<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Απαράδεκτη συζήτηση
1)
84/2015 Απαράδεκτη αναίρεση κατά μη καταδικαστικής απόφασης, ως ασκηθείσα ανεπίτρεπτα με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου .
Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ασκηθείσα με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε την έφεση της κατηγορουμένης ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της.
2)
176/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
3)
669/2013 Αναίρεση κατά απόφασης που κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως κατ' άρθρο 2 παρ 1 και 2 του ν. 4043/2012.
4)
1266/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρο παραγραφής κατ' άρθρο 8 παρ. 4 ν. 4198/2013. Εφόσον η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως 5 μηνών έλαβε χώρα πριν από τις 11.10.2013 και δεν έγινε αμετάκλητη ούτε έχει εκτιθεί η ποινή, έπρεπε η απόφαση να τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
5)
1346/2013 Υπεξαίρεση από στρατιωτικό υπόλογο. Άρθρα 147 ΣΠΚ και 375 ΠΚ. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφ' όρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να πε...
6)
1379/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση και επιβολή ποινής πέντε μηνών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
7)
1381/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για παράβαση του Α.Ν. 690/45, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 10 ημερών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, αφού οι επί μέρους ποινές που συγχωνεύτηκαν και διατηρούν την αυτοτέλειά τους δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες. ...
8)
1477/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρον παραγραφής της ποινής, κατ' άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 4198/11-10-2013, είναι να έχουν επιβληθεί με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ο όρος που τίθεται είναι ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη για την οποία θα ...
9)
976/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτης, ως μη περιέχουσας τουλάχιστον έναν ορισμένο λόγο αναίρεσης, Κηρύσσει απαράδεκτη συζήτηση δύο αιτήσεων αναίρεσης του ιδίου αναιρεσείοντος μη εμφανισθέντος κατά τη συζήτηση λόγω μη νομότυπης κλητεύσεώς του (αναφέρεται στο αποδεικτικό η κλήτευσή του για συζήτηση άλλων αιτήσεων αναίρεσης) -.
10)
1590/2010 Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου από κατηγορούμενο για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως λόγω μη κλητεύσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να παραστεί του πολιτικώς ενάγοντος που είχε παραστεί στην κατ' έφεση δίκη, εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο και του είχε επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
11)
72/2009 Ερήμην. Απαράδεκτη η συζήτησή της ασκηθείσας αναίρεσης, διότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε με θυροκόλληση, ενώ αυτός εκρατείτο στις φυλακές.
12)
1081/2008 Απαράδεκτη η συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως γιατί δεν κλητεύθηκε να παραστεί στον Άρειο Πάγο ο πολιτικώς ενάγων ο οποίος είχε παραστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και είχε επιδικασθεί σ’ αυτόν χρηματική ικανοποίηση.


<< Επιστροφή