<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Συνήγορος κατηγορουμένου
1)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
2)
813/2013 Παράσταση στο ακροατήριο συνηγόρου αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, κατά την συζήτηση της
αναίρεσης χωρίς να προσκομισθεί διορισμός του, έστω και με απλή έγγραφη δήλωση της διαδίκου, της οποίας η υπογραφή να βεβαιώνεται από δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε και η αναιρεσείουσα για να διορίσει αυτόν με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Θεωρείται ότι αυτή δεν παραστάθηκε και η αναίρεση της αφού ελεγχθεί η νομότυπη κλήτευση της για τη συζήτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και καταδικάζεται στα δικαστ...
3)
3/2011 Σε περίπτωση που παρίστανται στο ακροατήριο περισσότεροι του ενός συνήγοροι του κατηγορούμενου και δοθεί και λάβει το λόγο επί της ενοχής, ο ένας μόνον από αυτούς, δημιουργείται λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, μόνον εφόσον ζητήσουν το λόγο και οι άλλοι και το δικαστήριο τους τον αρνηθεί, όχι δε και όταν αυτοί δεν ζητήσουν το λόγο, αφού τότε θεωρείται ότι αυτοί καλύπτονται από τον πρώτο και δεν έχουν κάτι να προσθέσουν για την υπεράσπιση.
4)
54/2010 Καταδικαστική απόφαση για απάτη, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Η κρίση για το αν η ζημία είναι μεγάλη ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, αλλά απαιτείται να προσδιορίζεται στην απόφαση το μέγεθος της ζημίας. Αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Μεταξύ των αποδεικτικών μέσων δεν είναι αναγκαίο να μνημονεύεται ειδικά η κατάθεση τ...
5)
94/2010 Ακυρότητα απόλυτη λόγω κακής συνθέσεως δικαστηρίου (άρθρο 510 § 1α και 171 § 1α ΚΠΔ., άρθρο 17 Β΄ §§ 1, 3 και 4 Ν. 1756/1988. Κλήρωση όπου ο αριθμός των Εφετών είναι μεγαλύτερος των 15 (Εφετών). Δεν απαιτείται να αναγράφεται στην απόφαση ότι εκείνοι που μετέσχον κληρώθηκαν για τη σύνθεση. Ούτε ότι ο προεδρεύων Εφέτης κληρώθηκε, διότι κωλύεται ο κληρωθείς Πρόεδρος Εφετών. Η εκπροσώπηση από συνήγορο δεν περιλαμβάνει και την απολογία του απόντος κατηγορουμένου (άρθρο 227 § 3 ΚΠΔ). Δεν εισάγει λόγο ...
6)
180/2010 Διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων ακαταλλήλων προς βρώση (Π.Δ. 40/1977 άρθρο 22). Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναίρεση κατά της άνω αποφάσεως από τον κατηγορούμενο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως, διότι δεν δόθηκε από τη διευθύνουσα τη συζήτηση ο λόγος στον συνήγορο που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο για να αναπτύξει την υπεράσπισή του επί της κατηγορίας ούτε επί της ποινής μετά την κήρυξή του ως ενόχου. Αναιρείται...
7)
317/2009 1) Ψευδής ανωμοτί κατάθεση. 2) Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η σημείωση από τον Εισαγγελέα Εφετών σε σχετική αίτηση πολιτικώς ενάγουσας, σε αθωωτική απόφαση, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης έφεσης, δεν είναι δεσμευτική, ούτε δημιουργεί απαράδεκτο για την, εντός της νόμιμης προθεσμίας, άσκηση έφεσης από άλλο Εισαγγελέα, αφού ο Εισαγγελέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκο...
8)
452/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία μάρτυρα. Μερική αναίρεση και παραπομπή για απόλυτη ακυρότητα διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο πριν από την επιβολή της ποινής.
9)
1147/2009 Άρθρα 333, 369 ΚΠΔ. Ο καταδικασθείς ή ο συνήγορός του λαμβάνουν τον λόγο τελευταίοι επί της ενοχής και επί της ποινής. Άλλως απόλυτη ακυρότης κατ' άρθρον 171 παρ. 1 εδ. δ΄ ΚΠΔ και λόγος αναιρέσεως κατ' άρθρον 510 παρ. 1 Α΄ ΚΠΔ. Αναιρεί διότι δεν έδωσε το λόγο στον εκπροσωπούντα τον κατηγορούμενο συνήγορο επί της ενοχής και παύει οριστική λόγω παρόδου οκταετίας από της τελέσεως της πράξεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
10)
2052/2009 Αναιρείται η εκκαλούμενη απόφαση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι δεν δόθηκε ο λόγος στον πληρεξούσιο δικηγόρο του που εκπροσωπούσε τον απόντα εκκαλούντα - κατηγορούμενο.
11)
2090/2009 Παράβαση άρθρου 42 παρ. 1, 6 ν. 2094/1992. Αναίρεση κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως. Γίνεται δεκτή η αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από την παράλειψη του διευθύνοντος τη διαδικασία στην κατ' έφεση να δώσει το λόγο στη δικηγόρο που εκπροσωπούσε τον μη εμφανισθέντα αυτοπροσώπως κατηγορούμενο μετά την πρόταση της Εισαγγελέως του δικαστηρίου επί του τύποις παραδεκτού...
12)
2177/2009 Άρθρα 369 παρ. 1, 333 παρ. 3 ΚΠΔ Ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του μιλούν πάντοτε τελευταίοι, έστω και αν δεν το ζητήσουν άλλως ακυρότης κατ' άρθρα 171 παρ. 1 εδ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
13)
2174/2008 Αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα αναβολής και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος για κώλυμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι τον κατηγορούμενο, πριν επιτραπεί από το Δικαστήριο η δια πληρεξουσίου παράσταση. Αιτιολογημένη η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση.
14)
1831/2007 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξη περί επιβολής ποινής στον αναιρεσείοντα, λόγω απόλυτης ακυρότηττας διότι δεν δόθηκε στον συνήγορό του ο λόγος περί της ποινής.
15)
1865/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια από πρόσωπο υπόχρεο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από πληρεξούσιο.
16)
2296/2007 Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, μετά την προθεσμία των 20 ημερών (άρθρα 507 και 473 παρ. 1-3 του ΚΠΔ). Συντρέχει λόγος ανώτερης βίας στο πρόσωπο του συνηγόρου (λόγοι υγείας του) που εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο. Απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. β ΚΠΔ). Ο χρόνος τελέσεως του αδικήματος αποτελεί πραγματικό περιστατικό και δεν ελέγχεται αναιρετικά. Ο διαφορετικός χρονικός προσδιορισμός της πράξεως, δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της ...
17)
9/2002 Ο κατηγορούμενος-εκκαλών έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από συνήγορο κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του και όταν ακόμη η απουσία του είναι ηθελημένη και αδικαιολόγητη. Από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. του άρθρου 6 παρ. 1, που αναγνωρίζεται στον κατηγορούμενο δικαίωμα για δίκαιη δίκη και της παρ. 3 περιπτ. γ' του ιδίου άρθρου που προβλέπεται ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπιση του σε συνήγορο της επ...
18)
4/1996 Πότε δεν ισχύει το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος δεν ισχύει στην περίπτωση, που ο αναιρεσείων εμφανίσθηκε κανονικά κατά τη ενώπιον του τμήματος του Αρείου Πάγο...
19)
724/1992 Η διάταξη του άρθρου 513 § 3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγόρου, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 §3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης. Το άρθρο 6 § 3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης αναφέρεται σε υπεράσπιση έναντι κατηγορίας και εφαρμόζεται όταν κρίνεται σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό η ενοχή και η ποινή του κατηγορουμένου και όχι όταν ελέγχεται μόνο η νομική ορθότητα της απόφασης βάσει ορισμένων αναιρετικών λόγων και κατά συνέπεια η διάταξη του...
20)
32/1990 Ο κατηγορούμενος διατηρεί το από το αρθρ. 340 παρ. 2 ΚΠΔ δικαίωμα του να εκπροσωπείται στο ακροατήριο από το συνήγορό του και όταν παραπέμπεται για εξακολουθούν έγκλημα, αφού η δυνατότητά του αυτή κρίνεται από την ποινή που επισύρει κάθε μια από τις μερικότερες πράξεις του εξακολουθούντος εγκλήματος και όχι από εκείνη που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης. Νόμιμα εκπροσωπήθηκε από το συνήγορο του στο ακροατήριο ο καταδικασθείς για παράβαση του ΑΝ 690/1945 κατ' εξακολούθηση...


<< Επιστροφή