<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Λαθρομεταναστών μεταφορά
1)
353/2010 Άρθρ. 211 Α΄ ΚΠΔ. Άρθρο 171 § 1, εδ. δ΄ ΚΠΔ. Πότε απόλυτος ακυρότης, εάν ληφθεί υπόψη αποκλειστικά μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου, όχι απόλυτη ακυρότητα, εάν ληφθεί υπόψη συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα. Πότε παραβιάζεται η άνω αρχή. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 45 ΠΚ. Πότε από κοινού τέλεση της πράξεως. Άρθρο 46 § 1 στοιχ. β΄ ΠΚ. Πότε άμεση συνδρομή. Άρθρο 47 § 1 ΠΚ. Πότε απλή συνέργεια. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως των ...
2)
674/2010 Μεταφορά προσώπων, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην Ελληνική Επικράτεια. Για την ενοχή του κατηγορουμένου λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, που δεν προκύπτει η ανάγνωσή τους στο ακροατήριο, ούτε η ταυτότητα του περιεχομένου τους από άλλα αποδεικτικά μέσα. Δεκτός ο σχετικός για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγος της αιτήσεως. Αναιρεί απόφαση. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
3)
1196/2010 Παράνομη προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα από σημείο παραλαβής των εντός της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρ. 88 § 1 εδ. α΄-β΄ ΠΚ) και θέση σε κυκλοφορία οχήματος χωρίς να είναι ασφαλισμένο (άρθρ. 12 Ν. 489/1976 όπως αντικ. με άρθρ. 17 § 1 Ν. 2170/1993). Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις άνω πράξεις. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ...
4)
1221/2010 Άρθρο 55 § 1 Ν. 2910/2001, όπως ισχύει μετά το άρθρο 37 Ν. 3153/2003. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Άρθρο 26 § 1 ΠΚ. Πότε ειδική αιτιολογία αυτού του δόλου. Άρθρο 211Α' ΚΠΔ. Έλλειψη ακροάσεως Άρθρο 170 § 2 ΚΠΔ. Απόλυτη ακυρότης. Άρθρα 365 § 1, 354 ΚΠΔ. Δεν δημιουργείται ακυρότης όταν το Δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση της προδικασίας, έστω και εάν εναντιωθεί ο κατηγορούμενος εφ' όσον κρίνει ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακροατήριο είναι αδύνατη. Δεν υπάρχει αντίθεση με το άρθρο 6 §...
5)
1485/2010 Απλή συνέργεια σε παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών κατά συρροή. Ο αναιρεσείων οδηγώντας το αυτοκίνητο του και με σκοπό την ασφαλή μεταφορά των παράνομων λαθρομεταναστών, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο του συγκατηγορούμενου του, με την ειδοποίηση αυτού περί της υπάρξεως αστυνομικού ελέγχου κατά τη διαδρομή, ως προπομπός, συμμετείχε στην επιχείρηση μεταφοράς ως απλός συνεργός και έτσι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του για την τέλεση της άνω αξιόποινης πράξεως. Ορθά το Δικαστήριο κατ' εφαρμογή διατάξε...
6)
1516/2010 Προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών, υπό οδηγού μεταφορικού μέσου, κατά συναυτουργία (αρθρ. 88 § 1 Ν. 3386/05). Αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί συγγνωστής νομικής πλάνης, άλλως, περί πραγματικής πλάνης, ενώ υπάρχει και έλλειψη ακροάσεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Όμως, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφά...
7)
1615/2010 Καταδικαστική απόφαση για άμεση συνεργεία σε παράνομη μεταφορά - προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα εισόδου, κατ' επάγγελμα, σύσταση συμμορίας και αθέμιτης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας αναφορικά με την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό της "κατ' επάγγελμα τελέσεως" και του ελαφρυντικού του άρ...
8)
1673/2010 Απλή συνέργεια στην παρ' άλλου προώθηση με μεταφορικό μέσο υπηκόων τρίτης χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος προς το έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω πλοίου στο οποίο επιβιβαζόταν το όχημα με το οποίο μεταφέρονταν και στο οποίο συνεπέβαινε η ως άνω άλλη συνεργός μαζί με το ανήλικο τέκνο της. Καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων). Αίτηση αναιρέσεως της απλής συνεργού. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, που ήταν η επι...
9)
1880/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη κατακράτηση και παράβαση άρθρ. 55 § 1 Ν. 2910/2001. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης, ο οποίος εντελώς αορίστως υποβλήθηκε. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν προέβη στην επιμέτρηση συνολικής χρηματικής ποινής. Αναιρεί κατά τούτο και παραπέμπει.
10)
349/2009 Παράνομη μεταφορά. Άρθρο 88 παρ. 1α΄ Ν. 3386/2005 - Παράβαση. Προώθηση αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατά συναυτουργία. Λόγος αναιρέσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενη εσφαλμένη ερμηνεία ή μη ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση.
11)
404/2009 Παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών. Παράνομη είσοδος στο Ελληνικό έδαφος. Παράβαση άρ. 88 παρ. 1β Ν. 3386/2005. Μεταφορά αλλοδαπών με λεωφορείο από την Τουρκία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αιτιολογία της περί κατασχέσεως του αυτοκινήτου αποφάσεως. Απόρριψη αιτήματος του παρεμβαίνοντος ιδιοκτήτη για απόδοση του αυτοκινήτου. Επιβολή και χρηματικής ποινής, παρά την αποδοχή του αιτήματος για ελαφρυντικά. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Απορρίπτει αναί...
12)
454/2009 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Διευκόλυνση μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Παράβαση άρθρου 88 παρ. 1β΄, γ΄ Ν. 3386/2005. Άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη γνώση του συνεργού και ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της πράξεως και ως προς τη δυνατότητα να προκληθεί κίνδυνος σ...
13)
855/2009 Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Μεταφορά και προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Ελλάδος. Είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Πως τιμωρείται κατ’ επάγγελμα κίνδυνος ζωής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελής ισχυρισμούς εφ’ όσον είναι ορισμένοι και αναπτύχθηκαν προφορικώς. Απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, χωρίς να γίνεται αναφορά στα επικαλούμενα περιστατικά και χωρίς να αναφέρονται τα αρνητικά περιστατικά, που οδήγησαν στην απορριπτική κ...
14)
1312/2009 Διευκόλυνση εισόδου αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Για να απαντήσει το Δικαστήριο πρέπει να είναι ορισμένοι. Απορρίπτει αναίρεση.
15)
1464/2009 Μεταφορά. Προώθηση στη Χώρα λαθρομεταναστών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν απαιτείται αιτιολογία ως προς την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων, αφού δεν υποβλήθηκε ανάλογο αίτημα. Δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, με την επιβολή ποινής φυλακίσεως (1) έτους για κάθε λαθρομετανάστη, η οποία κείται εντός των ορίων που θέτει η σχετική ποινική διάταξη. Απορρίπτει την...
16)
1715/2009 Διευκόλυνση εισόδου και παραμονής λαθρομεταναστών. Στοιχειοθέτηση σχετικών εγκλημάτων. Επιβαρυντική περίπτωση μετά την τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2910/2001. Έγγραφη έκθεση αυτοψίας και φωτογραφίες. Πως αναγιγνώσκονται και πως μνημονεύονται στο αιτιολογικό. Όχι ακυρότητα από τη μη δόση του λόγου στον Εισαγγελέα για συνολική ποινή και μετατροπή ποινής, αν από τα πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Κατοχή όπλου από ημεδαπό στην αλλοδαπή. Πληρότητα αιτιολογίας για καταδικασ...
17)
1748/2009 Διευκόλυνση και προώθηση μεταφοράς λαθρομεταναστών. Στοιχεία του εγκλήματος. Οι προβαλλόμενοι αυτοτελείς ισχυρισμού πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, αλλιώς είναι αόριστοι και το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει επ' αυτών ή να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Αόριστη προβολή ισχυρισμού συνδρομής ελαφρυντικής περίστασης μη ταπεινών αιτίων. Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε στο αιτιολογικό της απόφασής του ότι οι κ...
18)
1773/2009 Μεταφορά λαθρομεταναστών. Αναίρεσης λόγος: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος, έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απορρίπτει.
19)
1812/2009 Μεταφορά και προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών προσώπων, που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα από κοινού, με την επιβαρυντική περίπτωση της κατ' επάγγελμα τελέσεως της πράξεως. Πότε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Λόγοι αναιρέσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει. Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής για β΄ πράξη, της παραβάσεως του άρθρου 187 παρ. 3 ΠΚ, επέβαλε μεγαλύτερη ποινή από την πρωτ...
20)
1817/2009 Αιτιολογημένη καταδίκη για διευκόλυνση μεταφοράς και προώθηση λαθρομεταναστών στη χώρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Για να είναι ορισμένοι θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία για τη θεμελίωσή τους πραγματικά περιστατικά, ενώ η επίκληση ότι ο κατηγορούμενος μετά την τέλεση της πράξης έδειξε ότι μετανοεί για την πράξη του και ότι δεν προτίθεται να την επαναλάβει, δεν καθιστά ορισμένο τον σχετικό ισχυρισμό περί ειλικρινούς μετάνοιας, γιατί δεν θεμελιώνεται σ...
21)
1899/2009 Παράβαση του Ν. 3386/2006. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι α) το σκεπτικό αποτελεί αντιγραφή του διατακτικού, το οποίο και αυτό αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου και β) το Δικαστήριο δεν απάντησε στους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί πραγματικής και νομικής πλάνης, τους οποίους προέβαλε ο αναιρεσείων και ανέπτυξε πλήρως, σαφώς και ορισμένως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό περί πραγματικής πλάνη...
22)
1911/2009 Καταδικαστική απόφαση για μεταφορά - προώθηση αλλοδαπών στο εσωτερικό και μη παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της αποφάσεως σχετικά με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς για την αναγνώρισή ελαφρυντικών. Απορρίπτει αίτηση.
23)
2377/2009 Δήμευση μεταφορικού μέσου (φορτηγού αυτοκινήτου) που μετέφερε τους λαθρομετανάστες. Αίτηση αναίρεσης ιδιοκτήμονος μεταφορικού μέσου - εκκαλούντος στην κατ' έφεση δίκη και ήδη αναιρεσείοντος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
24)
1025/2008 Αλλοδαποί. Μεταφορά κλπ λαθρομεταναστών. Παράβαση άρθρων 55 ν. 2910/2001, 37 παρ. 1γ ν. 3153/2003. Κακουργηματική η πράξη, αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Εφόσον διαπράχθηκε με περισσότερους τρόπους και ο καθένας από αυτούς με την επιβαρυντική πιο πάνω περίσταση, η έλλειψη της σχετικής αιτιολογίας ως προς ένα τρόπο, δεν επιδρά ως προς την στοιχειοθέτηση και τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως, επιδρά όμως στην επιμέτρηση της ποινής. Νομιμοποίηση εσόδω...
25)
1176/2008 Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών από το εξωτερικό στην Ελλάδα κατά συναυτουργία και κατά συρροή, ο πρώτος δε των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων και κατ’ επάγγελμα. Αιτιολογία για συναυτουργία. Αντίφαση έλαβε 500 ευρώ και θα λάμβανε 500 ευρώ είναι χωρίς σημασία. Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικών 84 § 2α & δ. Όχι ορισμένο ελαφρυντικό 84 § 2β. Ναι πρόταση Εισαγγελέως για ελαφρυντικά. Όχι αίτηση αναστολής για 100Α ΠΚ. Ναι ταυτότητα εγγράφων. Αόριστη αναίρεση. Απορρίπτει.
26)
1219/2008 Αλλοδαποί. Μεταφορά κλπ λαθρομεταναστών. Παράβαση άρθρου 55 Ν. 2910/2001, 37 παρ. 1γ Ν. 3153/2003. Έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, για απόρριψη αναιτιολόγητα αιτημάτων για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων (84 παρ. 2 α, δ και ε), περί μετατροπής της ποινής του σε κοινωφελή εργασία. Αόριστοι λόγοι. Πότε ερευνάται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως κατά τα άρθρα 99 και 100 του ΠΚ. Ως προς το ύψος της ποινής λαμβάνεται υπόψη ...
27)
1492/2008 Δεν απαιτείται αιτιολογία για το δόλο για τη μεταφορά και προώθηση αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας του κατηγορουμένου, διότι ενυπάρχει στη θέλησή του να πραγματώσει τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος - όχι υπέρβαση εξουσίας, εάν ως εκ περισσού εκτίθεται ως προβλεπόμενο για την άνω πράξη άρθρο και έτερο άρθρο και εν προκειμένω το άρθρο 50 Ν. 2910/2001, για το οποίο δεν κατηγορείται αυτός, ούτε κατεδικάσθη, ούτε πρωτοδίκως ούτε κατ’ έφεση. Αυτοτελή...
28)
1598/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για απόκρυψη λαθρομεταναστών. Στην απόκρυψη εμπεριέχεται το στοιχείο της γνώσης της παράνομης εισόδου.
29)
1767/2008 Μεταφορά αλλοδαπών, παράβαση ΚΟΚ. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ακυρότητες. Δέχεται την αναίρεση.
30)
1769/2008 Παράβαση άρθρου 33 παράγραφος 1 νόμου 1975/1991. Το Δικαστήριο της ουσίας καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλακίσεως 18 μηνών τον αναιρεσείοντα για παράνομη προώθηση στο εσωτερικό της χώρας τεσσάρων αλλοδαπών. Η αναγραφή στο σκεπτικό 4 αλλοδαπών και στο διατακτικό 3, οφείλεται σε παραδρομή και δεν καθιστά αναιρετέα την απόφαση, η οποία έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
31)
2085/2008 Επί αδικημάτων τελουμένων στην αλλοδαπή από ημεδαπό το στοιχείο της προβλέψεως της αξιόποινης πράξεως ως κακουργήματος ή πλημμελήματος και κατά τους νόμους της χώρας στο έδαφος της οποίας τελείται κατ’ άρθρο 6 § 1 ΠΚ συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου. Ελλείποντος του εξωτερικού αυτού όρου του αξιοποίνου δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη και επομένως ούτε περί ηθικής αυτουργίας σ’ αυτό μπορεί να γίνει λόγος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για ηθική αυτουργία σε απόπειρα μεταφοράς λαθρομεταναστών...
32)
2167/2008 Μεταφορά - προώθηση αλλοδαπών στη χώρα (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. α΄ Ν. 2910/2001 όπως ισχύει με το άρθρο 37 Ν. 3153/2003). Δόλος άμεσος ή ενδεχόμενος. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Ταυτότης εγγράφων - εφόσον στην πραγματικότητα ανεγνώσθησαν δεν δημιουργείται ακυρότητα από το πως αναφέρονται. Δήμευση μεταφορικού μέσου λαθρομεταναστών. Αναιρεί διότι δεν χρησιμοποιήθηκε το αυτοκίνητο για την λαθρομεταφορά.
33)
2278/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 (προώθηση λαθρομεταναστών). Αόριστη προβολή ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
34)
2297/2008 Αιτιολογημένη η καταδίκη του αναιρεσείοντος για παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή. Αιτιολογημένη και η απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιπτώσεως άρθρ. 84 παρ. 2β΄ ΠΚ. Απορρίπτει.
35)
9/1995 Στην περίπτωση της παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 19 του ν. 4310/1929 κατά συρροή, λόγω μεταφοράς περισσοτέρων προσώπων, ο παραβάτης αυτής τιμωρείται κατά τις περί πραγματικής συρροής διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 Π.Κ. Ενόψει της εισηγητικής εκθέσεως του ν. 1941/1991 σε σχέση με την αντικατάσταση του άρθρου 19 παρ. 2, κατά το οποίο η προβλεπόμενη με την καταργούμενη διάταξη ποινή τουλάχιστον ενός μηνός θεωρείτο ανεπαρκής αν ληφθεί υπόψη το γεγονός της αθρόας εισόδου λαθρομεταναστών κατά τ...


<< Επιστροφή