<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ψευδής ιατρική πιστοποίηση
1)
288/2015 Ψευδής ιατρική πιστοποίηση. Στοιχεία 369 ΚΠΔ-Όχι ακυρότητα διαδ. αν δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορ., για αιτηθείσα συμβολική χρημ. ικανοποίηση, ελλείψη εννόμου συμφέροντος.
2)
1038/2010 Απάτη. Ως γεγονότα κατά το άρθρο 386 ΠΚ νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν όμως οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπεριφορά. Η περιουσιακή βλάβη επί απάτης...
3)
2324/2009 Έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών κατ' εξακολούθηση, προς απόκτηση διπλώματος οδηγήσεως αυτοκινήτου. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Μετά την ισχύ του Ν. 3160/03, η ένορκη διοικητική εξέταση εξομοιούται προς προκαταρκτική εξέταση. Δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι διενεργήσαντες αυτή. Απορρίπτει αίτηση.


<< Επιστροφή