<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραγραφή υφ' όρο
1)
634/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο του νομίμου εκπροσώπου εργολάβου ομόρρυθμης εταιρίας, ο οποίος δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την πτώση από ξύλινη κεκλιμένη πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα να πέσει εργαζόμενος και να τραυματισθεί. Στοιχεία εγκλήματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από κανόνα δικαίου και από τα καθήκοντα του δράστη ως εργοδότη. Η υπόθεση, ως προς την παράβαση του π.δ. 305/1996, για την οποία είχε επιβληθεί...
2)
719/2013 Το δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι η ως άνω προγενέστερη απόφασή του, που κήρυξε εσφαλμένα απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως του κατηγορουμένου για να προβεί ο αρμόδιος εισαγγελέας σε παραγραφή υφ' όρον των ποινών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4043/2012, ενώ η δικαζόμενη περίπτωση δεν υπαγόταν στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου, δεν έχει αποφανθεί τελειωτικώς για την κατηγορία και την τύχη της εφέσεως, υπόκειται σε ανάκληση και κρίνει ότι η επανεισαγωγή της εφέσεως ενώπιον του είναι νόμιμη...
3)
1266/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρο παραγραφής κατ' άρθρο 8 παρ. 4 ν. 4198/2013. Εφόσον η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως 5 μηνών έλαβε χώρα πριν από τις 11.10.2013 και δεν έγινε αμετάκλητη ούτε έχει εκτιθεί η ποινή, έπρεπε η απόφαση να τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
4)
1273/2013 Παραδεκτά εισάγεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπό κρίση εκκρεμούσα από 1-7-2002 αίτηση-δήλωση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της πρώτης καταδικαστικής με αρ. 3184/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχεν αρχειοθετηθεί και παραδεκτά ανασύρεται από το αρχείο προς περαιτέρω κρίση, λόγω παραβίασης του όρου του νόμου, ως παραπάνω, της μη καταδίκης σε νέα από δόλο προερχόμενη αξιόποινη πράξη, εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 32 του Ν. 3346/2005 χρονικού διαστήματος τ...
5)
1379/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση και επιβολή ποινής πέντε μηνών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
6)
1381/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για παράβαση του Α.Ν. 690/45, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 10 ημερών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, αφού οι επί μέρους ποινές που συγχωνεύτηκαν και διατηρούν την αυτοτέλειά τους δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες. ...
7)
1477/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρον παραγραφής της ποινής, κατ' άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 4198/11-10-2013, είναι να έχουν επιβληθεί με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ο όρος που τίθεται είναι ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη για την οποία θα ...
8)
511/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 12 του π. δ. 40/1977, 3 § 1ε, 16 § 2 Παράρτημα Β κεφάλαια Ι και Π Β και Παράρτημα Γ κεφάλαιο III του π.δ. 56/1995, δυνάμει του οποίου κατέστησαν εσωτερικό δίκαιο οι αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ που ρυθμίζουν λεπτομερώς τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας ζωικού γάλακτος, οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23 στοιχ. Β και 24 του ν. 248/1914, 15 § 1 του ν. 2732/1999. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως α) για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατ...
9)
924/2010 Προϋποθέσεις υφ' όρο παραγραφής κατ' άρθρο 32 §§ 1, 2 Ν. 3346/05. Εφόσον η καταδίκη έλαβε χώρα πριν από τις 17-6-2005 και δεν έχει εκτιθεί η ποινή, έπρεπε η απόφαση να τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
10)
1627/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/2002 και για απείθεια. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απόρριψη λόγου αιτήσεως αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Η αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εφόσον αυτοί πρ...
11)
253/2009 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση με την επίκληση του λόγου υπερβάσεως εξουσίας, από τη μη εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 3346/2005. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, για να τεθεί η υπόθεση στο Αρχείο. (όμοιες και οι Α.Π. 81/2007 και 146/2007).
12)
713/2009 Εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3346/2005 από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, όταν μεταβάλει επιτρεπτώς την κατηγορία (από σωματεμπορία κατ’ εξακολούθηση σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας). Υπέρβαση εξουσίας από δευτεροβάθμιο δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφαση προχώρησε σε καταδίκη αναιρεσείοντος, ενώ έπρεπε να παύσει υφ’όρο την ποινική δίωξη. Αναίρεση απόφασης και παύση ποινικής δίωξης υφ’όρο από τον Άρειο Πάγο (άρθρο 519 ΚΠΔ).
13)
1563/2009 Πρώτος αναιρεσείων - αναίρεση κατά αποφάσεως η οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη κατ' αυτού κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 § 1 Ν. 3346/2005. Απαράδεκτη κατ' αυτής η αναίρεση. Απορρίπτεται η αναίρεση (άρθρ. 476§1 ΚΠΔ) και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Δεύτερος αναιρεσείων: Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, άλλως για έλλειψη ακροάσεως. Μη κοινοποίηση μαρτύρων από πολιτικώς ενάγοντα και στον Εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος που εναντιώθηκε για το λόγο αυτό στην εξέτασή τους ...
14)
1728/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έννοια αμέλειας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε, για τη θεμελίωση του εγκλήματος από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη ιδιαίτερης ειδικής και όχι γενικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να πηγάζει από ρητή ...
15)
2127/2009 Έφεση εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αντίθετα το δικαστήριο που την κάνει τυπικά δεκτή και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας (510 παρ. 1 Η΄ ΚΠΔ, ΑΠ 1540/2007, ΑΠ 209/2008, ΑΠ 1632/2007). Πλήρως αιτιολογημένη έφεση. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως. Μετατροπή κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμιση σε εξύβριση. Έπρεπε να παύσει υφ' όρο την ποινική δίωξη κατ' άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 3346/2005, αφού η πράξη φέρεται τελεσθείσα ...
16)
1293/2008 Παραγραφή υφ’ όρο κατ’ άρθρο 32 του Ν. 3346/2005. Αναιρείται η απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του ως άνω νόμου και υπερβάσεως εξουσίας. Παραπέμπει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.
17)
1316/2008 Αναίρεση κατά εφετειακής που εκδόθηκε μετά τις 17/6/06 και δεν εφάρμοσε το άρθρο 31 παρ. 1, 2 ν. 3346/2005. Αναιρεί και παραπέμπει.
18)
1523/2008 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση με την επίκληση του λόγου της υπερβάσεως εξουσίας - εφαρμογή άρθρου 32 παρ.1 Ν. 3346/2005. Παραπέμπει Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για να τεθεί στο Αρχείο όσον αφορά την πράξη της παράνομης οπλοφορίας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, και για έλλειψη νόμιμης βάσης για την πράξη της αντίστασης. Αναιρεί και παραπέμπει.
19)
1932/2008 (Ι) Αποπλάνηση (3) παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση. Τα 2 εξ αυτών είναι θυγατέρες του δράστη που τελούσε σε διάσταση με τη σύζυγο και μητέρα των ανηλίκων παθουσών. Εγκύρως υποβλήθηκε η έγκληση από την αμέτοχη μητέρα των τελευταίων ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα της πράξης και του ότι δεν έχει εφαρμογή εδώ, ενόψει της διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως των γονέων των παθουσών, η ΑΚ 1517 για διορισμό ειδικού επιτρόπου προς υποβολή τ...
20)
2028/2008 Άρθρο 524 § 2 ΚΠΔ: Αν αναιρεθεί εν μέρει η απόφαση δεν θίγεται ως προς τις λοιπές διατάξεις της, για τις οποίες έχει καταστεί αμετάκλητη. Ειδικότερα, αν αναιρεθεί για την περί μετατροπής διάταξή της, η περί ενοχής κρίση του δικαστηρίου έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν υπάρχει πεδίο έρευνας της παραγραφής. Εάν αποτήθηκε η ποινή προ της 17-6-2005, όχι εφαρμογή Ν. 3346/2005. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας, εάν το δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει τις προϋποθέσεις αναστολής και προχώρησε στην μετατρο...
21)
2261/2008 Αίτηση αναιρέσεως με την οποία πλήττεται απόφαση τόσον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου όσο και εκείνου που δίκασε σε πρώτο βαθμό. Απαράδεκτη κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως. Απαράδεκτη εν μέρει (αόριστη) κατά της αποφάσεως του εφετείου που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη. Αβάσιμος ο λόγος με τον οποίο βάλλεται η απόφαση ότι δεν έπρεπε να απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, αλλά έπρεπε να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3346/2005 και κατά τα άρθρ...


<< Επιστροφή