<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παίγνια τυχερά
1)
192/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του Ν. 3037/2002 για ηλεκτρονικά παίγνια τυχερά. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, εμπιπτουσών στο Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και ο περί υπέρβασης εξουσίας πρόσθετος λόγος αναίρεσης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
2)
817/2010 Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της απόφασης. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ο Ν. 3037/2002 δεν αντιβαίνει στα άρθρα 28 και 49 της Ε.Κ όταν πρόκειται για την μέσω ηλεκτρονικών μηχανημάτων διεξαγωγή του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου φρουτάκια. Απορρίπτει αίτηση.
3)
920/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για παράβαση των άρθρων 1 περ. β΄, 2 § 1, 3, 4 § 1α Ν. 3037/2002 διεξαγωγή απαγορευμένων παιγνίων με ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή ως βασίμου του από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν παρατίθενται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά για την τέλεση της αξιοποίνου...
4)
1273/2010 Τυχηρά παίγνια. Έννοια. Στοιχεία. Πρέπει ο καταδικασθείς κατά το άρθρο 4 του Ν. 3037/2002 να φέρει την ιδιότητα του εκμεταλλευόμενου ή διευθυντή του καταστήματος στο οποίο διενεργούνται τα απαγορευμένα παίγνια. Δεν παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο εκ της καταδίκης, κατά το άρθρο 4 Ν. 3037/2002, του επιτρέψαντος την διενέργεια τυχηρών παιγνίων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του καταστήματος. Διαφορετικό το ζήτημα που έκρινε η από 26-10-2006 (C 65/05) απόφαση του ΔΕΚ (ΑΠ 547/2008). Δεν αντίκεινται σ...
5)
1448/2010 Απαγόρευση παιγνίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δύο ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως από την ιδιοκτήτρια καφετέριας και από τη διευθύντρια του εν λόγω καταστήματος στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω των οποίων διενεργούνταν τα τυχερά παίγνια. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως. Γίνεται σαφής έκθεση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν την πράξη γ...
6)
1472/2010 Παίγνια σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνταγματική η διάταξη που απαγορεύει τη διενέργεια τυχερών παιγνίων. Αιτιολογημένη η καταδίκη του διευθύνοντος και εκμεταλλευόμενου το κατάστημα. Αναιρεί για ασαφή αιτιολογία ως προς το εάν ο έτερος κατηγορούμενος, εκτός του ότι ήταν ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ήταν και εκμεταλλευτής αυτής.
7)
1627/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/2002 και για απείθεια. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απόρριψη λόγου αιτήσεως αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Η αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφόσον αυτοί πρ...
8)
1745/2010 Απαγόρευση διεξαγωγής ηλεκτρονικά διεξαγόμενων παιγνίων, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Παράβαση άρθρων 1 περ. δ, 2 § 1 και 4 Ν. 3037/ 2002, σε συνδ. με αρθρ. 4 και 7 ΒΔ 29/1971. Οι διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν υπάρχει αντίφαση από το ότι η αναιρεσείουσα αναφέρεται ως ιδιοκτήτριαεκμεταλλεύτρια του κέντρου. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμο...
9)
1751/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 ν. 3037/ 2002 και για άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ορθή εφαρμογή και των διατάξεων 1 εδ. α και 7 § 1 εδ. α΄ ΒΔ 29/1971, σε συνδυασμό με αυτές του ν. 3037/2002. Αιτιολογημένη καταδίκη της ιδιοκτήτριας - εκμεταλλεύτριας Int...
10)
1752/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/ 2002. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας.
11)
1798/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ν. 3037/2002 για ηλεκτρονικά παίγνια. Επίκληση λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ως προς την πρώτη αναιρεσείουσα. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς δεύτερο αναιρεσείοντα. Δεν προσδιορίζεται η ιδιότητα του ως υπευθύνου, ούτε η γνώση του για την εγκατάσταση των Η/Υ ούτε και η άμεση συνεργεία, αφού οι παραδοχές προσήκουν στο φυσικό αυτ...
12)
1875/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/2002. Οι διατάξεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων είναι απαράδεκτη. Τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης αρκεί να αναφέρεται ότι αναγνώσθηκαν σε οποιοδήποτε σημείο της προσβαλλομένης αποφάσεως ακόμη και στην αιτιολογία της. Απ...
13)
2083/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/2002. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το διατακτικό και το σκεπτικό αποτελούν ενιαίο σύνολο και αλληλοσυμπληρώνονται. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναιρέσεως. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη ε...
14)
7/1998 Η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο. Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του β.δ. 20/1971, η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ'οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο. Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των ως άνω διατάξεων η προσβαλλόμενη απόφαση, με...


<< Επιστροφή