<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως λόγοι
1)
779/2018 Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη. Εκβίαση από κοινού. Ληστεία από κοινού. Επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Παράνομη οπλοφορία από κοινού. Παράνομη είσοδος στην χώρα. Δύο αναιρέσεις. Η αναίρεση του πρώτου απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Η αναίρεση του δεύτερου, με λόγους από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ'και Ε' του Κ.Ποιν.Δ., απορρίπτεται ως αβάσιμη. Επιβάλλονται τα έξοδα στους αναιρεσείοντες.
2)
780/2018 Παραβίαση διατροφής. Λόγοι: 1) Απόλυτη ακυρότητα από μη νομότυπη παράσταση πολιτικής αγωγής. 2) Έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Και 3) Απόρριψη αιτήματος αναβολής χωρίς αιτιολογία. Αβάσιμοι όλοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει τα έξοδα.
3)
1491/2018 Μη εμπρόθεσμη καταβολή εργατικών αποδοχών (δεδουλευμένων, επιδόματος άδειας και αποζημιώσεως άδειας). Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ευθέως και εκ πλαγίου, απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, απόλυτη ακυρότητα, άλλως παραβίαση δημοσιότητας από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και υπέρβαση εξουσίας από 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε', Α', Γ και Η'. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογί...
4)
1207/2017 Αναίρεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως που
αθώωσε αστυνομικούς για σωματική βλάβη από αμέλεια από
υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή με παράλειψη
οφειλόμενης ενέργειας κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου εκ πλαγίου με ασαφείς και αντιφατικές
αιτιολογίες. Απορρίπτει αναίρεση
5)
1435/2017 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστι
ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως γιατί υπό
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των απόδειξε
από το Δικαστήριο της ουσίας Αβάσιμοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση και επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα.
Διάσκεψη:
6)
1530/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και
υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η ευθεία και εκ πλαγίου εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
7)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
8)
1909/2016 Απορρίπτει κύριους και πρόσθετους λόγους αναιρέσεως κατά αποφάσεως
που καταδίκασε τους κατηγορουμένους για υποβολή ανακριβούς δηλώσεως
πόθεν έσχες. Αβάσιμοι οι λόγοι περί ελλειπούς και αντιφατικής αιτιολογία και περί
ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αβάσιμοι και οι πρόσθετοι λόγοι περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας. Αβάσιμος και ο λόγος
περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της...
9)
198/2015 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής-Λόγοι αναιρ. Α΄ και Δ΄.
Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολέα-δικηγόρο.
Ακυρότητα πρωτόδικης απόφασης καλύπτεται μετά την επί της ουσίας έκδοση αποφ. Από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 502 ΚΠοινΔ).
10)
1222/2015 Ναρκωτικά. Αξιόποινο. Αγορά, κατοχή, και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Με το άρθρο 20 παρ. 1 του νέου νόμου 4139/20-3-2013, τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ως τοιαύτης νοούμενης, κάθε πράξης με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Απορρίπτει καθόσον για την αιτιολόγηση της τελέσεως των εγκλημάτων της αγοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαι...
11)
1223/2015 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη κατάληψη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Απορριπτέοι οι παραπάνω λόγοι αναίρεσης, αφού αναφέρεται στην προσβαλλομένη απόφαση, η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ώς αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, τμήμα της οποίας καλλιέργησε παράνομα ο αναιρεσε...
12)
1264/2015 Περίληψη: Κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα άνω των 30.000 €. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Χρήση φωτοαντιγράφων δελτίου ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος του μηνυτή σε Τράπεζες για λήψη Δανείων. Ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος στους υπαλλήλους των Τραπεζών για χορήγηση των αιτηθέντων δανείων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Μερική εξάλειψη...
13)
1265/2015 Παθητική Δωροδοκία.. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Η κατηγορουμένη-αναιρεσείουσα, ως υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ζήτησε και έλαβε από τον εγκαλούντα, χρηματικό ποσό, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση του για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος-αναψυκτηρίου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Πλήρης η αιτιολογία της απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα. Δεν συν...
14)
1266/2015 1266 - Περίληψη Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Δεν πρόκειται, λόγω της μη καταβολής ενός εκάστου χρέ...
15)
1267/2015 Περίληψη: Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 του ν. 2121/1993 και άρθρου 370Β Π.Κ. Αντιγραφή κατά το ουσιώδες μέρος της και αναπαραγωγή Τεχνικής Προσφοράς η οποία κατατέθηκε σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου. Ποινική ευθύνη. Εννοιολογικός προσδιορισμός του «έργου» και του προσδιορισμού του ως «πρωτοτύπου». Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πρ...
16)
1422/2013 Ποινική Δικονομία. Έκθεση αναίρεσης. Η έκθεση που δεν περιέχει συγκεκριμένο και σαφή λόγο αναιρέσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με αναιρετικούς λόγους που περιέχονται σε άλλο, πλην της εκθέσεως, έγγραφο, δήλωση ή υπόμνημα, εκτός εάν με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου το οποίο συντάσσει ο αναιρεσείων και υπογράφεται από αυτόν και τον συντάξαντα την έκθεση αρμόδιο υπάλληλο, δηλώνεται ότι τούτο αποτελεί ενιαίο σώμα με την έκθεση αναιρέσεως και περιέχονται σ' αυτό παραδεκτοί λόγοι αναιρέσεως, διό...
17)
1873/2007 Παράλειψη, από παραδρομή, ερεύνης παραδεκτής προταθέντος αναιρετικού λόγου. Ενόψει της αυτοτέλειας του αναιρετικού λόγου που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, μπορεί ο Άρειος Πάγος να επανέλθει και να τον εξετάσει, αφού επί του μη εξετασθέντος λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως, λόγω μη κλητεύσεως του, στο κατ’ έφεση δικαστήριο, παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
18)
1973/2007 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 86/67


<< Επιστροφή