<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως ανυποστήρικτο
1)
1483/2018 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής και
απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Η'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
2)
71/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
3)
252/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
4)
253/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
5)
139/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
6)
436/2015
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
7)
493/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
8)
622/2015 Απορρίπτεται η αναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
9)
623/2015 Απορρίπτεται η αναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
10)
624/2015
Απορρίπτεται η άναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
11)
628/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
12)
631/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος, μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής.
13)
632/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη , λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
14)
675/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
15)
1009/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
16)
1012/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
17)
1054/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
18)
1150/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
19)
1170/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
20)
397/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, γιατί η ασκήσασα δικηγόρος δεν είναι η παραστάσα και το προσαρτώμενο πληρεξούσιο την εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, όχι όμως και σε παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
21)
1373/2010 Απαράδεκτο, κατ' άρθρο 515 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ, αίτημα αναβολής της δίκης στον Άρειο Πάγο για δεύτερη φορά. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, του νόμιμα κληθέντος και αυτοπροσώπως εμφανισθέντος αναιρεσείοντος.
22)
2205/2009 Για τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση αναιρέσεως απαιτείται ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορος να έχει εξουσιοδοτηθεί και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και δεν αρκεί εξουσιοδότηση για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, αφού ο εκπροσωπήσας αυτόν συνήγορος δεν είχε ούτε προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση στην συζή...


<< Επιστροφή