<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κτίσμα αυθαίρετο
1)
781/2013 Καταδικαστική απόφαση για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσεως κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια (ν. 2801/2000), παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/1983 και άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές του εκμισθωτή στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας του διαμερίσματος του επί της ταράτσας του οποίου εγκαταστάθηκε ο σταθμός. Στοιχεία εγκλημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς παράβαση ν. 2801/2000 και άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Για την εγκατάσταση του σταθμού δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και...
2)
422/2008 Λόγοι αναίρεσης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης (άρθρο 17 παρ. 12 Ν. 1337/83 - αυθαίρετα κτίσματα - σε συνδυασμό με άρθρο 22 παρ. 6 Ν. 1599/86) Απορρίπτει αναίρεση.
3)
523/2008 Παράβαση του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983. Η υπ’ αριθμ. 7587/24-2-2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για μη επιβολή ποινικών κυρώσεων επί μικρών παραβάσεων που εξαιρούνται της κατεδάφισης, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως από το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985. Αιτιολογημένη καταδίκη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αναιρέσεως.
4)
830/2008 Αυθαίρετα κτίσματα. Αιτιολογημένη καταδίκη. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για να προσκομισθεί άδεια νομιμοποιήσεως του αυθαίρετου κτίσματος. Απορρίπτει.
5)
921/2008 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/ 83. Αυθαίρετο κτίσμα. Κατά την επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την περί επιβολής ποινής διάταξη του, προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται το αυθαίρετο. Αοριστία ισχυρισμού για απόρριψη ελαφρυντικών 84 παρ. 2β ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει μόνο ως προς την ποινή
6)
2195/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
7)
2196/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ο κατηγορούμενος, ως ιδιοκτήτης κτίσματος, καταδικάστηκε γιατί προέβη στην κατασκευή ισογείων χώρων αντί υπογείων. Από την αναφορά στο προοίμιο του σκεπτικού ότι ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων αποδεικτικών μέσων και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως η ανάγνωση, χωρίς εναντίωση, εκθέσεως αυτοψίας που ακυρώθηκε. Αναφορικά με τη μορφή της υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος ρ...
8)
2508/2008 Αυθαίρετη κατασκευή. Αναιρεί για εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1377/1983.
9)
2628/2008 Ανέγερση αυθαιρέτου κτίσματος. Έννοια αυθαιρέτου. Υπέρβαση οικοδομικής άδειας. Ευθύνη ιδιοκτήτη. Παράβαση άρθρ. 7 παρ. 8 Ν. 1337/1983. Λόγοι αναιρέσεως: υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη ακροάσεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει.
10)
2687/2008 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/83. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά η αντιγραφή και μόνο του διατακτικού στο σκεπτικό. Δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία του δόλου. Απορρίπτει αίτηση.
11)
33/1990 Η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12 Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου δεν συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εν λόγω εγκλήματος. Η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12 Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, όχι όμως και για την άσκηση ποινικής δίωξης και την τιμωρία των υπεύθυνων και συνεπώς δεν συνιστά εξωτερικ...


<< Επιστροφή