<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εισαγγελικής πρότασης γνωστοποίηση
1)
315/2009 Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 174 παρ. 1 ΚΠΔ), διότι η αντίκλητος του κατηγορουμένου, αν και ζήτησε να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως πριν από την υποβολή της στο Συμβούλιο, δεν ειδοποιήθηκε σχετικά. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί και με την Έφεση, αφού με τον τρόπο αυτό περιέρχεται σε γνώση του Εισαγγελέως. Αναιρεί και παραπέμπει.
2)
939/2009 Πότε υπάρχει ακυρότητα απόλυτη από τη μη γνώση της εισαγγελικής πρότασης, πριν αυτή υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικειμένου, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
3)
974/2009 Αναίρεση βουλεύματος που παρέπεμψε την κατηγορούμενη στο ΜΟΔ, για την πράξη της σωματεμπορίας κατ’ επάγγελμα, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, συνιστάμενης στο γεγονός ότι, ενώ ζήτησε: α) να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως, προτού υποβληθεί στο Συμβούλιο Εφετών και β) να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, αφενός δεν ειδοποιήθηκε για να λάβει γνώση αυτής, αφετέρου απέρριψε το αίτημα χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία (σχ. ΑΠ 791/2003, 2556/2003, 1385/...
4)
2311/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για μη υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες 2004 & 2005 από Δ/ντή ΔΟΥ. 1) Απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο ότι δεν παρέμεινε η δικογραφία στην Εισαγγελία επί 10ήμερο από την ειδοποίηση του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της Εισαγγελικής Προτάσεως: α) ως αόριστος, διότι δεν καθορίζεται στην αίτηση αναίρεσης πότε και πού υπέβαλε σχετική αίτηση να λάβει γνώση ο κατηγορούμενος, ώστε να κριθεί από τον Άρειο Πάγο, η πάροδος ή μη της 10ήμερης προθεσμίας του...
5)
2503/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Πότε υποχρεούται ο Εισαγγελέας να γνωστοποιήσει την πρότασή του προς το Συμβούλιο στον κατηγορούμενο. Πότε υποχρεούται το δικαστικό συμβούλιο (ΑΠ ή Εφετών) να δεχθεί το αίτημα του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση σ' αυτό. Αιτιάσεις κατηγορουμένου κατά της εκτίμησης των αποδείξεων ως λόγος αναίρεσης για έλλειψη του βουλεύματος της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
6)
1082/2008 Η διάταξη του άρθρου 308 παρ. 2 ΚΠΔ εφαρμόζεται όχι μόνο στη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών, αλλά και στη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών και του Αρείου Πάγου. Παραδεκτά συνεπώς ζήτησαν οι αναιρεσείοντες με τις αιτήσεις τους να λάβουν γνώση της υποβληθησομένης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προτάσεώς του προς το Συμβούλιο. Αν δεν ειδοποιήθηκαν ο αναιρεσείων ή ο διορισμένος με το αναιρετήριο αντίκλητός του να λάβουν γνώση της σχετικής εισαγγελικής προτάσεως, το Συ...
7)
1087/2008 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος (που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα) όταν ασκείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επίδοσή του χωρίς επίκληση και απόδειξη λόγου ανωτέρας βίας. Απαράδεκτο το αίτημα για γνώση της εισαγγελικής προτάσεως κατ’ άρθρο 308§2 ΚΠΔ, διότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που ο εισαγγελέας πρόκειται να υποβάλει πρόταση επί της ουσίας ή επί της ουσιαστικής βασιμότητας των λόγων του ενδίκου μέσου, όχι δε και στην περίπτωση, με την οποία προτεί...
8)
1205/2008 Η διάταξη του άρθρου 308 § 2 ΚΠΔ εφαρμόζεται όχι μόνο στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αλλά και στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Το αίτημα των διαδίκων ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της εισαγγελικής πρότασης μπορεί να υποβληθεί και με την έφεση. Εφόσον ο κατηγορούμενος ειδοποιηθείς έλαβε γνώση της εισαγγελικής προτάσεως η μετά ταύτα παραμονή της δικογραφίας στη γραμματεία της εισαγγελίας μέχρι εξαντλήσεως του δεκαημέρου από τη...
9)
1206/2008 Άρθρο 308 § 1 εδ. γ΄ και δ΄ ΚΠΔ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου για τα παραπεμπτικού βουλεύματος που αφορά εγκλήματα, προβλεπόμενα από το άρθρο 1 Ν. 1608/1950 και έχει εκδοθεί κατά την οριζομένη στη διάταξη αυτή διαδικασία. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου. Παρέλκει η έρευνα του αιτήματος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου διότι προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση. Απορρίπτεται αίτημα κατ’ άρθρο 308 § 2 ΚΠΔ να λάβε...
10)
1262/2008 1) Δεν συντρέχουν η εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως και η υποδικία. Ορθά το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε ότι ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση. 2) Το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τις μη οριστικές του αποφάσεις. Τέτοιες αποφάσεις είναι και τα βουλεύματα που κρίνουν για την ισχύ της προσωρινής κρατήσεως. 3) Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνει η δικογραφία επί 10ήμερο στα γραφεία της Εισαγγελίας εφ’ όσον ο κατηγορούμενος, που υπέβαλε αί...
11)
1532/2008 Άρθρο 308§2 Κ.Π.Δ. Αν ο διάδικος λάβει γνώση της προτάσεως, δεν απαιτείται η δικογραφία να μείνει επί δεκαήμερο στο γραφείο της εισαγγελίας, διότι έχει πληρωθεί ο σκοπός της διατάξεως αυτής. Όχι απόλυτη ακυρότης εκ της μη παραμονής της δικογραφίας στο γραφείο εισαγγελίας. Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στη διαδικασία του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Άρθρο 138 § 2 Κ.Π.Δ., 309 § 2 Κ.Π.Δ. . Όταν το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνο που αποφασίστηκ...


<< Επιστροφή