<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Καταδολίευση δανειστών
1)
1500/2018 Άμεση συνέργεια σε καταδολίευση δανειστή. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Α'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
2)
1096/2016 Καταδολίευση δανειστών, έλλειψη αιτιολογίας, χρόνος τέλεσης της πράξης από τη μεταγραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου και όχι από την υπογραφή αυτού, δεν προκύπτει γνώση για το τρίμηνο της έγκλησης. Δεκτός ο λόγος αναιρεί και παραπέμπει.
3)
667/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για καταδολίευση δανειστών του οφειλέτη, κατά του οποίου η σύζυγος του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, έχει αξίωση στα αποκτήματα, που παραιτήθηκε από την επικαρπία επί ιδιοκτησιών του και δεν του απέμενε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Στοιχεία εγκλήματος. Η επικαρπία, έστω και αν είχε ορισθεί αμεταβίβαστη, υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση και μπορεί να είναι αντικείμενο καταδολιεύσεως. Χρόνος τελέσεως είναι ο χρόνος της μεταγραφής. Το ότι, όμως, τ...
4)
1577/2012 Καταδολίευση δανειστών, κατ' εξακολούθηση (άρθρο 397 παρ.1 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Για να είναι ορισμένος ο αυτοτελής ισχυρισμός συγγνωστής νομικής πλάνης, πρέπει να προσδιορίζεται και η προσωπική κατάσταση του κατηγορουμένου, που προσδιορίζεται από την ηλικία, τη μόρφωση, το επάγγελμα και την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ώστε με την στάθμιση αυτών των στοιχείων και των δυνατοτήτων...
5)
434/2010 Καταδολίευση δανειστών. Τρόποι τελέσεως. Πλήρης και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογία.
6)
866/2010 Καταδολίευση δανειστών. Τελείται με τέσσερις τρόπους: α) με βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) με απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) με απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, και δ) με δημιουργία ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιών, όπως η εικονική. Επί των κατ' έγκληση διωκομένων εγκλημάτων, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση αυτών, πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει αιτιολογία ως προς το χρόνο κατά τον ...
7)
1045/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δόλια χρεοκοπία. Μεταξύ των εγκλημάτων αυτών υφίσταται όχι αληθινή κατ' ιδέαν συρροή αλλά φαινομένη (συρροή νόμου). Η διάταξη του άρθρου 397 ΠΚ είναι επικουρική έναντι εκείνης του άρθρου 398 ΠΚ. Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από καταδολίευση δανειστών σε δόλια χρεοκοπία, διότι πρόκειται περί των ιδίων περιστατικών. Απορρίπτει αίτηση διότι δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα.
8)
1443/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής- Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, μη εμπρόθεσμη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
9)
37/2009 Καταδολίευση δανειστών. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω ασαφούς και ελλιπούς αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρει στο σκεπτικό, ούτε και στο διατακτικό για να συμπληρωθεί, ότι κατά το χρόνο της απαλλοτριωτικής πράξεως ο κατηγορούμενος δεν είχε άλλα επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιηθεί ο δανειστής του, πράγμα αναγκαίο για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του κατ΄ άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ εγκλήματος της καταδολιεύσεως δανειστών (ΑΠ 951/2008, 544/200...
10)
1641/2009 Καταδολίευση δανειστών. Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη έγκαιρη - έγκυρη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
11)
846/2008 Διόρθωση απόφασης. Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου και στον μη ασκήσαντα αυτό φυσικό αυτουργό. Καταδίκη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο του φυσικού αυτουργού για καταδολίευση δανειστών και του αμέσου συνεργού στην πράξη αυτή. Άσκηση εφέσεως από αμφοτέρους. Απόρριψη εφέσεως φυσικού αυτουργού, ως ανυποστήρικτης και καταδίκη αμέσου συνεργού. Άσκηση αναιρέσεως από άμεσο συνεργό. Δεκτός λόγος αναιρέσεως περί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Παύση οριστικώς ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής. Αίτηση αιτού...
12)
951/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών. Αναιρεί και παραπέμπει.
13)
1161/2008 Καταδολίευση δανειστών. Άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον η προσβαλλόμενη αιτιολογείται πλήρως.
14)
1710/2008 Έννοια και στοιχεία καταδολίευσης δανειστών. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Η παραδοχή από το εφετείο άλλου τρόπου τελέσεως του εγκλήματος (απόκρυψη αντί μεταβίβαση) από εκείνον με τον οποίο έγινε η παραπομπή σε δίκη και καταδικάστηκε πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος, δεν συνιστά μεταβολή της κατηγορίας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη.
15)
2268/2008 Στα εγκλήματα που η ποινική δίωξη ασκείται έπειτα από την υποβολή έγκλησης, αυτή συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση και ερευνάται αυτεπαγγέλτως. Στην προβαλλόμενη αιτιολογία πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο παθών έλαβε γνώση της τελεσθείσας πράξης καθώς και τον υπαίτιο ή κάποιον από τους συμμετόχους, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την τέλεση της πράξης προκειμένου να κριθεί το εκπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ...
16)
2672/2008 Άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για καταδολίευση δανειστών. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρ. 397 ΠΚ. Στοιχεία αυτού. Κατ’ έγκληση δίωξη. Δεν απαιτείται η απαίτηση να είναι εκκαθαρισμένη ή δικαστικώς ανεγνωρισμένη. Χρόνος τελέσεως ο χρόνος μεταγραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου και όχι ο χρόνος συντάξεως αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
17)
2710/2008 Καταδολίευση δανειστών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για ορισμένες πράξεις λόγω παραγραφής και παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος.


<< Επιστροφή