<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κατηγορούμενου θάνατος
1)
15/2010 Άρθρα 514, 370 εδ. β΄ ΚΠΔ. Όταν ο αναιρεσείων αποβιώσει μετά την άσκηση της αναιρέσεως, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη.
2)
403/2010 Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του αναιρεσείοντος μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 1174/2008) -.
3)
1004/2009 Παύει οριστικώς ποινική δίωξη λόγω θανάτου του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου.
4)
1282/2009 Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου.
5)
1317/2009 Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) πεθάνει μετά την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής αποφάσεως επ' αυτής, παύει οριστικά η ποινική δίωξη. Αναιρεί. ΠΟΠΔ.
6)
1800/2009 Αν ο κατηγορούμενος πεθάνει μετά την άσκηση απ' αυτόν αίτησης αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 370 περ. β΄ ΚΠΔ παύει οριστικά την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλομένη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
7)
2218/2009 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη επιβαλλόμενης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου παραπεμπτικού βουλεύματος για κατάρτιση πλαστών εγγράφων και νόθευση γνησίου με σκοπό το όφελος και με τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων της κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση στην ημεδαπή και για απάτη κοινού υπό τις ίδιες επιβαρυντικές περιστάσεις τελεσθείσα στις Η.Π.Α κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι απαραίτητη υποβολή εγκλήσεως από το παθόν νομικό πρόσωπο που είχε την έδρα του στην Νέα ...
8)
1174/2008 Αν αποβιώσει ο κατηγορούμενος μετά την άσκηση αναιρέσεως απ’ αυτόν, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω θανάτου.


<< Επιστροφή