<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υγειονομικός κανονισμός
1)
511/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 12 του π. δ. 40/1977, 3 § 1ε, 16 § 2 Παράρτημα Β κεφάλαια Ι και Π Β και Παράρτημα Γ κεφάλαιο III του π.δ. 56/1995, δυνάμει του οποίου κατέστησαν εσωτερικό δίκαιο οι αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ που ρυθμίζουν λεπτομερώς τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας ζωικού γάλακτος, οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 στοιχ. Β και 24 του ν. 248/1914, 15 § 1 του ν. 2732/1999. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως α) για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατ...
2)
1493/2010 Παράβαση άρθρου 17 § 1 εδ. γ' 2, 3 και 23 της Υ1β/2000/95 Υγ. Δ/ξης σε συνδυασμό με το άρθρο 417 ΠΚ και 11 § 10 Ν. 2307/95. Για την πληρότητα της αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωσης του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της απόφασης του διατακτικού, εφόσον το τελευταίο είναι επαρκώς αιτιολογημένο. Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση της άνω Υγ. Δ/ξης. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
3)
1183/2009 Υγειονομική νομοθεσία. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που για δικό τους λογαριασμό ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου εκμεταλλεύονται το κατάστημα. Καταδίκη για το παραπάνω αδίκημα του διευθυντή της επιχειρήσεως και του προσωρινά υπεύθυνου αυτής, οι οποίοι δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρεί και κηρύσσει αθώους τους κατηγ...


<< Επιστροφή