<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1)
78/2016 Ποινικά υπαίτιος ως αυτουργός για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε. και για τη μη απόδοση εργατικών , ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, που παρακρατήθηκαν από την Α.Ε., κατά το άρθρο 1 παρ. 1-2 του α:ν. 86/1967, όπως ίσχυε μέχρι τη θέσπιση του ν. 4075/2012 (11-4-2012), είναι μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ. Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ποινικά υπαίτιοι, με κύρια ή επικουρική ευθύνη, είναι όσοι μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρο 25 παρ. ...
2)
250/2016 Αβάσιμοι οι εκ του 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης.
3)
89/2013 Ασαφής αιτιολογία αποφάσεως, διότι δεν αναφέρει αν ο κατηγορούμενος, υπόχρεος καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών Α.Ε., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Δεν αρκεί αναφορά ότι είναι εργοδότης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
4)
124/2013 Έλλειψη αιτιολογίας. Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, αφού δεν εκτίθενται στην απόφαση τα περιστατικά εκείνα, από τα οποία να προκύπτει η θέση του αναιρεσείοντος στην εργοδότρια ομόρρυθμη εταιρεία, ώστε να ανακύπτει νομική υποχρέωσή του να παρακρατεί τις εισφορές των εργαζομένων και να αποδίδει αυτές, μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές της επιχείρησης, στο ΙΚΑ. Δεν αρκεί ο χαρακτ...
5)
360/2013 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το
έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με
ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν
στο ίΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό.
6)
662/2013 Μη καταβολή ασφαλιστικών εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β)εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Για τη καταβολή των ασφαλιστικών εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ όταν εργοδότης είναι ανώνυμη εταιρεία υπεύθυνος είναι ο διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 4 ν. 2556/1997 σε συνδ. με άρθρ. 115 του ν. 2238/1994, για τις οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την έναρ...
7)
729/2013 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 Παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για μη αναφορά στο αιτιολογικό, ούτε στο διατακτικό της ακριβούς ιδιότητας του αναιρεσείοντος, φερομένου ως απλού εργοδότη, που δεν αρκεί, και δη διότι δεν διευκρινίζει ποία ακριβώς ιδιότητα είχε ο κατηγορούμενος στο παραπάνω νομικό πρόσωπο και στο Δ.Σ. αυτού, ώστε να ελεγχθεί αν είχε κατά νόμο και την ποινική ευθύνη για τη μη απόδοση των ανωτέρω εισφορών του απασχοληθέντος προσω...
8)
881/2013 Μη έγκαιρη καταβολή εισφορών ΙΚΑ [αν 86/1967, αν 1846/1951](ΑΠ 295/2012, 1587/2011, 525, 1095/2010). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συμπλέκεται αμέσως με το χρόνο των δύο αξιοποίνων πράξεων είναι κρίσιμος μόνον όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου των π...
9)
882/2013 Καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τι πρέπει
να περιέχεται στην αιτιολογία της αποφάσεως για την πληρότητα αυτής. Τυπική αιτιολογία
με εξ ολοκλήρου παραπομπή στο κατηγορητήριο. Ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, δεν
προσδιορίζεται ούτε στο διατακτικό η ιδιότητα και η θέση κάθε αναιρεσείοντος σ' αυτήν.
Αναίρεση και παραπομπή.
10)
1275/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης: 1. Όταν πρόκειται για οφειλές περισσότερες του ενός μηνός, για να καταστεί ανέγκλητη η πράξη καθυστερήσεως ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 του ΠΚ, δηλαδή απαιτείται το συνολικό ποσό των οφειλομένων και παρακρατούμενων εισφορών (εργατικών ή εργ...
11)
129/2012 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Αγροτικός Συνεταιρισμός. Πότε πρέπει να εξειδικεύεται ο χρόνος τελέσεως κάθε μερικότερης πράξεως. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής για την άνω παράβαση αποφάσεως. Πότε αναγιγνώσκεται έγγραφο από άλλη δίκη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν εξειδικεύονται οι οφειλόμενες, κατά μήνα, αποδοχές στους εγκαλούντες, για το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταδικάστηκε ο αναιρεσεί...
12)
170/2012 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ (ΑΝ 86/1967) παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (δεν προσδιορίζει την έννοια του εργοδότη σε ΑΕ κτλ). Αναιρεί, παύει οριστική ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
13)
1316/2012 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών .Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στη δικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση, για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, απόφαση λόγω ασάφεια αιτιολογίας, διότι στο διατακτικό της απόφασης εμφιλοχωρεί ασάφεια ως προς τον πραγματικό χρόνο τελέσεως των πράξεων, στοιχείο κρίσιμο για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής. Αναιρεί και παραπέμπει.
14)
2/2010 Παράβαση Α.Ν. 86/87. Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Όταν ο εργοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό (εταιρεία), πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα και η θέση, που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρεία, ώστε να προ...
15)
151/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 86/67. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτιών στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, για απόλυτη ακυρότητα εκ της μη ασκήσεως από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του των εκ των άρθρων 358 και 368 ΚΠΔ υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών (ελαφρυντικών περιστάσεων) λόγω αοριστίας τους.
16)
174/2010 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και μη απόδοση εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Ποινική Δικονομία. Ο κατηγορούμενος εμφανίσθηκε προς υποστήριξη της εφέσεώς του και αφού έγινε τυπικά δεκτή η έφεση, ανεστάλη η ποινική διαδικασία λόγω ρυθμίσεως της οφειλής σε δόσεις. Επανεισαγωγή της εφέσεως προς εκδίκαση. Ερημοδικία του εκκαλούντος. Δεν απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά ερευνάται κατ' ουσία (ΑΠ 128/2005). Απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Υπέρβαση εξουσίας. Δεκτός ο πρώτος λόγος αναιρέσ...
17)
453/2010 Ασφαλιστικές εισφορές. Καθυστέρηση καταβολής τους. Επί ανωνύμου εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση ποια η ιδιότητά τους στην εταιρεία αυτή, που κατ' αρχή εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και ενεργεί συλλογικά και δεν αρκεί η μνεία ότι είναι ο κατηγορούμενος εργοδότης και εντεύθεν υπόχρεος για την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους στην ανώνυμη εταιρεία. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Παραδοχή του σχετικού...
18)
490/2010 Η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το Δικαστήριο της ουσίας για την περί ενοχής του κατηγορουμένου κρίση του, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, συνιστά απόλυτη ακυρότητα. Προϋποθέσεις για λήψη υπόψη τέτοιου εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί προκειμένου να κηρύξει ενόχους τους κατηγορουμένους της παραβάσεως του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν.
19)
525/2010 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Έννοια. Στοιχεία. Υπόχρεος επί Α.Ε ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠ 404/2008). Πτώχευση εταιρίας. Συνέπεια στο αξιόποινο της πράξεως και δη στο υποκειμενικό στοιχείο αφού επέρχεται άρση του στοιχείου του δόλου, εφόσον οι εισφορές έπρεπε να καταβληθούν μέσα στην ύποπτη περίοδο (ΑΠ 254/2009, ΑΠ 913/2007, ΑΠ 565/2007, ΑΠ 681/2009). Καταδικαστική σε βάρος Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου που είναι διαφορετικά πρόσωπα. Δεκτή αναίρεση Προέδρου ΔΣ για εσφαλμέ...
20)
552/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του δικάσαντος κατ' έφεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που απέρριψε αίτημα των ήδη αναιρεσειόντων ως νομίμων εκπροσώπων και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας καταδικασθέντων για μη έγκαιρη καταβολή εργατικών εισφορών ΙΚΑ που είχαν παρακρατηθεί από τις αποδοχές του προσωπικού της επιχειρήσεως της άνω ανωνύμου εταιρείας, να αναγνωρισθεί η επέλευση υπέρ αυτών, παρά το ότι άσκησαν εκπροθέσμως κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως εφέσεις π...
21)
553/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση επί υποθέσεως μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ και μη καταβολής παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών εργασθέντων στην επιχείρηση ανωνύμου εταιρείας μισθωτών για τις οποίες κατηγορούνταν οι δύο αναιρεσείοντες και ένας ακόμη συγκατηγορούμενος με αυτούς και με την οποία προσβαλλομένη με τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις των δύο αναιρεσειόντων απόφαση απορρίφθησαν ως εκπροθέσμως ασκηθείσες οι εφέσεις των αν...
22)
557/2010 Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16 -9 -2009 που κυρώθηκε με το Ν. 3814/2010, για να είναι αξιόποινη η πράξη καθυστέρησης ασφαλιστικών εισφορών (άρθρ. 1 ΑΝ 86/1967) απαιτείται το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) να υπερβαίνει τα 5.000 €. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή από τον Άρειο Πάγο του ανωτέρω επιεικέστερου νόμου, αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης και απαλλαγή των κατηγορ...
23)
600/2010 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει συνολικώς τα 5.000 €. Αν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή ο ΑΠ εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.
24)
622/2010 Μη καταβολή εισφορών σε ΙΚΑ - Α.Ν. 86/1967. Βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας τρίτος λόγος αναιρέσεως, για συνεκτίμηση στο αιτιολογικό εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε και έτσι παραβιάσθηκε το υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου κάθε αναγιγνωσκομένου εγγράφου και να προβαίνει, κατ' άρθρο 358 ΚΠΔ, σε παρατηρήσεις και δηλώσεις και να αντικρούσει το σε βάρος του χρησιμοποιηθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
25)
623/2010 Μη καταβολή εισφορών σε ΙΚΑ - Α.Ν. 86/1967. Βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας τρίτος λόγος αναιρέσεως, για συνεκτίμηση στο αιτιολογικό εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε και έτσι παραβιάσθηκε το υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου κάθε αναγιγνωσκομένου εγγράφου και να προβαίνει , κατ' άρθρο 358 ΚΠΔ, σε παρατηρήσεις και δηλώσεις και να αντικρούσει το σε βάρος του χρησιμοποιηθέν περιεχόμενο του εγγράφου. Αναιρεί. Παραπέμπει. ΠΟΠΔ λόγω παρόδου οκταε...
26)
807/2010 Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ. Παράβαση άρθρου 1 του ΑΝ 86/67. Αν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 € η πράξη μετά την 16-9-2009 έχει καταστεί μη αξιόποινη. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Αν αυτή είναι παραδεκτή και τυπικά δεκτός κάποιος λόγος αναίρεσης τότε ο Άρειος Πάγος και αυτεπαγγέλτως αναιρεί την απόφαση αυτή και κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα.
27)
839/2010 Εισφορές ΤΕΒΕ (άρθρ. 1 Ν. 86/1967). Ο ερήμην αναιρεσείων κατηγορούμενος, παρά την ερημοδικία του, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτού είναι παραδεκτή, κηρύσσεται αθώος, μετ' αναίρεση της αποφάσεως, διότι κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αντικ. με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 16.9.2009 (ΦΕΚ -Α' 181/16.9.2009), που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010 (Α' 3/12.1.2010), ορίζεται ότι "για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν...
28)
1094/2010 Παραβίαση άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967- Εισφορές ΤΕΒΕ. Ο παρών αναιρεσείων κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτού είναι παραδεκτή, κηρύσσεται αθώος, μετ' αναίρεση της αποφάσεως, διότι κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 15.9.2009, που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010, ορίζεται ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του αν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών ε...
29)
1095/2010 άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967 - Εισφορές ΙΚΑ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας διότι αναγνώσθηκαν ορισμένα έγγραφα, μεταξύ των οποίων δεν συμπε...
30)
1179/2010 Παράβαση άρθρ. 1 § 1 ΑΝ 86/1967, άρθρ. 8 § 5 και 26 §§ 1, 5 ΑΝ 1846/1951. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
31)
1211/2010 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη (ανώνυμη εταιρία) εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στους κατηγορούμενους, εργοδότες φερόμενους στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και γι' αυτόν τον λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
32)
1635/2010 Παράβαση Α.Ν. 86/1967 - ΙΚΑ - Εργοδότης - Ομόρρυθμος Εταίρος ΟΕ. 1. βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2. Το επωφελές για τον αναιρεσείοντα αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως που μόνος άσκησε ο κατηγορούμενος, πρέπει, κατ' άρθρο 469 του ΚΠΔ, να επεκταθεί και στους μη ασκήσαντες αναίρεση, δύο συγκατηγορούμενους και συγκαταδικασθέντες.
33)
9/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια. Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Μολονότι πρόκειται για εταιρική επιχείρηση (ανώνυμη εταιρεία), δεν αναφέρεται αν ήταν νόμιμη εκπρόσωπος της, η αναιρεσείουσα, η οποία στο διατακτικό αναφέρεται ως εργοδότρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια ως προς την ιδιότητα που ενεργούσε, που είναι αναγκαίο για να κριθεί αν υπάρχει ποινική της ευθύνη. Εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ΄ και Ε΄, με την έννοια της έλλειψης νομίμου βάσεως και από τ...
34)
104/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 (μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών) στον ΤΑΤΤΑ. Ι.) Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για ασάφεια ως προς τα ποια αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας. ΙΙ.) Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής κατ΄ άρθρο 61 ΚΠΔ. Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η επιφύλαξη του δικαστηρίου να απαντήσει επί του αιτήματος αναβολής ευθύς μετά την υποβολή του και διατύπωση της αιτιολογίας της α...
35)
189/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Ερημοδικία τριών διαδίκων. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη γι’ αυτούς, μετά την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την θέση και την ευθύνη του αναιρεσείοντος (προέδρου του ΔΣ) στην ανώνυμη εταιρεία για την καταβολή των εισφορών. Απορρίπτει αναίρεση.
36)
254/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΑΝ 86/1967, με την επίκληση των λόγων, α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας από την ανάγνωση του Δ.Π.Μ. Υπάρχει αιτιολογία. Ορθή εφαρμογή των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από την ανάγνωση του Δ.Π.Μ. Απορρίπτει την αναίρεση.
37)
277/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται σ’ αυτήν μεταξύ άλλων ή ιδιότης του αναιρεσείοντος ως εργοδότου που απασχόλησε τους μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, ποία η νομική μορφή της τελευταίας και ποία η θέση του κατηγορούμενου εις αυτήν, ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σ...
38)
312/2009 Παράβαση άρθρ. 1 ΑΝ 86/67. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Προϋποθέσεις εφαρμογής Ν. 3518/2007. Η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3551/2007 δεν είναι επιεικέστερη του άρθρ. 1 παρ. 1,2 ΑΝ 86/67 και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ.
39)
525/2009 Παράβαση άρθρου 1 παρ. 1 ΑΝ. 86/67. Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου 3346/2005 (άρθρου 33 αυτού) που θέτει ως όριο των εισφορών το ποσό των 2.000 Ευρώ και κάτω από αυτό η πράξη είναι ανέγκλητη. Αναιρεί. Κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
40)
539/2009 Εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
41)
580/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί Ασφαλιστικών εισφορών, με την επίκληση του λόγου: α) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και β) της απολύτου ακυρότητας. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δέχεται αναίρεση κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ, γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως των 24 μηνών, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί εν μέρει και ...
42)
612/2009 Ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 1 του αν. νόμου 86/1967 οφειλόμενες από ανώνυμη εταιρεία. Προσδιορισμός προσώπων που την εκπροσωπούν και υπέχουν τη σχετική ευθύνη, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης που δεν προσδιορίζει την ιδιότητα των κατηγορουμένων στην ανώνυμη εταιρία και παραπομπή της στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
43)
658/2009 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών προς ΙΚΑ. Απόρριψη λόγου για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
44)
659/2009 Εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
45)
681/2009 Παράβαση Α.Ν. 86/1967. 1.) Αβάσιμος ο έκτος λόγος αναιρέσεως για κακή σύνθεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, λόγω συμμετοχής και Παρέδρου Πρωτοδικείου, χωρίς πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Δικαστή, διότι ήδη κατά άρθρο 77 παρ. 8 ν. 1756/1988, όπως αντικ. με άρθρο 16 ν. 2479/1997, οι θέσεις Πρωτοδικών και Παρέδρων είναι ενιαίες και ο Πάρεδρος δικάζει ως Πρωτοδίκης και δεν απαιτείται πράξη αναπλήρωσης (ΑΠ 150, 2044/ 2007). 2.) Αβάσιμος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας κ...
46)
683/2009 Παράβαση ΑΝ 86/67 - Καθυστέρηση Εργοδοτικών και Εργατικών Εισφορών. 1. Απορριπτέοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ 3ος και 5ος λόγοι αναιρέσεως, γιατί υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την ενοχή και για την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, καθόσον από τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 3346/2005, που ορίζει ότι, για την εφαρμογή των παραγραφών 1 και 2 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/...
47)
928/2009 Παράβαση 1 παρ. 1 ΑΝ 86/1967. Δεκτός ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως, διότι ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΒΕ, για το διάστημα από το διάστημα από 1-1-1999 μέχρι 31-3-2002, δηλαδή, προ της ισχύος του νεότερου ως άνω Ν. 3050/2002, ότε ο κατηγορούμενος, ως αγρότης ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ως φορέα κύριας ασφάλισης από το 1988, κατ’ άρθρο 39 παρ. 1, 2 του Ν. 2084/1992, σύμφωνα με αυτά που προεκτέθηκαν, λόγω δραστηριότητ...
48)
929/2009 Παράβαση Α.Ν. 86/1967. Μη καταβολή Εργοδοτικών και Εργατικών Εισφορών ΙΚΑ. Βάσιμος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1 δ και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκαν από το δικαστήριο τρία μη αναγνωσθέντα έγγραφα που αναφέρονται στο αιτιολογικό του και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών και να αντικρο...
49)
972/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί Ασφαλιστικών εισφορών, με την επίκληση του λόγου: α) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και β) της απολύτου ακυρότητας. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δέχεται αναίρεση κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ, γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως των (2) ετών, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί εν μέρ...
50)
1048/2009 Εισφορές άρθρ. 16. Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ. Απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, κρίσιμο για την παραγραφή. Αναιρεί και παραπέμπει.
51)
1049/2009 Εισφορές. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ οι οριζόμενες εισφορές γίνονται απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς τις παραδοχές για το χρόνο τέλεσης των πράξεων που είναι κρίσιμος για τυχόν εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής (σχετ. ΟλΑΠ 1/1996). Αναιρεί και παραπέμπει.
52)
1070/2009 Παράβαση άρθρου 1 ΑΝ 86/ 1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποτελεί στοιχείο του εγκλήματος ο καθορισμός του αριθμού των απασχοληθέντων μισθωτών, ποιοι ήταν αυτοί και πόσο χρόνο εργάστηκε ο καθένας ούτε οι τακτικές αποδοχές του καθενός, ενώ ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών είναι κρίσιμος όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου λόγω παραγραφής. Ο καθορισμός του χρόνου τελέσεως της πράξεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας το ο...
53)
1081/2009 Εισφορές Ασάφεια αν δεν προκύπτει ότι ο καταδικασθείς ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ και δεν αρκεί ότι ενήργησε σαν εργοδότης της ΑΕ. Χρόνος καταβολής των εισφορών. Συνεκδικάζει. Αναιρεί. ΠΟΠΔ. Παραπέμπει.
54)
1104/2009 Στοιχεία μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στη δικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική, για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, απόφαση, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι στο διατακτικό της αποφάσεως εμφιλοχωρεί ασάφεια ως προς τον πραγματικό χρόνο τελέσεως των πράξεων, στοιχείο κρίσιμο για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής. Αναιρεί και παραπέμπει.
55)
1259/2009 Α.Ν. 86/67 - ΤΕΒΕ 1. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι κακή σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπου δεν επιβάλλεται εκ του νόμου κλήρωση, εκ του ότι δεν αναγράφεται στα πρακτικά: α) ότι η προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης που αναπλήρωσε τον κωλυόμενο Πρόεδρο Πρωτοδικών και την κωλυόμενη αρχαιότερη Πλημμελειοδίκη, όχι και ότι κωλυόταν και ετέρα υπηρετούσα αρχαιότερη αυτής Πλημμελειοδίκης, και β) ότι η συμμετοχή στη σύνθεση Ειρηνοδίκου έγινε με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Προέδρου ...
56)
1274/2009 Ασφαλιστικές εισφορές. Καταδίκη αναιρεσειόντων για μη εμπρόθεσμη καταβολή τέτοιων εισφορών. Μεταβολή κατηγορίας από Δικαστήριο ουσίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Λόγος αναίρεσης κατ' άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Παραδοχή αυτού ως βασίμου και αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για το λόγο αυτό και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο της ουσίας για νέα συζήτηση.
57)
1302/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του Α.Ν 86/1967. Απορρίπτει.
58)
1358/2009 Παράβαση Ν. 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εργοδότη που απασχόλησε μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, που η νομική μορφή της τελευταίας και ποια η θέση του κατηγορουμένου εις αυτήν, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκείμενου για ανώνυμη εταιρεία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σχέση του αναιρ...
59)
1425/2009 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο διότι έλαβε υπόψη έγγραφο (πρακτικό του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, το οποίο δεν προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε από κάποιο σημείο αυτής ότι αναγνώσθηκε. Δεν αρκεί δε η στα πρακτικά της προσβαλλόμενης αναφορά ως αναγνωστέου εγγράφου της πρωτόδικης απόφασης στα πρακτικά της οποίας απλώς αναφέρεται ως αναγνωστέο έγγραφο το ως ...
60)
1454/2009 Ασφαλιστικές εισφορές. Ποιος είναι υπόχρεος καταβολής τους επί νομικού προσώπου που έχει ορισθεί διαχειριστής και αναπληρωτής αυτού. Ποινική ευθύνη του τελευταίου. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Παραπέμπει.
61)
1499/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και απόρριψη λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατή η χωριστή καταβολή εκάστου τούτων. β) για απόλυτη ακυρότητα με την αιτιολογία ότι εξετάσθηκε μάρτυρας που δεν είχε κλητευθεί αν και εναντιώθηκε στην εξέτασή του ο κατηγορούμενος, εφόσον δεν δικαιολογεί έννομο συμφέρον του για την εναντίωσή του γ) για ...
62)
1523/2009 Μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ορθή εφαρμογή από το Δικαστήριο της ουσίας του άρθρου 33 του ν. 3346/2005.
63)
1708/2009 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών σε ΙΚΑ. Γραφικές παραδρομές ως προς τα οφειλόμενα στο ΙΚΑ ποσά, μετά αφαίρεση μέρους της οφειλής που υπέκυψε σε παραγραφή, δεν συνιστούν ανεπαρκή αιτιολογία, εφόσον οι επί μερους πράξεις προσδιορίζονται σαφώς και το αιτιολογικό συμπληρώνεται με το διατακτικό. Ανεπαρκής αιτιολογία της αποφάσεως για τον καθορισμό του ύψους της ποινής δεν υφίσταται από την παράλειψη διαγραφής στο έντυπο των λέξεων "ή το βαθμό της αμέλειας" μετά την πρόταση ότι το δικασ...
64)
1717/2009 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Εργοδότης ανώνυμη εταιρία. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κατηγορούμενο, εργοδότη φερόμενο στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και για αυτό το λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
65)
1766/2009 Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ. Ποιος ο υπόχρεος καταβολής τους επί ανωνύμου εταιρίας. Αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3553/2007. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγους την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
66)
1777/2009 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη εργατικών και εργοδοτικών εισφορών των ασχοληθέντων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κατηγορούμενο, που φέρεται στην απόφαση ως εργοδότης και στην επιχείρηση, στην οποία απασχολήθηκαν οι εργασθέντες. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
67)
1819/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (άρθρ. 1 του ΑΝ 86/1967). Για να μην είναι αξιόποινη θα πρέπει το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών (και όχι των κατά μήνα οφειλόμενων) να μην υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Ορθή καταδίκη του κατηγορουμένου για μη καταβολή των βαρυνουσών τον ίδιο ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΒΕ του έτους 2004, συνολικού ύψους 3.398, 94 ευρώ. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος για έλλειψη μνείας του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη. Ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται ...
68)
1895/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Εκείνος που ζητεί αναβολή για να προσκομίσει απόφαση του ΙΚΑ περί ρυθμίσεως της οφειλής του πρέπει να αποδεικνύει συγχρόνως ότι είχε καταβάλει εμπρόθεσμα προς το ΙΚΑ τις τρέχουσες από 1.4.2007 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές. Αιτιολογείται η απόφαση και ως προς την κρίση περί της ενοχής, Απορρίπτεται η αίτηση.
69)
1970/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών: α) περί μη νομίμου εκδόσεως της σχετικής Πράξεως Επιβολής Εισφορών κατά την κρίση του ΙΚΑ (άρθρ. 26 παρ. ii του ΑΝ 1846/1951), β) περί ...
70)
1971/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ασφαλιστικού συνεταιρισμού συνεργαζομένων σωματείων, δεν κατέβαλε στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί εξοφλήσεως της οφειλής. Απορρίπτεται η αίτηση.
71)
1987/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005 η πράξη τιμωρείται εάν οι παρακρατούμενες εισφορές υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 ευρώ. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η αποποινικοποίηση οφειλών μικρών ποσών στα Ασφαλιστικά Ταμεία ή το Δημόσιο. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
72)
1988/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Αυτοτελείς ισχυρισμοί και αιτήματα κατηγορουμένου. Για το παραδεκτό αυτών απαιτείται και προφορική προβολή και υποβολή και ανάπτυξη, αλλιώς δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Δεν υπάρχει επίσης υποχρέωση απάντησης σε ισχυρισμό αρνητικό της κατηγορίας. Η επανάληψη του διατακτικού στο αιτιολογικό δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, εφόσον το διατακτικό περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ύπαρξη αιτιολογίας. Η ύπαρξη του δόλου...
73)
2185/2009 Παράβαση Α.Ν.86/1967. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συμπλέκεται αμέσως με τον χρόνο των δύο αξιόποινων πράξεων είναι κρίσιμος, όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου των πράξεων αυτών λόγω παραγραφής. Δεν αποτελεί στοιχείο προς θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 §§ 1 και 2 του ΑΝ...
74)
2221/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
75)
2302/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εταίρου, διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας, την οποία βάρυναν οι εισφορές, και παραπομπή.
76)
2303/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (αρθ. 1 ΑΝ 86/1967). Για να είναι αξιόποινη η πράξη πρέπει, κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) και όχι των κατά μήνα οφειλόμενων, να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ. Αναιρείται για εσφαλμένη ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία αθωώθηκε ο κατηγορούμενος με την αιτιολογία ότι το σύνολο των κατά μήνα οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δεν υπερβαίνει τα δύο...
77)
2322/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ. Με βάση του κανονισμού ασφαλίσεως του ΙΚΑ, το χρέος είναι απαιτητό, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το ημερολογιακό τέλος κάθε μηνός που παρασχέθηκε η εργασία. Αίτηση για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Απορρίπτει αίτηση.
78)
2359/2009 Αναιρεί. Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ κλπ ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Μη αξιόποινη πράξη η καθυστέρηση συνολικής οφειλής μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ από της 16-9-2009 και εντεύθεν. Αίτηση αναίρεσης. Αν είναι τυπικά δεκτή και υπάρχει ένας παραδεκτός λόγος αναίρεσης, αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση που αφορά εισφορές μέχρι 5.000 ευρώ και κηρύσσεται αθώος ο αναιρεσείων.
79)
2425/2009 Ασφαλιστικές εισφορές. Έννοια άρθρου 1 ΑΝ 86/1967. Αιτιολογημένη καταδίκη.
80)
2512/2009 Αναιρεί και παραπέμπει. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ (εργοδοτικών και εργατικών) από δύο κατηγορουμένους ως νομίμους εκπροσώπους ανώνυμης εταιρείας που συμπροσβάλλουν την καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με αίτηση αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας καθώς και για απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (ΚΠΔ 510 παρ. 1 στοιχ. Α και 171 παρ. 1) ...
81)
2513/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) από δύο κατηγορουμένους ως νόμιμος εκπροσώπους ανώνυμης εταιρείας που συμπροσβάλλουν την καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας καθώς και για απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ) καθόσον ελήφθη υπόψη στο αιτιολογικό της πλειοψηφίας της προσβαλλόμεν...
82)
114/2008 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια του εργοδότη. Εφόσον ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσδιορίζεται η ιδιότητα και η θέση του κατηγορουμένου στην εταιρεία και έτσι να προκύπτει ότι αυτός ήταν υπόχρεος της καταβολής. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη εκπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ της κατηγορουμένης, διότι εμφιλοχωρεί ασάφεια στην προσβαλλομέν...
83)
493/2008 Ασφαλιστικές εισφορές A.N. 86/1969 (εισφορές Ι.Κ.Α.). Αναίρεση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού ως προς το χρόνο τελέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
84)
525/2008 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
85)
549/2008 Μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αξιόποινο μετά τον Ν. 3346/2005 μόνον αν οι εισφορές υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 2.000 ευρώ. Επιεικέστερος ο Ν. 3346/2005, της παλαιάς ρυθμίσεως. Εφαρμογή και στις τελεσθείσες προ της 17.6.2005 πράξεις. Το συνολικό ποσόν προσδιορίζεται από το συνολικό χρονικό διάστημα που ο υπόχρεος καθυστερεί την καταβολή και όχι από το ύψος της κατά μήνα οφειλής. Το όριο των 2.000 ευρώ αναφέρεται στο σύνολο των εργοδοτικών ή των εργατικών εισφορών ...
86)
704/2008 Ασφαλιστικές εισφορές. Στοιχεία μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αιτιολο-γημένη καταδίκη. Δεν απαιτείται να αναφέρεται, για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως, ο αριθμός των απασχοληθέντων μισθωτών και οι αποδοχές τους. Δεν αποτελεί αναιρετική πλημμέλεια η τυχόν αντίθεση μεταξύ του πορίσματος της αποφάσεως και αποδεικτικού μέσου (καταθέσεως μάρτυρος). Ως ασάφεια ή αντίφαση, που συνεπάγεται έλλειψη αιτιολογίας, νοείται η προκύπτουσα είτε μεταξύ των...
87)
833/2008 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. Επί εργοδότη νομικού προσώπου, δεν αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση η ιδιότητα των κατηγορουμένων στην επιχείρηση από την οποία απορρέει η υποχρέωση απόδοσης και καταβολής των εισφορών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
88)
839/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παρ. του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/67 διότι δεν καθορίζεται αν ο αναιρεσείων μέλος του Δ.Σ. ανωνύμου εταιρείας ήταν κατά το καταστατικό της νόμιμος εκπρόσωπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
89)
972/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί να αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, περιέχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ αιτιολογία, αφού προσδιορίζεται σ’ αυτήν ότι απασχολήθηκε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που ασφαλιζόταν στο...
90)
1074/2008 Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εργοδότιδα ανώνυμη εταιρεία. Αναιρεί και παραπέμπει.
91)
1115/2008 Ασφαλιστικές εισφορές, Α.Ν. 86/67 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του οφειλέτη, το ύψος των οφειλόμενων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αιτιολογείται η απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν επάγεται ακυρότητα, από το γεγονός...
92)
1216/2008 Ασφαλιστικές Εισφορές ΤΕΒΕ, Α.Ν. 86/1967. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ο ασφαλισμένος και στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασκεί επάγγελμα σε κωμοπόλεις ή χωριά κάτω των 2000 κατοίκων. Απορρίπτει την αναίρεση.
93)
1246/2008 Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Όταν ο εργοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό (εταιρεία), πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα και η θέση, που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρεία, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή τ...
94)
1247/2008 Αιτιολογία: Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
95)
1261/2008 Παράβαση άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Επίκληση έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας, από φερόμενη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος κατηγορουμένου, συνεπεία επιβολής ποινών μεγαλύτερων εκείνων που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως. Απορρίπτει αναίρεση.
96)
1422/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.
97)
1482/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για μη καταβολή εργοδοτικών και παρακράτηση (υπεξαίρεση) εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, διότι δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος καταδικάστηκε για πράξεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες διώχθηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη, κατά τόπο, χρόνο και ιστορικές περιστάσεις.
98)
1583/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 86/1967. Δεν αποτελεί στοιχείο προς θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του ως άνω εγκλήματος ο καθορισμός των τακτικών αποδοχών. Η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι η αιτιολογία είναι ελλιπής επειδή δεν αναφέρεται στην απόφαση αν ο ίδιος ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εργοδότριας ανώνυμης εταιρείας, είναι αβάσιμη, διότι αυτός ήταν πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και ως εκ τούτου εδικαιούτο να την εκπροσωπεί...
99)
1701/2008 Παράβαση ΑΝ 86/67 σε συνδυασμό με ΠΔ 913/78. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Η ακυρότητα της κοινοποίησης του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο πρέπει να προτείνεται με λόγο έφεσης.
100)
1810/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για παράβαση του άρθρ. 1 του ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ως άνω άρθρου απαιτείται να διαλαμβάνονται σ’ αυτήν η σε συγκεκριμένο χρόνο απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ασφαλισμένου στο οικείο ταμείο προσωπικού και τα χρηματικά ποσά των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα της αιτιολογίας να ανα...
101)
1841/2008 Παράβαση ΑΝ 86/67. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γ) Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος πότε και πως προτείνεται, δ) Ακυρότητα από τη λήψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, ε) Ακυρότητα από μη ανάγνωση εγγράφων που υπάρχουν στη δικογραφία.
102)
1864/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρ. 1 ΑΝ 86/67 λόγω ασάφειας ως προς την ιδιότητα και τη θέση του αναιρεσείοντος στην ΕΠΕ και ως προς το χρόνο τελέσεως των δύο αξιοποίνων πράξεων.
103)
1869/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για καθυστέρηση καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, γιατί επί ανώνυμης εταιρείας απαιτείται να εκτίθενται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ιδιότητα του κατηγορουμένου σ’ αυτή, μη αρκούσης της αναφοράς ότι τυγχάνει εργοδότης.
104)
1921/2008 Ασφαλιστικές εισφορές. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας λόγω αντιφάσεως, καθόσον για το αυτό μέρος του επιδίκου χρονικού διαστήματος το μεν κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, το δε έπαυσε οριστικώς λόγω παραγραφής, η κατ’ αυτού ποινική δίωξη.
105)
1969/2008 Μετά την κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, γίνεται συζήτηση για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί, οπότε, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος στον Εισαγγελέα και τελευταία στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του, χωρίς να απαιτείται να δοθεί σ’ αυτούς και πάλι ο λόγος για την τυχόν επιβολή συνολικής ποινής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο που τον εκπροσώπησε επί της επιβλητέα...
106)
2084/2008 Ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΑ. Προϋπόθεση υποχρεώσεως καταβολής του από ιδιοκτήτη αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως. Αναιρείται η καταδικαστική για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ως προς το ΤΣΑ λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι δεν εκθέτει ότι ο ως ιδιοκτήτης αυτοκινήτου Δ.Χ. καταδικασθείς αναιρεσείων είχε τη χρήση και εκμετάλλευση τούτου, αλλά και διότι γίνεται αντιφατικώς δεκτό απ’ την απόφαση άλλοτε ότι ο αναιρεσείων ήταν ιδιοκτήτης του υπ’ όψη αυτοκινήτου κατά τον εν...
107)
2265/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς, το είδος της παρεχόμενης εργασίας. Το ύψος των αποδοχών τους, τα καταβληθέντα ποσά των εισφορών και το απομένον υπόλοιπο, καθώς και άλλα στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης με την επιχείρηση του εργοδότη τους. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ΑΝ 1846/51 κα...
108)
2280/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης: 1) για έλλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής της δίκης. Το αίτημα υποβλήθηκε απαραδέκτως με την αίρεση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης. 2) Για απόλυτη ακυρότητα λόγω συνεκτιμήσεως μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΠΕΕ). Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα όταν το Δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε δημοσίως, εφόσο...
109)
2453/2008 Παράβαση άρθρου 1 ΑΝ 86/ 1967. Ασάφεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως αφού δεν διευκρινίζεται, ενόψει του ότι πρόκειται για εργοδότρια ΑΕ που εκπροσωπείται κατά νόμο (άρθρο 18 N. 2190/20) από το ΔΣ, που ενεργεί συλλογικώς, αν η αναιρεσείουσα κατά το καταστατικό της ΑΕ ή με απόφαση του ΔΣ εκπροσώπησε την εταιρία, μόνη δε ιδιότητά της ως μέλους του ΔΣ δεν παρείχε εξουσία εκπροσωπήσεως της εν λόγω εταιρίας. Δεκτός σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ ΚΠΔ και πρόσθετος λόγος. Αν...
110)
2525/2008 Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υπόχρεου, αν δηλαδή αυτός ασκεί ατομική επιχείρηση ή συμμετέχει σε εταιρική τοιαύτη. Αναιρεί και παραπέμπει.
111)
2561/2008 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απορρίπτει.
112)
2667/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Παραβάσεις άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Στοιχεία του αδικήματος. Αιτιολογία του δόλου. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην Α.Ε. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν προκύπτει,...
113)
1946/2007 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην ΑΕ. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ελλιπή αιτιολογία. Δεν αναφέρεται αν το Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών...
114)
1970/2007 Ασφαλιστικές εισφορές (ΑΝ 86/1967). Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογία στην καταδικαστική απόφα-ση. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Υποβολή αιτήσεως θεραπείας δεν συνεπάγεται αναστολή ποινικής δίω-ξης
115)
1973/2007 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 86/67
116)
2277/2007 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια εργοδό-τη. Εφόσον ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσδιο-ρίζεται η ιδιότητα και η θέση του κατηγορουμένου στην εταιρεία και έτσι να προκύπτει ότι αυτός ήταν υπόχρεος της καταβολής. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ της κατηγορουμένης, διότι εμφιλοχωρεί ασάφεια στην προσβαλ-λομένη...
117)
2334/2007  
118)
2370/2007 Αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου περί αναβολής της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ΚΠοινΔ μέχρι το τέλος πολιτικής δίκης, που εκκρεμεί στο ποινικό δικαστήριο και έχει σχέση με την ποινική δίκη. Στοιχεία εγκλήματος μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος με την προσβαλλόμενη απόφαση για το ως άνω έγκλημα
119)
1/1996 Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομ. ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995, σύμφωνα με την οποία, οι δικαστές που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθορίζονται βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Μειοψηφία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογ...
120)
587/1991 Η ποινική ευθύνη των πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθιερώθηκε το πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β Ν. 1711/ 1987, για δε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μη καταβολή δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη, ούτε με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 86/1967. Ο εργοδότης πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα, που δεν καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους βαρύνουν κατά το ΠΔ 913/1978, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παράλειψή τους αυτή κατά το άρθρο...


<< Επιστροφή