<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έννομο συμφέρον
1)
370/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του οδηγού οχήματος, ο οποίος, αν και αντιλήφθηκε ότι αυτοκίνητο επιχειρούσε προσπέραση του δικού του, δεν κινήθηκε προς τα δεξιά της οδού και επιτάχυνε. Έννοια άρθρου 17 παρ. 7 ΚΟΚ. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απόρριψη ισχυρισμού περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία προτάθηκε και με λόγο εφέσεως. Η ακυρότητα έχει καλυφθεί, αφού ο αναιρεσείων παρέστη πρωτοδίκως χωρίς να την προτείνει. Ο λόγος περί σχετικής ακυρότητας είναι α...
2)
70/2010 Απορρίπτει αίτηση ελλείψει εννόμου συμφέροντος.
3)
2315/2009 Έννομο συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Δεν έχει τέτοιο συμφέρον ο εναγόμενος, η κατά του οποίου αγωγή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ κατά τους ισχυρισμούς του ΄ρπρεπε ν΄ απορριφθεί ως αόριστη ή απαράδεκτη (Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της 4118/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών).
4)
1006/2008 Προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως του ενδίκου μέσου είναι να έχει ο δικαιούμενος συμφέρον για την άσκησή του. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση αναιρέσεως πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο της συζητήσεως, διότι άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως ανυποστήρικτη, διότι μετά την άσκησή της ακυρώθηκε, συνεπεία αιτήσεως ακυρώσεως, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και διατάχ...
5)
1263/2008 Έννομο συμφέρον πρέπει να υπάρχει όχι μόνο για την άσκηση του ένδικου μέσου, αλλά και για την προβολή καθενός λόγου του ένδικου μέσου. Λήψη υπόψη εγγράφων που προσκομίσθηκαν από τον ένα συγκατηγορούμενο και θεμελίωση ενοχής ως προς αυτόν, χωρίς να προκύπτει η ανάγνωσή τους. Δεν συνιστά λόγο αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο ως προς τον άλλο. Άλλος συγκατηγορούμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει αυτό το λόγο. Απορρίπτει αναίρεση.


<< Επιστροφή