνεία του άρθρου 1166 ΑΚ . Η μεταβίβασή της σε τρίτο είναι επιτρεπτή μόνο μια φορά οπότε μετά το θάνατό του(του τρίτου) αποσβήνεται και επανέρχεται στον ψιλό κύριο. Άκυρη η διάταξη της μεταβιβαστικής πράξης για απ’ άπειρον μεταβιβάσεις γιατί τούτο θα είχε ως συνέπεια την οριστική και μόνιμη απόσχιση των ωφελειών του πράγματος. Τι είναι επικαρπία και πως μεταβιβάζεται (άρθρο 1033, 1142, 1143, 1144 ,1166, 1295 ΑΚ). Άρθρο 559 αρ. 8. Δε συνιστούν πράγματα τα...
41)
1382/2014 Επί αναγκαστικής ομοδικίας η αναίρεση απευθύνεται και κατά των αναγκαίων ομοδίκων μόνο αν λόγω της φύσης της δίκης μπορεί να δημιουργηθεί αντιδικία και μεταξύ των ομοδίκων όπως στην δίκη διανομής η στην ανακοπή του 933 των μετά την κατακύρωση αναγκαίων ομοδίκων υπερθεματιστή και επισπεύδοντα. Παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αναίρεσης. Ποιοτική, ποσοτική αοριστία. Στοιχεία ορισμένου πραγματικής δουλείας. Απόκτηση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ...
42)
1421/2014 Ποιοτική-ποσοτική αοριστία αγωγής αναγνωριστικής κληρονομικού δικαιώματος. Κατά το άρθρο 28 ΑΚ οι κληρονομικές σχέσεις διέπονται από το δίκαιο της ιθαγένειας που είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε. Με το δίκαιο αυτό κρίνεται και το κληρονομικό των μετοχών αλλοδαπής εταιρείας, όπως είναι η ναυτιλιακή εταιρεία του άρθρου 1 του Ν. 731/78 που έχει καταστατική έδρα στην αλλοδαπή και είναι διαχειρίστρια ή πλοιοκτήτρια πλοίου υπό Ελληνική σημαία. Με το ίδιο δίκαιο ερμηνεύονται και οι όροι του καταστατι...
43)
1431/2014 Οι λόγοι κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων αναφέρονται περιοριστικώς στο νόμο (560 ΚΠολΔ). Απαράδεκτοι οι λοιποί.(Επικυρώνει ΠολΠρΧαλκ 255/2011).
44)
1432/2014 Ερήμην αναιρεσιβλήτων. Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης με αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Βάρος αποδείξεως εγκυρότητας της διαθήκης έχει στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος. Άρθρο 559 αρ. 19. Ελλείψεις ως προς την αιτιολόγηση του πορίσματος των αποδείξεων δεν στοιχειοθετούν τον λόγο. Άρθρο 559 11γ. Αβάσιμος ο λόγος γιατί τα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις λοιπές αποδείξεις.
45)
2073/2014 Στοιχεία ορισμένου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής κυριότητας αγωγής, όταν πρόκειται για κληρονομιαίο από έκτακτη χρησικτησία ακινήτου δεν απαιτείται (για το ορισμένο), η αναφορά της αποδοχής και μεταγραφής της κληρονομιάς, αφού κατά 983 ΑΚ, η νομή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του νομέα 559 αρ 11γ ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται ο λόγος αν το αποδεικτικό μέσο εκτιμήθηκε διαφορετικά από ότι ο αναιρεσείων υποστηρίζει 559 αρ 12 ΚΠολΔ. Δεν ιδρύεται επί αποδόσεως μεγαλύτερης αξιοπιστίας ή αποδεικτικής αξίας σε...
46)
2076/2014 Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων, αναγνωριστική κληρονομικού δικαιώματος και υποχρέωσης συνεισφοράς. Επαναφορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο των επικληθέντων και προσκομισθέντων στο πρωτοβάθμιο αποδεικτικών μέσων. Δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 240 ΚΠολΔ, με γενική αναφορά ή προσάρτηση πρωτοδίκων προτάσεων, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων προτάσεων. Αναιρείται η απόφαση διότι η αναφορά των προτάσεων στα υπ’ αριθμ. 1 έως και 20 έγγραφα των πρωτοδίκων προτάσεων ...
47)
2079/2014 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας από έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία άρθρα 1045, 974, 976, άρθ. 559 αρ. 19 αν υπό την επίφαση παραβίασης κανόνων δικαίου πλήττεται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου δεν γεννιέται ο λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 8 εδ .β’. Δε γεννιέται ο λόγος αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε 559 αρ. 16 απορρίπτεται ως αναπόδεικτος ο λόγος γιατί δεν προσκομίζεται η απόφαση από την οποία προκύπτει το δεδικασμένο.
48)
2166/2014 Αρθρ. 4 παρ 1 και 2 Ν. 3127/2003 προϋποθέσεις Απαιτείται κυριότητα επί δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλεως κλπ με 10ετή νομή με νόμιμο τίτλο, μεταγραμμένο και μεταγενέστερο της 23-2-1945, και με 30ετή νομή και καλή πίστη για ακίνητα μέχρι 2000 τμ, ενώ για μεγαλύτερα μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31-12-2002 κτίσμα καλύπτον το 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης. Οι προϋποθέσεις του Ν. 2147/2003 που ορίζουν την αντί τιμήματος αγορά ακινήτου της εποικιστικής νομοθεσ...
49)
2168/2014 Έννοια δεδικασμένου. Προϋποθέσεις. Ειδικότερα έννοια ιστορικής και νομικής αιτίας. Τι καλύπτει το δεδικασμένο, ιδίως επί ενστάσεων. Αναγνωριστική αγωγή. Αβάσιμος ο από το αρ. 16 άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης. (Επικυρώνει ΕφΘεσσ. 1485/2012).
50)
2169/2014 Ακύρωση της διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξής της, λόγω μη συνείδησης των πραττομένων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής. Η παραβίαση του άρθρου 210 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. Άρθρο 1719 αρ. 3 ΑΚQ: προϋποθέσεις κλπ Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Αρ. 10 άρθρο 559, 11 περ άρθρο 559. Οι γνω...
51)
2170/2014 Ερήμην αναιρεσίβλητης που παραστάθηκε χωρίς δικηγόρο αλλά είχε νόμιμα κλητευθεί. Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Άρθρα 974, 976 εδ 2, 1041,1042 και 1051 ΑΚ. Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Δεν ιδρύονται οι λόγοι αυτοί όταν υπό την επίφαση της ευθείας ή εκ πλαγίου παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου πλήττεται η περί τα πράγματα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αρ. 11γ αρθρο 559 ΚΠολΔ: Η κρίση του δικαστηρίου περί του ότι δεν προσκομίσθηκε κάποιο αποδεικτικό...
52)
2176/2014 Λόγοι αναίρεσης από τους αρ 8, 11, 17 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΔωδ/ΜετΕδρΚω 83/2013).
53)
91/2013 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Ο θεσμός της έκτακτης χρησικτησίας καθώς και της κτητικής παραγραφής είναι νόμιμος θεσμός – δεν παραβιάζει το άρθρο 17 του Συντάγματος – Αναιρείται η 119/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο.
54)
100/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας από την ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα και διόρθωση της πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο. Η αγωγή απορρίφθηκε. Η έφεση απορρίφθηκε. Λόγοι αναίρεσης 1ος από 1΄ γ, 2ος από 1, 3ος από 1΄ γ.
55)
112/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας και διόρθωση της σχετικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.
Λόγοι αναίρεσης: Από 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. και από 10 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
56)
178/2013 Αγωγή αναγνωριστική πλαστότητας εγγράφων. Δεδικασμένο και έκταση αυτού. Κάλυψη των γνήσιων ενστάσεων, εκείνων δηλαδή που στηρίζονται αυτοτελές δικαίωμα, που μπορεί να ασκηθεί και με κύρια αγωγή, όπως η ένσταση πλαστότητας, που δεν έχει προταθεί, ενώ μπορούσε να προταθεί, εφόσον η παραδοχή της αγωγής αναγνώρισης της πλαστότητας θα οδηγούσε σε κατάλυση ή περιορισμό του δεδικασμένου. Η παράλειψη κατά την άποψη του αναιρεσείοντος εφαρμογής νομικών διατάξεων δεν συνιστά «πράγματα» ώστε να ιδρύεται η ...
57)
180/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας - αγωγή – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Απαιτείται να συντρέχουν επιπρόσθετα ειδικές συνθήκες και περιστάσεις. Δεν αποκλείεται η εφαρμογή και επί δικαιώματος που πηγάζει από διατάξεις δημοσίας τάξης, όπως του Αγροτικός Κώδικα. Ορισμένο αναγνωριστικής αγωγής. Η ποιοτική ή ποσοτική αοριστία από αριθμ. 8 ή 14. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. Λόγοι από 8. Κεφάλαιο ως προς το οποίο δεν έχει μεταβιβαστεί η υπόθεση στο Εφετείο. Απορρίπτει αναίρεση.
58)
408/2013 Αναγνωριστική αγωγή από το άρθρο 281 ΑΚ. Αγροτικός κλήρος. Όχι χρησικτησία σε τμήμα αυτού. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος.
59)
410/2013 Κοινόχρηστα πράγματα. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Πώς αποκτάται η ιδιότητα μια οδού ως κοινόχρηστης. Απαιτούμενα για να κριθεί ως νόμιμος και οριστικός ο αγώγιμος ισχυρισμός για την αναγνωριστική οδού ως κοινόχρηστης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση κατά της 2694/2009 απόφασης Εφετείου Αθηνών.
60)
481/2013 Αναγνωριστική κυριότητας. Αόριστος ο λόγος από τον αρ. 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις από τον αρ. 19 του ίδιου άρθρου γιατί αφορούν σε αξιολόγηση αποδεικτικού μέσου σε εκτίμηση αποδείξεων και σε επιχειρήματα του δικαστηρίου. Ανέλεγκτη η κρίση περί διεξαγωγής πραγ/νης εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 368 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 559 αρ. 11γ. Έγγραφα του αντιδίκου, εφόσον έχουν γίνει κοινά αποδεικτικά μέσα νόμιμα τα επικαλείται ο αναιρεσείων, εφόσον αναφέρθηκε στο περιεχόμενό τους για α...
61)
486/2013 Έκτακτη και τακτική χρησικτησία στη Δωδεκάνησο μετά την προσάρτηση της στην Ελλάδα. Αναγνωριστική αγωγή με τακτική χρησικτησία. Διεκδικητική αγωγή. Ένσταση ιδίας κυριότητας 281. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Μη νόμιμη γιατί δεν αρκούν τα επικαλούμενα περιστατικά.. Λόγοι αναιρετικοί από τους αριθμούς 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις βασιμότητας των λόγων αυτών.
62)
488/2013 Αναβολή συζήτησης και η αναγραφή στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Άσκηση αναίρεσης κατά αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο. Λόγοι αναίρεσης από 560 αριθμ. 1 - Απορρίπτει.
63)
500/2013 Παράγωγος τρόπος κυριότητας ακινήτου: πρέπει ο μεταβιβάσας να είναι κύριος. Απορρίπτει λόγο από 559 αρ. 1. Απορρίπτονται λόγοι αναίρεσης από 559 αρ. 20 και 12.
64)
508/2013 Αγωγή αναγνώρισης οδού η κοινόχρηστης. Έννομο Συμφέρον. Λόγος από 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ γίνεται δεκτός και ως βάσιμος.
65)
517/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας, τρόπος κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Λόγοι αναίρεσης από αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ.
66)
518/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
67)
610/2013 Η απόφαση, επί αναγνωριστικής της κυριότητας ακίνητης αγωγής, με την οποία αναγνωρίζεται ότι ο ενάγων έγινε κύριος του επίδικου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, στερείται νόμιμης βάσης εάν δεν αναφέρονται στο αιτιολογικό της συγκεκριμένες πράξεις νομής αυτού ή του αντιπροσώπου του. Άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ.
68)
614/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Αληθινή έννοια των όρων κατάληψη των α.ν. 2003/1939 και 1731/1939. Λόγος από αριθμ. 19. Αβάσιμος. Λόγος από 8 περ. β' Απαράδεκτος Δεν είναι αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά άρνηση της αγωγής. Λόγος από 11 περ. γ' Αβάσιμος.
69)
615/2013 Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Ο λόγος από 14 λόγω αοριστίας πρέπει να περιλαμβάνεται στο αναιρετήριο ότι είχε προταθεί στο Εφετείο. Κτήση κυριότητας με παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης από 1 και 19. Διδάγματα κοινής πείρας. Απαράδεκτος ο λόγος από αριθμ.1 εδ. β' - Απορρίπτει λόγο από 11β' . Επίσης απορρίπτει λόγους από 10, 20 και 13.
70)
690/2013 Λόγος από 1 και 19. Απορρίπτονται. Ορθά ερμηνεύτηκαν και εφαρμόστηκαν οι επικαλούμενες διατάξεις και δεν στερείται νόμιμης βάσης. Λόγος από 8 περ. α΄ και β΄ Απορρίπτει. Λόγος από 20 – Απορρίπτει ως απαράδεκτος. Λόγος από 11 περ.γ – Απορρίπτει ως αβάσιμος
71)
760/2013 Λόγος από 8 περ. α' άρθρου 559 ΚΠολΔ για Αοριστία της αγωγής. Απορρίπτει Λόγος από 19 για έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει. Κατά το άρθρο 463 ΚΠολΔ εάν δεν αποδίδεται η πλαστότητα σε ορισμένο πρόσωπο, πρέπει να προταθεί κατά τη συζήτηση κατά την οποία το πρώτο προσκομίζεται το έγγραφο και όχι σε μεταγενέστερη δικάσιμο εκτός αν ονομάζεται ο πλαστογράφος. Λόγος από 14 - Απορρίπτει. Λόγοι από 20, 19 και 8 περ. β'- Απορρίπτει.
72)
763/2013 Τρόπος κτήσης κυριότητας: παράγωγος ή πρωτότυπος (χρησικτησία). Λόγοι αναίρεσης από τον αρ. 19, 20, 1§2 και 11γ' του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
73)
770/2013 Αρνητική της κυριότητας αγωγή και αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή. Λόγοι αναίρεσης από 8 9 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
74)
773/2013 Αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης επειδή δεν έγινε νόμιμη επίδοση της και δεν απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου ο εναγόμενος. Κλήτευση του ως αγνώστου διαμονής ενώ ήταν γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης από αρ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Από αρ. 11γ του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
75)
834/2013 Τήρηση προδικασίας αρθρ. 8 Ν. 1539/38, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με Ν. 2732/1999 (αρθρ. 24). Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης κατά 562 Κ.Πολ.Δικ. πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός και αν ακόμη είναι δημοσίας τάξεως υποβλήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας. 559 αρ. 19 δεν ιδρύεται ο λόγος όταν υπό την επίφαση της ελλείψεως νόμιμου βάσεως πλήττεται η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.
76)
847/2013 Eρήμην κληθέντων αναιρεσειόντων. Χρησικτησία έκτακτη. Νομή, ο συννομέας νέμεται για λογαριασμό λοιπών και δεν μπορεί να αντιτάθει κατ΄ αυτών κτητική παραγραφή προτού καταστήσει γνωστή σ΄ αυτούς την πρόθεση του να νέμεται για δικό του λογαριασμό. 559 αρ.13 παράβαση των κανόνων περί βάρους της αποδείξεως, 559 αρ.1 και 19. Ποιες διατάξεις ισχύουν όταν το ακίνητο είναι δασική έκταση ανήκουσα στο Δημόσιο.
77)
1020/2013 Αρνητική αγωγή. Στοιχεία ορισμένου. Νομική – ποσοτική αοριστία άρθρ. 559 αρ. 1, 14, 18. Αρμοδιότητα 559 αρ. 5 ο οικείος αναιρετικός λόγος ιδρύεται επί αναρμοδιότητας του δικάzoντος δικαστηρίου της ουσίας και όχι του πρωτοβαθμίου αρθ. 559 αρ.1 και 19. Δεν ιδρύονται οι οικείοι λόγοι όταν οι αποδιδόμενες πλημμέλειες αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων. 559 αρ.16 παραβίαση δεδικασμένου. Πρέπει ο ισχυρισμός, που δεν αφορά τη δημόσια τάξη να έχει προταθεί στο Εφετείο 562 παρ. 2. Πότε ισχύει. 559 α...
78)
1021/2013 Αρνητική αγωγή. Στοιχεία ορισμένου, Νομική - Ποσοτική αοριστία άρθ. 559 αρ. 1, 14 και 8. Αρμοδιότητα 55 παρ. 5 ο οικείος αναιρετικός λόγος ιδρύεται επί αναρμοδιότητος του δικάσαντος δικαστηρίου της ουσίας και όχι του πρωτοβαθμίου, αρθρ. 559 αρ. 1 και 19. Δεν ιδρύονται οι οικείοι λόγοι όταν οι αποδιδόμενες πλημμέλειες αφορούν σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων 559 αρ. 11 περ. γ. Η άποψη ότι διαφορετική εκτίμηση των εγγράφων θα είχε άλλο αποτέλεσμα πλήττει την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικ...
79)
1023/2013 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Προϋποθέσεις
Προϋποθέσεις άρθρου 4 παρ. 1 και 2 Ν. 3127/2003. Για ανίκητα μέχρι 2000τμ απαιτείται 10ετής νομή μέχρι ενάρξεως ισχύος του νόμου (19/3/2003) με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία ή τριακονταετής από το χρόνο αυτό αδιατάρακτη νομή, εκτός αν ο νομέας κατά την κτήση της νομής ήταν σε κακή πίστη. Προσμέτρηση χρόνου νομής του δικαιοπαρόχου που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Για ακίνητα μεγαλύτερα των 2000 τμ μόνο εάν στο ακίνητο υφίστατο κατά την 31.12.02 κτίσμα πο...
80)
1024/2013 Ποιοτική και ποσοτική αοριστία της αγωγής. Ελέγχεται με αρ. 14 αρθρ. 559 Κ.Πολ.Δ. Στοιχεία αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής. Η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα προσαρτώμενο στην αγωγή. Δεν υπάρχει αοριστία αν παρά των μη προσάρτηση του επικαλούμενου τοπογραφικού προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου. Η αοριστία πρέπει να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. Αοριστία όχι με 559 αρ. 19 που αφορούσε παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Η νομ...
81)
1054/2013 Αποχή Εφετείου να εκδώσει απόφαση αναγνωρίσεως δικαιούχων κατ΄ άρθρον 26 §11 ΚΑΑΑ. Αναγνώριση κυριότητας κατά της τακτική διαδικασία. Αγωγή κατά ελληνικού δημοσίου. Απαιτείται τήρηση προδικασίας άρθρου 8 §1 ν. 1539/38. Αναιρετικοί λόγοι άρθρου 559 αρ. 14 και 9 Κ.Πολ.Δ., βάσιμοι (Αναιρεί Εφ. Αθ. 4082/2008)
82)
1173/2013 Αναγνωριστική αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω φρενοβλαβίας. Λόγοι αναίρεσης: Πρώτος: από 1 και 19, Δεύτερος: από 1 και 8β, Τρίτος: από 1 και 8, Τέταρτος: από 11γ, Πέμπτος: 11β και 10, Έκτος: από 1 ως προς τα δικαστικά έξοδα
83)
1175/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Τρόπος κτήσης κυριότητας – παράγωγος –πρωτότυπος. Λόγοι αναίρεσης: ο μοναδικός του κυρίου δικογράφου αίτησης αναίρεσης: από 14, πρώτος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 10, δεύτερος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 8α , τρίτος του δικογράφου προσθέτων λόγων: από 11α
84)
1176/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Λόγοι αναίρεσης: Πρώτος από 560 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. Δεύτερος: αναφέρεται σε ποσοτική αοριστία της αγωγής. Απαράδεκτος
85)
1181/2013 Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου: Λόγοι αναίρεσης: 8α από 19, 1ος από 8α και 14, 2ος από 8α, 3ος από 14, 4ος από 8, 5α από 12, 6α και 7ος από 11γ, 9ος από 11β
86)
1238/2013 Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης: 1ος, 4ος, 5ος από τους αριθ. 1 και 19, 2ος από αριθ. 14, 3ος από αριθ. 10
87)
1240/2013 Αγωγή ομολογήσεως δουλείας και αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης: 1ος από αριθ. 3 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 2ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ., 3ος από αριθ. 1 του άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ.
88)
1242/2013 Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί πραγμάτων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 11γ του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμος. Απλή αναφορά στο αναιρετήριο του κειμένου διατάξεων από το άρθρο 559 του Κ.Πολ.Δ. δεν αποτελεί και τους αντίστοιχους λόγους αναιρέσεως, ως περιεχόμενο μεταξύ των άλλων, του αναιρετηρίου (άρθρο 556 § 1 Κ.Πολ.Δ.), αφού δεν περιέχει αιτιάσεις κατά της προσβαλλόμενης απόφασης. Επικυρώνει Εφ.Δωδ. 169/2010.
89)
1430/2013 Ερήμην αναιρεσείοντος. ΚΠολΔ 559 αρ.19, ορισμένο λόγου. Δεν αρκούν γενικές εκφράσεις για ανεπάρκεια, ή η επίκληση μόνο της νομικής διατάξεως χωρίς παράθεση αντίστοιχου πραγματικού 559 αρ. 10 ιδρύεται ο οικείος λόγος όταν το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθινά «πράγματα» χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε γι΄ αυτά απόδειξη, ήτοι δεν εξέδωσε προδικαστική περί αποδείξεων απόφαση, που ως εκ του χρόνου ασκήσεως της αγωγής (1980) προβλεπόταν από το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ. 559 αρ. 11. Απαράδεκτος ο λόγος όταν οι αναιρέ...
90)
1432/2013 Ερήμην αναιρεσιβλήτων. Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης με αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Βάρος αποδείξεως εγκυρότητας της διαθήκης έχει στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος. Άρθρο 559 αρ. 19. Ελλείψεις ως προς την αιτιολόγηση του πορίσματος των αποδείξεων δεν στοιχειοθετούν τον λόγο. Άρθρο 559 11γ. Αβάσιμος ο λόγος γιατί τα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις λοιπές αποδείξεις.
91)
1451/2013 Αν ασκείται αναίρεση και κατά της πρωτόδικης κατά 466 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. απαιτείται κατάθεση και στο πρωτοβάθμιο. Τούτο πρακτικά έχει έννομη επιρροή όταν λόγω απορρίψεως της έφεσης ως απαράδεκτης για τυπικό λόγο τελεσιδικεί η πρωτόδικη. Σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου όταν η έφεση γίνεται τυπικά δεκτή. Άρθρο 559 αρ. 19, ιδρύεται όταν η διατύπωση της απόφασης είναι ενδοιαστική και συνεπεία τούτου το πόρισμα δεν είναι αναμφίβολο και δημιουργεί αμφιβολίες Άρθρο 559 αρ. 17 οι αντιφάσε...
92)
1454/2013 Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Προϋποθέσεις παραγώγου και πρωτοτύπου τρόπου αιτήσεως. Τακτική, έκτακτη χρησικτησία, νομής πράξεις νομής ακινήτου. Άρθρο 559 αρ. 19 Ελλείψεις ως προς την αξιολόγηση των αποδείξεων δεν ιδρύουν το λόγο αυτό. Η έλλειψη αιτιολογιών πρέπει να αφορά στα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά. Άρθρο 559 11 11 περ. γ τα αποδεικτικά μέσα δεν είναι «πράγματα» κατά 8 εδ. β. Προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ.11 εδ. γ
93)
1494/2013 Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία (974, 976, 1045 και 1031ΑΚ), Πράξεις νομής. 559 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Ευθεία παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Συντρέχει και όταν δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του 559 αρ. 19. Έλλειψη νόμιμης βάσης 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.. Η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών ανέλεγκτη. 559 αρ. 2 παραμόρφωση εγγράφου. Υπάρχει όταν το δικαστήριο υποπίπτει σε διαγνωστικό και όχι σε εκτιμητικό σφάλμα 559 αρ. 8 "π...
94)
1613/2013 559 αρ.1 Έλλειψη νόμιμης βάσης. Δεν υφίσταται επί ελλείψεως στην αιτιολόγηση των αποδείξεων. Απόκτηση κυριότητας παραγωγής με κληρονομική διαδοχή και πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία. Ένσταση ιδίας κυριότητας 173 και 200 ΑΚ ερμηνεία δικαιοπραξιών. Ανέλεγκτη κρίση περί ασάφειας ή μη. Οι επάλληλες και ως εκ περισσού αιτιολογίες δεν επιστηρίζουν το διατακτικό και δεν υπόκεινται αυτοτελώς αναίρεση. Οι ένορκες βεβαιώσεις, ως αποδεικτικά μέσα, δεν είναι έγγραφα και δεν υπόκεινται στην αναιρετική πλημ...
95)
2127/2013 Αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 Κ.Πολ.Δ., αρ. 19 (αβάσιμος), 9 (απαράδεκτος, επειδή αφορά "αίτηση" για διορισμό νέου πραγματογνώμονα), 11γ΄ (αβάσιμος), 20 (απαράδεκτος, επειδή αφορά εκτίμηση περιεχομένου εγγράφου). Αβάσιμος και ο λόγος αναιρέσεως που πλήττει μη πραγματική παραδοχή του δικαστηρίου (εσφαλμένη προϋπόθεση).
96)
2129/2013 Συζήτηση αναιρέσεως παρά των απουσία διαδίκου που εκπροσωπήθηκε με από δικηγόρο χωρίς την προς τούτο πληρεξουσιότητα, κλητεύθηκε όμως ο ίδιος προσωπικά για να παραστεί στη συζήτηση. Απαράδεκτη η συζήτηση ως προς παραστάντα μη διάδικο. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 11γ, 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Ειδικότερα, έννοια ουσιωδών πραγμάτων (αρ. 19) και εγγράφων (αρ. 20). Δεν περιλαμβάνονται στα τελευταία άλλα, ιδιώνυμα, αποδεικτικά μέσα (μαρτυρικές καταθέσεις κ.λ.π.), ως προς το αποδει...
97)
2192/2013 Χωρίζει ως προς μη κλητευθέντες απλούς ομοδίκους. Ο προσθέτως παρεμβάς δεν καλείται στην αναιρετική δίκη αν απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση ή κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. Ποσοτική ή ποιοτική αοριστία. Στοιχεία διεκδικητικής κατά παράγωγο και πρωτότυπο τρόπο. Πράξεις νομής επί δάσους κατά ΒΡΔ. Δεν απαιτείται ημερολογιακός προσδιορισμός. Δημόσια κτήματα.. Δάση δημόσια και ιδιωτικά. Λιβάδια ανήκουν στο Δημόσιο, εκτός αν έχει εκδοθεί ταπί. Χρησικτησία επί Δάσους κατά ΒΡΔ με 30ετή νομή για τ...
98)
2194/2013 Εισαγωγή στη Δωδεκάνησο του Ελληνικού δικαίου. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο στη Δωδεκάνησο. Ποιά ακίνητα είναι μουλκ και δημόσιες γαίες. Διάκριση ακινήτων κατά Οθωμανικό δίκαιο που διατηρήθηκε με Κτηματολογικό Κανονισμό και εξακολουθεί να ισχύει ως τοπικό δίκαιο. Δικαίωμα τεσσαρούφ (διηνεκούς εξουσίασης επί δημοσίων γαιών.) Το Οθωμανικό δίκαιο δεν προέβλεπε χρησικτησία. Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας του 1865 και του 1942 προέβλεπαν 30ετή και 20ετή αντίστοιχα χρόνο ασκήσεως συνεχούς, όχι διακεκομμέν...
99)
2199/2013 Επί αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, αν η κυριότητα αμφισβητείται από περισσότερα πρόσωπα, καθένα από αυτά ενάγεται αυτοτελώς. Μπορεί, όμως, να εναχθούν όλα με την ίδια αγωγή, στην περίπτωση δε αυτή η τελεσιδικία κρίνεται αυτοτελώς, πρέπει δε να υπάρχει κατά το χρόνο άσκησης της αναίρεσης. Αν η τελεσιδικία δεν συνομολογείται ή δεν αποδεικνύεται (με την προσκομιδή αποδεικτικών επίδοσης, παραίτησης) η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.

100)
1756/2012 Ένσταση πλαστότητος – Το δικαστήριο, διατάσσει αποδείξεις επί της πλαστότητας, μόνο αν η ένσταση προτάθηκε παραδεκτώς, άλλως το έγγραφο θεωρείται γνήσιο και δεν ωρύεται ο λόγος από 11α΄ - Λόγος από τον αριθμό 13 – δεν τίθεται θέμα αναστροφής και παραβιάσεως του αντικειμενικού βάρους αποδείξεως. Δεν θεμελιώνεται ο λόγος από 11γ’ αν το δικαστήριο βεβαιώνει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα. Παραμόρφωση εγγράφου. Απαράδεκτος ο λόγος από 20, αν αναφέρεται σε εκτίμηση πραγμάτων.


<< Επιστροφή