<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ασφαλείας μέτρα
1)
2366/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλειψη άρθρου 15 ΠΚ. Έννοια ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεως. Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές. Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος.
2)
2117/2008 Οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεση του άρθρου 565 εδ. α΄ ΚΠΔ μπορούν να αφορούν όχι μόνον στην ποινή αλλά και στο είδος και στη διάρκεια του μέτρου ασφαλείας. Απέλαση αλλοδαπού καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανασταλείσα κατ’ άρθρο 99 ΠΚ. Η δικαστική απόφαση που διατάσσει την απέλαση του αλλοδαπού ως μέτρο ασφαλείας εξακολουθεί να ισχύει και μετά την σε εκτέλεσή της, απέλαση του αλλοδαπού, αν δε αυτός επανέλθει στη χώρα αυτοβούλως, απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας αποφά...
3)
1/2003 Η κατά το άρ. 99 ΠΚ αναστολή αφορά εκ των παρεπομένων ποινών μόνον τις στερήσεις και ανικανότητες προς διατήρηση ή απόκτηση αξιωμάτων και δημοσίων θέσεων, όχι δε και τα μέτρα ασφαλείας, στα οποία εντάσσεται και η δήμευση(μεταφορικού μέσου). Κατά την γνώμη της μειοψηφίας η διάταξη του άρ. 104 παρ. 2 ΠΚ καταλαμβάνει και την διαταχθείσα με την καταδικαστική απόφαση δήμευση του μεταφορικού μέσου. Το άρθρο 104 παρ. 2 Π.Κ., με υπότιτλο «δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές», ορίζει ...


<< Επιστροφή