<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πληρεξουσιότητα
1)
813/2013 Παράσταση στο ακροατήριο συνηγόρου αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, κατά την συζήτηση της
αναίρεσης χωρίς να προσκομισθεί διορισμός του, έστω και με απλή έγγραφη δήλωση της διαδίκου, της οποίας η υπογραφή να βεβαιώνεται από δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε και η αναιρεσείουσα για να διορίσει αυτόν με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Θεωρείται ότι αυτή δεν παραστάθηκε και η αναίρεση της αφού ελεγχθεί η νομότυπη κλήτευση της για τη συζήτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και καταδικάζεται στα δικαστ...
2)
234/2010 Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για λαθρεμπορία από κοινού κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια από κοινού σε αυτήν κατ' εξακολούθηση από την οποία απεστερήθει το δημόσιο σε δασμούς, φόρους κλπ επιβαρύνσεις ποσό πλέον των 30.000 ευρώ διότι δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος που είχε κηρυχθεί ένοχος ως αυτουργός κατά την μετ' αναβολή συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του αν και είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως κατά την αρχική οι δε λοιποί των ανα...
3)
285/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκηση της (465 παρ. 1 ΚΠΔ) ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 478/2009). Απορρίπτει.
4)
308/2010 Ρητή πληρεξουσιότητα-. Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που επέσπευσαν τη ...
5)
389/2010 Καταδικαστική απόφαση. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από μη παραστάντα κατά την εκδίκαση της υποθέσεως δικηγόρο, χωρίς όμως να προσκομίζεται ή να προσκομίσει πληρεξούσιο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
6)
397/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, γιατί η ασκήσασα δικηγόρος δεν είναι η παραστάσα και το προσαρτώμενο πληρεξούσιο την εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, όχι όμως και σε παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
7)
399/2010 Ενώπιον του Αρείου Πάγου ο διάδικος παρίσταται με συνήγορο ή εκπροσωπείται από συνήγορο, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και στην μετ' αναβολή δικάσιμο ο διάδικος οφείλει να εμφανιστεί χωρίς κλήτευση. Απόρριψη με παρεμπίπτουσα απόφαση του αιτήματος για χορήγηση δεύτερης αναβολής και στη συνέχεια εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος από δικηγόρο, ο οποίος δεν προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση. Απόρριψη...
8)
508/2010 Άσκηση ενδίκου μέσου αναιρέσεως δι' αντιπροσώπου, ο οποίος δεν προσκόμισε το σχετικό πληρεξούσιο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
9)
587/2010 Από παραδρομή ανεγράφη στο εισαγωγικό της αποφάσεως κύριο όνομα του παραστάντος πληρεξουσίου της αναιρεσείουσας, διαφορετικό από αυτό εκείνου που παρέστη.
10)
737/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από δικηγόρο, που δεν παρέστη στο εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο, με ελλιπές πληρεξούσιο (δεν αναγράφει ούτε την απόφαση που προσβάλλεται, ούτε την πράξη) -.
11)
738/2010 Ο αναιρεσείων πρέπει απαραιτήτως στον Άρειο Πάγο να παρίσταται μετά ή δια συνηγόρου (άρθρο 513 §§1,3 ΚΠΔ). Η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του θεωρείται ως μη παράσταση. Τούτο δεν αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
12)
989/2010 Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκησή της (άρθρο 465§1 ΚΠΔ), ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Η αίτηση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα μπορεί να ασκηθεί μόνον κατά καταδικαστικής αποφάσεως και δεν είναι τέτοια η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ (ΟλΑΠ 5/2000, ΑΠ 258/2010, 478/2009...
13)
1064/2010 Συνεκδικάζει αιτήσεις. Εκπροσώπηση αναιρεσειόντων από συνήγορο στερούμενο πληρεξουσιότητας. Θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκαν οι αναιρεσείοντες και απορρίπτονται οι αιτήσεις αναίρεσης ως ανυποστήρικτες.
14)
1444/2010 Αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου για συκοφαντική δυσφήμηση δύο εγκαλούντων πολιτικώς εναγόντων. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναιρέσεως διότι κατά τη συζήτηση της αιτήσεως στη δικάσιμο που είχε ορισθεί και για την οποία είχε κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο από τον οποίο δεν προσκομίσθηκε μέχρι την προθεσμία που ετάχθη από το δικάσαν την αίτηση αναιρέσεως δικαστήριο την επόμενη της δικασίμου πληρ...
15)
1727/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη διότι ασκήθηκε μέσω αντιπροσώπου, η προς τον οποίο εντολή για την άσκηση του εν λόγω ενδίκου μέσου ήταν άκυρη καθόσον δεν προσδιορίζονται οι αξιόποινες πράξεις στις οποίες αφορούσε η ποινική υπόθεση για την οποία χορηγήθηκε η πληρεξουσιότητα ούτε ποιού Εφετείου ήταν το Δικαστικό Συμβούλιο που είχε εκδώσει το...
16)
1845/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως από δικηγόρο, ο οποίος δεν ήταν ούτε συνήγορος υπερασπίσεως του κατηγορουμένου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε ειδικό πληρεξούσιο προσκόμισε, το οποίο να τον νομιμοποιεί στην άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
17)
1861/2010 Για την άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) από παραστάντα κατά τη συζήτηση συνήγορο, δεν απαιτείται παροχή πληρεξουσίου. Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση επειδή απαίτησε πληρεξούσιο στην ανωτέρω περίπτωση και απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
18)
383/2009 Πληρεξουσιότητα σε μη παράστανα δικηγόρο κατά την συζήτηση που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη διότι στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας που προσαρτάται στην δήλωση του άρθρου 473 παρ. 2 που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και με την γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της.
19)
478/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος, ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τα άρθρα 465 παρ. 1, 476 του ΚΠΔ, όταν ο κατηγορούμενος ήταν μεν απών, αλλά εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο συνήγορο υπερασπίσεως, επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου, ούτε το απαράδεκτο αυτό καλύφθηκε, αφού δεν προσκομίστηκε αργότερα, το τυχόν υπάρχον πληρεξούσιο, εντός 20 ημερών (ΑΠ 444/2008).
20)
480/2009 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος, ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τα άρθρα 465 παρ. 1, 476 του ΚΠΔ, όταν ο κατηγορούμενος, δικάστηκε ωσεί παρών και διορίστηκε αυτεπάγγελτα άλλος συνήγορος υπερασπίσεως, επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου. Το απαράδεκτο αυτό δεν καλύπτεται από πληρεξούσιο, που δεν επισυνάπτεται στην αίτηση - δήλωση, αλλά προσκομίστηκε αργότερα, εντό...
21)
1011/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ' εξακολούθηση. Με τα αναφερόμενα πρακτικά του Δ.Σ. της παθούσας ΑΕ, κομίστριας των επίμαχων επιταγών, δόθηκε η εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δ.Β. να υποβάλει τις αναφερόμενες εγκλήσεις για λογαριασμό της εταιρίας. Έτσι, ενήργησε αυτός εν προκειμένω ως απλός εντολοδόχος του Δ.Σ. της άνω ΑΕ και όχι ως υποκατάστατος. Παρά ταύτα, όμως, δεν βεβαιώνεται στα αντίγραφα των άνω πρακτικών, που προσαρτήθηκαν σ...
22)
1202/2009 Αναίρεση κατά: α) αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση και απέρριψε αυτήν ως ανυποστήρικτη και β) πρωτόδικης αποφάσεως. Απαράδεκτη η αναίρεση, κατά μεν της δεύτερης αποφάσεως, διότι κατ' αυτής έχει ασκηθεί έφεση και έχει απορριφθεί, ενώ κατά της πρώτης, διότι γι' αυτή δεν έχει δοθεί πληρεξουσιότητα. Απορρίπτει.
23)
2071/2009 Ρητή πληρεξουσιότητα.- Αν ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, με βάση την οποία αυτός εμφανίζεται ότι επισπεύδει.- Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εμφανίζεται γι΄ αυτούς κατά τη συζήτηση δεν έχει την πληρεξουσιότητα μερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες πο...
24)
2118/2009 Έννοια άρθρου 502§6 ΚΠΔ. Ορθώς η προσβαλλομένη απόφαση στην μετ΄αναβολή δίκη απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη αφού η προγενέστερη αναβλητική απόφαση δεν ασχολήθηκε με το τυπικά δεκτό της εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας. Ορθώς το Εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτες τις εφέσεις των δύο αναιρεσειόντων για έλλειψη πληρεξουσιότητας, αφού τις εξουσιοδοτήσεις που προσκομίσθηκαν και επισκοπήθηκαν προκύπτει ότι κάθε μία από αυτές δεν υπογράφηκε από εκείνον που πράγματι παρέσχε την εξουσιοδότηση.
25)
2170/2009 Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που επισπεύδει την συζήτηση, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, επί τη βάσει της οποίας εμφανίζεται αυτός ότι επισπεύδει την συζήτηση. Αν οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που εμφανίζεται γι΄ αυτούς δεν έχει πληρεξουσιότητα έστω και ενός, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους.
26)
2369/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) απόφασης. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας από τον ασκήσαντα αυτήν δικηγόρο. Δεν έχει τέτοια πληρεξουσιότητα ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη για την έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
27)
2391/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί η ασκήσασα δικηγόρος δεν είναι παραστάσα και το προσαρτώμενο πληρεξούσιο δεν την εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η δε προσαρτώμενη στους πρόσθετους λόγους εξουσιοδότηση, φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη του χρόνου ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.
28)
2397/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης λόγω μη αναγραφής του ονόματος του ασκήσαντος δικηγόρου στην επικαλούμενη και προσαρτώμενη στο αναιρετήριο εξουσιοδότηση, ενώ η έλλειψη αυτή δεν καλύπτεται από την ιδιότητα του παραστάντος δικηγόρου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, διότι την ιδιότητα αυτή έπρεπε ο δικηγόρος να την αναφέρει ρητά στο αναιρετήριο (βλ. ΑΠ 1991/2007, 536/2001) -.
29)
2406/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ελλείψει εξουσιοδοτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος.
30)
2433/2009 Βούλευμα. Η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της προσκομίσεως πληρεξουσίου συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου, πρέπει όμως να ερευνηθεί εάν ο ασκών το ένδικο μέσο ή ο αντίκλητος του ειδοποιήθηκαν προ 24 ωρών, άλλως διατάσσεται, η αναβολή της συζητήσεως για την ειδοποίηση τους. Αναβάλλει τη συζήτηση της υποθέσεως, ως προς τον πρώτο αναιρεσείοντα, προκειμένου να ειδοποιηθεί αυτός η ο αντίκλητος του. Ως προς τους λοιπούς απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, με τον μοναδικό λόγο...
31)
2462/2009 Αίτηση αναίρεσης από τον δικηγόρο που παρέστη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο χωρίς εξουσιοδότηση. Απαράδεκτη η αίτηση, διότι η απόφαση δεν ήταν καταδικαστική.
32)
457/2008 Παράσταση της αναιρεσείουσας με δικηγόρο ο οποίος δεν είχε πληρεξουσιότητα και δεν προσκόμισε πληρεξούσιο ή δήλωση εντός της τριήμερης προθεσμίας που του χορηγήθηκε. Συζήτηση της αιτήσεως ερήμην και απόρριψη αυτής.
33)
550/2008 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως, διότι η μεν μία από αυτές ασκήθηκε από τον μη παραστάντα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς προσάρτηση στη σχετική έκθεση πληρεξουσίου, οι δε άλλες δύο διότι καίτοι δεν στρέφονται κατά καταδικαστικής απόφασης, αφού με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, ασκήθηκαν με δήλωση του αναιρεσείοντος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και όχι κα...
34)
1706/2008 Άσκηση αναίρεσης δια πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Η εντολή παρέχεται σε συνήγορο και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από δικηγόρο. Άλλως το τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο δεν είναι παραδεκτό. Η βεβαίωση της υπογραφής δεν δύναται να δοθεί με την τηλεφωνική διαβεβαίωση της υπογραφής από τον εξουσιοδοτούντα προς τον βεβαιούντα δικηγόρο. Απο...
35)
1773/2008 Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από πληρεξούσιο που δεν είχε πληρεξουσιότητα, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι η δήλωση για την άσκηση της αναιρέσεως έγινε σε αναρμόδιο γραμματέα.
36)
1828/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης διότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο ασκήσεώς της σχετική εντολή.
37)
2123/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Απαράδεκτη η αναίρεση, γιατί στην αίτηση αναιρέσεως δεν προσαρτάται πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος, δεδομένου ότι ο παραστάς συνήγορος στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που υπέγραψε την αναίρεση. Δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει την αναίρεση. (Ομοίως ΑΠ 102/2008 και 444/2008).
38)
2237/2008 Απαράδεκτη αίτηση για αναίρεση απόφασης που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν είναι δυνατή η άσκηση αναίρεσης από δικηγόρο χωρίς ύπαρξη πληρεξουσίου εγγράφου αν πρόκειται για μη καταδικαστική απόφαση.
39)
2459/2008 Άρθρο 513 παρ. 3 ΚΠΔ: οι διάδικοι παρίστανται με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ, 96 παρ. 2 ΚΠΔ: ο διορισμός συνηγόρου γίνεται και με έγγραφη δήλωση κατά της διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ ΚΠΔ, ήτοι με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Αν δεν υπάρξουν αυτά, η πληρεξουσιότης δεν είναι νόμιμη. Εάν ο διάδικος δεν παραστεί στον Άρειο Πάγο μετά ή δια του συνηγόρου του, θεωρείται ω...


<< Επιστροφή