<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πόθεν έσχες
1)
269/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
2)
878/2013 Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Διευκόλυνση προώθησης από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων χωρών (ΑΠ 522, 524/2011). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή καιερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
3)
611/2010 Ανακριβής Δήλωση Περιουσιακής Καταστάσεως (Πόθεν Έσχες) από πρόθεση (άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 2429/1996). Α) Στο έγκλημα της υποβολής δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως, στην οποία ο υπόχρεος δράστης δήλωσε από πρόθεση εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, η αιτιολογία, επειδή απαιτείται άμεσος δόλος από μέρους του υπαιτίου και δεν αρκεί απλός ή ο ενδεχόμενος δόλος και διώκεται το εν λόγω έγκλημα και από αμέλεια, πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή της ανακρίβειας και παραλείψεως δηλώ-σεως περιουσια...
4)
1465/2010 Ακυρότητα άρθρου 171 παρ. 1 β ΚΠΔ που αφορά την κίνηση της ποινικής διώξεως από τον εισαγγελέα αναφέρεται στην προδικασία και πρέπει κατ' άρθρο 173 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα να προταθεί μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή. Η διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2 α και 4 εδαφ. β' Ν. 3213/2003 ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται, κατά το άρθρο 1 περ. ια' του ίδιου νόμου, να υποβάλλουν οι δικαστικοί λειτουργοί, από την επιτροπή της παρ. 2 β' του ίδιου άρθρου καταλήγει στην υπο...
5)
1638/2009 Πόθεν έσχες. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση όταν σε αυτήν εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν το αδίκημα. Η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων του πόθεν έσχες δεν έχει ως συνέπεια την άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή τον αποκλεισμό του καταλογισμού, αλλά απλώς μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής. Ο δόλος δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογ...
6)
1853/2009 Απορρίπτει πρώτη αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, χωρίς να γίνεται επίκληση ανώτερης βίας. Παραδεκτή η δεύτερη που ασκήθηκε προ της καταχωρήσεώς της. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση "του πόθεν έσχες" - δήλωση περιουσιακής κατάστασης, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών (ελαφρυντικές περιστάσεις- συγγνωστή νομική πλάνη - απόρρ...
7)
2311/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για μη υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες 2004 & 2005 από Δ/ντή ΔΟΥ. 1) Απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο ότι δεν παρέμεινε η δικογραφία στην Εισαγγελία επί 10ήμερο από την ειδοποίηση του κατηγορουμένου να λάβει γνώση της Εισαγγελικής Προτάσεως: α) ως αόριστος, διότι δεν καθορίζεται στην αίτηση αναίρεσης πότε και πού υπέβαλε σχετική αίτηση να λάβει γνώση ο κατηγορούμενος, ώστε να κριθεί από τον Άρειο Πάγο, η πάροδος ή μη της 10ήμερης προθεσμίας του...
8)
2481/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη υποβολή δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης και υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατ' εξακολούθηση. Υπό την ισχύ του ν. 2429/1996, για την αγορά ακινήτου αρκούσε να δηλωθεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή το τυχόν μεγαλύτερο τίμημα που αναγραφόταν στο συμβόλαιο, ενώ δεν απαιτείτο να δηλωθεί το τίμημα για την αγορά αυτοκινήτου και η πηγή προέλευσης του ποσού που δαπανήθηκε, τα δε δάνεια, ως επαχθείς συμβάσεις, δεν υπάγονταν στις οικονομικές ενισχύσε...
9)
563/2008 Βούλευμα που παραπέμπει για μη υποβολή δηλώσεως πόθεν έσχες. Ισχυρισμός περί πραγματικής - νομικής συγγνωστής πλάνης. Δεν αίρει την αμέλεια. Συγγνωστή νομική πλάνη. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας του ισχυρισμού πλάνης. Παραγραφή επί μέρους πράξης. Αυτεπάγγελτη έρευνα παραγραφής, εφόσον η αναίρεση είναι παραδεκτή. Αναιρεί εν μέρει.


<< Επιστροφή