<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανωτέρα βία
1)
298/2015 Αίτηση αναιρέσεως με επίδοση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, η οποία εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος. Προθεσμία αναιρέσεως. Ο λόγος ανώτερης βίας μπορεί να προταθεί και μεταγενεστέρως από την άσκηση του ενδίκου μέσου, αν αυτός δεν ήταν γνωστός κατά την άσκηση αυτού. Ο προτεινόμενος λόγος ανώτερης βίας, που αφορούσε το δικαστικό επιμελητή, δεν προέκυψε, ενόψει και του ότι ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που είχε την ευθύνη της εμπρόθεσμης ασκήσεως...
2)
1502/2013 Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Οι παρεμπίπτουσες απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήματος αναβολής της δίκης πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Αίτημα αναβολής για λόγους ανώτερης βίας και συγκεκριμένα λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του κατηγορουμένου ο οποίος βρισκόταν για άλλη υπόθεσή του ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου και κατόπιν στο ΜΟΔ Αθηνών, δε συνιστά λόγο ανώτερης βίας, αφού πρ...
3)
1579/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Λόγος ανωτέρας βίας. Ασθένεια συνηγόρου. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει ότι δεν απαιτείτο επίδοση της πρωτόδικης απόφασης, αφού ο κατηγορούμενος είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο καθώς και το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης αυτής και το χρόνο άσκησης της έφεσης του αναιρεσείοντα, ενώ αιτιολογεί την απόρριψη του λόγου ανώτερης βίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτη...
4)
113/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 2130/2009, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 2237/2009, ΑΠ 411/ 2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας, έστω και με το υπόμνημα.
5)
267/2010 Είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Εκπρόθεσμος όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Σε τέτοια περίπτωση ο ασκών την αναίρεση οφείλει να διαλάβει στη δήλωση για την άσκηση αυτού του ενδίκου μέσου τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτουν τα περιστατικά αυτά. Αν δεν επικαλείται τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα μη δυνάμενα να αποτραπούν στη συγκεκριμένη περίπτωση με μέτρα άκρας συνέσεως και επιμε...
6)
815/2010 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα (άρθρα 473 παρ. 1,2, 507 παρ. 1 ΚΠΔ). Ο προς δικαιολογία του εκπροθέσμου ασκήσεώς της λόγος, συνιστάμενος στο ότι δεν έλαβε γνώση της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο, απορρίπτεται προεχόντως, διότι δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού.
7)
1067/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10 ημερών. Αρχίζει από καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (2256/ 2009). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προ-βάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
8)
1241/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως εκπρόθεσμη, ενώ στην ασκηθείσα έκθεση αναιρέσεως, οι επικαλούμενοι λόγοι, α) αδυναμία επικοινωνίας της αναιρεσείουσας με τον παραστάντα συνήγορό της, β) εσφαλμένη καταχώρηση του επιθέτου της στον Η/Υ του Εφετείου Αθηνών, με συνέπεια να μην ανευρίσκει η ιδία τη σχετική απόφαση και το χρόνο καταχωρήσεώς της στο ειδικό βιβλίο και γ) η μη άσκηση αναιρέσεως από το συνήγορό της στον οποίο είχε δώσει σχετική εντολή κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, είναι...
9)
1639/2010 Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως αυτού, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 1958/2009, ΑΠ 1942/2008). Αναπλήρωση των ανωτέρω με λόγους και περιστατικά που προβάλλονται μεταγενέστερα και ειδικό...
10)
303/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση που στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση για επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Διαδικαστικά έγγραφα λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή των. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση, δίχως ο εκκαλών να ισχυρίζεται ότι είναι γνωστής διαμονής. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα η επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση ο εκκαλών, δίχως να προσδιορίζει άλλα περιστατικά.
11)
419/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
12)
576/2009 Εκπρόθεσμη αναίρεση. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Η αμέλεια πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, δεν αποτελεί λόγο ανώτερης βίας.
13)
623/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ασκηθείσα εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που θα δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της άσκησης.
14)
627/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης, που ασκήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, ως απαράδεκτης.
15)
657/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και τους προβαλλόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
16)
687/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, διότι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη, εκπροσωπήθηκε ο εκκαλών - αναιρεσείων δια συνηγόρου και την κρινόμενη αίτηση άσκησε μετά την παρέλευση της κατ΄ άρθρον 473 β παρ. 1,3 ΚΠΔ οριζόμενης 10ημέρου προθεσμίας, από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού Δικ...
17)
883/2009 Η εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως μπορεί να δικαιολογηθεί όταν στην έκθεση που συντάσσεται για την άσκησή της γίνεται επίκληση περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα εμπρόθεσμης άσκησης, καθώς και των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξή τους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως, γιατί τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ούτε αναφέρονται τα προς απόδειξή της μέσα.
18)
952/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης λόγω μη επίκλησης περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εμπρόθεσμο της άσκησής της.
19)
1157/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, ( άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση (Όμοιες ΑΠ 912/2008, 2296/2007, 1664/2004) -.
20)
1833/2009 Όταν ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε με έγγ...
21)
2014/2009 Αγνώστου διαμονής επίδοση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας και έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτιολογημένη απόρριψη του περί ανωτέρας βίας ισχυρισμού του αναιρεσείοντα που πρόβαλε με την έφεσή του. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη ταυτόχρονη επίδοση της πρωτόδικης απόφασης σε επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο κατηγορούμενος. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η αναφορά εγγράφου μόνο ιστορικά, όπως είναι η έκθεση επίδοσης της κλήσης προς εμφάνιση του...
22)
2080/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου νόμιμα με θυροκόλληση. Αβάσιμος ο Α΄ λόγος, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο της εφέσεως, καθόσον αναφέρονται στο αιτιολογικό ο χρόνος επιδόσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, το αποδεικτικό επιδόσεως και ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως. Ο ισχυρισμός ότι έλαβε γνώση αργότερα και είναι εμπρόθεσμη η έφεση, γιατί το θυροκολληθέν αντίγραφο της αποφάσεως χάθηκε, δεν συνιστ...
23)
2099/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως (μετά πάροδο 23 μηνών από την καταχώριση). Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Το γεγονός της κράτησης του αναιρεσείοντος στη φυλακή δεν συνιστά ανώτερη βία ούτε ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση, αφού αυτός μπορούσε να πληροφορηθεί πότε η απόφαση καταχωρίστηκε.
24)
847/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ως εκπρόθεσμη καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
25)
912/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
26)
1257/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 Κ.Π.Δ.). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του επικαλούμενου λόγου ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
27)
1510/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπροθέσμου άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
28)
1595/2008 Η προθεσμία για άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. (άρθρ. 473 § 3 ΚΠΔ.). Σκοπός της διατάξεως να αποφεύγεται ματαίως η άσκηση αναιρέσεως όταν δεν υπάρχει λόγος. Η προθεσμία για αναίρεση είναι 10 ημέρες και εάν εκδοθεί (η προσβαλλομένη) με απόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, αν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την τελευταία αυτή δε ...
29)
1695/2008 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Αβάσιμο προτεινόμενων λόγων ανωτέρας βίας.
30)
1885/2008 Η προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π. είναι είκοσι (20) ημέρες από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο δικαστηρίου. Εκτός εάν αποδεικνύεται η επικαλούμενη περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Δεν αποδεικνύεται το ανυπέρβλητο κώλυμα του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατά το 20ήμερο κρίσιμο διάστημα, αποδεικνύεται μεν ότι ενοσηλεύετο ασθενής, δεν άσκησε όμως την αναίρεση ευθύς μόλις εξήλθε του θεραπευτηρίο...
31)
2005/2008 Είναι επιτρεπτή η άσκηση ενδίκου μέσου εκπροθέσμως λόγω ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά πρέπει στη δήλωση να αναφέρεται ο λόγος και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα. Ο λόγος ήταν γνωστός στον ασκήσαντα κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Απορρίπτει αναίρεση.
32)
2317/2008 Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την αίτηση αναίρεσης. Αλυσιτελής ο προβαλλόμενος λόγος ανωτέρας βίας για δικαιολόγηση του εκπροθέσμου.
33)
9/2002 Ο κατηγορούμενος-εκκαλών έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από συνήγορο κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του και όταν ακόμη η απουσία του είναι ηθελημένη και αδικαιολόγητη. Από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. του άρθρου 6 παρ. 1, που αναγνωρίζεται στον κατηγορούμενο δικαίωμα για δίκαιη δίκη και της παρ. 3 περιπτ. γ' του ιδίου άρθρου που προβλέπεται ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπιση του σε συνήγορο της επ...


<< Επιστροφή