<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εφέσεως ανυποστήρικτο
1)
74/2015 Εμφάνιση εκκαλούντος ή εκπροσώπηση του από συνήγορο. Αποχώρηση αυτού μετά την έναρξη της συζήτησης. Υποχρέωση του δικαστηρίου να ερευνήσει κατ' ουσία την έφεση και όχι να την απορρίψει ως ανυποστήρικτη. Το ίδιο ισχύει για την ομοιότητα της περίπτωσης κατά μείζονα λόγο και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του, εμφανίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια μετά τη λήψη της ταυτότητάς του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος η δίκη αναβλήθηκε αλλά ο ...
2)
383/2015 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγους ανώτερης βίας σε άλλη δικάσιμο, που δικαζόταν συναφής υπόθεση, το οποίο υποβλήθηκε από άγγελο. Το Δικαστήριο που, στη συνέχεια, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.
3)
107/2013 Διακεκριμένη απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι η παρεμπίπτουσα απορριπτική του αιτήματος αναβολής, άλλως διακοπής της δίκης απόφαση, στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως αβάσιμος.
4)
1371/2013 Πλαστογραφία με χρήση κλπ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου, κατά απόφασης που απέρριψε έφεση κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, ως αβάσιμη. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας. Ορθά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο απολιπόμενος κατηγορούμενος δεν δικάστηκε ωσάν να ήταν παρών και απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, αφού μόνη η εκφώνηση του ονόματος του μάρτυρα κατηγορίας, που βρέθηκε απών, η οποία εκφώνηση και έγινε εκ περισσού,...
5)
392/2010 Έκδοση εικονικών τιμολογίων κατ' εξακολούθηση με χρόνο τέλεσης από 4-6-2000 έως 31-7-2000. Απόρριψη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ως ανυποστήρικτης της εφέσεως που είχε ασκήσει ο ήδη αναιρεσείων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την άνω πράξη, αφού διαπιστώθηκε ότι νομίμως είχε κληθεί ο εκκαλών να εμφανισθεί στο ακροατήριο του κατ' έφεση δικάζοντος δικαστηρίου προς υποστήριξη της εφέσεώς του. Αναίρεση κατά της απορριψάσης την έφεσή του αποφάσεως από τον άν...
6)
563/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε αίτημα αναβολής που προβλήθηκε για λογαριασμό του κατηγορουμένου και στη συνέχεια απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για απάτη κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αιτιολόγησε πλήρως και σαφώς την απόρριψη ως αβασίμου του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής. Επί...
7)
940/2010 Αίτημα αναβολής με απόντα τον εκκαλούντα-κατηγορούμενο υποβάλλει μόνον ο συνήγορός του, εις τον οποίο έχει επιτραπεί η εκπροσώπησή του, ήτοι όταν ο συνήγορός αυτός έχει νομιμοποιηθεί προηγουμένως. Ο άγγελος, όχι του εκκαλούντος, αλλά του συνηγόρου του αυτού, δεν μπορεί να ζητήσει αναβολή για τον τελευταίο και δη για σημαντικό αίτιο στο πρόσωπό του (ασθένεια). Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, εάν απορριφθεί το αίτημα αναβολής από άγγελο ως άνω, και μετά η έφεση είναι ανυποστήρικτη. Απορρίπτει αίτησ...
8)
989/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκησή της (άρθρο 465§1 ΚΠΔ), ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Η αίτηση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα μπορεί να ασκηθεί μόνον κατά καταδικαστικής αποφάσεως και δεν είναι τέτοια η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ (ΟλΑΠ 5/2000, ΑΠ 258/2010, 478/2009...
9)
1047/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως ή αθωωτικής ή απορριψάσης την έφεση ως ανυποστήρικτη. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις, όπως η απορρίπτουσα το αίτημα αναβολής (άρθρ. 349 ΚΠΔ). Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ανυποστήρικτη, αφού απέρριψε αιτιολογημένα αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
10)
1119/2010 Αίτημα αναβολής συζήτησης στο δευτερο-βάθμιο Δικαστήριο. Αιτιολογία απόρριψης αυτού. Απόρριψη στη συνέχεια ως ανυποστήρικτης λόγω μη εμφάνισης του εκκαλούντος. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφαση για απόλυτη και σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
11)
1163/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδής καταμήνυση κατά συναυτουργία. Καταδικαστική σε βάρος του αναιρεσείοντος απόφαση από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, η κατά της οποίας έφεση αυτού απερρίφθη ως ανυποστήρικτη με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση αναιρέσεως του ιδίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον δικαστικό επιμελητή και δεν στρεφόταν κατά καταδικαστικής αποφάσεως, στις οποίες ...
12)
1185/2010 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη μετά την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και υπέρβαση εξουσίας.
13)
1456/2010 Μη εμφάνιση εγκαλούντος κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, νομίμως και εμπροθέσμως για τη συζήτηση της εφέσεως του. Απορρίπτεται αυτή ως ανυποστήρικτη. Για να έχει η απορριπτική απόφαση ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται στο σκεπτικό της να αναφέρει το χρόνο και το αποδεικτικό επιδόσεως της κλήσεως προς συζήτηση της εφέσεως. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
14)
1612/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση από το Τριμελές Πλημ/κείο. Η έφεση κατ' αυτής απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, αφού με προηγούμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της αναβολής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για απόλυτη ακυρότητα.
15)
1724/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απόρριψη των εφέσεων των κατηγορουμένων ως ανυποστήρικτες μετ' απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Απόρριψη λόγων αναιρέσεων για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
16)
1725/2010 Απόρριψη αιτήματος αναβολής και συνακόλουθα εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
17)
122/2009 Απόρριψη αιτήματος αναβολής και στη συνέχεια απόρριψη εφέσεως του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτης. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης και ίδιοι πρόσθετοι λόγοι για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης, που απέρριψε το δια αγγέλου υποβληθέν αίτημα αναβολής του απόντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αιτίων ασθενείας του και στη συνέχεια απέρριψε καθ’ υπέρβαση εξουσίας το Δικαστήριο την έφεση του εκκαλούντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, διότι υπάρχει η ειδική και εμπ...
18)
634/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη απόφαση μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση για οποιοδήποτε λόγο του άρθρου 510 ΚΠΔ, όχι όμως και η εκκληθείσα πρωτόδικη απόφαση.
19)
644/2009 Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος εκκαλούντος ως ανυποστήρικτης, διότι μόνο από το γεγονός ότι η επίδοση στον αντίκλητο προηγήθηκε της επιδόσεως στον εκκαλούντα δεν δημιουργείται ακυρότητα της επιδόσεως. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως. Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος στη μετ’ αναβολήν δικάσιμο εκκαλούντος, διότι στη δικάσιμο κατά την οποία εχώρησε η αναβολή δεν είχε αυτός εμφανισθεί για να υποστηρίξει την έφεσή του και δεν είχε αρχίσει η δίκη, αλλά δ...
20)
648/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος της κατηγορουμένης για αναβολή της δίκης. Η εν συνεχεία απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης δεν συνιστά αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
21)
707/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
22)
728/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας αιτήματος αναβολής και για υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
23)
1202/2009 Αναίρεση κατά: α) αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση και απέρριψε αυτήν ως ανυποστήρικτη και β) πρωτόδικης αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση, κατά μεν της δεύτερης αποφάσεως, διότι κατ' αυτής έχει ασκηθεί έφεση και έχει απορριφθεί, ενώ κατά της πρώτης, διότι γι' αυτή δεν έχει δοθεί πληρεξουσιότητα. Απορρίπτει.
24)
1211/2009 Αναιρείται η προσβαλλόμενη από-φαση για θετική υπέρβαση εξουσίας, διότι απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, ενώ έπρεπε να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλητεύσεως, διότι η κλήση προς τον εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα έγινε με θυροκόλληση, χωρίς να γίνει επίδοση στον αντίκλητο που είχε διορίσει εκείνος με το εφετήριο, αλλά σε άλλον αντίκλητο. Παραπέμπει.
25)
1359/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στη μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, το δε δικαστήριο, δεν μπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 ΚΠΔ, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνή...
26)
1591/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης λόγω μη εξέτασης του εμπροθέσμου της έφεσης και της παραγραφής εν μέρει του αξιοποίνου της πράξης αυτεπαγγέλτως παρά την απουσία του εκκαλούντος αλλά απορριψάσης την έφεση ως ανυποστήρικτη. Παραδοχή λόγου αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ (υπέρβαση εξουσίας). Αναιρεί και παραπέμπει.
27)
1792/2009 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης μετ' απόρριψη αιτήματος νέας αναβολής της δίκης. Πλήρης και αιτιολογημένη αιτιολογία απόρριψης του εν λόγω αιτήματος. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης με λόγους την έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου της ουσίας.
28)
1843/2009 Αναιρείται κατά παραδοχή των λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της σε βάρος του καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχε εκδοθεί ερήμην του, καθόσον το Πενταμελές Εφετείο απέρριψε προηγουμένως χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αίτημα αναβολής της κατ' έφεση δίκης που είχε υποβληθεί για λογαριασμό το...
29)
1890/2009 Η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως αβάσιμη, διότι η περί απορρίψεως του αιτήματος της αναβολής παρεμπίπτουσα απόφαση ...
30)
1894/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
31)
1931/2009 Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες, διαφορετικά δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ λόγος αναιρέσεως. Απόρριψη αιτήματος αναβολής και στη συνέχεια απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Αιτιάται με αναίρεση εκτός από την έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση.
32)
2187/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
33)
2202/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση, με λόγο ότι από λόγους υγείας δεν μπόρεσε η ήδη αναιρεσείουσα να εμφανιστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και να ζητήσει αναβολή της δίκης ώστε να προσκομίσει στοιχεία για την εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών. Ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως δεν πλήττει την κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης περί απορρίψεως της εφέσεως ως ανυποστήρικτης και έτσι η αίτηση αναίρεσης είναι αόριστη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αορισ...
34)
2212/2009 Δεκτή αίτηση αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας του από το δικαστήριο που δικάζοντας ως Εφετείο, απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΒΕ, παρά το ότι οι περισσότερες από τις επί μέρους πράξεις είχαν ήδη παραγραφεί κατά το χρόνο εκδίκασης της εφέσεώς του κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως και το δικάσαν δικαστήριο έπρεπε να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου ως προς αυτές. Αναιρεί και παραπ...
35)
2502/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, λόγω απόρριψης της εφέσεως ως ανυποστήρικτης.
36)
781/2008 Απορρίπτει έφεση κατά καταδικαστικής για ακάλυπτη επιταγή αποφάσεως ως ανυποστήρικτη. 1ος λόγος: Αίτημα αναβολής κώλυμα πληρεξουσίου δικηγόρου, το γνωστοποιεί, ως άγγελος, άλλος Δικηγόρος. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α & Δ. 2ος λόγος: Κλήτευση αναιρεσείοντος νόμιμα και εμπρόθεσμα. Απορρίπτεται για έλλειψη αιτιολογίας. 3ος λόγος: ΟΧΙ νόμιμη περίπτωση εφαρμογής 501§3 ΚΠΔ. Απορρίπτεται λόγος Η΄. Απορρίπτει.
37)
898/2008 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής και μετά ταύτα απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Δεκτός λόγος αναίρεσης Δ΄ (καθώς και υπέρβαση εξουσίας για την απόρριψη της εφέσεως). Αναιρεί και παραπέμπει.
38)
1154/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναιρέσεως για ακυρότητα κλητεύσεως και για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
39)
1334/2008 Αναίρεση κατά αποφάσεως, που απέρριψε έφεση εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη, με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (επιτρέπεται μόνο κατά της καταδικαστικής απόφασης). Απαράδεκτη.
40)
1486/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτης. Σε περίπτωση «κλήτευσης» του κατηγορουμένου σε ρητή δικάσιμο, που ορίστηκε με την απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης διαδικασίας, για την αιτιολογία της απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, αρκεί η μνεία της παραπάνω απόφασης και του ότι με αυτήν ορίστηκε ως ρητή δικάσιμος η ημέρα συζήτησης της έφεσης, κατά την οποία αυτή απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
41)
1507/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
42)
1550/2008 Με την πρωτόδικη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή καθείρξεως 13 ετών και χρηματική ποινή 6.000 ευρώ. Η ασκηθείσα κατ’ αυτής έφεσή του απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη. Η ένδικη αίτηση αναιρέσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη γιατί στρέφεται κατά της πρωτόδικης απόφασης και όχι κατά της απόφασης του ΠεντΕφΑθ κατά της οποίας μόνο θα ήταν παραδεκτή.
43)
1555/2008 Στην αίτηση αναιρέσεως μνημονεύεται η έγγραφη δήλωση της αναιρεσείουσας, με την οποία δίνεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να υποβάλει την αίτηση αναιρέσεως, την οποία προσαρτά, και συνακόλουθα η αναίρεση είναι παραδεκτή. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν επιδόθηκε στην κατηγορουμένη. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων στις 20-12-2006. Εφόσον απαγγέλθηκε χωρίς την παρουσία της τελευταίας, δεν άρχισε να τρέχει η προθεσμία της αναιρέσεως. Συνακόλουθα ο λόγος αναιρέσεως...
44)
1576/2008 Η παραδοχή ή μη του αιτήματος αναβολής της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήματος αυτού. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση: α) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήματος αναβολής κρίσεως, και β) λόγω υπερβάσεως εξουσίας ως προς την εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
45)
1689/2008 Επαρκής αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το αίτημα του κατηγορουμένου-εκκαλούντος για αναβολή της δίκης. Από την μετά ταύτα απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, το δικαστήριο δεν υπερβαίνει (αρνητικώς) την εξουσία του. Εάν η επίδοση της κλήσης για εμφάνιση του κατηγορούμενου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έγινε με θυροκόλληση, δεν είναι αναγκαία η επίδοση της κλήσης στον αντίκλητο δικηγόρο, εάν ο ως αντίκλητος διοριζόμενος με την έκθεση εφέσεως δεν υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρί...
46)
1714/2008 Αναιρεί απόφαση που απέρριψε τις εφέσεις ως ανυποστήρικτες μετά από αναβολή σε ρητή δικάσιμο και μετά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων λόγω υπέρβασης εξουσίας.
47)
1811/2008 Εάν ο εκκαλών κατά την συζήτηση της εφέσεως δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου του, αν συντρέχει περίπτωση της παρ. 2 του 340, η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτη - κατ’ άρθρον 501 § 4 ΚΠΔ. Εάν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 370 εδ. β’ και γ΄ ΚΠΔ, το δικαστήριο παρά την απουσία του εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση σχετικής αποφάσεως. Ούτως εάν ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου προς υποστήριξη της εφέσεώς του, το Εφετείο...
48)
1863/2008 Υπέρβαση εξουσίας. Όταν ο εκκαλών για την υποστήριξη της έφεσής του εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου δια συνηγόρου και στη συνέχεια, μετά την έναρξη της συζήτησης, αναβληθεί η δίκη για σημαντικά αίτια, το Δικαστήριο κατά τη νέα συζήτηση οφείλει να την ερευνήσει κατ’ ουσία και όχι να την απορρίψει ως ανυποστήρικτη. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές.
49)
1981/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απορρίπτει ως ανυποστήρικτη την έφεση του απόντος εκκαλούντος, ύστερα από απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Λόγοι αναιρέσεως: 1ος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, 2ος. Υπέρβαση εξουσίας ως προς την απόρριψη της εφέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
50)
1984/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως του Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη. Στην περίπτωση που ο εκκαλών κλητεύθηκε με κλήση προς συζήτηση της εφέσεώς του, αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως, η οποία απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, η μνεία του αποδεικτικού κλητεύσεώς του και η χρονολογία του, ώστε να προκύπτει η εμπρόθεσμη κλήτευση τούτου, κατά το άρθρο 166 του ΚΠΔ, ενώ στην περίπτωση της αναβολής σε ρητή δικάσιμο με απόφαση του δικαστηρίου λόγω ση...
51)
1992/2008 Υπέρβαση εξουσίας συνισταμένη στο ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία κλητεύσεως στο ακροατήριο, κατά την εκδίκαση της εφέσεως, αφού δικάσιμος ήταν η 19-12-2003, και η επίδοση της κλήσεως στον εκκαλούντα (αναιρεσείοντα) και στον αντίκλητό του έγινε στις 9-12-2003 και 10-12-2003 αντιστοίχως. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, διότι με πράξη του αρμοδίου Εισαγγελέως είχε συντμηθεί η προθεσμία κλητεύσεως, γίνεται όμως δεκτός ο δεύτερος λόγος, περί αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας, διότι το Δικαστήριο...
52)
1993/2008 Υπέρβαση εξουσίας συνισταμένη στο ότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία κλητεύσεως στο ακροατήριο, κατά την εκδίκαση εφέσεως, αφού δικάσιμος ήταν η 19-12-2003 και η επίδοση της κλήσεως στον εκκαλούντα (αναιρεσείοντα) και στον αντίκλητό του έγινε στις 9-12-2003 και 10-12-2003 αντιστοίχως. Απορρίπτεται η αναίρεση διότι με πράξη του αρμοδίου Εισαγγελέως είχε συντμηθεί η προθεσμία κλητεύσεως.
53)
2174/2008 Αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα αναβολής και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος για κώλυμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι τον κατηγορούμενο, πριν επιτραπεί από το Δικαστήριο η δια πληρεξουσίου παράσταση. Αιτιολογημένη η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση.
54)
2503/2008 Ακυρότητα κλήσης προς εμφάνιση του εκκαλούντος στο ακροατήριο. Η επίδοση της κλήσης έγινε με θυροκόλληση χωρίς στο αποδεικτικό επιδόσεως να διαλαμβάνεται ότι η κατά τον άνω τρόπο επίδοση έγινε επειδή στην δηλούμενη στην έκθεση εφέσεως διεύθυνση κατοικίας δεν βρέθηκε κανένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 155 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Δεκτός ο λόγος για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
55)
3/2006 Όταν ο εκκαλών - κατηγορούμενος εμφανίζεται στο ακροατήριο δια πληρεξουσίου δικηγόρου, θεωρείται σαν να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και όταν εμφανίζεται ο ίδιος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατά την έναρξη της διαδικασίας στην κατ’έφεση δίκη, για να υποστηρίξει την έφεσή του και στη συνέχεια αποχωρήσει, λογίζεται παρών και κατά την εξέλιξη και η έφεση δεν πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, αλλά να ερευνηθεί στην ουσία, το ίδιο δε ισχύει και όταν η δίκη αναβληθεί με παραδοχή σχετικού αιτήματος...
56)
8/2006 Όταν ο εκκαλών - κατηγορούμενος εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη και στη συνέχεια, μετά τη λήψη της ταυτότητάς του, η δίκη αναβληθεί, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος και στη νέα μετ’αναβολή δικάσιμο δεν εμφανισθεί, ούτε εκπροσωπηθεί από συνήγορο, το Δικαστήριο οφείλει να τον θεωρήσει παρόντα και να ερευνήσει την έφεσή του στην ουσία, αν δε απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, υπερβαίνει την εξουσία του. Αναίρεση της απόφασης του Εφετείου που σε μία...
57)
7/2005 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής της δίκης λόγω συνδρομής σημαντικών αιτίων. Η παραγραφή ως θεσμός δημόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη δε και από τον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, (ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα) και περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό και βάσιμο λόγος αναίρεσης. Η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν είναι ειδικά...


<< Επιστροφή