<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αιτιολογίας ανεπάρκεια
1)
1488/2018 Παράβαση άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 998/1979 και παράβαση άρθρου 28
παρ. 1 περ. β του Ν. 1650/1986. Λόγοι έλλειψη ακροάσεως, έλλειψη αιτιολογίας
και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β' Δ' και Α ). Αβάσιμοι οι λόγοι.
Απορρίπτει αναίρεση
2)
1490/2018 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού και κατ' επάγγελμα, με απειληθείσα ζημία σε βάρος του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Παράνομη ανασκαφή από κοινού και κατ' επάγγελμα. Παραβίαση υποχρεώσεως δηλώσεων μνημείων. Κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα παράνομη χρήση ανιχνευτών μετάλλων. Λόγοι έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτη ακυρότητα (510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'). Αναιρεί εν μέρει μόνον ως προς την ποινή που επ...
3)
1495/2018 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση κατηγορουμένου για έλλειψη
αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή και υπέρβαση εξουσίας. Αόριστοι
οι λόγοι περί ελλείψεως αιτιολογίας, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και περί υπερβάσεως εξουσίας. Αόριστες και
απαράδεκτες και οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει αναίρεση ως
απαράδεκτη.
4)
1496/2018 Απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή πυρομαχικών. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας, έλλειψη ακροάσεως και απόλυτη ακυρότητα (510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Β' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Αναιρείται αυτεπάγγελτα για υπέρβαση εξουσίας, διότι εκδόθηκε μετά το Ν. 4411/2016 και αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση για όσες πράξεις είχαν τιμωρηθεί με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και να στείλει την υπόθεση ως προς αυτές στον Εισαγγελέα Εφετών για να μπουν στο αρχείο, υπερέβη την εξουσία του...
5)
1497/2018 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση. Λόγοι υπέρβαση
εξουσίας και έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι οι λόγοι. Αιτιολογημένη η έφεση του
Εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής. Λήφθηκαν υπόψη και
συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα και η απολογία του κατηγορουμένου.
Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα. Καταδικάζει στη δικαστική δαπάνη των
πολιτικώς εναγόντων.
6)
1533/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι
αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με στέρηση νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
7)
1887/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει το
δικαστήριο την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικής
περιστάσεως που είχε υποβληθεί αορίστως και απαραδέκτως. Μετά το Ν.
4139/2013 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.
3459/2006 που προέβλεπε υποχρεωτική απέλαση αλλοδαπού που
καταδικάστηκε σε κάθειρξη για ναρκωτικά και ισχύει η διάταξη του άρθρου
74 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4055/2012,
που προβλέπει δυνητική απέλαση, η οπ...
8)
67/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Κακοργημ. Διακεκρ. Κλοπή - 374 περ. δ ΠΚ .
1.Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων νόμου.
9)
451/2016 Βάσιμος εν μέρει ο εκ του 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων παραδοχών αιτιολογικού και διατακτικού.

10)
1138/2016 Αναίρεση για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η αναιρεσι βαλλόμενη δεν περιέχει αιτιολογία αλλά αντ'αυτής με το σκεπτικό παραπέμπει στο διατακτικό. Δεν περιέχει αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.

11)
1230/2016 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα. Λόγοι α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη παράσταση πολιτικής αγωγής στην αναιρεσιβαλλόμενη ήτοι στοιχ, Δ και Η. Απορρίπτει λόγους και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
12)
76/2015 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις των κατηγορουμένων ως απαράδεκτες λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο κατηγορούμενος, αν έχει γνωστή διαμονή σε τρίτους, θεωρείται γνωστής διαμονής, έστω και αν η διαμονή του ήταν άγνωστη στην Εισαγγελική Αρχή που εξέδωσε το προς επίδοση έγγραφο. Το δικαστήριο, για τη σχετική κρίση του, πρέπει να συνεκτιμήσει και τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισε ο κατηγορούμενος και να μη βασιστεί...
13)
198/2015 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής-Λόγοι αναιρ. Α΄ και Δ΄.
Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολέα-δικηγόρο.
Ακυρότητα πρωτόδικης απόφασης καλύπτεται μετά την επί της ουσίας έκδοση αποφ. Από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 502 ΚΠοινΔ).
14)
230/2015 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Πότε η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και πρέπει να μνημονεύεται ειδικά μεταξύ των ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας καταδικαστική κατά ιατρών απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια εγκύου, διότι αν και από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης προκύπτει ότι αναγνώστηκαν μεταξύ άλλων και εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, οι πραγματογνωμοσύ...
15)
482/2015 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1,2,3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με 34 παρ.1 ν. 3220/2004.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.
16)
511/2015 Παράνομη οπλοφορία. Δεκτή Αίτηση.
Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, λόγω εντελώς τυπικής αιτιολογίας και ολικής αναφοράς στο διατακτικό και Παραπέμπει.
17)
516/2015 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως του μηχανικού - τεχνικού διευθυντή της αναδόχου εργοληπτρίας εταιρίας και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου κατασκευής μεταλλικής γέφυρας, η οποία, κατά τη διέλευση αυτοκινήτου, κατέπεσε και τραυμάτισε θανάσιμα τη συνοδηγό. Στοιχεία εγκλήματος. Αναιρεί την απόφαση για ανεπαρκή αιτιολογία και έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί, μεταξύ άλλων, δεν αιτιολογείται ότι ο κίνδυνος της προσκρούσεως στη γέφυρα άλλου οχήματος, που, στη συγκεκ...
18)
570/2015 Παράβαση ν. Ναρκωτικών.
Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για μη επαρκή αιτιολόγηση της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου περί τοξικομανίας και περί αναγνώρισης του ελαφρ. του άρ. 84 παρ.2 α'του ΠΚ.
19)
659/2015 1. Παράνομη αλιεία με δυναμίτη. 2..Απόπ. Σωματ. βλάβης. Δεκτή Αίτηση.
Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας από τη μη αναφορά στο αιτιολογικό ότι συνεκτιμήθηκε και η κατάθεση του μάρτυρα υπεράσπισης και Παραπέμπει.
20)
773/2015 Έννοια και όροι ειδικής αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης, που απορρίπτει αίτημα κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης. Υπέρβαση (θετική) εξουσίας από την ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου, χωρίς να έχει προηγουμένως απορριφθεί αιτιολογημένα το αίτημά του για αναβολή της δίκης. Η έλλειψη της αιτιολογίας δεν αναπληρώνεται από τη δυνατότητα του κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο από συνήγορο, επειδή θίγεται το δικαίωμά του από τα...
21)
776/2015 α) (εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος κατ/νου εκκαλούντος για αναβολή της δίκης) - Αναιρεί . β) (ανθρωποκτονία από αμέλεια – ιατρική ευθύνη- απόρριψη αναίρεσης ιατρού για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ). γ) ( ανυποστήρικτη αίτηση αναίρεσης – Απόρριψη). δ) (πλαστογραφία με χρήση- απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β και Δ ΚΠοινΔ) ε) (απόρριψη αναίρεσης για το ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε αίτημα αναβολής κατ/νου- άρθρ. 510 551 στοιχ. Δ ...
22)
865/2015 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση από κοινού για μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας και ως προς τη χρηματική ποινή που επέβαλε λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης. Παύση οριστικά ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για ορισμένες από τις μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας. Πότε παραβιάζεται η προφορικότητα της διαδικασίας και η δημοσιότητα της διαδικασίας από την ανάγνωση εγγράφων που δεν προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια στα πρακτικά συνεδριάσεως. Η πολιτική αγωγή κρίνεται σ...
23)
1222/2015 Ναρκωτικά. Αξιόποινο. Αγορά, κατοχή, και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Με το άρθρο 20 παρ. 1 του νέου νόμου 4139/20-3-2013, τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ως τοιαύτης νοούμενης, κάθε πράξης με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Απορρίπτει καθόσον για την αιτιολόγηση της τελέσεως των εγκλημάτων της αγοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαι...
24)
1223/2015 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη κατάληψη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Απορριπτέοι οι παραπάνω λόγοι αναίρεσης, αφού αναφέρεται στην προσβαλλομένη απόφαση, η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ώς αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, τμήμα της οποίας καλλιέργησε παράνομα ο αναιρεσε...
25)
1264/2015 Περίληψη: Κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα άνω των 30.000 €. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Χρήση φωτοαντιγράφων δελτίου ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος του μηνυτή σε Τράπεζες για λήψη Δανείων. Ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος στους υπαλλήλους των Τραπεζών για χορήγηση των αιτηθέντων δανείων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Μερική εξάλειψη...
26)
1266/2015 1266 - Περίληψη Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Δεν πρόκειται, λόγω της μη καταβολής ενός εκάστου χρέ...
27)
89/2013 Ασαφής αιτιολογία αποφάσεως, διότι δεν αναφέρει αν ο κατηγορούμενος, υπόχρεος καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών Α.Ε., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Δεν αρκεί αναφορά ότι είναι εργοδότης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
28)
124/2013 Έλλειψη αιτιολογίας. Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, αφού δεν εκτίθενται στην απόφαση τα περιστατικά εκείνα, από τα οποία να προκύπτει η θέση του αναιρεσείοντος στην εργοδότρια ομόρρυθμη εταιρεία, ώστε να ανακύπτει νομική υποχρέωσή του να παρακρατεί τις εισφορές των εργαζομένων και να αποδίδει αυτές, μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές της επιχείρησης, στο ΙΚΑ. Δεν αρκεί ο χαρακτ...
29)
156/2013 Αιτιολογημένη έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή (ιατρό). Στοιχεία εγκλήματος. Ανεπάρκεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης με την αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής αποφάσεως ως προς τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ παραλείψεων της αναιρεσείουσας και επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
30)
443/2013 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος είχε παραδοθεί για φύλαξη. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς σκοπό παράνομης ιδιοποιήσεως και ως προς τον τρόπο, με τον οποίο περιήλθε αυτός στην κατοχή του αναιρεσείοντος, ενόψει του ότι δεν απομακρύνθηκε από τον τόπο, όπου είχε παραδοθεί προς φύλαξη, και βρέθηκε κατόπιν υποδείξεως του τελευταίου. Αναίρεση και παραπομπή.
31)
461/2013 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ'
εξακολούθηση (αριθμοί πλαισίου αυτοκινήτων), νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Στοιχεία εγκλημάτων. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβιάσεως τεκμηρίου αθωότητας που προβλέπεται από την ΕΣΔΑ. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την κατάθεση από τους μάρτυρες αστυνομικούς όσων πληροφορήθηκαν από τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του στο Α...
32)
466/2013 Η έλλειψη αιτιολογίας ως λόγος αναίρεσης της απόφασης. Πότε είναι αιτιολογημένη η απόφαση όσον αφορά την έκθεση των αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο. Ασάφειες και αντιφάσεις μεταξύ σκεπτικού διατακτικού. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης.
33)
540/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Αιτιολογίας ανεπάρκεια ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού αυτού. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη ξενόγλωσσου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και δεν μεταφράστηκε από νομίμως διορισμένο διερμηνέα, αλλά το δικαστήριο αρκέστηκε στη μετάφραση αυτού στο ακροατήριο από μάρτυρα που δεν είχε την ιδιότητα του διερμηνέα. Αναίρεση και παραπομπή.
34)
571/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
35)
579/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι α) παρέλειψε να αναφέρει τα στοιχεία του αποδεικτικού επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα αυτού που ενήργησε την επίδοση), β) δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρας που εξετάστηκε και έγγραφα) μάλιστα στην αρχή του σκεπτικού δεν εμπεριέχεται η στερεότυπη γενική και κατ' είδος αναφορά σ...
36)
613/2013 Καταδικαστική απόφαση για διατάραξη οικιακής ειρήνης της παρ. 3 του άρθρου 334 ΠΚ (παράνομη είσοδος και διαμονή σε χώρο συσκέψεως ΚΕΣΥΠ). Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απόρριψη ισχυρισμού. Αναίρεση και παραπομπή.
37)
650/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την αναλήθεια των καταγγελθέντων από την αναιρεσείουσα περιστατικών για την εγκαλούσα και ως προς το σκοπό ασκήσεως κατ αυτής πειθαρχικής και ποινικής διώξεως και παραπομπή.
38)
671/2013 Καταδικαστική απόφαση νομίμων εκπροσώπων ομόρρυθμης εταιρίας για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Τις επιταγές φέρεται ότι υπέγραψε τρίτος ως άμεσος αντιπρόσωπος των αναιρεσειόντων. Η πληρεξουσιότητα δεν καλύπτει την παράνομη πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, γιατί αντιπροσώπευση στην αδικοπραξία δεν είναι δυνατή. Ως αυτουργός ενέχεται αυτός που υπέγραψε, ενώ οι εντολείς ενδεχομένως να ενέχονται ως ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί. Εσφαλμένη ερμηνεία κ...
39)
817/2013 Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω 50 εκατομ. δρχ., από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 386 παρ.1 β, 3β ΠΚ και 1 παρ.1 ν. 1608/1950). Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ως προς τα αποδεικτικά μέσα.
40)
818/2013 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου Τρικάλων. Απόφασης που κηρύσσει αθώους τους δύο κατηγορούμενους οδηγούς, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί. Παραπέμπει.
41)
825/2013 Βάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης για ασάφειες και αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
42)
882/2013 Καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τι πρέπει
να περιέχεται στην αιτιολογία της αποφάσεως για την πληρότητα αυτής. Τυπική αιτιολογία
με εξ ολοκλήρου παραπομπή στο κατηγορητήριο. Ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, δεν
προσδιορίζεται ούτε στο διατακτικό η ιδιότητα και η θέση κάθε αναιρεσείοντος σ' αυτήν.
Αναίρεση και παραπομπή.
43)
973/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, κ.λπ. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, το περιεχόμενο των οποίων προέκυπτε από άλλα έγγραφα. Ορθώς
αναγνώστηκε προανακριτική κατάθεση μάρτυρα χωρίς να βεβαιώνεται το ανέφικτο της
προσελεύσεως του, αφού η κατηγορουμένη δεν πρόβαλε αντιρρήσεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα ούτε παραβίαση των αρχών της προφορικότητας και της κατ' αντιμωλίαν διεξαγωγής της δίκης. Η λήψη υπόψη των μη αναγνωσθέντων εγγράφων και της προανακριτικής μαρτυρικής ...
44)
990/2013 Πραγματικά περιστατικά. Εργατικό ατύχημα. Ανθρωποκτονία από αμέλεια παρ' υποχρέου Κανονισμοί ασφαλείας. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η ποινική ευθύνη του επιβλέποντος πολιτικού μηχανικού προϋποθέτει ότι αυτός έδωσε εντολή για τη συγκεκριμένη φάση του οικοδομικού έργου χωρίς να δώσει έγγραφες οδηγίες για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον κύριο του έργου και να επιβλέψει τη λήψη και την τήρηση τους .Δεν υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας αν δεν α...
45)
1180/2013 Απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγο ανώτερης βίας (αποχή δικηγόρων) λόγω επικείμενης παραγραφής αξιόποινης πράξεως. Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ψευδορκία που τελέστηκε με ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη. Απαραίτητη η αναφορά της Αρχής ενώπιον της οποίας επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση, καθώς και αν είχε προη...
46)
1280/2013 Καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία από υπαίτιο που επιχειρεί πράξεις επάγγελμα και κατά συνήθεια, και ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβιάσεως επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αναίρεση ως προς την καταδικαστική διάταξη για την τοκογλυφία γιατί διευκρινίζεται ο χρόνος συνάψεως και αποδόσεως των δανείων για να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ νομίμου επιτοκίου και τελικώς καταβληθέντος ποσού και αιτιολογείται η συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων, αναγκα...
47)
1351/2013 Βιασμός. Δέχεται αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα ΑΠ κατά αθωωτικής (4-3) απόφασης ΜΟΕ ως βάσιμη. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης.
48)
1383/2013 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Απόλυτη ακυρότητα. Παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Εγγράφων ανάγνωση. Δεν είναι αναγκαία η ανάγνωση στο ακροατήριο και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, ούτε παραβιάζεται η αρχή της δημοσιότητας στο ακροατήριο και της προφορικότητας της διαδικασίας, της εκθέσεως εφέσεως του κατηγορουμένου διότι δεν είναι έγγραφο της αποδεικτικής διαδικασίας αλλά διαδικαστικό έγγραφο και λαμβάνεται ...
49)
1567/2013 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση για τον ως άνω λόγο, αφού δεν αναφέρει αν η επικληθείσα απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνομα ο αναιρεσείων, δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, καθώς και αν η απόφα...
50)
129/2012 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Αγροτικός Συνεταιρισμός. Πότε πρέπει να εξειδικεύεται ο χρόνος τελέσεως κάθε μερικότερης πράξεως. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής για την άνω παράβαση αποφάσεως. Πότε αναγιγνώσκεται έγγραφο από άλλη δίκη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν εξειδικεύονται οι οφειλόμενες, κατά μήνα, αποδοχές στους εγκαλούντες, για το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταδικάστηκε ο αναιρεσεί...
51)
28/2010 Αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης από Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας (ελλιπής και αντιφατική). Δεκτή η αίτηση αυτή. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
52)
57/2010 Αιτιολογία. Δεν προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη η απολογία του κατηγορουμένου. Ψευδορκία. Ασαφής και αντιφατική αιτιολογία του άμεσου δόλου.
53)
80/2010 Αίτηση κατά έφεσης απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
54)
101/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/2008). Εντολοδόχος που δεν διέθεσε τα ποσά που του δόθηκαν από τον εντολέα για...
55)
130/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν.3220/2004. Βάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για ασάφεια και αντίφαση και δη διότι το δικαστήριο, ενώ στο αιτιολογικό του δέχεται ότι ο κατηγορούμενος δε κατέβαλε τα προς το Δημόσιο βεβαιωμένα χρέη του, τα οποία ήταν κ...
56)
135/2010 Λαθρεμπορία - §§ 100, 102, 107, 111, 112. Ν. 1165/1918. Βάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, για ελλιπή και ασαφή αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι δεν διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή των τσιγάρων, αποδέκτης των οποίων φέρεται ότι είναι και ο κατηγορούμενος ως κάτοχος, έγινε από Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή από Χώρα εκτός αυτής, αφού, στην μεν πρώτη περίπτωση ο εισαγωγέας και ο κάτοχος δεν διαπράττει λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβα...
57)
141/2010 Αναίρεση κατά απόφασης Τριμελούς Εφετείου που δίκασε κατ' ουσία έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και κήρυξε αυτόν ένοχο για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση, αφού απέρριψε αίτημα αναβολής που υπεβλήθη από τον συνήγορο του εκκαλούντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικής αιτίας (ασθένεια του εκκαλούντος κατηγορουμένου). Αναιρείται η άνω απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη ...
58)
148/2010 α΄) Σωματική βλάβη εντελώς ελαφρά. β΄) Εξύβριση. Καταδικαστική απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τις άνω πράξεις σε βάρος του αναιρεσείοντος. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως ως τυπικής και αναιρείται η απόφαση στο σύνολο για να συζητηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο της ουσίας.
59)
170/2010 Αναιρείται η προσβαλλόμενη από-φαση για συκοφαντική δυσφήμιση, που προϋποθέτει ισχυρισμό η διάδοση ενώπιον τρίτου γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και να είναι ψευδές και άμεσο δόλο του δράστη συνιστά-μενο σε ηθελημένη ενέργεια για ισχυρισμό ή διάδοση του ψευδούς γεγονότος ενώπιον τρίτου εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση, διότι δεν έχει την επιβαλλόμενη αιτιολογία καθόσον δε...
60)
209/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική πράξη απάτης κατ' επάγγελμα, με ζημία άνω των 15.000 ευρώ (άρθρ. 386 παρ. 1, 3 α και 13 στ ΠΚ). Βάσιμος ο συναφής από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. Β΄, Δ΄ του ΚΠΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
61)
222/2010 Εισαγωγή και κατοχή ινδικής κάνναβης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από δράστες ιδιαίτερα επικίνδυνους - Έννοια αυτών. Παραβίαση Σφραγίδων Αρχής. Παραβίαση 54 ν. 2910/2001. 1) Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την ενοχή και καμία εκ πλαγίου παράβαση και οι σχετικοί λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι (Δ+Ε). 2.) Η επιβολή της απέλασης, είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης για οιαδήποτε παράβαση που αναφέρονται στα άρθρα 20 έως και 24 του ΚΜΝ, αλ...
62)
232/2010 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε αυτή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν αναφέρεται στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα οι αιτιολογίες των από τους αναιρεσείοντες που ήταν παρόντες στη δίκη κατ' έφεση και απολογήθηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου και δεν είναι βέβαιο ότι ελήφθησαν υπόψη οι απολογίες των από το Εφετείο. Αναιρεί και παρ...
63)
253/2010 Βιασμός κατ' εξακολούθηση. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για ανεπαρκή αιτιολογία (αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων: κατάθεση παθούσας, μη λήψη υπόψη φωτογραφιών). Απόρριψη του λόγου αυτού (μόνον) ως αβάσιμου και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
64)
265/2010 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 15.000 ευρώ με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια ιδιαίτερων τεχνασμάτων. Το ανωτέρω έγκλημα τελείται και από υπαλλήλους Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου υπαλλήλου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Παραγραφή μερικότερων πράξεων κακουργηματικής υπεξαίρεσης λόγω παρόδου 15ετίας από την τέλεση, καθώς και του πλημμελήματος ...
65)
341/2010 Απάτη κακουργηματική (386 παρ. 1, 3β ΠΚ) και Απιστία (390 ΠΚ). Επί απάτης κατά το άρθρο 386 του ΠΚ, τότε μόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονται και με την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεσή τους, θα αποτελούν κατ' εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Αντίθετα τελείται μια πράξη απάτης, όταν γίνονται ψευδείς παραστάσεις που επαναλαμ...
66)
342/2010 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ου-σιών τελεσθείσα από δράστη που ενεργεί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η τέλεση της πράξεως υπό τις άνω επιβαρυντικές συνθήκες με την παράθεση και των περιστατικών που μπορούν να υπαχθούν στην έννοια αυτών. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου διότι με πληρότητα παρατίθενται τα περιστατικά που έγινε δεκτό ότι αποδείχθηκαν και από τα οποία προκύπτε...
67)
347/2010 1. Ψευδής βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ) - Έννοια 2. Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση (άρθρο 259 ΠΚ) - Έννοια. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας γιατί: α) δεν εκτίθεται από πού ανάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για το ψευδές των βεβαιούμενων γεγονότων και β) δεν διευκρινίζεται στο αιτιολογικό, σε τι συνίσταται η σκοπούμενη, με τις δύο γενόμενες παράνομες μεταδημοτεύ...
68)
349/2010 Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο Ελληνικό Έδαφος κατά συναυτουργία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής, ενώ είχε γνωρίσει στην αρμόδια αρχή νόμιμα τη διεύθυνση της κατοικίας του κατά την προανάκριση. Η επίδοση της εκκαλουμένης έπρεπε να γίνει στη δηλωθείσα κατοικία του με θυροκόλληση και όχι ως άγνωστης διαμονής. Δικαιολογημένα δεν έλαβε γνώση αυτής ο αναιρεσείων και η έφεσή του δεν είναι εκπρόθεσμη. Κατ' ουσία βάσιμος ο λόγος για έλλε...
69)
359/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ. 6/1994, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91...
70)
374/2010 Παράβαση του Ν. 690/1945 από ανώνυμη εταιρεία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης: α) λόγω μη προσδιορισμού της ιδιότητας της αναιρεσείουσας με την εργοδότρια και την ποινική ευθύνη της και β) λόγω μη αναφοράς οιουδήποτε στοιχείου για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού από αναιρεσείουσα. Παραδοχή της αίτησης αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Αναίρεση αυτής και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο.
71)
375/2010 Ναρκωτικά: Αγορά, διαμετακόμιση αυτών. Διεθνές έγκλημα και η διαμετακόμιση ναρκωτικών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Απόρριψη ισχυρισμού περί τοξικομανούς κατηγορούμενου. Αιτιολογία απόρριψης του ισχυρισμού αυτού. Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου με την κήρυξή του ενόχου για πράξη που πρωτοδίκως είχε κηρυχθεί αθώος, αν και σε κάθε περίπτωση δεν μεταβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (άρθρο 8 του Ν. 1729/1987), αλλά έχει συνέπεια για την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής (άρθρα 79 ΠΚ και 5 ...
72)
395/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Βάσιμοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
73)
413/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Επί ψευδορκίας για την πληρότητα πρέπει να αναφέρονται ποια τα ψευδή, ποια τα αληθινά και από πού γνώριζε ο κατηγορούμενος τα αληθινά, δηλ. ότι τελούσε σε γνώση της αναληθείας, καθώς και τα περιστατικά από τα οποία συμπέρανε τούτο το Δικαστήριο. Επί ψευδούς καταμηνύσεως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η γνώση του...
74)
449/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού ως προς την τέλεσή του. Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Υπέρβαση εξουσίας. Το χρέος πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί που δεν συμβαίνει όταν προέρχεται από ποινική απόφαση (χρηματική ποινή) που εκκρεμεί κατ' αυτής ένδικο μέσο (έφεση). Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάτ...
75)
453/2010 Ασφαλιστικές εισφορές. Καθυστέρηση καταβολής τους. Επί ανωνύμου εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση ποια η ιδιότητά τους στην εταιρεία αυτή, που κατ' αρχή εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και ενεργεί συλλογικά και δεν αρκεί η μνεία ότι είναι ο κατηγορούμενος εργοδότης και εντεύθεν υπόχρεος για την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους στην ανώνυμη εταιρεία. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Παραδοχή του σχετικού...
76)
455/2010 Απόφαση καταδικαστική. Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων, η δε πραγματογνωμοσύνη ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου πρέπει να μνημονεύεται ειδικά μεταξύ των ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση (καταδικαστική) για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανή, διότι αν και από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης προκύπτει ότι αναγνώστηκε μεταξύ άλλων και έκθεση ιατρικής πραγμ...
77)
485/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων. Μερική κατά τούτο και την ποινή αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Παραπομπή.
78)
492/2010 α) Απλή σωματική βλάβη. β΄) Παράβαση άρθρου 1 Ν. 1646/ 1986 με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς δικαίωμα, με σκοπό να παρακωλύσει την ομαλή τέλεση της αθλητικής εκδήλωσης και με βιαιοπραγία κατά άλλου και ειδικότερα κατά του διαιτητή του αγώνα. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου σε βάρος εκάστου των τεσσάρων κατηγορουμένων και για τις δύο πράξεις με επιβολή φυλάκισης 3 μηνών ως προς την απλή σωματική βλάβη και όσον αφορά την παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 1646/1986 μίας μόνον ποινής...
79)
503/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34§§1, 2, 3 ν. 3220/2004). Στοιχεία του εγκλήματος. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως ίσχυε τότε, κατά το μέρος που είναι ευμενέστερες για τ...
80)
512/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από το ότι δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη από το δικάσαν Εφετείο οι καταθέσεις των εξετασθέντων στο ακροατήριό του μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως και η απολογία του κατηγορουμένου. Παύει οριστικώς λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη κατά ...
81)
551/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε ως Εφετείο για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του ν.δ. 136/1946 και της υπ' αριθμό 14/1989 (άρθρο 330) αγορανομικής διατάξεως του Υπ. Εμπορίου και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα ως νόμιμο αντιπρόσωπο της ανωνύμου εταιρείας που κατείχε και διέθετε ακατάλληλα προς βρώση καταναλωτικά αγαθά δυνάμενα να προκαλέσουν κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως για έλλ...
82)
584/2010 Δυσφήμιση - Στοιχεία, Έννοια γεγονότος. Ατιμώρητη η πράξη κατ' άρθρο 366 § 1 ΠΚ αν το γεγονός είναι αληθές. Προϋποθέσεις, Πότε είναι η αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση (ΑΠ 1607/2009, ΑΠ 1853/2008, 1444/2008). Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμιση. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, διότι ενώ δέχεται ότι το δυσφημιστικό γεγονός ήταν αληθινό, τον κηρύσσει ένοχο και γι' αυτό χωρίς να αιτιολογεί μη εφαρμογή άρθρου 366 ΠΚ. Εκ π...
83)
589/2010 Αίτηση αναίρεσης αθωωτικής απόφασης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Αθώωση κατηγορουμένου για κακουργηματική απάτη και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση (ακόμα και αν ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του αυτουργού της ψευδορκίας λόγω πλάνη τους ως προς το ψευδές των από αυτόν κατατεθέντων). Ελλιπής αιτιολογία και παραδοχή αίτησης αναίρεσης Εισαγγελέα. Παραπομπή υπόθεσης ως προς τα αθωωτικά μέρη της στο ίδιο δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
84)
608/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που καταδίκασε την ήδη αναιρεσείουσα ανεκκλήτως για κλοπή πραγμάτων ευτελούς αξίας (άρθρα 372§1, 377 ΠΚ). Απορρίπτεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας ότι δεν αρκούσε για την παραδεκτή εναντίον της αναιρεσείουσας υποβολή της εγκλήσεως η εξουσιοδότηση της υπαλλήλου, που την υπέβαλε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, που ήταν σύμφωνα με το καταστατικό της ο ν...
85)
612/2010 Αναίρεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για ανθρωποκτονία από μη συνειδητή αμέλεια σε οδικό τροχαίο ατύχημα. Γίνεται δεκτή κατ' ουσία η αίτηση αναιρέσεως για τους βάσιμους από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγους για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω αντιφατικών παραδοχών ως προς την υπαιτιότητα του κατηγορουμένου και για έλλειψη νομίμου βάσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως συνεπεία αντιφάσεων μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού ως ...
86)
626/2010 Αίτηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε κατ' έφεση τον κατηγορούμενο για απάτη πλημμεληματικού χαρακτήρα. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ), διότι δεν παρατίθενται σ' αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν αντικειμενικώς και υποκειμενικώς την πράξη της απάτης στο δικαστήριο για παραπλάνηση της Ειρηνοδίκη που εξέδωσε διαταγή πληρωμής σε βάρος της εγκαλούσα...
87)
649/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη από κοινού. Αιτιολογία βουλεύματος. Παράλειψη να λάβει υπόψη το δικαστικό Συμβούλιο Εφετών απολογητικό υπόμνημα αναιρεσείοντος και σχετική αθωωτική απόφασή του. Μη αναφορά περιστατικών κακουργηματικής απάτης. Παραδοχή αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση βουλεύματος μόνο για αναιρεσείοντα που επικαλείται λόγους που αρμόζουν μόνο στο πρόσωπό του.
88)
651/2010 Κατάληψη δημοσίου κτήματος - Παράνομη εκχέρσωση και υλοτομία. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόφαση αιτιολογίας για παράνομη εκχέρσωση από δύο κατηγορουμένους χωρίς να προσδιορίζεται η συμμετοχική δράση καθενός. Απόλυτη ακυρότητα επί της αναφοράς μόνο της μίας έκθεσης αυτοψίας αντί των δύο εκθέσεων αυτοψίας δεν επήλθε, αφού αναγνώσθηκαν τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναφέρουν ότι αναγνώσθηκαν και οι δύο εκθέσεις αυτοψίας. Αναίρεση απόφασης μόνο για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης β...
89)
654/2010 Αγορανομική παράβαση (άρθρο 32 § 4 του ν.δ. 136/1946). Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως καταδικαστικής απόφασης, με την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ανωνύμου εταιρείας που διέθεσε στην κατανάλωση ακατάλληλα προς βρώση τρόφιμα, χωρίς την ύπαρξη στα πρόσωπά τους κάποιας άλλης ιδιότητας που ορίζεται στο άρθρο 36 § 1 του αγορανομικού κώδικα και χωρίς διασάφηση πως αυτοί εκπροσωπούσαν νόμιμα την ανώνυμη εταιρεία. Αναίρεση απόφασης και παραπο...
90)
661/2010 Κακουργηματική κλοπή - στοιχεία. Πλήρης αιτιολογία. Αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών. Αναιρεί εν μέρει, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
91)
665/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απαλλακτικού βουλεύματος από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Μετά την κρίση ότι η ως άνω αίτηση είναι παραδεκτή το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τα παραγραφέντα πλημμελήματα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως αβάσιμης προς τα λοιπά.
92)
696/2010 Παθητική και ενεργητική δωροδοκία δικαστή. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Είναι υπαλλακτικώς μικτά εγκλήματα και σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων τρόπων τέλεσης, όπως υπόσχεση του δώρου και καταβολή του ή υπόσχεση αυτού και λήψη του, το έγκλημα τελείται με την πραγμάτωση του πρώτου χρονικά τρόπου τέλεσης, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Προϋπόθεση τελέσεώς του είναι να έχει προηγηθεί η τέλεση τ...
93)
724/2010 Έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας υπάρχει και όταν δεν αναφέρονται οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά για την καταδίκη αθώωση ή άλλη κρίση του Δικαστηρίου, όπως όταν απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη και παραπέμπεται η υπόθεση σε νέα συζήτηση προκειμένου να κριθεί το παραδεκτό ή μη της έφεσης και η τυχόν παραγραφή της πράξης.
94)
725/2010 Οι μαθητικές εκδρομές της δημόσιας εκπαίδευσης, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση, μπορεί να πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση και από τα ΚΤΕΛ. Οι εκδρομές αυτές διενεργούνται κατά τη διάρκεια του μαθητικού έτους (διδακτικού έτους) και συνεπώς και κατά τη διάρκεια αργιών και Σαββατοκύριακων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας για την διενέργεια της μαθητικής εκδρομής κατά το αναφερόμενο Σάββατο. Περιεχόμενό των σχετικών διατάξεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
95)
729/2010 Αναιρείται η αθωωτική απόφαση για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας. Παραπέμπει.
96)
730/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη, ως προς την καταδικαστική της διάταξη περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως νομίμου βάσεως, λόγω αναφοράς στο σκεπτικό και στο διατακτικό, διαζευκτικώς των εννόμων αγαθών του παθόντος, των οποίων επήλθε διακινδύνευση (κίνδυνος για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη), και συνακόλουθα και...
97)
743/2010 Αναίρεση Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του ΜΟΕ για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πότε επί αθωωτικής αποφάσεως (ΑΠ 2040/2009). Ανθρωποκτονία από πρόθεση παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Αθώος κατά πλειοψηφία (4 -3). Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
98)
770/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα και ΠΔ 40/77. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Αποδοχή λόγων αναιρέσεως της δεύτερης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αναιρεί και παραπέμπει. Επεκτατικό αποτέλεσμα.
99)
783/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως από κατηγορούμενους που καταδικάσθηκαν για κλοπή από κοινού με απόφαση κατ' έφεση δικάζοντος Τριμελούς Εφετείου. Απορρίπτονται οι λόγοι των αιτήσεων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ), καθόσον δεν αναγνώσθηκαν μόνον τα έγγραφα που αναφέρονται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης ότι αναγνώσθηκαν, αλλά προκύπτει ότι το δικάσαν Εφετείο στήριξε την κρίση του και στα αναφερόμενα στα πρακτικά της κατ' έφε...
100)
795/2010 Παράβαση άρθρου μόνο ΑΝ 690/1945 - στοιχεία. Εν μέρει αναίρεση, διότι δεν προσδιορίζεται αν οι αποδοχές του εργαζομένου είχαν καθορισθεί από ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας. Αναιρεί εν μέρει ως προς την παθούσα. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
101)
806/2010 Παράνομο κτίσμα. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν διευκρινίζεται αν η αυθαίρετη κατασκευή έγινε από δόλο ή αμέλεια του δράστη και αν δεν προσδιορίζεται πόσα η καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας αυθαίρετη κατασκευή, όταν πρόκειται για πολυώροφη οικοδομή. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Παραδοχή του λόγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση απόφασης και επέκταση αποτελέσματος στον συγκατηγορούμενο του αναιρεσείοντος (άρθρο 469 ΚΠΔ) -.
102)
836/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Καταδικαστική απόφαση για μαστροπεία. Παραδοχή λόγων αναιρέσεων για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικότερα εκ της μη αναφοράς ότι οι προαχθείσες δεν ήταν προηγουμένως πόρνες, και για τα στοιχεία της εξ επαγγέλματος ή εκ κερδοσκοπίας τέλεσης της πράξεως. Αναιρεί. Παραπέμπει.
103)
842/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού και πρόκληση σε εκτέλεση κακουργήματος. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 36 ΠΚ και των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 §2 περ. α', γ' και ε' ΠΚ. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά τις περ. γ' και ε', αναίρεση κατά τούτο και ως πρ...
104)
846/2010 Αναιρεί και παραπέμπει. Καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση δασική έκτασης και για κατάληψη δημοσίου κτήματος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας γιατί αφενός δεν αναφέρεται στην απόφαση αν η νομαρχιακή απόφαση, με την οποία χαρακτηρίσθηκαν ως δασική έκταση τμήματα αγρού, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προϋπόθεση η οποία συνιστά συστατικό στοιχείο της αποφάσεως αυτής, και δεν προσδιορίζεται αν η απόφαση αυτή συνοδευόταν από σχεδιάγραμμα των εν λόγω αγροτικών ...
105)
864/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρ. 13 ΝΔ 1037/1971. Δεκτοί και οι δύο λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ειδικότερα ο πρώτος λόγος, διότι καταδικάστηκε ως υπότροπος (για μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο του καταστήματος πίνακα εργαζομένων), χωρίς στο σκεπτικό να κάνει οποιαδήποτε αναφορά με βάση ποια πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία κατέληξε να είναι υπότροπος, και ο δεύτερος, διότι τον καταδίκασε σε 50 ημέρες φυλάκιση, την οποία μετέτρεψε προς 10 € την ημέρ...
106)
901/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για διατάραξη της ασφαλείας αεροπλοΐας με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και επήλθε θάνατος. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια ενδεχομένου δόλου. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον ενδεχόμενο δόλο του αναιρεσείοντος. Έγκλημα εκ του αποτελέσματος (άρθρο 29 ΠΚ). Αναίρεση και παραπομπή για έλλειψη νόμιμης βάσης ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα των ανθρωποκτονιών, γιατί δεν διαλαμβάνετ...
107)
905/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση δια του τύπου, κατά μετατροπή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου και κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 366 § 3 ΠΚ. Δεκτός ο πρόσθετος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού από το άρθρο 367 § 1 περ. γ ΠΚ, γιατί δεν αναφέρεται ούτε ότι οι φράσεις που δημοσίευσε ο αναιρεσείων δεν ήταν αναγκαίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να εκφράσει τ...
108)
917/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά ανεκκλήτου αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, το οποίο σε πρώτο βαθμό, εκτός από τις άλλες πράξεις που αφορούσαν ετέρους κατηγορουμένους, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα κατηγορούμε-νο συνολικά σε φυλάκιση 4 μηνών για απλή συνέργεια σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός των παθόντων και για απλή συνέργεια σε απλή σωματική βλάβη σε βάρος ετέρου παθόντος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τον άνω κατηγορούμενο κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγ...
109)
919/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που δικάζοντας κατ' έφεση κατεδίκασε τον αναιρεσείοντα για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας κατά το μέρος που αφορά την καταδίκη του αναιρεσείοντος για εξύβριση, διότι εκτίθενται πλήρως τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την άνω αξιόποινη πράξη και υπό την επίκληση έλλειψη αιτιολογίας και μη αξιολόγησης τ...
110)
920/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για παράβαση των άρθρων 1 περ. β΄, 2 § 1, 3, 4 § 1α Ν. 3037/2002 διεξαγωγή απαγορευμένων παιγνίων με ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή ως βασίμου του από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν παρατίθενται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά για την τέλεση της αξιοποίνου...
111)
922/2010 Καταδικαστική απόφαση για τον Πρόεδρο αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος ως εργοδότης κατά την απόφαση δεν κατέβαλε με αυτή την ιδιότητα του αποδοχές στον απασχοληθέντα με σχέση εργασίας εργαζόμενο στο συνεταιρισμό, χωρίς να προκύπτει από την απόφαση ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού είχε ανατεθεί σε αυτόν η αρμοδιότητα για την εκπροσώπησή του. Δεκτός ο σχετικός λόγος της αιτήσεως για έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικασ...
112)
986/2010 Έννοια άρθρου 15 ΠΚ. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι πλήρης η αιτιολογία της αποφάσεως που δέχεται εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 15 ΠΚ (ΑΠ 1914/2008, 221/2008). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (15, 28, 314 ΠΚ). Έννοια και διακρίσεις αμέλειας κατ' άρθρο 28 ΠΚ (ΑΠ 1530/2008). Εκτέλεση έργου εγκαταστάσεως και συνδέσεως αγωγών φυσικού αερίου από Κοινοπραξία. Μη επισήμανση εκσκαφής χάνδακα, πτώση διερχομένου πεζού, τραυματισμός. Κατηγορούμενος τεχνικός...
113)
1003/2010 Αυτοτελείς ισχυρισμοί περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων. Στοιχεία που πρέπει να περιέχουν για να είναι ορισμένοι και να έχει το δικαστήριο υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Κρίση για αοριστία ισχυρισμών μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού πρότερου έντιμου βίου για τον δεύτερο αναιρεσείοντα και αναιτιολόγητη απόρριψη για τον πρώτο αναιρεσείοντα. Αναιρείται κατά τούτο η προσβαλλόμενη απόφαση και απορρίπτονται κατά τα λοιπά οι αιτήσεις αναιρ...
114)
1006/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια από δράστη υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Στοιχεία αμέλειας. Η δυνατότητα προ-βλέψεως του αποτελέσματος αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη θεμελίωση της μη συνειδητής αμέλειας. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας επειδή δεν αναφέρει το ανωτέρω στοιχείο.
115)
1018/2010 Παράβαση άρθρου 31 § 4 Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946) - παραποίηση ή νόθευση τροφίμων και γενικά ειδών βιοτικών αναγκών προοριζομένων για εμπορία. Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Γίνεται δεκτή η αίτηση για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Δεν αναφέρεται αν ο αναιρεσείων κατά τον χρόνο τέλεσης της άνω αξιοποίνου πράξεως είχε μία από τις τρεις αναφερόμενες στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.δ. 136/19...
116)
1021/2010 Αθωωτική απόφαση για κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Παραδοχή αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για ελλιπείς και ασαφείς αιτιολογίες και παραπομπή.
117)
1041/2010 Παράνομη βία. Στοιχεία του εγκλήματος είναι: α) εξαναγκασμός άλλου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση, β) ο εξαναγκασμός αυτός να γίνει με τη χρήση της σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, γ) δόλος. Αρκεί και ο ενδεχόμενος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γνώση ότι η απειλούμενη πράξη ή παράλειψη είναι παράνομη και η βούληση του δράστης να εξαναγκάσει τον άλλο σε πράξη παράλειψης ή ανοχή σε κάτι στο οποίο εκείνος δεν υποχρε...
118)
1048/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια. Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, το οποίο εμπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά αναφερόμενη στο παρόν ή παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική ή την ευπρέπεια. Αναιρεί διότι δεν εκτίθενται δυσφημιστικά γεγονότα.
119)
1050/2010 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς από-τροπή του αποτελέσματος, μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υποχρέου ή από σ...
120)
1052/2010 Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως ήτοι και της αθωωτικής δι' έλλειψη αιτιολογίας. Αντικείμενο της ποινικής δίκης είναι η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου. Αναιρεί για κατοχή από κοινού δια τον ένα κατηγορούμενο που εκηρύχθη αθώος, δι' έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εκθέτει περιστατικά που αποκλείουν τα στοιχεία της πράξεως. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
121)
1063/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς στην αιτιολογία. Δια την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτών. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, όχι μόνο μερικά, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνονται κατά το άρθρο 178 περ. β΄...
122)
1070/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, με παράλειψη. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς αιτιώδη συνάφεια της παράλειψης προς το επελθόν αποτέλεσμα.
123)
1073/2010 Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής στοιχειοθέτησης (ΑΠ 191/2010, 142/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 272/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Ειδικά ως προς τον δόλο Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου του εγκλήματος της ψευδούς καταμηνύσεως. Δεκτή αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος αυτής. Αναιρεί και παραπέμπει.
124)
1093/2010 Χρήση πλαστού εγγράφου (άρθρ. 216 παρ.2 ΠΚ). Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν εκτίθεται από πού συνάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για την πλαστότητα της χρησιμοποιηθείσας υπ' αυτού στο αστικό δικαστήριο εξοφλητικής αποδείξεως και δεν αιτιολογείται το σκοπούμενο όφελος. Παραπέμπει.
125)
1102/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 § 1,2,4 και άρθρ. 20, 21 Ν. 2523/1997). Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση κατά παραδοχή του λόγου για έλλειψη της επιβαλλομένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν προσδιορίζονται κατ' αύξοντα αριθμό, είδος στοιχείου, αριθμό τιμολογίου, ποσότητες πωληθέντων εμπορευμάτω...
126)
1103/2010 Κατασκευή και λειτουργία κεραίας σταθμού στην ξηρά χωρίς άδεια (άρθρ. 1 και 2Α Ν. 2801/2000). Αρμόδια Αρχή για χορήγηση της άδειας είναι μετά τον Ν. 2867/2000 η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ορθή καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω αντιφάσεως, επειδή στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι υπαίτιος της πράξεως της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και πρέπει να κηρυχθεί αθώος αυτής και στο διατακτικό κηρύ...
127)
1158/2010 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν προκύπτει από το σκεπτικό της ότι έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε και την απολογία του κατηγορουμένου.
128)
1165/2010 Απάτη και πλαστογραφία. Αναιρείται βούλευμα, διότι δεν προκύπτει εάν το συμβούλιο εφετών έλαβε υπ' όψη τα υπομνήματα, που η κατηγορουμένη υπέβαλε μετά την εισαγωγή της εισαγγελικής προτάσεως στο συμβούλιο.
129)
1187/2010 Παράβαση του ΑΝ 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης και για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και βάσιμος για έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
130)
1188/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αποδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, αφού δεν προσδιορίζεται το είδος της αμέλειας (συνειδητής ή άνευ συνειδήσεως). Αναιρεί και παραπέμπει.
131)
1192/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρ. 362 και 363 ΠΚ). Δεν αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς ο άμεσος δόλος του κατηγορουμένου και δη δεν εκτίθεται από ποία πραγματικά περιστατικά συνάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για την αναλήθεια των διαδοθέντων σε βάρος του εγκαλούντος περιστατικών και επομένως, είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
132)
1195/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα, με ζημία άνω των 15.000 ευρώ (άρθρα 386 § 1, 3α και 13 στ' ΠΚ). Βάσιμος ο από το άρθρο 484 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα γιο έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι οι εκκαλούντες - κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει υπόμνημα προς το Συμβούλιο Εφετών, μετά την υποβολή της Εισαγγελικής προτάσεως και δεν προκύπτει ότι αυτά αξιολογήθηκαν, όταν το Συμβούλιο α...
133)
1198/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου από τον κηρυχθέντα ένοχο αναιρεσείοντα. Δεν εδημιουργείτο στην προκειμένη περίπτωση εκκρεμοδικία από το ότι πριν από την έκδοση της καταδικαστικής αποφάσεως είχε ασκηθεί και άλλη ποινική δίωξη κατά του ήδη αναιρεσείοντος για την αυτή πράξη με διαφορετικό χρόνο τελέσεως για την οποία εξεδόθη αθωωτική απόφαση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, και δεν ήταν υποχρεωμένο το Τριμελές Εφετείο να απαντήσει σε τέτοιο...
134)
1202/2010 Παράβαση του Α.Ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης και για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και βάσιμος για έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
135)
1204/2010 Παραχώρηση οδήγησης οδικού οχήματος σε πρόσωπο που δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης (άρθρ. 99 § 1 Ν. 2696/1999). Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος ανεκκλήτως κατηγορουμένου κατά της αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την άνω πράξη. Αναιρείται η άνω καταδικαστική απόφαση ως προς τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο κατά παραδοχή του λόγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως. Είναι ασαφής η παρατεθείσα στο σκεπτικό αι...
136)
1211/2010 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη (ανώνυμη εταιρία) εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στους κατηγορούμενους, εργοδότες φερόμενους στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και γι' αυτόν τον λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
137)
1226/2010 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 ΠΚ. Ο επιμελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή, δικαιούται δε να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του. Αναιρεί διότι υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις του σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό και έτσι στέρησε το Δικαστήριο τη νόμιμη βάση της προσβαλλομένης. Παραπέμπει.
138)
1230/2010 Άρθρα 314 § 1α΄ και 28 ΠΚ. Πότε αμέλεια. Άρθρο 15 ΠΚ - Πότε. Παράβαση ΠΔ 395/1994. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως σε έγκλημα εξ αμελείας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει ασάφεια και αντίφαση στο έγκλημα δια παραλείψεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
139)
1254/2010 Καταδικαστική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση, κατά συρροή, δια του τύπου. Δεκτός ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για αντιφατική αιτιολογία, καθόσον στο σκεπτικό διαλαμβάνει πραγματικά περιστατικά απλής δυσφήμησης, τον καταδικάζει όμως για συκοφαντική δυσφήμηση. Επεκτατικό και στον μη ασκήσαντα αναίρεση αυτουργό της πράξεως. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
140)
1263/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Λόγος αναίρεσης: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό αναφέρονται πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφέρεται η απαλλακτική κρίση του, ούτε ερευνήθηκε αν υπάρχει η αξιόποινη πράξη της εξύβρισης. Αναιρεί απόφαση και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
141)
1266/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτής. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το Δικαστήριο την έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του. Όχι μόνο μερικά, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πραγματογνωμοσύνη κατά το άρθρο ...
142)
1270/2010 Παράνομη εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης. Ηθική αυτουργία σε αυτή. Η καταδικαστική απόφαση για την πληρότητα της αιτιολογίας, πρέπει να αναφέρει την απόφαση του Νομάρχη (νυν Γραμματέα της Περιφέρειας), ότι συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν. Δεν αναφέρεται αν δημοσιεύθηκε κι ο αριθμός του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας και το σχεδιάγραμμα. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί. Δεκτές οι δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραγραφή...
143)
1328/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, σχετικά με το υποκειμενικού στοιχείο του υπερχειλούς δόλου (σκοπός βλάβης άλλου προσώπου). Δεκτός ο λόγος. Αναιρεί προσβαλλόμενη και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
144)
1380/2010 Καταδικαστική απόφαση για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αποδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται περιστατικά ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό, εάν το έγκλημα τέλεσε ο αναιρεσείων από δόλο ή αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
145)
1382/2010 Πλαστογραφία (κατάρτιση) διαβατηρίων. Έννοια στοιχεία υποκειμενικής αντικειμενικής υποστάσεως. Παράνομη κατοχή ξένων διαβατηρίων. Έννοια, στοιχεία. Τέλεση από κοινού. Έννοια. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται οι κατ' ιδίαν πράξεις των συναυτουργών. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή. Έννοια. Όταν η επιβληθείσα ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη για την αναστολή απαιτείται αίτημα του κατηγορουμένου. Αν αυτό δεν υποβληθεί, όχι υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου που μετέτ...
146)
1383/2010 Καταδίκη σε κάθειρξη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών. Δήμευση κατά νόμο του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των ναρκωτικών. Απέλαση ισοβίως κατά νόμο, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί λόγοι που πρέπει να επικαλεσθεί ο καταδικασθείς. Ελλιπής αιτιολογία της απορριπτικής του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Δεκτός ο πρώτος λόγος απορρίπτονται οι λοιποί. Αναιρεί εν μέρει κατά το κεφάλαιο ...
147)
1384/2010 Αιτιολογία αποφάσεως. Ειδική και εμπεριστατωμένη. Ειδικότερα ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Πότε υπάρχει. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Μη αναφορά των αναγνωσθέντων εγγράφων μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, αλλά παραπομπή στην πρωτόδικη απόφαση και τα πρακτικά της, όπου παρατίθενται τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Η παραπομπή αυτή δεν καλύπτει την ανάγνωση ενός εγγράφου το πρώτο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Από το αιτιολογικό δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και αξι...
148)
1385/2010 Πολιτική αγωγή. Έφεση Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ο πρωτοδίκως παραστάς πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραστεί στο Εφετείο μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας, όχι και για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Αν παρά ταύτα επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση υπάρχει υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου μόνον όμως για το επιδικασθέν ποσό. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση κατά το κεφάλαιο αυτό δεν απαλείφεται η διάταξη περί επιδικάσεως χρηματικής ικαν...
149)
1389/2010 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη ανάγνωσης και λήψης υπόψη από το Δικαστήριο κρισίμου εγγράφου προσκομισθέντος από τον κατηγορούμενο. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
150)
1390/2010 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αιτιολογία της απόφασης. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω μη ανάγνωσης και λήψης υπόψη από το Δικαστήριο κρισίμου εγγράφου προσκομισθέντος από τον κατηγορούμενο. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
151)
1396/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον δεν αναφέρει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πιεστικά και φορτικά η κατηγορουμένη προκάλεσε την απόφαση στον φυσικό αυτουργό να τελέσει την αξιόποινη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
152)
1397/2010 Καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
153)
1413/2010 Δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση ο μη διάδικος στην έκκλητη δίκη. Οι εγκληματικές πράξεις που τελούνται από τρομοκράτες δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήματα. Η δημοσιότητα της δίκης δεν καταλύεται από τη διεξαγωγή της στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και από τον προληπτικό έλεγχο των προσερχόμενων ακροατών, για λόγους ασφαλείας. Η ειδική διαδικασία κλήρωσης των συνθέσεων επί σοβαρών υποθέσεων που θα διαρκέσουν πολύ χρόνο δεν καταλύει την αρχή του φυσικού δικασ...
154)
1433/2010 Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης για ψευδορκία μάρτυρα και ψευδή καταμήνυση για έλλειψη αιτιολογίας. Ερημοδικία κατηγορουμένου. Δεκτή η αναίρεση. Παραπέμπει.
155)
1435/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου για την άνω πράξη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, διότι δεν εκτίθενται στην απόφαση του Εφετείου συγκεκριμένα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι από πρόθεση τέλεσε ο κατηγορούμενος την αξιόποινη πράξη και περιστατικά από τα οποία να συνάγεται η γν...
156)
1454/2010 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός αποδεικτικών μέσων. Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη αξιολόγηση αυτής. Πρέπει όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, όχι μόνο μερικώς, αλλά όλα τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνεται κατά το άρθρο 178 περ. γ ΚΠΔ και η πραγματογ...
157)
1457/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αιτήσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Κατ' ουσία βάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως. Χρόνος τελέσεως της πράξεως που υπερβαίνει την οκταετία της τιμωρούμενης σε βαθμό πλημμελήματος αυτής πράξεως. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως που εξαλείφει την ποινική αξίωση της πολιτείας, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Αναιρεί την απόφαση, κρατεί και δικάζει το ίδιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
158)
1472/2010 Παίγνια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνταγματική η διάταξη που απαγορεύει τη διενέργεια τυχερών παιγνίων. Αιτιολογημένη η καταδίκη του διευθύνοντος και εκμεταλλευόμενου το κατάστημα. Αναιρεί για ασαφή αιτιολογία ως προς το εάν ο έτερος κατηγορούμενος, εκτός του ότι ήταν ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ήταν και εκμεταλλευτής αυτής.
159)
1523/2010 Απόπειρα βιασμού, παράνομη οπλοφορία - απέλαση αλλοδαπού επί καταδίκης σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κρίνει περί του αναγκαίου ή μη της απελάσεως λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εγκλήματος, τις συνέπειες αυτού, το χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, την εν γένει συμπεριφορά του, του επαγγελματικό προσανατολισμό και την ύπαρξη οικογένειας. Το ...
160)
1543/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως και συνακόλουθα αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης για σημαντικά αίτια. Αναιρεί επεκτείνει για τον μη ασκήσαντα αίτηση αναίρεσης συγκατηγορούμενο και παραπέμπει.
161)
1544/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρετέα η προσβαλλόμενη, διότι δεν αναφέρει τον επιτακτικό κανόνα δικαίου, που υποχρεώνει τον αναιρεσείοντα να λάβει τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα, για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων σ' αυτό υπαλλήλων. Επίσης διότι δεν προσδιορίζονται τα περιστατικά εκείνα στα οποία επιστηρίζει την ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας, μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς αυτού (αναιρεσείοντα) και του επελθόντος αποτελέσματος, ακόμη δε εκείνα τα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει, ότι ...
162)
1553/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για τις πράξεις της κακουργηματικής απάτης, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ, κατά συρροή, και της κακουργηματικής χρήσης πλαστού εγγράφου, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 ευρώ. Δεκτός ο λόγος για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι ενώ δέχεται ότι το έγκλημα της απάτης ετελέσθη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι ο αναιρεσείων διέπραξε τ...
163)
1635/2010 Παράβαση Α.Ν. 86/1967 - ΙΚΑ - Εργοδότης - Ομόρρυθμος Εταίρος ΟΕ. 1. βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2. Το επωφελές για τον αναιρεσείοντα αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως που μόνος άσκησε ο κατηγορούμενος, πρέπει, κατ' άρθρο 469 του ΚΠΔ, να επεκταθεί και στους μη ασκήσαντες αναίρεση, δύο συγκατηγορούμενους και συγκαταδικασθέντες.
164)
1636/2010 Αίτηση Εισαγγελέα για αναίρεση αθωωτικής απόφασης για εμπρησμό από αμέλεια. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως. Αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά ούτε αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση μεταξύ τους. Πρέπει, όμως, να μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο η πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολ...
165)
1637/2010 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση (ιδιόγραφη διαθήκη) και απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία των εγκλημάτων. Η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων δεν δεσμεύει το δικαστήριο, το οποίο, όμως, οφείλει να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγμένα εκείνα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση (επί ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης ή πραγματογνωμοσύνης που ενε...
166)
1651/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δέχεται τους λόγους αναίρεσης (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
167)
1660/2010 Παράβαση νόμου 1650/1986. Προστασία Περιβάλλοντος - Ρύπανση. Στοιχεία αδικήματος. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
168)
1678/2010 Αυθαίρετο κτίσμα (παράβαση άρθρ. 17 παρ.8 του Ν. 1337/1983). Καταδικαστική απόφαση για τοποθέτηση κοντέινερ σε οικόπεδο του κατηγορουμένου. Μη αναφορά στην αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης του αποδεικτικού μέσου του μάρτυρα (μοναδικός μάρτυρας κατάθεσης). Αίτηση αναίρεσης με ιδιαίτερο λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προέκυπτε από το όλο περιεχόμενο του αιτιολογικού της καταδικαστικής απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη το ως άνω αποδεικτικό μέσο. Παραδοχή του λόγ...
169)
1725/2010 Απόρριψη αιτήματος αναβολής και συνακόλουθα εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
170)
1747/2010 Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής ανηλίκων τέκνων. Κατά την έννοια του άρθρου 358 ΠΚ, στο δόλο του δράστη περιλαμβάνεται και η γνώση της περί διατροφής υποχρεώσεως βάσει προεκδοθείσας δικαστικής αποφάσεως, χωρίς να απαιτείται και τυπική επίδοση στον κατηγορούμενο της αποφάσεως με δικαστικό. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή και υποχρέωσε τον κατηγορούμενο σε διατροφή των δύο ανηλίκων τέκνων του και για χρονικό διάστημα προ της δημοσιεύσεως της, για το οποίο σί...
171)
1756/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εν σχέσει με το δόλο (γνώση). Αναιρεί και παραπέμπει.
172)
1763/2010 Ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως. Ατύχημα ηλεκτροπληξίας ανηλίκου από ηλεκτρικό καλώδιο ταβέρνας. Έννοια 15 και 302 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως προς τον Α' κατηγορούμενο. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ως προς τον Β' κατηγορούμενο.
173)
1765/2010 Παράβαση καθήκοντος. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, που δίκασε κατ' έφεση, με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία, διότι το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστήριο διέλαβε ασαφή σε αυτή αιτιολογία, που καθιστά δυσχερή τον αναιρετικό έλεγχο και αναιρετέα την απόφαση για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο, ο οποίος κρίνεται βάσιμος. Αναιρεί και παραπέμπει.
174)
1792/2010 Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την κατά πλειοψηφία απαλλακτική απόφαση του ΜΟΕ, για την πράξη της απλής συνέργειας στην ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεκτή η αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο. Αίτηση αναίρεσης του καταδικασθέντος για την ίδια πράξη και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διατάραξη οικιακής ειρήνης, κατηγορουμένου, με την επίκληση του ίδ...
175)
1798/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ν. 3037/2002 για ηλεκτρονικά παίγνια. Επίκληση λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ως προς την πρώτη αναιρεσείουσα. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς δεύτερο αναιρεσείοντα. Δεν προσδιορίζεται η ιδιότητα του ως υπευθύνου, ούτε η γνώση του για την εγκατάσταση των Η/Υ ούτε και η άμεση συνεργεία, αφού οι παραδοχές προσήκουν στο φυσικό αυτ...
176)
1799/2010 Απλή δυσφήμηση δια του Τύπου και εξύβριση δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τα ψευδή γεγονότα, και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άρθρ. 367 ΠΚ. Αναιρείται η απόφαση. Παραπέμπει.
177)
1801/2010 Παθητική δωροδοκία. Άμεση συνεργεία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρείται για ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Ο χρόνος τέλεσης της άμεσης συνέργειας τελεί σε συνάρτηση με αυτόν της κύριας πράξεως και δεν μπορ...
178)
1811/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται ότι κατ' εντολή του ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου του ανατέθηκε ο χειρισμός του συγκεκριμένου μηχανήματος, ούτε η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας του και του επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
179)
1821/2010 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή ναρκωτικών. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρο 29 παρ. 1, 2, 3 και 4 α΄ ΚΝΝ 3459/2006, όπως αντικ. με Ν. 3727/2008 και 3811/2009). Δεκτοί οι λόγοι, διότι ενώ στο διατακτικό την καταδικάζει για κατοχή Χ, Ψ, Ω ναρκωτικών, στο σκεπτικό φέρεται να κατέχει και μάλιστα από κοινού και άλλα ναρκωτικά, ενώ περαιτέρω το δικαστήριο δεν αιτιολογεί γιατί οι ποσότητες που κατείχε και οι οπο...
180)
1822/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ειδικότερα: 1) επί της κατηγορίας (ως προς την έννοια των " γεγονότων" σε συνδυασμό με την έλλειψη νομίμου βάσεως, 2) για τον δόλο, 3) για την παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση του αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, 4) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
181)
1824/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για αυτουργία σε υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας (ο Α αναιρεσείων) και άμεση συνεργεία σ' αυτή (ο Β αναιρεσείων). Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και διότι δεν αναφέρεται αν η ιδιότητα του διαχειριστή υπάρχει και στο πρόσωπο του άμεσου συνεργού.
182)
1834/2010 Ελλιπής αιτιολογία αθωωτικής απόφασης για κατηγορούμενους για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Α.Π. Η ανακριβής αποτύπωση στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα έκτασης ως ανήκουσας στον ιδιοκτήτη που ζήτησε την έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο αν προσήλθε κάποια βλάβη στον όμορο ιδιοκτήτη αλλά αν, ανεξαρτήτως αυτού, ωφελήθηκε παράνομα αυτός που πέτυχε την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας. Παραδοχή της...
183)
1835/2010 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης. Αίτηση αναιρέσεως κατά απορριψάσης της εφέσεις βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Αοριστία λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως ως απαράδεκτων. Εξέταση του λόγου αυτού αυτεπαγγέλτως, αφού οι αιτήσεις αναιρέσεως είναι τυπικά δεκτές και διαπίστωση ότι η αιτιολογία του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών είναι ελλιπής. Αναίρεση βουλεύματος και παραπομπή υπόθεσης για επανάκριση των εφέσεων κατ' ουσία.
184)
1860/2010 Ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Αναιρείται το παραπεμπτικό βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
185)
1873/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως τυπικής, γιατί το σκεπτικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού, χωρίς να διαλαμβάνονται τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, και παραπομπή.
186)
1894/2010 Βούλευμα με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση πράξεων της προδικασίας (κατ' οίκον ερεύνης και κατασχέσεως). Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
187)
1933/2010 Καταδικαστική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για ψευδορκία μάρτυρα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι ενώ δέχεται ότι τα κατατεθέντα είναι ψευδή, δεν αναφέρει ποια είναι τα αληθή, ούτε περαιτέρω αναφέρονται περιστατικά για το ότι ο αναιρεσείων είχε γνώση της αναλήθειας των ενόρκως βεβαιωθέντων. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
188)
1937/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Α) Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αναίρεση του πρώτου αναιρεσείοντα (μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής), και Β) Ως προς τον δεύτερο αναιρεσείοντα (Αλβανό υπήκοο) γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, όσον αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 α του ΠΚ και την απέλαση του από την χώρα, ενώ απορρίπτεται ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας, όσον αφορά την απόρριψη των ελαφρυντικ...
189)
1938/2010 Τραπεζιτική επιταγή. Για να είναι αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής πρέπει να διαλαμβάνεται σ' αυτήν η ημερομηνία εμφανίσεως της προς πληρωμή, χωρίς να αρκεί η έκφραση "εμφανίσθηκε εμπρόθεσμα".
190)
1966/2010 Παράβαση: α) του ΑΝ 690/1945 και β) των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 ΑΝ 539/1945 από ναυτιλιακή εταιρία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η θέση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου στην εργοδότρια ναυτιλιακή εταιρία, αλλά και ασαφής και αντιφατική αιτιολογία, ενόψει του ότι πρωτόδικα αυτός καταδικάστηκε ως εκπρόσωπος άλλης εταιρίας, κατ' επιτρεπτή μεταβολή του κατηγορητηρίου, χωρίς όμως να πρ...
191)
1968/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, Α) ως προς την έκθεση των αποδεικτικών στοιχείων, Β) Ως προς την έλλειψη ακροάσεως, ότι το δικαστήριο στήριξε την κρίση περί ενοχής, στην μαρτυρική κατάθεση αστυνομικού, χωρίς να κατονομάσει την πηγή των πληροφοριών του, και ότι δεν αποφάνθηκε επί σχετικού αιτήματος, Γ) ως προς τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του ν. 1729/1987 ως τροποποιήθηκε και Δ) ως προς την απόρριψ...
192)
1975/2010 Συκοφαντική Δυσφήμηση Ανωνύμου Εταιρείας. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως α) για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας και β) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ελλείψει παραθέσεως από το δικαστήριο της ουσίας στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικών από τα οποία να συνάγεται ότι ήταν ψευδές το καταγγελθέν στις 20/7/2004 από τον κατηγορούμενο γεγονός που αφορούσε παράνομη κατάληψη αιγιαλού από εγκατάσταση τ...
193)
1978/2010 Εξετάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 511 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκε, λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ και γίνεται δεκτός. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
194)
1986/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για εξακολουθητική απάτη, από κοινού, κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία συνολικά άνω των 15.000 €. Λόγοι αναίρεσης: η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Γίνονται δεκτοί μόνο για "την κατ' εξακολούθηση" τέλεση της πράξεως της απάτης. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει. Επεκτείνει το αποτέλεσμα και ως προς τον συγκατηγορούμενο.
195)
1998/2010 Αγορά, αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, κατοχή και απόπειρα πωλήσεως αυτών από δράστη που ενεργεί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια αυτές. Καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου. Αναιρείται κατά ένα μέρος η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατά συνήθεια τελέσεως των άνω πράξεων από τη μη παράθεση πραγματικών περιστατικών που να υποδηλώνουν ότι ο δράστης απέκτησε από την επανειλημμένη τέλεση τέτοιων πράξεων σταθερή ροπή προς δ...
196)
2023/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Αναιρείται η απόφαση για παντελή έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
197)
2028/2010 Η πραγματογνωμοσύνη, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία της αποφάσεως μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, ώστε να υπάρχει βεβαίωση ότι λήφθηκε υπόψη ή να προκύπτει από το όλο περιεχόμενο της αιτιολογίας ότι λήφθηκε υπόψη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν προκύπτει ότι έλαβε υπόψη πραγματογνωμοσύνη.
198)
2041/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και χρήση πλαστού από τον ηθικό αυτουργό και για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης λόγω ασαφειών και αντιφάσεων της αιτιολογίας. Παραδοχή των λόγων αυτών ως βάσιμων. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
199)
2043/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεκτός ο συναφής λόγος. Αναιρεί και παραπέμπει.
200)
2047/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας, δεκτοί ως βάσιμοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
201)
2049/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αθωωτικής (εν μέρει) αποφάσεως από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Τέτοια έλλειψη υπάρχει όταν η αιτιολογία είναι αντιφατική - ενδοιαστική ως προς τα πραγματικά στοιχεία που δέχθηκε ότι δεν υπάρχουν για την τέλεση του εγκλήματος της άμεσης συνέργειας στη νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα, πράξη που δέχθηκε ότι τέλεσε ο συγκατηγορούμενος του αθωωθέντος κατηγορουμένου. Παραδοχή του λόγου αυτού ως βασίμ...
202)
2051/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απάτη κατ' εξακολούθηση ενώπιον δικαστηρίου, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, και απόπειρα εκβιάσεως κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που μεταχειρίσθηκε απειλή βλάβης του επαγγέλματος που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος και διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και π...
203)
2052/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατηγορουμένου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως καταδικαστικής ως προς τον ένα κατηγορούμενο και αθωωτικής ως προς τον άλλο για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση ως προς αθωωτική διάταξη για έλλειψη αιτιολογίας και παραπομπή. Αόριστος λόγος αιτήσεως κατηγορουμένου για έλλειψη αιτιολογίας. Νομίμως παρέστη, ως πολιτικώς ενάγον, το ΙΚΑΕΤΑΜ, το οποίο ήταν το αμέσως παθόν από την αξιόποινη πράξη του αναιρεσείοντος. Από την πρωτόδικ...
204)
2069/2010 Παράβαση 232 Α ΠΚ. Παραβίαση δικαστικής απόφασης επικοινωνίας με τέκνα. Δεκτός ως βάσιμος ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των υποβληθέντων αυτοτελών ισχυρισμών καταστάσεως ανάγκης, που αποκλείει το άδικο, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 και που αποκλείει τον καταλογισμό, κατά το 32 παρ.1 ΠΚ, της εν λόγω αξιοποίνου πράξεως του άρθρου 232 Α ΠΚ, για την οποία τελικά καταδικάστηκε.
205)
2070/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπεξαίρεση διαπράττει και ο πράκτορας, ο οποίος δεν απέδωσε στην αντισυμβαλλομένη του αεροπορική εταιρία το τίμημα πωλήσεως εισιτηρίων που εισέπραξε. Δικαιοστάσιο επιστρατεύσεως (άρθρο 8 ν.δ. 8/1974). Οι αναστολές, που προβλέπονται, ισχύουν μόνο για το διάστημα που είναι κάποιος επιστρατευμένος, και όχι μέχρι 18.12.2002 που ήρθη η επιστράτευση με το π.δ. 371/2002. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη και απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για ...
206)
9/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια. Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Μολονότι πρόκειται για εταιρική επιχείρηση (ανώνυμη εταιρεία), δεν αναφέρεται αν ήταν νόμιμη εκπρόσωπος της, η αναιρεσείουσα, η οποία στο διατακτικό αναφέρεται ως εργοδότρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια ως προς την ιδιότητα που ενεργούσε, που είναι αναγκαίο για να κριθεί αν υπάρχει ποινική της ευθύνη. Εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ΄ και Ε΄, με την έννοια της έλλειψης νομίμου βάσεως και από τ...
207)
14/2009 Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει ως προς την έκθεση των αποδεικτικών μέσων την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και το νόμο ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αφού, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της αποφάσεως, εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου και μάρτυρας υπερασπίσεως και συγκατηγορούμενος ο Κ.Σ, του οποίου, όμως, η κατάθεση, ούτε από τη μνεία στο σκεπτικό περί των ληφθέντων για το σχηματισμό της κρίσεως του Δικαστηρίου αποδεικτικών μέσων, ούτε από άλλη αναφορά του όλου περιεχομ...
208)
37/2009 Καταδολίευση δανειστών. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω ασαφούς και ελλιπούς αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρει στο σκεπτικό, ούτε και στο διατακτικό για να συμπληρωθεί, ότι κατά το χρόνο της απαλλοτριωτικής πράξεως ο κατηγορούμενος δεν είχε άλλα επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιηθεί ο δανειστής του, πράγμα αναγκαίο για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του κατ΄ άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ εγκλήματος της καταδολιεύσεως δανειστών (ΑΠ 951/2008, 544/200...
209)
41/2009 Καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για: α) αγορά κατ’ εξακολούθηση, β) κατοχή κατ’ εξακολούθηση και γ) απόπειρα πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ και δη: Ι) 1ος - Α΄ σκέλος: για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως των άνω πράξεων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος. Β΄ σκέλος: για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατά συνήθεια τε...
210)
49/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για αντιφατική αιτιολογία και οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.
211)
50/2009 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Επί εργοδότου νομικού προσώπου (ανώνυμη εταιρία) δεν αναφέρεται η νομική θέση του κατηγορούμενου στην εταιρία, μη αρκούσης της αναφοράς αυτού ως νομίμου εκπροσώπου. Περαιτέρω, η απόφαση έχει αντιφατικές παραδοχές.
212)
67/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για πλημμέλημα είναι απαράδεκτη. Επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που ο παραπεμπόμενος για πλημμέλημα παραπέμπεται (αυτός και όχι συγκατηγορούμενός του) και για κακούργημα, με το οποίο το πλημμέλημα συρρέει ή έχει συνάφεια. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Στοιχεία. Πλαστογραφία με σκοπό το όφελος, μεγαλυτέρου των 73.378 ευρώ δια βλάβης τρίτου. Αναιτιολόγητη παραπομπή για τις πράξεις αυτές. Αναιρείται το προσβαλλόμενο β...
213)
71/2009 Παράνομη πρόκληση βλάβης στην κατά προορισμό χρήση δασικής έκτασης. Αναιρείται η απόφαση για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
214)
82/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την αναίρεση ζητεί ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί αθωωτική απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
215)
91/2009 Ναρκωτικά. Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για προμήθεια ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστικά δική του χρήση. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας της απόρριψης του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού.
216)
93/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράβαση των άρθρων 28, 302 Π.Κ. και 4 παρ. 1 και 7 περ. 1, 5 Ν. 1396/83. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
217)
100/2009 Αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών με επιβαρυντικές περιστάσεις. Απορρίπτει λόγο για άκυρη πραγματογνωμοσύνη. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας επιβαρυντικών περιστάσεων και ελαφρυντικά 84 παρ. 2α ΠΚ.
218)
113/2009 Άμεση συνέργεια σε παρ. του άρθρ. 1 περ. δ΄, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1α΄ Ν. 3037/2002. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
219)
125/2009 Απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και αντιφατικές παραδοχές.
220)
126/2009 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία του αδικήματος. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
221)
127/2009 Εμπρησμός από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος εμπρησμού. Ανεπάρκεια αιτιολογίας.
222)
128/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του ΠΚ.
223)
129/2009 Λαθρεμπορία. Έννοια. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει ως προς την επιβληθείσα χρηματική ποινή για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
224)
143/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
225)
144/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για αντιφατική αιτιολογία.
226)
145/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση.
227)
148/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία και ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση μόνον για την πρώτη πράξη για έλλειψη αιτιολογίας. Αναγνώσθηκε έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης την οποία διέταξε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν την μνημονεύει μεταξύ των κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, αλλ’ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη αιτήσεως για την πράξη της...
228)
163/2009 Δεκτή η αναίρεση για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού εκ του άρθρου 367 παρ. 1 γ΄ του ΠΚ.
229)
164/2009 Ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια, από εφημερεύοντα Ιατρό. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι το Δικαστήριο, στο αιτιολογικό του, δε μνημονεύει ρητά ότι έλαβε υπόψη του την αναγνωσθείσα έκθεση ιατρικής πραγματογνωμοσύνης του καθηγητή καρδιολογίας ΑΧΕΠΑ, που αποτελεί κατ’ άρθρο 178 ΚΠΔ, αυτοτελές αποδεικτικό μέσο και είχε διαταχθεί νόμιμα από τον Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης, ως προανακριτικό υπάλληλο, κατά το άρθρο 183 το...
230)
177/2009 Άρθρα 362 και 363 ΠΚ. Τι απαιτείται για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Τι θεωρείται γεγονός. Για την υποκειμενική υπόστασή της απαιτείται άμεσος δόλος, δεν αρκεί απλός ή ενδεχόμενος. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση των περιστατικών που την δικαιολογούν. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση. Πότε ασαφής και αντιφατική αιτιολογία μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
231)
181/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Ερημοδικία ενός διαδίκου. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη ως προς αυτόν. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία αδικήματος. (386) Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, υπέρβαση εξουσίας. Στοιχειοθετείται απάτη αν με βάση συναλλαγματική που εκδόθηκε για ανύπαρκτο χρέος, ο δικαστής πλανήθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής σε βάρος του αντιδίκου του αιτούντος. Πότε ζημιωθείς μπορεί να είναι και τρί...
232)
183/2009 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Λαθρεμπορία (οινοπνεύματος). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Κατοχή και διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση λαθρεμπορευμάτων (οινοπνεύματος) κατ’ εξακολούθηση και συναυτουργία. Επιεικέστερος ο Ν. 2960/01 μόνο ως προς την επιβολή χρηματικής ποινής. Νόμος 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξε...
233)
251/2009 Απιστία σε βάρος του Δημοσίου. Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως με την επίκληση: α) του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (Λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν). Αναιρεί και παραπέμπει. (όμοιες οι Α.Π. 1634/2003, ΑΠ 909 και 1298/ 1999).
234)
272/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως επί ψευδούς καταμηνύσεως άρθρο 229 παρ. 1 ΠΚ. Άμεσος δόλος απαιτείται για την υποκειμενική της υπόσταση. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση των περιστατικών που την δικαιολογούν, άλλως έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παύει οριστικώς, διότι παρήλθε οκταετία από της τελέσεως της πράξεως.
235)
276/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού.
236)
277/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται σ’ αυτήν μεταξύ άλλων ή ιδιότης του αναιρεσείοντος ως εργοδότου που απασχόλησε τους μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, ποία η νομική μορφή της τελευταίας και ποία η θέση του κατηγορούμενου εις αυτήν, ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σ...
237)
281/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απλή συνέργεια σε κακουργηματική απάτη.
238)
289/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Από το αναφερόμενο στο σκεπτικό αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης απόφασης δεν προκύπτει ότι η έφεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προκειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
239)
293/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς παρεμπίπτουσα απόφαση αναβολής για να κληθεί και εξετασθεί απολιπόμενος μάρτυρας.
240)
336/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) υπερβάσεως εξουσίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα του ετέρου λόγου για υπέρβαση εξουσίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
241)
379/2009 Παράβαση άρθρου 71 Ν. 998/ 1979. Αναιρείται η προσβαλλόμενη για έλλειψη αιτιολογίας, διότι στο σκεπτικό της δεν αναφέρονται ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα τα οποία έλαβε υπόψη της για το σχηματισμό της δικανικής κρίσης αναφορικά με την ένοχή του αναιρεσείοντος.
242)
387/2009 Χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Ηθική αυτουργία σ’ αυτήν. Αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Στο σκεπτικό αναφέρει αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν, στο δε διατακτικό αναφέρει τη χρήση ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν. Αναιρεί και παραπέμπει.
243)
390/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν για το σχηματισμό της καταδικαστικής κρίσεως λήφθηκε υπόψη και η απολογία του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
244)
396/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει.
245)
398/2009 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2δ΄ ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει ως προς την ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς μετάνοιας και επιδίωξης να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες των πράξεών του καθώς και ως προς την περί ποινής διάταξη. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
246)
407/2009 Καταδίκη της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης για παράβαση του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν αναφέρεται ποιες ήταν οι τακτικές μηνιαίες ή επί άλλης βάσεως υπολογιζόμενες αποδοχές της εργαζομένης κι αν αυτές οφείλονται βάσει νόμου, συμβάσεως, διοικητικής πράξεως, συλλογικής συμβάσεως εργασίας, διαιτητικής αποφάσεως ή εθίμου. Επίσης, μολονότι πρόκειται εν προκειμένο...
247)
413/2009 Απάτη κατά συναυτουργία. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Επεκτείνεται το αναιρετικό αποτέλεσμα στην β' αναιρεσείουσα, της οποίας η αναίρεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη.
248)
425/2009 Απάτη κατ’ εξακολούθηση με επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950, σε βάρος της ΑΕ ΕΘΝΟΦΑΚΤ, θυγατρικής της Ε.Τ.Ε, που συγχωνεύθηκε και απορροφήθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και έλλειψης νόμιμης βάσης. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, γιατί ενώ δέχεται ότι η απάτη τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση, δεν διευκρινίζεται αν ...
249)
447/2009 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, κ.λ.π. για ελλιπή αιτιολογία γενικώς αλλά και γιατί το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του και δεν εκτίμησε έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης αποφάσεως και παραπομπή.
250)
451/2009 Αποδοχές εργαζομένων (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995). Στοιχεία αδικήματος. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
251)
456/2009 Άρθρα 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή υπόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψη του (άρθρου 93 παρ. 3 Συντάγματος, 139 ΚΠΔ). Εάν δεν υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ και εφ’ όσον το δικαστήριο προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση υπερέβη την εξουσία του ιδρυομένου, εντεύθεν λόγου αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ....
252)
463/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου και της ευθύνης του οφειλέτη. Αναιρεί και παραπέμπει.
253)
518/2009 Παράβαση του ν. 3037/2002 και 7 ν.δ 29/1971 - Ηλεκτρονικά Παίγνια. Βάσιμος ουσία ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄και Ε΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού και λόγω ελλιπούς αιτιολογίας στην απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού αναβολής της δίκης για διεξαγωγή τεχνικής πραγματογνωμοσύνης επί των Η/Υ του καταστήματος του κατηγορούμενου. Αναιρεί και παραπέμπει.
254)
524/2009 Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως η προσβαλλόμενη, καταδικαστική για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 12 του Αγορανομικού Κώδικα απόφαση, διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτήν αν κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως συνέτρεχε στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος η ιδιότητα του κυρίου, του διευθυντή ή του επόπτη της επιχειρήσεως, αφού μόνη η αναφερόμενη ιδιότητά του ως υπευθύνου και νομίμου εκπροσώπου δεν αρκεί και περαιτέρω, διότι αν και πρόκειται για παράβαση που διώκεται από δόλο ή από αμέλε...
255)
537/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση για χρέη προς το δημόσιο. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου καταβολής του χρέους. Η στο διατακτικό παραπομπή στο συνημμένο στο διατακτικό πίνακα χρεών για προσδιορισμό του χρόνου δεν αναπληρώνει τη μη αναφορά της στο σκεπτικό ή το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, αφού η παραπομπή γίνεται σε πίνακα χρεών που δεν αφορά την αναιρεσείουσα, αλλά τρίτο. Αναιρεί και παραπέμπει.
256)
575/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απάτη, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση ως προς τους τρόπους τέλεσης της απάτης, λόγω της παράλληλης παραδοχής της τέλεσης της πράξης, τόσο με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, όσο και με την απόκρυψη και παρασιώπηση των γεγονότων. Δεν προσδιορίζεται το είδος της βλάβης και για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
257)
579/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως του ΜΟΕ Αθηνών (κατά πλειοψηφία), με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, λόγω αποκλεισμού και μη αξιολόγησης άλλων αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
258)
581/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματεμπορία. Απορρίπτει αίτηση.
259)
585/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία .
260)
593/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωση (322 β. β ΠΚ). Απόρριψη μίας εκ τούτων, ως απαράδεκτης, διότι ασκήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς ειδική πληρεξουσιότητα και διότι η αίτησης αναίρεσης στρέφεται κατά βουλεύματος που απορρίπτει ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νομίμου βάσεως...
261)
595/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
262)
610/2009 Ναρκωτικά. Προμήθεια μικροποσότητας ναρκωτικής ουσίας (ινδικής κάνναβης) προς ιδία χρήση συμπτωματικά. Το Δικαστήριο υποχρεούται να απαντήσει στο σχετικό αυτοτελή ισχυρισμό (άρθρο 29 περ. 1 και 3 του Κανονισμού 3459/2006). Δεκτός ο σχετικός λόγος αιτήσεως αναίρεσης. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση και παραπέμπει υπόθεση στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
263)
612/2009 Ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 1 του αν. νόμου 86/1967 οφειλόμενες από ανώνυμη εταιρεία. Προσδιορισμός προσώπων που την εκπροσωπούν και υπέχουν τη σχετική ευθύνη, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης που δεν προσδιορίζει την ιδιότητα των κατηγορουμένων στην ανώνυμη εταιρία και παραπομπή της στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
264)
613/2009 Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω κωλύματος δικηγόρου να εμφανιστεί στο Δικαστήριο και να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο με ανεπαρκή αιτιολογία. Παραδοχή σχετικών λόγων αναίρεσης (άρθρο 510 παρ. 1 Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ), αναίρεσης απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής και προχώρησε το Δικαστήριο στην εκδίκαση της υπόθεσης ορίζοντας αυτεπαγγέλτως άλλο συνήγορο υπεράσπισης και παραπομπή υπόθεσης στο Δικαστήριο που την εξέδωσε. Παράβαση κατά άρθρον 6 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (ν.δ. 53/1974).
265)
614/2009 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, λόγω μη συμμετοχής κατηγορουμένης (τυπική και ουσιαστική) στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας υπέρ της οποίας τελέσθηκε η πράξη της απάτης σε χρόνο προγενέστερο εκείνου που άρχισε η συμμετοχή της στο Δ.Σ. της εταιρίας. Παραπομπή υπόθεσης στο Συμβούλιο Εφετών. Επεκτατικό αποτέλεσμα για συναυτουργό, μη ασκήσαντα αναίρεση, λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους της ίδιας ανώνυμης εταιρίας κατά τον ίδιο χρόνο που απέκτησε την ίδια ιδιότητα και η αναιρεσείουσα - συ...
266)
633/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναιρείται η προσβαλλομένη, διότι δεν διευκρινίζει ποία από τις δύο περιπτώσεις διακινδυνεύσεως του παθόντος συνέτρεξε.
267)
659/2009 Εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
268)
676/2009 Παράβαση καθήκοντος μελών ΔΣ ΚΤΕΛ. 1. Έννοια 259 ΠΚ. Έννοια καθήκοντος υπηρεσίας υπαλλήλου (ΑΠ 543/06, 1062/02). 2. Υπάλληλοι, κατά 13 α και 263 α ΠΚ και τα μέλη του ΔΣ των ΚΤΕΛ ΑΕ, γιατί τα ΚΤΕΛ παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και ασκούν πράγματι δημόσια υπηρεσία, όπως συνάγεται από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 23 παρ. 2, 29 παρ. 3 106 παρ. 3) και πρόκειται περί επιχειρήσεων που ασκούν έμμεση κρατική εξουσία, επιδιώκοντας σκοπό τη δημόσια συγκοινωνία που ανήκει στο κράτος....
269)
678/2009 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση του Δικαστηρίου, που απέρριψε δις, το υπό του κατηγορουμένου υποβληθέν αίτημα αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
270)
685/2009 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Δεκτός ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως του εισαγγελέα του ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής των τριών κατηγορουμένων προσβαλλόμενης αποφάσεως του Τριμ. Πλημ. Θεσσαλονίκης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παραπέμπει.
271)
707/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
272)
708/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο. Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους.
273)
709/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για χρήση πλαστών εγγράφων με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί, για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο. Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους.
274)
711/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τη γνώση. Αναιρεί και παραπέμπει (σχ. ΑΠ 176/2008).
275)
722/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία.
276)
724/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας απόφασης που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη.
277)
728/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας αιτήματος αναβολής και για υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
278)
731/2009 Κατάληψη δημοσίου κτήματος (δημοτικής έκτασης). Έννοια. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, διότι δεν αναφέρεται από ποια περιστατικά πείστηκε το Δικαστήριο ότι η καταληφθείσα έκταση ανήκε στην αδιαμφισβήτητη κατοχή του Δήμου. Ασαφείς αιτιολογίες.
279)
735/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ελλιπής η αιτιολογία ως προς το στοιχείο του αμέσου δόλου (γνώση του ψεύδους) των αδικημάτων αυτών. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
280)
750/2009 Κακουργηματική Απάτη. Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του απαλλακτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω των ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
281)
757/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 παρ. 1 εδαφ. ΠΚ). Προσδιορισμός του είδους της αμέλειας (ενσυνείδητης και μη συνειδητής) με σαφήνεια. Αναίρεση απόφασης λόγω ασάφειας και αντίφασης κατά τον προσδιορισμό της αμέλειας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ) και έλλειψης ειδικής αιτιολογίας ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ) και παραπομπή στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
282)
761/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι δεν μνημονεύονται στα κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα, η ιατροδικαστική εξέταση και η έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
283)
764/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ, διότι υπάρχει ασάφεια ως προς το είδος της αμέλειας που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
284)
777/2009 Στοιχεία υπεξαιρέσεως σε βαθμό κακουργήματος. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως διότι: α) δεν διευκρινίζεται με ποιες ενέργειες ή παραλείψεις εξεδήλωσε ο αναιρεσείων τη βούλησή του για ιδιοποίησή του χρηματικού ποσού που εισέπραξε με την ιδιότητα του μεσεγγυούχου, β) δεν διευκρινίζεται ενόψει της παραδοχής ότι η πράξη τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση με μερικότερες πράξεις και προ του Ν. 2721/99, αν ο χαρακτηρισμός της πράξεως ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας α...
285)
780/2009 Κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αντίσταση. Έλλειψη αιτιολογίας από τη μη αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης, εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης. Ακυρότητα από λήψη υπόψη προανακριτικής απολογίας που δεν αναγνώσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
286)
784/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος, διότι αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση και δεν έλαβε υπόψη υπόμνημα της αναιρεσείουσας που κατατέθηκε μετά την κατάθεση της εισαγγελικής προτάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
287)
794/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία. Παραπέμπει.
288)
796/2009 Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική απάτη από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
289)
797/2009 Κλοπή (κακουργηματική), κατ’ εξακολούθηση, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Αιτιολογία: Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση του κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Ποινή: Εφόσον επιβλήθηκε το κατώτατο όριο ποινής σε δράστη που εκτέλεσε κακουργηματική κλοπή, ως εκ περισσού τίθεται η αναιτιολόγητη, επιπλέον παραδοχή της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης του αδικήματος. Αλυσιτελής ο λόγος που...
290)
799/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
291)
800/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο. Αναιρεί και παραπέμπει.
292)
805/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. ΠΟΠΔ για πλημμέλημα υπεξαίρεσης.
293)
810/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για καταβολή χρεών στο Δημόσιο.
294)
835/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση και παραδοχή λόγων αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
295)
838/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στοιχεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως, διότι δεν διευκρινίζεται αν το οικόπεδο, επί του οποίου είχαν εμπηχθεί οι αποτελούντες την καταστραφείσα περίφραξη σιδηροπάσσαλοι και είχαν φυτευτεί τα καταστραφέντα δένδρα, ανήκε κατά κυριότητα στον εγκαλούντα και από ποια στοιχεία το Δικαστήριο συνήγαγε τούτο ή αποτελούσε έκταση του Δημοσίου, όπως υποστήριξε ο κατηγορούμενος, στοιχείο αναγκαίο για την αντικειμ...
296)
873/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση οι κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι, λόγω αμφιβολιών, για την αξιόποινη πράξη της παραβίασης απορρήτου προφορικής συνομιλίας από κοινού. Το Τριμελές Εφετείο δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Δεκτός ο σχετικός μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
297)
874/2009 Καταδίκη των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων για αγροτική κλοπή από κοινού κατά συρροή (εις βάρος των πολ. εναγόντων Ν.Β. και Ν.Μ.) αντικειμένου αξίας ανώτερης των 60 ευρώ. Νομίμως παρέστησαν οι Ν.Β. και Ν.Μ. ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τους και δη χωρίς έγγραφη προδικασία, ενόψει του πλημμεληματικού χαρακτήρα των άνω αγροτικών κλοπών. Απορριπτέος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως. Το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην απόφασή...
298)
875/2009 Ψευδορκία μάρτυρα. Η προβαλλόμενη απόφαση περιέχει ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες, που καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου. Πλαγία παράβαση του νόμου. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο προς νέα εκδίκαση.
299)
898/2009 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 1264/1982. Βάσιμοι κατά την πλειοψηφία οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης της ως άνω διάταξης, λόγω αντιφάσεως μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού (πλειοψηφία). Αναιρεί και παραπέμπει. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης δεν απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση της απόφασης, που κηρύσσει άκυρη την απόλυση του προστατευόμενου από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου συνδικαλιστ...
300)
900/2009 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναιρεί απόφαση, γιατί δεν προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του ιατρικές πραγματογνωμοσύνες.
301)
901/2009 Υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος ήταν εν τοις πράγμασι διαχειριστής εταιρείας, όταν από το καταστατικό αυτής προκύπτει ότι άλλος ήταν διαχειριστής. Αναιρεί ως προς την παραπεμπτική διάταξή του και παραπέμπει.
302)
902/2009 Απόρριψη έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ως εκπρόθεσμης. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε αξιολογήθηκαν η κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε και τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν και αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
303)
913/2009 Υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων εξ αμελείας κατ’ εξακολούθηση από δικαστικό λειτουργό. Δεν εξειδικεύεται ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό ποιο είδος αμέλειας συνέτρεξε (ενσυνείδητη ή χωρίς συνείδηση). Καθίσταται έτσι ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο. Αναιρεί και παραπέμπει προς νέα εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο. Δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές.
304)
921/2009 Πλημμύρα κατ’ εξακολούθηση, με ενδεχόμενο δόλο, με κίνδυνο για άνθρωπο. Έννοια πλημμύρας με πρόθεση και δη με ενδεχόμενο δόλο 1. Είναι βάσιμος ο από το άρθρο 484 παρ. 1ζ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων, διότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με το παρεμπίπτον με αριθμό 76/2007 βούλευμά του, που δέχθηκε τυπικά την έφεση της πολιτικώς ενάγουσας για το εν λόγω αδίκημα πλημμύρας με ενδεχόμενο δόλο και με κίνδυνο για άνθρωπο, κατ’ εξακολούθηση και για τις τέσσερις περιπτώσεις πλημ...
305)
932/2009 Πλαστογραφία κακουργηματική και χρήση πλαστού, με όφελος υπερβαίνον τις 73.000 ευρώ. Το προσβαλλόμενο βούλευμα απέρριψεν ουσία έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, που παραπέμπεται με το πρωτόδικο βούλευμα. Δέχεται ως βάσιμους τους από το άρθρο 484 παρ. 1 β, δ του ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και για ασάφειες, λογικά κενά και αντιφάσεις των σκέψεων της Εισαγγελικής προτάσεως, στην οποίαν καθ’ ολοκληρίαν, χωρίς δικές του σκέψεις αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών, που απέρριψε σχετ...
306)
944/2009 Κατ’ εξακολούθηση μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί εν μέρει απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 Ν. 2523/1997. Κηρύσσει αθώα. Παραπέμπει ως προς επιμέτρηση ποινής. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
307)
964/2009 Υπεξαγωγή (καταστροφή) εγγράφων από υπάλληλο (242 παρ. 2 ΠΚ). Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί για τους λόγους αυτούς, διότι δεν αναφέρεται αν τα έγγραφα είχαν έννομη σημασία. Υπάρχει αντίφαση ως προς αν τα έγγραφα τα εμπιστεύτηκαν ή ήταν προσιτά στον κατηγορούμενο. Δεν γίνεται η δέουσα εξατομίκευση και δεν αιτιολογείται ο δόλος. Παραπέμπει.
308)
966/2009 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αναίρεση απόφασης για ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία.
309)
971/2009 Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και επιλεκτικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, γιατί ενώ δέχεται ότι η απάτη τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση, δεν διευκρινίζεται αν κάθε επιζήμια περιουσιακή διάθεση είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης της παθούσας. (Όμοιες ΑΠ 425/2009, 840/2007, 2049/2007 σε Συμβούλιο, 2055/2007 σε Συμβούλιο και 2251/2002 σε Συμβούλιο). Αναιρεί και παραπέμπει.
310)
976/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του Ν. 2523/1997, μη καταβολή Φ.Π.Α., με την επίκληση των λόγων: α) της υπερβάσεως εξουσίας, γιατί με τη μηνυτήρια αναφορά, δεν συντάχθηκε κατ’ άρθρο 41 του ΚΠΔ, σχετική έκθεση, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ και γ) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου συμμετείχε, ως τρίτο μέλος έμμισθος Πάρεδρος αντί Πρωτοδίκ...
311)
977/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για πλημμεληματική απάτη, με την επίκληση των λόγων της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Στοιχεία του αδικήματος. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης στο Δικαστήριο, ούτε σε μορφή απόπειρας, στην περίπτωση που υποβάλλονται ψευδείς ισχυρισμοί, χωρίς όμως να προσκομίζονται με επίκληση για την απόδειξη, εν γνώσει ψευδή ή πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, όταν ο...
312)
978/2009 Υπεξαγωγή εγγράφων. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για υπεξαγωγή εγγράφων με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, κυρίως για το σκοπό βλάβης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο. Παρέλκει η έρευνα για τους λοιπούς λόγους.
313)
979/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που καταδίκασε τον αναιρεσίβλητο για εξύβριση, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ποινικών διατάξεων. Ασάφεια και αντιφάσεις ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων 361 και 362-363 ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
314)
980/2009 Φοροδιαφυγή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα χρέη και χωρίς να έχει παρέλθει το 4μηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί. Παραπέμπει. Παύει οριστικά για μερικότερες πράξεις.
315)
992/2009 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/83. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
316)
995/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απαιτούμενα για τη θεμελίωσή της στοιχεία. Ο παθών μοτοποδηλάτης εξερχόμενος από στροφή ανετράπη και συρόμενος διαγωνίως προσέκρουσε στο ταξί που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάστηκε με την αιτιολογία ότι είχε τη δυνατότητα να ενεργήσει ελιγμό προς τα αριστερά και να εισέλθει εξ’ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα πορείας, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο συρόμενο ανελέγκτως επί του οδοστρώματος σώμα του παθόντος να διέλθει από δεξιά του. Αναιρείται η καταδικαστι...
317)
997/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Μη συνειδητή αμέλεια. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρεί απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
318)
1001/2009 Έλλειψη αιτιολογίας συντρέχει και στην περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Το Δικαστήριο δέχτηκε στο αιτιολογικό ότι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την πράξη της παράνομης βίας και ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι αυτής, ενώ στο διατακτικό αυτοί κηρύσσονται αθώοι της παράνομης βίας και ένοχοι των πράξεων της σωματικής βλάβης και της απειλής, για τις οποίες όμως πράξεις οι κατηγορούμενοι δεν είχαν ασκήσει έφεση. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπετα...
319)
1030/2009 Συκοφαντική Δυσφήμιση κοινή και δια του τύπου. Η προθεσμία αναιρέσεως και για την μερικότερη πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου δεν συντέμνεται και είναι εκείνη του άρθρου 473 του ΚΠΔ, η οποία ισχύει και για τις λοιπές πράξεις. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο της γνώσης. Παραγραφή μερικότερης πράξης συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέστηκε δια του τύπου. Αναιρεί, παραπέμπει και Π.Ο.Π.Δ. για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου.
320)
1033/2009 Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) υπαλλήλου (Δασάρχη). Ένσταση δεδικασμένου. Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει σχετική ένσταση. Λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για έλλειψη αιτιολογίας. Δάση. Με το άρθρο 14 του Ν. 998/1979 θεσπίζεται διαδικασία για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό για τις διοικητικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Η απόφαση που εκδί...
321)
1048/2009 Εισφορές άρθρ. 16. Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ. Απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, κρίσιμο για την παραγραφή. Αναιρεί και παραπέμπει.
322)
1049/2009 Εισφορές. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ οι οριζόμενες εισφορές γίνονται απαιτητές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κατ' άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 1846/1951. Ασάφεια ως προς τις παραδοχές για το χρόνο τέλεσης των πράξεων που είναι κρίσιμος για τυχόν εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής (σχετ. ΟλΑΠ 1/1996). Αναιρεί και παραπέμπει.
323)
1053/2009 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής για σημαντικά αίτια. Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος της κατηγορούμενης για αναβολή της δίκης λόγω ασθενείας της, για την απόδειξη της οποίας προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση και κατέθεσε και μάρτυρας, επειδή δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την ιατρική βεβαίωση και την κατάθεση. Αναιρείται η απόφαση αφενός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ...
324)
1056/2009 Ψευδής βεβαίωση - Απάτη σε βάρος Δημοσίου. Ηθική αυτουργία σ' αυτές. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, που στρέφεται κατά (παραπεμπτικού) βουλεύματος του οποίου την αναίρεση δεν δικαιούται ο κατηγορούμενος. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει.
325)
1059/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
326)
1063/2009 Απάτη (πλημμέλημα). Στοιχεία αδικήματος (386 ΠΚ). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή (έλλειψη νόμιμης βάσης). Λόγος αναίρεσης για αντιφάσεις του σκεπτικού - διατακτικού. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση μεταξύ του διατακτικού και του σκεπτικού όσον αφορά το ύψος της προσγενομένης στην εγκαλούσα ζημίας, ενώ λόγω αντιφάσεων και ασαφειών, δεν καθίσταται σαφής ο τρόπος τέλεσης του αδικήματος της απάτης. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης και αιτιολογίας. Πα...
327)
1065/2009 Συκοφαντική Δυσφήμηση ΑΕ κατ' εξακολούθηση δια του τύπου. Συκοφαντική δυσφήμηση φυσικού προσώπου κατ' εξακολούθηση δια του τύπου. Έννοια. Απαιτείται άμεσος δόλος. (ΑΠ 2121/2008, 73/2002). Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, διότι δεν αιτιολογείται επαρκώς ο δόλος και δη η γνώση του κατηγορουμένου ως προς την αναλήθεια των επίμαχων συκοφαντικών ισχυρισμών και η προσβαλλόμενη απόφαση αρκείται σε υποθετικό συλλογισμό και δεν αναφέρει από ποία πραγματικά περιστ...
328)
1081/2009 Εισφορές Ασάφεια αν δεν προκύπτει ότι ο καταδικασθείς ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ και δεν αρκεί ότι ενήργησε σαν εργοδότης της ΑΕ. Χρόνος καταβολής των εισφορών. Συνεκδικάζει. Αναιρεί. ΠΟΠΔ. Παραπέμπει.
329)
1093/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση - ηθική αυτουργία κλπ, με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από το γεγονός ότι έγινε επιλεκτική χρήση των αποδεικτικών μέσων και δη δεν λήφθηκε υπόψη η κατάθεση της μάρτυρος υπεράσπισης, για την οποία δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο αιτιολογικό. Αναιρεί και παύει οριστικά, εν μέρει την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής....
330)
1104/2009 Στοιχεία μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στη δικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική, για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, απόφαση, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι στο διατακτικό της αποφάσεως εμφιλοχωρεί ασάφεια ως προς τον πραγματικό χρόνο τελέσεως των πράξεων, στοιχείο κρίσιμο για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής. Αναιρεί και παραπέμπει.
331)
1128/2009 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
332)
1177/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότης εάν ληφθεί υπ' όψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη (άρθρο 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364, 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ). Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού και ασάφεια μεταξύ των. Αναιρεί και παραπέμπει.
333)
1180/2009 Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της προς πληρωμή για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ ημερών από (την επομένως) της εκδόσεως της (άρθρο 79, 28, 29, 37 - 39 Ν. 5960/ 1933). Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και έλλειψη νομίμου βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει μόνο "εμπρόθεσμη" εμφάνιση. Παραπέμπει.
334)
1181/2009 Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της προς πληρωμή για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ ημερών από (την επομένως) της εκδόσεως της (άρθρο 79, 28, 29, 37-39 Ν. 5960/ 1933). Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και έλλειψη νομίμου βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει μόνο "εμπρόθεσμη" εμφάνιση. Παραπέμπει.
335)
1187/2009 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έννοια αρχείου. Ποινικά αδικήματα. Επέμβαση κλπ. σε αρχείο χωρίς δικαίωμα. Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 22 ν. 2472/1997. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης....
336)
1195/2009 Δεν λήφθηκε υπόψη για την κρίση του Δικαστηρίου, στο σκεπτικό του οποίου ουδόλως αναφέρεται, η δοθείσα στο ακροατήριο κατάθεση του μάρτυρα υπερασπίσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
337)
1196/2009 Αίτηση Εισαγγελέα Α-ρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δε-κτή. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
338)
1197/2009 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμη). Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Δικαιολογημένα, δεν έλαβε γνώση ο αναιρεσείων της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε σε άλλη διεύθυνση και όχι στην κατοικία του. Αναιρεί και παραπέμπει υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο με άλλη σύνθεση.
339)
1198/2009 Αίτηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
340)
1200/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια ( αυτοκινητικό ατύχημα - σύγκρουση). Δεν καθορίζεται το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου (ενσυνείδητη ή χωρίς συνείδηση). Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
341)
1207/2009 Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (προσβαλλόμενο) απορρίφθηκε κατ' ουσία η έφεσή του κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, το οποίο και επικυρώθηκε και με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα χωρίς να αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, το δε πρωτόδικο βούλευμα δεν περιέχει δικές του σκέψεις αλλά αναφέρεται και αυτό εξ' ολοκλήρου στην ενσωματωμένη σε αυτό εισαγγελική πρό...
342)
1227/2009 Στοιχεία των εγκλημάτων της ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας σ' αυτήν. Ανεπαρκής αιτιολογία ως προς το υποκειμενικό στοιχείο των εγκλημάτων στην καταδικαστική απόφαση. Παραδοχή σχετικών αιτήσεων αναίρεσης και αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
343)
1231/2009 Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 2121/1993. Μη μετατροπή ποινής κατηγορουμένων ύψους ενός (1) έτους χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης ως προς τη διάταξη αυτή.
344)
1235/2009 Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια (άρθρα 277α και 278 ΠΚ) Βάσιμος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως. Αναιρεί, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι το Δικαστήριο, στο αιτιολογικό του, δε μνημονεύει ρητά ότι έλαβε υπόψη του την αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που αποτελεί κατ' άρθρο 178 ΚΠΔ, αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, που διατάχθηκε νόμιμα από τον Λιμενάρχη προανακριτικό υπάλληλο, κατ' άρθρο 183 του ΚΠΔ, ενώ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού, προκύπτει βεβαιότητα, ότι...
345)
1263/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κλήση ως άγνωστης διαμονής. Το αποδεικτικό επιδόσεως, κατ' άθρον 162 ΚΠΔ, έχει αποδεικτική δύναμη και παράγει πλήρη απόδειξη μέχρις προσβολής του για πλαστότητα, μόνον ως προς τα βεβαιούμενα ότι έγιναν από το όργανο επιδόσεως, όχι και για ζητήματα που δεν έγιναν από το ίδιο και μπορούν να ανατραπούν με προσκόμιση αντιθέτων αποδείξεων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρεί ανταπόδειξη για το ζήτημα του τόπου κατοικίας και το άγνωστο της διαμονής της ενδιαφερόμενης...
346)
1264/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Άρθρο 79 παρ. 1 Ν. 5960/33. Βάσιμος ο σχετικός πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, διότι από τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως δημιουργείται ασάφεια, ως προς το χρόνο εκδόσεως της επιταγής που αναφέρεται η 25.4.2003, ενώ από την παραδεκτά επισκοπούμενη επιταγή αυτή προκύπτει ότι εκδόθηκε στις 25.7.2003 και όχι στις 25.4.2003 και περαιτέρω, αφού εμφανίστηκε προς πληρωμή στις 30.7.2003, ήτοι γεννάται ζήτημα περ...
347)
1265/2009 Εγκληματική Οργάνωση κλπ. Δεκτοί ως βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Δ΄, Η΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη ενστάσεως μη εξετάσεως ως μαρτύρων τριών αστυνομικών που είχαν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση (211 εδ. Α΄ ΚΠΔ), για απόλυτη ακυρότητα, λόγω λήψης υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και διότι περαιτέρω προχώρησε σε καταδίκη με χρήση και των παραπάνω μαρτυρικών καταθέσεων, καθ' υπέρβαση εξουσίας (358, 369 ΚΠΔ) - (ΑΠ 965/2008). Αναιρεί και παραπέμπε...
348)
1277/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΠΔ 70/1990 (για τους κανόνες εργασίας στα ναυπηγεία), με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, από το γεγονός ότι δεν απάντησε στο αίτημα αναβολής. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
349)
1288/2009 ΑΝ 690/1945. Αποδοχές. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ 690/1945 για να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
350)
1289/2009 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας. Η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη μη ουσιαστική ποινική διάταξη που αποτελεί προϋπόθεση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ασάφεια όταν δεν καθορίζεται από πού απορρέει το καθήκον για σφράγιση του καταστήματος. Ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος μόνο για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας του καταστήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
351)
1294/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου (άρθρα 29 314 αρ. 1 εδ. Α΄ και 315 ΠΚ). Αναιρείται για έλλειψη ειδικής κα εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ), λόγω αντιφατικών αιτιολογιών. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
352)
1338/2009 Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αγορά. Κατοχή. Μεταφορά. Ηθική αυτουργία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, και γ) απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί, για έλλειψη αιτιολογ...
353)
1339/2009 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ποινικών διατάξεων των άρθρων 46 και 47 του ΠΚ και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η σύνθεση είναι δυνατή από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ), διότι δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς τον ακριβή χρόνο τελέσεως της ως άνω φοροδιαφυγής των φυσικών αυτ...
354)
1356/2009 Εγκλήματα κατ' έγκληση διωκόμενα. Άρθρο 117 παρ. 1 ΠΚ. Δυσφήμιση 362, 368 ΠΚ. Η καταδικαστική απόφαση επ' αυτών για να έχει αιτιολογία ειδική, εφ' όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά το τρίμηνο, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο καθ' όν έλαβε γνώση ο δικαιούμενος εις έγκληση της πράξεως και του προσώπου που την ετέλεσε. Άλλως λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Αναιρεί και παραπέμπει.
355)
1358/2009 Παράβαση Ν. 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εργοδότη που απασχόλησε μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, που η νομική μορφή της τελευταίας και ποια η θέση του κατηγορουμένου εις αυτήν, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκείμενου για ανώνυμη εταιρεία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σχέση του αναιρ...
356)
1359/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στη μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, το δε δικαστήριο, δεν μπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 ΚΠΔ, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνή...
357)
1360/2009 Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν διευκρινίζεται ποιος εμφάνισε τις επιταγές και αν αυτός, ή οποιοσδήποτε εξ αναγωγής υπόχρεος που πλήρωσε τον κομιστή υπέβαλε έγκληση κατά του αναιρεσείοντος. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
358)
1376/2009 Από κοινού ηθική αυτουργία σε εκβίαση, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις της κατ' άρθρο 46 του ΠΚ θεμελίωση της ηθικής αυτουργίας, επεκτατικό αποτέλεσμα, κατ' άρθρο 469 ΚΠΔ και για τον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο στην ηθική αυτουργία. Αναιρεί και ως προς τον συγκατηγορούμενο και παραπέμπει.
359)
1379/2009 Η απορριπτική της εφέσεως απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνο της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση που αμφισβητείται ο τόπος της κατοικίας του εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιο-λογία. Ασάφεια ως προς τη μνεία των αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
360)
1416/2009 Απόπειρα απάτης στο Δικαστήριο σε βαθμό κακουργήματος. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προκύπτει ότι το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα. Παραπέμπει.
361)
1418/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη εδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου ως εντολοδόχου.
362)
1439/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Λόγος αναίρεσης για αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς τον τρόπο τελέσεως του εγκλήματος. Δεν καθίσταται σαφές αν η εταιρεία που εξέδωσε τα εικονικά τιμολόγια αν ήταν υπαρκτή εταιρεία και αν πραγματοποίησε συναλλαγές. Ασάφεια ως προς την έννοια των πλαστών φορολογικών στοιχείων. Δεν καθίσταται σαφές, αν τα αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία ήταν πλαστά ή εικονικά. Εκ πλ...
363)
1447/2009 Άρθρο 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή (λόγου κωλύματος συνηγόρου του κατηγορουμένου στην προκειμένη περίπτωση) απόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψή του (άρθρο 83 παρ. 3 του Συντάγματος, 139 ΚΠΔ άλλως λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ. Εφόσον το δικαστήριο, χωρίς να αιτιολογήσει το απορριπτικό αίτημα της αναβολής, προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση, λόγος αναιρέσεως ...
364)
1454/2009 Ασφαλιστικές εισφορές. Ποιος είναι υπόχρεος καταβολής τους επί νομικού προσώπου που έχει ορισθεί διαχειριστής και αναπληρωτής αυτού. Ποινική ευθύνη του τελευταίου. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Παραπέμπει.
365)
1455/2009 Ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη της απολογίας του κατηγορουμένου και μη ιδιαίτερης μνείας στο σκεπτικό της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.
366)
1461/2009 Καταδικαστική απόφαση για από-πειρα κλοπής από συνήθεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
367)
1473/2009 Πλαστογραφία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βού-λευμα διότι δεν διευκρινίζεται ποιες μερικότερες πράξεις έλαβαν χώρα κατά την ισχύ του Ν. 2408/96 και ποιες υπό την ισχύ του Ν. 2721/99, προκειμένου η πράξη της πλαστογραφίας να χαρακτηρισθεί ως κακούργημα ή ως πλημμέλημα. Εάν παραγραφεί η πράξη της πλαστογραφίας, τότε αναβιώνει η συντιμωρητέα πράξη του αυτουργού, της χρήσεως δηλαδή των πλαστών εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
368)
1479/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ι. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι στο αιτιολογικό το Δικαστήριο, δε μνημονεύει ότι έλαβε υπόψη του και την αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις εκθέσεις ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων, κατά το άρθρο 178 ΚΠΔ, και θα έπρεπε να μνημονεύονται ειδικά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, ...
369)
1498/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αποδοχή ως βασίμων λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15 του ΠΚ και των κατ' άρθρο 512 ΚΠΔ εξεταζομένων αυτεπαγγέλτως ειδικοτέρων αιτιάσεων των ως άνω λόγων. Αναιρεί και παραπέμπει.
370)
1512/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο. Γνωστή είναι η κατοικία που δηλώθηκε στην παραγγέλουσα την επίδοση αρχή και όχι στο ΙΚΑ. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προ-κειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
371)
1516/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ασάφεια μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού και ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
372)
1550/2009 Άρθρα 524, 479 ΚΠΔ. Απέλαση αλλοδαπού (άρθρ. 17 § 2 Ν. 1729/1987) είναι παρεπόμενη υποχρεωτική ποινή. Κατ΄ άρθρο 74 ΠΚ η απέλαση αλλοδαπού είναι δυνητικό μέτρο ασφαλείας. Πρέπει στην απόφαση να καθορίζεται πως επεβλήθη αυτή για να υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση. Εάν επιβληθεί με το άρθρ. 17 § 2 Ν. 1729/1987 πρέπει να υπάρχει αυτοτελής ισχυρισμός του καταδικασθέντος ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι παραμονής στη χώρα και να αιτιολογείται η απόρριψή του. Η επιβάλλουσα το μέτρον ασφαλείας του άρθρ. 74...
373)
1557/2009 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος απόλυτης ακυρότητας: α) για το λόγο ότι λήφθηκαν υπόψη στο σκεπτικό ένα έγγραφο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωστέα έγγραφα, διότι από τα πρακτικά προκύπτει σαφώς ότι δεν αναγνώσθηκε, αλλά προκύπτει αυτό από τη μαρτυρική κατάθεση, β) δεν αναγνώσθηκαν τα πρακτι...
374)
1567/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Υποκειμενικό στοιχείο των εγκλημάτων αυτών είναι ο άμεσος δόλος που πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου του κατηγορουμένου. Αναιρεί και παραπέμπει.
375)
1576/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρ. 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας επί αυτοτελούς ισχυρισμού. Ο περί ακύρου κλητεύσεώς του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που καταδικάστηκε ερήμην και περί παραγραφής, λόγω μη αναστολής της κύριας διαδικασίας αυτοτελής ισχυρισμός υποβλήθηκε στο ακροατήριο μεν αορίστως, αλλά είχε υποβληθεί ορισμένος με...
376)
1579/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου, με την επίκληση των λόγων: α) της υπερβάσεως εξουσίας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) της ελλείψεως νόμιμης βάσης. Υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προσδιορίζεται ούτε στο αιτιολογικό, αλλά ούτε και στο διατακτικό ο χρόνος τελέσεως και ο τόπος τελέσεως του αδικήματος (ΑΠ 1421/2008). Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Αναιρεί και παραπέμπει.
377)
1587/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της απορριπτικής της έφεσης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 αρ. 1 Δ΄ αναιρετικός λόγος. Αν κριθεί κάποιος λόγος β...
378)
1589/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προκύπτει ότι έλαβε υπόψη του έγγραφα που αναγνώστηκαν και για την πλαγίου παράβαση, αφού δεν προκύπτει αν δέχεται ως ψευδές το γεγονός που ισχυρίστηκε ο αναιρεσείων. Απορρίπτει την αίτηση.
379)
1598/2009 Παράβαση του ΑΝ 690/ 1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας απαιτείται να αναφέρονται εκτός άλλων και η ιδιότητα του κατηγορουμένου (εργοδότης, διευθυντής, κλπ), ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας, οι μηνιαίες τακτικές και έκτακτες αποδοχές, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο έναντι αυτών ώστε μετά την αφαίρεση αυτού να προκύπτει το οφειλόμενο υπόλοιπο, ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές και αν το ύψος των αποδοχών και...
380)
1604/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο ξένης περιουσίας. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκει η έρευνα λοιπών λόγων.
381)
1607/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Καταδίκη από το Εφετείο για απλή δυσφήμηση κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, αφού επί πλέον δέχθηκε και ότι τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, παραλείποντας να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 366 ΠΚ και να κρίνει ατιμώρητη την πράξη. Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση.
382)
1608/2009 Κατασκευή μανδροτοίχου εντός ιδιωτικού άλσους, που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα έκταση, χωρίς άδεια της Δικαστικής Αρχής (άρθρ. 71 παρ. 1 Ν. 998/1979 - έννοια άρθρ. 70 και 71 Ν. 998/1979). Βάσιμος ουσία ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων λόγω ασαφειών και αντιφάσεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
383)
1610/2009 Πλαστογραφία μετά χρήσεως, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος για εκ νέου συζήτηση.
384)
1616/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Έγκλημα δια παραλείψεως τελούμενο. Ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του υπαιτίου. Ανάγκη να αναφέρεται στην απόφαση η ύπαρξη της ιδιαίτερης αυτής υποχρέωσης καθώς και να προσδιορίζεται ο νομικός κανόνας από τον οποίο αυτό πηγάζει. Η έλλειψη αυτή ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
385)
1634/2009 Παράβαση του άρθρου 286 ΠΚ. Το έγκλημα αυτό είναι συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως και ενεργητικό υποκείμενο είναι και ο έχων τη διεύθυνση του οικοδομικού έργου επιβλέπων μηχανικός. Ως κοινώς αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες νοούνται οι απλοί και κοινοί τεχνικοί κανόνες που είναι γενικώς γνωστοί και εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση τέτοιου έργου από προπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, οι οποίοι έχουν πρακτική ενασχόληση σε τέτοια έργα, είναι δε αναγκαίοι για την ασφάλεια όσων έχουν σχέση με το έρ...
386)
1635/2009 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έννοια αμελείας. Ασαφής αιτιολογία. Δεν αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα γεγονότα εκείνα που αποκλείουν την συνυπαιτιότητά του. Δεν αιτιολογείται γιατί ο δράστης δεν μπορούσε να ενεργήσει ακινδύνως αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά διότι δεν αναφέρεται ότι στις άλλες λωρίδες της λεωφόρου έβαιναν άλλα αυτοκίνητα. Δεν αιτιολογείται ότι η αναφερόμενη ταχύτητα ήταν η ενδεδειγμένη ενόψει των επικρατουσών συνθηκών (βροχόπτωση - ομίχλη). Αναιρεί και παραπέμπει.
387)
1665/2009 Διάδικοι. Ως υπόλοιποι διάδικοι, οι οποίοι πρέπει να καλούνται, θεωρούνται όλοι εκείνοι που απέκτησαν την ιδιότητα του διαδίκου. Ο πολιτικώς ενάγων πρέπει να καλείται εφόσον νομίμως απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου και δεν αποβλήθηκε ή παραιτήθηκε. Επί παραδοχής λόγου αναίρεσης ως βασίμου εξετάζεται η τυχόν παραγραφή. Διατάσσει την αποβολή του πολιτικώς ενάγοντος. Αναιρεί, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
388)
1667/2009 Ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος που είναι κατ' άρθρο 17 ΠΚ ο χρόνος κατά τον οποίο ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος, πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην απόφαση για να είναι εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου της ορθής εφαρμογής της διατάξεων περί παραγραφής της αξιόποινης πράξης της παράβασης του άρθρου. Η μη αναφορά του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παραβάσεις οικοδομικής αδείας, στερεί την προσβαλλόμενη απόφαση της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρε...
389)
1672/2009 Παράβαση των άρθρων 1δ΄, 2, 3, 4§1α Ν. 3037/2002. Διάκριση κατά το νόμο αυτό των παιγνίων. Ελλειπής και ασαφής αιτιολογία αν το διενεργούμενο με Η/Υ παιχνίδι είναι τυχερό και απαγορεύεται, ή ψυχαγωγικό και τεχνικό, οπότε η διενέργειά του επιτρέπεται. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
390)
1684/2009 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση βουλεύματος που παρέπεμψε τους αναιρεσείοντες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και επιλεκτικής αξιολόγησης αποδεικτικών μέσων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, γιατί έγινε επιλεκτική χρήση των αποδεικτικών μέσων, με αποκλεισμό άλλων. Απάτη τελεσθείσα πριν και μετά την ισχύ του Ν. 2721/1999. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για την πράξη της απάτης, που τελέσθηκε πριν την ισχύ του νόμου...
391)
1687/2009 Παράβαση καθήκοντος. Δεν συνιστά παράβαση καθήκοντος η μη σφράγιση από το Δήμαρχο καταστημάτων για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για Δήμαρχο λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας της. Παραπέμπει.
392)
1691/2009 Παράβαση ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην απόφαση και αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αναίρεση και παραπομπή υπόθεσης στο δικάσαν Δικαστήριο.
393)
1714/2009 Παραγραφή. Αναστολή παραγραφής. Έναρξη κυρίας διαδικασίας με την επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης για εμφάνιση στο ακροατήριο ή με την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης. Αν δικάστηκε κατηγορούμενος ερήμην στον πρώτο βαθμό η ακυρότητα του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης πρέπει να προταθούν στο Εφετείο με πρόσθετο λόγο έφεσης. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την προταθείσα παραδεκτά ένσταση ακυρότητας της επίδοσης του κλητήριου θεσπίσματ...
394)
1717/2009 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Εργοδότης ανώνυμη εταιρία. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κατηγορούμενο, εργοδότη φερόμενο στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και για αυτό το λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
395)
1724/2009 Απάτη επί Δικαστηρίου και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Βούλευμα παραπεμπτικό. Αναίρεση αυτού για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για αμφότερες τις πράξεις.
396)
1739/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (από τροχαίο ατύχημα). Δεκτή αίτηση Εισαγγελέα. Αναιρείται αθωωτική απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ λόγω ασαφειών, λογικών κενών σημείων του σκεπτικού της προσβαλλόμενης.
397)
1749/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική απάτη. Άμεση συνέργεια σε αυτήν. Αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Παραπομπή στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών για νέα κρίση. Επέκταση αποτελέσματος και για τον μη ασκήσαντα αναίρεση άμεσο συνεργό κατηγορουμένου.
398)
1753/2009 Ναρκωτικά. Διάθεση και κατοχή. Επιβαρυντικές περιστάσεις. Έννοια αυτών. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Έννοια αυτών. Συναυτουργία. Δεν απαιτείται αναφορά των συγκεκριμένων υλικών πράξεων του συναυτουργού. Κριτήρια συνδρομής επιβαρυντικών περιστάσεων. Η παραβίαση του άρθρου 211 Α ΚΠΔ οδηγεί σε ελλιπή αιτιολογία (510 παρ. 1Δ΄ ΚΠΔ) καθόσον αποκλείεται η στήριξη της καταδίκης κατηγορουμένου σε μόνη την κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμέ...
399)
1757/2009 Έκδοση εικονικών τιμολογίων. Έννοια πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παράβαση άρθρου 19 Ν. 2523/1997. Παραγραφή από το χρόνο που διαπιστώθηκε το παραπάνω έγκλημα (πλημμέλημα) ήτοι, από την ημερομηνία θεωρήσεως του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Διευθυντή της Δ.ΟΥ.. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως αλλά και υπέρβαση εξουσίας από το δικαστήριο ουσίας που εφάρμοσε ως προς έναρξη χρόνου παραγραφής τις διατάξεις των άρθρων 111, 112, 113 ΠΚ και για μερικότερες πρ...
400)
1777/2009 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη εργατικών και εργοδοτικών εισφορών των ασχοληθέντων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κατηγορούμενο, που φέρεται στην απόφαση ως εργοδότης και στην επιχείρηση, στην οποία απασχολήθηκαν οι εργασθέντες. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
401)
1789/2009 Παραπλάνηση σε ψευδορκία - 228 παρ. 1 ΠΚ. 1. Αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το 171 παρ. 1δ και 510 παρ.1 στοιχ Α΄ ΚΠΔ, γιατί συνεκτιμήθηκαν από το δικαστήριο έξι μη αναγνωσθέντα έγγραφα και έτσι παραβιάστηκε το από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαίωμα του κατηγορουμένου να προβεί σε δηλώσεις και σε εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, καθόσον πρόκειται για αναφερόμενα διηγηματικά έγγραφα, τα οποία μάλιστα κατά το περιεχόμενο, προκύ...
402)
1843/2009 Αναιρείται κατά παραδοχή των λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της σε βάρος του καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχε εκδοθεί ερήμην του, καθόσον το Πενταμελές Εφετείο απέρριψε προηγουμένως χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αίτημα αναβολής της κατ' έφεση δίκης που είχε υποβληθεί για λογαριασμό το...
403)
1863/2009 Τρεις (3) κατηγορούμενοι. Όλοι παραπέμπονται για εξύβριση. Οι α΄ και β΄ παραπέμπονται και για ηθική αυτουργία στην πράξη. Έννοια όρων. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
404)
1896/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας συνισταμένης σε αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
405)
1897/2009 Αναιρείται η απόφαση ως προς την παρεπόμενη ποινή για ισόβια απέλαση, διότι η αιτιολογία "οι δεύτερη, τρίτος και τέταρτος των κατηγορουμένων, που καταδικάσθηκαν με την παραπάνω ταυτάριθμη απόφαση σε ποινή φυλακίσεως είναι αλλοδαποί υπήκοοι και δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω δεδομένου ότι για τη δεύτερη κατηγορουμένη που κηρύχθηκε ένοχη δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να εξαιρεθεί του πιο κάτω μέτρου, το Δικαστήριο αυτό κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η επ' α...
406)
1899/2009 Παράβαση του Ν. 3386/2006. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι α) το σκεπτικό αποτελεί αντιγραφή του διατακτικού, το οποίο και αυτό αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου και β) το Δικαστήριο δεν απάντησε στους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί πραγματικής και νομικής πλάνης, τους οποίους προέβαλε ο αναιρεσείων και ανέπτυξε πλήρως, σαφώς και ορισμένως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνη...
407)
1930/2009 Απάτη - στοιχεία πράξεως. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη αιτιολογίας, καθώς και ο πρόσθετος λόγος. Αυτεπάγγελτη εξέταση εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιώδους ποινικής διατάξεως. Αναιρεί. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για λοιπούς συγκατηγορούμενους. Παραπέμπει.
408)
1967/2009 Ναρκωτικά. Αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών: α) περί προμήθειας, κατοχής για αποκλειστική χρήση τοξικομανούς και β) περί ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 §2 α΄ και δ΄ ΠΚ. Δήμευση κατασχεθέντων χρημάτων χωρίς ειδική αιτιολογία. Αναίρεση εν μέρει (μόνο ως προς τη δήμευση των χρημάτων) της καταδικαστικής απόφασης.
409)
1989/2009 Αναίρεση εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως (άρθρ.505 παρ. 2, 473 παρ. 3 ΚΠΔ). Αιτιολογία απαλλακτικής αποφάσεως. Ενόψει του τεκμηρίου αθωότητας που θεσπίζεται και από την ΕΣΔΑ υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση αυτή όταν δεν εκτίθεται καθόλου ή εκτίθεται ασαφώς και ελλιπώς τα περιστατικά, από τα οποία δεν επείσθη για την ενοχή του κατηγορουμένου από τα αναφερόμενα στα πρακτικά αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει. στο ΜΟΕ.
410)
1991/2009 Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νομίμου βάσεως, διότι ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό διαλαμβάνει τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε επιταγή εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα.
411)
1992/2009 Αν με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, όπως και η από εκεί απορρέουσα αδυναμία γνώσης της επίδοσης, πρέπει στην απόφαση να διαλαμβάνεται σχετική αιτιολογία και να περιέχονται οι αποδείξεις, οι οποίες θεμελιώνουν τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των στοιχείων απόρριψης των συγκεκριμένων ισχυρισμών, άλλως θεμελιώνε...
412)
2003/2009 Επί κηρύξεως εφέσεως απαραδέκτου ως εκπροθέσμως ασκηθείσης αίτηση αναιρέσεως από εκκαλούντα για ανεπάρκεια της αιτιολογίας συνισταμένη στο ότι δεν προκύπτει αν ελήφθη υπόψη η κατάθεση μάρτυρα που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση. Δεκτή.
413)
2005/2009 Αναίρεση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 § 2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/ 2009). Ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμηση. Η απόφαση προσβάλλεται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για αντιφατικές αιτιολογίες. Έννοια, στοιχεία ψευδορκίας μάρτυρος και συκοφαντικής δυσφημίσεως (ΑΠ 141/2008, 187/2008). Αληθή τα κατατεθέντα. Μη στοιχειοθέτηση ψευδορκίας. Δεν τελούσε σε γνώση αναληθείας. Μη στοιχειοθέτηση συκοφαντικής δυσφημήσεως, Άρση αδίκου απλής δυσφημήσε...
414)
2013/2009 Αναιρείται διότι από το σκεπτικό δεν προκύπτει ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως, οι οποίες δόθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.
415)
2024/2009 Καταδικαστική απόφαση για δασικά εγκλήματα (άρθρ. 73 § 3 και 1 Ν. 998/1979). Δεκτή αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία ως προς τα γνωρίσματα της εκτάσεως που εκχερσώθηκε και ασάφεια ως προς το αν η αυτή ήταν δάσος ή δασική έκταση.
416)
2025/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη κατηγορουμένου για κατοχή και πώληση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 211 Α του ΚΠΔ, όταν το δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει σε καταδικαστική κρίση έλαβε υπόψη του όχι μόνο την απολογία συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη, αλλά και την κατάθεση αστυνομικού ο οποίος είχε και άλλες πηγές πληροφοριών εκτός από τον συγκατηγορούμενο. Αν το σκεπτικό της αποφάσεως είναι δυνατόν να αναγνωστεί, είναι αντίστοιχα δυνατός και ο έλεγχος της υπάρξεως αιτιολογίας και της...
417)
2034/2009 Πλαστογραφία με χρήση. Μετ' αναίρεση - παραπεμφθείσα για μετατροπή ή αναστολή της ποινής μόνον. Δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον δεν αιτιολογείται από ποια αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν οι παραδοχές του αιτιολογικού για μη αναστολή της ποινής. Αναιρεί και παραπέμπει.
418)
2035/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Ο όρος 'εγκληματικές δραστηριότητες' του Ν. 2479/1997 όπως αντικ. με άρθρο 1 παρ. α του Ν. 2331/1995 και αντικ. πάλι με το άρθρο 2 § 1 του Ν. 3424/2005 περιλαμβάνει και το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας του άρθρου 235 ΠΚ. Ήτοι το άνω έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας περιλαμβάνεται στα βασικά εγκλήματα για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλ...
419)
2039/2009 Ναρκωτικά. Έννοια κατοχής. Κατ' επάγγελμα τέλεση αυτής. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης μόνο ως προς την επιβαρυντική περίσταση λόγω αντίφασης μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού και παραπομπή στο ίδιο Δικαστήριο ως προς το μέρος αυτό.
420)
2040/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Έννοια. Μη αναφορά στην απόφαση των αποδεικτικών μέσων, ούτε των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από τη διαδικασία (ΑΠ 13/2008, 2106/2006). Έλλειψη παντελώς αιτιολογίας, μη αναφορά αποδεικτικών μέσων ούτε κατ' είδος. Δεκτή αίτηση αναίρεσης. Πολιτικώς ενάγων, όταν αποβλήθηκε της ποινικής διαδικασίας με την προσβαλλομένη απόφαση, η οποία δεν προσβλήθηκε κατά το κεφάλαιό της αυτό, δεν παρίσταται ...
421)
2045/2009 Ι. Η αναφορά στα αναγνωστέα έγγραφα των φωτογραφιών έχει την πρόδηλη έννοια ότι αυτές επισκοπήθηκαν από τους διαδίκους, οι οποίοι έτσι έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους, κατόπιν επιδείξεως τους από τον διευθύνοντα. ΙΙ. Δεν δημιουργείται σχετική ακυρότητα της διαδικασίας εκ του λόγου ότι επετράπη η εξέταση μάρτυρα, ο οποίος είχε συλλάβει τον κατηγορούμενο, διότι η σύλληψη δεν αποτελεί ανακριτική πράξη. ΙΙΙ. Δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν τα προκύπτοντα από το μη αναγ...
422)
2051/2009 Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος.
423)
2081/2009 Ψευδής βεβαίωση. Παράβαση καθήκοντος. Δεκτός ως βάσιμος ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απορριφθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου περί συγγνωστής νομικής πλάνης.
424)
2098/2009 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση καταδικασθέντος για μετατροπή της ποινής του σε χρηματική (άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 3727/2008). Παραδοχή λόγου αναίρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για ελλιπή αιτιολογία και παραπομπή.
425)
2117/2009 Έφεση ανυποστήρικτη. Αιτιολογία απορρίψεως αιτήματος αναβολής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ελλείψει ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτολογίας, διότι δεν αναφέρεται σ΄αυτήν ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και αξιολόγησε την προσκομισθείσα και αναγνωσθείσα ιατρική γνωμάτευση, καθώς και την κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος.
426)
2132/2009 Απάτη. Στοιχεία του εγκλήματος. Επέλευση ζημίας. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εκθέτει με σαφήνεια πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει αν και ποία ζημία υπέστη η εγκαλούσα εταιρεία.
427)
2134/2009 Αποβολή πολιτικής αγωγής λόγω ασκήσεως της αυτής αξιώσεως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, που εξέδωσε οριστική απόφαση. Αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγοντος. Παραδεκτή, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη αθωωτική απόφαση επί κακουργήματος δεν υπόκειται σε έφεση και η πολιτική αγωγή απορρίφθηκε ως μη στηριζόμενη στο νόμο. Βάσιμη, διότι το δικαστήριο δεν αιτιολόγησε την απόρριψη του ισχυρισμού του πολιτικώς ενάγοντος περί περιορισμού του αιτήματος ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου και κατόπιν αυτού υπερέβη...
428)
2146/2009 Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή (άρθρ. 358 ΠΚ). Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, ο οποίος έχοντας την οικονομική δυνατότητα καταβολής της επιδικασθείσης διατροφής δεν την κατέβαλε από κακοβουλία. Αναιτιολόγητη απόρριψη ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2 α του ΠΚ (πρότερου έντιμου βίου), γιατί δεν εκθέτει αρνητικά περιστατικά που να ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της τελέσεως της πράξεως, αλλά μόνο περιστατικά που συνοδεύουν την ίδια την πράξη. Αναιρε...
429)
2151/2009 Ληστεία και δύο επικίνδυνες σωματικές βλάβες - Ελαφρυντικά άρθρ. 84 παρ. 2 ε ΠΚ και απέλαση. Α. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο πρώτος, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απορριφθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, περί αναγνωρίσεως της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.2 ε ΠΚ (ΑΠ 13/2009, 131/2008, 792, 807, 1327/2007). Β. Ανεξάρτητα του ότι από τα πρακτικά των αποφάσεων, και των δύ...
430)
2163/2009 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη, διότι δεν εκτίθεται σ' αυτήν, στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της, ούτε η αξιόποινη πράξη για την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη ούτε το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου, διαλαμβάνεται δε σ' αυτήν ως αιτιολογία ότι "η από 8-8-05 έγκληση δεν υπεβλήθη νομίμως, αφού με την από 13-9-05 βεβαίωση της ΕΤΕ προς την εγκαλούσα προς υποβολή της εγκλήσεως δεν φέρεται να υφίσταται το γνήσιο τ...
431)
2164/2009 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται στο προοίμιο του αιτιολογικού τα αποδεικτικά μέσα, αλλά γίνεται στη συνέχεια επιλεκτική εκτίμηση ορισμένων μόνον από αυτά.
432)
2187/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
433)
2216/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έννοια - Στοιχεία. Επί επιταγής μεταχρονολογημένης πρέπει για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος να αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια προς πληρωμή της στον οικείο λογαριασμό το χρονικό διάστημα από την πραγματική έκδοση της και την εμφάνιση προς πληρωμή και ο κατηγορούμενος το γνώριζε. Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η καταδικαστική απόφαση για το ανωτέρω έγκλημα, προκειμένου να αιτιολογηθεί η στοιχειοθέτηση...
434)
2220/2009 Παραβάσεις του Ν. Περί Ναρκωτικών. 1) Αγορά και κατοχή από τοξικομανή, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, 2) Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοίχε. Δ του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό ελαττωμένου καταλογισμού και ως προς τη συνδρομή επιβαρυντικών περιστάσεων, για την αγορά και κατοχή των ναρκωτικών ουσιών Πότε είναι ορισμένος ο άνω ισχυρισμός (ΑΠ 1176/2009, 1794/2009, 23...
435)
2261/2009 Πότε αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και πως έγινε η υπαγωγή τους στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Πρέπει να αιτιολογείται η απορριπτική διάταξη παρεμπίπτοντος αιτήματος. Μπορεί να γίνει παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση που ενσωματώνεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εφόσον αυτή είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
436)
2274/2009 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση κατασχέσεως. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία, γιατί δεν καθορίζεται ακριβώς ο χρόνος τελέσεως, και για εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων για την παραγραφή και παραπομπή. Αναιρεί και παραπέμπει.
437)
2286/2009 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά αθωωτικής αποφάσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
438)
2302/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εταίρου, διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας, την οποία βάρυναν οι εισφορές, και παραπομπή.
439)
2313/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια αναισθησιολόγου ιατρού. Έννοια άρθρων 15, 28, 302 ΠΚ (ΑΠ 221, 543/ 2008, 2024/2007). Δεκτοί ως βάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ ΚΠΔ. λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων από έλλειψη νόμιμης βάσης.
440)
2316/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (μη συνειδητή) κατά συρροή. Καταδικαστική απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου για τις ως άνω πράξεις που αποδίδονταν στον κατηγορούμενο. Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως και για έλλειψη νομίμου βάσεως. Γίνονται δεκτοί οι άνω λόγοι αναιρέσεως (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών) καθόσον δεν αναφέρονται στοιχεία απαραίτητα για να δύναται να ελεγχθεί αν υπήρχε δυνατότητ...
441)
2318/2009 Αναίρεση κατά απόφασης που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Επίδοση στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής. Έφεση με ισχυρισμό για γνωστή διαμονή. Επάρκεια αιτιολογίας, αλλιώς η αιτίαση είναι αναιρετέα για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
442)
2341/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Έννοια. Στοιχειοθέτηση. Ισχύσασες διατάξεις (άρθρα 25 Ν. 1882/1990, 23 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004). Διακρίσεις, προϋποθέσεις τιμώρησης με αυτές. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Όταν η πράξη φέρεται τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου τελέσεως κάθε μερικότερης πράξης, αφού επιδρά στον χρόνο της παραγραφής (ΑΠ 126/2009). Αναιρεί. Παύει οριστικά ποινική δίωξη για μερικότερες ...
443)
2347/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που το δικαστήριο έλαβε υπόψη του για τη διαμόρφωση της περί ενοχής κρίσης του, η μοναδική μάρτυρας κατηγορίας που εξετάστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
444)
2363/2009 Αναίρεση Εισαγγελέως ΑΠ κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 § 2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/2009). Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αόριστο το αίτημα. Όχι υποχρέωση αιτιολογήσεως. (ΑΠ 74/2009, ΑΠ 434/2009, 2468/2008). Απόρριψη αιτήσεως.
445)
2364/2009 Αγορά, κατοχή, μεταφορά ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνης). Δεν απαιτείται για την πληρότητα της αιτιολογίας για αγορά να αναφέρεται το όνομα του πωλητού και το τίμημα αγοράς. Πλήρης η αιτιολογία της καταδικαστικής για αγορά αποφάσεως ότι "αγόρασε από άγνωστο άτομο αντί αγνώστου τιμήματος" (ΑΠ 205/2008, ΑΠ 792/2007, ΑΠ 858/2007). Υπότροπος κατ' άρθρο 8 Ν.1729/1987 (23 Κ.Ν.Ν.). Έννοια. Σκοπός διατάξεως. Προϋποθέσεις εφαρμογής (ΑΠ 2384/2007). Τιμώρηση τοξικομανούς υποτρόπου. Ουχί αντίθεση σε αρχή αναλογι...
446)
2370/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση από εντολοδόχο. Έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν προκύπτει εάν λήφθηκαν υπόψη και αξιολογήθηκαν καταθέσεις μαρτύρων της προκαταρκτικής εξετάσεως. Ομοίως, διότι, ως προς την κατάφαση της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας της ιδιοποίησης, εκ της συνολικής αποτίμησης των μερικότερων πράξεων, δεν γίνεται αναφορά στο ότι ο δράστης απέβλεπε εξ αρχής στο συνολικό αποτέλεσμα. Αναιρεί και παραπέμπει.
447)
2376/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Δεν αναφέρονται στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως και ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως. Δεν αρκεί η μνεία της ημεροχρονολογίας επιδόσεως της αποφάσεως στον, κατά την απαγγελία της, απόντα εκκαλούντα, καθώς και του χρόνου ασκήσεως της εφέσεως. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
448)
2379/2009 Παραδεκτά ασκείται η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αντιφατική αιτιολογία καθ' οιασδήποτε απόφασης εφόσον ασκήθηκε εντός μηνός από την καθαρογραφή της στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο δικαστήριο που την εξέδωσε. Αναιρείται α) καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Κακουργοδικείου για κατάχρηση ιδιότητας ιατρού (άρθρο 7 ν. 1729/1987) ως εξ αμελείας τελεσθείσα και β) αθωωτική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά παραδοχή λόγων αναίρεσης για αντιφατική αιτιολογία και εκ π...
449)
2385/2009 Καταδικαστική απόφαση για κατάληψη δημοσίου κτήματος, μεταβολή αιγιαλού και κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παραβίαση δεδικασμένου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση (αφού δεν υπάρχει ταυτότητα πράξης) και μη αναγνώσεως και μη λήψης υπόψη εγγράφου της δικογραφίας, του οποίου, όμως, δεν ζητήθηκε η ανάγνωση. Μερική αναίρεση, κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα, και παραπομπή ως προς την ποινή για την κατασκευή αυθαιρέτου και ...
450)
2386/2009 Αίτηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για αναίρεση αποφάσεως, με την οποία εκπρόθεσμη έφεση έγινε δεκτή ως εμπροθέσμως ασκηθείσα και στη συνέχεια, έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη για το έγκλημα της παράβασης του νόμου περί επιταγών κατ' εξακολούθηση λόγω παραγραφής. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας, γιατί δεν αναφέρεται αν ο εκκαλών είχε προβάλλει λόγο ανωτέρας βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, ούτε αν αυτός προέβαλε λόγο ακυρότητας της επιδόσεως της αποφάσεως ως άγνωστης δ...
451)
2387/2009 Εκχέρσωση δασικής εκτάσεως. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά τον αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί πραγματικής πλάνης λόγω άγνοιας στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, ο οποίος αιτιολογημένα απορρίφθηκε από το δικαστήριο της ουσίας και για απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη αναφερόμενων εγγράφων τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στα αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα, καθόσον τα φερόμενα ως ληφθέντα έγγραφα, αναφέρθηκαν μόνο για την περιγραφή εκτ...
452)
2402/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν για το σχηματισμό της καταδικαστικής κρίσης ελήφθησαν υπόψη και οι απολογίες των παρόντων κατηγορουμένων.
453)
2415/2009 Αναιρείται το βούλευμα παραπομπής του κατηγορουμένου για υπεξαίρεση από εντολοδόχο κατ' εξακολούθηση ποσού ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου τέλεσης των επιμέρους πράξεων υπεξαίρεσης και για το λόγο ότι δεν προέκυψε ότι έλαβε υπόψη του το Συμβούλιο Εφετών τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν με το υπόμνημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενος για πρώτη φορά ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών μετά την υποβολή σ' αυτό της προτάσεως του Εισαγγελέα.
454)
2422/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και, εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και παραβίαση του δεδικασμένου. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
455)
2428/2009 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. (ΑΠ 1/2009). Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε. Εκ πλαγίου παράβαση (ΑΠ 2129/2009). Έφεση Εισαγγελέως. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Σε αντίθετη περίπτωση το δικαστήριο που την κάνει τυπικά δεκτή και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 Η' ΚΠΔ, ΑΠ 2127/2009, ΑΠ 1540/2007, ΑΠ 209/2008, ΑΠ 16...
456)
2436/2009 1. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση. 2. Βάσιμος και ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ λόγος της αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ το δικαστήριο, αθώωσε τον κατηγορούμενο και για την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως, δεν ερεύνησε επικουρικά, όπως όφειλε αυτεπαγγέλτως, αν δεν αποδεικνύετ...
457)
2437/2009 1. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσθέτως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση. 2. Βάσιμος και ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ λόγος της αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ το δικαστήριο, αθώωσε τον κατηγορούμενο και για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφημήσεως, δεν ερεύνησε επικουρικά, όπως όφειλεν αυτεπαγγέλτως, αν δ...
458)
2438/2009 Αναιρεί. Παραπέμπει. 1. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσθέτως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση. 2. Βάσιμος και ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ λόγος της αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ το δικαστήριο, αθώωσε τον κατηγορούμενο και για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφημήσεως, δεν ερεύνησε επικουρικά, όπως όφειλεν...
459)
2444/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να απαιτείται τι προέκυψε από το καθένα ούτε ποιο βαραίνει περισσότερο. Όταν η απόφαση αναφέρει μόνο μάρτυρες κατηγορίας, χωρίς να αναφέρει όμως και τους μάρτυρες υπεράσπισης οι οποίοι όπως προκύπτει από τα πρακτικά εξητάσθησαν, δηλαδή έχει αιτιολογία διότι δεν είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο τους έλαβε υπ' όψη. Αναιρεί και παραπέμπει.
460)
2473/2009 Κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίου. Έννοια δόλου. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παραγραφή πλημμελημάτων.
461)
2482/2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Πλαστογραφία κακουργηματική κατ' εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249.465 €. Ν. 1608/1950 . Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων, η από κοινού δράση, δεν υπάρχει καμία ασάφ...
462)
2484/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική πράξη υπεξαιρέσεως από εντολοδόχους. Βάσιμος ο συναφής από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του ΚΠΔ προβαλλόμενος μοναδικός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
463)
2485/2009 Παράβαση του άρθρου 14 ν. 1264/1982 περί συνδικαλιστικών ελευθεριών. Βάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για ασάφεια και αντιφάσεις μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν τελικά ο κατηγορούμενος, με τις ενέργειες του, παρεμπόδισε τη μη ίδρυση σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία που εκπ...
464)
2500/2009 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια (άρθρο 273, 274 του ΠΚ). Στοιχεία του εγκλήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν αναφέρεται σ' αυτήν αφενός ότι από την πράξη των κατηγορουμένων μπορούσε να προκύψει κοινώς κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος σε έννομα αγαθά ευρύτερου αριθμού προσώπων, ανεπίδεκτου καθορισμού εκ των προτέρων και αφετέρου ότι οι κατηγορούμενοι με τις προσωπικές τους ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες μπορούσαν να προβλέψουν και αποφύγουν τα αξιόποινα α...
465)
2507/2009 Παράβαση καθήκοντος. Λόγος αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Από την έναρξη ισχύος του Ν.2307/1995 η λειτουργική αρμοδιότητα των κατά το ΠΔ 180/1979 και της Αιβ/8577/8-9-1983 υγειονομικής διατάξεως αστυνομικών αρχών μεταφέρθηκε, και στο μεν δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ανατέθηκαν αποκλειστικά εφεξής τα θέματα α) χορηγήσεως, β) ανακλήσεως, γ) αφαιρέσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας και δ) σφραγίσεως των καταστημάτων, στον δε δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας ανατέθ...
466)
2518/2009 Ηθική αυτουργία σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και χρήση υφαρπασθείσης ψευδούς βεβαιώσεως. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγου μη νομίμου παραστάσεως του πολιτικώς ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ζημιώνεται άμεσα από την άνω αξιόποινη πράξη. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για τον κηρυχθέντα ένοχο ήδη αναιρεσείοντα ως ηθικό αυτουργό της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και αυτουργό χρήσεως της υφαρπασθείσης ψευδούς βεβαιώσεως που συρρέουν αληθώς ...
467)
13/2008 Απάτη κακουργηματική (386 παρ. 1-3 του Π.Κ.). Δεν είναι αναγκαία η ιδιαίτερη μνεία της καταθέσεως του πολιτικώς ενάγοντα και η μη μνεία δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Υπάρχει ειδική αιτιολογία, όχι όμως για την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της απάτης. Αναιρείται μόνο κατά τη διάταξη αυτή και ως προς την ποινή.
468)
14/2008 Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα) και του άρθρου 83 ενότ. Δ Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (νόθευση φέτας με αγελαδινό γάλα). Στοιχεία. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Υπάρχει και όταν, ενώ μια αξιόποινη πράξη τιμωρείται, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια δεν εκτίθενται στην απόφαση περιστατικά που να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου ότι η πράξη αυτή τελέστηκε από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Δέχεται αναίρεση.
469)
33/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου (άρθρα 28, 314 παρ. 1 εδ. α και 315 του Π.Κ.). Αναιρείται η απόφαση, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και λόγω αντιφατικών αιτιολογιών.
470)
79/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις του ιδίου αναιρεσείοντα, η 1η πριν από την καθαρογραφή της προσβαλλόμενης απόφασης. Θεωρείται ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Αγορανομικές παραβάσεις. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα). Τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχείρησης, ο διευθυντής και ο επόπτης. Όχι ο εκπρόσωπος της Α.Ε. . Παράβαση άρθρου 35 παρ. 1 ζ-3 και 11 παρ. 3 εδ. Ι και ΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μη αναγραφή επί της συσκευασίας ενδείξεων ονομασίας πώλησης, κατάλογος συ...
471)
83/2008 Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Τυπική αιτιολογία. Πλήρης και ολοκληρωτική παραπομπή στο διατακτικό.
472)
85/2008 Στοιχεία παράβασης του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003 (παράνομη μεταφορά αλλοδαπού). Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, για την πιο πάνω παράβαση.
473)
89/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
474)
90/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
475)
91/2008 Απόρριψη εφέσεως, ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Αναιρείται η προσβαλλομένη γιατί δεν αναφέρει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλομένης, το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση.
476)
92/2008 Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση: α) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων, διότι προεχόντως δεν αναφέρεται εάν ελήφθη υπόψη η κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος και β) λόγω υπερβάσεως εξουσίας ως προς την εξέταση περαιτέρω της υποθέσεως και την καταδίκη του αναιρεσείοντος (διότι η υπόθεση εκδικάστηκε μετ’ αναίρεση σαν να ήταν ο αναιρεσείων παρών). Παύει οριστικώς ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
477)
112/2008 Κηρύσσονται αθώοι για α΄) παράβαση καθήκοντος 45 και 98 και οι δύο κατηγορούμενοι και β΄) για 242 παρ. 2 ΠΚ ο πρώτος. Λόγοι Δ΄ και Ε΄. Δεκτός λόγος Δ΄ (όχι αιτιολόγηση σχετικά με ανυπαρξία δόλου κατηγορουμένων). Αναιρεί και παραπέμπει.
478)
114/2008 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια του εργοδότη. Εφόσον ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσδιορίζεται η ιδιότητα και η θέση του κατηγορουμένου στην εταιρεία και έτσι να προκύπτει ότι αυτός ήταν υπόχρεος της καταβολής. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη εκπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ της κατηγορουμένης, διότι εμφιλοχωρεί ασάφεια στην προσβαλλομέν...
479)
115/2008 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία τι πρέπει να περιέχει η αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ 690/1945. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 690/45 λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζονται σ’ αυτήν το ύψος των μηνιαίων τακτικών αποδοχών των εργαζομένων, αν αυτές καθορίζονται από την ατομική σύμβαση εργασίας των απασχοληθέντων ή από συλλογική σύμβαση εργασίας κ.λ.π. καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο τα μερικότερ...
480)
133/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν συνεκτίμησε μαρτυρική κατάθεση περί του ότι η αναιρεσείουσα είχε γνωστή διαμονή και κακώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής.
481)
152/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων η απολογία της κατηγορουμένης. Ενώ εκτιμήθηκε ότι είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι αντιφατική και ασαφής. Αναιρεί
482)
182/2008 Δέχεται αίτηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης για κατοχή ναρκωτικών και όπλων από κοινού και απόπειρα εκβίασης, από τον πρώτο κατηγο-ρούμενο. Βάσιμοι λόγοι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του Κ.Π.Δ.
483)
187/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Δεν αιτιολογείται ειδικώς το στοιχείο της γνώσης.
484)
205/2008 Προθεσμία της αναίρεσης. Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Έλλειψη αιτιολογίας μόνο σε σχέση με την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ.
485)
212/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του Π.Κ.
486)
219/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης. Αιτιολογία. Παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση (υπαλλήλου του τμήματος αδειών οδήγησης), χρήση πλαστών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Αναιρεί.
487)
221/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
488)
222/2008 Απόπειρα απάτης (κακουργηματική) με τη συνδρομή των επιβαρυντικών προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/50, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (απόπειρα κινηματογράφισης εκτάσεων που ανήκαν στο Δημόσιο. Παραγραφή. Αναστολή επί κακουργημάτων που τελέστηκαν πριν από τις 20-11-1987, τριετής. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Ακυρότητα της κλήσεως και της επίδοσης του παραπεμπτικού βουλεύματος. Καλύπτεται με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και την μη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης. Απόρριψη ένστ...
489)
227/2008 Παθητική δωροδοκία. Αναίρεση με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής ή διακοπής της δίκης. Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
490)
230/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων κατά βουλεύματος. Κακουργηματική υπεξαίρεση όπου το παράνομο περιουσιακό όφελος που επεδίωξε ο δράστης, ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Εκ πλαγίου παράβαση. Αναιρεί.
491)
231/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης). Αναιρεί και παραπέμπει.
492)
233/2008 Εκβίαση - Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
493)
234/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
494)
239/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία (δεν προσδιορίζεται η αυξημένη ταχύτητα, ούτε το όριο της περιοχής και η απόσταση που αντιλήφθηκε ο αναιρεσείων τον παθόντα) και παραδοχή του. Δεν προκύπτει επίσης ότι έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά γι’ αυτή. Αναιρεί και παραπέμπει.
495)
243/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ενώ είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της εκκαλούμενης απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι ελλιπής, γιατί δεν αναφέρεται στην ανωτέρα βία. Αναιρεί.
496)
245/2008 Πραγματική πλάνη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί δεν αιτιολόγησε τον ορισμένο ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνης.
497)
257/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη ως προς την διάταξη της περί απορρίψεως ελαφρυντικής περιστάσεως της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και ως προς την επιβολή της ποινής διάταξη, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι το δικαστήριο θεμελίωσε την απορριπτική του κρίση με μόνη τη φράση «το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών πρέπει να απορριφθεί».
498)
268/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
499)
272/2008 Έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αναφέρονται (στην αιτιολογία της απόφασης) πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί και παραπέμπει.
500)
274/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια για έλλειψη αιτιολογίας.
501)
282/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών τιμολογίων για έλλειψη αιτιολογίας.
502)
288/2008 Παράβαση του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικ. με άρθρο 8 § 1 του Ν 2336/1995. Πτώχευση εργοδότη πριν από την βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσμο αυτού. Επίκληση του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού στο δικαστήριο της ουσίας. Καταδίκη κατηγορουμένου χωρίς καμία αιτιολογία για την απόρριψη του ως άνω αυτοτελούς ισχυρισμού. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
503)
300/2008 Αναιρεί απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος απλής δυσφήμησης. Αντιφατική αιτιολογία - εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 362 Π.Κ. Δέχεται ότι τα γεγονότα τα οποία διέδωσε ο κατηγορούμενος ήταν ψευδή και ότι αυτός τελούσε εν γνώσει της αναλήθειας και παρά ταύτα, ενώ πρωτοδίκως είχε αυτός καταδικασθεί για συκοφαντική δυσφήμηση, την κηρύσσει ένοχο απλής δυσφήμησης.
504)
398/2008 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος είναι ο αυτουργός της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διάταξης. Δεκτή η αναίρεση.
505)
428/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παράβαση του άρθρου 70 ν. 998/1979. Απαιτείται η απόφαση για την αναδάσωση και το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, απαραιτήτως να δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
506)
429/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και έλλειψη αιτιολογίας για παραβίαση κατάσχεσης και υπεξαίρεσης. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
507)
442/2008 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση ότι ο εκκαλών καλώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής και για να απορρίψει τον προβληθέντα με την έφεση ισχυρισμό ότι είχε αυτός κατά το χρόνο της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως γνωστή διαμονή, δεν έλαβε υπόψη του και δεν συνεκτίμησε με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
508)
443/2008 Παράβαση άρθρου 1 Α.Ν. 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή έκθεση των αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη το δικαστήριο. Δεν γίνεται μνεία ούτε από το σκεπτικό προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη κατάθεση μάρτυρα υπερασπίσεως ούτε λήφθηκε υπόψη το σύνολο των αναγνωσθέντων εγγράφων. Αναιρεί και παραπέμπει.
509)
447/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος από ιδιοτέλεια. Στοιχεία για την εξ υποκειμένου και εξ αντικειμένου συγκρότηση του εγκλήματος. Αναίρεση αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Δεν διαλαμβάνονται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά για την γνώση από μέρους του κατηγορούμενου της αξιόποινης προέλευσης των πραγμάτων που έγιναν αποδεκτά, ούτε για τη θεμελίωση της επιβαρυντικής περίστασης της από ιδιοτέλεια τέλεσης της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
510)
453/2008 Καταδίκη για παράβαση Α.Ν. 690/1945. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν καθορίζεται με ποια νομική βάση οφείλονται οι αποδοχές και ο χρόνος καταβολής αυτών. Αναιρεί και παραπέμπει.
511)
454/2008 Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή λόγω αντίφασης αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
512)
471/2008 Άμεση συνέργεια στην πράξη της απάτης, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει την πράξη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση της άμεσης συνέργειας απαιτείται άμεση εκ δόλου υποστήριξη της κύριας πράξης με βοηθητική ενέργεια στο έγκλημα που διαπράττει ο αυτουργός, σε τρόπο ώστε χωρίς αυτή να μην είναι δυνατή με βεβαιότητα η εκτέλεση του εγκλήματος κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε. Π...
513)
472/2008 Αναίρεση αποφάσεως (που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη), με την επίκληση του λόγου της ελλιπούς αιτιολογίας. Το Δικαστήριο που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, έχει δε προηγηθεί απόφαση περί αναβολής, έχει την υποχρέωση να αναφέρει, ότι η απόφαση αυτή είναι αναβλητική και ότι με αυτήν, αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης στη ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτή απορρίφθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
514)
493/2008 Ασφαλιστικές εισφορές A.N. 86/1969 (εισφορές Ι.Κ.Α.). Αναίρεση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού ως προς το χρόνο τελέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
515)
497/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στοιχεία αδικήματος. Δόλος αποδοχής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
516)
502/2008 α) Πλαστογραφία (216 παρ. 1 & 3 ΠΚ): Γιατί στοιχειοθέτηση της κακουργηματικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαία να είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη, αλλ’ αρκεί ότι έχουν ενταχθεί στο σχέδιο του δράστη και δια/ντη σε προϋποθέσεις με την πλαστογραφία για να υπάρχει ο κίνδυνος, έστω και με την παρεμβολή άλλων - μετά την πλαστογραφία - ενεργειών του δράστη, να επέλθει το επιδιωκόμενο όφελος ή σκοπούμενη περιουσιακή βλάβη, β) Απάτη (388 παρ. 1 & 3 ΠΚ): Το παρ...
517)
520/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται ειδικώς η γνώση της παράνομης προέλευσης του πράγματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
518)
521/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 19 παρ. 1-4 του Ν. 2325/1997 για μία των μερικότερων πράξεων. Μερική αναίρεση κατά τούτο της αποφάσεως και της διάταξης αυτής για την ποινή.
519)
522/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1-3 του Ν. 1882/1990. Δεν διευκρινίζεται εάν κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αναιρεί και παραπέμπει.
520)
527/2008 Αναίρεση της αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Εξετάσθηκε μάρτυρας υπερασπίσεως και το δικαστήριο ούτε στο προοίμιο του σκεπτικού αναφέρεται στον μάρτυρα αυτό, αλλά ούτε και από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε την κατάθεσή του. Αναιρεί και παραπέμπει.
521)
561/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Πότε ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι δεν αναφέρεται εάν η παρασυρόμενη σε πορνεία γυναίκα δεν ήταν προηγουμένως πόρνη.
522)
563/2008 Βούλευμα που παραπέμπει για μη υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες. Ισχυρισμός περί πραγματικής - νομικής συγγνωστής πλάνης. Δεν αίρει την αμέλεια. Συγγνωστή νομική πλάνη. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας του ισχυρισμού πλάνης. Παραγραφή επί μέρους πράξης. Αυτεπάγγελτη έρευνα παραγραφής, εφόσον η αναίρεση είναι παραδεκτή. Αναιρεί εν μέρει.
523)
567/2008 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αντιφατικές παραδοχές ως προς το ακριβές ποσό και το χρόνο της ιδιοποίησης. Αναιρεί και παραπέμπει.
524)
656/2008 Ναρκωτικά (κατοχή, αγορά, άμεση συνέργεια σε πώληση). Άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β, ζ του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β, ζ του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά - ΚΝΝ - Ν. 3459/ 2006). Στοιχεία αδικήματος. Αιτιολογία άμεσης συνέργειας. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής κατά το άρθρο 31 παρ. 6 και 6 του Κ.Ν. 3459/2006 (άρθρο 21 παρ. 1ε ν.2331/1995). Πρέπει να συντρέχουν α) ιδιότητα του κατηγορουμένου ως ...
525)
661/2008 Απάτη. Έλλειψη αιτιολογίας διότι εμφιλοχωρεί ασάφεια ως προς το στοιχείο της ζημίας, καθόσον δεν προσδιορίζεται αν με την πλάνη που προκλήθηκε στον παθόντα από την απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, κατόπιν της οποίας ο πρώτος δέχθηκε και έλαβε από τον δεύτερο, έναντι προγενέστερης οφειλής του κατηγορουμένου προς εκείνον, τραπεζικές επιταγές, που, όμως, ήταν ακάλυπτες, προέβη ο παθών σε συμφωνία καταργήσεως της παλαιάς ενοχής ή διατηρήθηκε παράλληλα και η τελευταία εκ της συμβατικής σχέσεως...
526)
684/2008 Άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη. Δεν παρατίθενται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ο δόλος και η συμμετοχική δράση του αναιρεσείοντα. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης.
527)
685/2008 Πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Η αναφορά του χρόνου τελέσεως είναι αναγκαία, όταν αυτός ασκεί επιρροή στο ζήτημα της παραγραφής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη, έστω και έμμεσα, αναγνωσθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης και γίνεται ασαφής μνεία του χρόνου τελέσεως που επιδρά στην παραγραφή.
528)
688/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί. Δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, (ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα επιδόσαντος). Αναιρεί και παραπέμπει.
529)
690/2008 Ναρκωτικά. Καλλιέργεια ινδικής κάνναβης. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ναρκωτικά, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισμός για αναγνώριση ελαφρυντικών του 84 2ε του ΠΚ. Δεν υποχρεούται το δικαστήριο να αιτιολογήσει τον προβληθέντα αορίστως ισχυρισμό. Απορρίπτει την αναίρεση.
530)
692/2008 Κατάληψη δημοσίου κτήματος Α.Ν. 1539/1938 άρθρο 23 παρ. 1. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αντιφατική αιτιολογία, ως προς τις παραδοχές της αδιαμφισβήτητης ή μη κατοχής από το Ελληνικό Δημόσιο και από ιδιώτες. Αναιρεί και παραπέμπει.
531)
777/2008 επιταγή. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας. Νόμιμος κομιστής της επιταγής παραμένει αυτός που έδωσε την εξουσιοδότηση στην Τράπεζα για την είσπραξή της για λογαριασμό του.
532)
801/2008 Τοκογλυφία. Επιδίωξη είσπραξης τοκογλυφικών ωφελημάτων. (404 παρ. 1, 2 και 3 του ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε, πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2721/1999). Πλημμέλημα. Στοιχεία εγκλήματος. Ασάφειες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τοκογλυφικών ωφελημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραγραφή. Δέχεται αναίρεση. Παύει οριστικά ποινική δίωξη.
533)
802/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, από κοινού, ως εντολοδόχων, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
534)
806/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί δεν προσδιορίζεται η μορφή διακινδύνευσης (για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη). Αναιρεί και παραπέμπει.
535)
807/2008 Ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Το συμβούλιο εφετών επιτρεπτώς παραπέμπει εξ ολοκλήρου στην εισαγγελική πρόταση. Στην πρωτόδικη όμως μόνο συμπληρωματικά και όχι εξ ολοκλήρου. Άλλως παραβίαση άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 2 παρ. 1 του Έβδομου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η ψυχική συνδρομή του απλού συνεργού δύναται να παρασχεθεί με την ενεργό παρουσί...
536)
811/2008 Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου. Αρμοδιότητα Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έκδοση αποφάσεων χορηγήσεως, ανακλήσεως, αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας και σφραγίσεως καταστημάτων (άρθρο 11 παρ. 2α Ν. 2307/1995). Ασάφειες και αντιφάσεις καταδικαστικής για Δήμαρχο αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος. Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (Ολ. ΑΠ 3/1998). Αναιρείται για εκ πλαγίο...
537)
812/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απέλαση αλλοδαπού και ελαφρυντικής περιστάσεως άρθρου 84 παρ. 2α. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
538)
814/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αντιφατική αιτιολογία ως προς τον χρόνο τέλεσης της πράξης από τον οποίο επηρεάζεται η παραγραφή. Αναίρεση και παραπομπή.
539)
817/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 88 παρ. β Ν. 3386/2005. Αναιρεί και παραπέμπει.
540)
820/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση αστυνομικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
541)
829/2008 Συζήτηση αναιρέσεως ερήμην του ενός αναιρεσείοντος. Απόρριψη αιτήσεως. Έννοια ψευδούς βεβαιώσεως. Αναίρεση της αποφάσεως ως προς τον δεύτερο κατηγορούμενο για ανεπάρκεια αιτιολογίας.
542)
831/2008 Έλλειψη αιτιολογίας λόγω αντιφάσεως αιτιολογικού και σκεπτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
543)
832/2008 Έλλειψη αιτιολογίας - δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
544)
833/2008 Μη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ. Επί εργοδότη νομικού προσώπου, δεν αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση η ιδιότητα των κατηγορουμένων στην επιχείρηση από την οποία απορρέει η υποχρέωση απόδοσης και καταβολής των εισφορών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Αναιρεί και Π.Ο.Π.Δ.
545)
837/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης διότι δεν αναφέρει ούτε γενικά ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει.
546)
839/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παρ. του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/67 διότι δεν καθορίζεται αν ο αναιρεσείων μέλος του Δ.Σ. ανωνύμου εταιρείας ήταν κατά το καταστατικό της νόμιμος εκπρόσωπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
547)
844/2008 Στοιχεία υπεξαγωγής εγγράφου. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.
548)
861/2008 Παύει υφ’ όρο κατ’ άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 3346/2005 την ποινική δίωξη για εξύβριση. Ως προς την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως, κατά συρροή, αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη αμέσου δόλου.
549)
898/2008 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής και μετά ταύτα απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Δεκτός λόγος αναίρεσης Δ΄ (καθώς και υπέρβαση εξουσίας για την απόρριψη της εφέσεως). Αναιρεί και παραπέμπει.
550)
917/2008 Εμπορία ανθρώπων κατά ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Ειδική αιτιολογία, τόσο για την ενοχή, όσο και για το απορριφθέν αίτημα προβολής βιντεοκασέτας. Όχι υποβολή αιτήματος αναβολής της υποθέσεως. Απέλαση ως μέτρο ασφαλείας. Παραδεκτά επιβάλλεται για πρώτη φορά από το Εφετείο (470 εδ. β΄ ΚΠοινΔ). Ελλιπής, όμως, η αιτιολογία για την απέλαση της αποφάσεως. Δεκτός λόγος Δ΄. Αναιρεί ως προς τη διάταξη περί ισόβιας απελάσεως του αναιρεσείοντος. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος της.
551)
921/2008 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/ 83. Αυθαίρετο κτίσμα. Κατά την επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την περί επιβολής ποινής διάταξη του, προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο. Αοριστία ισχυρισμού για απόρριψη ελαφρυντικών 84 παρ. 2β ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει μόνο ως προς την ποινή
552)
924/2008 Υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, ποσού άνω των 73.000 Ευρώ. Ηθική αυτουργία σε απάτη. Καθολική αναφορά σε εισαγγελική πρόταση. Ελλιπής χρονολογία εισαγγελικής πρότασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης, 3) Απόλυτη ακυρότητα. Δεκτή αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
553)
926/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεκτή αναίρεση. Έλλειψη αιτιολογίας εφόσον, στην ανθρωποκτονία, τελεσθείσα με παράλειψη, δεν αναφέρεται ο νομικός κανόνας, τον οποίο παρέβη ο δράστης. Ούτε και αν αυτός, βάσει των προσωπικών ιδιοτήτων του, είχε τη δυνατότητα να προβλέψει το αποτέλεσμα που επήλθε.
554)
927/2008 Αναίρεση δεκτή. Δεν αναφέρονται, ούτε προκύπτει από ειδική αναφορά, ότι λήφθηκαν υπόψη οι κατ’ άρθρον 183 ΚΠΔ διαταχθείσες πραγματογνωμοσύνες.
555)
929/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ψευδή καταμήνυση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για αντιφατική αιτιολογία μεταξύ αιτιολογικού, με την παραδοχή ότι είναι αθώα και του διατακτικού, που την κρίνει ένοχη. Παραπέμπει.
556)
937/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
557)
951/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών. Αναιρεί και παραπέμπει.
558)
962/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεκτή αναίρεση διότι δεν διευκρινίζεται πως οι αναιρεσείοντες γνώριζαν την αναλήθεια των όσων ενόρκως κατέθεσαν και η πρώτη εξ’ αυτών την αναλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς της. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
559)
963/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί εν μέρει. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη για πλημμεληματικές πράξεις. Επεκτείνει αποτέλεσμα και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συναυτουργό, για τις πλημμεληματικές πράξεις. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση.
560)
964/2008 Απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Πρόσωπο που υπέστη βλάβη είναι η ΕΟΚ και εφαρμόζεται ο ν. 2803/2000. Η έμμεση ζημία του Ελληνικού Δημοσίου δεν δικαιολογεί εφαρμογή του άρθρου 386 Π.Κ. και του ν. 1608/50.
561)
966/2008 Το Δικαστήριο στην κατ’ έφεση δίκη μπορεί, εκτός από τους μάρτυρες που κλητεύθηκαν, να εξετάσει και άλλους μάρτυρες, αν είναι παρόντες στο ακροατήριο, ακόμη και αν τα ονόματά τους δεν γνωστοποιήθηκαν. Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης για εξέταση μάρτυρα υπεράσπισης που ήταν παρών στο ακροατήριο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
562)
975/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για μη αναφορά επί μέρους οφειλών. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3220/2004 δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσεων και λαμβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου το συνολικό ποσό του χρέους. Είναι δυσμενέστερες κατά τούτο για τις πράξεις που τελέσθηκ...
563)
987/2008 Κατοχή ναρκωτικών. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, ενόψει του ότι η περί ενοχής του αναιρεσείοντος κρίση του Δικαστηρίου στηρίχθηκε σε λογικά συμπεράσματα και όχι στα από τις αποδείξεις προκύπτοντα πραγματικά περιστατικά.
564)
989/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης (αντιφατικότητα παραδοχών σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό).
565)
993/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω ασαφειών και μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε, ως αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
566)
1025/2008 Αλλοδαποί. Μεταφορά κλπ λαθρομεταναστών. Παράβαση άρθρων 55 ν. 2910/2001, 37 παρ. 1γ ν. 3153/2003. Κακουργηματική η πράξη, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Εφόσον διαπράχθηκε με περισσότερους τρόπους και ο καθένας από αυτούς με την επιβαρυντική πιο πάνω περίσταση, η έλλειψη της σχετικής αιτιολογίας ως προς ένα τρόπο, δεν επιδρά ως προς την στοιχειοθέτηση και τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως, επιδρά όμως στην επιμέτρηση της ποινής. Νομιμοποίηση εσόδω...
567)
1026/2008 Παράβαση του 370Α παρ. 2 του Π.Κ. Έννοια και προϋποθέσεις εφαρμογής. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης, γιατί δεν διευκρινίζεται ποιες ήταν οι μη δημόσιες πράξεις τρίτων που φέρεται ότι μαγνητοσκοπούσε η κατηγορουμένη.
568)
1051/2008 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
569)
1053/2008 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Αναίρεση για ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία. Ενώ στο σκεπτικό η απόφαση δέχεται ότι το χρέος προς το δημόσιο είναι χρέος του νομικού προσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας, στο διατακτικό κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για το ίδιο χρέος που βεβαιώθηκε στον ίδιο ατομικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
570)
1056/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
571)
1058/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
572)
1059/2008 Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων η παραγραφή αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Ενώ ορθώς γίνεται δεκτό με παρεμπίπτουσα απόφαση, απορριπτική της ενστάσεως παραγραφής, ότι η παραγραφή αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου, στην ίδια απόφαση στο κύριο σκεπτικό και στο διατακτικό γίνεται δεκτός προγενέστερος χρόνος τελέσεως της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
573)
1067/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική υπεξαίρεση ως προς την ιδιότητα της αναιρεσείουσας ως εντολοδόχου. Αναιρεί και παραπέμπει.
574)
1074/2008 Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εργοδότιδα ανώνυμη εταιρεία. Αναιρεί και παραπέμπει.
575)
1079/2008 Κατηγορία για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει ειδικώς να μνημονεύεται στο σκεπτικό της καταδικαστικής αποφάσεως. Δεκτή η αναίρεση για ελλιπή αναφορά των αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
576)
1086/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι δεν αναφέρεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
577)
1090/2008 Στοιχεία εγκλήματος πλαστογραφίας. Έννοια νοθεύσεως. Πότε η πλαστογραφία με τη μορφή της νοθεύσεως διαπράττεται και από τον ίδιο τον εκδότη του γνησίου εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική για ηθική αυτουργία σε νόθευση εγγράφου απόφαση λόγω αντιφατικότητας μεταξύ των παραδοχών σκεπτικού και διατακτικού της ως προς τα φερόμενα ως νοθευθέντα στοιχεία του εγγράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
578)
1097/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι αναφέρεται ο αναιρεσείων ως αγορανομικώς υπεύθυνος. Αναιρεί και παραπέμπει.
579)
1098/2008 Ψευδορκία και ηθική σ’ αυτήν αυτουργία. Στοιχεία. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική σ’ αυτήν αυτουργία λόγω ελλείψεως αιτιολογίας διότι ως προς την ψευδορκία δεν αναφέρονται τα αληθινά γεγονότα, τα οποία γνώριζε ο μάρτυρας, σε αντιπαράθεση προς τα ψευδή για τα οποία κηρύχθηκε ένοχος, ενώ ως προς την ηθική αυτουργία δεν αναφέρεται βάσει ποιων περιστατικών συνήχθη η πρόκληση της αποφάσεως προς διάπραξη της ψευδορκίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
580)
1110/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
581)
1119/2008 Αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως (κατά πλειοψηφία) από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και οπλοχρησίας, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
582)
1134/2008 : Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, πλην της διατάξεως περί απελάσεως. Αναιρεί κατά τη διάταξη περί απελάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα, από το γεγονός ότι η πραγματογνωμοσύνη διενεργήθηκε μετά την πάροδο 24ώρου από τη σύλληψη. Αφορά πράξη της προδικασίας, που δεν είχε προταθε...
583)
1142/2008 Αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών. Εν μέρει δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Στο αιτιολογικό κηρύσσεται αθώος για κατοχή δύο δόσεων ηρωίνης, στο διατακτικό κηρύσσεται ένοχος αγοράς των ως άνω δόσεων. Πότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 211Α΄ Κ.Π.Δ. Ο ν. 3459/06 κωδικοποίησε το Ν. 1729/87 και δεν τον τροποποίησε, ούτε άλλαξε το χαρακτήρα των πράξεων που καταδικάστηκε ο αναιρεσείων. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
584)
1147/2008 Ψευδορκία μάρτυρα - ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως με αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια των παραδοχών της απόφασης. Αναιρεί και παραπέμπει.
585)
1148/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με βασικό έγκλημα την υπεξαίρεση στην υπηρεσία, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρονται ποια κατ’ είδος αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται (άρθρο 178 Κ.Π.Δ.) τα έγγραφα, οι μαρτυρι-κές καταθέσεις και οι απολογίες του κατηγορούμενου. Αναιρεί και παραπέμπει.
586)
1165/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 258 Π.Κ., 1 Ν. 1608/1950 και 2631 Π.Κ. δεδομένου ότι η ζημιωθείσα Τράπεζα περιλαμβάνεται σ’ αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 263α Π.Κ. και επομένως προστατεύεται από το Ν. 1608/1950. Η επαναοριοθέτηση και περιστολή του «δημοσίου τομέα» που έγινε με το άρθρο 51§1 του Ν. 1892/1990, συνιστάμενη στο ότι περιλαμβάνονται σ’ αυτόν μόνον οι Τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο (κατά πλειοψηφία ή στο σύνολό τους), δεν επέφερε αντίστ...
587)
1168/2008 Γεωργικά αδικήματα - αυτουργός του εγκλήματος του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 είναι ο αγοραστής που καθίσταται υπερήμερος και επί εταιρίας ο εκπρόσωπός της, καθώς και ο αντισυμβληθείς για λογαριασμό της αντιπρόσωπος. Αναιρείται η καταδικαστική για παράβαση του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας λόγω ασάφειας ως προς το δικαιολογητικό λόγο ευθύνης του κατηγορουμένου. Αναιρεί και παραπέμπει.
588)
1183/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση. Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική εκβίαση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Δεν αρκεί η αναφορά ότι λήφθηκαν υπόψη «τα αποδεικτικά μέσα που προέκυψαν από την ανάκριση και υπάρχουν στην ποινική δικογραφία» (ΑΠ 1227/05 1046/04 1145/0). Αιτιολογία ηθικής αυτουργίας. Πρέπει να αναφέρονται τα μέσα και ο τρόπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
589)
1187/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Στοιχεία εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμησης και απλής δυσφήμησης δια του τύπου. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς την πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, δηλαδή, αν πρόκειται για απλή δυσφήμηση όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό, ή για συκοφαντική δυσφήμηση, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Αναιρεί και παραπέμπει.
590)
1199/2008 Για να είναι αιτιολογημένη η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο, πρέπει να διαλαμβάνεται σ’ αυτήν ο χρόνος επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και εκείνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος της κατοικίας του ασκούντος το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, καθώς και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, πρέπει επίσης να δια...
591)
1204/2008 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε αποφάσεως και για όλους τους λόγους. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην αθωωτική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν εξηγεί τους λόγους που στηρίζουν την κρίση του Εφετείου περί υπάρξεως αμφιβολιών, από τα περιστατικά που δέχθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
592)
1211/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο και απαράδεκτο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
593)
1214/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
594)
1215/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς το εάν η αναφερόμενη διαμονή της κατηγορουμένης ήταν γνωστή ή όχι στις αρχές. Το γεγονός ότι η αναιρεσείουσα δήλωσε στον αστυνομικό υπάλληλο διεύθυνση κατοικίας, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η «γνωστή στις αρχές» κατοικία της, εφόσον ο αστυνομικός υπάλληλος σύμφωνα με την ισχύουσα τότε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 14 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 3160/2003 διάταξη του άρθρου 273 ΚΠΔ δεν είχε σ...
595)
1229/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απάτη, με την επίκληση του λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση ως προς τους τρόπους τέλεσης της απάτης, λόγω της παράλληλης παραδοχής της τέλεσης της πράξης, τόσο με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, όσο και με την απόκρυψη και παρασιώπηση των γεγονότων. Αναιρεί και παραπέμπει.
596)
1233/2008 Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στην διάταξη του άρθρου 510 ΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απορριπτική αυτή απόφαση έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλομένης με την έφεση αποφάσεως (αν απαγγελθεί απόντος τούτου), ο χρόνος ασκήσεως της ...
597)
1245/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
598)
1246/2008 Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Όταν ο εργοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά νομικό (εταιρεία), πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα και η θέση, που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρεία, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή τ...
599)
1247/2008 Αιτιολογία: Σε περίπτωση καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος τελέσεως της πράξεως είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην αιτιολογία, όταν αυτός επηρεάζει το ζήτημα της παραγραφής. Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
600)
1249/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για αυθαίρετη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (άρθρο 17 παρ. 8 του Νόμου 1337/1983), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν ο κατηγορούμενος τέλεσε το ως άνω πλημμέλημα από δόλο ή από αμέλεια, ούτε προσδιορίζονται πραγματικά περιστατικά, που να ενδεικνύουν τον δόλο ή την αμέλεια του δράστη. Αναιρεί και παραπέμπει.
601)
1287/2008 Πότε είναι αιτιολογημένη η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ορθώς το δικαστήριο δεν απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως αιτιολογίας την έφεση του Εισαγγελέα κατά πρωτόδικης αθωωτικής αποφάσεως. Απορρίπτεται ο λόγος περί υπέρβασης εξουσίας από τη μη απόρριψη αυτή και την εν συνεχεία έρευνα της υποθέσεως κατ’ ουσίαν. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δε...
602)
1288/2008 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, για όλους του λόγους αναιρέσεως, εντός μηνός από την έκδοσή του. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του επομένου μηνός. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απάτη, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία η προκληθείσα ζημία και το αντίστοιχο όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά π...
603)
1289/2008 Διατροφή. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική για παραβίαση της υποχρεώσεως για διατροφή απόφαση, δεδομένου ότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό της αναφέρονται πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι ο αναιρεσείων είχε την οικονομική δυνατότητα καταβολής του επιδικασθέντος λόγω διατροφής ποσού.
604)
1299/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Αναιρεί και παραπέμπει.
605)
1300/2008 Δημόσια χρέη. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα είναι αβάσιμος, διότι ανεγνώσθη ο πίνακας χρεών που αναφέρεται στην απόφαση, από τον οποίο σαφώς προκύπτει η ταυτότητά του. Δεν προκύπτει απόλυτη ακυρότητα από τη μη ανάγνωση των αναφερομένων στην αίτηση εγγράφων, αφού δεν ζητήθηκε η ανάγνωση των εγγράφων αυτών. Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για μερικές πράξεις που τελέστηκαν ενόσω ίσχυε ο Ν. 2523/1997, για μη καταβολή χρεών μικρότερων εκείνων που ορίζονται με το νόμο αυτόν. Παύει...
606)
1301/2008 Ψευδορκία μάρτυρος. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί ψευδορκίας μάρτυρος. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον Συμβολαιογράφου. Για να υπάρξει ψευδορκία για τον ενόρκως βεβαιώσαντα περί του ότι αναφέρεται επ’ αυτές, πρέπει να γίνεται μνεία ότι αυτές ελήφθησαν μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου του επωφελουμένου την εξέταση. Στην καταδικαστική απόφαση πρέπει να αναφέρονται α) ποια τα αληθή, αφού ο μάρτυρας βεβαίωσε τα ψευδή και β) τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία το...
607)
1320/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα διότι δεν αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη πραγματογνωμοσύνη (που αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο όταν διατάσσεται από τον ανακριτή ή το δικαστήριο). Αναιρεί και παραπέμπει.
608)
1321/2008 Έλλειψη αιτιολογίας απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
609)
1322/2008 Πως προτείνεται η ακυρότητα της επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος. Πως προτείνεται η κατά τόπο αναρμοδιότητα. Παραγραφή από φερόμενη άκυρη επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος. Έλλειψη αιτιολογίας. Εφαρμογή άρθρου 99 Π.Κ. Δεκτή εν μέρει αναίρεση.
610)
1340/2008 Παράβαση Νόμου περί ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Άρθρο 20 ΚΝΝ. Παράνομη οπλοκατοχή κλπ. Αιτιολογία. Δόλος. Ως πώληση ή αγορά ναρκωτικών, θεωρείται η αγοραπωλησία του άρθρου 513 του Α.Κ. Έννοια. Για την αιτιολόγηση της τέλεσης των παραπάνω πράξεων δεν απαιτείται ακριβής προσδιορισμός: α) της ποσότητας τούτων (βάρους), β) του χρόνου των επιμέρους πράξεων, αν δεν τίθεται θέμα παραγραφής τούτων, γ) του ύψους του επιτευχθέντος τιμήματος, και δ) της ταυτότητας των πωλητών ή αγοραστών. Απόρρι...
611)
1346/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται εάν αντικαταστάθηκε δικαστής της συνθέσεως του Δικαστηρίου μετά την εκφώνηση του ονόματος του κατηγορουμένου, πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Απορρίπτεται ο περί του αντιθέτου λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έννοια της αμέλειας και των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτου - κυρίου του έργου. Αναιρείται η απόφαση.
612)
1348/2008 Παραπεμπτικό βούλευμα. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 73.000 ευρώ. Το βούλευμα αναφέρεται, χωρίς δικές του σκέψεις, στην εισαγγελική πρόταση και αυτή αναφέρεται στο πρωτόδικο βούλευμα. Οι σκέψεις που υπάρχουν στην ενσωματωμένη στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εισαγγελική πρόταση, αφορούν στην απόρριψη των, δια της έφεσης, υφισταμένων ισχυρισμών και η απόρριψής τους γίνεται με επιλεκτική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων και όχι όλων. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογία...
613)
1349/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και των στοιχείων του επιδόσαντος την εκκαλούμενη απόφαση και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι δεν έδωσε τον λόγο στο συνήγορο του κατηγορουμένου πριν από την έκδοση της αποφάσεως και διότι έλαβε υπόψη της έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
614)
1370/2008 Πως στοιχειοθετείται η παράβαση του άρθρου 358 ΠΚ. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
615)
1380/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μαρτύρων και ηθική αυτουργία στην ψευδορκία. Αναιρεί και παραπέμπει.
616)
1383/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα. Στην καταδικαστική απόφαση για τα ανωτέρω εγκλήματα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, εκτός των άλλων, στην μεν συκοφαντική δυσφήμηση, η εν γνώσει διάδοση ψευδών ισχυρισμών, στη ψευδή καταμήνυση, η εν γνώσει της αναληθείας καταμήνυση άλλου για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, στη δε ψευδορκία μάρτυρα, η εν γνώσει κατάθεση ψευδών περιστατικών ή η άρνηση ή η απόκρυψη της αλήθειας. Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω ειδική αιτιολογία, ιδρύετα...
617)
1392/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική απάτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
618)
1393/2008 Πλαστογραφία. Κατάρτιση και νόθευση εγγράφου. Δύο αυτοτελή αδικήματα. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως.
619)
1394/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το χρόνο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα επί μέρους χρέη μέχρι την 1-1-2004 δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της ταμειακής βεβαιώσεως των χρεών, ούτε τα επί μέρους ποσά των προσαυξήσεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
620)
1397/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμηση, με το οποίο κρίθηκε, ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς τον αποκλεισμό ορισμένων αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο για νέα κρίση.
621)
1399/2008 Δεύτερη αναίρεση απαγορεύεται. Παραδεκτή μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Η πραγματογνωμοσύνη, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία της αποφάσεως μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, για να υπάρχει η βεβαίωση ότι λήφθηκε υπόψη. Διαφορετικά λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
622)
1410/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο (εκπρόθεσμο). Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση της κατηγορουμένης κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, διότι δεν αναφέρεται το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως στην εκκαλούσα-αναιρεσείουσα (με απουσία της οποίας δημοσιεύθηκε η εκκαλούμενη απόφαση). Αναιρεί και παραπέμπει.
623)
1413/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
624)
1414/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία σε σχέση με την παράλειψη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Π.Κ. Αναιρεί και παραπέμπει.
625)
1416/2008 Απλή δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 362 του Π.Κ. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογεί το υποκειμενικό στοιχείο και περαιτέρω ενώ κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο για απλή δυσφήμηση δεν ερευνά, στο πλαίσιο των ορισμών του άρθρου 366 παρ. 1 και 3, την αλήθεια ή μη του δυσφημιστικού γεγονότος. Αναιρεί και παραπέμπει.
626)
1417/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 31 παρ. 4 ν.δ. 136/1946 για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προκύπτει η μορφή υπαιτιότητας που δέχθηκε το Δικαστήριο. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
627)
1418/2008 Λαθρεμπορία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν διευκρινίζεται εάν τα εμπορεύματα, για την κατοχή των οποίων ως προϊόντων λαθρεμπορίας, κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, είχαν εισαχθεί από Χώρα - Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. Αναιρεί εν μέρει ως προς την λαθρεμπορία, την απόρριψη των ελαφρυντικών και τη συνολική ποινή. Παραπέμπει κατά το μέρος αυτό.
628)
1421/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας, διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
629)
1424/2008 Δεκτή αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. αθωωτικής αποφάσεως κατηγορουμένων για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
630)
1428/2008 Άρθρο 1 Α.Ν. 690/1945. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η αιτιολογία της απόφασης, σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση του άνω άρθρου. Ανεπίτρεπτη αναφορά του σκεπτικού στο διατακτικό. Δεκτή αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ (Έλλειψη αιτιολογίας). Αναιρεί και παραπέμπει.
631)
1445/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Ευθύνη κατ΄ άρθρο 25 §1 Ν. 1882/1990 μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 23 Ν. 2523/1997. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρέους προς το Δημόσιο, διότι δεν προσδιορίζεται στην απόφαση ο χρόνος καταβολής του χρέους, ούτε εκείνος της ταμειακής του βεβαίωσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
632)
1450/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος ως προς την έκθεση των αποδείξεων. Αναίρεση βουλεύματος, Συμβουλίου Εφετών, το οποίο με καθολική αναφορά στην Εισαγγελική πρόταση έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση, χωρίς να προσδιορίζονται στην Εισαγγελική πρόταση, ούτε στο προσβαλλόμενο βούλευμα το είδος των αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, έγγραφα, απολογίες), που έλαβε υπόψη για να καταλήξει στην παραπεμπτική του κρίση. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Συμβούλιο α...
633)
1464/2008 Απάτη κατ’ άρθρον 386 §§ 1, 3 Π.Κ. Στοιχεία αυτής: α) σκοπός του δράστου να περιποιήσει εις άλλον ή τον εαυτό του παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγματοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, γ) βλάβη ξένης περιουσίας, συνδεομένη αιτιωδώς με τις παραπλανητικές ενέργειες. Ως βλάβη αρκεί και απειλή μειώσεως της περιουσίας ήτοι διακινδύνευση αυτής. Πότε συντρέχει. Τι είναι γεγονός. Τι είναι περιουσια...
634)
1477/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχεία του εγκλήματος. Πότε είναι δικαιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, διότι στην προσβαλλομένη: α) δεν διαλαμβάνονται τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση για την ενοχή του κατηγορουμένου, β) στο σκεπτικό γίνεται δεκτό ότι το χρέος του αναιρεσείοντος προς το Δημόσιο...
635)
1502/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Δέχεται την αναίρεση. Αναιρεί και παραπέμπει.
636)
1503/2008 Διατροφή. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας υπάρχει αν δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η κακοβουλία του κατηγορουμένου, που παραλείπει να καταβάλει τη διατροφή στους δικαιούχους. Αναιρείται η απόφαση.
637)
1506/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή, απειλή κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία, με την επίκληση των λόγω της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, πλην της διατάξεως περί απελάσεως. Αναιρεί κατά τη διάταξη περί απελάσεως. Παραπέμπει.
638)
1507/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
639)
1512/2008 Καθυστέρηση αποδοχών εργαζόμενων - ΑΝ 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια μεταξύ των παραδοχών. Δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της καταβολής. Αντίφαση μεταξύ του αιτιολογικού και διατακτικού, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, ως προς το ποσό των οφειλόμενων μηνιαίων αποδοχών, ως προς το συνολικό ποσό και ως προς τη μορφή της εργασιακής σχέσεως. Αναιρ...
640)
1513/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικού βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ιδιότητα του συμπληρώσαντος τα στοιχεία της επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα κρίση.
641)
1523/2008 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση με την επίκληση του λόγου της υπερβάσεως εξουσίας - εφαρμογή άρθρου 32 παρ.1 Ν. 3346/2005. Παραπέμπει Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για να τεθεί στο Αρχείο όσον αφορά την πράξη της παράνομης οπλοφορίας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, και για έλλειψη νόμιμης βάσης για την πράξη της αντίστασης. Αναιρεί και παραπέμπει.
642)
1545/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει ως αβάσιμους τους λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Απορρίπτει ως αβάσιμο το λόγο αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο. Αναιρεί την απόφαση κατά ένα μέρος, δηλαδή μόνο κατά το μέρος που αναφέρεται στην αναστολή της ποινής. Ενώ δέχεται ότι υπάρχουν καταδίκες της κατηγορουμένης και για άλλα εγκλήματα δεν αναφέρει ποια είναι τα εγκλήματα αυτά και οι ποινές τους.
643)
1546/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην αθωωτική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί δεν συνάγεται ότι έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, επιπλέον δε και γιατί η ελλιπής αυτή αιτιολογία είναι και αντιφατική.
644)
1556/2008 Ληστεία. Στοιχεία του εγκλήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν διαλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία. Η αιτιολογία δεν συμπληρώνεται παραδεκτά από το διατακτικό, καθόσον σ’ αυτό δεν παρατίθενται λεπτομερή περιστατικά. Παραπέμπει.
645)
1569/2008 Η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη (άρθ. 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 εδ. γ΄ του Κ.Π.Δ. όπως προστέθηκε με το άρθ. 2 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2408/1996). Ο λόγος αναβολής από το αρθ. 349 του ΚΠΔ αφορά και τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου, που πρόκειται να τον εκπροσωπήσει κατ’ άρθ. 340 παρ. 2 του ΚΠΔ, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του σημαντικό αίτιο, που υπάρχει και όταν ο συνήγορος αδυνατεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο, λόγω της απασχόλησ...
646)
1570/2008 Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης ή του βουλεύματος, απαιτείται και για την κρίση του συμβουλίου για τη συνδρομή επιβαρυντικής περίστασης στο αδίκημα της κακουργηματικής απάτης (άρθρ. 386 παρ. 3 του Π.Κ., 13 περ. στ΄ του ΠΚ). Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, γιατί ενώ με το διατακτικό οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για απάτη που τέλεσαν κατ’ ε...
647)
1576/2008 Η παραδοχή ή μη του αιτήματος αναβολής της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήματος αυτού. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση: α) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήματος αναβολής κρίσεως, και β) λόγω υπερβάσεως εξουσίας ως προς την εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
648)
1580/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράνομη οπλοφορία. Οπλοχρησία με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα. Όχι επιλεκτική εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων (Ολ. ΑΠ 1/2005). Αναιρεί και παραπέμπει.
649)
1584/2008 Στοιχεία αυτογνώμονος καταλήψεως δημοσίου κτήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για αυτογνώμονα κατάληψη δημοσίου κτήματος, ευρισκομένου αναμφισβήτως υπό την κατοχή του Δημοσίου διότι δεν εκτίθενται περιστατικά εκ των οποίων προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι η επίμαχη έκταση αποτελεί δημόσιο κτήμα και εβρίσκετο υπό την αδιαμφισβήτητη κατοχή του Δημοσίου. Αναιρεί και παραπέμπει.
650)
1589/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
651)
1590/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
652)
1593/2008 Αιτιολογίας ανεπάρκεια ως προς τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία δεν αναφέρονται ούτε κατ΄ είδος. Αναιρεί και παραπέμπει.
653)
1603/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
654)
1608/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
655)
1610/2008 Προθεσμία εφέσεως κατ’ άρθρο 473 § 1 ΚΠΔ. Άρθρο 340 § 2 ΚΠΔ - Πότε θεωρείται παρών ο δια πληρεξουσίου εκπροσωπούμενος κατηγορούμενος. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως (άρθρο 476 § 2) για τους λόγους του άθρ. 510 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Τοιούτος είναι και ο λόγος για ελλιπή αιτιολογία. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση, η οποία απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Η αναφ...
656)
1619/2008 Παθητική δωροδοκία - Στοιχεία. Παράβαση καθήκοντος - Στοιχεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Επεκτατικό αποτέλεσμα της αναιρέσεως και προς τον συγκατηγορούμενο που καταδικάστηκε για από κοινού με την αναιρεσείουσα παράβαση καθήκοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
657)
1620/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Δεν υφίσταται ηθική αυτουργία όταν δεν τελέστηκε η άδικη πράξη από τον φυσικό αυτουργό. Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστηρίου, διότι ελήφθησαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν αφού τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν τη βάση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και μπορούσε α...
658)
1628/2008 Πότε κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίου. Τι είναι περιουσιακή βλάβη. Ακόμη και όταν η επιδίωξη της ικανοποιήσεως του βλαπτομένου από την εμπλοκή σε δικαστικούς αγώνες. Χρόνος τέλεσης της απάτης άρθρο 17 ΠΚ. Οι μετά την εξαπάτηση πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ως απάτες με σκοπό να διατηρήσει ο δράστης τα οφέλη που απέκτησε ήδη από την πρώτη εξαπάτηση, εφόσον με αυτές δεν προκαλείται νέα και διαφορετική βλάβη στην περιουσία του θύματος. Όταν οι πράξεις του υπαιτίου συνάπτονται σε μία ενότητα η μί...
659)
1629/2008 1) Καλλιέργεια από κοινού δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης. 2) Κατοχή από κοινού ναρκωτικών. Η πρώτη αναίρεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Η δεύτερη γίνεται δεκτή για παράβαση του άρθ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ αναφορικά με το πρώτο αδίκημα. Επίσης δεκτή η αναίρεση για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Επεκτατικό αποτέλεσμα. Παραπέμπει.
660)
1636/2008 Παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για κακόβουλη παραβίαση της υποχρεώσεως προς διατροφή λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν εκτίθενται περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπόχρεος - αναιρεσείων είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει την επιδικασθείσα στα τέκνα του διατροφή. Αναιρεί και παραπέμπει.
661)
1637/2008 Απάτη κακουργηματική κατ’ εξακολούθηση, απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπομπή 1ου αναιρεσείοντος για τις πράξεις αυτές με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, καθώς και 2ης αναιρεσείουσας για απλή συνέργεια στην πράξη της κακουργηματικής απάτης. Αιτιολογία βουλεύματος ως προς την πράξη της κακουργηματικής απάτης κατ’ εξακολούθηση. Μεταξύ των άλλων, πρέπει να αναφέρονται περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός περιποίησης στο δράστη ή σε άλλον παρανόμου περιουσίας και οφέλους. Αιτιολογία β...
662)
1638/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι από την αναφορά σ’ αυτήν των αποδεικτικών μέσων δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ’ όψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της κρίσεώς του και τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως, αφού αναφέρονται μόνον οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, ούτε και συνάγεται κάτι τέτοιο από το συνολικό περιεχόμενο του σκεπτικού. Παραπέμπει.
663)
1639/2008 Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής για κακουργηματική απάτη αποφάσεως λόγω αντιφάσεως και ασάφειας κατά την έκθεση των πραγματικών περιστατικών για τα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας της παραδοχής επιβαρυντικών περιστάσεων. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί πλάνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
664)
1647/2008 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Δέχεται την αναίρεση και παραπέμπει.
665)
1650/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού ως προς τη συνδρομή του άρθρου 34 ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
666)
1653/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία. Παραπέμπει.
667)
1654/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση για ασαφή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση. Παραπέμπει.
668)
1657/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τη γνώση. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
669)
1662/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (αόριστης). Ηθική αυτουργία σε αρπαγή ανηλίκων (υποστήριξης εκούσιας διαφυγής), κατά συρροή τελεσθείσης με σκοπό μεταχειρίσεως των ανηλίκων σε ανήθικες ασχολίες (άρθρα 46 § 1α, 94 § 1 και 324 §§ 1 και 2 ΠΚ). Δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη αναγνωσθείσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Ασάφεια εκ του ότι ενώ στο σκεπτικό ο αναιρεσείων φέρεται ηθικός αυτουργός δύο αυτουργών, στο διατακτικό φέρεται τεσσάρων. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογία...
670)
1692/2008 Άρθρο 30 § 2 Αγορανομικού Κώδικος (Ν. 136/1946). Μετά την κατάργηση της § 2 του άρθρου 36 Ν. 136/1946 ισχύει η § 1 του άρθρου 36 που ορίζει ποιοι τιμωρούνται ως αυτουργοί. Όχι αγορανομικώς υπεύθυνος. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει ότι είναι κύριος, διευθυντής, επόπτης καταστήματος εργοστασίου κλπ. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί δια τις άνω ελλείψεις. Παραπέμπει.
671)
1694/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία.
672)
1697/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Με ποινή ακυρότητας της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέας της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται είναι σχετική. Απόρριψη σχετικού αιτήματος χωρίς αιτιολογία. Βάσιμος ο σχετικός λόγος. Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγο...
673)
1702/2008 Απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Δεκτή η αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας (δεν αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα, ενώ γίνεται επιλεκτική αναφορά σε καταθέσεις μαρτύρων και έγγραφα, ενώ παραλείπονται καταθέσεις άλλων μαρτύρων και άλλων εγγράφων της δικογραφίας). Αναιρεί και ως προς τους συγκατηγορούμενους. Παραπέμπει. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
674)
1708/2008 Σωματικές βλάβες από αμέλεια (τροχαίο) οδηγού ΙΧΦ βυτιοφόρου αυτοκινήτου. Ψευδορκία μάρτυρος. Αυτεπάγγελτη και κατ’ έγκληση δίωξη της σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τελείται κατά την οδήγηση οχήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας που τελέστηκε κατά την οδήγηση οχήματος που εξυπηρετούσε την βιοποριστική μεταφορά πραγμάτων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται το είδος των εκτελούμενων μεταφορών, ιδίως δε ότι ο κατηγορούμενος χρησ...
675)
1723/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας (κοινής). Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσα για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από τη μη παροχή εκ μέρους του διευθύνοντος τη συζήτηση αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτηση της αναιρεσείουσας του λόγου σε αυτή, μετά την κατάθεση κάθε μάρτυρα, για να εκθέσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αξιοπιστία του. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τη διάταξή της με την οποία ε...
676)
1730/2008 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως. Στοιχεία συκοφαντικής δυσφημήσεως. Σχέση συκοφαντικής δυσφημήσεως, απλής δυσφημήσεως και διαφυλάξεως δεδικαιολογημένου συμφέροντος. Περιπτωσιολογία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας σε αθωωτική απόφαση. Δέχεται αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση.
677)
1732/2008 Αιτιολογία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Αναιτιολόγητη απόφαση ως προς απόρριψη αιτήματος αναβολής, διότι δεν αναφέρεται το περιεχόμενο του προσκομισθέντος και αναγνωσθέντος εγγράφου, δεν σταθμίζονται οι λόγοι αδυναμίας εμφανίσεως του κατηγορουμένου και του δικηγόρου του κατά την ημέρα της δικασίμου στο Δικαστήριο και δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις το...
678)
1737/2008 ΑΝ 690/1945. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτή ο χρόνος απασχολήσεως των εργαζομένων ώστε να κριθεί εάν καθένας απ’ αυτούς δικαιούται να λάβει επίδομα αδείας.
679)
1738/2008 Νόμος περί επιταγής. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτή ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια.
680)
1754/2008 Στην προσβαλλομένη με αναίρεση απόφαση πρέπει να μνημονεύονται κατά το είδος τους τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση του, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας κατά τα άρθρα 93 §3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ αναιρετικό λόγο. Αναιρείται η απόφαση του δικάσαντος ως Εφετείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν μνημονεύονται σ’ αυτή ούτε κατ’ είδος τα αποδε...
681)
1755/2008 Ειδική αιτιολογία. Δεν αποτελεί τέτοια όταν είναι εντελώς τυπική, προς την οποία εξομοιώνεται και εκείνη που παραπέμπει στα πραγματικά περιστατικά του διατακτικού με πλήρη αναφορά σ’ αυτό. Αναιρείται καταδικαστική απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων για κλοπή κατά συναυτουργία λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας. Παραπέμπει.
682)
1767/2008 Μεταφορά αλλοδαπών, παράβαση ΚΟΚ. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ακυρότητες. Δέχεται την αναίρεση.
683)
1774/2008 Χρήση νοθευμένου εγγράφου (αδείας ικανότητας οδηγήσεως ΙΧΕ αυτοκινήτου). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ανεπάρκεια αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται η γνώση της νόθευσης και η έννομη συνέπεια από τη χρήση του νοθευμένου εγγράφου. Εις τι συνίσταται και πως μπορούσαν να παραπλανηθούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών.
684)
1776/2008 Μετά την κατάργηση της ευθύνης των αγορανομικώς υπευθύνων (άρθρο 36 §2) τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου, κτλ. Έχει αιτιολογία η καταδικαστική απόφαση για τις άνω παραβάσεις όταν ο δράστης έχει μία από τις άνω ιδιότητες. Ενόψει του άρθρου 33 πρέπει για την αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως να προσδιορίζεται και εάν η πράξη ετελέσθη από πρόθεση ή αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
685)
1778/2008 Παραπομπή για κακουργηματική απάτη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ’ επάγγελμα τέλεσης. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
686)
1781/2008 Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α΄ και ε΄ του ΠΚ. Απορρίπτει την από 8-2-2008 πρώτη αίτηση. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 4-2-2008 δεύτερη αίτηση.
687)
1782/2008 Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του ενός αναιρεσείοντος λόγω της ερημοδικίας του. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Δεκτή η αναίρεση του δευτέρου αναιρεσείοντος για αντιφατική αιτιολογία. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για τον πρώτο.
688)
1783/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
689)
1785/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως. Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Απόρριψη των δύο ως ανυποστήρικτων. Πότε τελείται δια παραλείψεως (άρθ. 15 ΠΚ). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ. Πρέπει να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο πηγάζει η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και να αιτιολογείται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των παραλείψεων και του θανατηφόρου αποτελέσματος. Αναι...
690)
1786/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά απόφασης του ΜΟΕ με την οποία κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της θανατηφόρου σωματικής βλάβης καθ’ υπέρβαση των ορίων της άμυνας από αμέλεια (άρθρ. 311, 22 § 1, 23 ΠΚ). Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν μνημονεύει μεταξύ των αποδεικτικών μέσων της έκθεση νεκροψίας - νεκροτομής, που διενεργήθηκε κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ και δεν προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασης ότι το Δικαστήριο την έλαβε υπόψη του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η κατάθεση ...
691)
1790/2008 Μη καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία.
692)
1793/2008 Καταδίκη για μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν μνημονεύεται στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της καταδικαστικής αποφάσεως εάν οι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας απασχολούμενοι μισθωτοί είχαν προσληφθεί πριν από την 1η Μαΐου ώστε να δικαιούνται κατά την ΥΑ 19040/1980 ολόκληρο το ποσό του Επιδόματος Χριστουγέννων που η απόφαση δέχεται ότι οφείλεται. Αναιρεί και παραπέμπει.
693)
1794/2008 Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος γιατί έβαλε φωτιά και έκαψε αυτοκίνητο. Δεδικασμένο. Απαράδεκτη προβολή σχετικής ενστάσεως. Απορρίπτει.
694)
1795/2008 Ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση ιδιόγραφων διαθηκών. Χρήση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση με χρήση των άνω διαθηκών. Αντίθετες κατά περιεχόμενο γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία διότι το δικαστήριο δεν αιτιολογεί την κρίση του, αναφορικά με την αποδοχή της μίας πραγματογνωμοσύνης και την απόρριψη της άλλης. Αναιρεί και παραπέμπει.
695)
1796/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Απορρίπτει δευτέρα αίτηση αναιρέσεως του ιδίου αναιρεσείοντος διότι οι λόγοι είναι αόριστοι.
696)
1797/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης και απαράδεκτης. Αναίρεση της απόφασης για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
697)
1798/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του αναιρεσείοντος προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
698)
1801/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Αναιρεί και παραπέμπει.
699)
1802/2008 Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Αναίρεση της απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Αναγνώσθηκαν εκθέσεις γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης νομίμως διενεργηθείσης κατά το στάδιο της προανακρίσεως και το δικαστήριο δεν τις μνημονεύει μεταξύ των κατ΄ είδος αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του, αλλ’ ούτε από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού προκύπτει ότι εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
700)
1806/2008 Παραδεκτή άσκηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως κατ’ άρθρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ της ΕΣΔΑ. Η έκθεση του ενδίκου μέσου στην οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος δηλώνει ότι ασκεί την αναίρεση ως παραστάς στη δίκη ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, αποτελεί ενιαίο σύνολο με την επισυναπτόμενη αίτηση αναιρέσεως, η οποία φέρει πράξη εγχειρίσεως και υπογραφή του γραμματέα στην αρχή και στο τέλος. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών εργαζομένου (ΑΝ 690/1945) για ελλιπή αιτιολογία,...
701)
1817/2008 ΑΝ 690/45. Τι πρέπει να περιέχει η καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ως άνω νόμου. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας.
702)
1818/2008 Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία στην ως άνω πράξη. Δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Στο σκεπτικό υπάρχουν ασάφειες εάν τα εκτεθέντα από τη μάρτυρα είναι αληθή ή ψευδή και δεν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά για τους ηθικούς αυτουργούς.
703)
1822/2008 Παράβαση άρθρου 220 παρ. 1 εδ. α ΠΚ (υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης). Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, διότι δεν αναφέρεται ποιο ήταν το ψευδές περιστατικό που μετά από εξαπάτηση συμβολαιογράφου πέτυχε η κατηγορουμένη (να υφαρπάξει) σε πράξη του τελευταίου και δεν εξηγείται γιατί αυτό το περιστατικό ήταν ανακριβές.
704)
1824/2008 Παθητική δωροδοκία. Απόπειρα εκβίασης. Ψευδής βεβαίωση από κοινού. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία θα προκύπτει γιατί το Δικαστήριο δεν πείσθηκε για την ενοχή των κατηγορουμένων. Αναφορικά δε με την ψευδή βεβαίωση, ενώ δέχεται ότι τον έλεγχο έκανε μόνον η πρώτη κατηγορουμένη, στη συνέχεια δέχεται ότι είναι «συνήθης πρακτική» να υπογράφει την έκθεση επιθεώρησης και δεύτερος υπάλληλος, ο οποίος φυσικά δεν διενήργ...
705)
1826/2008 Απλός συνεργός σε υπεξαίρεση κακουργηματική. Ο απλός συνεργός για να παραπεμφθεί σε κακουργηματική υπεξαίρεση που τελεί ο αυτουργός, συνεπεία των επιβαρυντικών περιπτώσεων του εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει οι επιβαρυντικές αυτές περιπτώσεις να συντρέχουν και στο πρόσωπό του, ακόμη και όταν γνώριζε ότι οι ιδιότητες αυτές υπήρχαν στον αυτουργό, διότι διαφορετικά αυτός θα παραπεμφθεί για παράβαση του άρθρου 375 παρ. 1 ΠΚ, ήτοι για πλημμεληματική υπεξαίρεση. Αναιρεί βούλευμα γ...
706)
1827/2008 Λαθρεμπορία και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
707)
1830/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία.
708)
1836/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας: όταν δεν περιέχει με πληρότητα και σαφήνεια τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, ούτε εκθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, αφού αναφέρεται ότι η τέλεση της πράξεως απεδείχθη από τα «έγγραφα που διαβάστηκαν …», ενώ στα πρακτικά δεν φέρονται αναγνωσθέντα έγγραφα. Αναιρείται η απόφαση λόγω ελλείψεως αιτιολογίας.
709)
1839/2008 Αθωωτική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση. Δεκτή αναίρεση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για ελλιπή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση.
710)
1840/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Έννοια και στοιχεία πράξεων. Αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας.
711)
1850/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και από παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Φαινόμενη συρροή μεταξύ των ΠΔ 17/1996 περί μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. Το τελευταίο περιέχει τις ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους σε προσωρινά και κινητά εργοτάξια και αποκλείει την εφαρμογή του πρώτου. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή και ασαφή αιτιολογία ως προς την εφαρμογή των άνω ΠΔ για τον ένα κατηγορούμενο και σε σχέση με την παράλειψη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ΠΚ για τους ...
712)
1851/2008 Μη έγκαιρη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο μόνο ΑΝ 690/1945). Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 § 1 του ΑΝ 690/1945 λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς χρόνο που διήρκησε η σύμβαση εργασίας και το συνολικό ύψος των οφειλομένων αποδοχών, αλλά και διότι δεν διευκρινίζεται γιατί η ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της εργοδότιδας ΑΕ, υπό την οποία γίνεται δεκτό ότι ο αναιρεσείων δεν κατέβα...
713)
1852/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 18 (19) του ΠΔ 204/1996 (παρασκευή και αποθήκευση προϊόντων κρέατος σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως κατόπιν αδείας δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχη μετά εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι προς θεμελίωση ευθύνης των αναιρεσειόντων για το ανωτέρω αδίκημα δεν αρκεί μόνη η ιδιότητά τους ως Προέδρου και Αντιπροέδρου αντιστοίχως του ΔΣ της ΑΕ σε σούπερ-μάρκετ της οποίας λε...
714)
1864/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρ. 1 ΑΝ 86/67 λόγω ασάφειας ως προς την ιδιότητα και τη θέση του αναιρεσείοντος στην ΕΠΕ και ως προς το χρόνο τελέσεως των δύο αξιοποίνων πράξεων.
715)
1869/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για καθυστέρηση καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, γιατί επί ανώνυμης εταιρείας απαιτείται να εκτίθενται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ιδιότητα του κατηγορουμένου σ’ αυτή, μη αρκούσης της αναφοράς ότι τυγχάνει εργοδότης.
716)
1871/2008 Για την πληρότητα της αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί δε ο κατ’ είδος προσδιορισμός όλων των αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστού εγγράφου και απάτη, διότι στην προσβαλλομένη δεν αναφέρεται ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε κατά το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης και την απολογία του κατηγορουμένου. Δεν αναφέρεται στην εισαγωγή του σκεπτικού...
717)
1877/2008 Πραγματογνωμοσύνη διαταχθείσα από τον Ανακριτή. Αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και δεν συγκαταλέγεται στα έγγραφα. Εφόσον δεν προκύπτει από τα πρακτικά της απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη μια τέτοια πραγματογνωμοσύνη, δημιουργείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ.
718)
1882/2008 Εισαγωγή στην επικράτεια και μεταφορά ναρκωτικών. Δεν απαιτείται για την αιτιολογία να αναφέρεται ότι γίνονται με σκοπό την εμπορία. Πότε απλή συνέργεια και πότε αυτή από κοινού. Κοινός δόλος και συναπόφαση. Σύμπραξη. Αιτιολογία ειδική: δεν απαιτείται αιτιολογία του δόλου εκτός εάν από τον νόμο αξιώνονται τα ιδιαίτερα στοιχεία (άμεσος δόλος ή ορισμένος σκοπός). Πότε εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η ειδική αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρ...
719)
1883/2008 Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος. Αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ’ είδος χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρεται τι προέκυψε από καθένα. Αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν όλα υπόψη, όχι μερικά επιλεκτικά. Το αποτέλεσμα του συσχετισμού και της αξιολόγησης αυτών δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Όμως πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται γιατί επείσθη το συμβούλιο από το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο και όχι από άλλο διαφορετικό ή αντιφατικό. Αναιρείται το παραπεμπτικό...
720)
1886/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία (349§3 ΠΚ). Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος είναι η προαγωγή στην πορνεία γυναίκας η οποία δεν είναι ήδη πόρνη. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό που αλληλοσυμπληρώνονται αναφέρεται ότι οι γυναίκες που προήγαγε ο αναιρεσείων στην πορνεία δεν ήταν ήδη πόρνες. Τι είναι πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία.
721)
1887/2008 Προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
722)
1888/2008 Προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
723)
1889/2008 Άρθρ. 333 §§2 & 3, 335§2 ΚΠΔ. Πότε δικαίωμα δευτερολογίας κατηγορουμένου. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Η λήψη υπ’ όψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθησαν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα. Απαιτείται όμως να είναι έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι απλά διαδικαστικά έγγραφα. Άρθρ. 365 § 1 ΚΠΔ. Πότε ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση μάρτυρα παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου, αφού προηγουμένως κρίνει αιτιολογημένα ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακρ...
724)
1891/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως κατ’ άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Ποιοι είναι αυτοτελείς ισχυρισμοί. Είναι οι εκ του άρθρου 13 § 1 Ν. 1729/87 ως και οι περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 § 2 ΠΚ. Δεν αρκεί η αιτιολογία ότι αυτοί «πρέπει να απορριφθούν ως κατ’ ουσίαν αβάσιμοι», χωρίς αναφορά αρνητικών περιστατικών. Αναιρείται ως προς το μέρος περί απορρίψεως αυτών των ισχυρισμών...
725)
1913/2008 Στοιχεία συκοφαντικής δυσφήμησης. Έννοια γεγονότος. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νομίμου βάσεως η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.
726)
1921/2008 Ασφαλιστικές εισφορές. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας λόγω αντιφάσεως, καθόσον για το αυτό μέρος του επιδίκου χρονικού διαστήματος το μεν κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, το δε έπαυσε οριστικώς λόγω παραγραφής, η κατ’ αυτού ποινική δίωξη.
727)
1923/2008 Παρότρυνση από υπάλληλο υφισταμένων του να διαπράξουν παράβαση καθήκοντος (άρθρο 261 ΠΚ). Στοιχεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική για την πράξη αυτή απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί συγγνωστής νομικής πλάνης.
728)
1949/2008 Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σ’ αυτήν. Για τη θεμελίωση ψευδορκίας μάρτυρα απαιτείται και άμεσος δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση του δράση ότι όσα καταθέτει ενόρκως είναι ψευδή. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρείται η απόφαση, διότι δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν τη γνώση του κατηγορουμένου ότι αυτά που κα...
729)
1969/2008 Μετά την κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, γίνεται συζήτηση για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί, οπότε, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος στον Εισαγγελέα και τελευταία στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του, χωρίς να απαιτείται να δοθεί σ’ αυτούς και πάλι ο λόγος για την τυχόν επιβολή συνολικής ποινής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο που τον εκπροσώπησε επί της επιβλητέα...
730)
1972/2008 Απάτη σε βαθμό κακουργήματος - Στοιχεία. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, αφενός ως προς το ψευδές του γεγονότος από την περί του οποίου διαβεβαίωση πείσθηκε ο παθών και παρέλειψε να προβεί σε δικαστική επιδίωξη απαιτήσεώς του κατά του κατηγορουμένου, η οποία εντεύθεν παρεγράφη με συνέπεια των ισόποση ζημία του, και αφετέρου ως προς τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξεως, καθώς και για έλλειψη νόμιμης βάσεως ως προς τον κακο...
731)
1975/2008 Παθητική δωροδοκία - στοιχεία. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 2802/2000 η παθητική δωροδοκία στοιχειοθετείτο μόνο για μελλοντικές ενέργειες ή παραλείψεις. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη καταδικαστική για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση απόφαση, λόγω ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και νομίμου βάσεως, διότι προκύπτει ασάφεια και αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, αφενός σχετικά με το αν τα ωφελήματα που απαίτησε και έλαβε ο αναιρεσείων υπάλληλος ως προς μερικότερες πράξεις του κατ’ ...
732)
1991/2008 Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
733)
1995/2008 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία σ’ αυτήν. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για ελλιπή αιτιολογία διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτήν ότι η ένορκη βεβαίωση (ενώπιον ειρηνοδίκη) ελήφθη ύστερα από νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου με επιμέλεια του οποίου έχει ληφθεί η ένορκη βεβαίωση.
734)
2000/2008 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι αφ’ ενός μεν δεν προκύπτει αναφορά και αξιολόγηση εγγράφου, το οποίο επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων, αλλά και διότι δεν απορρίπτεται με επαρκή αιτιολογία ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος αναφορικά με την ιδιότητά του ως εργοταξιάρχη, η απόδειξη της οποίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την καθίδρυση της ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεώς του αναιρεσείοντος στην λή...
735)
2028/2008 Άρθρο 524 § 2 ΚΠΔ: Αν αναιρεθεί εν μέρει η απόφαση δεν θίγεται ως προς τις λοιπές διατάξεις της, για τις οποίες έχει καταστεί αμετάκλητη. Ειδικότερα, αν αναιρεθεί για την περί μετατροπής διάταξή της, η περί ενοχής κρίση του δικαστηρίου έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν υπάρχει πεδίο έρευνας της παραγραφής. Εάν αποτήθηκε η ποινή προ της 17-6-2005, όχι εφαρμογή Ν. 3346/2005. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας, εάν το δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει τις προϋποθέσεις αναστολής και προχώρησε στην μετατρο...
736)
2038/2008 Η δημιουργία αμφιβολιών αν το Συμβούλιο κατά το σχηματισμό του αποδεικτικού του πορίσματος έλαβε υπόψη ιατροδικαστική γνωμοδότηση συνιστά έλλειψη αιτιολογίας και ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 494 παρ. 1 περ. δ΄ Κ.Π.Δ.. Αναιρεί και παραπέμπει.
737)
2056/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της απόλυτης ακυρότητας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για αντιφατικές παραδοχές μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Παρέλκει η έρευνα του άλλου λόγου. Παραπέμπει.
738)
2058/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας (πιστή κατά λέξη αντιγραφή αιτιολογικού με διατακτικό) χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία των πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν τη γνώση. Αναιρεί και παραπέμπει.
739)
2083/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική για ανθρωποκτονία εξ αμελείας απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως λόγω αντιφατικών παραδοχών ως προς την ύπαρξη της αμέλειας των κατηγορουμένων και διότι δεν εκτίθενται περιστατικά απ’ τα οποία να προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι προέβλεψαν ή μπορούσαν να προβλέψουν, ως δυνατή, καταβάλλοντας την προσήκουσα προσοχή, την παρεμβαλλόμενη μεταξύ της δικής τους ενέργειας και του επελθόντος αποτελέσματος, ενέργεια τρίτου.
740)
2084/2008 Ασφαλιστικές εισφορές του ΤΣΑ. Προϋπόθεση υποχρεώσεως καταβολής του από ιδιοκτήτη αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως. Αναιρείται η καταδικαστική για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ως προς το ΤΣΑ λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι δεν εκθέτει ότι ο ως ιδιοκτήτης αυτοκινήτου Δ.Χ. καταδικασθείς αναιρεσείων είχε τη χρήση και εκμετάλλευση τούτου, αλλά και διότι γίνεται αντιφατικώς δεκτό απ’ την απόφαση άλλοτε ότι ο αναιρεσείων ήταν ιδιοκτήτης του υπ’ όψη αυτοκινήτου κατά τον εν...
741)
2098/2008 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, διότι ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι αόριστος, αφού παρατίθεται μόνο το γράμμα του νόμου και δε συνδέει ο αναιρεσείων την ανυπαρξία ή πλημμέλεια αυτή της αιτιολογίας με συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια του βουλεύματος, ο δε Άρειος Πάγος δεν ερευνά αυτεπάγγελτα κάποιο λόγο αν δεν είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
742)
2119/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στην αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία στην έφεση του Εισαγγελέα Εφετών. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
743)
2131/2008 Παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (358 ΠΚ) με την έννοια της εκ πλαγίου παραβίασής της. Ειδικότερα, δεν εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αναιρεσείων είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει στη σύζυγό του την επιδικασθείσα διατροφή, αλλ’ ούτε προσδιορίζεται ότι η επιδικάσασα τη διατροφή απόφαση γνωστοποιήθηκε σ’ αυτόν...
744)
2148/2008 Απάτη στο δικαστήριο. Πότε διαπράττεται από το διάδικο πολιτικής δίκης. Ψευδορκία μάρτυρα. Έλλειψη αιτιολογίας και όταν δεν εκτίθενται τα αληθινά γεγονότα κατ’ αντιπαράθεση προς τα ψευδή. Τι απαιτείται για την πληρότητα της αιτιολογίας από απόψεως αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και δη οι απολογίες όλων των συγκατηγορουμένων, ενόψει της ρητής ονομαστικής αναφοράς ορισμένων κ...
745)
2152/2008 Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό αν έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα υπεράσπισης, που όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλομένης εξετάσθηκε στο ακροατήριο.
746)
2153/2008 Δεκτή αναίρεση διότι η προσβαλλομένη απόφαση απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου άσκησης της έφεσης του αναιρεσείοντα χωρίς να διαλαμβάνει καμία αιτιολογία επί του λόγου έφεσης κατά της απορριπτικής. Ερήμην του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου πρωτόδικης απόφασης, ότι από ανωτέρα βία δεν άσκησε εμπρόθεσμα την έφεσή του. Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο για να κρίνει αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν εν μέρει παραγραφή.
747)
2177/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί και παραπέμπει.
748)
2182/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράνομη βία από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
749)
2195/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
750)
2196/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
751)
2198/2008 Αντίσταση. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, τόσο για την κατηγορία, όσο και για τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνης του κατηγορουμένου (ΑΠ 247/2008). Αναιρεί και παραπέμπει.
752)
2259/2008 Παράβαση άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έκρηξη από αμέλεια (άρθρα 270, 272 ΠΚ). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν εκτίθενται παντάπασι στην καταδικαστική απόφαση πραγματικά περιστατικά δηλωτικά της αμελούς συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.
753)
2262/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Δεν διευκρινίζεται η κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, η ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εταιρία.
754)
2268/2008 Στα εγκλήματα που η ποινική δίωξη ασκείται έπειτα από την υποβολή έγκλησης, αυτή συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση και ερευνάται αυτεπαγγέλτως. Στην προβαλλόμενη αιτιολογία πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο παθών έλαβε γνώση της τελεσθείσας πράξης καθώς και τον υπαίτιο ή κάποιον από τους συμμετόχους, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την τέλεση της πράξης προκειμένου να κριθεί το εκπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ...
755)
2269/2008 Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, με την έννοια της αντιφάσεως, η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε έφεση της αναιρεσειούσης κατηγορουμένης, με την οποία ζητήθηκε η μεταρρύθμιση του αιτιολογικού της εκκαλουμένης αθωωτικής αποφάσεως επειδή θίγει την υπόληψη της εκκαλούσας χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την αιτιολόγηση της αθωώσεώς της.
756)
2272/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν αιτιολογείται η παραδοχή εάν τελέστηκε από πρόθεση ή από αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
757)
2293/2008 Διενέργεια απαγορευμένων παιγνίων (άρθρ. 1 και 2, καθώς και 4 παρ. 1α Ν. 3037/2002). Δεν αναφέρεται ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό της αποφάσεως ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της καφετέριας κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος ή του εκμεταλλευομένου το εν λόγω κέντρο, πράγμα το οποίο αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη θεμελίωση του άνω πλημμελήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του άνω νόμου. Δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως (άρθρ. 510 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ) και αναιρείται η απόφ...
758)
2296/2008 Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου για αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την εν λόγω διάταξή της και περαιτέρω ως προς τη διάταξή της με την οποία απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, λόγω υπερβάσεως εξουσίας.
759)
2315/2008 Αναιρεί προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραπέμπει.
760)
2316/2008 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 ΠΚ. Δεν αιτιολογείται η ιδιότητα των υπεξαιρεθέντων ως ξένων πραγμάτων και ο τρόπος που περιήλθαν στην κατοχή της κατηγορουμένης.
761)
2337/2008 Αναίρεση από Εισαγγελέα Εφετών για καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της περιφέρειάς του. Παράβαση άρθρου 32 παρ. 12 ΚΟΚ. Αναίρεση απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αναιρεί και παραπέμπει.
762)
2350/2008 Ανεπάρκεια καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών εργαζομένου, όταν δεν αναφέρεται αν οι οφειλόμενες αποδοχές του δικαιούχου καθορίζονται με βάση ατομική ή συλλογική σύμβαση ή τον νόμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
763)
2352/2008 Καταδικαστική απόφαση για βιασμό και παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της αποφάσεως σχετικά με την προβληθείσα ελαφρυντική περίσταση (άρθρο 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ) και αναίρεση της αποφάσεως αναφορικά προς την ποινή. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
764)
2377/2008 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατηγορούμενος υπάλληλος του Ο.Σ.Ε. Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο για υποστήριξη κατηγορίας. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακρότητα και υπέρβαση εξουσίας. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
765)
2391/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων κατά την Κ.Π.Δ. 349, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, διαφορετικά ιδρύεται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως. Επίσης το Δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση ως ανυποστήρικτη, ενώ δεν απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής,...
766)
2392/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων κατά την Κ.Π.Δ. 349, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, διαφορετικά ιδρύεται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως. Επίσης το Δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση ως ανυποστήρικτη, ενώ δεν απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής,...
767)
2398/2008 Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης κατ’ άρ. 352 Κ.Π.Δ. συνιστά λόγο αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στ. Δ’ Κ.Π.Δ.. Η εν συνεχεία εκδίκαση της υπόθεσης συνιστά λόγο αναίρεσης εκ του άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ Κ.Π.Δ.. Αναιρεί και παραπέμπει.
768)
2399/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Δεν έχει αιτιολογία για το κατ’ επάγγελμα και συνήθεια τέλεσης της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
769)
2429/2008 Παράβαση καθήκοντος (άρ. 259 Π.Κ.) υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί διότι δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο έγγραφα που αναγνώστηκαν. Αυτεπάγγελτη έρευνα λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
770)
2438/2008 Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι στο αιτιολογικό το Δικαστήριο, δε μνημονεύει ότι έλαβε υπόψη του και την αναγνωσθείσα έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, που το ίδιο είχε διατάξει με παρεμπίπτουσα απόφασή του και που αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων, κατά το άρθρο 178 ΚΠΔ, και η οποία θα έπρεπε να μνημονεύεται ειδικά μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, ώστε να καθίσταται αδιστάκτ...
771)
2453/2008 Παράβαση άρθρου 1 ΑΝ 86/ 1967. Ασάφεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως αφού δεν διευκρινίζεται, ενόψει του ότι πρόκειται για εργοδότρια ΑΕ που εκπροσωπείται κατά νόμο (άρθρο 18 N. 2190/20) από το ΔΣ, που ενεργεί συλλογικώς, αν η αναιρεσείουσα κατά το καταστατικό της ΑΕ ή με απόφαση του ΔΣ εκπροσώπησε την εταιρία, μόνη δε ιδιότητά της ως μέλους του ΔΣ δεν παρείχε εξουσία εκπροσωπήσεως της εν λόγω εταιρίας. Δεκτός σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ ΚΠΔ και πρόσθετος λόγος. Αν...
772)
2460/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Αναιρεί και παραπέμπει.
773)
2464/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών, αφού δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη έκθεση ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
774)
2468/2008 Ναρκωτικά. Αιτιολογία παρεμπίπτουσας απόφασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απορρίπτει το ένα από τα δύο αιτήματα χωρίς αιτιολογία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Επίκληση στην απόφαση κατ’ επανάληψη, ότι λήφθηκαν υπόψη στην περί ενοχής κρίση καταθέσεις μαρτύρων υπερασπίσεως, χωρίς να προκύπτει ότι εξετάστηκαν τέτοιοι μάρτυρες. Ασάφεια ως προς την αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
775)
2469/2008 Αγορά, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά ηρωίνης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για τις άνω πράξεις. Ελλιπής αιτιολογία για τη συνδρομή στο πρόσωπο του πρώτου κατηγορουμένου των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του Ν. 1729/1987. Ελλιπής αιτιολογία και για την απόρριψη ισχυρισμού της δεύτερης κατηγορούμενης για συνδρομή στο πρόσωπό της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 Ε΄ του ΠΚ. Μερική αναίρεση για τις άνω διατάξεις και για την π...
776)
2472/2008 Παράβαση νόμου περί ναρκωτικών. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απορρίπτει αναίρεση του πρώτου ως ανυποστήρικτη. Αιτιολογία αγοράς και κατοχής ναρκωτικών. Αιτιολογία δόλου και συγκατοχής. Επίκληση ελαφρυντικών 84 παρ.2 ε΄ (της καλής συμπεριφοράς του για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη) Αοριστία ισχυρισμών. Εκ περισσού αιτιολογία απορρίψεως. Ισόβια απέλαση καταδικασθέντος κατ’ αρ.17 παρ. 2 Ν. 1729/87 - αρ. 35 ΚΝΝΝ. Πότε απαιτείται αιτιολογία. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την πράξη της αγοράς ναρκ...
777)
2483/2008 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών. Αιτιολογία αγοράς και κατοχής ναρκωτικών. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση της κατά συνήθεια ή της τελέσεως της πράξεως. Αιτιολογημένη ως προς την κατ’ επάγγελμα. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί. Δεν απαιτείται αιτιολογία. Αναιρεί εν μέρει για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση και ως προς την ποινή. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
778)
2486/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Αναιρεί και παραπέμπει.
779)
2497/2008 Αιγιαλός. Έννοια, προσδιορισμός. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν είχε καθοριστεί η οριογραμμή του αιγιαλού με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ή καθορίστηκε (παρεμπιπτόντως) από το Δικαστήριο.
780)
2502/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
781)
2510/2008 Ψευδορκία μάρτυρα. Για την πληρότητα της αιτιολογίας όταν πρόκειται για ένορκη βεβαίωση στην καταδικαστική απόφαση πρέπει να περιέχεται η Αρχή ενώπιον της οποίας είναι επιτρεπτή κατά νόμο η χρησιμοποίηση της βεβαίωσης αυτής και η λήψη υπόψη της. Αναιρεί για έλλειψη των στοιχείων αυτών.
782)
2515/2008 Κατά το άρθρο 19 Ν. 2523/97 η αποδοχή πλαστών φορολογικών στοιχείων δεν αποτελεί πλέον αδίκημα. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, λόγω ασαφειών και λόγω της παραδοχής της προσβαλλόμενης ότι στην παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/97 περιλαμβάνεται και η αποδοχή πλαστών φορολογικών στοιχεί-ων. Παραπέμπει.
783)
2525/2008 Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υπόχρεου, αν δηλαδή αυτός ασκεί ατομική επιχείρηση ή συμμετέχει σε εταιρική τοιαύτη. Αναιρεί και παραπέμπει.
784)
2551/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση διότι υπάρχει ασάφεια ως προς το χρόνο τελέσεως που ασκεί επιρροή στην παραγραφή. Παραπέμπει.
785)
2553/2008 Αόριστοι λόγοι αναίρεσης βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόσθηκε. Απορρίπτει.
786)
2554/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο. Αναιρεί και παραπέμπει.
787)
2564/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
788)
2565/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
789)
2568/2008 Νόθευση εγγράφου - διαβατηρίου. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι το Δικαστήριο, στο αιτιολογικό του, δε μνημονεύει ρητά ούτε προκύπτει από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού βεβαιότητα, ότι λήφθηκε υπόψη, αναγνωσθέν έγγραφο και δη η αναγνωσθείσα έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΔΕ/ΕΑ, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νοθευθέν διαβατήριο είναι γνήσιο, αφού δεν αντικρούεται για το σχηματισμό της αντίθετης προς...
790)
2573/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια. Συντρέχουσα αμέλεια οδηγών οχημάτων σε επικίνδυνη σύγκρουση αυτών. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση που δέχτηκε συντρέχουσα αμέλεια των οδηγών, λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας όσον αφορά τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς του οδηγού λεωφορείου και την επελθούσα σύγκρουση με όχημα κινούμενο σε διασταύρωση με το όχημα αυτού, μη επαρκούσης μόνης της αναφοράς ότι στο επελθόν αποτέλεσμα αιτιωδώς συνετέλ...
791)
2607/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν εκτίθεται στην απόφαση ότι η καταδικασθείσα κατηγορουμένη είχε την ιδιότητα του κυρίου της επιχειρήσεως ή του διευθυντή ή του επόπτη του καταστήματος ως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του ΝΔ 136/1946. Παραπέμπει.
792)
2620/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμηση (άρθρ. 362 ΠΚ) με την επίκληση των λόγων: α) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, και β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται κατά παραδοχή του δεύτερου λόγου, γιατί δεν περιέχονται πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ως προς το στοιχείο του δόλου. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για πράξεις που τελέσθηκ...
793)
2623/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του απαλλακτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω της επιλεκτικής αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων και λόγω ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
794)
2638/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. Για την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εκ του άρθρ. 22 παρ. 4 Ν.2472/97 εγκλήματος, αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον, εκτός του άμεσου δόλου, που δέχθηκε ότι δεν συνέτρεχε, δεν ερεύνησε την ύπαρξη των άλλων μορφών δόλου. Επίσης γίνεται δεκτός ο λόγος της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, διότι δεν ερευνήθηκε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχε αμέλεια στο πρόσωπο της κατηγορούμενης, ...
795)
2639/2008 ΑΝ 690/1945. Αναιρείται 1) για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς ύψος αποδοχών, είδος εργασίας κλπ., 2) έλλειψη νόμιμης βάσης (εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 ΑΝ 690/1945). Παραπέμπει.
796)
2642/2008 Απόπειρα απάτης από κοινού στο Δικαστήριο, σε βαθμό κακουργήματος, κατ’ εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και κακή εφαρμογή νόμου. Αναιρεί εν μέρει για ψευδορκία. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για αυτήν και την ηθική αυτουργία λόγω παραγραφής.
797)
2645/2008 Πλαστογραφία μετά χρήσεως (κακουργηματική) κατ’ εξακολούθηση, απάτη κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, υπεξαίρεση στην υπηρεσία (κακουργηματική). Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναιρεί στο σύνολο της γιατί: 1) δεν προσδιορίζονται οι πράξεις που τελέστηκαν πριν την 3-6-1999, ως προς την πλαστογραφία, 2) προκύπτει ασάφεια για ποια από τις πράξεις της απάτης και της υπεξαίρεσης καταδικάστηκε και 3) δεν αιτιολογείται η επιβαρυντική περίσταση για την απάτη και την υπεξαίρεση (κατ’ επάγγελμα και ιδι...
798)
2663/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
799)
2664/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία μάρτυρα, με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄ του ΚΠΔ). Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα του λόγου για απόλυτη ακυρότητα. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
800)
2667/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Παραβάσεις άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Στοιχεία του αδικήματος. Αιτιολογία του δόλου. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην Α.Ε. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν προκύπτει,...
801)
2673/2008 Στοιχεία άρθρ. 314 παρ. 1α΄ ΠΚ, άρθρ. 28 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπαιτιότητα του δράστου. Αναιρεί διότι δεν εκθέτει η απόφαση σε τι συνίσταται η αμέλεια του και με ποιες ενέργειές του εξεδηλώθη. Παραπέμπει.
802)
2677/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω αντιφάσεων και ασαφειών (αντίφαση μεταξύ διατακτικού και σκεπτικού, ασάφεια αν η πράξη τελέστηκε άπαξ ή κατ’ εξακολούθηση κλπ.) Βάσιμοι οι λόγοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
803)
2680/2008 Στοιχεία εγκλήματος απλής δυσφήμησης. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμη βάσης, διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, ή ψευδή, όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό. Αυτεπάγγελτη έρευνα της παραγραφής. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής.
804)
2682/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναιρέσεως για τους λόγους του άρθρ. 510 παρ. 1 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της, έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν αναφέρονται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν απηγγέλθει απόντος του εκκαλούντος, ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως και το απο...
805)
2683/2008 Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλήματος. Με τη διάταξη του άρθρ. 227 παρ. 3 ΠΚ παρέχεται στον κατηγορούμενο το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησής του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώματός του για «δίκαιη δίκη», που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, καθώς και στο δικαίωμά του να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται και στο άρθρο 14 παρ. 3 εδ. ζ΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτ...
806)
2698/2008 Δασικά αδικήματα. Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρει ότι η απόφαση του Νομάρχη για την αναδάσωση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως προς αν συνοδευόταν από σχετικό σχεδιάγραμμα, ότι δημοσιεύθηκε και αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
807)
2705/2008 Στοιχεία απάτης σε βαθμό κακουργήματος. Άμεση και απλή συνέργεια σ’ αυτήν. Σε τι συνίσταται ο δόλος του άμεσου και του απλού συνεργού επί κακουργηματικής απάτης. Ο δόλος αυτός πρέπει να αιτιολογείται ειδικά στο παραπεμπτικό βούλευμα. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας το προσβαλλόμενο βούλευμα ως προς την απόρριψη των εφέσεων των αναιρεσειόντων, παραπεμπομένων με το επικυρωθέν πρωτόδικο βούλευμα για άμεση και απλή συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, διότι δεν εκτίθενται σ’ αυτό περιστατικά που θε...
808)
2710/2008 Καταδολίευση δανειστών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για ορισμένες πράξεις λόγω παραγραφής και παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.
809)
1828/2007 Αιτιολογία δικαστικής αποφάσεως: Η μνεία των αποδεικτικών μέσων, κατά το είδος τους, ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 Δ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Από την αναφορά στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη «οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως» προκύπτει αναμφισβήτητα ότι λήφθηκαν υπόψη και οι χωρίς όρκο καταθέσεις των πολιτικώς εναγόντων.
810)
1829/2007 Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί-Παραπέμπει
811)
1837/2007 ΄Ελλειψη αιτιολογίας επί αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας.
812)
1881/2007 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος, προκύπτουσα από την καθολική αναφορά του Συμβουλίου στην Εισαγγελική πρόταση.
813)
1905/2007 Υπερημερία αγοραστού αγροτικών προϊόντων ως προς την καταβολή του τιμήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, λόγω μη αναφοράς εάν η αγορά έγινε για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίησ
814)
1920/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Αναι-ρείται η απόφαση, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας σε σχέση με την αμέλεια του κατηγορουμένου, από παράλειψη του οποίου ως ναυαγοσώστη, επήλθε από πνιγμό σε κολυμβητήριο, ο θάνατος του παθόντος
815)
1921/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Επί αντιστάσεως κατά της αρχής, δεν διευκρινίζεται πως ο καθ’ ου η αντίσταση ιδιωτικός θηροφύλακας απέκτησε την ιδιότητα του υπαλλήλου εξομοιωθείς με τους φύλακες θήρας, όργανα της δασικής υπηρεσίας.
816)
1924/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Απόφαση που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί διότι δεν αναφέρεται ο χρόνος επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως, ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η γενόμενη επίδοση και δεν μνημονεύονται ούτε κατ'είδος τα αποδεικτικά μέσα.
817)
1946/2007 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην ΑΕ. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ελλιπή αιτιολογία. Δεν αναφέρεται αν το Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών...
818)
1947/2007 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΕΒΕ. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Αναιρεί η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ελλιπή αιτιολογία. Δεν αναφέρεται ο ακριβής χρόνος τέλεσης των επί μέρους πράξεων, ο οποίος επί του προκειμένου έχει επιρροή στο ζήτημα της παραγραφής.
819)
1962/2007 Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολόγηση της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ΑΝ690/1945. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ690/1945 λόγω έλλειψης αιτιολογίας, διότι δεν εκτίθενται σ’ αυτήν το ύψος των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου, το αν αυτές οφείλονταν βάσει συμβάσεως, διοικητικής πράξης, συλλογικής σύμβασης εργασίας, νόμου ή εθίμου, καθώς και κατά το σύνολο των πράγματι καταβληθεισών αποδοχώ...
820)
2013/2007 Επιταγή εγγυήσεως. Ανάκληση. Κήρυξη αθώας της κατηγορουμένης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 ΠΚ. Έλλειψη αιτιολογίας
821)
2016/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως τίτλου σπουδών, κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογία παρεμπίπτουσας από-φασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής. Αναιρεί για μη μνημόνευση των αποδεικτικών μέσων τα οποία στηρίζουν την απορριπτική κρίση του Δικαστηρίου. Υπέρβαση εξουσίας
822)
2056/2007 Έλλειψη αιτιολογίας αθωωτι-κής αποφάσεως. Δεκτή η αναίρεση
823)
2065/2007 Καταδίκη για παράβαση του άρθρου 99 παρ. 4 ΠΚ. Παντελής έλλειψη αιτιολογίας ούτε τυπικής. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο
824)
2078/2007 Αιτιολογία. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η προσβαλλομένη απόφαση γιατί δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε αναγνωσθείσα αμετάκλητη αθωωτική απόφαση κατηγορηθέντος για απιστία, ο οποίος κατεδικάσθη σε άλλη δίκη για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεως τελεσθείσης από συμβολαιογράφο που συνέταξε τα μεταβιβαστικά συμβόλαια του Συνεταιρισμού, τόσο μάλλον καθόσον η παράβαση καθήκοντος, ως επικουρική απορροφάται από την πράξη της απιστί...
825)
2086/2007 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οιασδήποτε αποφάσεως. Δεκτή αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα
826)
2095/2007 Εμπρησμός - Έλλειψη αιτιολογίας
827)
2097/2007 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για σωματική βλάβη από αμέλεια.
828)
2098/2007 Απάτη. Αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 386. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατω-μένης αιτιολογίας η προσβαλλομένη απόφαση, αλλά και για έλλειψη νομίμου βάσεως, γιατί δεν διευκρινίζει εάν η αξία των αγορασθέντων από κάθε παθόντα εμπορευμάτων, ανταποκρινόταν στο καταβληθέν τίμημα, οπότε δεν επήλθε βλάβη στην περιουσία των παθόντων ή ήταν μικρότερη (από το καταβληθέν τίμημα) και κατά ποίο ποσό για να διαπιστωθεί κατά ποίο ποσό ζημιώθηκε καθένας από τους παθόντες
829)
2104/2007 Συνεκδίκαση τριών αναιρέσεων κατά της αυτής απόφασης. Δύο εξ αυτών του ίδιου αναιρεσείοντος. Παρα-δεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνώνται λόγω συνάφειας. Κακουργη-ματική πλαστογραφία μετά χρήσεως (επιταγές, πλαστές άδειες οδήγησης κ.λ.π., κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 15.000 ευρώ και τελεση κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Πότε διαπράττονται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Κατ’ εξα...
830)
2130/2007 Απλή συνέργια σε απόπειρα αν-θρωποκτονίας από πρόθεση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Ψυχική συνδρομή με την παρουσία του απλού συνεργού κατά την τέλεση της πράξεως. Διπλός δόλος απλού συνεργού. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας
831)
2197/2007 Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο διότι δεν αναφέρει το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως
832)
2198/2007 Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιο-λογίας η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή αποδοχών του κατηγορουμένου υπευθύνου της εταιρείας, ο οποίος δεν κατέβαλε στην απασχοληθείσα στην εταιρεία μέχρι και της 31-5-2005 το συνολικό ποσό των 14.394,93 ευρώ, γιατί δεν αναφέρεται στην προσβαλ-λόμενη απόφαση αν οι οφειλόμενες αποδοχές της δικαιούχου καθορί-ζονται με βάση ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο κ.λ.π. και το είδος, η διάρκεια και ύψος
833)
2206/2007 Στοιχεία κακουργηματικής απάτης. Τρόποι τέλεσης ηθικής αυτουργίας. Αναιρείται παραπεμπτικό βούλευμα για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη για ελλιπή αιτιολογία
834)
2214/2007 Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας καθόσον γίνεται ολική αναφορά στα περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό
835)
2225/2007 1) Έλλειψη ακροάσεως, 2) Έλλειψη αιτιολογίας, 3) Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
836)
2226/2007 1) Απόλυτη ακυρότητα, 2) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, 3) Παραγραφή. Απορρίπτει αναίρεση.
837)
2230/2007 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού αναισθησιολόγου). Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνης που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδει-κτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη, έστω και έμμεσα, αναγνωσθείσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης
838)
2233/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η γνώση του δράστη της πράξεως της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, για το ότι το αντικείμενο αυτής είχε την εν λόγω ιδιότητα, καθώς και η απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για άρση του αξιοποίνου από τα άρθρα 395 και 379 του Π.Κ.
839)
2234/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετων λόγων. Ανάγνωση εγγράφων. Η παραβίαση του άρθρου 357 παρ. 4 του Κ.Π.Δ., κατά την οποία όταν ένας μάρτυρας εξετάζεται στο ακροατήριο, δεν διαβάζεται η κατάθεσή του που είχε δοθεί στην προδικασία, δεν τάσσεται με ποινή ακυρότητος, ούτε περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας του άρθρου 171 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. . Οι φωτογραφίες τα σχεδιαγράμματα κ.λ.π. απεικονή-σεις δεν «αναγιγνώσκονται», αλλά επισκοπούνται. Όταν στα πρακτικά της δίκης αναγ...
840)
2238/2007 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πά-γου δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά πάσης αθωωτικής ή καταδικα-στικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου για όλους τους λόγους του άρθρου 510 ΚΠΔ μεταξύ των οποίων και η έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Με την προσ- βαλλομένη απόφαση ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος ψευδούς καταμηνύσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως. Η απόφαση στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείο...
841)
2240/2007 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν αναφέρεται ο χρόνος τελέσεως κάθε μερικότερης πράξεως που ασκεί επιρροή στην παραγραφή
842)
2277/2007 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια εργοδό-τη. Εφόσον ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσδιο-ρίζεται η ιδιότητα και η θέση του κατηγορουμένου στην εταιρεία και έτσι να προκύπτει ότι αυτός ήταν υπόχρεος της καταβολής. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών προς το ΙΚΑ της κατηγορουμένης, διότι εμφιλοχωρεί ασάφεια στην προσβαλ-λομένη...
843)
2290/2007 Συκοφαντική δυσφήμηση. 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναίρεση δεκτή.
844)
2305/2007 Παράβαση νόμου περί ναρκωτι-κών (αγορά, κατοχή, διάθεση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια - άρθρα 20 και 23 ΚΝΝ). Παράνομη οπλοκατοχή. Παράβαση άρθρου 217 ΠΚ (νόθευση ταυτότητας και διαβατηρίου). Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Παραδεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνούνται λόγω συνάφειας. Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Απόρριψη ως ανυποστήρικτης της μιας εξ αυτών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη εννόμου σ...
845)
2323/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για κλοπή. Αναιρεί ως προς την πλαστογραφία μετά χρήσεως διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης ότι λήφθηκε υπόψη η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το δικαστήριο και που το πόρισμα αυτής είναι αντίθετο από αυτό που δέχθηκε η απόφαση.
846)
2330/2007 Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 Ν. 2121/1993. Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση.
847)
2353/2007 Προώθηση λαθρομεταναστών. Άμεση συυνέργεια στην άνω πράξη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
848)
2373/2007 Στοιχεία αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Υπαλλακτικά μικτό έγκλημα. Δόλος. Δεν απαιτείται ο δράστης να γνωρίζει από ποία ακριβώς αξιόποινη πράξη προέρχεται το πράγμα, ούτε το πρόσωπο του δράστη, αρκεί να γνωρίζει το παράνομο της προέλευσής του. Αιτιολογημένη η καταδίκη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος του αναιρεσείοντος, ο οποίος ενώ διατηρούσε μάνδρα παλαιών σιδηρικών αγόρασε από πρόσωπα αντικείμενα από αλουμίνιο και χαλκό κλαπέντα από εργαστήρια, καταστήματα, εργοστάσια και αποθήκες φυσικών και...
849)
2381/2007  


<< Επιστροφή