<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ολομέλεια Αρείου Πάγου
1)
1533/2009 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας του Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών κατά αποφάσεως του 1922. Ιστορική Δίκη των Έξι. 1. Παραδεκτή η αίτηση επαναλήψεως χωρίς χρονικό περιορισμό και μετά 86 χρόνια. 2. Νομιμοποιείται και έχει έννομο συμφέρον σε υποβολή αιτήσεως, μετά την κατάργηση του άρθρου 450 του ΣΠΚ, με το νέο ΣΠΚ, κυρωθέντα με το ν.2287/1995, που παραπέμπει πλέον στις διατάξεις της κοινής Ποινικής Δικονομίας και ο εγγονός του αμετάκλητα καταδικασθέντος σε θάνατο και εκτελεσθέντος ...
2)
651/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός, ότι από την παράλειψη του Εισαγγελέως να επεκτείνει την ποινική δίωξη εναντίον όλων των συμμετεχόντων επήλθε απόλυτη ακυρότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 171 εδ. 1β ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης για την απόρριψη του ισχυρισμού. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ όπου κρίνεται αβάσιμος ο λόγος (ΟλΑΠ 1/2007). Έρευνα προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε υπάρχει έλλειψη...
3)
10/2001 Ο χρόνος της παραγραφής για την πράξη της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κρίνεται με βάση την προβλεπομένη στον νόμο και δυναμένη να επιβληθεί (συντρεχόντων ορισμένων όρων) βαρύτερη ποινή. Παραπέμπεται στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, λόγω ισοψηφίας των δικαστών που μετείχαν στην σύνθεση της τακτικής Ολομέλειας (αρ. 23 παρ. 2 εδ. τελ. του Ν. 1756/1988) στην οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση με απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος, το ζήτημα αν ο χρόνος της παραγραφής για την πράξη ...
4)
12/2001 Επί ισοψηφίας στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Όταν τα μέλη της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ισοψηφούν, εφαρμόζεται αναλογικώς το αρ. 371 παρ. 2 εδ. γ ΚΠΔ και επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατάσσεται η ανασυζήτηση της υποθέσεως, καθόσον η διάταξη του άρθρου 371 ΚΠΔ αναφέρεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας και δεν έχει εφαρμογή σε αποφάσεις της Ολομε...
5)
13/2001 Επίισοψηφίας στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Όταν τα μέλη της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ισοψηφούν, εφαρμόζεται αναλογικώς το αρ. 371 παρ. 2 εδ. γ ΚΠΔ και επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατάσσεται η ανασυζήτηση της υποθέσεως, καθόσον η διάταξη του άρθρου 371 ΚΠΔ αναφέρεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας και δεν έχει εφαρμογή σε αποφάσεις της Ολομελ...
6)
1/1996 Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομ. ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995, σύμφωνα με την οποία, οι δικαστές που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθορίζονται βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Μειοψηφία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογ...
7)
4/1996 Πότε δεν ισχύει το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος δεν ισχύει στην περίπτωση, που ο αναιρεσείων εμφανίσθηκε κανονικά κατά τη ενώπιον του τμήματος του Αρείου Πάγο...
8)
3/1995 Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που επήλθε μετά την προσβαλλόμενη απόφαση, προς τον οποίο όμως δεν εξομοιώνεται η παραγραφή και όταν απολείπεται ο αναιρεσείων. Μοναδική εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο η μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής του ως ανυποστήρικτης εισάγεται με τις διατάξεις των άρθρων 511 και 514 εδ. γ' ΚΠΔ κατά τις οποίες, είτε εμφανισθεί, είτε απολείπεται ο αναιρεσείων, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιε...
9)
4/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο*. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η μη εμφάνιση του νομίμως κλητευθέντος -αναιρεσείοντος ενώπιον της Ολομέλειας δεν οδηγεί σε απόρριψη της αιτήσεως ως ανυποστήρικτης, εφόσον αυτός παρέστη κατά την ενώπιον του Τμήματος συζήτηση. Η παραγραφή ως ...
10)
5/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωσή της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση κ...
11)
8/1995 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εάν διαπιστώσει τη συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και...
12)
35/1994 Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και από τον Άρειο Πάγο υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο, χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και βάσιμος, καθώς και την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη απόφαση να μην έχει καταστεί αμετάκλητη. Παραπομπή της υποθέσεως στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να κριθεί αν για την οριστική παύση της ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής απαιτείται βάσιμος ή αρκεί παραδεκτός λόγος αναιρέσεως. - Παραγραφή,...
13)
1277/1993 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που δεν ασκήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 509 § 2 ΚΠΔ εμπρόθεσμα ενώπιον του τμήματος δεν μπορούν να ασκηθούν για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας, όταν η τελευταία δικάζει κατά παραπομπή. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων( άρθρα 89, 97 παράγραφοι 3, 4 και 5. 100, 107 παρ. 1, 2...


<< Επιστροφή