<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Βούλευμα απαλλακτικό
1)
665/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απαλλακτικού βουλεύματος από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Μετά την κρίση ότι η ως άνω αίτηση είναι παραδεκτή το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τα παραγραφέντα πλημμελήματα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως αβάσιμης προς τα λοιπά.
2)
973/2010 Απαλλακτικό βούλευμα για κακουργηματική απιστία κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος της απιστίας. Έννοια του όρου "από κοινού". Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας απαλλακτικού βουλεύματος και πότε εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νόμιμης βάσης.
3)
1630/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία και κατ' αυτού, δεν χωρεί και δεν προβλέπεται από το νόμο οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα στον εγκαλούντα, επομένως και αναίρεση.
4)
2033/2010 Βούλευμα, που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία. Δεν δικαιούται ο πολιτικώς ενάγων ν' ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά τέτοιου βουλεύματος. Απορρίπτει αιτήσεις, ως απαράδεκτες, λόγω άσκησης τούτων από τους πολιτικώς ενάγοντες.
5)
196/2009 Άρθρο 482 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει αναίρεση του βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορούμενου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Άρθρο 476 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως και ως τοιαύτη απορριπτέα.
6)
534/2009 Απαράδεκτη αναίρεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απορρίπτει αίτηση.
7)
643/2009 Παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου για τις κακουργηματικές πράξεις: α) της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, της οποίας ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξεως είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 15.000 ευρώ και β) της απάτης κατ’ εξακολούθηση, από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και για την πλ...
8)
665/2009 Απαράδεκτη αναίρεση πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος. Δεν παρέχεται δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, η δε παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση είναι άνευ εννόμου σημασίας.
9)
750/2009 Κακουργηματική Απάτη. Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του απαλλακτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω των ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
10)
1350/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα, κατά βουλεύματος μετά την 30.6.2003 (ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αναίρεση.
11)
1419/2009 Αίτηση αναίρεσης. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, αναίρεση κατά του βουλεύματος μπορούσε να ασκήσει και ο πολιτικός ενάγων. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού αναίρεση κατά του βουλεύματος δεν μπορεί να ασκήσει ο πολιτικός ενάγων αλλά μόνο ο κατηγορούμενος και υπό τις διακρίσεις που τάσσει πλέον το άρθρο αυτό. Απορρίπτει την αναίρεση της πολιτικώς ενάγουσας κατά του βουλεύματος ως μη δικαιουμένης στην άσκησή της κατ' άρθρο 496 παρ. ...
12)
1671/2009 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών που αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία για το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
13)
2029/2009 Άρθρα 463 εδ. α΄ 482 § 1 ΚΠΔ όπως το τελευταίο αντικατεστάθη με άρθρο 41 § 1 ν. 3160/2003, που ισχύει κατά του άρθρο 1 αυτού από 30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
14)
2078/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 του ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης της πολιτικώς ενάγουσας κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
15)
2094/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 ΚΠΔ). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως των πολιτικώς εναγόντων κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
16)
1031/2008 Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ., εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
17)
1138/2008 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
18)
1288/2008 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, για όλους του λόγους αναιρέσεως, εντός μηνός από την έκδοσή του. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του επομένου μηνός. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απάτη, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία η προκληθείσα ζημία και το αντίστοιχο όφελος υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά π...
19)
1313/2008 Ο πολιτικώς ενάγων στερείται του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλευμάτων. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά απαλλακτικού βουλεύματος, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
20)
1319/2008 Επαρκής αιτιολογία βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο αποφαίνεται ότι κατά των κατηγορουμένων δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απόπειρα εκβιάσεως. Απόρριψη αναιρέσεως Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
21)
1387/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, της κατηγορουμένης, η οποία κατάρτισε πλαστή ιδιόγραφη διαθήκη, την οποία εμφάνισε σε 29 περιπτώσεις σε διάφορες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και σε τρίτους, ιδιώτες, σκοπεύοντας να παραπλανήσει τρίτους (το αρμόδιο δικαστήριο για τη δημοσίευση, τον συμβολαιογράφο, μισθωτές κληρονομιαίων ακινήτων) σχετικά με την ιδιότητά της ως κληρονόμου του αναφερομένου διαθέτη κα...
22)
1397/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμηση, με το οποίο κρίθηκε, ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς τον αποκλεισμό ορισμένων αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο για νέα κρίση.
23)
1513/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικού βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ιδιότητα του συμπληρώσαντος τα στοιχεία της επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα κρίση.
24)
1531/2008 Απιστία περί την υπηρεσία (άρθρα 256, 263Α Π.Κ. και 1 Ν. 1608/1950) και κακουργηματική απάτη. Έννοια και στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Κρίση του Συμβουλίου Εφετών ότι δεν είναι δημόσια περιουσία, κατά την έννοια των άνω διατάξεων, η περιουσία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και απόφανση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για απιστία περί την υπηρεσία, κατά των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την πώληση του 49% των μετοχών της άνω εταιρείας. Βάσιμη η αίτηση του Εισαγγελέα του Α....
25)
1717/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγον-τα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
26)
1974/2008 Μετά το Ν. 3160/2003 (έναρξη ισχύος του: 30-6-2003), με το άρθρο 41 §1 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρ. 484 § 1 ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα αναιρέσεως κατά απαλλακτικού βουλεύματος. Η απαγόρευση αυτή δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας, αλλ’ ούτε και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
27)
2292/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απαράδεκτη η άσκηση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει.
28)
2408/2008 Αίτηση αναίρεσης απαλλακτικού βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων μετά την ισχύ του Ν. 3160/30-6-2003 κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 Κ.Π.Δ., δεν έχει δικαίωμα να ασκήσεις αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει την έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 1599/2008).
29)
2623/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του απαλλακτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω της επιλεκτικής αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων και λόγω ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
30)
2/2004 Απάτη κακουργηματική. Εικονικές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Αιτιολογία απαλλακτικού βουλεύματος. Το απαλλακτικό βούλευμα έχει την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Σ και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προαναφερόμενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του συμβουλίου για τη μη συνδρομή των αντικ...
31)
9/2001 Ενδείξεις. Έννοια αυτών. Υπέρβαση ή μη εξουσίας Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στο απαλλακτικό βούλευμα. Πότε υπάρχει εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και πότε έλλειψη νομίμου βάσεως. Έννοια "ενδείξεων" κατ' αρ. 310 παρ. 1α και 313 ΚΠΔ και διάκρισή τους από τις "ενδείξεις" του αρ. 179 ΚΠΔ που συνιστούν αποδεικτικό μέσο. Πότε οι "ενδείξεις" θεωρούνται σοβαρές και πότε όχι. Δεν στοιχειοθετείται υπέρβαση εξου...


<< Επιστροφή