<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
1)
196/2015
Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απάτη, η ζημία που προκλήθηκε από την οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κατ' εξακολούθηση της κατηγορουμένης, η οποία εμφάνισε πλαστό πτυχίο, πέτυχε την πρόσληψή της ως ιατρού και εισέπραξε αποδοχές από το Δημόσιο, τις οποίες δεν εδικαιούτο. Στοιχεία εγκλήματος απάτης. Προϋπόθεση της μη υπάρξεως βλάβης όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος ισοσταθμίζεται από ισάξια αντιπαροχή που περιή...
2)
315/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της υφαρπαγής. Ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Εκτιμάται ως έγγραφο. Όχι αναγκαία η αιτιολόγηση του αντίθετου πορίσματος, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής και πραγματικής πλάνης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να περιέχει τους λόγους στους οποίους...
3)
29/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Υπεξαγωγή εγγράφων - Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων που επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Απόρριψη σχετικού λόγου αναίρεσης. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
4)
353/2010 Άρθρ. 211 Α΄ ΚΠΔ. Άρθρο 171 § 1, εδ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτος ακυρότης, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου, όχι απόλυτη ακυρότητα, εάν ληφθεί υπόψη συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα. Πότε παραβιάζεται η άνω αρχή. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 45 ΠΚ. Πότε από κοινού τέλεση της πράξεως. Άρθρο 46 § 1 στοιχ. β΄ ΠΚ. Πότε άμεση συνδρομή. Άρθρο 47 § 1 ΠΚ. Πότε απλή συνέργεια. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως των ...
5)
454/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 686/2009, ΑΠ 562/2007). Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το κλητήριο θέσπισμα για να είναι έγκυρο (ΑΠ 1647/ 2006). Τι νοείται ως άρθρο ποινικού νόμου (ΑΠ 2501/2005). Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πώς προβάλλεται παραδεκτώς (ΑΠ 142/2010, ΑΠ 608/2009, ΑΠ 972/2003, ΑΠ 1513/2003). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Εσφαλμένη ερμηνεία,...
6)
620/2010 Καταδικαστική πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Απάτη με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση. Έννοια όρων. Έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως λόγος αιτήσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
7)
786/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον αναιρεσείοντα για α) χρήση πλαστών εγγράφων, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της επί της αναιρέσεως αποφάσεώς του της παραληφθείσης να παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας διατάξεως του άρθρου 220 ΠΚ που εφαρμόσθηκε ως προς τη δεύτερη από τις αξιόποινες πράξεις κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ Κ...
8)
1074/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 686/2009, ΑΠ 562/2007). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή εκ πλαγίου· παράβαση. Πότε (ΑΠ 454/3-3-2010, ΑΠ 142/2010, ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Φοιτητής στην αλλοδαπή. Προκειμένου να επιτύχει μεταγραφή στο ΑΠΘ υπέβαλε στην αρμόδια επιτροπή βεβαίωση του αλλοδαπού πανεπιστημίου ότι είχε περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους,...
9)
1151/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου. Η πραγματογνωμοσύνη, που δεν διατάχθηκε κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ, δεν αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο ώστε να αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη το Δικαστήριο, αλλά η περί αυτής συνταχθείσα έκθεση συνιστά απλό έγγραφο. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Αβάσιμοι οι λό...
10)
1152/2010 Πλαστογραφία πτυχίου με χρήση στον ΟΕΕ και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρ. 216 α΄ § 1 και 220 § 1 α΄ ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι 1ος, 2ος 3ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας (μη λήψη υπόψη αναγνωσθείσας έκθεσης γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης διαταχθείσας από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και τριών ιδιωτικών εκθέσεων γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης που ρη...
11)
1160/2010 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία του εγκλήματος. Η πράξη τελείται όταν ολοκληρωθεί το δημόσιο έγγραφο και βεβαιωθεί σ' αυτό το αναληθές περιστατικό. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος με υποβολή ψευδών πιστοποιητικών πέτυχε την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. Απορρίπτεται η αίτηση.
12)
1277/2010 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση με σκοπό προσπόριση οφέλους άνω των 73.000 €. Καταδικαστική απόφαση. Πρώτη αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη συμμετοχή στο Ποινικό Δικαστήριο ως μέλους του Δικαστή που είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του πολιτικού Δικαστηρίου για το αστικό μέρος τη...
13)
1332/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 €, και πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση κι υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, όλες κατά συναυτουργία, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών. Οι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, και συγκεκριμένα ότι το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, επειδή αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν αιτιολογεί την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέ...
14)
1446/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση υφαρπαγείσας ψευδούς βεβαιώσεως και ηθική αυτουργία σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη καταθέσεως της συγκατηγορουμένης του αναιρεσείοντος (211Α ΚΠΔ), γιατί το δικαστήριο στήριξε την καταδικαστική του κρίση όχι μόνο στην κατάθεση αυτής, αλλά και στα λοιπά αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες, έγγραφα). Με τη διάταξη του άρθρου 220 ΠΚ ...
15)
1547/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία πλαστογραφίας μετά χρήσεως και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
16)
1834/2010 Ελλιπής αιτιολογία αθωωτικής απόφασης για κατηγορούμενους για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Α.Π. Η ανακριβής αποτύπωση στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα έκτασης ως ανήκουσας στον ιδιοκτήτη που ζήτησε την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο αν προσήλθε κάποια βλάβη στον όμορο ιδιοκτήτη αλλά αν, ανεξαρτήτως αυτού, ωφελήθηκε παράνομα αυτός που πέτυχε την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας. Παραδοχή της...
17)
1864/2010 Πλαστογραφία με χρήση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Λαθρεμπορία. Α. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Β. Από τη μη απάντηση του Δικαστηρίου σε αυτοτελή ισχυρισμό πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε όμως, σε προηγούμενη συζήτηση της υποθέσεως και περιλαμβάνεται στα μη αναγνωσθέντα πρακτικά της προεκδοθείσας αναβλητικής αποφάσεως, ...
18)
2041/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και χρήση πλαστού από τον ηθικό αυτουργό και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης λόγω ασαφειών και αντιφάσεων της αιτιολογίας. Παραδοχή των λόγων αυτών ως βάσιμων. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
19)
212/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για α) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συρροή, κατά μόνας και από κοινού, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, γ) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, τελεσθείσα από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δ) ψευδορκία μάρτυρα. Παραγραφή πλημμεληματικών πλαστογραφιών και υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Παύει οριστι...
20)
686/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης από κοινού και μεμονωμένα. Άρθρ 220 παρ. 1 ΠΚ. Έννοια (ΑΠ 887/2008, 1989, 2372/2007). Αβάσιμοι κατ΄ ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
21)
834/2009 Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως από κοινού. Απορρίπτει αναίρεση: α) Για κακή σύνθεση Δικαστηρίου, β) Για έλλειψη αιτιολογίας, γ) Για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
22)
1246/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα. Ο υπάλληλος της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ" είναι υπάλληλος, κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα. Απορρίπτει την αναίρεση.
23)
1610/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος για εκ νέου συζήτηση.
24)
1657/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σ' αυτήν. Απορρίπτει αίτηση για απλή συνεργό λόγω της ερημοδικίας της. Απορρίπτει αίτηση για την αυτουργό και τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, για ακυρότητα στο ακροατήριο από την παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη αιτιολογίας κακή εφαρμογή νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
25)
1758/2009 Αναιρέσεις κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες για τις πράξεις α) της λαθρεμπορίας με ιδιαίτερα τεχνάσματα, β) της κακουργηματικής πλαστογραφίας και γ) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Ο κατά το άρθρο 96 παρ.2 του ΚΠΔ διορισθείς συνήγορος δεν θεωρείται και αντίκλητος. Η επίδοση του βουλεύματος στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν έχει διοριστεί και αντίκλητος του αναιρεσείοντος, δεν έχει έννομη συνέπεια σε περίπτωση επίδ...
26)
1761/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος της εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας (αρνητική), γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως των τεσσάρων μηνών, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
27)
1972/2009 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος με την προσκομιδή εν γνώσει του πλαστού εγγράφου αλλοδαπού Δικαστηρίου στα μέλη της επιτροπής του ΚΕΕΜΕ, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, πέτυχε την παραπλάνηση αυτών και βεβαίωσαν αναληθώς σε δημόσιο έγγραφο ότι αυτός πληρούσε τις προϋποθέσεις να γίνει δεκτός στις εξετάσεις για μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει σε ισχυρισμό το...
28)
2518/2009 Ηθική αυτουργία σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και χρήση υφαρπασθείσης ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγου μη νομίμου παραστάσεως του πολιτικώς ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ζημιώνεται άμεσα από την άνω αξιόποινη πράξη. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για τον κηρυχθέντα ένοχο ήδη αναιρεσείοντα ως ηθικό αυτουργό της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και αυτουργό χρήσεως της υφαρπασθείσης ψευδούς βεβαιώσεως που συρρέουν αληθώς ...
29)
815/2008 Α) Παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Β) Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή. Αθωωτική απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Αναίρεση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας και απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
30)
887/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για: α) ψευδή υπεύθυνη δήλωση (άρθρα 8 και 22 N. 1599/1986) β) υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 220 παρ. 1 Π.Κ.) και γ) απάτης (386 παρ. 1 Π.Κ.), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απολύτου ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
31)
1363/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ποιος δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Προϋποθέσεις νομότυπης παράστασης πολιτικής αγωγής γενικώς και ειδικώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εκείνος που δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η α...
32)
1620/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Δεν υφίσταται ηθική αυτουργία όταν δεν τελέστηκε η άδικη πράξη από τον φυσικό αυτουργό. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστηρίου, διότι ελήφθησαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν αφού τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν τη βάση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και μπορούσε α...
33)
1683/2008 Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Έννοια απόπειρας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
34)
1822/2008 Παράβαση άρθρου 220 παρ. 1 εδ. α ΠΚ (υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης). Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, διότι δεν αναφέρεται ποιο ήταν το ψευδές περιστατικό που μετά από εξαπάτηση συμβολαιογράφου πέτυχε η κατηγορουμένη (να υφαρπάξει) σε πράξη του τελευταίου και δεν εξηγείται γιατί αυτό το περιστατικό ήταν ανακριβές.
35)
2386/2008 Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 220 παρ. 1 Π.Κ. (υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως), δηλαδή, πέτυχε με εξαπάτηση να εκδοθεί από το Στρατολογικό Γραφείο Αν. Αττικής μεταβολή της κρίσεως αυτού ως ακαταλλήλου για στράτευση, προσκομίζοντας Γνωμάτευση Σωματικής Ικανότητας της Επιτροπής Απαλλαγών Αθηνών, δυνάμει της οποίας κρίθηκε ακατάλληλος για στράτευση, η οποία όμως ήταν πλαστή και αφορούσε άλλο στρατεύσιμο. Ενώ η πράξη του, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό έπρεπε...
36)
2702/2008 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Ψευδής δήλωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Νομότυπη άσκηση πολιτικής αγωγής, αφού στην έγκληση περιλαμβάνεται λεκτική διατύπωση, που έχει το νόημα της άμεσης και ανεπιφύλακτης, κατά την υποβολή της, παραστάσεως του δηλούντος ως πολιτικώς ενάγοντος. Διακοπή με την υποβολή της παραπάνω έγκλησης του χρόνου της παραγραφής. Νόμιμη η παράσταση της πολιτικής αγωγής για την πράξη της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Ε...
37)
1989/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ. 1 και εκείνης του άρθρου 217. Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή-σεως. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα. Ορθή ερμη-νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ


<< Επιστροφή