<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αιγιαλού μεταβολή
1)
1123/2010 Συρρέοντα (αληθώς) εγκλήματα. Μεταβολή αιγιαλού με κατασκευή έργων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Δεν είναι νόμιμη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος για το τρίτο των ως άνω εγκλημάτων. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Αίτ...
2)
574/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για παράβαση του ν. 2344/1940 “Περί Αιγιαλού και Παραλίας” με την επίκληση των λόγων: α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του ΚΠΔ), β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Το δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του περί του απαραδέκτου της εφέσεως, έλαβε υπόψη του έγγραφο το οποίο δεν είχε αναγνωσθεί. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Παραπέμπει ...
3)
1544/2009 Παράβαση του άρθρου 29 § 1 εδ. α του Ν. 2971/2001. Μεταβολή αιγιαλού χωρίς άδεια. Έννοια διατάξεως, Κατασκευή έργου αμμοκράτη. Λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και για έλλειψη αιτιολογίας. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
4)
2385/2009 Καταδικαστική απόφαση για κατάληψη δημοσίου κτήματος, μεταβολή αιγιαλού και κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παραβίαση δεδικασμένου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση (αφού δεν υπάρχει ταυτότητα πράξης) και μη αναγνώσεως και μη λήψης υπόψη εγγράφου της δικογραφίας, του οποίου, όμως, δεν ζητήθηκε η ανάγνωση. Μερική αναίρεση, κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα, και παραπομπή ως προς την ποινή για την κατασκευή αυθαιρέτου και ...
5)
1398/2008 Μεταβολή αιγιαλού - Καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού. Πότε υπάρχει αιτιολογία επί καταδίκης για μεταβολή αιγιαλού. Δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 10 α.ν. 1540/1939 για τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού, ως προϋπόθεση της θεμελιώσεως του εγκλήματος της μεταβολής του αιγιαλού, αλλά μπορεί τον καθορισμό αυτό να τον κάνει παρεμπιπτόντως το Δικαστήριο με βάση τα αποδειχθέντα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του αιγιαλού. Απορρίπτεται η αναίρεση.
6)
1831/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 2 ΑΝ 2344/1940. Η επανάληψη στο σκεπτικό, κατά το μέγα μέρος, του διατακτικού δεν καθιστά την αιτιολογία ελλιπή, εάν στο διατακτικά περιέχονται πραγματικά περιστατικά επαρκή για την υποκειμενική και αντικειμενική συγκρότηση του εγκλήματος. Πότε η αυτοψία πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς στα αποδεικτικά μέσα τα οποία λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο.


<< Επιστροφή