<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανώνυμη εταιρία
1)
1266/2015 1266 - Περίληψη Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Δεν πρόκειται, λόγω της μη καταβολής ενός εκάστου χρέ...
2)
1388/2013 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση από Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. 'Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Απαγόρευση αποδεικτικής αξιολόγησης, ένορκης κατάθεσης του κατηγορουμένου κατά την διενεργηθείσα από το ΣΔΟΕ προκαταρκτική εξέταση και η οποία περιέχεται αυτούσια στην Ειδική 'Εκθεση Ελέγχου του ΣΔΟΕ, η οποία αναγνώστηκε. Δεν προκύπτει όμως...
3)
1389/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρίες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Διευκρινίζεται η ιδιότητα της...
4)
1461/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Διευκρινίζεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης εταιρείας. Επιεικέστερος, ως προς την ποινή, ποινικός νόμος ο Ν. 3220/2004, έναντι του Ν. 3943/2011 για ...
5)
203/2010 Υπέρβαση εξουσίας. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έγκληση από καταστατικό όργανο της ΑΕ. Δεν είναι αναγκαία για την νομότυπη υποβολή της εγκλήσεως η προσκομιδή πληρεξουσίου εγγράφου, βεβαιωμένου από κάποια αρχή ή δικηγόρο, ούτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ της ΑΕ. Παραδοχή αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Αναιρεί και παραπέμπει.
6)
398/2010 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής μεταχρονολογημένης από νόμιμο εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρείας πριν παραιτηθεί από διευθύνων σύμβουλος αυτής. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του κατ' έφεση δικάσαντος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ως αβάσιμοι. Επί μεταχρονολογημένης επιταγής αυτή μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από την επόμενη ημέρ...
7)
453/2010 Ασφαλιστικές εισφορές. Καθυστέρηση καταβολής τους. Επί ανωνύμου εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση ποια η ιδιότητά τους στην εταιρεία αυτή, που κατ' αρχή εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και ενεργεί συλλογικά και δεν αρκεί η μνεία ότι είναι ο κατηγορούμενος εργοδότης και εντεύθεν υπόχρεος για την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους στην ανώνυμη εταιρεία. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Παραδοχή του σχετικού...
8)
503/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34§§1, 2, 3 ν. 3220/2004). Στοιχεία του εγκλήματος. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως ίσχυε τότε, κατά το μέρος που είναι ευμενέστερες για τ...
9)
525/2010 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Έννοια. Στοιχεία. Υπόχρεος επί Α.Ε ο Διευθύνων Σύμβουλος (ΑΠ 404/2008). Πτώχευση εταιρίας. Συνέπεια στο αξιόποινο της πράξεως και δη στο υποκειμενικό στοιχείο αφού επέρχεται άρση του στοιχείου του δόλου, εφόσον οι εισφορές έπρεπε να καταβληθούν μέσα στην ύποπτη περίοδο (ΑΠ 254/2009, ΑΠ 913/2007, ΑΠ 565/2007, ΑΠ 681/2009). Καταδικαστική σε βάρος Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου που είναι διαφορετικά πρόσωπα. Δεκτή αναίρεση Προέδρου ΔΣ για εσφαλμέ...
10)
551/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε ως Εφετείο για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του ν.δ. 136/1946 και της υπ' αριθμό 14/1989 (άρθρο 330) αγορανομικής διατάξεως του Υπ. Εμπορίου και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα ως νόμιμο αντιπρόσωπο της ανωνύμου εταιρείας που κατείχε και διέθετε ακατάλληλα προς βρώση καταναλωτικά αγαθά δυνάμενα να προκαλέσουν κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως για έλλ...
11)
654/2010 Αγορανομική παράβαση (άρθρο 32 § 4 του ν.δ. 136/1946). Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως καταδικαστικής απόφασης, με την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ανωνύμου εταιρείας που διέθεσε στην κατανάλωση ακατάλληλα προς βρώση τρόφιμα, χωρίς την ύπαρξη στα πρόσωπά τους κάποιας άλλης ιδιότητας που ορίζεται στο άρθρο 36 § 1 του αγορανομικού κώδικα και χωρίς διασάφηση πως αυτοί εκπροσωπούσαν νόμιμα την ανώνυμη εταιρεία. Αναίρεση απόφασης και παραπο...
12)
859/2010 Έγκληση ανώνυμης εταιρείας από υποκατά-στατο. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
13)
1211/2010 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη (ανώνυμη εταιρία) εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στους κατηγορούμενους, εργοδότες φερόμενους στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και γι' αυτόν τον λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
14)
1212/2010 Παραβάσεις άρθρων 55 και 57 β΄ Ν. 2190/1920. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω εκδίκασης της υπόθεσης μετ' αναβολή σε δικάσιμο που είχε ήδη κληρωθεί η σύνθεσή του. Όχι τέτοια ακυρότητα όταν η αναβολή σε ρητή δικάσιμο επιβάλλεται από τον κίνδυνο παραγραφής του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και αυτός δεν επικαλείται οποιαδήποτε βλάβη των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απορρίπτει αίτηση...
15)
1247/2010 Άρθρα 505 § 2 και 473 § 3 ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οιασδήποτε αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, επομένως και κατ' αυτής που κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη, λόγω μη υπάρξεως εγκλήσεως. Άρθρο 79 § 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής". Άρθρο 18 § 1 Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών". Πως εκπροσωπείται η ανώνυμος εταιρία. Άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ και άρθρο 22 § 3 Ν. 2190/1920. Πότε υποκατάσταση του Δ.Σ. της ΑΕ. Δεν είναι νόμιμη με εξωεταιρική συμφωνία. Όταν δεν υπάρχουν οι πρ...
16)
1403/2010 Ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα πολιτικώς ενάγουσα ΑΕ. Εκπροσώπηση της τελευταίας κατά την υποβολή της σχετικής εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του Δ.Σ. Δεν είναι αναγκαία η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εν λόγω εγκλήσεως. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος από το άρθρο 510 § 1 Η' ΚΠΔ.
17)
1912/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη λόγων αίτησης αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας. Η παύση πληρωμών της εκπροσωπουμένης από τον αναιρεσείοντα ανώνυμης εταιρίας προ της εκδόσεως των επίμαχων επιταγών δεν επηρεάζει το αξιόποινο, ούτε αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξεως.
18)
1966/2010 Παράβαση: α) του ΑΝ 690/1945 και β) των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 ΑΝ 539/1945 από ναυτιλιακή εταιρία. Ελλιπής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως, διότι δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η θέση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου στην εργοδότρια ναυτιλιακή εταιρία, αλλά και ασαφής και αντιφατική αιτιολογία, ενόψει του ότι πρωτόδικα αυτός καταδικάστηκε ως εκπρόσωπος άλλης εταιρίας, κατ' επιτρεπτή μεταβολή του κατηγορητηρίου, χωρίς όμως να πρ...
19)
1975/2010 Συκοφαντική Δυσφήμηση Ανωνύμου Εταιρείας. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως α) για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας και β) για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ελλείψει παραθέσεως από το δικαστήριο της ουσίας στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικών από τα οποία να συνάγεται ότι ήταν ψευδές το καταγγελθέν στις 20/7/2004 από τον κατηγορούμενο γεγονός που αφορούσε παράνομη κατάληψη αιγιαλού από εγκατάσταση τ...
20)
2026/2010 Επιταγές (άρθρο 79 ν. 5960/1933). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της απόλυτης ακυρότητας, ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Νόμιμα παραστάθηκε για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί με πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε., το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, παρόλο που μεσολάβησε αλλαγή - αντικατάσταση του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα και υπέρ της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας.
21)
9/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ασάφεια. Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. Μολονότι πρόκειται για εταιρική επιχείρηση (ανώνυμη εταιρεία), δεν αναφέρεται αν ήταν νόμιμη εκπρόσωπος της, η αναιρεσείουσα, η οποία στο διατακτικό αναφέρεται ως εργοδότρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασάφεια ως προς την ιδιότητα που ενεργούσε, που είναι αναγκαίο για να κριθεί αν υπάρχει ποινική της ευθύνη. Εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ΄ και Ε΄, με την έννοια της έλλειψης νομίμου βάσεως και από τ...
22)
50/2009 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Επί εργοδότου νομικού προσώπου (ανώνυμη εταιρία) δεν αναφέρεται η νομική θέση του κατηγορούμενου στην εταιρία, μη αρκούσης της αναφοράς αυτού ως νομίμου εκπροσώπου. Περαιτέρω, η απόφαση έχει αντιφατικές παραδοχές.
23)
189/2009 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων. Ερημοδικία τριών διαδίκων. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη γι’ αυτούς, μετά την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την θέση και την ευθύνη του αναιρεσείοντος (προέδρου του ΔΣ) στην ανώνυμη εταιρεία για την καταβολή των εισφορών. Απορρίπτει αναίρεση.
24)
277/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται σ’ αυτήν μεταξύ άλλων ή ιδιότης του αναιρεσείοντος ως εργοδότου που απασχόλησε τους μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, ποία η νομική μορφή της τελευταίας και ποία η θέση του κατηγορούμενου εις αυτήν, ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σ...
25)
356/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, βεβαιωμένων εφάπαξ. Ευθύνη Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας. Ισχυρισμός για έλλειψη ευθύνης προς καταλογισμό. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
26)
612/2009 Ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 1 του αν. νόμου 86/1967 οφειλόμενες από ανώνυμη εταιρεία. Προσδιορισμός προσώπων που την εκπροσωπούν και υπέχουν τη σχετική ευθύνη, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναίρεση απόφασης που δεν προσδιορίζει την ιδιότητα των κατηγορουμένων στην ανώνυμη εταιρία και παραπομπή της στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
27)
1011/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ' εξακολούθηση. Με τα αναφερόμενα πρακτικά του Δ.Σ. της παθούσας ΑΕ, κομίστριας των επίμαχων επιταγών, δόθηκε η εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δ.Β. να υποβάλει τις αναφερόμενες εγκλήσεις για λογαριασμό της εταιρίας. Έτσι, ενήργησε αυτός εν προκειμένω ως απλός εντολοδόχος του Δ.Σ. της άνω ΑΕ και όχι ως υποκατάστατος. Παρά ταύτα, όμως, δεν βεβαιώνεται στα αντίγραφα των άνω πρακτικών, που προσαρτήθηκαν σ...
28)
1081/2009 Εισφορές Ασάφεια αν δεν προκύπτει ότι ο καταδικασθείς ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΕ και δεν αρκεί ότι ενήργησε σαν εργοδότης της ΑΕ. Χρόνος καταβολής των εισφορών. Συνεκδικάζει. Αναιρεί. ΠΟΠΔ. Παραπέμπει.
29)
1182/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Επί ανώνυμης εταιρείας, η περιουσία αυτής ανήκει στο νομικό πρόσωπο, είναι ξένη έναντι των μετόχων, που έχουν τα εκ της μετοχής δικαιώματα, τα οποία δεν παρέχουν δικαίωμα διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων και η διάθεση αυτής γίνεται από τα αρμόδια όργανα. Επί της ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας, οι ...
30)
1189/2009 Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγ-κλήματος. Λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, διότι επιδικάστηκε χρηματική ικανοποίηση προσωπικά στον νόμιμο εκπρόσωπο και όχι στην παθούσα πολιτικώς ενάγουσα εταιρεία και για εσφαλμένη εφαρμογή άρθρου 79 Ν. 5930/1933, διότι δέχθηκε η απόφαση ότι ο αναιρεσείων δεν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον κρίσιμο χρόνο. Απόρριψη λόγων ως αβασίμων. Ισχυρισμός ότι η ανώνυμη εταιρία, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο αναιρεσείων είχε πτωχεύσει. Όχι αυτοτελής. Όχι αιτιολογ...
31)
1293/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του νόμου περί επιταγών, με την επίκληση των λόγων α) της υπερβάσεως εξουσίας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι η μήνυση υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ανώνυμης εταιρείας, ως τρίτος κα όχι ως υποκατάστατος, χωρίς να προκύπτει από το πρακτικό που προσαρτήθηκε στη μήνυση, η γνησιότητα της υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκ...
32)
1358/2009 Παράβαση Ν. 86/1967. Για την πληρότητα της καταδικαστικής αποφάσεως απαιτείται να αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητα του αναιρεσείοντος ως εργοδότη που απασχόλησε μισθωτούς, εάν δε πρόκειται για εταιρική επιχείρηση, που η νομική μορφή της τελευταίας και ποια η θέση του κατηγορουμένου εις αυτήν, ώστε να προκύπτει η υποχρέωσή του για παρακράτηση και απόδοση εισφορών. Προκείμενου για ανώνυμη εταιρεία, που εκπροσωπείται κατά νόμο από το διοικητικό της συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται η σχέση του αναιρ...
33)
1573/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος είναι ο πολιτικός ενάγων και εγκαλών σε επιταγή κομιστής της οποίας είναι Ε.Π.Ε. και πως γίνεται η σχετική δήλωση παράστασης στο ποινικό δικαστήριο. Παραδοχή αίτησης αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, εκ της κακής παράστασης της πολιτικής αγωγής κατά την εκδίκαση του ανωτέρω εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
34)
1717/2009 Καθυστέρηση καταβολής από τον εργοδότη εργατικών και εργοδοτικών εισφορών απασχοληθέντων. Εργοδότης ανώνυμη εταιρία. Δεν καθορίζεται η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κατηγορούμενο, εργοδότη φερόμενο στην απόφαση, και στην εταιρία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Εξέταση αυτεπαγγέλτως των περί παραγραφής της οφειλής διατάξεων για εκ πλαγίου παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων. Αναιρεί και για αυτό το λόγο. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
35)
1756/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του νόμου περί επιταγών, με την επίκληση των λόγων α) της υπερβάσεως εξουσίας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι η μήνυση υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ανώνυμης εταιρείας, ως τρίτος και όχι ως υποκατάστατος, χωρίς να προκύπτει από το πρακτικό που δεν προσαρτήθηκε στη μήνυση, η γνησιότητα της υπογραφής των μελών του διοικητικού συμβουλίου (της εγκαλούσας ανώνυμης ε...
36)
1765/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής, Ποιος ο εγκαλών και πολιτικώς ενάγων όταν η εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγοντος μέλους του ΔΣ της εταιρίας που του έχει δοθεί σχετική εξουσία για αντιπροσώπευση της ΑΕ για την υποβολή έγκλησης και παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας στην ποινική δίκη για την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει.
37)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
38)
2027/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο η ιδιότητα του αναιρεσείοντα ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
39)
2091/2009 Παράβαση αρθρ. 79 ν. 5960/1933 κατά του δράστη της οποίας είχε υποβληθεί έγκληση από ανώνυμη εταιρεία που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας να υποβάλει την έγκληση σε τρίτο δικηγόρο με πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. το καταστατικό της οποίας περιείχε σχετική ρύθμιση για την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας ή για την ενέργεια ορισμένης πράξεως σε μέλη του ή τρίτους που ενεργούν ως υποκατάστατοι του Δ.Σ. δηλαδή ως καταστατικά όργανα της...
40)
2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι βεβαιωμένο και πότε αρχίζει το αξιόποινο της εν λόγω φορολογικής παράβασης. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή και αρνητική υπέρβαση εξουσίας αλλά και για έλλειψη αιτιολογίας.
41)
1151/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας, που δίκασε ως εφετείο, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ανώνυμη Εταιρία. Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο, υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 επιτρέπει στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπού...
42)
1202/2008 Παράβαση άρθρου 58α΄ εδ.α’ Ν. 2190/1920. Τιμωρείται μόνο αν τελεσθεί από δόλο. Εσφαλμένη ερμηνεία η εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση που κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για τέλεση από αμέλεια της παράβασης του άρθρου 58 α΄ εδ. α΄ Ν. 2190/1920 για εσφαλμένη ερμηνεία της και κηρύσσεται αυτός αθώος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ.
43)
1439/2008 Παραδεκτή η υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από εντολοδόχο, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο δίδεται εντολή υποβολής εγκλήσεως από την παθούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα ισχύοντα για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο πρακτικό του Δ.Σ. των μελών αυτού, αφού τέτοιο πρακτικό δεν κατατίθεται. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την υπέρβαση εξουσίας.
44)
1558/2008 Τραπεζική επιταγή ακάλυπτη. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απαραδέκτου και μη νόμιμης υποβολής εγκλήσεως από ανώνυμη εταιρεία δια μέλους του Δ.Σ. αυτής. Το καταστατικό της εγκαλούσας και το πρακτικού του Δ.Σ. αυτής, από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών συνάγεται ότι ανεγνώσθησαν. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναστολής της επιβληθείσας ποινής, λόγω επανειλημμένης έκδοσης ακάλυπτων επιταγών. Απορρίπτει.
45)
1583/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ΑΝ 86/1967. Δεν αποτελεί στοιχείο προς θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του ως άνω εγκλήματος ο καθορισμός των τακτικών αποδοχών. Η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι η αιτιολογία είναι ελλιπής επειδή δεν αναφέρεται στην απόφαση αν ο ίδιος ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εργοδότριας ανώνυμης εταιρείας, είναι αβάσιμη, διότι αυτός ήταν πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και ως εκ τούτου εδικαιούτο να την εκπροσωπεί...
46)
1752/2008 Ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, των οποίων νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα πολιτικώς ενάγουσα ΑΕΒΕ. Εκπροσώπηση της τελευταίας κατά την υποβολή της σχετικής εγκλήσεως από την Μ.Κ., απλή εντολοδόχο του Δ.Σ. της ΑΕ. Νόμιμη υποβολή της εν λόγω εγκλήσεως. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος από το άρθρο 510 § 1 Η΄ ΚΠΔ.
47)
2449/2008 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι κακή σύνθεση του δικαστηρίου, εκ του ότι δεν αναγράφεται ότι η Πλημμελειοδίκης που αναπλήρωσε την κωλυόμενη τακτική Πλημμελειοδίκη, ήταν αναπληρώτρια με κλήρωση, γιατί αυτό δεν είναι αναγκαίο κατά το νόμο. 2) Απορριπτέος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο του ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο της αναιρεσείουσας τελευταία και πάλι, μετά την αγόρευση και την πρόταση του εισαγγελέως και του συνηγόρου πολιτικής ...
48)
2451/2008 Έκδοση ακαλύπτων επιταγών. 1) Η εγκαλούσα ΑΤΕ είχε το δικαίωμα εγκλήσεως γιατί ήταν τελευταία από οπισθογράφηση κομίστρια των ακάλυπτων επιταγών και δη κομίστρια δικαιούχος προς είσπραξη, ως ενεχυρούχος δανείστρια και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΟλΑΠ 23, 24/2007, ΑΠ 119/08, 822, 1249, 1254, 1620/07). 2) Η έγκληση της παθούσας ΑΤΕ, ως ανώνυμης εταιρείας, από το Διευθυντή του κεντρικού της καταστήματος, κατά ...
49)
2453/2008 Παράβαση άρθρου 1 ΑΝ 86/ 1967. Ασάφεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως αφού δεν διευκρινίζεται, ενόψει του ότι πρόκειται για εργοδότρια ΑΕ που εκπροσωπείται κατά νόμο (άρθρο 18 N. 2190/20) από το ΔΣ, που ενεργεί συλλογικώς, αν η αναιρεσείουσα κατά το καταστατικό της ΑΕ ή με απόφαση του ΔΣ εκπροσώπησε την εταιρία, μόνη δε ιδιότητά της ως μέλους του ΔΣ δεν παρείχε εξουσία εκπροσωπήσεως της εν λόγω εταιρίας. Δεκτός σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ ΚΠΔ και πρόσθετος λόγος. Αν...
50)
2465/2008 Κατάσχεση εντύπου. Έφεση από την εκδότρια του εντύπου ανώνυμη εταιρία κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο διατηρήθηκε η κατάσχεση. Απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, διότι η έφεση ασκήθηκε από δικηγόρο χωρίς στην έκθεση εφέσεως, πέραν του συμβολαιογραφικού προς αυτή πληρεξουσίου, να προσαρτάται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και πρακτικό του Δ.Σ. αυτής από το οποίο να προκύπτουν οι εξουσίες εκείνου που δίδει την πληρεξουσιότητα. Αναίρεση του βουλεύματος για αρνητικ...
51)
2667/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Παραβάσεις άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 86/1967. Στοιχεία του αδικήματος. Αιτιολογία του δόλου. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην Α.Ε. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν ήταν απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν προκύπτει,...
52)
4/2006 Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2 (ή 22 παρ. 3) του ν. 2190/1920 για την εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας από τρίτο, αυτός είναι απλός πληρεξούσιος της εταιρίας και το πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας που του παρέχει την πληρεξουσιότητα, προς υποβολή εγκλήσεως για λογαριασμό της ή της δηλώσεως του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 2721/1999, ότι είναι επιθυμητή η δίωξη εκείνου που είχε αυτεπάγγελτα διωχθεί για έκδοση ακάλυπτης επιταγής (που εξομοιώνεται με έγκληση) και προσαρτάται στ...
53)
5/2006 Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2 (ή 22 παρ. 3) του ν. 2190/1920 για την εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας από τρίτο, αυτός είναι απλός πληρεξούσιος της εταιρίας και το πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας που του παρέχει την πληρεξουσιότητα, προς υποβολή εγκλήσεως για λογαριασμό της ή της δηλώσεως του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 2721/1999, ότι είναι επιθυμητή η δίωξη εκείνου που είχε αυτεπάγγελτα διωχθεί για έκδοση ακάλυπτης επιταγής (που εξομοιώνεται με έγκληση) και προσαρτάται στ...
54)
6/2006 Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 2 (ή 22 παρ. 3) του ν. 2190/1920 για την εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας από τρίτο, αυτός είναι απλός πληρεξούσιος της εταιρίας και το πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας που του παρέχει την πληρεξουσιότητα, προς υποβολή εγκλήσεως για λογαριασμό της ή της δηλώσεως του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 2721/1999, ότι είναι επιθυμητή η δίωξη εκείνου που είχε αυτεπάγγελτα διωχθεί για έκδοση ακάλυπτης επιταγής (που εξομοιώνεται με έγκληση) και προσαρτάται στ...
55)
1/2004 Επάγεται απόλυτη ακυρότητα η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ μέρους του συμβουλίου μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν υπό του κατηγορουμένου προ της κτήσεως παρά τούτου της εν λόγω ιδιότητάς του, κατά το στάδιο ενεργηθείσης διοικητικής εξετάσεως, καθώς επίσης και κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας και δη κατά την ανάκριση και κατά την εξέτασή του ως μάρτυρα επί της υποθέσεως, αλλά πριν αποδοθεί σε βάρος αυτού κατηγορία για την διωχθείσα πράξη. Κατά το άρθρο 105 Κ.Π.Δ., όπω...


<< Επιστροφή