<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραβίαση κανόνων οικοδομικής
1)
1462/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση κατασκευαστή και επιβλέποντος μηχανικού – μελετητή παραβιάσεως των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρο 286 παρ. 1 ΠΚ). Προσδιορίζεται στο διατακτικό, το οποίο με το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για αναβολή και διακοπή της δίκης. Ο αναιρεσείων, από την απόρριψη των άνω αιτημάτων του, δεν στερήθηκε τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και το δικαίωμα γι...
2)
140/2012 Παραβίαση των κανόνων της οικοδομής. Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Υποκείμενο του εγκλήματος αυτού, δύναται να είναι εκείνος, ο οποίος έχει τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή του οικοδομικού έργου, όπως ο επιβλέπων μηχανικός. Πότε το έγκλημα τελείται από αμέλεια. Κριτήρια διάκρισης της αμέλειας σε συνειδητή ή χωρίς συνείδηση. Απαραίτητο στοιχείο της ποινικής απόφασης είναι η αναφορά του είδους της αμέλειας που συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, άλλως η...
3)
1482/2010 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής με πρόθεση (ΠΚ 281 § 1). Μεταξύ των υποκειμένων του εγκλήματος αυτού είναι και ο επιβλέπων μηχανικός ή αρχιτέκνων, καθώς και εκείνος που διευθύνει την εκτέλεση του έργου και δίδει οδηγίες και διαταγές υποχρεωτικές γι' αυτούς που τις εκτελούν. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από το ότι στα πρακτικά συνεδριάσεως δεν αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Εφετών ή οι αρχαιότεροι του προεδρεύοντος εφέτες, κωλύοντο στη συγκεκριμένη δίκη, όταν η σύνθεση του δικαστηρίου ο...
4)
1997/2010 Πότε είναι παραδεκτή η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια από τον επιβλέποντα μηχανικό. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη και των τριών λόγων αναιρέσεως ως αβασίμων. Δεν παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα του κατηγορουμένου από το ότι ο Εισαγγελέας ασκεί έφεση κατά ορισμένων μόνο κατηγορουμένων που αθωώθηκαν ούτε καθίσταται ανεπίτρεπτα χειρότερη η θέσ...
5)
123/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση των κανόνων οικοδομικής, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την αμελή συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αναίρεση.
6)
1634/2009 Παράβαση του άρθρου 286 ΠΚ. Το έγκλημα αυτό είναι συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως και ενεργητικό υποκείμενο είναι και ο έχων τη διεύθυνση του οικοδομικού έργου επιβλέπων μηχανικός. Ως κοινώς αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες νοούνται οι απλοί και κοινοί τεχνικοί κανόνες που είναι γενικώς γνωστοί και εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση τέτοιου έργου από προπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, οι οποίοι έχουν πρακτική ενασχόληση σε τέτοια έργα, είναι δε αναγκαίοι για την ασφάλεια όσων έχουν σχέση με το έρ...
7)
2702/2008 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Ψευδής δήλωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Νομότυπη άσκηση πολιτικής αγωγής, αφού στην έγκληση περιλαμβάνεται λεκτική διατύπωση, που έχει το νόημα της άμεσης και ανεπιφύλακτης, κατά την υποβολή της, παραστάσεως του δηλούντος ως πολιτικώς ενάγοντος. Διακοπή με την υποβολή της παραπάνω έγκλησης του χρόνου της παραγραφής. Νόμιμη η παράσταση της πολιτικής αγωγής για την πράξη της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Ε...


<< Επιστροφή