<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ψευδής υπεύθυνη δήλωση
1)
290/2015 Αιτιολογημένη καταδίκη της κατηγορουμένης για υποβολή προς ΝΠΔΔ και, μέσω αυτού, προς τον ΑΣΕΠ ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως ότι είχε εργασθεί, για κάποιο διάστημα, σε επιχείρηση, στην οποία, όμως, δεν είχε εργασθεί. Στοιχεία εγκλήματος. Ως εκ περισσού το Δικαστήριο απάντησε αιτιολογημένα σε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς. Το Δικαστήριο δεν προέβη σε επιλεκτική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων, δεν είχε δε υποχρέωση να προβεί σε συσχέτιση αυτών μεταξύ τους. Απόρριψη αιτήσεως
2)
292/2015 Ψευδής υπεύθυνη δήλωση, εξακολουθητικά. Στοιχεία.
Δημοσιότης συνεδριάσεως
Υπέρβαση εξουσίας από χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου.

3)
110/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή υπεύθυνη δήλωση (παράβαση άρθρ. 8 & 22 ν. 1599/86). Απόρριψη λόγων αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της υποκειμενικής υποστάσεως του άνω αδικήματος και των εγγράφων.
4)
49/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (Διδακτορικού τίτλου) και Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986. 1) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ., λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Ο αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης, για να απαντηθεί από το δικαστήριο, πρέπει να υποβληθεί και μάλιστα κατά τρόπο ορισμένο (ΑΠ 1176/2009, ΑΠ 1794/2009, 2317/2007). 3) Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 § 1 το...
5)
620/2010 Καταδικαστική πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Απάτη με σκοπό όφελος πλέον των 73.000 €. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση. Έννοια όρων. Έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως λόγος αιτήσεως. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
6)
1013/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 5 §§ 2-1 Ν. 651/1977 (ψευδής δήλωση). Έλλειψη ακροάσεως από την μη απάντηση σε αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (για να κληθούν ουσιώδεις μάρτυρες). Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
7)
1506/2010 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα με ζημία άνω των 73.000€, καθώς επίσης και άμεση συνέργεια σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση κατ' εξακολούθηση, από την οποία προκλήθηκε σε άλλον βλάβη που υπερβαίνει το ποσό των 73.000€. Έννοια όρων. Παραπονείται για την απόρριψη της εφέσεως της με το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου, για να δικαστεί για τις παραπάνω αξιόποιν...
8)
1597/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 22 § 6α ν. 1599/1986 και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου.
9)
2065/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή υπεύθυνη δήλωση - παράβαση άρθρ. 8 & 22 ν.1599/86. Απόρριψη λόγων αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
10)
19/2008 Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) και για ψευδή δήλωση (άρθρα 8 και 22 ν. 1599/1986). Ορθώς απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Αποτελεί Αρχή ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 22 ν. 1599/1986 ο δηλώνων ψευδώς κατά το άρθρο 8 αυτού ψευδή γεγονότα.
11)
887/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για: α) ψευδή υπεύθυνη δήλωση (άρθρα 8 και 22 N. 1599/1986) β) υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 220 παρ. 1 Π.Κ.) και γ) απάτης (386 παρ. 1 Π.Κ.), με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απολύτου ακυρότητας. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
12)
2702/2008 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Ψευδής δήλωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Νομότυπη άσκηση πολιτικής αγωγής, αφού στην έγκληση περιλαμβάνεται λεκτική διατύπωση, που έχει το νόημα της άμεσης και ανεπιφύλακτης, κατά την υποβολή της, παραστάσεως του δηλούντος ως πολιτικώς ενάγοντος. Διακοπή με την υποβολή της παραπάνω έγκλησης του χρόνου της παραγραφής. Νόμιμη η παράσταση της πολιτικής αγωγής για την πράξη της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Ε...
13)
1989/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ. 1 και εκείνης του άρθρου 217. Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή-σεως. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα. Ορθή ερμη-νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ


<< Επιστροφή